Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

85 80 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:40

MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH VẼ iv MỞ ĐẦU Chương 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tình hình hoạt động khu công nghiệp 1.1.1 Tình hình quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam 1.1.2 Hiện trạng hoạt động khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.2 Vai trò khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội .8 1.3 Những vấn đề môi trường khu công nghiệp 10 1.3.2.1 Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp 15 1.3.2.2 Ô nhiễm không khí khí thải khu công nghiệp 18 1.3.2.3 Thu gom, vận chuyển chất thải rắn CTNH .21 1.3.2.4 Ô nhiễm môi trường đất 22 1.3.2.5 Quản lý môi trường khu công nghiệp 23 Chương 2: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 25 2.1 Giới thiệu KCN Phú Mỹ 25 2.5.4.2 Đối với khí thải, bụi thải tiếng ồn .52 2.5.4.3 Đối với chất thải rắn CTNH .53 Chương 3: XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 54 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường CCN : Cụm công nghiệp CTR : Chất thải rắn CTNH : Chất thải nguy hại HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KKT : Khu kinh tế KH&ĐT : Kế hoạch đầu tư KTTĐ : Kinh tế trọng điểm KT - XH : Kinh tế - Xã hội TN&MT : Tài nguyên Môi trường TP : Thành phố TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ii DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC .i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH VẼ iv MỞ ĐẦU Chương 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tình hình hoạt động khu công nghiệp 1.1.1 Tình hình quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam 1.1.2 Hiện trạng hoạt động khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.2 Vai trò khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội .8 1.3 Những vấn đề môi trường khu công nghiệp 10 1.3.2.1 Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp 15 1.3.2.2 Ô nhiễm không khí khí thải khu công nghiệp 18 1.3.2.3 Thu gom, vận chuyển chất thải rắn CTNH .21 1.3.2.4 Ô nhiễm môi trường đất 22 1.3.2.5 Quản lý môi trường khu công nghiệp 23 Chương 2: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 25 2.1 Giới thiệu KCN Phú Mỹ 25 2.5.4.2 Đối với khí thải, bụi thải tiếng ồn .52 2.5.4.3 Đối với chất thải rắn CTNH .53 Chương 3: XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 54 iii DANH MỤC HÌNH VẼ MỤC LỤC .i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH VẼ iv MỞ ĐẦU Chương 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tình hình hoạt động khu công nghiệp 1.1.1 Tình hình quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam 1.1.2 Hiện trạng hoạt động khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.2 Vai trò khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội .8 1.3 Những vấn đề môi trường khu công nghiệp 10 1.3.2.1 Ô nhiễm nước mặt nước thải khu công nghiệp 15 1.3.2.2 Ô nhiễm không khí khí thải khu công nghiệp 18 1.3.2.3 Thu gom, vận chuyển chất thải rắn CTNH .21 1.3.2.4 Ô nhiễm môi trường đất 22 1.3.2.5 Quản lý môi trường khu công nghiệp 23 Chương 2: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 25 2.1 Giới thiệu KCN Phú Mỹ 25 2.5.4.2 Đối với khí thải, bụi thải tiếng ồn .52 2.5.4.3 Đối với chất thải rắn CTNH .53 Chương 3: XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 54 iv Mở đầu MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, công công nghiệp hóa - đại hóa bước đưa đất nước ta phát triển mặt, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Khu công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tăng khả thu hút vốn đầu tư vào phát triển công nghiệp, đẩy mạnh xuất đặc biệt tạo công ăn việc làm cho người dân Cùng với phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới, sở dịch vụ phụ trợ không ngừng phát triển, góp phần tạo chuyển dịch tích cực cấu kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tích cực vào công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước thúc đẩy mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 sớm trở thành thực Bên cạnh đóp góp quan trọng tích cực vào trình phát triển kinh tế - xã hội, khu công nghiệp có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường xung quanh tác động nghiêm trọng đến sức khỏe chất lượng sống người dân Trước thực trạng ô nhiễm môi trường nước thải, khí thải chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ khu công nghiệp nước nói chung địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng ngày gia tăng, đề tài: “Đánh giá trạng xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” với nội dung sau: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường Hiện trạng hoạt động quản lý môi trường khu công nghiệp Phú Mỹ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Phú Mỹ nhằm xây dựng giải pháp đồng khả thi để cải thiện môi trường góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường khu công nghiệp Chương 1: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường Chương 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tình hình hoạt động khu công nghiệp 1.1.1 Tình hình quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam Bắt đầu từ năm 1991 đến năm 2011, trải qua 20 năm xây dựng phát triển, tính đến hết tháng 9/2011, nước có 260 KCN thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 72.000 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê đạt gần 46.000 ha, chiếm khoảng 64% diện tích đất quy hoạch KCN (xem Hình 1.1) Trong 260 KCN nước, có 174 KCN vào hoạt động, 86 KCN giai đoạn đền bù giải phóng mặt xây dựng [4] Hình 1.1 Tình hình phát triển KCN nước qua năm 1991 - 2011 Theo Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2015, dự kiến thành lập 115 KCN mở rộng 27 KCN với tổng diện tích gần 32.000 Sau thời gian thực Quyết định nêu trên, số KCN thành lập số KCN bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN đến năm 2020 Chỉ tính riêng năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ Chương 1: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường sung thêm 21 KCN vào Quy hoạch phát triển KCN đến năm 2020 với tổng diện tích tăng thêm 3.696 ha, có CCN chuyển đổi sang mô hình KCN Dự kiến đến năm 2020, có thêm 250 KCN thành lập với tổng diện tích 66.482 [3] Trong năm gần đây, KCN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ số lượng lẫn chất lượng so với năm trước (xem Bảng 1.1) Đặc biệt, năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định thành lập, hoạt động, sách quản lý nhà nước KCN, KCX KKT, quy định thống hoạt động KCN lĩnh vực theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý cho Ban quản lý KCN Nghị định góp phần đổi sâu sắc thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ sau Việt Nam gia nhập WTO Bảng 1.1 Tình hình phát triển KCN qua năm 2006 - 2011 Nội dung Tổng số KCN toàn quốc Số KCN thành lập Số KCN xin mở rộng diện tích Tổng diện tích KCN thành lập (ha) Tỷ lệ lấp đầy KCN trung bình (%) Giá trị sản xuất kinh doanh/1ha diện tích đất cho thuê (triệu USD) Giá trị sản xuất công nghiệp KCN (tỷ USD) Tỷ lệ so với tổng giá trị xuất nước (%) Nộp ngân sách (tỷ USD) Năm 2006 139 Năm 2007 179 40 12 Năm 2008 223 44 Năm 2011 260 23 2.607 11.016 18.486 5.839 54,5 50 46 65 * 1,5 1,68 8,3 10,8 14,5 30,5 21 22 24,7 26,5 0,88 1,1 1,3 1,4 Ghi chú: * số liệu Nguồn: Bộ KH&ĐT, 2006, 2007, 2008, 2011 [3] Tuy nhiên, trình phát triển KCN nảy sinh số vấn đề gia tăng số lượng không tỷ lệ thuận với tỷ lệ lấp đầy KCN, tỷ lệ đất cho thuê KCN không cao Trong năm gần đây, tỷ lệ lấp đầy KCN giảm trung bình khoảng 4%/năm Qua khảo sát số KCN, cho thấy, KCN Thủ Chương 1: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường tướng Chính phủ định thành lập có sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thuận tiện, tốc độ lấp đầy chậm, không thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ, suất đầu tư cao, doanh nghiệp Việt Nam với tài hạn khó thuê KCN Các KCN UBND cấp tỉnh định thành lập hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng có tốc độ lấp đầy nhanh thành lập nhiều ngân sách địa phương hạn hẹp Các KCN khác cho doanh nghiệp thuê đất trước xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên suất đầu tư thấp, có tốc độ triển khai xây dựng lấp đầy nhanh lại gặp khó khăn quản lý môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đồng [6] Hiện nay, KCN thành lập hầu hết tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (62/63 tỉnh/thành phố) Số liệu số lượng KCN thành lập mở rộng năm 2011 năm trước cho thấy, phân bố KCN điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện cho số địa bàn đặc biệt khó khăn Trung du miền núi phía Bắc (Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn ), Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng), Tây Nam Bộ (Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng ) nhằm phát triển công nghiệp để chuyển dịch cấu kinh tế, song KCN tập trung tập trung chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm Trong đó, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 124 KCN, chiếm gần 48% tổng số KCN nước; vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có 52 KCN (chiếm 20%) vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có 23 KCN (chiếm 10%) (xem Hình 1.2) [3] Hình 1.2 Số lượng diện tích KCN theo vùng KT tính đến năm 2011 Chương 1: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường 1.1.2 Hiện trạng hoạt động khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bắt đầu từ năm 1996 với KCN thành lập Mỹ Xuân A Đông Xuyên, đến địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 14 KCN thành lập với tổng diện tích 8.801,58 ha, có 08 KCN vào hoạt động (Danh sách KCN hoạt động nêu Bảng 1.2) 06 KCN thực công tác bồi thường, giải phóng mặt gồm: Phú Mỹ III (thành lập tháng 10/2009), Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, Dầu khí Long Hương (thành lập tháng 7/2008), Châu Đức (thành lập tháng 10/2008), Đất Đỏ (tháng 9/2009) Long Hương (tháng 12/2009) Tính đến cuối năm 2011 có 231 dự án đầu tư hiệu lực, có 165 dự án vào hoạt động, 66 dự án giai đoạn đầu tư xây dựng cấp phép đầu tư Đầu tư nước 114/231 dự án với vốn đầu tư 34.856 tỷ đồng 1.561 triệu USD; đầu tư nước 117/231 dự án với vốn đầu tư 11,167 tỷ USD [5] Bảng 1.2 Danh sách KCN hoạt động địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu STT Tên KCN Diện tích (ha) Diện tích đất cho thuê (ha) Tỷ lệ lấp đầy Năm thành lập 100% 02/4/1998 42,96% 29/6/2005 100% 09/9/1996 Phú Mỹ 954,4 651 Phú Mỹ 620,6 372,4 Đông Xuyên 160,8 128 Mỹ Xuân A 304 195,58 80,70% 22/5/1996 Mỹ Xuân A2 422,22 292,31 44,23% 22/5/2001 Mỹ Xuân B1 Conac 227,14 157,71 30,52% 14/4/1998 Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng 200 140 18% 18/5/2006 Cái Mép 670 449 40,64% 10/5/2002 3.559,16 2.386 Tổng cộng Nguồn: Ban Quản lý KCN Bà Rịa - Vũng Tàu, 2011 [5] Hầu hết KCN thành lập có vị trí nằm liền kề với sông lớn (xem Hình 1.3), thuận tiện chuyên chở hàng hoá đường thuỷ KCN Chương 1: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường Đông Xuyên thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu có sông Dinh ranh giới KCN, phù hợp với khả phát triển hệ thống cảng từ 10.000 trở xuống Các KCN lại thuộc địa bàn huyện Tân Thành nằm liền kề với sông Thị Vải có khả đón tàu có trọng tải từ 30-80 nghìn Việc bố trí, quy hoạch kề cận với hệ thống cảng tạo cho KCN tỉnh có lợi định so với KCN khác vùng phát triển công nghiệp nặng tận dụng tiện ích hạ tầng từ hệ thống cảng biển nước sâu Từ nhiều dự án quy mô sản xuất vốn đầu tư lớn chọn đầu tư vào KCN Bà Rịa - Vũng Tàu để tận dụng lợi từ hệ thống cảng nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh Hình 1.3 Bản đồ quy hoạch tổng thể KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hiện nay, ngành nghề sản xuất chủ yếu đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: khí, chế biến thực phẩm, điện, vật liệu xây 12 13 14 15 16 744.1 40 704.1 Trong thời gian xây dựng nhà máy, lượn nước thải xác định lượng nước cấp - lượng nước dùng xây dựng nhân 80% Sản xuất gia công sản phẩm sau thép 10 10 80% Sản xuất vỏ bình gas 25 18 80% 20 167.63 45 122.63 80% 134.1 109.6 24 85.6 80% 87.7 Chi nhánh Công ty CP Sản xuất tôn, thép Tập đoàn Tôn Hoa Sen mạ kẽm, mạ màu Các sở sản xuất sản phẩm sau thép Công ty TNHH Thép SMC (nhà máy cũ) Công ty TNHH Thép SMC (nhà máy mới) Công ty TNHH SCT Gas Việt Nam Công ty TNHH CS Wind Việt Nam - Nhà máy (Indudtries cũ) Nhà máy CS Wind Sản xuất tháp gió 67 Các sở sản xuất phân bón 17 Nhà máy Đạm Phú Mỹ Sản xuất phân đạm 2080 58 2022 Khi chưa lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải, nước thải xác định 22,9% 18 Công ty TNHH Baconco Sản xuất kinh doanh phân bón 133.3 33.3 100 Bằng đồng hồ đo lưu lượng nước thải 100 14.8 11.8 80% 11.8 80% lượng nước cấp 3.2 130 128 80% lượng nước cấp 104 200 3.2 196.8 80% lượng nước cấp 160 19 20 21 22 Sản xuất kinh Công ty TNHH Yara Việt doanh phân trộn Nam NPK Các sở sản xuất khí công nghiệp Công ty CP CNG Việt Sản xuất khí nén Nam Công ty TNHH Khí CN Sản xuất khí công Việt Nam- Cty TNHH nghiệp Air Liquide Công ty TNHH Linde- Sản xuất khí công Gas Việt Nam nghiệp hóa lỏng Các sở chế biến thực 68 476.3 phẩm 23 24 25 26 27 Công ty TNHH Chế biến Chế biến bột mì Bột mì MêKong Sản xuất kinh Công ty CP Dầu thực vật doanh dầu thực vật Tường An loại Các sở sản xuất vật liệu xây dựng Công ty TNHH Hwantai Sản xuất cọc bê Việt Nam tông dự ứng lực Bọc bê tông gia Công ty Xây lắp Khí - trọng, bọc chống Nhà máy bọc ống ăn mòn cho ống thép Các sở cung cấp dịch vụ kho, cảng Chi nhánh Tổng Cty CP DV Kỹ Thuật Dầu khíDịch vụ cảng tổng Công ty Cảng Dịch vụ hợp Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (Cảng PTSC) 33.33 30 3.33 100% khối lượng nước cấp sinh hoạt 261 67 194 80% lượng nước cấp 200 85 78 80% lượng nước sinh hoạt 5.6 438.4 80% lượng nước sinh hoạt 16 25.36 100% đồng hồ nước cấp sinh hoạt 8.64 458.4 20 34 8.64 69 30 28 Công ty CP Kho Lạnh Dịch vụ kho lạnh Phú Mỹ 2 100% lượng nước cấp sinh hoạt 100% lượng nước cấp sinh hoạt 26.4 Cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì 29 Công ty CP Bao bì Đạm Sản xuất, kinh Phú Mỹ doanh bao bì 26.4 26.4 70 PHỤ LỤC Thành phần chất ô nhiễm khí thải sở hoạt động KCN Phú Mỹ STT Tên Ngành nghề sản xuất Nguyên liệu sử dụng Nhiên liệu sử dụng Thành phần khí thải Các sở sản xuất điện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ Công ty Năng lượng Mê Kông Các sở sản xuất thép thép mạ Sản xuất kinh doanh điện Khí thiên nhiên Sản xuất kinh Khí thiên SO2, NOx, nhiệt thải, bụi thải (Gas), Dầu DO doanh điện nhiên (Gas) tiếng ồn (dự phòng) Sản xuất kinh doanh điện Sản xuất sắt thép, Công ty CP TM & SX xà gồ, tôn lạnh, tôn Tôn Tân Phước Khanh mạ kẽm Công ty CP Thép - Thép Sản xuất phôi thép Việt thép xây dựng Sắt, thép nguyên CO, CO2, SO2, NOX, dung liệu, phế liệu, hóa Dầu DO môi, hóa chất, nhiệt thải, bụi chất mạ thải tiếng ồn Sắt, thép phế, liệu Gas, oxy, dầu CO, CO2, SO2, NOX, nhiệt thải, than đá, than cục DO bụi thải tiếng ồn CO, CO2, SO2, NOX, dung Công ty TNHH VLXD Sản xuất ống thép, Thép ống, bột đá, Dầu DO môi, hóa chất, nhiệt thải, bụi Hoa Sen tôn than cục thải tiếng ồn 71 10 11 12 13 Sản xuất thép mạ hợp kim nhôm, kẽm Cán kéo kinh Công ty TNHH Thép doanh sản Vinakyoei phẩm thép Sản xuất, kinh Công ty Thép Miền Nam doanh thép xây dựng Công ty CP Thép Tấm Sản xuất thép Phú Mỹ mỏng dạng cuộn Công ty CP Thép Tấm Sản xuất, gia công Thống Nhất thép Công ty BlueScope Steel TNHH CO, CO2, SO2, NOX, dung môi, hóa chất, nhiệt thải, bụi thải tiếng ồn Sắt, thép nguyên liệu, hóa chất mạ Sắt, thép phế, liệu Gas, oxy, dầu CO, CO2, SO2, NOX, nhiệt thải, than đá, than cục DO bụi thải tiếng ồn Sắt, thép phế liệu Dầu FO, gas than đá, than cục Thép cuộn Dầu DO, gas Thép cuộn Dầu DO Chi nhánh Công ty CP Sản xuất tôn, thép Sắt, thép nguyên Dầu DO Tập đoàn Tôn Hoa Sen mạ kẽm, mạ màu liệu, hóa chất mạ Các sở sản xuất sản phẩm sau thép Công ty TNHH Thép SMC Sản xuất gia công (nhà máy cũ) sản phẩm sau Thép thành phẩm Công ty TNHH Thép thép SMC (nhà máy mới) 72 Dầu DO, FO CO, CO2, SO2, NOX, nhiệt thải, bụi thải tiếng ồn CO, CO2, SO2, NOX, nhiệt thải, bụi thải tiếng ồn CO, CO2, SO2, NOX, nhiệt thải, bụi thải tiếng ồn CO, CO2, SO2, NOX, dung môi, hóa chất, nhiệt thải, bụi thải tiếng ồn Bụi thải, tiếng ồn 14 15 16 Công ty TNHH SCT Gas Sản xuất vỏ bình Thép thành phẩm Việt Nam gas Công ty TNHH CS Wind Việt Nam - Nhà máy (Indudtries cũ) Sản xuất tháp gió Thép thành phẩm Dầu DO, FO Bụi thải, tiếng ồn Dầu DO, FO Bụi thải, tiếng ồn Nhà máy CS Wind Các sở sản xuất phân bón 17 Nhà máy Đạm Phú Mỹ Sản xuất phân đạm 18 Công ty TNHH Baconco Sản xuất kinh doanh phân bón 19 Sản xuất kinh Công ty TNHH Yara Việt doanh phân trộn Nam NPK Urê, DAP, Kali (MOP), Tricanxi Phosphate, Amôn (SA) Urê, DAP, Kali (MOP), Tricanxi Phosphate, Amôn (SA) Urê, DAP, Kali (MOP), Tricanxi Phosphate, Amôn (SA) Các sở sản xuất khí công nghiệp 73 Gas, Dầu DO, SO2, NOx, NH3, mùi, bụi thải FO tiếng ồn Dầu DO, FO SO2, NOx, NH3, mùi, bụi thải tiếng ồn Dầu DO, FO SO2, NOx, NH3, mùi, bụi thải tiếng ồn 20 21 22 23 24 25 26 Công ty CP CNG Việt Nam Công ty TNHH Khí CN Việt Nam- Cty TNHH Air Liquide Công ty TNHH LindeGas Việt Nam Các sở chế biến thực phẩm Công ty TNHH Chế biến Bột mì MêKong Sản xuất khí nén Khí thiên nhiên SOx, NOx, H2S Sản xuất khí công Khí thiên nhiên nghiệp SOx, NOx, H2S Sản xuất khí công Khí thiên nhiên nghiệp hóa lỏng SOx, NOx, H2S Chế biến bột mì Mì nguyên liệu Sản xuất kinh Công ty CP Dầu thực vật doanh dầu thực vật Đậu nành Tường An loại Các sở sản xuất vật liệu xây dựng Công ty TNHH Hwantai Sản xuất cọc bê Việt Nam tông dự ứng lực Bọc bê tông gia Công ty Xây lắp Khí - trọng, bọc chống Nhà máy bọc ống ăn mòn cho ống thép Các sở cung cấp dịch vụ kho, cảng 74 Dầu DO, FO SOx, mùi Dầu DO, FO SOx, mùi Bụi thải, tiếng ồn Bụi thải, tiếng ồn 27 28 29 Chi nhánh Tổng Cty CP DV Kỹ Thuật Dầu khíCông ty Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (Cảng PTSC) Công ty CP Kho Lạnh Phú Mỹ Cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ Dịch vụ cảng tổng hợp Bụi thải, tiếng ồn Dịch vụ kho lạnh Bụi thải, tiếng ồn Sản xuất, kinh doanh bao bì 75 PHỤ LỤC Khối lượng thành phần chất thải rắn, CTNH sở hoạt động KCN Phú Mỹ STT Tên Ngành nghề sản xuất Các sở sản xuất điện CHẤT THẢI SINH HOẠT CHẤT THẢI SX THÔNG THƯỜNG Khối lượng ( tấn/ngày) Thành phần Sản xuất Công ty Nhiệt kinh doanh điện Phú Mỹ điện 0.3 - 0.5 Than rơi vãi, xỉ than, bao bì, rác thô từ trình làm mát Công ty Điện Sản xuất lực TNHH BOT kinh doanh Phú Mỹ điện 0.02 Sản xuất Công ty Năng kinh doanh lượng Mê Kông điện CTNH Khối lượng (tấn/ngày) Thành phần Khối lượng (tấn/ngày) Bao bì 0.03 Dẫu mỡ bôi trơn, giẻ lau dính dầu mỡ, dầu biến 0.14 Bao bì, gỗ, 0.4 0.1 Các sở sản xuất thép thép mạ Công ty CP TM Sản xuất sắt & SX Tôn Tân thép, xà gồ, Phước Khanh tôn lạnh, tôn mạ kẽm 0.02 Bao bì, đồ nhựa, sắt thép vụn 76 Giẻ lau dính sơn, dung môi, dầu, bùn thải hệ thống xử lý nước thải, pin, ac quy, bong đèn huỳnh quang, hộp mực 0.03 in, bao bì Công ty CP Sản xuất phôi Thép - Thép thép thép Việt xây dựng Sắt vụn, vẩy sắt Xỉ lò 0,36 găng tay, giẻ lau nhiễm dầu nhớt mạt thép có dính dầu chưa thu gom Thép thô, thép phế liệu mạ zincalume, phế liệu sơn lót, phế liệu sỉ 33 133 Công ty TNHH Sản xuất ống VLXD Hoa Sen thép, tôn 0.033 Sản xuất thép Công ty TNHH mạ hợp kim BlueScope Steel nhôm, kẽm 0.733 Cán kéo Công ty TNHH kinh doanh Thép Vinakyoei sản phẩm thép 0.17 0.084 Vẩy sắt, giẻ lau dính dầu mỡ 0.1 Sản xuất, kinh Công ty Thép doanh thép Miền Nam xây dựng 0.2 Xỉ thép 80 10 Công ty CP Sản xuất thép Thép Tấm mỏng dạng Phú Mỹ cuộn 0.015 Vẩy sắt 0.2 11 Công ty CP Sản xuất, gia Thép Tấm công thép Thống Nhất 0.01 0.22 0.067 77 12 Chi nhánh Công Sản xuất tôn, ty CP Tập đoàn thép mạ kẽm, Tôn Hoa Sen mạ màu 0.1 8.6 dầu cặn, giẻ lau nhiễm dầu, thùng chứa hóa chất, thùng đựng sơn, bóng đèn neon 0.2 dầu cặn, giẻ lau nhiễm dầu, thùng chứa hóa chất, thùng đựng sơn, bóng đèn neon 0.003125 Các sở sản xuất sản phẩm sau thép 13 Công ty TNHH Sản xuất gia Thép SMC công sản (nhà máy cũ) phẩm sau thép 0.1 13.9 Công ty TNHH Thép SMC (nhà máy mới) 14 15 Công ty TNHH Sản xuất vỏ SCT Gas Việt bình gas Nam Công ty TNHH Sản xuất tháp CS Wind Việt gió Nam - Nhà máy (Indudtries cũ) 0.001 Máy móc hỏng, sản phẩm lỗi 0.18 Gỉ sắt, dầu mỡ bôi trơn, 0.2 78 Giẻ lau nhiễm dầu mỡ, nhớt thải, thùng sơn, dung môi, keo, bụi bắn bi, bóng đèn, xỉ hàn, sơn khô, màng lọc bụi sơn, 0.007 gỗ vụn 16 Nhà máy Wind CS 0.12 0.5 Thùng sơn, dung môi, keo, bụi bắn bi, bóng đèn, xỉ hàn, sơn khô, màng lọc bụi sơn, gỗ vụn Các sở sản xuất phân bón 17 Nhà máy Đạm Sản xuất phân Phú Mỹ đạm 18 Sản xuất Công ty TNHH kinh doanh Baconco phân bón 0.22 Giấy, bao bì, hộp nhựa 19 Sản xuất Công ty TNHH kinh doanh Yara Việt Nam phân trộn NPK 0.007 Giấy, bao bì, hộp nhựa 0.4 0.32 Các sở sản xuất khí công nghiệp 79 0.015 giẻ lau dính dầu 50kg/tháng loại chất thải nguy hại khác - Giẻ lau nhiễm dầu, bao bì nhiễm thành phần nguyên liệu, dầu thải, bóng tuýp Giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đén tuýp hỏng, pin, ác quy… 0.002 0.01 0.0005 20 Công ty CP Sản xuất khí CNG Việt Nam nén 21 Công ty TNHH Khí CN Việt Sản xuất khí NamCty công nghiệp TNHH Air Liquide 22 Công ty TNHH Sản xuất khí Linde-Gas Việt công nghiệp Nam hóa lỏng 0.005 0.095 Giẻ lau bụi Giẻ lau dầu mỡ 0.006 0.001 Các sở chế biến thực phẩm 23 Công ty TNHH Chế biến bột Chế biến Bột mì mì MêKong 24 Sản xuất kinh Công ty CP Dầu doanh dầu thực vật Tường thực vật An loại Dầu thải, giẻ lau 0.008 Vỏ nguyên liệu, Bao bì chứa nguyên vật liệu 25 Công ty TNHH Sản xuất cọc Hwantai Việt bê tông dự Nam ứng lực 0.05 Đá, xi măng rơi vãi, 0.5 sắt thép thừa 26 Công ty Xây lắp Bọc bê tông 0.07 0.0262 Các sở sản xuất vật liệu xây dựng 0.765 80 Giẻ lau dính dầu mỡ, dầu bôi trơn, dầu mãy 0.065 gia trọng, bọc Khí - Nhà máy chống ăn mòn bọc ống cho ống thép Các sở cung cấp dịch vụ kho, cảng 27 Chi nhánh Tổng Cty CP DV Kỹ Thuật Dầu khíCông ty Cảng Dịch vụ cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Tổng hợp Phú Mỹ (Cảng PTSC) 28 Công ty CP Kho Dịch vụ kho Lạnh Phú Mỹ lạnh Dầu thải, giẻ lau Cơ sở sản xuất, kinh doanh bao bì 29 Công ty CP Bao Sản xuất, kinh bì Đạm Phú Mỹ doanh bao bì Nguyên liệu vải phế, giẻ lau mực in, thùng chứa mực in, dầu nhớt, bóng đèn 0.167 81 0.15 ... xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với nội dung sau: Tình hình hoạt động khu công nghiệp vấn đề môi trường Hiện trạng. .. động quản lý môi trường khu công nghiệp Phú Mỹ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Phú Mỹ nhằm xây dựng giải pháp đồng khả thi để cải thiện môi trường. .. khu công nghiệp vấn đề môi trường 1.1.2 Hiện trạng hoạt động khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bắt đầu từ năm 1996 với KCN thành lập Mỹ Xuân A Đông Xuyên, đến địa bàn tỉnh Bà Rịa -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu , Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu , Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay