Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa

90 56 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:39

LỜI CAM ĐOAN Họ tên tác giả: Nguyễn Thanh Bình Sinh ngày: 10/12/1989 Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Là học viên lớp: 14A SPKT – TH Mã số học viên: CA140441 Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp thạc sỹ đề tài “Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình Hà Nội, tháng năm 2016 Nguyễn Thanh Bình LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn đến Lãnh đạo nhà trường, Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học bách khoa Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn nhà giáo, nhà khoa học tận tình giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu vừa qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Khánh Đức chân tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên nghành Sư phạm kỹ thuật Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất anh em, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu Những nội dung học tập Trường thông qua tài liệu nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu với giúp đỡ đồng nghiệp giúp nâng cao nhận thức để hoàn thành đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót Mong góp ý thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 Nguyễn Thanh Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ 10 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 10 1.2 Một số khái niệm 13 1.2.1 Tuyển sinh công tác tuyển sinh 13 1.2.2 Chất lượng chất lượng tuyển sinh 13 1.3 Quản lý chức quản lý 14 1.4 Nội dung công tác quản lý tuyển sinh cao đẳng nghề 20 1.4.1 Lập kế hoạch tuyển sinh 22 1.4.2 Tổ chức đạo thực kế hoạch tuyển sinh 22 1.4.3 Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển sinh 24 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh trường dạy nghề 24 1.5.1 Những yếu tố khách quan 24 1.5.2 Những yếu tố chủ quan 27 1.5.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu công tác tuyển sinh trường dậy nghề 30 Tiểu kết chƣơng 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẦU VÀO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA 32 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thanh Hóa 32 2.2 Giới thiệu khái quát trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa 33 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.2.2 Đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên 34 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 35 2.2.4 Quy mô ngành nghề đào tạo 36 2.2.5 Cơ sở vật chất, thiết bị điều kiện đảm bảo khác 38 2.3 Thực trạng quản lý công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa 39 2.3.1 Quy mô tuyển sinh 39 2.3.2 Cơ cấu tổ chức máy công tác tuyển sinh 41 2.3.3 Lập kế hoạch tuyển sinh 41 2.3.4 Thực kế hoạch tuyển sinh 43 2.3.5 Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tuyển sinh 45 2.4 Các giải pháp sử dụng để quản lý công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá 50 2.5 Nguyên nhân hạn chế công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá 51 Tiểu kết chƣơng 53 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA 54 3.1 Định hướng phát triển nhà trường đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 54 3.2 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 56 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 56 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 57 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi hiệu 57 3.3 Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá 57 3.3.1 Biện pháp đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp quảng bá nhà trường cho học sinh phụ huynh học sinh trường phổ thông 58 3.3.2 Biện pháp tăng cường công tác quản lý học sinh trình học tập 60 3.3.3 Biện pháp đảm bảo tốt sở vật chất, thiết bị dạy học, điều kiện rèn luyện nghề học sinh 63 3.3.4 Biện pháp xây dựng chương trình liên kết đào tạo, liên thông lên Cao đẳng, Đại học 65 3.3.5 Biện pháp xây dựng mối quan hệ liên kết với doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp 67 3.3.6 Biện pháp việc đổi sách hỗ trợ, khen thưởng học sinh 69 3.4 Kiểm tra, thẩm định tính cần thiết khả thi biện pháp 70 3.4.1 Mục đích, nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định 70 3.4.2 Nội dung kiểm tra, thẩm định 70 3.4.3 Phương pháp kiểm tra, thẩm định 70 3.4.4 Kết kết luận kiểm tra, thẩm định 71 3.4.5 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 73 3.4.6 Đánh giá chung tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 74 Tiểu kết chƣơng 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Trình độ chuyên môn Cán giáo viên 36 Bảng 2.2.Quy mô đào tạo Nhà trường 36 Bảng 2.3.Các ngành nghề đào tạo 37 Bảng 2.4.Cơ sở vật chất, thư viện, tài 38 Bảng 2.5.Bảng tổng hợp kết tuyển sinh ngành nghề đào tạo giai đoan 2011-2015 39 Bảng 2.6.Thống kê tình hình lập kế hoạch tuyển sinh Trường CĐNCN Thanh Hoá 42 Bảng 2.7.Bảng tổng hợp kết đánh giá việc thực kế hoạch tuyển sinh trường CĐNCN TH 44 Bảng 2.8.Thực trạng tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tuyển sinh nhà trường 45 Bảng 2.9.Nguồn cung cấp thông tin trường đăng ký dự tuyển 47 Bảng 2.10 Lý học sinh chọn học trường 48 Bảng 2.11 Những khó khăn học theo học trường 49 Bảng 2.12.Dự định học sinh thời gian tới 50 Bảng 3.1.Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh 71 Bảng 3.2.Đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các chức quản lí 16 Sơ đồ 2.1: Tổ chức lãnh đạo, đạo máy nhà trường 35 Sơ đồ 2.2: Tổ chức đạo, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ 35 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong tiến trình hội nhập quốc tế nước ta nay, dạy nghề lĩnh vực ý phát triển nguồn nhân lực kĩ thuật góp phần nâng cao sức cạnh tranh kinh tế, trước hết thị trường lao động Trong xu đó, cạnh tranh quốc gia lĩnh vực, đặc biệt kinh tế, ngày trở nên liệt, gay gắt Lợi cạnh tranh thuộc quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao Bởi vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố bảo đảm thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Việt Nam Nguồn nhân lực chất lượng cao phụ thuộc vào chất lượng đào tạo Do vậy, chất lượng dạy nghề thu hút quan tâm nhà quản lý, doanh nghiệp, người học toàn xã hội Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố định tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội bền vững, vừa phận quan trọng hệ thống sách phát triển toàn diện người Đảng Nhà nước ta Đây yếu tố định khả tăng trưởng cạnh tranh, có ý nghĩa quan trọng cấu sản xuất, lĩnh vực công nghệ quản lý Hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế-xã hội giới Những thay đổi tạo cho quốc gia, dân tộc vận hội đặt thách thức Mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặt cho sở đào tạo nghề nhiệm vụ cao trọng trách nặng nề Các sở đào tạo nghề nói chung Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa nói riêng phải giải toán tuyển sinh nhằm phát triển nhanh quy mô, phạm vi đào tạo ổn định, nâng cao chất lượng đào tạo để hoàn thành sứ mệnh đào tạo đạt chuẩn, đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, sở đào tạo nhân lực nước Nghị 29 Hội nghị TW8 (khóa XI) đổi bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, khẳng định Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ trách nhiệm nghề nghiệp Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo kỹ nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế[11] Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhấn mạnh: tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học; đổi chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; đa dạng hoá nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu bậc học, chương trình giáo dục, đào tạo nhu cầu học tập suốt đời người; tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan[12] Mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặt cho sở đào tạo nghề nhiệm vụ cao trọng trách nặng nề Các sở đào tạo nghề nói chung Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa nói riêng phải giải toán tuyển sinh nhằm phát triển nhanh quy mô, phạm vi đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo để hoàn thành sứ mệnh đào tạo đạt chuẩn, đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, sở đào tạo nhân lực nước Thanh Hóa tỉnh đông dân, gần 3,7 triệu người, 2,2 triệu lao động hàng năm có khoảng 54 - 55 ngàn người bước vào tuổi lao động phần lớn có nhu cầu việc làm Thanh Hóa đặt mục tiêu giải việc làm cho khoảng 250 ngàn lao động; bình quân năm 50.000 người, xuất lao động từ 10.000 lao động trở lên Công tác tuyển sinh nói chung công tác tuyển sinh đào tạo nghề nói riêng Tỉnh Thanh Hóa đặt nhiều vấn đề cần giải để đảm bảo chất lượng đầu vào trình đào tạo nghề Nhận thấy vấn đề nâng cao chất lượng quản lý đào tạo mà chất lượng công tác tuyển sinh trường yêu cầu cấp thiết, đảm bảo chất lượng đầu vào để cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương khu vực miền Trung, tác giả Luận văn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa” Mục đích nghiên cứu Xây dựng sở lý luận & thực tiễn đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá, đáp ứng nhu cầu nhân lực LĐKT cho phát triển kinh tế & xã hội tỉnh Thanh Hóa Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động tuyển sinh trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu vào Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa Giả thuyết khoa học Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố có yếu tố chất lượng đầu vào (tuyển sinh) Công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa có nhiều khó khăn, hạn chế bất cập Chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp Nếu đề xuất biện pháp tuyển sinh có sở khoa học phù hợp với thực tiễn đảm bảo chất lượng đầu vào trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận vấn đề chất lượng tuyển sinh nghề 5.2 Đánh giá thực trạng công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa 5.3 Đề xuất biện pháp tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận: phân tích tổng hợp tài liệu tham khảo chủ trương, sách, quan điểm thuộc lĩnh vực tuyển sinh đào tạo nghề - Nghiên cứu thực tiễn: phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa + Điều tra phiếu trưng cầu ý kiến lãnh đạo trường, cán quản lý, giáo viên, học sinh nhằm mục đích làm rõ thực trạng giải pháp quản lý việc tuyển sinh với cách chọn ngẫu nhiên + Phương pháp trò chuyện với học sinh, giáo viên, cán quản lý lãnh đạo trường nhằm bổ trợ cho phương pháp điều tra phiếu - Các phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác: Phương pháp so sánh, phương pháp toán thống kê số phương pháp khác Đóng góp đề tài - Phản ánh thực trạng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa - Đề xuất biện pháp tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu nhân * Các giải pháp lại đánh giá khả thi, như: - Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông quảng bá nhà trường cho học sinh trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông đạt tỷ lệ 96,9% - Hai giải pháp tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên xây dựng chương trình liên kết đào tạo, liên thông lên Cao đẳng, Đại học đạt tỷ lệ lựa chọn 93,8% - Xây dựng mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp đạt tỷ lệ lựa chọn 95,3% - Đổi sách hỗ trợ, khen thưởng học sinh đạt tỷ lệ lựa chọn 83,1% Nhìn chung, giải pháp đề xuất có tính khả thi cao với tỷ lệ trung bình 93,5% 3.4.6 Đánh giá chung tính cần thiết khả thi biện pháp đƣợc đề xuất Qua kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi giải pháp đề xuất, cho thấy hầu hết giải pháp đưa có tính cần thiết tính khả thi cao.Điều cho thấy áp dụng thực tiễn giải pháp xây dựng nâng cao hiệu công tác tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu đổi quản lý giáo dục giai đoạn 74 Tiểu kết chƣơng - Trong chương xác định số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh, như: + Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông quảng bá nhà trường cho học sinh trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông + Tăng cường công tác quản lý học sinh + Đảm bảo tốt điều kiện CSVC, TBDH, rèn luyện nghề học sinh + Xây dựng chương trình liên kết đào tạo, liên thông lên Cao đẳng, Đại học + Xây dựng mối quan hệ gần gũi với doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp + Đổi sách hỗ trợ, khen thưởng học sinh - Qua thăm dò ý kiến đánh giá cho thấy giải pháp đề xuất có tính cần thiết khả thi cao, áp dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở lý luận quản lí, quản lí giáo dục, tuyển sinh, quản lý công tác tuyển sinh đưa phân tích nội dung quản lí nâng cao hiệu công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa đồng thời phân tích yếu tố có ảnh hưởng tới hiệu công tác tuyển sinh Đồng thời yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu quản lý công tác tuyển sinh nhà trường 1.1 Kết nghiên cứu thực trạng quản lý công tác tuyển sinh Trong năm qua, việc quản lý công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa thường chưa hiệu quả, nguyên nhân do: Tình hình tài hạn hẹp, sở vật chất phục vụ đào tạo nhà trường thiếu thốn, trang thiết bị kỹ thuật thực hành nghề cũ, lạc hậu không đáp ứng nhu cầu đào tạo nhà trường Trình độ quản lý cán nhân viên hạn chế, chưa nắm bắt nhu cầu thực tế phát triển xã hội giáo dục đào tạo Nhà trường chưa có giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh 1.2 Qua nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý công tác tuyển sinh nhà trƣờng đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao công tác tuyển sinh - Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp quảng bá nhà trường cho học sinh phụ huynh học sinh trường phổ thông - Giải pháp 2: Tăng cường công tác quản lý học sinh - Giải pháp 3: Đảm bảo tốt điều kiện CSVC, TBDH, rèn luyện nghề học sinh 76 - Giải pháp 4: Xây dựng chương trình liên kết đào tạo, liên thông lên CĐ, ĐH - Giải pháp 5: Xây dựng mối quan hệ gần gũi với doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp - Giải pháp 6: Đổi sách hỗ trợ, khen thưởng học sinh 1.3 Kết khảo nghiệm Những giải pháp mà đề xuất có tính cần thiết khả thi cao.Nếu thời gian tới có thực đồng giải pháp nêu chắn góp phần nâng cao hiệu quản lý công tác tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa 1.4 Mục đích nhiệm vụ đặt đề tài đƣợc giải quyết, giả thuyết khoa học đƣợc chứng minh Kiến nghị 2.1 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Tăng cường đạo cấp hoạt động tuyên truyền giúp người hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng học nghề Biên soạn Tài liệu Tuyển sinh học sinh Tỉnh nhằm cung cấp thông tin ngành nghề, sách học nghề, tiêu sở dạy nghề Tỉnh ngành nghề, sách học nghề, tiêu sở dạy nghề Tỉnh cho tất học sinh hiểu rõ tham gia học nghề Có sách phân luồng học sinh tham gia học nghề - Chỉ đạo Sở Lao động – TBXH phối hợp chặt chẽ với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty doanh nghiệp, ngành nghề, bậc thợ, cho năm, kế hoạch để ký hợp đồng đào tạo với trường dạy nghề số lượng, chất lượng lao động 2.2 Đối với trƣờng Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa - Nhà trường cần coi trọng tăng cường công tác tư vấn, nâng cao nhận thức để học sinh thấy vào trường nghề đường bế 77 tắc, bi quan bước đường phấn đấu lên người Việc tư vấn thực theo nhiều hình thức, tùy khả sáng tạo trường - Trong trình tuyển sinh, nhà trường cần tăng cường quảng bá giới thiệu trường công khai thông tin kế hoạch chương trình đào tạo, chế độ sách… - Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập học sinh, để học sinh thấy quan tâm trường với tư tưởng đạo “tất học sinh thân yêu” để học sinh yên tâm theo học - Nhà trường cần có giải pháp thích hợp linh hoạt việc giải sách học phí phù hợp Đây vấn đề nhạy cảm học sinh Nếu giải thiếu cẩn thận, tạo tiền lệ không không hấp dẫn học sinh, giải cứng nhắc số học sinh thực khó khăn kinh tế, không đủ tiền để vào học, ảnh hưởng đến việc quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hóa (2015), Nghị Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng Thanh Hóa Đặng Quốc Bảo – Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo (2015),Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng Bộ LĐTB-XH (2008), Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 việc ban hành Điều lệ mẫu trường Cao đẳng nghề Bộ LĐTB-XH (2008), Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 việc ban hành hệ thống biểu mẫu sổ sách quản lí dạy học đào tạo nghề Bộ LĐTB-XH (2008), Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 06 năm 2008 việc hướng dẫn chế độ làm việc giáo viên dạy nghề Bộ LĐTB-XH (2010), Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 09 năm 2010 quy định chuẩn giáo viên, giáo viên dạy nghề - Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá, Thanh Hóa đẩy mạnh công tác dạy nghề để giải việc làm, http://ngọc lac thanhhoa.gov.vn 10 Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002 79 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 13 Nguyễn Minh Hoàng (2009), Tổ chức quản lý công tác đào tạo, trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Đông Thành phố Hồ Chí Minh 14 Trần Khánh Hùng (2008), Giải pháp xây dựng phần mềm quản lý công tác tuyển sinh, trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam 15 Hà Quang Khải (2007), Một số biện pháp quản lý công tác tuyển sinh, trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an Nhân dân 16 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục- Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB GD,2004 17 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm lý luận quảnlý giáo dục, Trường CBQL Giáo dục Hà Nội 18 Quốc hội khóa XI (2006), Luật dạy nghề, (số 76/2006/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2006) 19 Quốc hội khóa XI (2009), Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) 20.Hoàng Phê (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 2000 21 Nguyễn Minh Tú (2004), Một số biện pháp quản lý công tác đào tạo trường dạy nghề tỉnh Quảng Nam, Quảng Nam 22 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTG ngày 19 tháng 04 năm 2011 việc phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 80 23.Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTG ngày 19 tháng 04 năm 2011 việc phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 24 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2012 việc phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 25 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 việcphê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 20112020 26 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 05 năm 2014 việcphê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 27.Hà Thế Vinh (2006), Một số biện pháp quản lý đào tạo trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Phú Lâm, quận thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 28 Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998 29 Nguyễn Xuân Xanh,Giáo dục dạy nghề Đức, htt://viétciếnc.org 81 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Gửi lãnh đạo, cán - giáo viên - nhân viên) ……………………… Để có giải pháp phù hợp cho việc quản lý công tác tuyển sinh trường, xin quý Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến vấn đề đây: (Thầy/Cô đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến cho ý kiến vào câu hỏi mở) Xin chân thành cảm ơn Câu 1: Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến việc lập kế hoạch tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá? Mức độ đánh giá TT Nội dung đánh giá Tốt Khá Tru Chƣa ng đạt bình yêu cầu Tính khoa học kế hoạch TS - Về quy trình lập kế hoạch - Về pp xây dựng kế hoạch - Về nội dung kế hoạch Tính cụ thể, chi tiết kế hoạch TS - Các mục tiêu, tiêu đề rõ ràng - Có biện pháp thực cụ thể - Có phân công, phân nhiệm phù hợp - Có xác định hợp lý nguồn lực 82 - Có phương án dự phòng Tính hiệu kế hoạch (tuyển sinh đủ vượt tiêu theo kế hoạch) Câu 2: Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến việc thực kế hoạch tuyển sinh trường ? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá TT Tốt Khá Sự phân cấp, phân quyền HĐTS Giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Sự chuẩn bị điều kiện cần thiết cho công tác tuyển sinh Sự giám sát hoạt động thành viên hệ thống Sự can thiệp điều chỉnh CBQL Sự động viên, kích thích, thúc đẩy hoạt động phát triển Sự đồng lòng, tích cực thành viên HĐTS 83 Trung Chƣa đạt bình yêu cầu Câu 3: Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến việc tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tuyển sinh nhà trường ? Mức độ đánh giá (%) Nội dung đánh giá TT Tốt Khá Trung bình Chƣa đạt yêu cầu Có kế hoạch cụ thể để kiểm tra công tác tuyển sinh Sử dụng phối hợp hình thức kiểm tra định kỳ đột xuất Có chuẩn kiểm tra với tiêu chí cụ thể Sử dụng phương pháp kiểm tra khoa học Có đánh giá cách nghiêm túc Có rút học kinh nghiệm cần thiết Câu 4: Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến mức độ cần thiết giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh ? Mức độ đánh giá CÁC GIẢI PHÁP STT Rất cần thiết Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông quảng bá nhà trường cho học sinh trường THCS THPT Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên Đảm bảo tốt điều kiện CSVC, 84 Cần thiết Ít cần thiết TBDH, rèn luyện nghề học sinh Xây dựng chương trình liên kết đào tạo, liên thông lên Cao đẳng, Đại học Xây dựng mối quan hệ gần gũi với doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp Đổi sách hỗ trợ, khen thưởng học sinh Câu 5: Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến mức độ khả thi giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển sinh ? Mức độ đánh giá CÁC GIẢI PHÁP TT Rất cần thiết Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông quảng bá nhà trường cho học sinh trường THCS THPT Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên Đảm bảo tốt điều kiện CSVC, TBDH, rèn luyện nghề học sinh Xây dựng chương trình liên kết đào tạo, liên thông lên Cao đẳng, Đại học Xây dựng mối quan hệ gần gũi với doanh nghiệp, tích cực tìm kiếm việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp Đổi sách hỗ trợ, khen thưởng học sinh 85 Cần thiết Ít cần thiết PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Gửi đến học sinh) ……………………… Để có giải pháp phù hợp cho việc quản lý công tác tuyển sinh trường, xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến theo câu hỏi đây: ( Anh/Chị đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến cho ý kiến vào câu hỏi mở) Xin chân thành cảm ơn Câu 1: Vì Anh/Chị biết Nguồn cung cấp thông tin trường đăng ký dự tuyển ? Các nguồn cung cấp thông tin Mức độ lựa chọn Đồng ý Lƣỡng lự Không đồng ý Qua thông tin báo chí Qua truyền hình Qua việc tư vấn trực tiếp với trường Qua bạn bè giới thiệu Câu 2: Vì Anh/Chị chọn học trường ? Nội dung Mức độ lựa chọn Đồng ý Lƣỡng lự Không đồng ý Vì tên trường hấp dẫn Vì chế độ học phí trường chấp nhận 86 Vì trường có ngành nghề đào tạo phù hợp với nguyện vọng thân Vì thông tin tốt trường Vì giới thiệu bạn bè, người thân học trường Vì có thời gian chờ hội chuyển sang chỗ khác Vì có lý tạm hoãn nghĩa vụ quân Câu 3: Vì Anh/Chị chọn ngành theo học ? Nội dung Mức độ lựa chọn Đồng ý Lƣỡng lự Không đồng ý Do thân am hiểu yêu thích Do cha mẹ khuyên bảo Do bạn bè giới thiệu Nhờ tư vấn Thầy Cô Ngành nghề chọn phù hợp với than 87 Câu 4: Anh/Chị cho biết khó khăn học theo học trường ? Nội dung Mức độ lựa chọn Đồng ý Lƣỡng lự Không đồng ý Khó khăn kinh tế Vừa học, vừa làm Năng lực học Chỗ xa trường học Phương pháp dạy thầy, cô không phù hợp Không thích học chọn ngành nghề không phù hợp Câu 5: Anh/Chị cho biết dự định thời gian tới ? Nội dung TT Đồng ý Không đồng ý Học tiếp để tốt nghiệp Thi lại để vào học Cao đẳng, Đại học Chuyển ngành học Bỏ học 88 ... động tuyển sinh trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu vào Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. .. là: Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu Xây dựng sở lý luận & thực tiễn đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng. .. sở lý luận quản lý công tác tuyển sinh cao đẳng nghề Chƣơng 2: Thực trạng công tác tuyển sinh đầu vào trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa , Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa , Các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay