GIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóa

56 113 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH HÓA GVHD : Trần Thị Thu Hường Họ tên sinh viên : Nguyễn Tố Long Mã sinh viên : 11G4000161 Lớp : LTĐH11-NHC Khoa : NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa Ngân Hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh Thanh Hóa” công trình nghiên riêng Các số liệu chuyên đề sử dụng trung thực, có nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 Sinh Viên Nguyễn Tố Long MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung chất lượng tín dụng xuất hàng hóa 1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất hàng hóa 1.1.2 Các hình thức tín dụng xuất hàng hóa 1.1.3 Vai trò chất lượng xuất hàng hóa .6 1.2 Chất lượng tín dụng xuất hàng hóa 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng xuất hàng hóa 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng xuất hàng hóa 13 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 13 1.3.2 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 15 CHƯƠNG 16 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 16 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 16 CHI NHÁNH THANH HÓA 16 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quốc Tế - chi nhánh Thanh Hóa 16 2.1.1 Đôi nét trình hình thành phát triển Ngân Hàng TMCP Quốc Tế - chi nhánh Thanh Hóa 16 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý VIB – Thanh Hóa 16 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân Hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa .17 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa 21 2.2.1 Dư nợ tín dụng xuất hàng hóa 21 2.2.2 Lợi nhuận tín dụng xuất hàng hóa 27 2.2.3 Nợ hạn .28 2.2.4 Nợ xấu .29 2.2.5 Trích lập dự phòng rủi ro 29 2.3 Đánh giá nâng cao chất lượng tín dụng xuất ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa 30 2.3.1 Những kết đạt 30 2.3.3 Nguyên nhân tồn 31 CHƯƠNG 36 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 36 HÀNG HÓA TẠI VIB – THANH HÓA 36 3.1 Định hướng mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế- chi nhánh Thanh Hóa năm 2020 36 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 36 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 36 3.2.2 Rà soát, kiểm tra, quản lý vốn tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chéo lẫn 37 3.2.3 Đào tạo đội ngũ cán có chuyên môn nghiệp vụ cao .37 3.2.4 Lập quỹ dự phòng rủi ro 38 3.2.5 Giải pháp huy động vốn 39 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa .42 3.3.1 Kiến nghị nhà nước .42 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 43 3.3.3 Kiến nghị với khách hàng 46 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức VIB Thanh Hóa 16 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh VIB Thanh Hóa 17 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động .18 Bảng 2.3: Doanh số cho vay XK ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam 22 chi nhánh Thanh Hóa 22 Bảng 2.4: Cho vay XK theo mặt hàng VIB- chi nhánh Thanh Hóa 24 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn cho vay XK hàng hóa so với hình thức khác 25 VIB Thanh Hóa .25 Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay xuất hàng hóa theo loại hình doanh nghiệp 26 Bảng 2.7: Lợi nhuận tín dụng xuất .27 Bảng 2.8: Nợ hạn VIB- Thanh Hóa 28 Bảng 2.9 Nợ xấu VIB- Thanh Hóa 29 Bảng 2.10 Trích lập dự phòng rủi ro VIB- Thanh Hóa 29 Biểu 2.1: Tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi VND 19 Biểu 2.2: Doanh số toán XK qua năm 21 Biểu 2.3: doanh số cho vay VIB- Thanh Hóa 22 Biểu 2.4: Cơ cấu cho vay xuất hàng hóa theo ngành hàng 24 từ năm 2010– 2014) 24 Biểu 2.5: Cơ cấu cho vay theo mục đích kinh doanh 25 Biểu 2.6: Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp .26 Biểu 2.7: Biểu đồ tỷ lệ nợ hạn VIB- chi nhánh Thanh Hóa 28 DANH MỤC VIẾT TẮT I Tiếng việt TT Các chữ viết tắt DN DNVVN NHNH NHTM TMCP VNĐ XK XNK Nghĩa đầy đủ Doanh nghiêp Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Thương mại cổ phần Việt Nam đồng Xuất Xuất nhập II Tiếng Anh Nghĩa đầy đủ TT Thuật ngữ Tiếng anh Tiếng việt ATM Automated Teller Machine CAD Cash Against Documents Máy rút tiền tự động Phương thức giao chứng từ CBA LC LC VIB WTO Commonwealth Bank of nhận tiền Ngân hàng commonwealth Australia Letter of Credit Letter of Credit Vietnam International Bank World Trade Organization Úc Thư tín dụng Thư tín dụng Ngân hàng quốc tế Tổ chức thương mại giới LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Cùng với xu hướng đổi kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam trình đổi mới, đạt thành công định Xu hội nhập, cạnh tranh ngày diễn gay gắt Đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước vận hội khó khăn phải đối mặt Hoạt động ngân hàng đạt kết tốt tạo điều kiện lớn cho kinh tế phát triển ngược lại ngân hàng hoạt động hiệu ảnh hưởng trầm trọng tới phát triển kinh tế nước, chí kinh tế giới Xác định tầm quan trọng tín dụng vai trò ngành ngân hàng kinh tế, Chính phủ NHNN Việt Nam có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng chất lượng tín dụng toàn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung ngân hàng TM CP Quốc tế Việt Nam nói riêng Mặc dù có nhiều cố gắng nợ tồn đọng từ năm khác chưa xử lý hết khoản hạn phát sinh Đây trở ngại lớn cản trở phát triển ngành ngân hàng Để phát triển ổn định bền vững đòi hỏi hệ thống NHTM Việt Nam nói chung ngân hàng TM CP Quốc tế nói riêng cần tiếp tục đổi để vượt qua thời kỳ khó khăn kinh tế Hoà vào nhịp đổi toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Thanh Hóa có đổi đáng khích lệ, đặc biệt khối tín dụng doanh nghiệp ngân hàng có chuyển rõ rệt nhằm giảm thiểu phát sinh nợ hạn hoàn thiện chế cho vay huy động hệ thống Tuy nhiên, nhìn vào kết hoạt động năm gần thấy có số vấn đề cần phải khắc phục thời gian tới, tình trạng dư nợ tín dụng ngắn hạn có tỷ trọng ngày giảm tổng dư nợ, số tuyệt đối có tăng lên năm gần Số nợ xấu tồn đọng từ năm trước tích cực xử lý chưa đạt yêu cầu Để bắt kịp với đổi theo định hướng phủ đẩy mạnh xuất việc nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa khối khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Thanh Hóa điều cần thiết để để chi nhánh phát triển vững giúp doanh nghiệp phát triển giai đoạn Mục đích nghiên cứu chuyên đề Xuất phát từ hoàn cảnh phát triển kinh tế thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế- Thanh Hóa, em nghiên cứu tìm hiểu tình hình hoạt động tín dụng xuất hàng hóa chi nhánh với đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa’’” Bài viết tập trung nghiên cứu tiêu đánh giá chất lượng tín dụng, tập trung vào vấn để liên quan đến hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa, sách hỗ trợ cho hoạt động tín dụng xuất hàng hóa để nâng cao chất lượng tín dụng xuất Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu chuyên đề +/ Đối tượng nghiên cứu: chuyên đề nghiên cứu nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng thương mại +/ Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi mặt không gian: chuyên đề nghiên cứu chất lượng tín dụng xuất hàng hóa (tập trung vào hoạt động cho vay) ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa Phạm vi mặt thời gian: chuyên đề nghiên cứu nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa từ năm 2010 đến 2014 đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa năm 2020 Phương pháp nghiên cứu chuyên đề Chuyên đề sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu kinh tế bao gồm: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh phương pháp thống kê minh họa bảng biểu, số liệu để đạt mục tiêu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung chất lượng tín dụng xuất hàng hóa 1.1.1 Khái niệm tín dụng xuất hàng hóa Tín dụng nói chung phạm trù kinh tế nhiều nhà kinh tế học đề cập đến có nhiều cách hiểu khác tín dụng Tuy nhiên, theo cách hiểu chung thì: tín dụng quan hệ xã hội người cho vay người vay, họ có mối liên hệ với thông qua vận động giá trị vốn tín dụng biểu hình thái tiền tệ vật Trên sở ta hiểu “ Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng tiền tệ bên ngân hàng, tổ chức chuyên doanh lĩnh vực tiền tệ với bên tổ chức, đơn vị kinh tế-xã hội, quan Nhà nước tầng lớp dân cư Tín dụng ngân hàng đời ngày phát triển mạnh mẽ, nhờ có khả đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng vốn kinh tế mà không ngừng mở rộng sang tất ngành, lĩnh vực khác có lĩnh vực kinh tế đối ngoại mà cụ thể hoạt động xuất nhập khẩu, trở thành nguồn vốn thiếu hoạt động xuất nhập quốc gia Tín dụng xuất hàng hóa hình thức cho vay thương mại, kỳ hạn gắn với thời gian thực thương vụ xuất khẩu, đối tượng vay doanh nghiệp xuất trực tiếp ủy thác, giá trị cho vay thường mức vừa lớn Theo hiệp hội tiêu chuẩn Pháp (TC NFX-104) thì“Chất lượng lực sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu người sử dụng” Như “ Chất lượng tín dụng hiểu cách đơn giản mức độ thỏa mãn việc cho vay (cấp tín dụng) mang lại cho khách hàng, khả thu hối đầy đủ, hạn gốc lẫn lãi theo quy định” Theo đó, chất lượng tín dụng biểu thông qua mức độ thỏa mãn khách hàng khoản vay khả thu hồi gốc lãi ngân hàng Đó mối quan hệ tỷ lệ thuận, chất lượng tín dụng cao khả thu hồi nợ cao ngược lại Với khoản vay đặc tính khác nhau, vay tiêu dùng, vay kinh doanh, vay ngắn hạn, vay trung hạn dài hạn Dù mục đích vay chất lượng mà sản phẩm mang lại cho khách hàng ngân hàng chất lượng sản phẩm Vậy ta hiểu, “chất lượng tín dụng xuất hàng hóa khả đáp ứng đủ vốn vay NHTM cho doanh nghiệp có hoạt động xuất khả thu hồi khoản vay đó” 1.1.2 Các hình thức tín dụng xuất hàng hóa a/ Cho vay thông thường Cho vay thông thường việc ngân hàng giao cho khách hàng khoản tiền để họ sử dụng thời gian định Khi hết hạn, người vay phải trả đầy đủ gốc lãi Đây hình thức tín dụng truyền thống, kỹ thuật phương pháp cho vay giống dạng tín dụng nội địa tương ứng thông thường khác Nó bao gồm phương thức cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng cho vay theo hợp đồng tín dụng tuần hoàn Đối với nhà xuất hình thức tín dụng việc sử dụng cho mục đích thu mua sản xuất, chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động sử dụng để trang trải chi phí phát sinh trình sản xuất như: phí thuê tàu, thuế xuất b/ Cho vay sở hối phiếu Nhà xuất cần tiền vay ngân hàng cách đem chiết khấu hối phiếu chưa đến hạn trả tiền (số tiền vay cách chiết khấu hối phiếu thường nhỏ số tiền ghi hối phiếu Số chênh lệch lợi tức chiết khấu) Hình thức tín dụng phổ biến nước việc chiết khấu thường dễ dàng giao chứng từ hàng hoá người xuất sử dụng lợi nhuận hoạt động xuất để tái đầu tư Thời hạn vay cách chiết khấu hối phiếu thời hạn lại chưa đến hạn toán hối phiếu Người hoàn trả tiền vay lợi tức người có nghĩa vụ trả tiền ghi hối phiếu Cơ sở để xác định khối lượng tín dụng giá trị hối phiếu sau trừ giá trị chiết khấu lệ phí nhờ thu Giá trị chiết khấu thường xác định ngân hàng theo công thức: Lck Tck = M x (1- x t) - P 360 Trong đó: Tck: Giá trị chiết khấu M: Mệnh giá hối phiếu P: Lệ phí (1.1) CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI VIB – THANH HÓA 3.1 Định hướng mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế- chi nhánh Thanh Hóa năm 2020 Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay xuất khẩu, coi hoạt động mũi nhọn năm 2013 năm Với nguyên tắc hoạt động phải mang tính khoa học, thận trọng, có hiệu Lựa chọn điểm đột phá ngành hàng Chú trọng phát triển dư nợ tín dụng xuất với ngành hàng dệt may Duy trì phát triển tốt mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng nước để thu xếp nguồn vốn tài trợ, sử dụng dịch vụ Ngân hàng học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Tiếp tục đào tạo tốt nguồn nhân lực để đảm bảo đủ nội lực tạo đà cho bước nhảy vọt hoạt động tín dụng xuất bên cạnh việc trì phát triển hoạt động, dịch vụ ngân hàng quốc tế Đẩy mạnh hoạt động maketing nhằm tăng trưởng hoạt động tín dụng xuất khẩu.Trở thành ngân hàng có hoạt động toán quốc tế tốt nhất, mang lại cho khách hàng hài lòng 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý Khách hàng doanh nghiệp yếu tố quan trọng ngân hàng Doanh nghiệp người định đến sống ngân hàng Nhất môi trường kinh tế phức tạp không chắn, lượng khách hàng cá nhân có nhu cầu ngày giảm sách lãi suất sản phẩm ngân hàng chưa phong phú, ngân hàng phải hiểu đặc điểm doanh nghiệp mình, họ cần doanh nghiệp đem lại cho ngân hàng gì? Luôn tạo hài lòng cho khách hàng nhiệm vụ chìa khoá thành công cho doanh nghiệp kinh doanh Thông thường (thường chiếm 10% doanh số doanh nghiệp), khách hàng ngân hàng có vài nhóm doanh nghiệp tuỳ theo cách thức phân loại khác Nếu dựa vào doanh thu từ việc doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mà ngân hàng có phân loại khách hàng lớn, khách hàng vừa 36 khách hàng nhỏ Khách hàng lớn khách hàng có tiềm đem lại doanh thu cho ngân hàng hàng tháng tỷ đồng ngân hàng Nhóm khách hàng có đặc điểm khác so với nhóm khách hàng nhỏ (cụ thể sử dụng sản phẩm nhiều kèm với việc cấp tín dụng cho họ, không đủ hạn mức tín dụng họ mong muốn họ rời xa ngân hàng để tìm ngân hàng khác đảm bảo hạn mức cho họ) 3.2.2 Rà soát, kiểm tra, quản lý vốn tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chéo lẫn Các phần khác thường có quan hệ với không mặt mặt khác Như phận giao dịch tín dụng kiểm soát phần giải ngân, đảm bảo hồ sơ trước giải ngân phải hoàn thiện giải ngân mục đích, phê duyệt, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng cán tín dụng Bộ phận dịch vụ khách hàng có trách nhiệm kiểm soát việc giải ngân khách hàng có khách hàng thật hay không, có tượng rửa tiền hay chuyển khoản khống hay không, nhằm đảm bảo tính khoản đảm bảo an toàn việc phòng chống rửa tiền NHNN Đi kèm với biện pháp công tác kiểm tra kiểm soát sau giải ngân quản lý khách hàng quan trọng, biết vốn vay ngân hàng có khách hàng sử dụng mục đích hay không, có đem lại cho khách hàng lợi nhuận hay không, nguồn thu chủ yếu ngân hàng Công tác kiểm toán nội diễn đặn năm hai lần, kiểm toán nội ngân hàng kiểm soát lại hồ sơ, kiểm tra tình hình giải ngân, tình hình sử dụng vốn khách hàng, công tác thẩm định tài sản chi nhánh… Với biện pháp vòng tròn tạo an toàn cho ngân hàng đảm bảo nguồn vốn bỏ cho khách hàng vay đầu tư có hiệu quả, có doanh nghiệp phát triển ngân hàng phát triển Một lý vô quan trọng việc thực công tác rà soát, kiểm tra, quản lý vốn tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát chéo lẫn phát rủi ro tiềm ẩn để tránh tính trạng nợ hạn xảy ngày tăng số lượng giá trị khoản vay 3.2.3 Đào tạo đội ngũ cán có chuyên môn nghiệp vụ cao Hoạt động tín dụng xuất gắn với nghiệp vụ toán quốc tế nên phức tạp đòi hỏi trình độ cán tín dụng cao Thực tế Ngân hàng VIB 37 Thanh Hóa cho thấy thường cán phải tối thiểu năm có khả nắm triển khai công việc hoạt động tín dụng xuất Để cán vừa nghiên cứu vừa triển khai công việc hiểu biết hoạt động kinh doanh xuất kiến thức kinh tế liên quan họ phải thông thạo ngoại ngữ, vi tính Để nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu, việc tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho cán tín dụng xuất đòi hỏi cấp thiết Cụ thể Ngân hàng VIB Thanh Hóa cần tạo điều kiện cho cán tham gia thêm chương trình đào tạo mặt sau: Ngoại ngữ ngoại thương chương trình sử dụng vi tính liên quan đến công việc Các khoá học qui chế, yêu cầu hướng dẫn thực hoạt động tín dụng QT Các khoá học thẩm định dự án, phân tích tín dụng, ứng dụng Marketing vào hoạt động Ngân hàng Các khoá học qui chế tổ chức vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại, kinh tế quốc tế Các vấn đề có liên quan đến đồng tài trợ, tài trợ cho dự án đồng EURO - Tham gia trao đổi hoạt động nghiệp vụ xuất nhập với chuyên gia lĩnh vực ngân hàng nước quốc tế có quan hệ với VIB Nếu có điều kiện cử số cán sang đào tạo nước 3.2.4 Lập quỹ dự phòng rủi ro Công việc để thực ngăn ngừa rủi ro Ngân hàng phải củng cố mạng lưới thu thập xử lí thông tin khách hàng để nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án Ngân hàng cần liên hệ thường xuyên với khách hàng quan quản lí khách hàng tham khảo thông tin thị trường để có thông tin xác thực trạng kinh doanh khách hàng, khả phát triển tương lai họ lấy sở quan trọng để định cấp tín dụng Tiếp đến Ngân hàng phải tiến hành phân định cán tín dụng theo dõi tình hình sử dụng vốn suốt dự án không trọng riêng giai đoạn đầu Về quản lí thu nợ xử lí nợ hạn: Ngân hàng khách hàng phải xác định lịch trả nợ phù hợp với lịch thu lợi nhuận từ hoạt động khách, tránh gây căng thẳng vốn cho doanh nghiệp Bên cạnh cần qui định chặt chẽ việc yêu cầu doanh nghiệp mở tài khoản Ngân hàng để thuận lợi thu nợ 38 3.2.5 Giải pháp huy động vốn Để phát triển hoạt động tín dụng xuất khẩu, mở rộng đối tượng vay đến dự án lớn với thời hạn trung dài hạn nguồn vốn để đáp ứng quan trọng Do công tác huy động vốn chi nhánh quan trọng - Kết hợp đa dạng hóa hình thức, công cụ huy động vốn kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi, phát triển sản phẩm ngân hàng đại tích hợp nhiều tiện ích… - Đẩy mạnh huy động nguồn vốn có kỳ hạn dài -Tăng cường huy động vốn ngoại tệ từ dân cư, tổ chức kinh tế doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu; tiếp tục mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài quốc tế nhằm đáp ứng nguồn vốn ngoại tệ nhanh chóng thuận tiện phục vụ tốt nhu cầu doanh nghiệp xuất - Đối với tiền gửi tiết kiệm cần phải áp dụng sách lãi suất linh hoạt với nhiều kỳ hạn khác kèm theo nhiều hình thức khuyến khích hấp dẫn thời gian trả lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người gửi chấp vay vốn cần thiết Đặc biệt đưa hình thức trả vốn lãi thích hợp cho kỳ hạn dài khách hàng có quan hệ lâu dài với chi nhánh Đối với tiền gửi ngoại tệ áp dụng biện pháp bảo đảm tỷ giá thích hợp bảo đảm vàng để thu hút khách hàng Tiền gửi toán doanh nghiệp nguồn vốn lớn với chi phí thấp, chi nhánh cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở tài khoản chi nhánh, phát triển tốt dịch vụ kèm đưa mức phí toán ưu đãi cho khách hàng 3.2.6 Tăng cường phối hợp hoạt động tín dụng xuất khẩu, toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ Khi hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ phát triển số lượng khách hàng xin cấp tín dụng xuất chi nhánh mở rộng, lượng ngoại tệ đáp ứng cho nhu cầu khách hàng tăng lên Đặc biệt sản phẩm để phòng ngừa rủi ro tỷ giá ngoại tệ triển khai kèm với sản phẩm swap, forward…được thực tốt mang lại hài long cho khách hàng Số lượng khách hàng tăng, chi nhánh có nhiều khả lựa chọn khách hàng có khả tài tốt, xảy rủi ro tín dụng Việc tăng cường phối hợp hoạt động tín dụng xuất hàng hóa với với hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ cần thiết Các hoạt động phải phối hợp nhịp nhàng với Bộ phận tín dụng cần cung cấp kịp 39 thời hồ sơ khách hàng cho phận toán quốc tế để kiểm tra tính hợp lệ chứng từ, thẩm định uy tín khách hàng Bộ phận toán quốc tế có trách nhiệm hỗ trợ thông báo kịp thời cho phận tín dụng Với thông tin cung cấp xác chất lượng thẩm định tín dụng nâng cao 3.2.7 Đa dạng hóa hình thức tài trợ tín dụng xuất Chi nhánh cần mở rộng tín dụng trung dài hạn hình thức tín dụng làm đổi phát triển them nhiều tài sản cố định tạo lực khai thác khả tiềm tàng kinh tế, đảm bảo lâu dài cho hoạt động tín dụng xuất hàng hóa Đối với dự án trung dài hạn cần nguồn vốn lớn với thời hạn dài Do chi nhánh nên thực hình thức cho vay đồng tài trợ để tận dụng nguồn vốn san sẻ rủi ro với ngân hàng khác Cũng giống nhiểu NHTM khác hoạt động tín dụng xuất hàng hóa thường nhỏ bé so với hoạt động nhập khẩu, chi nhánh cần có biện pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ nhập hoạt động đem lại nguồn ngoại tệ cho chi nhánh Các biện pháp cụ thể thực đưa mức lãi suất ưu đãi ký hợp đồng 3.2.8 Tăng cường quản lý thu nợ xử lý vay có vấn đề Trong công tác thu hồi nợ cần ý đặc biệt tới vay có vấn đề Món vay có vấn đề hiểu bao gồm vay hạn vay chưa đến hạn khách hàng có nguy không trả nợ khả toán, thua lỗ doanh nghiệp có biểu vi phạm pháp luật Xử lý vay có vấn đề áp dụng biện pháp khác để thu hồi nợ Việc xử lý dựa nguyên tác tận dụng hết lượng tiền mặt sẵn có, buộc doanh nghiệp bán sản phẩm hay cung ứng dịch vụ mức giá hợp lý tạo nhu cầu có khả toán tiền mặt, cần thận dụng hết tài sản có doanh nghiệp, tìm cách chuyển hóa nhanh tất tài sản thành tiền mặt tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng Xem xét yếu tố liên quan đến tiền mặt để đưa hướng xử lý thỏa đáng * Trong trường hợp doanh nghiệp trì hoạt động thời gian dự đoán ngân hàng tiến hành biện pháp như: - Tư vấn cho khách hàng việc bán sản phẩm, thu hồi công nợ để doanh nghiệp trả nợ theo lịch trình dựa nguồn thu nhập hoạt động tạo ra, tạm thời chưa xử lý tài sản đảm bảo nhằm tránh quy trình thu nợ nhiều thời gian, 40 chi phí tốn - Đề nghị doanh nghiệp cắt giảm bới kế hoạch đầu tư trung, dài hạn, mua sắm tài sản chưa thật cần thiết số hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu chí phải kiểm soát thu nhập chi phí người vay để tập trung nguồn vốn trả nợ - Khuyến khích người vay hợp với doanh nghiệp khác - Ngân hàng nhận thêm tài sản đảm bảo - Đồng thời, ngân hàng cần phải động viên thuyết phục khách hàng ý thức trách nhiệm có cố gắng việc toán số nợ hạn cho ngân hàng Ngân hàng chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gia hạn nợ, giãn nợ cho vay tiếp khách hàng có nợ hạn tháng nguyên nhân bất khả kháng lại có dự án sản xuất kinh doanh có hiệu nhằm tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng phải giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh người vay số nợ vay nợ hạn cũ trả hết * Trong trường hợp doanh nghiệp bị lỗ lớn tiếp tục trì hoạt động cam kết xử lý tài sản để trả nợ ngân hàng cho phép doanh nghiệp sử dụng số tiền sau bán tài sản để trả nợ thời gian chấp nhận - Việc nhằm hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp phải bán tài sản mức giá thấp trả nợ ngân hàng Các biện pháp mang tính thương lượng áp dụng doanh nghiệp thực có tiền thiếu biện pháp trả nợ Còn trường hợp biện pháp thương lượng không tác dụng ngân hàng phải có biện pháp đưa quan pháp luật để giải Đây biện pháp mà ngân hàng không kề muốn áp dụng gây khách hàng gặp phải nhiều thủ tục pháp lý rắc rối môi trường pháp lý nước ta chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, tốn thời gian chi phí cho ngân hàng Vì vậy, nhận thấy dấu hiệu nợ có vấn đề, ngân hàng nên áp dụng tốt, linh hoạt, kịp thời biện pháp thương lượng để vừa tránh khỏi khăn cho khách hàng, vừa tăng uy tín cho ngân hàng mà ngân hàng thu nợ Tuy nhiên, trước áp dụng biện pháp lý này, ngân hàng cần rà soát, phân tích đánh giá thực trạng khoản nợ hạn, xác định nợ TSĐB, khả lý tài sản để thu hồi nợ 41 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa 3.3.1 Kiến nghị nhà nước Hoạt động xuất nhập nắm giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế- xã hội đất nước Vì để thúc đẩy hoạt động cách có hiệu đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng cho xuất nhập không mối quan tâm Ngân hàng mà mối quan tâm Nhà nước Để đạt mục tiêu nói theo giai đoạn trước mắt Nhà nước cần phải: Thời gian qua sách chế quản lí Nhà nước kinh tế, có nhiều sửa đổi bộc lộ yếu Minh chứng cho điều hàng loạt vụ án kinh tế lớn có liên quan đến Doanh nghiệp Ngân hàng Sự lừa đảo chiếm đoạt vốn Ngân hàng, Nhà nước cá nhân, doanh nghiệp thể lỏng lẻo quản lí Nhà nước Việc ban hành sách, chế độ nhiều khe hở khiến cho bọn lừa đảo lợi dụng Tác hại vụ việc không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng mà với kinh tế Để khắc phục hạn chế đó, Nhà nước cần: - Tiến hành nghiên cứu sửa đổi sách cũ, ban hành sách chặt chẽ lại phải thuận lợi cho doanh nghiệp Ngân hàng làm ăn đích thực - Tự hoá kinh doanh bước xoá bỏ hạn chế hàng rào thuế quan theo cam kết quốc tế Cần ban hành qui định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tài sản gắn liền đất Cần hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường nước Để giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời xác phục vụ cho việc định sản xuất, đầu tư, đồng thời để định hướng thị trường cho doanh nghiệp ngân hàng Nhà nước cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường nước cách xác đầy đủ Chẳng hạn lập trương trình truyền hình riêng thông tin thị trường cập nhật Việc thực báo cáo tài công khai kiểm toán thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng: Ngân hàng giảm bớt gánh nặng việc phân tích tài doanh nghiệp Đồng thời có thông tin xác tình hình tài doanh nghiệp Qua hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng 42 Cần hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định đồng quán Trách nhiệm hành kinh tế cần quy định rõ ràng quan, cá nhân ban hành văn bản, định định thành lập doanh nghiệp, cấy giấy phép kinh doanh, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư ký xét duyệt hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn, cấp vốn Từng bước đưa văn quy phạm pháp luật vào thực tiễn sản xuất xã hội việc triển khai nghiệm minh đồng quan hành pháp, công an, hải quan, biên phòng, thuế vụ Triệt để ngăn chặn hoạt động buôn lậu trốn thuế, làm hàng giả gây hậu trực tiếp gián tiếp đến tín dụng ngân hàng Cần có sách bảo hiểm hàng hóa xuất Có thể nói, số hàng xuất ta chịu thua thiệt nhiều thiếu vốn chế sách, đặc biệt mặt hàng nông sản: gạo, cà phê, hạt điều, Nhằm bảo hiểm khuyến khích hoá XK Việt Nam, hàng nông sản cần nhanh chóng thành lập tổ chức bảo hiểm xuất với thành viên chủ yếu từ Chính phủ, ngân hàng, Bộ Thương mại ngành liên quan thực hai chức sau: + Tư vấn thông tin tiếp thị cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh XK + Cấp tín dụng người mua bảo hiểm hàng hoá xuất Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 3.3.2.1 Ban hành văn hướng dẫn kịp thời, cụ thể Để chất lượng tín dụng xuất ngày nâng cao, quan tâm phát triển mạng lưới mở rộng thị trường biện pháp khác Ngân hàng VIB cần phải hoàn thành nhanh việc ban hành chế hướng dẫn cụ thể hoạt động vai trò việc điều tiết hoạt động tín dụng xuất Cụ thể: - Ngân hàng phải hướng dẫn cụ thể quy chế cho vay xuất để thực thống toàn hệ thống Trong trọng đến quản lí sau vay hình thức bảo đảm nợ vay - Xây dựng chế có liên quan quản lí, mua bán ngoại tệ, toán quốc tế sở quy định Ngân hàng Nhà nước vận dụng linh hoạt vào điều kiện Ngân hàng - Xây dựng chiến lược phát triển cụ thể cho nghiệp vụ tín dụng xuất năm toàn hệ thống - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nên hình thành phòng chuyên trách nghiệp vụ tín dụng xuất 43 - Quản lí theo dõi hỗ trợ hoạt động toàn hệ thống theo ngành hàng, khách hàng Định hướng khách hàng, ngành hàng trọng tâm - Xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo cho vay xuất toàn hệ thống cách rõ rang dễ hiểu - Phối hợp phòng toán quốc tế, phòng kinh doanh ngoại tệ phòng tín dụng theo quyền hạn phân cấp hỗ trợ lẫn giao dịch phát sinh - Lên kế hoạch hạn mức tín dụng cho xuất hàng năm toàn hệ thống cho chi nhánh 3.3.2.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực khách hàng a/ Chính sách phát triển nguồn nhân lực Trước hết công tác quy hoạch cán cấp, cần phải trang bị lại kiến thức theo hai hình thức đào tạo tập trung đào tạo định hướng, giúp cán bộ, công nhân viên ngân hàng tự học để có đủ trình độ phù hợp với cương vị đảm nhận Cần phá bỏ triệt để tư tưởng cho học đối tượng không nằm quy hoạch xếp nghỉ hưu, sức khoẻ lực không đủ điều kiện làm việc, cán kỷ luật, b/ Chính sách phát triển khách hàng Khách hàng nguyên nhân tồn phát triển NHTM Nên khách hàng định cấu, quy mô nguồn vốn sử dụng vốn ngân hàng, thể uy tín lực cạnh tranh ngân hàng thị trường nước Để thực tốt sách khách hàng, ngân hàng vận dụng hình thức, biện pháp sau đây: Phân loại khách hàng: Đánh giá khách hàng trước hết dựa vào quan hệ tín dụng họ với Ngân hàng Căn chủ yếu để phân loại khách hàng lực tài kinh doanh Cần phải phân tích khách quan đắn loại nợ hạn để phân loại khách hàng, quan trọng việc thực chi nhánh ngân hàng sở cho đối tượng phù hợp với thực tiễn sinh động Sử dụng chế lãi suất ưu đãi cho đối tượng khách hàng lớn, truyền thống khách hàng gặp khó khăn Cần tổ chức hội nghị khách hàng: Đây hình thức tổ chức hoạt động có hiệu cho ngân hàng khách hàng Thông qua hội nghị khách hàng, khách hàng có điều kiện tiếp xúc trao đổi thông tin với nhau, đồng thời tạo hội cho họ ngân hàng hiểu khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ Một hình thức hội nghị phổ biến ngân hàng nước hội thảo chuyên đề ngân hàng chủ trì với tham gia bạn hàng ngân 44 hàng doanh nghiệp với nhiều nội dung phú như: trao đổi kinh nghiệm, tổ chức thảo luận nghiệp vụ biện pháp quản lý rủi ro Từ tư vấn tiếp thị đến hợp tác kinh doanh: Ngân hàng người tư vấn có hiệu phương diện tài cho dự án kinh doanh khách hàng Trong ngoại thương, vai trò tiếp thị ngân hàng quan trọng, giúp khách hàng tìm kiếm thị trường, bạn hàng sản phẩm Tham gia cấp tín dụng bảo lãnh tín dụng hàng hoá xuất 3.3.2.3 Phát triển chiều sâu hợp tác quốc tế Hiện nay, VIB thiết lập quan hệ ngân hàng với 712 ngân hàng đại lý Với mạng ngân hàng đại lý thuộc khắp nước giới tạo điều kiện cho hoạt động toán quốc tế diễn nhanh chóng thuận tiện Với nước cấm vận bên phận FI- Bank hàng có cách chuyển tiền vào nước mà không bị cấm vận với nước ngân hàng chuyển đến Năm 2011 năm có hội nhập hợp tác tốt CBA VIB tạo nên sức mạnh tổng hợp cho VIB với chất lượng dịch vụ Khách hàng vượt trội hoạt động hướng theo chuẩn mực quốc tế Ngay sau trở thành cổ đông chiến lược VIB, CBA cử nhân tham gia vào HĐQT Ban Kiểm soát VIB Từ tháng 1-2011, VIB bắt đầubổ nhiệm chuyên gia đến từ CBA vào số vị trí quản lý Khối kinh doanh Ban hỗ trợ Chương trình chuyển giao lực bắt đầu triển khai từ tháng 1/2011 kéo dài vòng năm phần quan trọng chương trình hợp tác dài hạn VIB CBA Theo đó, chuyên gia đến từ CBA làm việc VIB thực nguồn lực bổ sung quý báu, tạo điều kiện để VIB triển khai thành công Chiến lược kinh doanh đặt bước hướng tới phát triển đột phá VIB thị trường, đặc biệt hoạt động kinh doanh bán lẻ 3.3.2.4 Đổi mạnh mẽ quản trị điều hành, đại hoá công nghệ ngân hàng Ngày 20/10/2011, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) Commonwealth Bank of Australia (CBA) công bố thức tăng vốn cổ đông chiến lược CBA VIB CBA hoàn thành việc đầu tư thêm 1.150 tỷ đồng vào VIB nhằm tăng cường sở vốn, hệ số an toàn vốn, mở rộng hội kinh doanh quy mô hoạt động cho VIB Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần CBA VIB tăng từ 15% lên 20% vốn điều lệ VIB Hiện nay, VIB nâng vốn chủ sở hữu lên 8.200 tỷ đồng Ngày 11/11/2011, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) thức giới thiệu mắt dịch vụ khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (FDI) Với đội ngũ nhân chuyên 45 nghiệp, có kinh nghiệm làm việc nhiều ngân hàng, tổ chức tài quốc tế, am hiểu văn hóa quốc gia, giỏi nhiều ngoại ngữ với đội ngũ chuyên gia quốc tế mạng lưới giao dịch khắp toàn cầu, VIB mang đến cho khách hàng doanh nghiệp FDI chất lượng dịch vụ tốt nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế, điểm tựa vững cho kế hoạch phát triển kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường giới 3.3.2.5 Xây dựng riêng biệt phận maketing để phát triển sản phẩm tín dụng xuất hàng hoá Tiến hành quảng cáo rộng rãi để doanh nghiệp biết rõ sản phẩm dịch vụ có ngân hàng, xây dựng chủ trương định hướng với khách hàng, chủ động tạo điều kiện để cán ngân hàng có nhiều hội gặp gỡ trực tiếp khách hàng, tìm hiểu nắm bắt thông tin khách hàng, nhu cầu khách hàng; tập trung trọng đến phong cách, thái độ làm việc, cách giao tiếp tạo ấn tượng tốt với khách hàng, sử dụng sách thăm hỏi, quà tặng cho khách hàng vào dịp lễ, tết, sinh nhật đặc biệt với khách hàng VIP Ngoài ra, VIB Thanh Hóa cần đưa sách ưu đãi phí, ưu đãi lãi suất cách hợp lý linh hoạt theo tín hiệu thị trường khách hàng xuất mặt hàng chủ lực tỉnh Thanh Hóa như: dệt may, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ,…để nâng cao tính cạnh tranh thị trường 3.3.3 Kiến nghị với khách hàng 3.3.3.1 Sử dụng vốn mục đích, hiệu Trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động chủ yếu nguồn vốn huy động từ bên để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, công ty nên linh hoạt tìm nguồn cho vay với lãi suất phù hợp Xây dựng chiến lược huy động vốn phự hợp với thực trạng thị trường môi trường kinh doanh thời kỳ Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tín công ty: ổn định hợp lý hóa tiêu tài chính, toán khoản nợ hạn Chứng minh mục đích sử dụng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới Đối với công tác sử dụng vốn: Khi thực công ty phải vào kế hoạch huy động sử dụng vốn kinh doanh lập làm sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công ty 3.3.3.2 Sẵn sàng chia sẻ rủi ro với ngân hàng 46 Khách hàng cần chia sẻ rủi ro tín dụng với ngân hàng Một ngân hàng có tiêu chuẩn kế toán tốt, lượng hóa hết hiệu hoạt động ngân hàng Đặc biệt, phản ánh hết tất loại rủi ro mà ngân hàng gặp phải Chẳng hạn khoản cho vay bảo đảm 100% giá trị tài sản không đồng nghĩa với việc rủi ro tín dụng Tài sản đảm bảo định giá vào thời điểm cấp tín dụng để làm sở định mức cho vay thay thời điểm trả nợ để làm sở hoàn trả nợ vay Tuy nhiên, xuất nợ hạn cần lý tài sản để toán khoản vay doanh nghiệp lại ko hợp tác việc tìm nguồn vốn trả nợ ngân hàng không thực nghĩa vụ ngân hàng lý tài sản 3.3.3.3 Cần nâng cao uy tín chất lượng Do trình độ non lĩnh vực ngoại thương cán doanh nghiệp XNK nên tạo bất lợi cho doanh nghiệp ngân hàng Để khắc phục nhược điểm không cách khác khách hàng phải tự nâng cao trình độ nghiệp vụ như: + Các nhà kinh doanh XNK phải có trình độ ngoại thương toán Q + Đào tạo đội ngũ cán trẻ có lực, nghiệp vụ chuyên môn cao, trình độ ngoại ngữ tốt để tiếp cận với phương tiện tín dụng quốc tế đại + Cử cán di dự lớp nâng cao trình độ nghiệp vụ trường đại học tổ chức nước đào tạo Mời chuyên gia giảng dạy, tư vấn lĩnh vực ngoại thương + Cần có chế độ thưởng phạt kích thích tinh thần làm việc thành viên doanh nghiệp 47 KẾT LUẬN Sự phát triển ngân hàng phụ thuộc vào sống doanh nghiệp Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước, giúp cân đối cán cân toán giảm việc nhập siêu đất nước đà phát triển nước ta Ngân hàng cầu nối giúp doanh nghiệp gặp gỡ nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư tổ chức kinh tế khác, giúp doanh nghiệp bổ sung thêm vốn lưu động vốn trung dài hạn để phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh Việc doanh nghiệp vay vốn có hiệu hay không nguyên nhân chất lượng tín dụng mà ngân hàng cung cấp Với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, ngân hàng tài trợ vốn, họ sử dụng mục đích, có hiểu quả, trả nợ gốc lãi ngân hàng hạn chất lượng tín dụng xuất ngân hàng tốt VIB Thanh Hóa thực tốt điều đó, với phương châm doanh nghiệp xuất ngân hàng đồng hành phát triển đất nước Chi nhánh tìm giải pháp giúp doanh nghiệp có hoạt động xuất phát triển, tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo thị trường xuất ổn định Đi kèm với công tác toán quốc tế chi nhánh trọng Cán toán quốc tế đào tạo cập nhật kiến thức toán giới để giúp ngân hàng tạo uy tín thị trường toán quốc tế ngân hàng khác mà giúp doanh nghiệp tránh vụ tranh cãi thương mại hàng xuất không toán chứng từ lỗi mở theo phương thức L/C yếu nghiệp vụ làm cho ngân hàng nước chậm trả tiền hàng cho khách hàng mà giúp khách hàng đòi tiền chậm toán Với mục đích đem lại chất lượng tín dụng xuất hàng hóa tốt cho doanh nghiệp có hoạt động xuất VIB Thanh Hóa thu nhiều thành công hoạt động tài trợ xuất doanh thu, số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm, thị trường ngân hàng bạn cho phép VIB mở tài khoản cấp hạn mức 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp phòng tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh Thanh Hóa Báo cáo tổng kết Ngân Hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh Thanh Hóa” từ năm 2012 - 2014 Giáo trình tài doanh nghiệp – Học viện Ngân hàng Giáo trình tín dụng ngân hàng – Học viện Ngân hàng Giáo trình Ngân hàng thương mại – Nhà xuất thống kê – Học Viện Ngân Hàng Các trang web: www.sbv.gov.vn www.vneconomy.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên: Nguyễn Tố Long Ngày sinh: 26/12/1990 Lớp: LTDH11-NHC Mã sinh viên: 11G4000161 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... hoạt động nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa, sách hỗ trợ cho hoạt động tín dụng xuất hàng hóa để nâng cao chất lượng tín dụng xuất Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa Đối... tín dụng có hiệu 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) CHI NHÁNH THANH HÓA 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quốc Tế - chi. .. vay) ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa Phạm vi mặt thời gian: chuyên đề nghiên cứu nâng cao chất lượng tín dụng xuất hàng hóa ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: GIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóa , GIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóa , GIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay