Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemy

86 114 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:39

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .13 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI .3 1.1.Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm bán hàng .3 1.1.2 Vai trò bán hàng 1.1.3 Khái niệm xác định kết kinh doanh 1.1.4 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.5 Mối quan hệ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh .4 1.1.6 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.7 Đối tượng bán hàng 1.1.8 Trình tự bán hàng theo phương thức bán hàng .5 Phương thức bán buôn Phương thức bán lẻ Các hình thức toán 1.2 Kế toán doanh thu 1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.1.1 Khái niệm loại doanh thu 1.2.1.2 Chứng từ kế toán sử dụng .9 1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 10 1.2.1.4 Tài khoản sử dụng 10 Biểu 1.1 : Sơ đồ hạch toán TK 511 11 1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài 11 1.3.1 Một số quan điểm chung .11 1.3.2.Nguyên tắc hạch toán .12 1.3 Tài khoản sử dụng 12 Biểu 1.2 Sơ đồ hạch toán TK 515 12 1.4 Kế toán thu nhập khác 13 1.4.1 Nội dung 13 1.4.2 Tài khoản sử dụng 13 Biểu 1.3 Sơ đồ hạch toán TK 711 14 1.5.1.Phương pháp tính trị giá thực tế hàng xuất kho 15 1.5.2 Kế toán giá vốn hàng bán .17 1.5.2.1.Tài khoản sử dụng .17 Biểu 1.4 Sơ đồ hạch toán TK 632 17 1.6.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 18 1.6.1 Chi phí bán hàng 18 Biểu 1.5 Hạch toán TK 641 .19 1.6.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 20 Biểu 1.6 Hạch toán TK 642 21 1.7 Kế toán chi phí hoạt động tài 22 1.7.1 Một số quan điểm chung .22 1.7.2 Nguyên tắc hạch toán 22 1.7.3 Tài khoản sử dụng 22 Biểu 1.7 Hạch toán TK 635 .23 1.8 Kế toán chi phí khác 23 1.8.1 Nguyên tắc hạch toán .23 1.8.2 Tài khoản sử dụng 23 1.9.1 Khái niệm .24 1.9.2 Nguyên tắc hạch toán 24 1.9.3 Tài khoản sử dụng 26 Biểu 1.8 xác định kết kinh doanh 27 1.10 Kết luận 28 CHƯƠNG II .29 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 29 2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 29 2.1.1 Danh mục hàng bán công ty 29 2.1.2 Thị trường công ty 30 2.1.3 Các phương thức bán hàng công ty 30 2.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 31 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ Bộ máy quản lý công ty 32 2.3 Kế toán doanh thu Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy .32 2.3.1 Chứng từ thủ tục kế toán 32 Biểu 2.1 Các chứng từ sử dụng công ty 33 2.3.2 Kế toán chi tiết doanh thu thu nhập khác Công ty 35 Biểu 2.2 Phiếu xuất kho 36 Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT 37 Biểu 2.4: Phiếu Thu 38 Biểu 2.5 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng test nước tiểu .39 Biểu 2.6 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng- Test viêm gan B 40 2.3.3 Kế toán tổng hợp doanh thu .42 Biểu 2.8 Sổ nhật ký chung 43 Biểu 2.9: Sổ tài khoản 511- Doanh thu bán hàng 44 2.4 Kế toán chi phí 45 2.4.1 Chứng từ thủ tục kế toán 45 Biểu 2.10 Phiếu xuất kho 46 Biểu 2.11: Phiếu xuất kho .47 2.4.2 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết giá vốn hàng bán .48 Biểu 2.12: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 48 Biểu 2.13 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 49 Biểu 2.14 Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán 50 2.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 51 Biểu 2.15 Sổ nhật ký chung .52 Biểu 2.16 Sổ TK 632 53 2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH TBYT Hamemy 54 2.5.1 Chứng từ thủ tục kế toán 54 Biểu 2.17 Bảng chấm công 55 Biểu 2.18 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội .56 Biểu 2.19 Bảng phân bổ khấu hao 57 Biểu 2.20: Hóa đơn GTGT số 0000128 58 Biểu 2.21: Phiếu chi 59 Biểu 2.22: Phiếu chi 60 2.5.2 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 60 Biểu 2.23 Sổ chi tiết chi phí QLDN 61 2.5.3 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 62 Biểu 2.24: Sổ nhật ký chung 63 Biểu 2.25Sổ TK 642 64 2.4 Kế toán xác định kết bán hàng 65 Biểu 2.26 Sổ TK 911 66 Biểu 2.27: Sổ TK421 67 2.6 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty 68 2.6.1 Ưu điểm 68 2.6.2 Nhược điểm .69 CHƯƠNG III 70 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 70 3.1 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 70 3.1.1 Về tổ chức công tác kế toán 70 3.1.2 Về hệ thống sổ sách Công ty 70 3.1.3 Về luân chuyển chứng từ Công ty 70 3.1.4 Chính sách chiết khấu cho khách hàng 71 3.1.5 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng .71 3.1.6 Về báo cáo kế toán có liên quan đến bán hàng 72 KẾT LUẬN .74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .13 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI .3 1.1.Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm bán hàng .3 1.1.2 Vai trò bán hàng 1.1.3 Khái niệm xác định kết kinh doanh 1.1.4 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.5 Mối quan hệ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh .4 1.1.6 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.7 Đối tượng bán hàng 1.1.8 Trình tự bán hàng theo phương thức bán hàng .5 Phương thức bán buôn Phương thức bán lẻ Các hình thức toán 1.2 Kế toán doanh thu 1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.1.1 Khái niệm loại doanh thu 1.2.1.2 Chứng từ kế toán sử dụng .9 1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 10 1.2.1.4 Tài khoản sử dụng 10 Biểu 1.1 : Sơ đồ hạch toán TK 511 11 1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài 11 1.3.1 Một số quan điểm chung .11 1.3.2.Nguyên tắc hạch toán .12 1.3 Tài khoản sử dụng 12 Biểu 1.2 Sơ đồ hạch toán TK 515 12 1.4 Kế toán thu nhập khác 13 1.4.1 Nội dung 13 1.4.2 Tài khoản sử dụng 13 Biểu 1.3 Sơ đồ hạch toán TK 711 14 1.5.1.Phương pháp tính trị giá thực tế hàng xuất kho 15 1.5.2 Kế toán giá vốn hàng bán .17 1.5.2.1.Tài khoản sử dụng .17 Biểu 1.4 Sơ đồ hạch toán TK 632 17 1.6.Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 18 1.6.1 Chi phí bán hàng 18 Biểu 1.5 Hạch toán TK 641 .19 1.6.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 20 Biểu 1.6 Hạch toán TK 642 21 1.7 Kế toán chi phí hoạt động tài 22 1.7.1 Một số quan điểm chung .22 1.7.2 Nguyên tắc hạch toán 22 1.7.3 Tài khoản sử dụng 22 Biểu 1.7 Hạch toán TK 635 .23 1.8 Kế toán chi phí khác 23 1.8.1 Nguyên tắc hạch toán .23 1.8.2 Tài khoản sử dụng 23 1.9.1 Khái niệm .24 1.9.2 Nguyên tắc hạch toán 24 1.9.3 Tài khoản sử dụng 26 Biểu 1.8 xác định kết kinh doanh 27 1.10 Kết luận 28 CHƯƠNG II .29 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 29 2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 29 2.1.1 Danh mục hàng bán công ty 29 2.1.2 Thị trường công ty 30 2.1.3 Các phương thức bán hàng công ty 30 2.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 31 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ Bộ máy quản lý công ty 32 2.3 Kế toán doanh thu Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy .32 2.3.1 Chứng từ thủ tục kế toán 32 Biểu 2.1 Các chứng từ sử dụng công ty 33 2.3.2 Kế toán chi tiết doanh thu thu nhập khác Công ty 35 Biểu 2.2 Phiếu xuất kho 36 Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT 37 Biểu 2.4: Phiếu Thu 38 Biểu 2.5 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng test nước tiểu .39 Biểu 2.6 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng- Test viêm gan B 40 2.3.3 Kế toán tổng hợp doanh thu .42 Biểu 2.8 Sổ nhật ký chung 43 Biểu 2.9: Sổ tài khoản 511- Doanh thu bán hàng 44 2.4 Kế toán chi phí 45 2.4.1 Chứng từ thủ tục kế toán 45 Biểu 2.10 Phiếu xuất kho 46 Biểu 2.11: Phiếu xuất kho .47 2.4.2 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết giá vốn hàng bán .48 Biểu 2.12: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 48 Biểu 2.13 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 49 Biểu 2.14 Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán 50 2.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 51 Biểu 2.15 Sổ nhật ký chung .52 Biểu 2.16 Sổ TK 632 53 2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH TBYT Hamemy 54 2.5.1 Chứng từ thủ tục kế toán 54 Biểu 2.17 Bảng chấm công 55 Biểu 2.18 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội .56 Biểu 2.19 Bảng phân bổ khấu hao 57 Biểu 2.20: Hóa đơn GTGT số 0000128 58 Biểu 2.21: Phiếu chi 59 Biểu 2.22: Phiếu chi 60 2.5.2 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 60 Biểu 2.23 Sổ chi tiết chi phí QLDN 61 2.5.3 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 62 Biểu 2.24: Sổ nhật ký chung 63 Biểu 2.25Sổ TK 642 64 2.4 Kế toán xác định kết bán hàng 65 Biểu 2.26 Sổ TK 911 66 Biểu 2.27: Sổ TK421 67 2.6 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty 68 2.6.1 Ưu điểm 68 2.6.2 Nhược điểm .69 CHƯƠNG III 70 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 70 3.1 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 70 3.1.1 Về tổ chức công tác kế toán 70 3.1.2 Về hệ thống sổ sách Công ty 70 3.1.3 Về luân chuyển chứng từ Công ty 70 3.1.4 Chính sách chiết khấu cho khách hàng 71 3.1.5 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng .71 3.1.6 Về báo cáo kế toán có liên quan đến bán hàng 72 KẾT LUẬN .74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 61 Biểu 2.23 Sổ chi tiết chi phí QLDN Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy Địa chỉ: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng, Hà Nội SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tên tài khoản 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 11 năm 2016 Số phát sinh Ngày tháng … … … … Nợ … 30/11/2016 PBLT03 Tính lương + PC T01 tính CPQLDN 334 14.339.000 30/11/2016 PBLT03 Trích KPCĐ vào CPQLDN 3382 2.347.800 30/11/2016 PBLT03 Trích BHXH vào CPQLDN 3383 3.052.140 30/11/2016 PBLT03 Trích BHYT vào CPQLDN 3384 528.255 30/11/2016 PBLT03 Trích BHTN vào CPQLDN 3386 234.780 30/11/2016 PBKH03 CP khấu hao BPQLDN 214 607.233 … … … … … 30/11/2016 KC Kết chuyển QLDN 911 Cộng Có … 54.473.896 54.473.896 54.473.896 62 2.5.3 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp  Tài khoản sử dụng Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy sử dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/QĐ-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Trưởng BTC Kế toán sử dụng tài khoản 642 - Chi phí QLDN để tập hợp khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng Công ty Tài khoản 642 chi tiết thành tài khoản cấp sau: + TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý + TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý + TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng + TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ + TK 6427: Chi phí dịch vụ mua + TK 6428: Chi phí khác tiền  Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp chi phí QLDN Căn vào phiếu chi, Phân bổ lương, Hóa đơn GTGT…kế toán tiến hành cập nhật chứng từ vào máy, sau phần mềm kế toán tự động kết xuất số liệu vào sổ Nhật ký chung Sau đó, số liệu sổ Nhật ký chung chuyển vào Sổ TK 642 – Chi phí QLDN Cuối tháng kế toán tiến hành cộng sổ để đối chiếu với sổ chi tiết chi phí QLDN 63 Biểu 2.24: Sổ nhật ký chung Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy Địa chỉ: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng, Hà Nội Chứng từ NTGS Đã Diễn giải ghi Sổ STT TK Số phát sinh dòng ĐƯ Nợ Có SH NT A B C D E G H … … … … … … … … … CP lương X 156 642 xx 157 334 158 338 X 159 642 x 160 331 … … … X 266 911 x 267 642 30/11 PBLT03 30/11 PBKH0 30/11 30/11 … 30/11 … KC3 … 30/11 trích theo lương Chi phí KHTSCĐ … Kết chuyển 11.739.000 14.339.000 607.233 … 2.600.000 607.233 … 54.473.896 54.473.896 CPQLKD Cộng chuyển sang trang sau 54.473.896 54.473.896 64 Biểu 2.25Sổ TK 642 Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy Địa chỉ: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng, Hà Nội SỔ CÁI TK 642- CHI PHÍ QLDN Tháng 11Năm 2016 NT NKC CT (ĐVT: đồng) TK Số tiền Diễn giải Trang số STT dòng … … … … … 192 PBLT03 30/11 CP lương + Trích lương 334 338 11.739.000 2.600.000 30/11 PBKH 30/11 Chi phí khấu hao TSCĐ 195 214 607.233 … … … … … … … 30/11 KC3 30/11 Kết chuyển CPQLDN 10 226 911 SH NT … … 30/11 Cộng Nợ Có … … … … 54.473.896 54.473.896 54.473.896 Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 65 2.4 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty TNHH TBYT Hamemy xác định kết bán hàng theo tháng Hàng tháng vào kết tiêu thụ, kế toán thực bút toán kết chuyển sau: + Kết chuyển doanh thu + Kết chuyển giá vốn hàng bán + Kết chuyển chi phí QLDN Việc xác định kết tiêu thụ xác định sau: Kết BH = Doanh thu - Trị GVHB - Chi phí QLDN Để phản ánh kết bán hàng kế toán Công ty sử dụng TK 911 tài khoản liên quan khác đến trình bán hàng xác định kết kinh doanh Căn vào sổ chi tiết doanh thu, sổ chi tiết giá vốn, sổ chi tiết chi phí kinh doanh kế toán tiến hành ghi sổ tài khoản 911 66 Biểu 2.26 Sổ TK 911 Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy Địa chỉ: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng, Hà Nội SỔ CÁI TK 911- XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tháng 11 năm 2016 NT GS CT SH NT Diễn giải ( ĐVT: Nghìn đồng) NKC Trang số STT dòng TK Số tiền ĐƯ Nợ Có Số phát sinh 30/11 KC1 30/11 Kết chuyển DTT 511 30/11 KC2 30/11 Kết chuyển GVHB 632 293.265.500 30/11 KC3 30/11 Kết chuyển CPQLDN 642 54.473.896 30/11 KC4 30/11 Kết chuyển lãi 421 46.675.604 Cộng số phát sinh 394.415.000 394.415.000 394.415.000 Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng ( Nguồn liệu: Phòng kế toán công ty) Giám đốc 67 Biểu 2.27: Sổ TK421 Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy Địa chỉ: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng, Hà Nội SỔ CÁI Tháng 11 năm 2016 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 NT GS NKC CT SH Diễn giải NT Trang số STT dòng TK ĐƯ Số tiền Nợ Có 12.050.500 Số dư đầu tháng Số phát sinh 30/11 KC 30/11 Kết chuyển lãi 20 186 421 911 46.675.604 Cộng số phát sinh 46.675.604 Số dư cuối tháng 58.726.104 68 2.6 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Trước tình hình kinh tế cạnh tranh gay gắt nay, không doanh nghiệp phải điêu đứng chí giải thể, phá sản Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy công ty có quy mô nhỏ đứng vững ngày nâng cao uy tín kinh tế thị trường Tuy thời gian gần mức doanh thu công ty bị sụt giảm mạnh, nhờ lỗ lực, phấn đấu tìm tòi biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm khách hàng , đối tác cho công ty thành viên công ty mà công ty bắt đầu đạt mức doanh thu cao trở lại 2.6.1 Ưu điểm - Công tác kế toán: Công tác kế toán nói chung thực tốt,các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh đầy đủ, cung cấp kịp thời tình hình biến động tài sản nguồn vốn,tình hình tài chính, kinh doanh công ty - Về hệ thống chứng từ kế toán: Nhìn chung hệ thống chứng từ công ty đáp ứng yêu cầu kinh tế pháp lý Các chứng từ lập theo biểu mẫu Bộ Tài ban hành Các chứng từ xếp khoa học, hợp lý tạo thuận lợi cho việc theo dõi Chứng từ sau lập chuyển đến phòng kế toán để đảm bảo theo dõi phản ánh kịp thời biến động tăng giảm khoản mục tài sản, nguồn vốn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý doanh nghiệp - Về hệ thống sổ sách kế toán: Công ty mở sổ theo quy định Bộ Tài chính, đồng thời tiến hành mở sổ chi tiết phù hợp với nhu cầu quản lý doanh nghiệp, phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý thuận tiện Việc áp dụng hình thức nhật ký chung hợp lý thuận tiện cho việc kế toán máy tính, giúp giảm nhẹ công việc kế toán, cung cấp số liệu cách nhanh chóng kịp thời cho quản lý - Về hệ thống báo cáo kế toán: 69 Các báo cáo tài công ty lập đầy đủ, nội dung hình thức theo quy định Bộ tài Việc lập trình bày tuân thủ yêu cầu tính trung thực, hợp lý, khách quan.Ngoài công ty xây dựng báo cáo kế toán quản trị, đáp ứng phần yêu cầu nhà quản lý việc định - Về hạch toán bán hàng: Công ty hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, theo phương pháp kế toán theo dõi phản ánh liên tục có hệ thống tình hình nhập- xuấttồn vật tư hàng hóa sổ sách kế toán Do giúp công ty quản lý HTK chặt chẽ, xác định nhanh kịp thời số hàng tồn kho cho việc kinh doanh quản lý - Về doanh thu: Công ty mở sổ chi tiết khoản doanh thu TK 511 rõ ràng Các khoản giảm trừ doanh thu không phát sinh Các khoản doanh thu hạch toán kết chuyển hàng quý, đảm bảo tính đày đủ, xác nghiệp vụ phát sinh 2.6.2 Nhược điểm - Về công tác kế toán: Phòng kế toán chưa nối mạng phần mềm kế toán kế toán viên kế toán tổng hợp nên việc tổng hợp gặp nhiều khó khăn - Về tài khoản kế toán: Tại Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy TK 156 - Hàng hóa chi tiết thành nhiều tài khoản cấp 2, cấp theo dõi loại hàng hóa không chi tiết để theo dõi riêng giá mua chi phí thu mua theo quy định chế độ, Công ty không sử dụng tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hóa Trong trình mua hàng, phát sinh chi phí kế toán định khoản vào TK 156 cho mặt hàng Thực tế đợt nhập hàng hóa, Công ty thường nhập loại hàng hóa phí thu mua đợt mua hàng thường liên quan đến loại hàng hóa không cần phân bổ chi phí thu mua Nhưng thực tế có nhiều loại chi phí không phân bổ trực tiếp cho đợt mua hàng mà chi phí tổng hợp nhiều lần mua hàng chi phí điện thoại liên lạc với đối tác kinh doanh, chi phí lương nhân viên phụ trách việc mua hàng 70 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 3.1 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy 3.1.1 Về tổ chức công tác kế toán - Cơ sở giải pháp: Hiện phận kế toán đảm nhiệm tốt công tác kế toán công ty Tuy nhiên phòng kế toán chưa tực nối mạng phần mềm kế toán kế toán viên với kế toán tổng hợp - Nội dung giải pháp: Công ty nên tiến hành nối mạng phần mềm kế toán để tiện cho việc nhập liệu theo dõi thông tin Việc làm giảm thời gian đáng kể cho nhân viên kế toán, tăng them tính rõ rang, xác thông tin kế toán xử lý sổ sách, chứng từ Ngoài tạo điều kiện cho nhân viên kế toán trọng vào công tác xử lý thông tin quản trị doanh nghiệp, đề suất có tính chiến lược cho phát triển công ty 3.1.2 Về hệ thống sổ sách Công ty - Nội dung giải pháp: + Công ty nên mở sổ chi tiết TK642 theo tài khoản cấp (6421,6422,6423…) Sổ chi tiết mở cho quý TK cấp cần phải rõ rang, chi tiết để dễ dàng theo dõi Khi kế toán theo dõi thường xuyên liên tục khoản chi phí phát sinh theo khoản mục nhằm dễ dàng tìm nguyên nhân phát sinh chi phí đưa biện pháp giải Công ty nên sử dụng TK641- Chi phí bán hàng việc hạch toán 3.1.3 Về luân chuyển chứng từ Công ty Công ty cần quán triệt việc ghi sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không nên để phận bán hàng viết hết hóa đơn chuyển cho phận kế toán, mà nên vào tình hình bán hàng ngày nhiều hay ít, từ xác định vòng ngày nên chuyển chứng từ, để phận kế toán nắm tình hình tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận doanh thu kịp thời tránh bị tồn đọng công việc 71 Về vấn đề kho hàng hoá, kế toán nên thống với phận mua hàng sử dụng mã hàng hoá cho thống đơn giản Điều không giúp cho phận kho dễ quản lý mà giúp cho kế toán tránh nhầm lẫn hạch toán hàng hoá 3.1.4 Chính sách chiết khấu cho khách hàng + Cơ sở giải pháp: Công ty chưa có chế độ chiết khấu cho khách hàng mua hàng hóa với số lượng lớn Theo quy định BTC chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho khách hàng họ mua hàng với số lượng lớn + Nội dung giải pháp: Công ty nên đưa vào sách chiết khấu bán hàng nhằm mở rộng quy mô tiêu thụ hàng hóa khuyến khích khách hàng mua với số lượng lớn để gia tăng doanh thu Kế toán sử dụng TK 521 - Để hạch toán kế toán chiết khấu thương mại kế toán mở them sổ chi tiết TK 521, sổ TK 521 3.1.5 Đối với hệ thống tài khoản sử dụng Để giúp cho hệ thống tài khoản phản ánh đầy đủ, xác chất nghiệp vụ kinh tế, Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy nên xem xét bổ sung số tài khoản như: - Tài khoản 156 - Hàng hóa tiết thành hai tài khoản cấp như: + TK 1561: Giá mua hàng hóa; + TK 1562: Chi phí thu mua hàng hóa Theo đó, TK 1561 phản ánh giá thực tế nhập kho, xuất kho hàng hóa Còn TK 1562 sử dụng để phản ánh chi phí phát sinh trình thu mua hàng hóa Cuối kỳ, sau tính toán phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán kỳ, kế toán thực bút toán ghi tăng giá vốn hàng bán: Nợ TK 632 - Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán kỳ Có TK 1562 - Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán kỳ 72 3.1.6 Về báo cáo kế toán có liên quan đến bán hàng Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng nên theo dõi thường xuyên nghiệp vụ phát sinh đến bán hàng để vào sổ chi tiết bán hàng cách kịp thời không nên thay đổi kết cấu, nội dung bán hàng theo quy định Công ty Dưới mẫu biểu báo cáo chi tiết doanh thu, giá vốn Biểu 3.1: Bảng kê doanh thu Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy ĐC: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng BẢNG KÊ DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HÓA Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 Ngày, Diến giải TK tháng Tên ĐVT hàng Số Đơn giá Thành tiền lượng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tổng cộng Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký,họ tên) 73 Biểu 3.2: Bảng kê giá vốn Đơn vị : Công ty TNHH TBYT Hamemy ĐC: SN 29, ngách 14/3 Pháo Đài Láng BẢNG KÊ GIÁ VỐN HÀNG HÓA Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 Ngày, Diến giải TK tháng Tên ĐVT hàng Số Đơn giá lượng Thành tiền … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tổng cộng Ngày 30 tháng 11 năm 2016 Người lập biểu Kế toán trưởng 74 KẾT LUẬN Tổ chức công tác kế toán nói chung, công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cần thiết có ý nghĩa vô to lớn phát triển doanh nghiệp Đây tiêu phản ánh chất lượng hoạt động doanh nghiệp Vì để tồn phát triển kinh tế thị trường, điều kiện cạnh tranh gay gắt việc không ngừng hoàn thiện công tác kế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh không mối quan tâm hàng đầu mà yêu cầu cần thiết, khách quan doanh nghiệp Qua thời gian thực tập công ty TNHH TBYT Hamemy, sâu tìm hiểu đề tài, quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ thầy cô giáo môn anh chị phòng Kế toán –Tài công ty giúp em nắm bắt thực tế, vận dụng kiến thức học trường vào thực tiễn Trên sở đó, em phân tích số ưu nhược điểm mạnh dạn đưa ý kiến đề xuất với mong muốn góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện hạch toán kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Mặc dù sâu tìm hiểu trình độ nhận thức kinh nghiệm thực tế thân nhiều hạn chế, ý kiến đề xuất chủ yếu dựa vào vào lý thuyết học nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo để em hoàn thiện Một lần nữa, em xin trân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng toàn thể anh chị phòng kế toán công ty TNHH TBYT Hamemy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Kiều Anh 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đặng Thị Loan cộng 2011 Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp NXB Kinh tế quốc dân Giáo trình kế toán tài – chủ biên : GS.TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thúy- NXB Tài Chính Tài liệu môn học kế toán tài I ( hệ cao đẳng ) khoa kế toán- kiểm toán môn kế toán trường Học viện ngân hàng năm học 2013-2014 Tài liệu môn học kế toán tài II (hệ cao đẳng ) khoa kế toán- kiểm toán môn kế toán trường Học viện ngân hàng năm học 2013-2014 Các Báo cáo tài Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy Và số tài liệu khảo ... KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 70 3.1 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty TNHH thiết. .. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 70 3.1 Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty TNHH thiết. .. kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thiết bị y tế Hamemy Do trình độ hạn chế, thời gian tiếp cận thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemy , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemy , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay