HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM

84 139 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -***** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ HỮU HÌNH VÀ TSCĐ VÔ HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: ThS., CPA NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ HUỆ Lớp : KTDNE – K15 Khoa : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Hà Nội, tháng năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em Các số liệu nêu Luận văn hoàn toàn trung thực Những kết luận đưa chưa công bố công trình khác Sinh viên Nguyễn Thị Huệ MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ……………………………………………………….i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………… ii LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC…………………………………………………… 1.1 Khái quát chung khoản mục TSCĐ có ảnh hưởng đến kiểm toán BCTC…1 1.1.1 Khái niệm phân loại tài sản cố định 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại TSCĐ 1.1.2 Đặc điểm tài sản cố định có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài 1.1.3 Công tác quản lí tài sản cố định 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý TSCĐ 1.1.3.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng hạch toán kế toán tài sản cố định 1.2 Khái quát chung kiểm toán Báo cáo tài 1.2.1 Khái niệm kiểm toán kiểm toán BCTC 1.2.2 Quy trình kiểm toán BCTC 1.2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 1.2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 1.2.2.3 Giai đoạn hoàn tất lập báo cáo kiểm toán 1.2.3 Một số khái niệm kiểm toán BCTC 1.2.3.1 Cơ sở dẫn liệu 1.2.3.2 Bằng chứng kiểm toán kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 1.2.3.3 Gian lận nhầm lẫn 1.2.3.4 Trọng yếu 1.2.3.5 Rủi ro kiểm toán 1.2.3.6 Hoạt động liên tục 1.2.3.7 Tài liệu, hồ sơ kiểm toán 1.3 Các sai phạm thường gặp với khoản mục TSCĐ 1.3.1 Gian lận 1.3.2 Sai sót 1.4 Nội dung phương pháp kiểm toán khoản mục TSCĐ 1.4.1 Mục tiêu kiểm toán 1.4.2 Căn tài liệu sử dụng kiểm toán TSCĐ 1.4.3 Nội dung, quy trình kiểm toán 1.4.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 1.4.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán 1.4.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 2.1 Tổng quan công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty TNHH Ernst & Young Toàn cầu Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.1.2 Quá trình phát triển Công ty TNHH Ernst & Young Toàn cầu 2.1.1.3 Quá trình phát triển Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.1.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.2.1 Các loại hình dịch vụ cung cấp 2.1.2.2 Quan hệ với khách hàng 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.4 Định hướng phát triển Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.2 Ernst Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ Công ty TNHH & Young Việt Nam thực 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 2.2.3.1 Soát xét giấy tờ làm việc KTV 2.2.3.2 Xem xét kiện sau ngày lập BCTC 2.2.3.3 Phát hành Báo cáo kiểm toán Thư quản lý 2.3 Liên hệ thực tế kiểm toán khoản mục TSCĐ công ty TNHH Nikkiso Việt Nam 2.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch 2.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 2.4 Đánh giá chung thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực 2.4.1 Nhận xét tổ chức công tác kiểm toán BCTC công ty TNHH EY Việt Nam thực 2.4.2 Ưu điểm 2.4.3 Hạn chế nguyên nhân 2.4.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 2.4.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán 2.4.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIỂN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 3.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định kiểm toán BCTC 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định kiểm toán BCTC 3.1.2 Kiến nghị phương hướng giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán báo cáo tài 3.1.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 3.1.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 3.1.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng hỏi khảo sát hệ thống KSNB……………………………………………21 Bảng 2.1: Quy trình đánh giá mức độ trọng yếu khoản mục TSCĐ…………… 41 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán TSCĐ tăng XDCB hoàn thành………………………………… 24 Sơ đồ 1.2: Kế toán TSCĐ tăng mua dùng vào hoạt động SXKD………………25 Sơ đồ 1.3: Sửa chữa lớn TSCĐ………………………………………………………… 26 Sơ đồ 1.4: Hạch toán lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động SXKD………………………………………………… 27 Sơ đồ 1.5: Hạch toán hao mòn TSCĐ……………………………………………………28 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ Nam……………………………………………37 chức EY Việt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt TSCĐ BCTC KTV TK CR TTP AEC IAASB VACPA EY NSNN VND XDCB VAS Ý nghĩa đầy đủ Tài sản cố định Báo cáo tài Kiểm toán viên Tài khoản Rủi ro kiểm soát (Control Risk) Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Cộng đồng kinh tế ASEAN Ban soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán bảo đảm quốc tế Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Ernst & Young Ngân sách Nhà nước Việt Nam đồng Xây dựng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting VSA Standards) Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on KSNB M&A Auditing) Kiểm soát nội Mua bán sáp nhập doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam trình hội nhập hóa Toàn cầu, mà gia nhập hai tổ chức lớn: TTP AEC Đây hội để hình ảnh Việt Nam quảng bá rộng rãi giúp nước ta đón nhận nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước Song song với điều đó, thách thức chiến lược kinh doanh, khả cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại vấn đề nan giải doanh nghiệp nước Trong thực tế, có không công ty phản ánh sai lệch tình hình kinh doanh để làm Báo cáo tài trở nên “đẹp” mắt nhà đầu tư Một hành vi gian lận xảy nhiều phóng đại tài sản, khai khống khai giảm khấu hao tài sản cố định, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản đơn vị tuỳ thuộc vào ngành nghề, theo loại hình kinh doanh đơn vị Vì thế, trường hợp, khoản mục TSCĐ phản ánh tình trạng trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp Điều khiến cho TSCĐ trở thành khoản mục quan trọng tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài Mặt khác, chi phí hình thành TSCĐ lớn khả quay vòng vốn chậm nên việc Kiểm toán khoản mục TSCĐ giúp cho Kiểm toán viên đánh giá tính kinh tế tính hiệu việc đầu tư cho TSCĐ, từ đưa định hướng đầu tư nguồn sử dụng để đầu tư vào TSCĐ cách hiệu Đồng thời Kiểm toán khoản mục TSCĐ góp phần phát sai sót việc xác định chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐ, chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao tài sản Những sai sót việc tính chi phí thường dẫn đến sai sót trọng yếu Báo cáo tài Chẳng hạn việc trích khấu hao TSCĐ vào chi phí thường bị trích cao (hoặc thấp hơn) thực tế, từ ảnh hưởng đến tiêu chi phí lợi nhuận doanh nghiệp Việc không phân biệt loại chi phí sửa chữa ghi tăng nguyên giá TSCĐ với chi phí sửa chữa tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ dẫn đến sai lệch khoản mục TSCĐ, khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh Các khoản đầu tư cho TSCĐ vô quyền sử dụng đất, giá trị phát minh sáng chế, chi phí nghiên cứu khoa học thường có nhiều sai sót, gian lận khó tập hợp chi phí đánh giá xác giá trị Chính mà khoản mục TSCĐ thường quan tâm Kiểm toán Qua trình thực tập công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, em tìm hiểu quy trình kiểm toán lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình quy trình kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam” đề tài nghiên cứu trình thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung khái quát, hệ thống vấn đề khoản mục TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình BCTC để làm sở lý luận cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá tình hình kiểm toán khoản mục TSCĐ công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực Từ kết đánh giá thực trạng đó, em đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu khóa luận việc đánh giá thực trạng từ đưa giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực bối cảnh Việt Nam trình hội nhập kinh tế giới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu vận dụng khóa luận gồm: Phương pháp - thống kê, phương pháp so sánh phương pháp phân tích Phương pháp thu thập xử lý thông tin gồm: nghiên cứu tài liệu, vấn KTV, trực tiếp tham gia trình kiểm toán TSCĐ Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, nội dung khóa luận gồm có ba phần chính: 61 toán Điều dẫn đến việc KTV thường bỏ qua thủ tục phân tích, công việc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán thực sơ sài không thực 62 CHƯƠNG MỘT SỐ KIỂN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 3.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định kiểm toán BCTC 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định kiểm toán BCTC Do mục tiêu mà công ty đặt nỗ lực không ngừng việc thỏa mãn nhu cầu nhiều loại khách hàng, nhiều loại đối tượng khác nên việc hoàn thiện quy trình kiểm toán cần thiết Mặt khác, thử nghiệm có nhiều ưu điểm kiểm toán khoản mục TSCĐ áp dụng cho kiểm toán, cho khách thể kiểm toán thời gian cần thiết cho thủ tục nhiều, với khách hàng có quy mô TSCĐ thực lớn KTV đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc sử dụng kiểm tra chi tiết Vì vậy, việc xây dựng chương trình kiểm toán đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, kết hợp thử nghiệm với thủ tục kiểm toán khác giúp KTV tiết kiệm thời gian nhân lực, đồng thời đảm bảo ý kiến kiểm toán có sở hợp lý, thuyết phục Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ KTV mà sở giúp KTV đưa tư vấn, góp ý quan trọng Ban lãnh đạo khách hàng nhằm hoàn thiện vai trò quản lý máy vận hành chung doanh nghiệp kiểm toán Chính vậy, việc hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ cần thiết, góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC, giúp cho chất lượng dịch vụ kiểm toán công ty ngày nâng cao 3.1.2 Kiến nghị phương hướng giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán báo cáo tài 3.1.2.1 Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ a Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 63 Nhóm kiểm toán nên dành khoảng thời gian hợp lý (có thể kéo dài trước đây) để tìm hiểu kỹ tình hình kinh doanh sách mà đơn vị khách thể sử dụng Việc tốn thời gian trước giúp KTV tiết kiệm thời gian việc bổ sung chỉnh sửa giai đoạn kết thúc kiểm toán Hơn nữa, việc tìm hiểu kỹ đơn vị kiểm toán khiến cho khách hàng cảm thấy tôn trọng tin tưởng vào thái độ chất lượng làm việc KTV b Giai đoạn thực kiểm toán - Về việc vận dụng thử nghiệm kiểm soát: Trong phần hành kiểm toán khoản mục TSCĐ thực EY Việt Nam, KTV thực thủ tục việc vận dụng thử nghiệm kiểm soát mà thực thử nghiệm sau tìm hiểu thông tin từ việc vấn khách hàng Việc thực thử nghiệm kiểm soát có áp dụng khoản mục Doanh thu, khoản phải thu,… chưa mở rộng sang cho khoản mục TSCĐ Với phát triển không ngừng EY Việt Nam, lượng khách hàng ngày lớn loại hình doanh nghiệp kiểm toán ngày đa dạng việc áp dụng thử nghiệm kiểm soát giúp ích nhiều cho KTV (về thời gian, nhân lực, hiệu quả,…) Giai đoạn trước vào thực thủ tục phân tích kiểm tra chi tiết, KTV thiết lập hệ thống câu hỏi để đánh giá tính hiệu lực hệ thốn kiểm soát nội khách hàng Hệ thống kiểm soát nội KTV đánh giá dựa mục tiêu kiểm soát khác như: Tính hiệu lực, tính đầy đủ phê chuẩn… Hệ thống kiểm soát đánh giá có hiệu lực mục tiêu thủ tục kiểm toán giảm thiểu mà đảm bảo không tồn sai phạm trọng yếu Ngược lại, hệ thống kiểm soát yếu, không ngăn chặn sai phạm, thủ tục kiểm toán tăng cường để sai phạm phát kịp thời Công việc có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá rủi ro kiểm soát, từ xác định thử nghiệm kiểm toán nhằm giảm thiểu rủi ro kiểm toán xuống mức thấp Đánh giá hệ thống kiểm soát nội trợ giúp KTV nhiều kiểm 64 toán khoản mục TSCĐ quy mô TSCĐ công ty lớn đến mức mà KTV khó tập trung vào việc kiểm tra chi tiết - Về việc vận dụng thủ tục phân tích: Cơ sở đưa ý kiến ý nghĩa mà thủ tục phân tích mang lại kiểm toán BCTC nói chung kiểm toán khoản mục TSCĐ nói riêng Thủ tục phân tích cách nhìn nhận dựa kinh nghiệm, kiến thức KTV nhằm đánh giá cách tổng quan hoạt động kinh doanh khách hàng Sẽ thuận lợi cho KTV công ty kiểm toán công ty định kiểm toán từ lúc bắt đầu hoạt động Các thông tin khách hàng theo dõi từ đầu, thay đổi quan trọng KTV nắm rõ, mà rủi ro phát cách sớm Tuy nhiên, thực tế, khách hàng kiểm toán công ty kiểm toán khác không tiến hành kiểm toán giai đoạn thành lập Điều khiến KTV thời gian khâu tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng Do đó, việc thực thủ tục phân tích giúp KTV có thêm hiểu biết thông tin chưa kiểm toán năm trước thông tin trình bày báo cáo kiểm toán công ty khác thực hiện, biến động tình hình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Thủ tục phân tích giúp KTV nghi ngờ sai số có khả xảy BCTC Những chênh lệch đáng kể dự kiến số liệu chưa kiểm toán năm với số liệu năm trước hay số liệu chuẩn ngành dùng để so sánh thường xem biến động bất thường Những biến động bất thường xảy chênh lệch đáng kể không dự kiến lại xảy chênh lệch đáng kể dự kiến lại không xảy Trong hai trường hợp đó, lý xảy với biến động bất thường diện sai số kế toán sai quy tắc Như vậy, biến động bất thường lớn, KTV phải xác định lý phải tự thỏa mãn nguyên nhân kiện kinh tế hợp lý sai số hay sai quy tắc Từ biến động này, KTV xác định công việc bước cần trọng đặc biệt thủ tục kiểm tra 65 chi tiết Tuy nhiên, vận dụng thủ tục phân tích cách chuyên nghiệp có tác dụng hỗ trợ nhiều KTV việc giảm thiểu công việc giai đoạn kiểm tra chi tiết Qua xét đoán nghề nghiệp, KTV phân tích, đánh giá biến động đồng thời qua trình tìm hiểu, thu thập thông tin ban đầu khách hàng, KTV đánh giá thay đổi hợp lý hay không hợp lý Và từ đó, KTV thu hẹp tổng số mẫu cần kiểm tra chi tiết mà đảm bảo số mẫu chọn đủ lớn để đại diện cho tổng thể, sai sót trọng yếu có phát đảm bảo mục tiêu kiểm toán đặt Ngoài ra, để thủ tục phân tích xác hơn, đánh giá cách sát thực nữa, KTV sử dụng thêm số tài như:  Tỷ suất tài trợ TSCĐ = (so sánh tỷ số năm tài liền kề để thấy phù hợp việc biến động TSCĐ với quy mô doanh nghiệp)  So sánh năm với năm trước nhằm nhận định, tìm hiểu sai sót tồn việc tính toán khấu hao  So sánh năm với năm trước để phát TSCĐ không sử dụng lý, nhượng bán chưa ghi sổ  So sánh tỷ lệ để thấy khả mang lại lợi nhuận TSCĐ có đơn vị  So sánh tỷ suất biết tình hình đầu tư vào TSCĐ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Trong dài hạn, hoạt động doanh nghiệp khả quan tỷ suất gần 1, tức vốn chủ sở hữu đầu tư cho TSCĐ nhiều nợ phải trả Còn trường hợp ngược lại xảy doanh nghiệp gặp khó khăn mặt toán Từ phân tích cho thấy, thủ tục phân tích thực 66 triệt để giúp ích nhiều trình kiểm toán, giúp KTV có chứng thật đầy đủ xác đảm bảo tiết kiệm thời gian chi phí tối đa Các KTV công ty chưa tận dụng tối đa hiệu việc sử dụng thủ tục phân tích kiểm toán khoản mục TSCĐ mà chủ yếu áp dụng thủ tục kiểm tra chi tiết nhằm thu thập chứng đầy đủ hiệu lực Việc xét cách toàn diện cuối đạt mục tiêu xong số trường hợp định tốn nhiều thời gian công sức Thêm nữa, thực thủ tục phân tích KTV đưa so sánh số dư cuối kỳ qua năm tài khoản TSCĐ nhằm nhận biết biến động mà chưa có so sánh qua năm, làm KTV có cách nhìn toàn diện tình hình biến động TSCĐ doanh nghiệp - Đối với thủ tục kiểm tra chi tiết: Mặc dù thủ tục kiểm tra chi tiết công ty thiết kế đầy đủ khoa học, giúp KTV dễ dàng nắm bắt thực công ty cần thiết kế cách chi tiết cho thủ tục mục nhỏ TSCĐ, cụ thể TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình Đặc điểm bật TSCĐ vô hình hình thái vật chất, điều có nghĩa KTV tiến hành thủ tục kiểm tra TSCĐ hữu hình, ví dụ thủ tục kiểm kê TSCĐ hữu hình Vì thế, việc xác định tính hữu TSCĐ vô hình phức tạp nhiều so với TSCĐ hữu hình Trong trường hợp này, KTV cần thực thủ tục tập trung vào việc xem xét chi phí đơn vị vốn hóa có thực phát sinh thỏa mãn tiêu chuẩn, điều kiện ghi nhận TSCĐ vô hình hay không Trong số trường hợp, KTV cần đến trợ giúp chuyên gia (đơn cử TSCĐ lợi thương mại) Bên cạnh đó, khâu kiểm kê, đánh giá tính hữu TSCĐ, KTV đồng thời phải đánh giá tình trạng tài sản Các KTV công ty có tham gia kiểm kê đánh giá kiến thức chuyên môn loại tài sản hạn chế nên việc đánh giá mang tính đoán, chưa thực tế 67 Đối với tài sản đất đai, công trình nghệ thuật, vàng bạc, đá quý, kim khí quý,… không dễ để xác định giá trị Đối với tài sản máy móc, thiết bị chuyên ngành, KTV khó xác định tốt hay không tốt, trình trạng kỹ thuật có đảm bảo sổ sách, giấy tờ hay không Trong tình này, việc tìm hiểu thông tin TSCĐ trước tiến hành đánh giá, chí việc xin ý kiến chuyên gia hay người am hiểu loại TSCĐ cần thiết Đây coi loại chứng đặc biệt kiểm toán TSCĐ giúp KTV đưa ý kiến chuẩn xác số liệu mà đơn vị báo cáo Về việc chọn mẫu kiểm tra chi tiết: Do thời gian nhân lực không đáp ứng đủ nên KTV khó tiến hành kiểm tra chi tiết nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ Vấn đề đặt để chọn mẫu đại diện tổng thể Có nhiều cách chọn mẫu từ tổng thể chọn mẫu ngẫu nhiên dựa bảng số ngẫu nhiên, chọn mẫu ngẫu nhiên theo chương trình máy tính, chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, chọn mẫu phi xác suất Thực tế công ty TNHH EY Việt Nam, KTV thường tiến hành chọn mẫu dựa kinh nghiệm chọn khoản mục lớn mà giá trị khoản mục lớn PM (mức trọng yếu) Như đồng nghĩa với việc rủi ro chọn mẫu phát sinh, việc KTV dựa vào mẫu để suy cho tổng thể có sai khác Công ty có công cụ chọn mẫu nhìn chung để áp dụng cho việc kiểm tra chi tiết TSCĐ không phù hợp cho nghiệp vụ phát sinh TSCĐ thường không nhiều Tuy nhiên, có nhiều phương pháp chọn mẫu khác nên KTV lựa chọn cách linh hoạt phương pháp cho phù hợp với khách hàng đồng thời tiết kiệm thời gian cho KTV c Giai đoạn kết thúc kiểm toán Ở giai đoạn này, KTV tham khảo ý kiến chuyên gia (EY có 20 chuyên gia) để đưa ý kiến hợp lý trường hợp chưa đủ đưa ý kiến kiểm toán Bên cạnh đó, việc đề cập đến vấn đề cần lưu ý cho đợt kiểm toán năm sau cần thiết để có kiểm toán hiệu Để làm điều này, KTV sử dụng mô hình dự báo có hiệu 68 cao thủ tục phân tích áp dụng kỹ thuật thống kê, cụ thể sử dụng phân tích hồi quy Phân tích hồi quy sử dụng mối quan hệ hai nhiều hai biến, biến phụ thuộc dự đoán từ nhiều biến độc lập biến giải thích Một mô hình hồi quy đơn giản liên quan đến biến độc lập diễn giải sau: Y = a+bX Trong Y biến phụ thuộc; X biến độc lập Phân tích hồi quy đa biến liên quan đến nhiều biến độc lập để dự đoán giá trị biến phụ thuộc có công thức sau: Y= a+b1X1 + b2X2+ … +bnXn KTV sử dụng mô hình hồi quy để ước tính hay dự đoán giá trị biến phụ thuộc (Y) điều kiện biến độc lập sử dụng so sánh với giá trị tương ứng khách hàng Sau xác định biến độc lập, biến phụ thuộc tập hợp chuỗi giá trị biến đó, KTV ước tính thống kê thuộc tính mô hình, bao gồm khoảng cách xác khoảng cách tin cậy Nhờ thống kê thuộc tính, KTV ước tính điểm biến phụ thuộc xác định mức xung quanh dự tính dựa khoảng cách xác Ví dụ, số dư tài khoản TSCĐ giảm khoảng KTV đánh giá mức độ tin cậy định tính trung thực số liệu giảm (vì nằm khoảng giảm dự tính) Tuy nhiên, số dư tài khoản TSCĐ nằm khoảng dự tính, KTV phải thực điều tra thêm Xây dựng mô hình hồi quy tương đối tốn chi phí sử dụng tiêu phân tích cần phải có tham gia chuyên gia thống kê Bằng cách xây dựng mô hình thống kê dựa phần mềm máy tính, thủ tục sử dụng thường xuyên nâng cao hiệu thủ tục phân tích 3.1.2.2 Một số giải pháp khác Bên cạnh giải pháp cụ thể cho quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ việc hoàn thiện công tác quản lý, đầu tư sở vật chất, nhân lực mang lại chất lượng cho kiểm toán nói chung cho khoản mục TSCĐ nói riêng Cụ 69 thể sau: - Trang bị phương tiện kỹ thuật tốt cho KTV: Thông thường, KTV vào công ty phải dùng máy tính loại cũ với tốc độ xử lý chất lượng không cao Điều làm cản trở tiến độ làm việc kiểm toán viên Do vậy, có điều kiện công ty nên thay đổi số máy tính với tốc - độ xử lý nhanh cho KTV Bổ sung thêm nguồn nhân lực có chất lượng: Bên cạnh việc tuyển dụng hàng năm để thu hút lượng nhân viên trẻ, nhiệt tình có kiến thức nghiệp vụ tốt công ty nên ý nâng cao trình độ chuyên môn kỹ mềm cho nhân viên thông qua việc thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn trung hạn Công ty cử nhân viên học nước hỗ trợ nhân viên tham gia học chứng kế toán – kiểm toán quốc tế Đối với nhân viên làm việc lâu năm, nên có sách khuyến khích để họ tiếp tục gắn bó cống hiến cho công ty 3.1.2.3 Một số kiến nghị với quan hữu quan Trước nhu cầu hội nhập đổi kinh tế, việc xây dựng môi trường pháp lý hiệu quả, tạo điều kiện phát triển ngành nghề vấn đề Chính phủ Nhà nước quan tâm Nghề kế toán, kiểm toán hoạt động chủ yếu dựa quy định, chuẩn mực kế toán – kiểm toán Đó môi trường pháp lý nghề kiểm toán Nếu phát triển môi trường thuận lợi, hoạt động kiểm toán độc lập có điều kiện phát huy tác dụng đạt kết mong đợi Để hoàn thiện môi trường pháp lý này, em xin đưa số kiến nghị sau: a Kiến nghị với Bộ tài quan quản lý Nhà nước Để chất lượng kiểm toán ngày nâng cao, cần có hành lang pháp lý vững cho hoạt động kiểm toán độc lập Vì Bộ, ban, ngành cần hoàn thiện cách hệ thống pháp luật kế toán, kiểm toán, chuẩn mực, luật kinh tế, luật kế toán, luật kiểm toán Đồng thời tạo tiền đề cần thiết cho hội nhập khu vực quốc tế lĩnh vực kiểm toán 70 Thị trường kiểm toán Việt Nam tồn yếu nêu hệ thống pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán kiểm toán Việt Nam chưa đồng Do vậy, em xin đóng góp số ý kiến đến quan Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho phát triển nghề kiểm toán độc lập sau: - Hoàn thiện Luật kiểm toán độc lập làm sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam; - Trong trình kiểm tra chất lượng kiểm toán, Bộ phải đạo công tác kiểm tra chất lượng từ phê duyệt kế hoạch đến kết thúc kiểm tra, cần có hội đồng đánh giá sau kiểm tra, xử lý sai sót sau có đề xuất; - Bộ Tài nên có biện pháp hỗ trợ chế, sách kinh phí Hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA) để nâng cao chất lượng hội - Về phía doanh nghiệp, Bộ tài nên có quy định nhằm tăng cường tính hiệu KSNB Đây vừa xu hướng chung Thế giới, vừa yêu cầu cấp thiết Việt Nam nước ta ngày gia nhập nhiều tổ chức lớn Thế giới b Kiến nghị với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) Chất lượng kiểm toán phụ thuộc vào chất lượng KTV Sau Nhà nước chuyển giao công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vào ngày 15/4/2005, Hội triển khai áp dụng toàn diện hoạt động quản lý nghề nghiệp kiểm toán Bộ Tài chuyển giao Tuy nhiên, với nguồn nhân lực hạn chế nên suốt thời gian vừa qua, đạt thành tích kết đáng ghi nhận, giúp công ty kiểm toán nhận thấy chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục nhiều sai sót số mặt hạn chế Cụ thể sau: - Chưa sâu đánh giá chất lượng BCTC báo cáo Kiểm toán; - Chưa kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý sai phạm KTV công ty kiểm toán; - Công tác xử lý sau kiểm tra chưa liệt; Xuất phát từ hạn chế trên, em xin đưa số kiến nghị với VACPA nhằm giúp hoàn thiện hoạt động kiểm toán độc lập: - VACPA nên tăng cường tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ để hoàn thiện 71 văn pháp luật nhằm hướng dẫn quản lý hoạt động công ty kiểm toán độc lập; - Tăng cường hợp tác với hiệp hội nghề nghiệp Thế giới để nâng cao công tác đào tạo KTV Việt Nam trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao; - Nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp quy trình kiểm tra chất lượng kiểm toán tất công ty kiểm toán Việt Nam VACPA nên liệt việc đạo đoàn kiểm tra phát sai sót đề xuất biện pháp xử lý; - Xây dựng quy trình xử lý sai phạm, hình thức xử phạt công ty kiểm toán có chất lượng kiểm toán yếu kém; - Mở hội thảo nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ công ty KTV chuyên môn vấn đề đào tạo, hợp tác kiểm toán; - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho KTV, KTV hành nghề thực số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập Chính phủ quy định; - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật tài chính, kế toán, kiểm toán; tổ chức cập nhật kiến thức, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm thông tin nghề nghiệp cho hội viên; - Xây dựng phát triển mối quan hệ nghề nghiệp, hợp tác hội viên, lắng nghe tìm giải pháp thích hợp để giải tranh chấp hội viên nhằm hạn chế tối đa tượng cạnh tranh thiếu lành mạnh thị trường cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán; - Xây dựng thực cam kết hội viên tiêu chuẩn KTV, đạo đức hành nghề, chất lượng dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh doanh nghiệp kiểm toán; trợ giúp bảo vệ hội viên giữ gìn uy tín, quảng bá danh tiếng hình ảnh KTV, bảo vệ phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam c Kiến nghị với Hội kế toán Việt Nam (VAA) Theo Quyết định 47/2005/QĐ-BTC ban hành ngày 14/7/2006 Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2007, Bộ chuyển giao chức quản lý hành nghề kế toán cho Hội kế toán Việt Nam (VAA) Các cá nhân hành nghề kế toán doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán phải có trách nhiệm tuân thủ quản lý VAA Như vậy, VAA đảm nhiệm việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán đạo đức nghề nghiệp người hành nghề kế toán Việc chuyển giao chức quản lý hành nghề kế toán quan Nhà nước cho VAA thể tâm hội nhập Thế giới 72 kế toán, kiểm toán Việt Nam hệ thống quy định quốc tế, hoạt động hành nghề Hội nghề nghiệp quản lý Tuy nhiên, để VAA quản lý dịch vụ kế toán cách hiệu quả, cần tâm, nỗ lực Hội kế toán kiểm toán Việt Nam mà phải phối hợp chặt chẽ quan Nhà nước Hội Sau số kiến nghị VAA: - Củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội giúp hội viên có điều kiện phát triển tốt lực chuyên môn lẫn kỹ mềm; - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực tài chính, kế toán chế, sách ngành cho kế toán viên, giúp họ hiểu rõ chuẩn mực Kế toán hành, từ giúp họ thực đắn sách, chuẩn mực để giúp cho công việc kiểm toán doanh nghiệp trở nên dễ dàng - Hàng ngày, Hội nên phát hành tin gửi đến Chi hội hội viên Nội dung tin có nhiều thông tin chế, sách tài chính, kế toán mới; - Ngoài ra, Hội nên có thêm trang tin tức thể vấn đề đặt cần quan tâm thông qua ví dụ nghiệp vụ kinh tế phát sinh xử lý cụ thể Đồng thời dành trang tin tức trả lời thắc mắc giải pháp nghiệp cụ cho hội viên theo yêu cầu d Kiến nghị với công ty TNHH EY Việt Nam Để cải thiện chất lượng dịch vụ kiểm toán khẳng định chỗ đứng lĩnh vực kiểm toán, nâng cao khả cạnh tranh không với công ty nhóm Big4s mà với công ty kiểm toán nước ngoài, EY Việt Nam cần có sách cụ thể, chẳng hạn như: - Đảm bảo tính độc lập KTV công tác tổ chức nhóm kiểm toán thực kiểm toán nhiều năm cho khách hàng Đảm bảo tính độc lập cho KTV điều quan trọng, tác động trực tiếp tới chất lượng kiểm toán, qua ảnh hưởng đến danh tiếng uy tín công ty kiểm toán Vì vậy, EY Việt Nam nên thiết kế quy trình kiểm tra lại mối quan hệ KTV khách hàng quen thuộc để đánh giá đảm bảo KTV độc lập kinh tế quan hệ với khách hàng phạm vi cho phép 73 - Công ty nên tạo điều kiện hỗ trợ thời gian kinh phí cho nhân viên tham gia lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán, kiểm toán như: cao học, ngoại ngữ, chứng quốc tế như: CPA, ACCA,… - Công ty nên tổ chức buổi dã ngoại, du lịch nhiều sau mùa kiểm toán Điều giúp KTV phần giảm thiểu căng thẳng, áp lực công việc mà giúp KTV gắn bó cống hiến cho công ty lâu 74 KẾT LUẬN Cùng với phát triển mạnh mẽ ngành kiểm toán nước, Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam đạt nhiều thành tựu đáng kể, nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung dịch vụ kiểm toán nói riêng, khẳng định vị thế, uy tín danh tiếng hãng kiếm toán đứng đầu thị trường Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, em tìm hiểu hình thành phát triển, cấu tổ chức lĩnh vực hoạt động Công ty, có hội đào tạo làm việc thực tế khách hàng Nhờ vây, em học hỏi kiến thức làm việc với số phần hành kiểm toán đơn giản từ anh chị đoàn kiểm toán, tăng khả giao tiếp cải thiện kỹ mềm Đó kinh nghiệm quý báu giúp em chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp tương lai Thông qua kiến thức thực tế thu trình tham gia kiểm toán khách hàng, kết hợp với lý thuyết đào tạo nhà trường tham khảo quy trình kiểm toán số công ty lớn khác, em có nhìn tổng quan định quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán BCTC Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực Bài viết khái quát quy tình kiểm toán, minh họa cụ thể khách hàng tiêu biểu Qua đó, em nêu nhận xét đưa số kiến nghị thân để hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ nói riêng quy trình kiểm toán BCTC nói chung 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kế toán tài chính” – Học viện Ngân hàng – TT200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài Giáo trình “Lý thuyết kiểm toán” – Học viện Tài – Nhà xuất Tài – Hà Nội 2007 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực kiểm toán quốc tế Chuẩn mực kế toán Việt Nam ... NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN 3.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định kiểm toán BCTC. .. trạng quy trình kiểm toán TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình kiểm toán BCTC công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện; Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu. .. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty TNHH Ernst & Young Toàn cầu Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2.1.1.2 Quá trình phát triển Công ty TNHH Ernst & Young Toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM , HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM , HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay