Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TFCO

58 42 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:40

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến MỤC LỤC 1.9.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 15 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG .19 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương 19 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán khoản trích theo lương 20 CHƯƠNG .21 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TFCO .21 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TFCO .21 2.1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD CỦA CÔNG TY TFCO .21 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TFCO 21 2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động, qui trình sản xuất sản phẩm công ty TFCO .22 2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh Công ty: 23 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý đơn vị .23 Bảng 2.1: Lao động phòng ban 24 2.1.2 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TFCO 24 2.1.2.1 Tổ chức máy kế toán công ty TFCO 24 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán 25 2.1.2.2 Chế độ sách kế toán áp dụng công ty TFCO 26 2.1.2.3 Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng Công ty 26 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ phương pháp kế toán theo hình thức nhật ký chung .27 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TFCO 27 2.2.1 Hình thức trả lương 27 Biểu số 2.1 Bảng tạm ứng lương kỳ I P.Tài – Kế toán 30 Biểu số 2.2 Phiếu chi tạm ứng lương kỳ I P Tài – Kế toán .31 Biểu số 2.3 Bảng chấm công P Tài – Kế toán 31 Biểu số 2.4 Bảng toán lương P Tài – Kế toán .33 Biểu số 2.5 Phiếu chi toán lương kỳ II P Tài – Kế toán 34 BẢNG TẠM ỨNG LƯƠNG KỲ I .35 Biểu số 2.6 Bảng lương tạm ứng kỳ I P Kinh doanh .35 Ngày 05 tháng 10 năm 2011 36 Biểu số 2.7 Phiếu chi tạm ứng lương kỳ I P Kinh doanh 36 CÔNG TY TFCO 37 Tháng 10 năm 2011 37 Biểu số 2.8 Bảng chấm công P Kinh doanh 37 Biểu số 2.9 Bảng toán lương P Kinh doanh 38 Biểu số 2.10 Phiếu chi toán lương kỳ II P Kinh doanh 39 Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến CHƯƠNG .51 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TFCO 51 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TFCO 51 3.1.1 Ưu điểm 51 3.1.2 Nhược điểm 52 3.2 Một số kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương Công ty TFCO 52 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 BẢNG KÊ KHAI CHỮ CÁI VIẾT TẮT BHXH BHYT BHTN KPCĐ SXKD CNV QLDN TL SX KH LĐTT HSL SNNP LVQĐ SNTT : : : : : : : : : : : : : : : Bảo hiễm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí công đoàn Sản xuất kinh doanh Công nhân viên Quản lí doanh nghiệp Tiền lương Sản xuất Kế hoạch Lao động trực tiếp Hệ số lương Số ngày nghỉ phép Làm việc quy định Số ngày thực tế Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương 18 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán khoản trích theo lương 19 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý đơn vị 22 Bảng 2.1: Lao động phòng ban .23 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán .24 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ phương pháp kế toán theo hình thức nhật ký chung .26 Biểu số 2.1 Bảng tạm ứng lương kỳ I P.Tài – Kế toán 29 Biểu số 2.2 Phiếu chi tạm ứng lương kỳ I P Tài – Kế toán 30 Biểu số 2.3 Bảng chấm công P Tài – Kế toán 31 Biểu số 2.4 Bảng toán lương P Tài – Kế toán .33 Biểu số 2.5 Phiếu chi toán lương kỳ II P Tài – Kế toán 34 Biểu số 2.6 Bảng lương tạm ứng kỳ I P Kinh doanh 35 Biểu số 2.7 Phiếu chi tạm ứng lương kỳ I P Kinh doanh 36 Biểu số 2.8 Bảng chấm công P Kinh doanh .37 Biểu số 2.9 Bảng toán lương P Kinh doanh 38 Biểu số 2.10 Phiếu chi toán lương kỳ II P Kinh doanh 39 Biểu số 2.11 Giấy chứng nhận hưởng BHXH 43 Biểu số 2.12 Phiếu toán trợ cấp BHXH 44 Biểu số 2.13 Bảng toán Bảo hiểm 45 Biểu số 2.14 Sổ nhật ký chung 47 Biểu số 2.15 Sổ tài khoản 334 49 Biểu số 2.16 Sổ tài khoản 338 50 Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến LỜI NÓI ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng người việc tạo cải vật chất giá trị tinh thần cho xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Lao động yếu tố trình sản xuất, chi phí lao động yếu tố cấu thành giá trị sản phẩm Sử dụng hợp lý lao động trình sản xuất kinh doanh tiết kiệm chi phí lao động , góp phần hạ giá thành sản phẩm nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện nâng cao tinh thần, vật chất cho công nhân viên, người lao động doanh nghiệp.Việc đảm bảo lợi ích cho người lao động động lực khuyến khích họ nỗ lưc, phấn đấu, sáng tạo , tăng khả sản xuất Công cụ hiệu mà doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo điều kiện cho người lao động tiền lương hay tiền công lao động Tiền lương thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế , tiền lương cụ thể hóa trình phân phối cải vật chất người lao động làm ra.Vì vậy, việc xây dựng thang lương, bảng lương , lựa chọn hình thức trả lương hợp lí để cho tiền lương vừa khoản thu nhập đảm bảo nhu cầu vật chất tinh thần cho người lao động, đồng thời trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt , có tinh thần trách nhiệm với công việc thực việc làm cần thiết Trong thời gian thực tập Công ty TFCO em có hội điều kiện tìm hiểu nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Nó giúp em nhiều việc củng cố mở mang cho em kiến thức học nhà trường mà em chưa có điều kiện để áp dụng thực hành Nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương , em chọn đề tài : “ Kế toán lao động tiền Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến lương khoản trích theo lương công ty TFCO” làm chuyên đề thực tập Nội dung chuyên đề kết cấu gồm phần: Chương 1: Tổng quan kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương Công ty TFCO Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương Công ty TFCO Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, em xin cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình TS Lê Văn Chiến – Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Đông Đô, số cán Phòng Kế toán Công ty TFCO tận tình bảo cho em thời gian thực tập vừa qua Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Vai trò lao động doanh nghiệp Lao động ba yếu tố trình sản xuất Lao động sống hao phí có mục đích trí lực thể lực người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt 1.2 Phân loại lao động doanh nghiệp 1.2.1 Phân loai lao động theo thời gian * Lao động danh sách: Là lao động doanh nghiệp quản lý chi trả lương bao gồm: - Công nhân viên trực tiếp sản xuất: Bao gồm toàn số lao động trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý tài chính, học nghề… - Công nhân viên thuộc hoạt động khác gồm số lao động hoạt động lĩnh vực khác doanh nghiệp dịch vụ, căng tin, nhà ăn… * Lao động danh sách: Là số lao động làm đơn vị ngành khác quản lý trả lương cán chuyên trách công tác đoàn thể học sinh, sinh viên thực tập… 1.2.2 Phân loại lao động theo quan hệ với trình sản xuất: * Lao động trực tiếp sản xuất: lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất sản phẩm công nhân sản xuất, người điều khiển máy móc, người phục vụ sản xuất vận chuyển, bốc dỡ * Lao động gián tiếp: lao động tham gia cách gián tiếp vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý hành chính, nhân viên kinh tế… 1.2.3 Phân loại theo chức lao động trình sản xuất: Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến * Lao động thực chức sản xuất chế biến: công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý phân xưởng… * Lao động thực chức bán hàng: nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, nhân viên nghiên cứu thị trường * Lao động thực chức quản lý: Nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành 1.3 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương 1.3.1 Tiền lương: Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động mà người lao động bỏ trình sản xuất kinh doanh toán theo kết cuối Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, vừa yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ 1.3.2 Các khoản trích theo lương * Bảo hiểm xã hội: trích lập để tài trợ trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động (ốm đau, tai nạn nghề nghiệp, hưu trí…) * Bảo hiểm y tế: trích lập để tài trợ trường hợp công nhân viên việc phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động * Kinh phí công đoàn: để phục vụ chi tiêu cho hoạt động tổ chức nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động Các loại bảo hiểm kinh phí hình thành theo chế tài định 1.4 Ý nghĩa việc quản lý lao động, tiền lương khoản trích theo lương - Tiền lương khoản trích theo lương hợp thành chi phí lao động sống tổng thể chi phí doanh nghiệp - Việc quản lý lao động, tính toán, xác định chi phí lao động sống tổng chi phí sở quản lý theo dõi trình huy động sử dụng lao động, tính thù lao cho người lao động toán đầy đủ kịp thời kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, hiệu chất lượng lao động, đồng thời góp phần tính đủ chi phí giá thành Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến 1.5 Các chế độ tiền lương khoản trích theo tiền lương Nhà nước quy định: Chế độ tiền lương Nhà nước quy định: * Nguyên tắc tính lương: Phải tính cho người lao động (CNV) - Việc tính lương, trợ cấp BHXH khoản khác phải trả cho người lao động thực phòng kế toán doanh nghiệp Hàng tháng vào tài liệu hạch toán thời gian, kết lao động sách xã hội lao động, tiền lương BHXH Nhà nước ban hành, kế toán tính lương trợ cấp bảo hiểm xã hội khoản phải trả khác cho người lao động - Căn vào chứng từ "Bảng chấm công", "Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành", "Hợp đồng giao khoán", kế toán tính lương thời gian, tiền lương sản phẩm, tiền ăn ca cho người lao động Tiền lương tính cho người tổng hợp theo phận sử dụng lao động phản ánh vào "Bảng toán tiền lương" - Theo chế độ hành tỷ lệ tính cho người ốm đau 75% tiền lương tai nạn, thai sản 100% tiền lương đóng BHXH ( Nguyên tắc tính lương ca) - Căn vào chứng từ "Phiếu nghỉ hưởng BHXH MS 03 LĐTL", "Biên điều tra tai nạn lao động" (MS 09 LĐTL), kế toán tính trợ cấp BHXH phải trả CNV phản ánh vào "Bảng toán BHXH" (MS 04 LĐTL) - Đối với khoản tiền thưởng CNV kế toán cần tính toán lập bảng "Thanh toán tiền thưởng" để theo dõi chi trả quy định Căn vào "Bảng toán tiền lương" phận để chi trả, toán tiền lương cho CNV đồng thời tổng hợp tiền lương phải trả kỳ theo đối tượng sử dụng lao động, tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Kết tổng hợp, tính toán phản ánh "Bảng phân bổ tiền lương BHXH (MS 01 BPB) * Các chế độ quy định tiền lương làm đêm, làm thêm giờ, làm thêm ca, làm thêm ngày nghỉ theo chế độ quy định: - Trường hợp người lao động làm đêm, làm thêm giờ, hưởng lương sản phẩm vào số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm hoàn thành đơn giá lương quy định để tính lương cho thời gian làm đêm, làm thêm Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến - Trường hợp người lao động làm đêm, làm thêm hưởng lương thời gian tiền lương phải trả thời gian làm đêm, làm thêm 100% lương cấp bậc khoản phụ cấp Đối với thời gian làm đêm từ 22h - 6h sáng người làm đêm hưởng khoản phụ cấp làm thêm (làm đêm thường xuyên mức lương hưởng tối thiểu 40% tiền lương, làm đêm không thường xuyên mức lương hưởng tối thiểu 35% tiền lương) * Chế độ khoản trích theo tiền lương Nhà nước quy định: (1) Quỹ bảo hiểm xã hội: Theo tổ chức lao động quốc tế ILO bảo hiêm xã hội hiểu bảo vệ xã hội người thông qua việc huy đông nguồn đóng góp đẻ trợ cấp cho họ nhằm khắc phục khó khăn kinh tế bị ngừng giảm thu nhập gây ra, đẻ góp phần ổn định sống gia đình thân, tạo an toàn xã hội Quỹ bảo hiểm xã hội quỹ dung để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, sức… Như vậy, bảo hiểm xã hội thực chất phương pháp phân phối lại thu nhập sách cụ thể Nhà nước nhằm góp phần cân thu nhập bị bị giảm từ hoạt động nghề nghiệp khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, quỹ quan bảo hiểm xã hội quản lý Theo chế độ tài hành ,quỹ bảo hiểm xã hội hình thành cách tính theo tỷ lệ 24% tổng quỹ lương doanh nghiệp Người sử dụng lao động phải nộp 17% tổng quỹ lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 7% tổng quỹ lương người lao động trực tiếp đóng góp ( trừ vào thu nhập họ ) Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động doanh nghiệp trường hợp họ bị ốm đau, tai nạn lao động… tính toán sở mức lương ngày họ ,thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ ) tỷ lệ trợ cấp BHXH Khi người lao động nghỉ hưởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho người lập bảng toán để làm sở toán với quan quản lý quỹ Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Mức trích BHXH = Tổng số tiền lương ∗ Tỷ lệ trích phải trả BHXH Mức đóng góp BHXH = Tổng số tiền người lao động ∗ Tỷ lệ nộp lương phải trả BHXH (2) Quỹ bảo hiểm y tế: Quỹ BHYT sử dụng để toán khoản khám chữa bệnh, tiền viện phí, huốc thang cho người lao động ốm đau, sinh đẻ Người lao động mua thẻ bảo hiểm y tế họ yên tâm lao động sản xuất, tuỳ trường hợp, sảy ốm đau khám, chữa bệnh cấp thuốc có chi phí thấp nhiều so với trường hợp bảo hiểm y tế Từ tạo tâm lý thoải mái lao động sản xuất ngướì lao động, nhờ suất lao động nâng lên rõ rệt Theo chế độ hành doanh nghiệp phải thực quỹ BHYT 4,5 % tổng quỹ lương ,trong doanh nghiệp phải chịu 2% (tính vào chi phí sản xuất kinh doanh) người lao động trực tiếp nộp 1% (trừ vào thu nhập họ) Quỹ BHYT quan BHYT thống quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế Vì vậy, trích BHYT, doanh nghiệp phải nộp BHYT (qua tài khoản họ kho bạc) Mức trích = Tổng số tiền lương BHYT Mức nộp BHYT ∗ Tỷ lệ trích phải trả = BHYT Tổng số tiền lương ∗ Tỷ lệ nộp người lao đông phải trả BHYT (3) Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: ( bắt đầu thực từ ngày 01/01/2009) Bảo hiểm thất nghiệp loại quỹ quan Bảo hiểm xã hội quản lý dùng để chi trả cho người lao động thời gian thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm chế độ trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề, trợ cấp tìm việc làm Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến * Cách trả lương: Tại Công TFCO, tiền lương toán làm hai kỳ: - Kỳ thứ nhất: Tạm ứng đầu tháng: Các phòng ban ban lãnh đạo chi nhánh viết giấy tạm ứng tiền lương lên phòng tổ chức Công ty, nhân viên có trách nhiệm xem xét tình hình cụ thể duyệt giấy tạm ứng chuyển đến phòng tài vụ, phó phòng kế toán kiểm tra, ký duyệt, sau thông báo cho phòng ban đến lĩnh lương tạm ứng phòng tài vụ Nhân viên làm lương chi nhánh nhận bảng toán lương tạm ứng lĩnh tiền chỗ thủ quỹ sau ký nhận đầy đủ tiền lương tạm ứng ứng cho người lao động chủ yếu vào công việc thực tế mà họ làm Số tiền tạm ứng khoảng 40 - 60% số lương tháng - Kỳ thứ hai: Khi "Bảng toán lương phụ cấp" Giám đốc duyệt, Phó phòng KT làm nhiệm vụ tính lương viết giấy đề nghị kế toán trưởng viết Séc để lĩnh tiền mặt tương đương với tổng số lương phải toán tháng Số tiền mặt sau nhận chuyển vào quỹ lương Công ty để toán lương cho công nhân viên Số tiền toán phòng ban, phân xưởng phần tiền lại sau lấy tổng số tiền lương phòng ban, xí nghiệp trừ số trích trước tạm ứng kỳ I Cách lĩnh lương tương tự lĩnh tạm ứng Các phòng ban chi nhánh sau nhận phần toán tính trả nốt cho người lao động tháng trừ số tiền tạm ứng cho người kỳ I khoản trích theo lương *Trình tự ghi sổ kế toán: Hiện nay, Công ty sử dụng hình thức kế toán "Nhật Ký Chung" thực quy định, hướng dẫn Bộ Tài Chính bảng biểu, mẫu sổ theo hình thức "Nhật ký chung" Hàng tháng vào "Bảng toán lương BHXH, sổ "Tổng hợp toán lương", kế toán tiến hành lập "Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương" "Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương" lập theo nội dung sau: + TK 3341: Phản ánh tiền lương thời gian chi nhánh Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 40 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến + TK 3342: Phản ánh khoản phụ cấp như: Phụ cấp ăn ca, phụ cấp trách nhiệm + TK 3348: Phản ánh khoản khác phải trả cho công nhân viên như: tiền BHXH phải trả, tiền BHYT tiền BHTN, … + TK 3382, 3383, 3384, 3389: Phản ánh khoản trích vào chi phí Công ty theo trình tự: KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN phân bổ cho toàn Công ty + TK 335: Phản ánh chi phí cho hoạt đông sản xuất kinh doanh kỳ phân bổ cho phận sản xuất trực tiếp, quản lý sản xuất trực tiếp… Kế toán tiến hành lập "Sổ cái" vào "Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương * Hạch toán chi tiết khoản trích theo lương: Công ty trích trước quỹ BHXH = 24% quỹ tiền lương hàng tháng Công ty đóng 17% tổng quỹ lương người tham gia BHXH người lao động đóng 7% lương cấp bậc thân Hàng tháng Công ty nộp hết số BHXH cho quan BH Sau vào số bảo hiểm thực tế công ty chi trả, Công ty bảo hiểm xã hội thực việc toán Mức độ hưởng trợ cấp BHXH trường hợp khác khác nhau: - Đối với người nghỉ để thực kế hoạch hoá tỷ lệ BHXH hưởng 70 65% lương cấp bậc thân - Đối với người lao động ốm đau, trông ốm hay bị tai nạn (nhưng tai nạn lao động) tỷ lệ BHXH hưởng 75% lương cấp bậc thân - Đối với lao động nữ có thai, suốt thời kỳ sinh trợ cấp BHXH hưởng = 100% lương + tháng lương sinh Khi người lao động bị tai nạn bị bệnh nghề nghiệp, tiền trợ cấp BHXH hưởng = 100% tiền lương suốt trình điều trị Việc tính BHXH Công ty nhân viên tính BHXH phòng tổ chức nhân viên thống kê xí nghiệp thực Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 41 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Khi tính BHXH, nhân viên tính vào "Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH" "Giấy viện"…(Của bác sĩ bệnh viện) theo mẫu sau: Mẫu 01: Gồm mặt: - Mặt trước: "Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH" - Mặt sau: "Phần BHXH" Ví dụ: Tính BHXH cho Bà Phạm Hạnh Mai - nhân viên Công ty TFCO Tiền lương nghỉ ốm = Hệ số lương x 1.050.000 x số ngày nghỉ ốm x 75% 26 ngày BỘ Y TẾ Ban hành theo mẫu CV Số 93 TC/CĐKT ngày 20/7/1999 GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM HƯỞNG BHXH Quyển số: 246 Số: 067 Họ tên: Phạm Hạnh Mai Tuổi: 30 Đơn vị công tác: Công ty TFCO Lý nghỉ việc: Ốm (đau dày) Số ngày cho nghỉ: Bảy ngày (Từ ngày 07/10 đến hết ngày 13/10/2011) XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ Ngày 07 tháng 10 năm 2011 Số ngày thực nghỉ: 07 ngày Y BÁC SĨ KCB (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nhân viên Phạm Hạnh Mai có hệ số lương 3,8 Vậy số tiền hưởng bà Maix theo 3,8 x 1.050.000 chế độ là: x 75% = 805.673đ = 26 Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 42 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến PHẦN BHXH Số sổ BHXH: 1999059585 1- Số ngày thực nghỉ hưởng BHXH: 07 ngày 2- Luỹ kế ngày nghỉ chế độ 3- Lương tháng đóng BHXH: 4.143.462 đồng 4- Lương bình quân ngày: 153.462 đồng 5- Tỷ lệ % hưởng BHXH: 75% 6- Số tiền hưởng BHXH: 805.673 đồng Ngày 28 tháng 10 năm 2011 CÁN BỘ CƠ QUAN BHXH PHỤ TRÁCH BHXH (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) CỦA ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Ghi chú: Phần mặt sau ghi giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH giấy viện Biểu số 2.11 Giấy chứng nhận hưởng BHXH Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 43 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến ĐƠN VỊ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY TFCO Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU THANH TOÁN TRỢ CẤP BHXH ( Nghỉ ốm, trông ốm, thực kế hoạch hoá) Họ tên: Phạm Hạnh Mai Tuổi: 30 Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên Đơn vị công tác: Công ty TFCO Thời gian đóng BHXH: 10 năm Tiền lương đóng BHXH tháng trước nghỉ: 4.143.462 đ Số ngày nghỉ: 30 ngày Trợ cấp: Mức 75% : 153.462 x x 75% =805.673 đ Mức 70% 65%… x… ngày = …đ Cộng:……………………………………805.673 đ Bằng chữ: ( Tám trăm không năm nghìn sáu trăm bảy bà đồng ) Ghi chú:……………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngày 28 tháng 10 năm 2011 Người lĩnh tiền Kế toán Ban chấp hành Thủ trưởng đơn vị công đoàn sở Biểu số 2.12 Phiếu toán trợ cấp BHXH Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 44 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Từ phiếu toán nhân viên phòng kế toán tổng hợp ngày nghỉ, số tiền hưởng để nộp lên quan Bảo hiểm Khi nhận "Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH" bệnh viện Công ty Bảo hiểm làm thủ tục toán số tiền người lao động hưởng theo chế độ quy định BẢNG THANH TOÁN BẢO HIỂM Tháng 10 năm 2011 S Họ tên Chức vụ T Hệ số Mức Lý lương lương Số ngày nghỉ Phạm Hạnh Mai Nhân viên 3.8 75% Ốm Ngày Số tiền 805.673 Lê Thùy Linh Nhân viên 3,05 75% Ốm 184.760 … Cộng 990.433 Biểu số 2.13 Bảng toán Bảo hiểm Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 45 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Đơn vị: CTY TFCO SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 10 năm 2011 Chứng từ Ngày Số Ngày tháng 5/10 5/10 5/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 Đã Số Diễn giải ghi hiệu Số mang sang 5/10 - Tạm ứng lương kỳ I cho P Tài 5/10 5/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 X X – Kế Toán - Tạm ứng lương kỳ I cho X X P Kinh doanh - Tạm ứng lương kỳ I cho P X X Hành - Tính lương phải trả tháng 10 X X cho P Tài – Kế toán - Tính lương phải trả tháng 10 X X cho P Kinh doanh - Tính lương phải trả tháng 10 X X cho P Hành - Tính lương phải trả tháng 10 X X cho P Đào tạo - BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ X X tính trừ vào lương P.Tài - BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ X X tính trừ vào lương P kinh - BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ X X tính trừ vào lương P Đào tạo - BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN X X tính trừ vào lương P Hành - Thanh toán lương kỳ II cho X X P.Tài – Kế toán - Thanh toán lương kỳ II cho X X P Kinh doanh - Thanh toán lương kỳ II cho X X P.Hành - Thanh toán lương kỳ II cho X X P.Đào tạo Cộng số phát sinh tháng 10 Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 46 334 111 334 111 334 111 642 334 642 334 642 334 642 334 334 338 334 338 334 338 334 338 334 111 334 111 334 111 334 111 Số phát sinh Nợ Có 8.500.000 8.500.000 13.500.000 13.500.000 10.500.000 10.500.000 16.909.923 16.909.923 28.097.942 28.097.942 18.241.082 18.241.082 52.314.651 52.314.651 1.437.343 1.437.343 2.388.325 2.388.325 4.449.040 4.449.040 1.550.492 1.550.492 6.972.580 6.972.580 12.209.617 12.209.617 6.190.590 5.745.941 16.865.611 16.865.611 200.127.19 200.127.196 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Biểu số 2.14 Sổ nhật ký chung Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 47 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Đơn vị: CTY TFCO SỔ CÁI Tháng 10 năm 2011 TK 334 - Phải trả công nhân viên Chứng từ Ngày Số tháng 01/10 TK Diễn giải đối Có 8.500.000 P Tài – Kế toán 111 -Tạm ứng lương kỳ I cho 05/10 Nợ Số dư đầu kỳ -Tạm ứng lương kỳ I cho 05/10 Số phát sinh 13.500.000 P Kinh doanh 111 - Tạm ứng lương kỳ I cho P Hành 05/10 Chính 111 10.500.000 - Tính lương phải trả tháng 10 30/10 cho P.Tài – Kế toán 16.909.923 642 -Tính lương phải trả tháng 10 30/10 cho P.Kinh doanh 28.097.942 642 -Tính lương phải trả tháng 10 cho 30/10 P Hành 18.241.082 642 - Tính lương phải trả tháng 10 30/10 cho P Đào tạo 642 52.314.651 - Thu BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lương NV P Tài – 30/10 Kế toán 1.437.343 338 -Thu BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ 30/10 vào lương NV P.Kinh doanh 2.388.325 338 - Thu BHXH, BHYT, BHTN tính trừ 30/10 vào lương NV P.Hành Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 48 1.550.492 338 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến - Thu BHXH, BHYT, BHTN tính trừ 30/10 30/10 vào lương NV P.Đào tạo 338 4.449.040 - Thanh toán lương kỳ II cho 6.972.580 P Tài – Kế toán 111 - Thanh toán lương kỳ II cho 30/10 P Kinh doanh 12.209.617 111 - Thanh toán lương kỳ II cho 30/10 30/10 P Hành 6.190.590 111 - Thanh toán lương kỳ II cho P.Đào tạo 111 16.865.611 Cộng số phát sinh tháng 10 84.563.598 115.563.598 Số dư cuối kỳ 31.000.000 Biểu số 2.15 Sổ tài khoản 334 Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 49 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến Đơn vị: CTY TFCO SỔ CÁI Tháng 10 năm 2011 TK 338 - Phải trả phải nộp khác Chứng từ Ngày TK Diễn giải Đối Số 01/10 Số dư đầu kỳ 30/10 - Thu BHXH, BHYT, BHTN khấu Số tiền Nợ Có - trừ vào lương NV P Tài 334 1.437.343 334 2.388.325 334 1.550.492 334 4.449.040 – Kế toán - Thu BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lương CNV P Kinh doanh - Thu BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lương CNV P.Hành - Thu BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lương CNV P.Đào tạo 334 990.433 - Thanh toán BHXH cho nhân viên Công ty Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ 267.273 9.825.200 9.557.927 Biểu số 2.16 Sổ tài khoản 338 Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 50 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TFCO 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TFCO Hạch toán tiền lương hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động tài sản quan hệ kinh tế trình phân phối trao đổi tiêu dùng Kế toán tiền lương ngày trở nên cấp thiết quan trọng hạch toán tiền lương giai đoạn gắn liền với lợi ích kinh tế người lao động tổ chức kinh tế Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động thực phát huy vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý vấn đề đặt cho cán làm công tác kế toán lao động tiền lương nhà quản lí doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu chế độ sách Nhà nước công tác tiền lương khoản trích theo lương để áp dụng cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời cần cải tiến để nâng cao công tác quản lý lương khoản trích theo lương Trong Công ty, tiền lương hưởng theo số lượng chất lượng lao động hao phí, người lao động hưởng thu nhập từ quỹ BHXH, ốm đâu, thai sản, công ty chấp hành tốt việc trích nộp quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định Nhà Nước Công ty sử dụng quỹ KPCĐ hợp lí, máy quản lý công ty quan tâm đến tình hình lao động sống công nhân viên Chính điều làm cho công nhân viên Công ty cảm thấy yên tâm công việc Công ty mà lựa chọn để cống hiến sức lao động 3.1.1 Ưu điểm Với hình thức trả lương theo thời gian với mức lương ổn định tăng dần làm cho cán công nhân viên Công ty thực tin tưởng gắn bó với Công ty, với cách thức làm việc khoa học, hiệu phòng kế toán đảm bảo xác công tác hạch toán tiền lương làm cho công nhân viên yên tâm Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 51 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến tập trung cho công việc, Công ty ngày phát triển hơn, đời sống cán công nhân viên ngày đảm bảo nâng cao 3.1.2 Nhược điểm Do cập nhật chứng từ chậm, giám sát, quản lý văn phòng đôi lúc buông lỏng, chứng từ tiền lương, BHXH, chưa thật xác Do đó, Công ty cần đưa sách quản lý chặt chẽ để công tác kế toán hoạt động có hiệu hơn, xác 3.2 Một số kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương Công ty TFCO Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty thực phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu cho công tác quản lý, từ nâng cao mức sống cho công nhân viên công ty TFCO nói chung công tác kế toán nói riêng phải không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện hình thức trả lương nay, quản lý tốt lao động nâng cao hiệu lao động Thứ nhất, Công ty cần áp dụng sách , quy định ban hành Nhà nước chế độ tiền lương khoản trích theo lương để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Thứ hai, Công ty cần trọng đến đội ngũ kế toán Công ty, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để họ hoàn thành tốt công việc có khả thích nghi với chế đọ, sách kế toán Thứ ba, Công ty cần đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ chế độ hành Nhà nước quyền lợi họ Thứ tư, Công ty cần tập trung nguồn lực có sẵn đội ngũ sinh viên thực tập, nhân viên, nghiên cứu, phát triển dự án Bên cạnh đó, Công ty cần lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, chế độ trợ cấp khen thưởng thiết thực công nhân viên để khuyến khích họ công việc Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 52 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến KẾT LUẬN Công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt đóng góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành chủ trương sách Đảng Nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đắn, xác khoản tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho người lao động tăng lợi nhuận cho Công ty để Công ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền lương kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng Công ty để đưa phương thức quản lý tốt Đề tài kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động, với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty TFCO đóng góp phần vào việc giải vấn đề đảm bảo công việc trả lương Công ty Công ty, nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công ty tồn phát triển kinh tế thị trường Trên sở lý luận xuất phát từ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TFCO, đề tài đưa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể Công ty Góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động đưa phương pháp quản lý đạt kết cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu công tác quản lý kế toán phận kế toán nói chung tiền lương Công ty TFCO nhận thấy: TFCO có phận quản lý ổn định, quy mô kinh doanh vững với thời đại ngày kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh mà Công ty cách phải có biện pháp cố gắng hòa nhập vào chế độ kế toán mới, để hòa nhập bước với nhịp độ kinh tế phát triển chung đất nước Một lần nữa, em xin cảm ơn TS Lê Văn Chiến cô Phòng Kế toán Công ty TFCO giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 53 Lớp: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Chiến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp - Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bào hiểm y tế Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ tài Luật lao động Sách báo, tạp chí chuyên ngành http://www.webketoan.vn http://www.tapchiketoan.com Sinh viên: Lê Thu Huyền Trang Q1 54 Lớp: ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TFCO 51 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TFCO ... trạng công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương Công ty TFCO Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương Công ty TFCO Để hoàn... hay thực kế toán công ty 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TFCO 2.2.1 Hình thức trả lương Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TFCO , Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TFCO , Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TFCO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay