Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm” tại “công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp việt nam

73 38 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:41

BẢNG GIẢI THÍCH CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nội dung Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Báo cáo tài Chi phí sản xuất Chi phí kinh doanh Công cụ dụng cụ Công nghệ thông tin Doanh nghiệp sản xuất Giá trị gia tăng Kinh phí công đoàn Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Phân xưởng sản xuất Tài sản cố định Sản xuất kinh doanh Sản xuất chung Sản xuất sản phẩm Sản phẩm dở dang Quy trình sản xuất Chữ viết tắt BHXH BHYT BHTN BCTC CPSX CPKD CCDC CNTT DNSX GTGT KPCĐ NVL NVLTT NCTT PNK PXK PXSX TSCĐ SXKD SXC SXSP SPDD QTSX TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kế toán tài chính” GS TS NGND Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy chủ biên - Nhà xuất tài Giáo trình “Kế toán tài doanh nghiệp” GS TS Đặng Thị Loan chủ biên - Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Giáo trình “Kế toán quản trị doanh nghiệp” PGS TS Đoàn Xuân Tiên chủ biên - Nhà xuất tài “Chế độ kế toán doanh nghiệp” ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Thông tư 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 Sổ sách, báo cáo tư liệu Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thời gian qua Những kết số liệu chuyên đề thực tai Công ty cổ phần thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam, không chép từ nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường cam đoan Hà Nội, tháng 12/2016 Sinh viên Trịnh Thị Hoa MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG LỜI NÓI ĐẦU Dưới bối cảnh kinh tế hội nhập, xu hướng mở cửa kinh tế doanh nghiệp công tác kế toán ngày trở nên quan trọng cần thiết hết Những chủ doanh nghiệp quan tâm họ phải bỏ chi phí để mua yếu tố đầu vào cho trình SXKD kỳ, cuối kỳ họ thu sau bù đắp khoản chi phí chi - công tác kế toán đơn vị giúp họ theo dõi, nắm bắt kịp thời, xác tình hình SXKD, quản lý đơn vị Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất, việc tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm để xây dựng hệ thống giá bán hợp lý vô quan trọng Xét thấy tầm quan trọng, cần thiết công tác kế toán công tác hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp nói chung, tầm quan trọng việc tập hợp CPSX để tính giá thành sản phẩm xác định giá bán sản phẩm hợp lý doanh nghiệp có tính chất sản xuất nói riêng, em chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” làm chuyên đề thực tập “Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Chuyên đề nghiên cứu gồm có phần chính: - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn “Kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm” - Chương 2: Thực trạng công tác “Kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm” “Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam” - Chương 3: Hoàn thiện công tác “Kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm “Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam” Mặc dù có nhiều cố gắng, song chuyên đề tránh khỏi thiếu xót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm mơn! SINH VIÊN TRỊNH THỊ HOA CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Cơ sở lý luận Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Là toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ thời kỳ định biểu tiền 1.1.1.2 Khái niệm giá thành sản phẩm Là biểu tiền toàn khoản hao phí lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ, yếu tố ảnh hưởng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 1.1.2.1 Vai trò - Tổ chức kiểm tra tính hợp lý chi phí phát sinh doanh nghiệp, góp phần tăng cường quản lý tài sản, tiền vốn cách hiệu - Giá thành sản phẩm sở để định giá bán sản phẩm, hạch toán kinh tế nội bộ, phân tích chi phí, để xác định kết kinh doanh, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp 1.1.2.2 Nhiệm vụ - Nhận thức đắn vai trò kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm toàn hệ thống kế toán doanh nghiệp, mối quan hệ với phận kế toán khác - Căn vào đặc điểm tổ chức SXKD, QTSX, loại hình sản xuất, đặc điểm sản phẩm, yêu cầu quản lý cụ thể để xác định đắn đối tượng kế toán CPSX, phương pháp tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành phù hợp Thực tổ chức chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán - Tổ chức lập, phân tích báo cáo chi phí, giá thành, cung cấp thông tin cần thiết, giúp nhà quản trị đưa định cách hiệu 1.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng - Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp: hình thức sổ kế toán áp dụng, phương pháp kế, chế độ kế toán áp dụng… - Trình độ quản lý, phát triển khoa học- kỹ thuật công nghệ… doanh nghiệp 1.1.3 Nội dung công tác Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 1.1.3.1 Nội dung công tác Kế toán chi phí sản xuất a Phân loại chi phí sản xuất Là việc xếp CPSX vào loại, nhóm khác theo đặc trưng định i Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng kinh tế chi phí * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Là toàn chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho trình sản xuất chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ * Chi phí nhân công trực tiếp Bao gồm tiền lương khoản phải trả, khoản trích theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN * Chi phí sản xuất chung Là khoản CPSX liên quan đến viêc phục vụ quản lý sản xuất phạm vi phân xưởng, đội sản xuất Chi phí SXC bao gồm yếu tố sau: - Chi phí nhân viên phân xưởng: chi phí tiền lương, khoản phải trả, khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng, tổ, đội sản xuất - Chi phí vật liệu: chi phí vật liệu dùng chung cho phân xưởng sản xuất - Chi phí dụng cụ: chi phí CCDC dùng phân xưởng - Chi phí khấu hao TSCĐ: khấu hao TSCĐ thuộc PXSX quản lý, sử dụng - Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí dịch vụ mua dùng cho hoạt động phục vụ quản lý sản xuất phân xưởng, đội sản xuất - Chi phí khác tiền: Là khoản chi trực tiếp tiền ii Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế chi phí * Chi phí nguyên liệu vật liệu Bao gồm giá mua, chi phí mua nguyên vật liệu dùng vào hoạt động SXKD kỳ * Chi phí nhân công Là khoản chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, khoản trích theo tiền lương người lao động * Chi phí khấu hao máy móc thiết bị Bao gồm khấu hao tất TSCĐ dùng vào hoạt động SXKD kỳ doanh nghiệp * Chi phí dịch vụ mua Là số tiền phải trả cho dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động SXKD doanh nghiệp * Chi phí khác tiền Là khoản chi phí tiền phát sinh trình SXKD yếu tố chi phí nói iii Phân loại chi phí sản xuất theo khả quy nạp chi phí vào đối tượng kế toán chi phí * Chi phí trực tiếp Là chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí, chúng quy nạp trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí * Chi phí gián tiếp Là chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí khác nên quy nạp trực tiếp cho đối tượng tập hợp chi phí được, mà phải tập hợp theo nơi phát sinh chi phí chúng phát sinh, sau quy nạp cho đối tượng theo phương pháp phân bổ gián tiếp iv Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trình kinh doanh * Chi phí Là chi phí có liên quan trực tiếp đến QTSX, chế tạo sản phẩm chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí CCDC sản xuất,… * Chi phí chung Là chi phí liên quan đến phục vụ, quản lý sản xuất có tính chất chung chi phí quản lý phân xưởng, tổ, đội sản xuất… v Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí với mức độ hoạt động * Biến phí (Chi phí biến đổi) Là chi phí thay đổi tổng số có thay đổi mức hoạt động doanh nghiệp * Định phí (Chi phí cố định) Là chi phí mà tổng số không thay đổi có thay đổi mức độ hoạt động đơn vị tính cho đơn vị sản phẩm thay đổi * Chi phí hỗn hợp Là loại chi phí mà thân gồm yếu tố định phí biến phí (chi phí thuê phương tiện vận tải hàng hóa, điện thoại, điện năng… ) b Phân biệt chi phí chi tiêu Chi phí biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa cần thiết cho trình hoạt động SXKD mà doanh nghiệp kỳ kinh doanh Chi tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích Như vậy, tính chi phí kỳ hạch toán hao phí tài sản lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ khoản chi kỳ hạch toán.Giữa chi phí chi tiêu có khác lượng, thời gian: - Sự khác lượng: Chi phí doanh nghiệp không gồm khoản chi tiêu có đặc điểm sau: + Các khoản chi tiêu làm giảm tài sản làm tăng tài sản khác làm giảm khoản nợ phải trả doanh nghiệp + Các khoản chi tiêu làm tăng khoản nợ phải trả đồng thời làm tăng tài sản giảm khoản nợ phải trả khác doanh nghiệp - Sự khác thời gian: + Có khoản chi tiêu kỳ chưa tính vào chi phí 54 Tài khoản số : Tại NH : Khách hàng : Tên đơn vị :Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam Mã số thuế : 0105957910 Địa chỉ: Số 12, tổ 54, Đông Anh, Hà Nội Số tài khoản : Tại Ngân hàng Hình thức TT : CK STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị Số lượng E Sửa chữa dây chuyền sản xuất Chiếc 01 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT (VAT): 10% Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền toán Số tiền viết chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn Khách hàng Người bán hàng (Đã ký) Đơn giá Thành tiền 454.545.454 454.545.454 45.454.546 500.000.000 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) (Đã ký) Số dư đầu kỳ TK 335: 418.000.000đ, đó: - Trích trước lãi vay ngắn hạn: 18.000.000 - Trích trước sửa chữa lớn: 400.000.000đ Căn vào HĐ GTGT số liệu đầu kỳ, kế toán hạch toán: Nợ TK 335: 400.000.000 Nợ TK 6277: 54.545.454 Nợ TK 133: 45.454.546 Có TK 331: 500.000.000 Định kỳ, kế toán công ty tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch phản ánh vào phiếu kế toán để làm ghi sổ: Đơn vị: PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 10 năm 2013 Số 036/10 STT Diễn giải Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Tài khoản 627 335 Cộng Người lập biểu (Đã ký) Phát sinh nợ 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) (Đã ký) Căn vào phiếu kế toán, kế toán hạch toán: Nợ TK 6277: Phát sinh có 25.000.000 Ghi 55 Có TK335: 25.000.000 Cuối kỳ, vào HĐ GTGT bên cung cấp dịch vụ, phiếu kế toán…, kế toán tổng hợp tổng chi phí dịch vụ mua kỳ = 102.785.454đ Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí dịch vụ mua để tính giá thành: Nợ TK 154: Có TK 6277: 102.785.454 102.785.454 Định kỳ, kế toán vào bảng tính lương khoản trích theo lương, bảng phân bổ khấu hao TCSĐ, HĐ GTGT, phiếu xuất kho, phiếu kế toán… để tiến hành hạch toán, ghi chép vào sổ Nhật ký chung sổ TK 627 nghiệp vụ kinh tế phát sinh 56 Bộ phận: Sản xuất BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 10 năm 2013 STT Họ tên … 10 … 18 19 20 21 24 … Phạm Duy Khoa Hoàng Hữu Mạnh …… Nguyễn Văn Chiến Kim Hồ Điệp Phạm Văn Đoan Trịnh Đức Hải ……… Lưu Thúy Mùi Nguyễn Đức Ninh Nguyễn Thị Nhung Hoàng Văn Trản Nguyễn Minh Sơn ……… Chức danh Quản đốc KT.Nông nghiệp …… CN CN CN CN …… CN CN CN CN CN ……… + + … + + + + … + + + + + …… + + …… + + + + …… + + + + + …… + + …… + + + + …… + + + + + …… + + …… + + + + …… + + + + + …… Ngày tháng + + CN + + CN … …… … + + CN + + CN + + CN + + CN …… …… …… + + CN + + CN + + CN + + CN + + CN …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Người chấm công (Đã ký) Giám đốc (Đã ký) Bảng 2.5: Trích bảng chấm công phận sản xuất 29 + + …… + + + + …… + + + + + …… 30 + + …… + + + + …… + + + + + …… 31 + + …… + + + + …… + + + + + …… Tổng 27 27 …… 27 25 25 27 …… 27 27 27 26 27 …… 57 Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam Số 12 - Tổ 54 - Đông Anh - Hà nội Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ -BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 627 - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng: 10 năm: 2013 CHỨNG TỪ TK NGÀY GS NỘI DUNG SỐ NGÀY SỐ PHÁT SINH ĐỐI ỨNG Số dư đầu kỳ NỢ CÓ - 01/10/2013 PX001 01/10/2013 Xuất CCDC phục vụ sửa chữa TSCĐ 153 27.000.000 12/10/2013 PK019 12/10/2013 Sửa chữa lớn dây chuyền sản xuất 331 54.545.454 27/10/2013 BN023 27/10/2013 toán tiền điện 11211 23.240.000 30/10/2013 PK027 30/10/2013 trích khấu hao TSCĐ 21411 9.506.833 30/10/2013 PK028 30/10/2013 trích khấu hao TSCĐ 21412 57.928.724 30/10/2013 PK036 30/10/2013 trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ 335 25.000.000 30/10/2013 PK037 30/10/2013 tính lương phải trả CNV T10/2012 3341 81.247.338 30/10/2013 PK039 30/10/2013 trích khoản theo lương 3382 340.240 30/10/2013 PK039 30/10/2013 trích khoản theo lương 3383 2.892.040 30/10/2013 PK039 30/10/2013 trích khoản theo lương 3384 510.360 30/10/2013 PK039 30/10/2013 trích khoản theo lương 3389 170.120 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6271->154 154 85.160.098 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6273->154 154 27.000.000 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6274->154 154 67.435.557 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6277->154 154 102.785.454 Tổng cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Người lập biểu (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) 282.381.109 282.381.109 - - Ngày : 30./ 10./ 2013 Giám đốc (Đã ký) 2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.2.5.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Sau tập hợp chi phí phát sinh kỳ vào tài khoản 621, 622, 627 sở chứng từ phát sinh, kế toán tổng hợp CPSX, kết chuyển sang tài khoản tính giá thành để phục vụ đánh giá SPDD tính giá thành SXSP hoàn thành kỳ.Cuối kỳ, kế toán tiến hành công việc tập hợp CPSX phát sinh kỳ thực kết chuyển CPSX để tính giá thành sản phẩm: Nợ TK 154: Có TK 621: 1.642.263.101 1.179.758.200 58 Có TK 622: 180.123.792 Có TK 6271: 85.160.098 Có TK 6273: 27.000.000 Có TK 6274: 67.435.557 Có TK 6277: 102.785.454 2.2.5.2 Tính giá thành sản phẩm a Đánh giá sản phẩm dở dang Công ty sử dụng phương pháp đánh giá SPDD theo NVLTT.Kế toán tiến hành đánh giá SPDD sau: - Dư đầu kỳ TK154 = 16.295.096đ - Tổng chi phí NVLTT phát sinh = 1.179.758.200đ - Cuối kỳ, hoàn thành nhập kho 39.921 sản phẩm, SPDD cuối kỳ 692 sản phẩm => Giá trị SPDD cuối kỳ là: Giá trị SPDD 16.295.096 + 1.179.758.200 39.921 + 692 cuối kỳ b Tính giá thành sản phẩm hoàn thành = x 692 = 20.379.409đ Cuối kỳ, sau tập hợp kết chuyển CPSX, đánh giá SPDD cuối kỳ, kế toán xác định giá thành SXSP theo phương pháp trực tiếp mà công ty áp dụng Kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm sau: - Giá trị SPDD đầu kỳ = 16.295.096đ - Tổng CPSX phát sinh kỳ = 1.642.263.101đ - Giá trị nhựa phế liệu nhập kho ghi giảm chi phí = 300.000đ - Giá trị SPDD cuối kỳ = 20.379.409đ => Giá thành sản phẩm hoàn thành là: 16.295.096 + (1.642.263.101 - 300.000) - 20.379.409 = 1.637.878.788đ Cuối kỳ, công ty hoàn thành 39.921 sản phẩm Giá trị đơn vị sản phẩm là: 1.637.878.788 : 39.921 = 41.028đ/sp Kế toán hạch toán: Nợ TK 155: Có TK 154: 1.637.878.788 1.637.878.788 59 Kế toán vào chứng từ phát sinh liên quan để hạch toán chi phí kỳ, cuối kỳ tập hợp chi phí, kết chuyển, đánh giá SPDD, tính giá thành sản phẩm hoàn thành Đồng thời, vào chứng từ để hạch toán, ghi chép vào sổ Nhật ký chung sổ TK154: Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam Số 12 - Tổ 54 - Đông Anh - Hà nội Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ -BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG Tháng: 10 năm: 2013 CHỨNG TỪ NGÀY GS TK NỘI DUNG SỐ NGÀY SỐ TIỀN ĐỐI ỨNG Số dư đầu kỳ NỢ CÓ 16.295.096 05/10/2013 NK004 05/10/2013 nhập kho thành phẩm 155 123.084.000 08/10/2013 NK005 08/10/2013 nhập kho thành phẩm 155 258.476.400 12/10/2013 NK006 12/10/2013 nhập kho thành phẩm 155 328.224.000 17/10/2013 NK007 17/10/2013 nhập kho thành phẩm 155 73.850.400 26/10/2013 NK008 26/10/2013 nhập kho thành phẩm 155 615.420.000 30/10/2013 NK009 30/10/2013 nhập kho thành phẩm 155 238.823.988 30/10/2013 NK010 30/10/2013 nhập kho nhựa phế liệu 1522 300.000 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP NVLTT 621 1.179.758.200 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP NCTT 622 180.123.792 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6271 85.160.098 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6273 27.000.000 30/10/2013 30/10/2013 kết chuyển CP SXC 6274 67.435.557 31/10/2012 31/10/2013 kết chuyển CP SXC 6277 102.785.454 Tổng cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Người lập biểu (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) 1.642.263.101 20.379.409 Giám đốc (Đã ký) 1.638.178.788 60 Đồng thời, kế toán sau tập hợp CPSX tiến hành lập bảng tổng hợp CPSX cho sản phẩm sau: Đơn vị: Địa chỉ: Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Trưởng BTC BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO MỘT SẢN PHẨM : Tháng: 10 năm: 2013 TK đối Dư Chứng từ GS Số Ngày Nội dung ứng Số dư đầu kỳ đầu kỳ 621 Số phát sinh theo chi phí 622 623 627 16.295.096 PC 001 01/10 Thanh toán tiền mua vật tư 1111 PX 001 01/10 Xuất CCDC phục vụ sửa chữa lớn TSCĐ 153 10.000.000 PX002 03/10 Xuất NVL để sản xuất sản phẩm 1521 103.436.800 PX 003 06/10 Xuất NVL để sản xuất sản phẩm 1521 51.718.000 27.000.000 …… …… …………………… …… ………… ……… PK 037 30/10 tính lương phải trả công nhân viên 3341 171.647.142 81.247.338 PK 038 30/10 trích khoản theo lương công nhân sản xuất 3382 737.100 …… … …………………… …… PK 039 30/10 trích khoản theo lương nhân viên phân xưởng 3382 …… …… …………………… …… Tổng cộng ……… ………… ……… ………… ………… ………… ……… 16.295.096 ………… 1.179.758.200 ………… 180.123.792 ………… 282.381.109 340.240 Số dư đầu kỳ: 16.295.096 - Dư cuối kỳ: 20.379.409 Tổng phát sinh: 1.642.263.101 - SP hoàn thành: 39.921 Ghi giảm TK 154: Tổng cộng: 300.000 1.637.878.788 - Giá thành SP: 41.028 61 Cuối kỳ sau tính giá thành SXSP giá thành đơn vị, kế toán tiến hành áp trở lại vào PXK thành phẩm kỳ, đồng thời tiến hành xác định giá xuất kho theo phương pháp tính giá xuất kho công ty áp dụng để xác định GVHB kỳ Kế toán vào PNK, PXK thành phẩm kỳ để tiến hành hạch toán, ghi chép vào sổ Nhật ký chung sổ cáI TK 155 sau: Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam Số 12 - Tổ 54 - Đông Anh - Hà nội Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 155 - THÀNH PHẨM Tháng: 10 năm: 2013 NGÀY GS CHỨNG TỪ SỐ NỘI DUNG NGÀY TK ĐỐI SỐ TIỀN ỨNG NỢ 571.285.613 123.084.000 Số dư đầu kỳ CÓ 05/10/2013 NK004 05/10/2013 nhập kho thành phẩm 154 05/10/2013 001 05/10/2013 xuất kho bán thành phẩm 632 413.450.000 07/10/2013 002 07/10/2013 xuất kho bán thành phẩm 632 206.725.000 08/10/2013 NK005 08/10/2013 nhập kho thành phẩm 154 258.476.400 12/10/2013 NK006 12/10/2013 nhập kho thành phẩm 154 328.224.000 17/10/2013 NK007 17/10/2013 nhập kho thành phẩm 154 73.850.400 23/10/2013 003 23/10/2013 xuất kho bán thành phẩm 632 26/10/2013 NK008 26/10/2013 nhập kho thành phẩm 154 615.420.000 30/10/2013 NK009 30/10/2013 nhập kho thành phẩm 154 238.823.988 30/10/2013 004 30/10/2013 xuất kho bán thành phẩm 632 124.035.000 413.450.000 Tổng cộng phát sinh 1.637.878.788 Số dư cuối kỳ 1.051.504.401 Người lập biểu (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) 1.157.660.000 Ngày : 30./ 10 / 2013 Giám đốc (Đã ký) 2.3 Nhận xét 2.3.1 Ưu điểm * Về tổ chức máy quản lý: Công ty tổ chức máy quản lý gọn nhẹ, phòng ban chức làm việc có hiệu quả, cung cấp thông tin cần thiết kịp thời xác Bộ máy kế toán công ty bố trí chặt chẽ, hợp lý, thành viên trẻ có lực hoạt động, nhiệt tình với công việc, nhanh chóng thích hợp với chế độ 62 kế toán đặc biệt việc ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý kế toán giúp giảm nhẹ khối lượng công việc * Về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Trong công tác hạch toán CPSX, công ty quản lý tốt nguyên vật liệu mặt vật, sáng tạo rong việc sử dụng, việc tổ chức quản lý số lượng nguyên vật liệu theo định mức khuyến khích tiết kiêm chi phi sản xuất Đồng thời để tiết kiệm nguyên vật liệu công ty thực quy chế thưởng 30% giá trị nguyên vật liệu tiết kiệm cho phận thực Về chi phí nhân công, công ty thực khoán lương theo sản phẩm nên suất lao động khuyến khích nâng cao sản lượng chất lượng đồng thời hạn chế sản phẩm dở dang Kỳ tính giá thành công ty tháng nên phát huy khả kiểm tra kế toán CPSX, phát kịp thời trường hợp gây thất thoát, lãng phí chi phí để có biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm kịp thời cho yêu cầu quản trị * Về hình thức số sách áp dụng: Sổ sách công ty áp dụng theo hình thức “Nhật ký chung” có ưu điểm dễ ghi chép, kiểm tra đối chiếu, thuận tiện cho việc phân công công tác, đặc biệt phù hợp với điều kiện công ty 2.3.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm công ty có số mặt hạn chế sau: * Về chi phí NCTT: Công ty chưa tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân TTSX Do công nhân trực tiếp sản xuất chiếm tỷ trọng lớn kế hoạch nghỉ không ổn định nên dẫn đến biến động chi phí giá thành kỳ * Về chi phí SXC: Công ty chưa thực trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Điều làm thay đổi chi phí SXC ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm kỳ * Về khoản thiệt hại sản phẩm hỏng: Thực tế công ty không hạch toán khoản thiệt hại sản phẩm hỏng Mặc dù khoản mục chi phí sản phẩm hỏng chiếm tỷ lệ nhỏ 63 không hạch toán làm cho giá thành sản phẩm không xác Nhận xét: Qua trình thu thập, xử lý số liệu phân tích giúp người đọc có nhìn rõ nét thực tế công tác kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp, đồng thời mô tả cách khái quát thực trạng công tác kế toán Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam Mặc dù nhiều điểm thiếu sót song trình phân tích sở để em hiểu công việc thực tế kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm trang bị cho kiến thức cho chuyên ngành Đồng thời sở để giúp em đưa số phương hướng giúp hoàn thiện công tác “Kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm công ty 64 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 3.1 Phương hướng phát triển công ty giai đoạn tới Công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam hình thành chưa đầy 10 năm bước khẳng định vi trò vị Công ty đạt tới quy mô sản xuất kinh doanh trình độ quản lý ngày trình phấn đấu liên tục toàn cán công nhân viên ban giám đốc công ty Việc vận dụng sáng tạo quy luật kinh tế với việc cải tiến máy quản lý, đổi dây truyền công nghệ… giúp công ty đạt thành tựu đáng kể, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với nhà nước Trong phát triển chung công ty, phận kế toán đóng góp phần không nhỏ cho công ty trở thành phận cốt lõi hệ thống quản lý doanh nghiệp, giúp công ty ngày lên phát triển cao Công tác kế toán không ngừng tự hoàn thiện nâng cao cấu phương pháp hạch toán để đáp ứng điều kiện kinh tế Để đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe người tiêu dùng, công ty cố gắng đổi phương pháp, áp dụng dây chuyền công nghệ đại với mục tiêu đưa tới tay người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng với giá phải chăng, hướng tới mục tiêu công ty hàng đầu lĩnh vực đồ gia dụng tương lai nước, với chi nhánh có mặt hầu hết tỉnh thành nước Đồng thời, công ty đổi phương pháp sản xuất, quản lý để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn khu vực giới đặc thù ngành để làm bước đệm cho công ty hướng sản phẩm phạm vi lãnh thổ quốc gia, mở rộng quy mô sản xuất 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm công ty CP vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam * Về chi phí NCTT: 65 Hiện công ty không tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất nên đợt công nhân nghỉ phép nhiều làm cho giá thành sản phẩm tăng lên đột ngột Theo em, công ty nên có kế hoạch trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ trích sau: Mức trích trước tiền lương nghỉ phép Tổng số tiền lương = thực tế trả cho CNV tháng Tỷ lệ trích x Tỷ lệ trích trước tháng Tổng số lương phép kế hoạch năm CNV Tổng số tiền lương kế hoạch năm CNV trước Khi trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân, kế toán ghi: = x 100 Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 335 - Chi phí phải trả Khi trả cho công nhân viên nghỉ phép tiền lương, kế toán ghi: Nợ TK 335 - Chi phí phải trả Có TK 334 - Phải trả công nhân viên * Về chi phí SXC: Đối với việc sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành Công ty, kế toán tiến hành tập hợp trực tiếp số chi phí vào tài khoản 6277 theo định khoản sau: Nợ TK 2413: Có TK liên quan: Tập hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh Sau tập hợp xong, với chi phí khác thuộc chi phí sản xuất chung tiến hành phân bổ Việc tập hợp phân bổ làm cho giá thành tháng không ổn định Vì vậy, để hạn chế biến động chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, công ty nên tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Để theo dõi hạch toán khoản trích trước này, kế toán sử dụng TK 335 - Chi phí trả trước Hàng tháng, kế toán dựa kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ tháng cách lấy tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ năm theo kế hoạch chia cho 12 tháng Khi tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán ghi: 66 Nợ TK 627, 641, 642 Có TK 335 (chi tiết cho sửa chữa lớn TSCĐ) Khi công tác sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK 2413 Cuối kỳ, kế toán phải đối chiếu khoản chênh lệch khoản trích trước khoản thực tế phát sinh Nếu số thực chi lớn số trích trước hạch toán thêm vào chi phí khoản phải trích thêm, kế toán hạch toán: Nợ TK 627, 642, 642 Có TK 2413 (chi tiết cho sửa chữa lớn TSCĐ) Trường hợp khoản chi thực tế bé số trích trước kế toán tiến hành hoàn nhập số thừa: Nợ TK 335 Có TK 627, 641, 642 Trong trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh lần lớn phân bổ cho năm sau * Về khoản thiệt hại sản phẩm hỏng: Công ty nên tổ chức hạch toán khoản thiệt hại sản phẩm hỏng, chia sản phẩm hỏng định mức sản phẩm hỏng định mức Bởi khoản thiệt hại nhỏ lại có ảnh hưởng tới công tác tính giá thành đặc biệt sản phẩm hỏng định mức Do đó, công tác kế toán công ty nên hạch toán khoản thiệt hại để đảm bảo công tác tính giá thành xác, phục vụ cho công tác quản lý 3.3 Điều kiện thực tế để thực giải pháp Trải qua trình phát triển, đội ngũ kế toán công ty không ngừng trọng để phát triển, nâng cao kỹ nghề nghiệp để đáp ứng thay đổi kinh tế Đội ngũ nhân viên tạo điều kiện để nâng cao kiến thức, tham gia khóa tập huấn chuyên sâu Bộ tài chính, quan thuế tổ chức… Do đó, với điều kiện tại, đội ngũ kế toán công ty đủ khả để khắc phục hạn chế tồn công tác tập hợp CPSX tính giá 67 thành sản phẩm, góp phần tham mưu cách xác cho nhà quản lyc, lãnh đạo cấp cao công ty Nhận xét: Qua trình tìm hiểu điều kiện thực tế đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá sản phẩm công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam giúp em có nhìn sâu vấn đề chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Đồng thời, tạo tảng để em có kiến thức thực tế định nghề, góp phần phục vụ cho công việc tương lai 68 KẾT LUẬN “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” đóng vai trò quan trọng công tác hạch toán kế toán, đặc biệt công việc quản trị doanh nghiệp Việc tính toán, tập hợp CPSX xác, tính giá thành xác thực sở cho phận quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá đưa phương án, chiến lược hoạch định kinh doanh, biện pháp để hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Thời gian thực tập “Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam” giúp em có hội gắn lý luận với thực tiễn Qua trình tìm hiểu công tác kế toán công ty, em có hội tiếp xúc với thực tế công việc kế toán, trang bị cho kiến thức thực tế chuyên ngành tạo điều kiện cho công việc sau Đồng thời, em nhận thấy việc tổ chức công tác kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm nói riêng, đáp ứng yêu cầu đặt chế độ quản lý mới, phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp Mặc dù yêu cầu thị trường ngày khắt khe, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp với kinh tế không ngừng biến động công ty cố gắng đổi phương thức sản xuất kinh doanh, quản lý để đáp ứng yêu cầu thời đại Đồng thời, nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát hạch toán kế toán để có nhìn xác, chân thực tình hình chi phí, doanh thu doanh nghiệp, làm cho việc phân tích, đánh giá tình hình chi phí, kinh doanh công ty, đưa phương án phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tạo tiền đề phát triển công ty Báo cáo em hoàn thành bảo tận tình cô T.S Ngô Thị Thu Hương, chị Nguyễn Thị Bích Nga anh chị phòng kế toán phòng ban khác Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam, Ban giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện, giúp đỡ em thu thập số liệu hoàn thành viết hoàn thành tập Em xin chân thành cảm ơn! ... Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm” Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI... thành sản phẩm” - Chương 2: Thực trạng công tác Kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm” Công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp Việt Nam - Chương 3: Hoàn thiện công tác Kế toán. .. TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Thông tin chung công ty 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CP thương mại vật tư thiết bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm” tại “công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp việt nam , Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm” tại “công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp việt nam , Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm” tại “công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay