HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH

143 90 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 00:38

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Hà Nội – Năm 2016 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ THỊ THU HƯƠNG Hà Nội – Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty May xuất Ninh Bình” thân tự nghiên cứu thực theo hướng dẫn khoa học TS Ngô Thị Thu Hương Các thông tin, số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan có trích dẫn rõ ràng nguồn gốc Người cam đoan (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thùy Dương ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Ngô Thị Thu Hương tận tình bảo hướng dẫn cho suốt trình nghiên cứu, thu thập số liệu hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo, cán Trung tâm đào tạo sau đại học, khoa kế toán trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ trình học tập thực luận văn Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty May xuất Ninh Bình tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ trình thu thập tài liệu thực luận văn Do tính phức tạp đề tài nghiên cứu khả kinh nghiệm thực tế thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp các thầy cô để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA Trang Hà Nội – Năm 2016 ii LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm, tác giả chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty May xuất Ninh Bình” làm công trình nghiên cứu với mong muốn đưa nhìn tổng quát nội dung kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm để từ góp phần hoàn thiện công tác kế toán đơn vị thời gian tới 2 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan tới đề tài Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các câu hỏi đặt trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI .7 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT iv 1.1 KHÁI QUÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thành sản phẩm 15 1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 15 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm .15 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 17 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 18 1.2 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 19 1.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 19 1.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .19 1.2.1.2 Đối tượng, kỳ tính giá thành sản phẩm .20 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .21 1.2.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 21 1.2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 22 1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 27 1.3.1 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất 27 1.3.1.1 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 27 Ngoài phương pháp: đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến Đối với chi phí chế biến dở dang cuối kỳ người ta lấy mức độ hoàn thành bình quân 50% so với thành phẩm để phân bổ chi phí NVL trực tiếp cho dở dang vào chi phí thực tế chi phí định mức Phương pháp xác 35 1.3.1.2 Kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 35 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .40 1.3.2.1 Tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 40 1.3.2.2 Tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ .41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH 43 2.1.1 Sự đời, chức nhiệm vụ Công ty May xuất Ninh Bình 43 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty May xuất Ninh Bình 45 2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty May xuất Ninh Bình 49 2.1.4 Tổ chức máy kế toán hình thức ghi sổ kế toán áp dụng Công ty May xuất Ninh Bình 52 v 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán Công ty .52 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận phòng kế toán Công ty 53 2.1.4.3 Các sách chế độ kế toán công ty .54 2.1.4.4 Kết kinh doanh công ty năm gần 57 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH 58 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất Công ty 58 2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 58 2.2.1.2 Nguyên tắc tập hợp chi phí 59 2.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất : 59 2.2.1.4 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành điều kiện kế toán máy .60 2.2.2 Kế toán chi phí NVL trực tiếp .61 2.2.2.1 Nội dung .61 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 62 2.2.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 63 2.2.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 70 2.2.3 Chi phí nhân công trực tiếp 70 2.2.3.1 Nội dung .70 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 71 2.2.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 72 2.2.3.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 76 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 76 2.2.4.1 Nội dung .76 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 77 2.2.4.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 78 2.2.4.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 87 2.2.5 Kế toán chi phí thuê gia công 87 2.2.6 Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 89 2.2.6.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 89 2.2.6.2 Tổng hợp chi phí sản xuất xác định giá trị sản phẩm dở dang 90 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XUÁT KHẨU NINH BÌNH 93 2.3.1 Đặc điểm tính giá thành sản phẩm Công ty 93 2.3.1.1 Đối tượng tính giá sản phẩm: .93 2.3.1.2 Phân loại giá thành sản phẩm: .94 2.3.2 Quy trình tính giá thành sản phẩm 94 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH .97 2.4.1 Ưu điểm 97 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH .104 vi 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020 104 3.2 YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY .104 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY .107 3.3.1 Hoàn thiện kế toán chi phí 107 3.3.2 Hoàn thiện đối tượng tính giá thành sản phẩm 110 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP .111 3.4.1 Về phía quan nhà nước .112 3.4.2 Về phía công ty 113 KẾT LUẬN CHƯƠNG 115 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SP Sản phẩm NVL Nguyên vật liệu NVLC Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định CCDC Công cụ dụng cụ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn CPSX Chi phí sản xuất CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung SPDD Sản phẩm dở dang viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 30 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 32 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 33 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 38 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 39 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán tổng giá thành SP hoàn thành 40 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý công ty 45 10 Sơ đồ 2.2: Tổ chức sản xuất công ty 49 11 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 51 12 Sơ đồ 2.4: Mô hình tổ chức máy kế toán công ty 53 13 Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 54 14 Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính 57 118 [10] Nguyễn Thị Như Quỳnh (2014), Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành gia công hàng may mặc xuất công ty may cổ phần Thanh Trì, Luận văn thạc sỹ [11] Nguyễn Đức Công (2015), Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Hà Anh, Luận văn thạc sỹ [12] Những trang web: www.webketoan.com www.tapchiketoan.com www.danketoan.com [13] Báo cáo kết kinh doanh Công ty 2014, 2015 [14] Các quy trình hoạt động sản xuất trực tiếp Công ty 119 Phụ lục số 01: Bảng tổng hợp chi phí NVL cần phân bổ cho mã hàng Quý IV/2015 Chứng từ Số hiệu Đơn vị tính : đồng Diễn giải Số tiền Ngày, tháng PXK 195 22/10 Xuất băng dính 7cm, 2.5 cm nhỏ, to 3.256.000 PXK 197 23/10 Xuất băng dính 2.5 cm 6.160.000 PXK198 24/10 PXK 198 24/10 … … … x x Tổng cộng Bút mỡ, băng dính, phấn đất, phấn bay Băng dính vải, băng dính to Nguồn: Phòng kế toán 3.014.000 164.000 … 27.252.000 120 Phụ lục số 02: trích sổ nhật ký chung quý III/2015 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV/Năm 2015 Ngày, Chứng từ tháng Số Diễn giải Đơn vị tính : đồng Số hiệu TK đối Ngày, hiệu tháng A B C D … … … 22/10 194 22/10 22/10 195 22/10 Xuất AK 40/2 – GF 366 Băng dính cm, 2.5 cm, nhỏ, to E 6212 6212 22/10 196 22/10 Chỉ AK 40/2 – HS 366 6212 … … … … … bốc xếp hàng 6211 nhập kho 26/10 200 26/10 29/10 201 29/10 … … … Thanh toán chi phí lấy hàng KD SM Bút mỡ, băng dính, phấn đất, phấn may … 6211 6212 … Nợ Có … … 6.480.000 1522 1522 … 1111 1111 … Nguồn: Phòng kế toán - - 5.380.000 … … 1.220.000 - - 1.220.000 480.000 3.014.000 1522 - - 3.256.000 5.380.000 1522 - - 6.480.000 3.256.000 Thanh toán tiền thuê 26/10 199 26/10 Số phát sinh 480.000 - - 3.014.000 … - - … 121 Phụ lục số 03: trích sổ quý III/2015 SỔ CÁI Quý: III/2015 Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Số hiệu: 621 Đơn vị tính: đồng Ngày, tháng Chứng từ A B Ngày , tháng C x x x x x x Số hiệu 22/10 194 22/10 22/10 195 22/10 22/10 … 196 22/10 … 26/10 199 26/10 26/10 200 26/10 29/10 201 29/10 30/10 … 203 30/10 … … 31/10 KC 31/10 31/10 KC 31/10 … 31/12 … x … x Diễn giải Số hiệu Số tiền Nợ Có D E - Tháng 10/2015 Số dư đầu tháng Xuất AK 40/2 – GF 366 Băng dính cm, 2.5 cm, nhỏ, to Chỉ AK 40/2 – HS 366 … TT tiền thuê bốc xếp hàng nhập kho TT tiền thuê bốc xếp hàng nhập kho Bút mỡ, băng dính, phấn đất, phấn bay Thùng CTN/HS 1546 … 6211– 154 (Kết chuyển tháng 10/2015) 6212 – 154 (Kết chuyển tháng 10/2015) Tháng 11/2015 … Cộng PS cuối quý X X x x x x 1522 6.480.000 - 1522 3.256.000 - 1522 … 5.380.000 … - 1111 1.220.000 - 1111 980.000 - 1522 3.014.000 - 1525 … 7.515.730 … … 1541 - 14.698.800 1541 - 302.101.380 … … 1.654.703.598 1.654.703.598 … X Nguồn: Phòng kế toán Phụ lục số 04: Trích sổ nhật ký chung quý IV/2015 122 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV/Năm 2015 Ngày, Chứng từ tháng Số Ngày, hiệu tháng A B C Diễn giải … … 30/11 30/11 30/11 BTL 11 x x … x x x 30/11 x x 30/11 x x 30/11 x x … … … Số hiệu TK đối ứng D Số phát sinh E Trích lương T10,11/2015 Trích KPCĐ T10,11/2015 Trích BHXH, BHYT, BHTN 6221 – 154 (K/C T11/2015) 6224 – 154 (K/C T11/2015) 6222 – 154 (K/C T11/2015) … Đơn vị tính : đồng 6221 6224 6222 154 154 154 … Nợ Có … … 597.107.767 33411 3382 - - 597.107.767 11.942.155 11.942.155 101.508.320 3383 - - 101.508.320 597.107.767 6221 6224 - - 597.107.767 11.942.155 11.942.155 101.508.320 6222 … - - 101.508.320 … Nguồn: Phòng kế toán Phụ lục số 05: Trích sổ TK622 quý IV/2015 SỔ CÁI Quý: IV/2015 Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Số hiệu: 622 … 123 Đơn vị tính : đồng Ngày, tháng Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng Diễn giải Số hiệu TK đối Số tiền Nợ Có A B C D E x x BTL T10, 11 x Số dư đầu quý X - - 30/11 Trích lương T10,11/2015 33411 597.107.767 - 30/11 30/11 x x Trích KPCĐ T10,11 3382 11.942.155 - 30/11 x x Trích BHXH, BHYT T10,11 3383 101.508.320 - 30/11 x x 6221 – 154 (K/C T11/2015) 154 597.107.767 30/11 x x 6221 – 154 (K/C T11/2015) 154 11.942.155 30/11 x x 6222 – 154 (K/C T11/2015) 154 101.508.320 31/12 BTL T12 x 31/12 x x … … … 31/12 x x 31/12 31/12 x Trích lương 33411 298.553.884 T12/2015 Trích KPCĐ T12 3382 5.971.078 Trích BHXH, 3383 50.754.160 BHYT, BHTN T12 … … … Cộng phát sinh cuối X 1.666.658.243 quý … … 1.666.658.243 Nguồn: Phòng kế toán Phụ lục số 06: Trích sổ Nhật ký chung TK627 quý IV/2015 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV Năm 2015 Đơn vị tính : đồng 124 Ngày, tháng A Chứng từ Diễn giải Số Ngày, hiệu tháng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có B C D E … … … Tháng 10… … … … 01/10 48 01/10 Xuất than cục … … … 05/10 55 05/10 … … … 08/10 65 … … … … … … … …Tháng 11… 30/11 x … TT tiền in cho công ty Phát Đạt … 6272 1523 … 32.400.000 … 32.400.000 … 111 … 3.919.400 … 3.919.400 … … 1524 … 5.020.000 … 5.020.000 … … … … … 334 75.300.000 - 75.300.000 3383 15.813.000 - 15.813.000 3382 1.506.000 - 1.506.000 62711 75.300.000 - 75.300.000 62712 15.813.000 - 15.813.000 … 62775 … 08/10 Xuất vật tư khí 6272 30/11 Trích lương T11 62711 Trích BHXH, 30/11 x 30/11 BHTN, BHYT 62712 T11 30/11 x 30/11 Trích KPCĐ T11 62714 30/11 x 30/11 30/11 x 30/11 62711 – 154 (KC tháng 11) 62712 – 154 (KC tháng 11) 154 154 125 30/11 x 30/11 … … … 62714 – 154 154 (KC tháng 11) 1.506.000 … 62714 … … … Nguồn: Phòng kế toán 1.506.000 … Phụ lục số 07: Trích Sổ Cái TK627 quý IV/2015 SỔ CÁI Quý: IV/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung Số hiệu: 627 Ngày, tháng Chứng từ Số Ngày hiệu tháng Diễn giải Đơn vị tính : đồng Số hiệu Số tiền Nợ Có A B C D E X x x - Tháng 10/2015 X X x X x x Số dư đầu tháng X X x 01/10 48 01/10 Xuất than cục 1523 32.400.000 - 05/10 55 05/10 111 3.919.400 - 05/10 56 05/10 TT tiền điện, nước 112 37.117.600 - 08/10 65 08/10 Vật tư khí 1524 5.020.000 - 12/10 69 12/10 Dầu tẩy 830 1524 2.300.000 … 13/10 70 13/10 1111 240.000 - … … … … … … 31/10 KC 31/10 154 - 56.359.270 TT tiền in cho công ty Phát Đạt TT tiền trông xe … 6272– 154 (Kết chuyển tháng 10) 126 31/10 KC 31/10 31/10 KC 31/10 31/10 KC 31/10 31/10 KC 31/10 62771 – 154 (Kết chuyển tháng 10) 62772- 154 (Kết chuyển tháng 10) 62773- 154 (Kết chuyển tháng 10) 62775- 154 (Kết chuyển tháng 10) 154 - 37.117.600 154 174.879.245 154 240.000 154 5.882.400 - Tháng 11/2015 … … … … … … … Cộng phát sinh 1.202.582.892 cuối quý Nguồn: Phòng kế toán 1.202.582.892 Phụ lục số 08: Trích Sổ Nhật ký chung với nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí thuê gia công quý IV/2015 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV Năm 2015 Ngày, Chứng từ tháng Số hiệu Ngày, tháng A B C … … … … … 16/10 HĐGC 16/10 D Tháng 10 … Áo SM1020: 0668 5.000c x 25.000 Đơn vị tính : đồng Số phát sinh Nợ Có E X … 154 331 X … 125.000.000 x … 125.000.000 127 16/10 HĐGC 16/10 Áo SM1021: 154 0669 3.000c x 25.000 21/10 HĐGC 21/10 Mũ Dojin 154 0670 MD2110: 331 69.000.000 - 132.000.000 69.000.000 - 331 132.000.000 10.000x 13.200 22/10 HĐGC 22/10 Áo SM1020: 154 0671 2.000c x 25.000 25/10 HĐGC 25/10 Quần K1025 154 0672 500 c x 75.000 50.000.000 - 112.500.000 50.000.000 - 331 331 112.500.000 - … … … … … … … Nguồn: Phòng kế toán Phụ lục số 09: Trích Sổ Cái TK154 nghiệp vụ liên quan đến chi phí thuê gia công quý IV/2015 SỔ CÁI Quý: IV/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Ngày, tháng Chứng từ A B Ngày tháng C x x x Số hiệu 16/10 HĐGC 0668 16/10 Diễn giải D Số dư đầu quý Áo SM1020: 5.000c x 25.000 Đơn vị tính : đồng Số hiệu Số tiền Nợ Có E x x 331 125.000.000 - 128 16/10 21/10 22/10 25/10 … HĐGC 0669 HĐGC 0670 HĐGC 0671 HĐGC 0672 … 16/10 21/10 22/10 25/10 … Áo SM1021: 3.000c x 23.000 Mũ Dojin MD2110: 10.000c x 13.200 Áo SM1020: 2.000c x 25.000 Quần K1025: 331 69.000.000 - 331 132.000.000 - 331 50.000.000 - 331 112.500.000 - 1.500c x 75.000 … … Nguồn: Phòng kế toán … Phụ lục số 10: Trích Sổ Nhật ký chung TK154 nghiệp vụ liên quan đến tổng hợp chi phí quý IV/2015 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV Năm 2015 Ngày, Chứng từ tháng Số Ngày, hiệu tháng B C D … … Tháng 10 A … 16/10 … HĐGC 0668 … 16/10 Diễn giải Số hiệu TK đối ứng … Áo SM1020: 5.000c x 25.000 Đơn vị tính : đồng … 154 Số phát sinh Nợ Có E x x x … - - … … 331 125.000.000 125.000.000 129 16/10 HĐGC 0669 16/10 … … … 31/10 x x Áo SM1020: 5.000c x 25.000 … K/C chi phí NVLCTT T10 154 … 69.000.000 - 331 - 69.000.000 … … … 14.698.800 - - 14.698.800 302.101.380 - 154 6211 31/10 x x K/C chi phí NVLPTT tháng 10 154 6212 31/10 x x K/C chi phí sản xuất chung tháng 10 154 - 302.101.380 56.359.270 - - 56.359.270 37.117.600 - - 37.117.600 6272 31/10 x x K/C chi phí sản xuất chung tháng 10 154 62771 31/10 x x 31/10 x x K/C chi phí sản xuất chung tháng 10 K/C chi phí sản xuất chung tháng 10 154 62772 154 62773 - 174.879.245 174.879.245 240.000 - - 240.000 130 K/C chi phí sản xuất 31/10 x x … … … … … chung tháng 10 154 62775 5.882.400 5.882.400 Tháng 11 … … … … … Nguồn: Phòng kế toán Phụ lục số 11: Trích Sổ Cái TK154 nghiệp vụ liên quan đến tổng hợp chi phí quý IV/2015 SỔ CÁI Quý: IV/2015 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Số Diễn giải hiệu Ngày, tháng Chứng từ Ngày Số hiệu tháng A B C D x x x Số dư đầu quý HĐGC Áo SM1020: 16/10 16/10 0668 5000c x 25.000 16/10 … HĐGC 0668 … 16/10 … HĐGC 22/10 0671 22/10 31/10 x x Áo SM1021: 3000c x 23.000 … Áo SM1020: 2000c x 25.000 K/C chi phí nguyên E x Số tiền Nợ Có x 331 125.000.000 331 69.000.000 … … … 331 50.000.000 - 6272 - - 131 56.359.270 liệu tháng 10 31/10 x x 31/10 x x … … PNK … 31/12 31/12 31/12 228 … x x 31/12 … x x 62771 – 154 (Kết chuyển tháng 10) 62775- 154 (Kết chuyển tháng 10) … Nhập kho thành phẩm quý IV/2015 … Cộng phát sinh Dư cuối quý 62771 37.117.600 62775 5.882.400 - … … … 155 - 141.540.000 … x x … … 2.513.828.328 2.567.425.177 x - Nguồn: Phòng kế toán 132 ... kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty May xuất Ninh Bình Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty May xuất Ninh Bình. .. LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1... chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ứng dụng đơn vị sản xuất - Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty May xuất Ninh Bình - Đưa định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH , HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH , HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay