Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân mai

53 99 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

NGN HNG NH NC VIT NAM B GIO DC V O TO HC VIN NGN HNG - - BO CO TT NGHIP ti: Gii phỏp nõng cao cht lng tớn dng trung v di hn ti Ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Chi nhỏnh Xuõn Mai Giỏo viờn hng dn:Th.s ng Th Thu Hng H v tờn sinh viờn : Nguyn Vn Nam Lp : LTH 12- NHB Khúa : 2015-2017 Khoa : Ngõn hng H Ni, thỏng 12 nm 2016 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu nêu bỏo cỏo tụt nghip có nguồn gốc rõ ràng, kết bỏo cỏo trung thực cha đợc công bố công trình nghiên cứu khác Ngời cam đoan Nguyn Vn Nam DANH MC CC T VIT TT TDH : Trung, di hn DNNVV : Doanh nghip nh v va DNNN : Doanh nghip Nh nc DNNQD : Doanh nghip ngoi quc doanh NHNo&PTNT : Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn NHTM : Ngõn hng thng mi NHNN : Ngõn hng Nh nc TCTD : T chc tớn dng TSB : Ti sn bo m GDP : Thu nhp quc dõn ODA : Vin tr phỏt trin chớnh thc VND : ng Vit Nam USD : Dollar M EUR : ng tin chung Chõu u DANH MC BNG BIU, S S 2.1 C cu t chc ca chi nhỏnh NHNo&PTNT Xuõn Mai 25 Bng 2.1:Kt qu hot ng kinh doanh ca NHNN&PTNT Chi nhỏnh Xuõn Mai 26 Biu 2.1: Li nhun qua cỏc nm ca chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai 26 Bng 2.2: Ngun huy ng ca chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai 27 Bng 2.3:D n qua cỏc nm ca Chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai .29 Bng 2.4: Quy mụ hot ng dch v v toỏn quc t 30 Biu 2.2: D n tớn dng ti chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai theo thi gian cho vay 30 Biu 2.3: T trng d n tớn dng TDH ti Chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai 31 Biu 2.4: H s s dng ti chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai 32 Biu 2.5: Ch tiờu n quỏ hn ti chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai 33 Biu 2.6: N quỏ hn phõn theo tiờu chun n ti Chi nhỏnh nm 2013 33 Biu 2.7:N quỏ hn phõn theo tiờu chun n ti Chi nhỏnh nm 2014 34 Biu 2.8: N quỏ hn phõn theo tiờu chun n ti chi nhỏnh nm 2015 34 MC LC - Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai - Nghiên cứu chiến lợc phát triển kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai, đợc cần thiết việc nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn chiến lợc phát triển kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai - Duy vật biện chứng - Phơng pháp so sánh, phân tích, hệ thống, chứng minh LI NểI U Tính cấp thiết đề tài Công công nghiệp hoá, đại hoá Đảng ta lãnh đạo bớc vào đời sống kinh tế xã hội Tuy nhiên tốc độ công nghiệp hoá, đại hoá bị chững lại nhiều nguyên nhân khác mà nguyên nhân quan trọng vấn đề vốn Vốn tiền đề, sở để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi công nghệ Các doanh nghiệp tạo vốn nhiều cách khác nhau: Tích luỹ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động công nhân viên chức, liên doanh liên kết, vay mợn chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác, nhng nguồn ổn định có lợi giúp doanh nghiệp tăng cờng sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ vốn vay trung dài hạn từ ngân hàng thơng mại (NHTM) Hiện doanh nghiệp thiếu vốn vốn trung dài hạn vốn tồn đọng ngân hàng thơng mại Nh vậy, thiếu vốn mà cha có cách chuyển vốn huy động đợc vào sản xuất kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai (NHNo&PTNT Xuõn Mai) không nằm tình trạng chung Hiện nay, nguồn vốn cho vay trung dài hạn ngân hàng đa dạng cấu khách hàng, tập trung vào doanh nghiệp nhà nớc, cha quan tâm tới đối tợng khách hàng khác D nợ tín dụng trung dài hạn ngân hàng cao nhng tập trung vào số khách hàng lớn nh Tổng công ty cha đáp ứng đợc nhu cầu doanh nghiệp địa bàn Vì lý "Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp PTNT chi nhỏnh Xuõn Mai" đợc em chọn làm đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực thực tiễn, vừa mang tính thời kinh doanh tiền tệ ngân hàng thơng mại Từ lý luận tín dụng trung dài hạn ngân hàng thơng mại, bi bỏo cỏo phân tích đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế chi nhánh ngân hàng, cụ thể Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Trên sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Mục đích nghiên cứu ca bi bỏo cỏo - Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai - Nghiên cứu chiến lợc phát triển kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai, đợc cần thiết việc nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn chiến lợc phát triển kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng phạm vi nghiên cứu hoạt động tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai năm 2013 - 2015 Phơng pháp nghiên cứu - Duy vật biện chứng - Phơng pháp so sánh, phân tích, hệ thống, chứng minh Bố cục bi bỏo cỏo tụt nghip Chơng 1: Một số vấn đề tín dụng trung dài hạn ngân hàng thơng mại Chơng 2: Thực trạng chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Chơng 3: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Do kin thc v kinh nghim thc t cũn nhiu hn ch nờn nhng trỡnh by bi bỏo cỏo khú trỏnh s thiu sút Em mong rng s nhn c nhng úng gúp quý bỏu t phớa cỏc thy cụ giỏo, cỏc cỏn b ngõn hng cú th b sung , hon thin hn kin thc ca mỡnh CHNG I MT S VN C BN V TN DNG TRUNG V DI HN CA NGN HNG THNG MI 1.1 TNG QUAN V HOT NG CA NGN HNG THNG MI Trong kinh tế, hoạt động ngân hàng thơng mại tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ nhận tiền gửi cho vay, hai mặt hoạt động tín dụng Trong xu nay, ngân hàng thơng mại hoạt động theo loại hình đa hoạt động tập trung vào ba hoạt động chính: hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, hoạt động trung gian Các loại tiền gửi chủ yếu là: Tiền gửi toán không kỳ hạn Đây khoản tiền phục vụ cho nhu cầu toán, đợc toán lúc doanh nghiệp cần nên tính ổn định không cao Tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi đợc uỷ thác vào ngân hàng sở thoả thuận thời gian rút tiền khách hàng ngân hàng nên loại có tính ổn định, đợc ngân hàng huy động biện pháp nh lãi suất hấp dẫn, thời hạn đa dạng phù hợp Tiền gửi tiết kiệm khoản để dành cá nhân gửi vào ngân hàng để hởng lãi theo định kỳ, ngời gửi không đợc sử dụng số tiền làm công cụ toán để chi trả cho ngời bán Đối với hoạt động sử dụng vốn Đây hoạt động cho vay đầu t bao gồm: hoạt động ngân quỹ, hoạt động cho vay, hoạt động đầu t chứng khoán Hoạt động ngân quỹ nhằm bảo đảm khả toán thờng xuyên ngân hàng cho khách hàng Ngân hàng phải thờng xuyên xác định số tiền mặt nằm két, số tiền giữ ngân hàng trung ơng ngân hàng thơng mại khác tiền trình thu Hoạt động cho vay hoạt động quan trọng định thành bại ngân hàng hoạt động sinh lời chủ yếu ngân hàng Cũng mà hoạt động chứa nhiều rủi ro Để tránh điều đó, việc quản lý tiền cho vay đợc tiến hành chặt chẽ, đặc biệt vay lớn, thời hạn dài Hoạt động trung gian việc ngân hàng cung cấp cho khách hàng loạt dịch vụ có liên quan, ngân hàng nhận đợc khoản thu dới hình thức hoa hồng Công nghệ ngân hàng phát triển hoạt động phong phú doanh thu lớn Hoạt động trung gian bao gồm nghiệp vụ sau: - Ngân hàng toán hộ (thu hộ chi hộ) tiền cho khách hàng cách ghi nợ, có tài khoản tơng ứng khách hàng - Ngân hàng toán thông qua hình thức séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, th tín dụng Ngày nay, xu hớng ngân hàng hoạt động đa nhiều lĩnh vực với nhiều nghiệp vụ khác Các nghiệp vụ có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ cho nhằm đạt mục tiêu cuối lợi nhuận cao 1.1.1 Tín dụng Tín dụng quan hệ chuyển nhợng tạm thời lợng giá trị (dới hình thức tiền tệ vật) từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng để sau thời gian định thu hồi lợng giá trị lớn lợng giá trị ban đầu Phần lớn gọi lợi tức Khi chủ thể kinh tế cần lợng hàng hoá cho nhu cầu tiêu dùng hay sản xuất cha có tiền số tiền có cha đủ, họ sử dụng hình thức vay mợn để đáp ứng nhu cầu Có hai cách vay mợn: vay loại hàng hoá có nhu cầu vay tiền để mua loại hàng hoá Quan hệ vay mợn nh gọi quan hệ tín dụng Có thể có nhiều cách trình bày khác Tín dụng, song nhìn chung nhà phân tích có quan điểm chung phản ánh chất tín dụng, cụ thể là: - Có chuyển giao quyền sử dụng lợng giá trị từ ngời sang ngời khác - Là quan hệ chuyển nhợng mang tính chất tạm thời Đối tợng chuyển nhợng tiền tệ hàng hoá dới hình thức kéo dài thời gian toán quan hệ mua bán hàng hoá - Tính hoàn trả: Lợng vốn đợc chuyển nhợng phải đợc hoàn trả hạn thời gian giá trị bao gồm phận: gốc lãi Phần lãi phải đảm bảo cho lợng giá trị hoàn trả lớn lợng giá trị ban đầu Sự chênh lệch giá trả cho quyền sử dụng vốn tạm thời Nói cách khác, giá trả cho hy sinh quyền sử dụng vốn ngời sở hữu phải đủ hấp dẫn để ngời sở hữu sẵn sàng hy sinh quyền sử dụng Từ chất Tín dụng, ta nhận thấy mối quan hệ đợc gọi tín dụng có đầy đủ ba mặt Từ đó, ta phân mối quan hệ tín dụng làm ba giai đoạn tơng ứng với chất nó: Giai đoạn phân phối vốn tín dụng: giai đoạn vốn tiền tệ giá trị vật t hàng hoá đợc chuyển từ ngời đến ngời khác hành vi cho vay vay Giai đoạn sử dụng vốn: Trong giai đoạn này, vốn vay đợc sử dụng để thoả mãn nhu cầu sản xuất tiêu dùng ngời vay Tuy nhiên, ngời vay có quyền sử dụng tạm thời thời gian định quyền sở hữu giá trị Giai đoạn hoàn trả: Là giai đoạn kết thúc vòng tuần hoàn vốn tín dụng, nghĩa sau hoàn thành chu kỳ sản xuất vốn tín dụng đợc hoàn trả cho ngời cho vay Điều cho thấy chất tín dụng hoàn trả, sở để phân biệt phạm trù tín dụng với phạm trù kinh tế khác, trình quay trở với t cách lợng giá trị vận động hoàn trả phải đảm bảo giá trị có phần tăng thêm dới hình thức lợi tức Có thể đa khái niêm tổng quát tín dụng nh sau: Tín dụng quan hệ vay mợn, dựa nguyên tắc hoàn trả (cả vốn lẫn lãi) sau thời gian định Có nghĩa quan hệ tín dụng, ngời cho vay nhờng quyền sử dụng cho ngời vay, sau thời gian định theo thoả thuận ngời vay hoàn trả lại ngời cho vay giá trị vốn tín dụng phần tăng thêm gọi lợi tức 1.1.2 Khái niệm chất quan hệ tín dụng Tín dụng ngân hàng quan hệ vay mợn vốn ngân hàng với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức tín dụng khác theo nguyên tắc có hoàn trả So với hình thức tín dụng khác, tín dụng ngân hàng có nhiều u điểm bật: - Tín dụng ngân hàng thoả mãn tối đa nhu cầu vốn pháp nhân thể nhân KTQD họ chấp hành quy chế tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng có thời hạn cho vay phong phú tuỳ thuộc vào nhu cầu vay đối tợng - Tín dụng ngân hàng đầu t vào nhiều lĩnh vực khác đời sống kinh tế xã hội Chính lợi mà Tín dụng ngân hàng trở thành hình thức tín dụng phổ biến kinh tế thị trờng Sự khác biệt Tín dụng ngân hàng với hình thức tín dụng khác chủ thể tín dụng NHTM, khác với tín dụng thơng mại quan hệ nhà doanh nghiệp, nhà sản xuất kinh doanh dới hình thức mua bán chịu hàng hoá ứng tiền trớc nhận hàng.Khác với tín dụng Nhà nớc quan hệ tín dụng thể mối quan hệ Nhà nớc với nhân dân tổ chức khác 1.1.3 Chức vai trò tín dụng 1.1.3.1 Chức tín dụng Tín dụng có chức phân phối lại vốn tiền tệ, thực việc di chuyển khoản vốn tạm thời nhàn rỗi đến nơi phát sinh nhu cầu vốn Đặc điểm tuần hoàn vốn dẫn đến tình trạng thừa thiếu vốn tạm thời chủ thể kinh tế đòi hỏi phải có phơng thức điều chỉnh thích hợp nhằm sử dụng vốn xã hội có hiệu Ngoài ra, đặc trng riêng có quan hệ tín dụng làm cho trở thành phơng thức hiệu việc phân phối lại khoản vốn nhàn rỗi xã hội Bởi lẽ, việc phân phối vốn quan hệ tín dụng gắn liền với điều kiện đảm bảo tính hoàn trả có lãi Các khoản vốn nhàn rỗi đợc phân bổ cho đối tợng có khả thoả mãn điều kiện tín dụng cách tốt nh vốn đợc giao cho ngời sử dụng có hiệu Bằng cách đó, tín dụng góp phần vào việc nâng cao hiệu sử dụng vốn hiệu qua kinh doanh xã hội Chức khoản: nhận thấy khoản tín dụng đợc cấp, có nghĩa ngời vay cần khoản để chi trả cho khoản hàng hoá, dịch vụ mà họ muốn sử dụng, hay sử dụng mà cha toán Khi Một nguyên nhân dẫn tới doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ việc chuyển giao công nghệ Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đầu t hàng triệu USD để nhập dây chuyền sản xuất đại nhng không đủ trình độ xác định nên gặp phải dây chuyền lạc hậu đa vào sản xuất cha kịp thu hồi vốn thị trờng tràn ngập mặt hàng nhập ngoại chất lợng cao hơn, làm cho kinh doanh thua lỗ, không trả đợc nợ ngân hàng Sau phân tích đa đánh giá thực trạng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Xuõn Mai thấy đợc kết đạt đợc v tồn ngân hàng Phần tiếp chuyờn xin đa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh 34 CHNG GII PHP NNG CAO CHT LNG TN DNG TRUNG V DI HN TI CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN CHI NHNH XUN MAI 3.1 NH HNG HOT NG TN DNG TRUNG V DI HN TI NHNo&PTNT XUN MAI Để tạo môi trờng giúp doanh nghiệp tăng cờng sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ, phát huy lực cạnh tranh theo định hớng công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, để thực mục tiêu ngân hàng đề là: "Việc mở rộng tín dụng phải đôi với nâng cao chất lợng tín dụng đảm bảo an toàn vốn tăng trởng", Chi nhánh cần thiết phải đẩy mạnh công tác cho vay trung dài hạn có chất lợng cao Chiến lợc dựa quan điểm "đầu t chiều sâu cho doanh nghiệp đầu t cho tơng lai ngân hàng" Ngân hàng trọng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp quốc doanh địa bàn để đảm bảo vai trò chủ đạo doanh nghiệp nhà nớc kinh tế, đồng thời phát triển cho vay doanh nghiệp quốc doanh sản xuất kinh doanh có hiệu mở rộng quan hệ tín dụng với khách hàng có vị trí u chiến lợc thị trờng Mục tiêu cụ thể ngân hàng năm ti là: Về nguồn vốn: Nguồn vốn trì mức 600 tỷ đồng, tăng cờng nguồn vốn trung dài hạn để có điều kiện đầu t dự án trung dài hạn Về d nợ: D nợ tăng trng t 5% n 8%, tỷ lệ nợ xấu dới 10% Về tài chính: Tăng thu tiết kiệm chi, đảm bảo quỹ thu nhập đạt vợt kế hoạch, tăng tối thiểu 10% so với năm 2015 tỷ lệ thu dịch vụ 15% thu nhập ròng Hoạt động tín dụng hoạt động sinh lời nhiều nhng chứa đựng nhiều rủi ro nh trình bày chơng I Vì để hoạt động tín dụng đạt hiệu đạt mục tiêu đề ngân hàng cần tiến hành biện pháp trực tiếp từ nguyên nhân nội khoản tín dụng có tín rủi ro nh: Phân tích tín dụng, hạn mức tín dụng, bảo đảm tín dụng, cho vay chiết khấu 3.2 NH HNG PHT TRIN HOT NG CHO VAY TRUNG V DI HN CA CHI NHNH NHNo&PTNT XUN MAI Nhm hng ti mc tiờu tng cng m rng v nõng cao cht lng tớn dng TDH, chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai ó nhng nh hng v hot ng tớn dng n ht nm 2016 v k tip nh sau: 35 - Tp trung nõng cao cht lng cho vay TDH, khụng n quỏ hn phỏt sinh mi, hn ch vic c cu li n - Tng cng kim tra, kim soỏt theo chuyờn tớn dng nhm tng cng hn ch v phũng trỏnh tỡnh trng tham ụ hot ng cho vay TDH - a dng húa cỏc sn phm cho vay TDH theo hng ngy cng chỳ trng cho vay cỏc doanh nghip va v nh, cỏc cụng ty ó c phn húa lm n tt - Phõn loi n sỏt theo tỡnh hỡnh thc t cú th ỏnh giỏ ỳng cht lng tớn dng TDH - Thc hin trớch lp d phũng chung v d phũng c th y nhm ch ng x lý cỏc khon n khụng cú kh nng thu hi - Tip tc chnh sa v hon thnh h s cho vay TDH theo ỳng qui nh ca NHNN&PTNT Vit Nam 3.3 GII PHP NNG CAO CHT LNG CHO VAY TRUNG V DI HN TI CHI NHNH NHNo&PTNT XUN MAI Nhm to mụi trng giỳp cỏc doanh nghip tng cng c s vt cht k thut, i mi cụng ngh, phỏt huy nng lc cnh tranh theo nh hng kinh t th trng XHCN, thc hin nhng mc tiờu kinh doanh m chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai ó nhng nm ti, chi nhỏnh ó ang v s ỏp dng nhiu bin phỏp khụng ngng phỏt trin hot ng ca ngõn hng núi chung v hot ng tớn dng TDH núi riờng lm c iu ú ũi hi ngõn hng phi cú nhng gii phỏp tho ỏng, kp thi khc phc nhng hn ch cũn tn ti L sinh viờn ó c thc ti ngõn hng mt thi gian cựng vi s tỡm hiu, nghiờn cu ca bn thõn em xin mnh dn xut mt s gii phỏp nh sau: 3.3.1 Nõng cao trỡnh i ng cỏn b tớn dng Trong mi lnh vc, ngi luụn l yu t quyt nh i vi vic nõng cao cht lng tớn dng trung v di hn, trỡnh cỏn b tớn dng cng úng vai trũ quan trng Cỏn b tớn dng hng ngy phi x lý nghip v cú tớnh bin ng liờn quan n nhiu lnh vc, gp g trc tip vi nhiu loi khỏch hng, i mt vi nhiu loi cỏm d nờn cú nhiu c hi thc hin cỏc hnh vi bt chớnh v li cho bn thõn Vỡ th 36 ngi cỏn b tớn dng cn phi c tuyn chn cn trng cú c nhng ngi cỏn b tớn dng va gii v chuyờn mụn li cú o c ngh nghip Trc ht cn thc hin vic chuyờn mụn húa vi tng cỏn b tớn dng bng cỏch chia khỏch hng theo tng nhúm cỏc c im riờng l mt vic lm cn thit Trờn c s ú, cn c vo nng lc, s trng v kinh nghim ca tng cỏn b tớn dng hay nhúm cỏn b tớn dng phõn cụng thc hin cho vay i vi tng nhúm khỏch hng nht nh to iu kin cho cỏn b tớn dng cú th hiu bit v khỏch hng mt cỏch sõu sc, vic thay i cỏn b tớn dng ph trỏch cho vay khỏch hng quỏ trỡnh sp xp phõn cụng li nhõn viờn cng cn c bit hn ch Vic chuyờn mụn húa cỏn b tớn dng nh vy khc phc c mõu thun gia chuyờn mụn húa v a dng húa, lm tng cht lng v tin cy ca thụng tin tớn dng, to c s cho vic xõy dng cỏc mi quan h khỏch hng lõu di ng thi nú cng lm gim chi phớ cụng tỏc iu tra tỡm hiu khỏch hng, thm nh v phõn tớch tớn dng, giỏm sỏt khỏch hng quỏ trỡnh s dng tin vay Bờn cnh vic thc hin chuyờn mụn húa ngõn hng phi khụng ngng nõng cao kin thc cho cỏc cỏn b tớn dng Cú nhiu cỏch nõng cao trỡnh cho cỏn b tớn dng ca ngõn hng Ngõn hng cú th t chc nhng lp hun b sung kin thc cho cỏc cỏn b hoc c nhng cỏn b cú nng lc i hc ti nc ngoi Ngõn hng cng cú th to iu kin v gi gic, hc phớ giỳp cỏn b tham gia cỏc lp hc nõng cao trỡnh Trong quỏ trỡnh bi dng hun phi gn lý lun thc vi thc tin cỏc cỏn b tớn dng cú th dng kin thc mt cỏch linh hot, sỏng to thc t Bờn cnh kin thc chuyờn mụn cỏc cỏn b tớn dng cn phi thng xuyờn c trang b thờm cỏc kin thc v phỏp lut, th trng, kinh t ngnh, tin hc ng thi thng xuyờn chn chnh v o c, tỏc phong ngh nghip, tinh thn trỏch nhim, k lut lao ng v nht l v minh thng mi giao tip vi khỏch hng Trong cụng tỏc o to, ngõn hng nờn chỳ trng ti cht lng hn l s lng Cỏc cỏn b sau c ngõn hng c i hc cng phi chu trỏch nhim thc hin cỏc cụng vic c th, ht sc trỏnh cn bnh trng hỡnh thc, ngõn hng b tin cho cỏn b i hc nhng hc v li khụng phc v c thờm gỡ cho ngõn hng 37 Tt c nhng bin phỏp ú u nhm mt mc ớch nht l nõng cao cht lng ngun nhõn lc gúp phn nõng cao cht lng hot ng tớn dng núi chung v cht lng cho vay TDH núi riờng ca chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai 3.3.2 Nõng cao cht lng thụng tin tớn dng Thụng tin tớn dng khụng chớnh xỏc l nguyờn nhõn gõy 75% cỏc khon n xu ca chi nhỏnh thi gian qua Vy nờn, vic nõng cao cht lng thụng tin tớn dng l gii phỏp cn c u tiờn thc hin thi gian súm nht Hin ti, ngõn hng ch yu thu thp thụng tin t khỏch hng thụng qua cỏc bỏo cỏo ti chớnh v cỏc ti liu liờn quan, mt s trng hp cú cỏn b n c s sn xut kinh doanh tỡm hiu Nu ch thu thp thụng tin t phớa khỏch hng thỡ thụng tin khụng cú tin cy cao Vỡ vy, ngõn hng cn m rng thu thp thụng tin t cỏc ngun khỏc mt cỏch cú chn lc nh: - Cn lp h s hp thụng tin ca cỏc doanh nghip bao gm c cỏc doanh nghip cha cú quan h vi ngõn hng Thnh lp b phn chuyờn trỏch chu trỏch nhim v thu thp v qun lý thụng tin ca ngõn hng - Cp nhp thụng tin t trung tõm thụng tin tớn dng CIC Vỡ h thng mi c thnh lp nờn ngun thụng tin cũn hn ch nhng õy l mt ngun thụng tin chớnh xỏc m chi nhỏnh cú th tham kho quỏ trỡnh tỡm hiu v cỏc doanh nghip trc quyt nh cho vay - Ngun thụng tin i chỳng: õy l ngun thụng tin tng hp nhng ngõn hng cn chn lc k cú th thu thp c thụng tin chớnh xỏc nht Ngõn hng cn thng xuyờn trao i thụng tin vi cỏc c quan, chớnh quyn a phng v phng nhng ngi dõn xung quanh c s sn xut ca cỏc doanh nghip ng thi trao i thụng tin vi cỏc t chc tớn dng khỏc 3.3.3 Nõng cao cht lng cụng tỏc thm nh d ỏn u t Trờn c lý thuyt v thc tin u cho thy cụng tỏc thm nh d ỏn c thc hin tt thỡ cht lng ca cỏc khon tớn dng c nõng lờn rt nhiu, hn ch ỏng k cỏc ri ro cú th nõng cao cht lng thm nh d ỏn u tiờn chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai cn hon thin quy trỡnh thm nh d ỏn 38 Th hai, ngõn hng cn phi hon thin cụng tỏc t chc thm nh d ỏn theo hng tng cng s chuyờn mụn húa hn Tu theo tng nhu cu vay c th, cỏn b tớn dng cn xỏc nh ni dung v phng phỏp thm nh thớch hp va phi m bo cht lng v thi gian thm nh cho mt mún vay bỡnh thng Ni dung ca thm nh bao gm rt nhiu m thi gian thm nh thng ngn Vỡ vy, nõng cao cht lng thm nh ũi hi ngõn hng phi thnh lp phũng hoc nhúm chuyờn trỏch thm nh d ỏn Cỏn b tớn dng tham gia thm nh phi cú trỡnh chuyờn mụn cao, mi cỏn b m nhim mt lnh vc nht nh i vi nhiu d ỏn mang tớnh cht chuyờn mụn sõu vo mt ngnh, mt lnh vc c th no ú m cỏn b tớn dng khụng th nm bt, hiu mt cỏch cn k thỡ ngõn hng cn mi cỏc chuyờn gia, cỏc cỏn b cú kinh nghim v ngnh hay lnh vc ú ti t v mt chuyờn mụn k thut Vi nhng d ỏn phc tp, cú quy mụ ln ngõn hng cn phõn tớch nhy nhiu chiu Vic phõn cụng rừ rng nh vy s giỳp cho cụng vic c thc hin chuyờn sõu S thnh tho vic thc hin cỏc cụng on thm nh ca cỏn b chuyờn trỏch s giỳp rỳt ngn c thi gian thm nh v hn ht l nõng cao c cht lng ca thm nh d ỏn Th ba, ngõn hng cn o to tt i ng cỏn b thm nh d ỏn bng cỏch b sung s lng, nõng cao cht lng, ng thi cú cỏc chớnh sỏch khuyn khớch thớch hp cng nh ch ti x lý vi phm nghiờm khc Vic sp xp li i ng cỏn b thm nh theo yờu cu cụng vic cn din thng xuyờn Ngoi ra, nh k ngõn hng nờn t chc cỏc cuc kim tra trỡnh kt hp vi kt qu x lý cụng vic lm c s ỏnh giỏ, phõn loi cỏn b thm nh Vic ci thin v m bo thc hin tt cỏc quy nh v m bo tin vay cn c quan tõm hn Cỏc quy nh v m bo tin vay cn c thc hin theo hng tht cht hn i vi nhng trng hp cho vay trung v di hn thụng thng v ni lng hn i vi nhng trng hp l cỏc doanh nghip lm n cú hiu qu vi cỏc d ỏn kinh doanh cú tớnh kh thi cao Ngoi ra, vic nh giỏ ti sn m bo cng cn c thc hin cht ch v thng xuyờn hn 3.3.4 Tng cng kim tra, giỏm sỏt khỏch hng sau vay 39 Trong nhng nm va qua, ti chi nhỏnh cú n hn 60% cỏc hp ng vay khụng cú cỏn b tớn dng giỏm sỏt sau cp vay Thng thỡ sau cho vay ngõn hng ch chỳ ý n vic khỏch hng tr lói v gc iu ny khin ngõn hng khụng ch ng vic nm bt tỡnh hỡnh s dng cng nh tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca doanh nghip n phỏt hin ri ro thỡ thng quỏ mun khú tỡm c cỏch gii quyt hiu qu cao Chớnh iu ny lm phỏt sinh n xu gõy khú khn cho ngõn hng vic thu hi gc v lói Do vy, ngõn hng cn yờu cu cỏc khỏch hng cung cp y thụng tin v kt qu hot ng kinh doanh sut thi gian vay ngõn hng cng nh c cỏn b thng xuyờn giỏm sỏt vic s dng v hot ng kinh doanh ca ngõn hng Nu khỏch hng s dng sai mc ớch hoc hot ng kinh doanh khụng cú hiu qu thỡ cn a cỏc bin phỏp x lý kp thi nhm hn ch ri ro cho ngõn hng Ngõn hng cú th phõn cụng cho chớnh cỏc cỏn b tớn dng ph trỏch hp ng no thỡ chu trỏch nhim kim tra, giỏm sỏt hp ng y sau cho vay 3.3.5 Ngăn ngừa xử lý khoản nợ hạn Trong hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng điều tránh khỏi nhng quan trọng làm cách để ngân hàng giảm thiểu rủi ro, đồng thời không đẩy khách hàng đến chỗ phá sản Đặc biệt nay, khoản vay đến hạn mà khách hàng không trả đợc vốn lãi tổng số vốn vay khách hàng đợc chuyển thành nợ hạn, làm cho tỷ lệ nợ hạn khách hàng ngân hàng có khả tăng cao Vì vậy, với hoạt động cho vay ngân hàng cần có biện pháp khai thác, giúp đỡ khách hàng để giảm thấp thiệt hại cho ngân hàng khách hàng Các biện pháp là: Thứ nhất, điều kiện ngân hàng tăng thêm vốn cho vay khách hàng Theo cách làm tăng rủi ro tín dụng ngân hàng khách hàng khả trả nợ Nhng xét lâu dài, thấy doanh nghiệp có khả trì để phát triển kinh doanh, đồng thời họ có tinh thần hợp tác có trách nhiệm trả nợ ngân hàng bỏ thêm vốn giúp đỡ doanh nghiệp việc nên làm Đặc biệt NHNo&PTNT lại ngân hàng quốc doanh Đây cách tốt giúp ngân hàng vừa thu đợc nợ mà doanh nghiệp thoát khỏi cảnh khó khăn, có tác động tốt đến kinh tế Thứ hai, ngân hàng nhận thêm vật chấp yêu cầu bảo lãnh bên thứ ba Khi thấy khách hàng có biểu khó khăn trả nợ, ngân hàng yêu cầu họ chấp thêm tài sản nhng cách khó thực khó khăn hoạt động doanh nghiệp khó có thêm tài sản chấp Bằng cách khác, ngân 40 hàng yêu cầu bảo lãnh bên thứ ba công ty "mẹ" quan nhà nớc có thẩm quyền, Nhng tìm đủ cách mà không tìm giải pháp tối u giúp đỡ doanh nghiệp hay nhận thấy tình hình tài doanh nghiệp chiều hớng khả quan, việc cho vay thêm chứa đựng nhiều rủi ro ngân hàng phải dùng đến biện pháp cuối lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ 3.3.6 Tng cng cụng tỏc kim tra, kim soỏt ni b Ti chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai h thng kim tra, kim soỏt ó c thit lp cht ch gia cỏc cp cng nh Phũng kim tra, kim soỏt ni b vi cỏc phũng ban khỏc vi s h tr ca h thng IPCAS IPCAS c ỏnh giỏ l chng trỡnh cú kh nng bo mt v ton d liu, ỏp ng kh nng giao dch vi lng ln, tớnh tớch hp cao v cú kh nng i mi quy trỡnh giao dch, ch ký in t, chng t in t, tng hiu sut lao ng Chng trỡnh cũn to iu kin ng dng nhiu dch v tin ớch nh: toỏn lng, lnh thng trc, y nhim thu, qun lý tin mt, dch v th ATM, th tớn dng, th nNgy 11/5/2009, ti tt c cỏc chi nhỏnh, phũng giao dch ca NHNN&PTNT VN trờn ton quc chớnh thc thc hin giao dch trờn h thng IPCAS II ó c nõng cp phiờn bn mi, thờm mt ln na khng nh bc tin vng chc ca NHNN&PTNT Vit Nam vic ỏp dng cụng ngh ngõn hng hin i, gúp phn ỏng k a thng hiu NHNN&PTNT Vit Nam lờn tm cao mi Tuy nhiờn, h thng ny cn nõng cp thờm mt s tớnh nng cú th phỏt huy vai trũ vic kim tra khỏch hng, cỏn b tớn dng, t ú nõng cao cht lng tớn dng trung v di hn Cụng tỏc kim tra, kim soỏt ni b cn c tin hnh nh k v t xut trc, v sau cho vay kp thi phỏt hin nhng sai sút cụng tỏc tớn dng t ú a cỏc bin phỏp gii quyt kp thi hn ch c thit hi cho ngõn hng cụng tỏc kim tra, kim soỏt t c hiu qu cao thỡ ngi cỏn b thc hin phi m bo c s nghiờm minh, cụng bng v tinh thn trỏch nhim cao cng nh phi cú kin thc sõu rng v lnh vc chuyờn mụn núi riờng v lnh vc xó hi núi chung 3.3.7 Hin i hoỏ cụng ngh ngõn hng phc v cho hot ng cho vay 41 Cn phi tip tc thc hin i mi cụng ngh ngõn hng bi cụng ngh ngõn hng chớnh l ũn by cho s phỏt trin, l iu kin ngõn hng hi nhp vo nn kinh t núi chung v ti chớnh khu vc, th gii núi riờng Hin i hoỏ cụng ngh ngõn hng nhm nõng cao cht lng phc v khỏch hng, ỏp ng nhu cu qun lý v nõng cao sc cnh tranh ca ngõn hng trờn th trng Hin nay, chi nhỏnh NHNN&PTNT Xuõn Mai ó v ang chỳ trng vic phỏt trin h thng trang thit b v cụng ngh hin i m in hỡnh l h thng IPCAS II ó c nõng cp phiờn bn mi Tuy nhiờn, hon thin hn na h thng trang thit b ngõn hng cn chỳ trng u t vo h thng mỏy tớnh hin i phũng giao dch v tng cng s dng cỏc phn mm hin i qun lý v thm nh d ỏn Ngoi ra, cn ng dng tin b k thut nhiu lnh vc khỏc nh: k toỏn giao dch, tra giỏm sỏt t xa, cụng tỏc qun tr ngõn hngCựng vi vic trang b mỏy múc, vic o to i ng cỏn b ỏp ng yờu cu k thut cng rt cn thit 3.3.8 Tng cng hot ng Maketing-ngõn hng Trong nhng nm va qua, hot ng ngõn hng ó cú nhng chuyn bin sõu sc Quy mụ kinh doanh ngy cng m rng c v s lng ln phm vi, cỏc loi hỡnh kinh doanh a dng v phong phỳ hn T ú, vic tip th cỏc sn phm dch v ngõn hng l rt cn thit Nu khụng cú hot ng Marketing thỡ ngõn hng s b trỡ tr rt nhiu v dn dn mt tớnh cnh tranh trờn th trng Vỡ th cỏc chin lc chớnh sỏch Marketing ngõn hng ó c ngõn hng quan tõm chỳ trng n nhng hin hiu qu ca hot ng ny em li cha tng xng vi tim nng hin cú Trong thi gian ti ngõn hng cn y mnh hot ng Marketing nhm tuyờn truyn sõu rng hn v mỡnh C th ngõn hng cn qung bỏ tin ớch ca cỏc sn phm dch v m mỡnh cung cp mang li cho khỏch hng l gỡ? V cn phi cú i ng t viờn tip th sn phm, cú cỏc cỏch qung cỏo thit thc nht i ng cỏn b ngõn hng cn phi c trang b kin thc cỏc sn phm ca tt c cỏc lnh vc, nghip v ca ngõn hng cú th gii ỏp c cỏc thc mc ca khỏch hng Ngoi ra, phi thng xuyờn nghiờn cu, tỡm hiu nhu cu ca khỏch hng, s bin ng ca th trng nm bt c tõm lý, nhng khú khn vng mc ca khỏch hng tip cn nhng sn phm dch v t ú a nhng sn phm dch v tt nht a dng húa sn phm, tỡm kim cỏc dch v mi phc v khỏch hng ngy mt tt 42 hn, thc hin nhanh chúng, chớnh xỏc cỏc nghip v to uy tớn cho ngõn hng Thc hin tt nhng cụng tỏc trờn ngõn hng s ngy cng khng nh thng hiu ca mỡnh nõng cao kh nng cnh tranh trờn th trng 3.4 MT S KIN NGH VI CC C QUAN HA QUAN NHM QUN Lí TT CHT LNG TN DNG TRUNG V DI HN TI NHNo&PTNT XUN MAI 3.4.1 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam Ngân hàng No&PTNT Việt Nam cần có văn bản, chế độ để hớng dẫn đầy đủ kịp thời xác nghiệp vụ tín dụng để làm sở cho chi nhánh thực đảm bảo an toàn kinh doanh tín dụng Đồng thời quy trình tín dụng phải đợc giảm bớt, thuận tiện cho ngân hàng khách hàng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc số Ban thuộc NHNo&PTNT Việt Nam cần giúp cho Chi nhánh NHNo&PTNT Xuõn Mai có đợc dự án vay vốn trung dài hạn để tăng trởng tín dụng Các chơng trình đào tạo đội ngũ cán tín dụng cần đợc tổ chức hàng năm kiến thức pháp luật, kỹ thuật thẩm định, marketing, Giảm thiểu báo cáo thủ công cho cán tín dụng hệ thống công nghệ thông tin thu nhận báo cáo, từ giảm thời gian chi phí hoạt động 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc Về chế, sách có liên quan đến hoạt động tín dụng Nhìn chung, hệ thống văn pháp quy Ngân hàng Nhà nớc hoạt động tín dụng có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thơng mại phần tháo gỡ đợc vớng mắc, khó khăn cho ngân hàng thơng mại trình làm thủ tục chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản, cho vay xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ Việc không ngừng hoàn thiện văn pháp luật nói tạo điều kiện cho ngân hàng thơng mại mở rộng hoạt động tín dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, số quy định văn pháp luật bảo đảm tiền vay quy chế cho vay cha sát với tình hình thực tế cha phù hợp với văn pháp luật ban hành (Luật đầu t nớc ngoài, Luật đất đai, ) Ngân hàng Nhà nớc cần nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chế sách liên quan đến hoạt động tín dụng sở đảm bảo tính đồng bộ, thống nh tính pháp lý để tạo điều kiện cho công tác tín dụng ngân hàng thơng mại đợc an toàn hiệu Bên cạnh đó, văn liên quan đến chế tín dụng nhiều Ngoài quy chế cho vay Ngân hàng Nhà nớc nhiều công văn, định, thông t, 43 thị cấp có thẩm quyền ngành có liên quan đạo cho ngành nghề nh: Công nghiệp điện, Đầu t kinh doanh Bất động sản (Khu đô thị nhà ở), Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, Mỗi ngành nghề đợc thêm bớt số điều kiện nên thực cho vay phải tham chiếu nhiều loại văn Đề nghị Ngân hàng Nhà nớc có biện pháp cấu lại hệ thống văn pháp luật nhằm giúp cho hoạt động tín dụng nh việc quản lý chất lợng tín dụng đợc thực cách khoa học, nhanh chóng, an toàn Liên quan cụ thể đến quản lý chất lợng tín dụng, viết xin kiến nghị số vấn đề cụ thể sau: Về quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng theo Quyết định 1627/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc ban hành ngày 31/12/2001 Hiện việc ngân hàng đánh giá chất lợng nợ theo tiêu chí thời gian bộc lộ bất hợp lý Với cách đánh giá đến hạn khách hàng không trả đợc nợ khoản nợ đợc coi nợ hạn Đối với nhiều trờng hợp cụ thể việc phân chia nh không xác Có khoản nợ hạn cha nợ tốt ngợc lại có khoản nợ bị đa nợ hạn nhng cha nợ xấu Do đó, ngân hàng nhà nớc cần phân loại khoản vay dựa tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh ngời vay Theo cách này, nợ phân theo tiêu thức nợ luân chuyển, nợ có dấu hiệu cần theo dõi, nợ xấu Trên sở phân loại nh ngân hàng thơng mại đa sách cách phù hợp nh lãi suất, trích lập dự phòng, Việc kiểm tra giám sát vốn cho vay việc cần thiết tổ chức tín dụng nhằm tránh rủi ro thu hồi đợc vốn Tuy nhiên, việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khách hàng gặp nhiều khó khăn nh cho vay xuất nhập phân bón, cán tín dụng kiểm tra chắn khối lợng bao có đủ hay không, bao có chắn phân bón hay hàng hoá khác cán tín dụng kiểm tra cụ thể trờng hợp Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam cần có văn hớng dẫn cụ thể việc thực Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm Hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất làm tài sản chấp gặp nhiều khó khăn Theo quy định hành giá đất đợc quy định theo khung giá Nhà nớc mà khung giá không sát với giá thị trờng Điều khiến cho cán tín dụng gặp nhiều khó khăn việc đánh giá tài sản chấp, từ định mức cho vay khách hàng Tăng cờng công tác tra, giám sát ngân hàng thơng mại Với chức nhiệm vụ mình, Ngân hàng Nhà nớc cần tăng cờng hoạt động tra giám sát ngân hàng thơng mại để bảm đảm hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng đợc an toàn hiệu Đây yếu tố quan trọng để quản lý chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại Nâng cao chất lợng hệ thống thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam 44 Hệ thống thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nớc kênh quan trọng bổ sung thêm thông tin giúp ngân hàng thơng mại trình thu thập thông tin khách hàng để định cho vay Tuy nhiên, thông tin tín dụng cha đáp ứng đợc yêu cầu số lợng chất lợng Vì vậy, Ngân hàng Nhà nớc cần quan tâm đến việc nâng cao chất lợng thông tin tín dụng góp phần vào việc phòng ngừa hạn chế rủi ro xảy ngân hàng thơng mại 3.4.3 Kiến nghị với Chính phủ ngành có liên quan Muốn phát triển công tác tín dụng trung dài hạn yêu cầu đặt thời gian tới phải tạo lập đợc môi trờng kinh tế pháp lý đầy đủ đồng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh tiền tệ theo hớng: Tăng cờng khả tài cho doanh nghiệp tất thành phần kinh tế cách cấp vốn lu động bổ sung cho doanh nghiệp nhà nớc Chấn chỉnh việc chấp hành chế độ kế toán quản lý tài doanh nghiệp Tổ chức kiểm tra buộc doanh nghiệp tiến hành hạch toán theo Pháp lệnh Hạch toán kế toán Thống kê, đảm bảo số liệu xác, trung thực kịp thời Nhằm giúp cho ngân hàng có đợc thông tin tài để phân tích tín dụng đợc xác Nhà nớc cần có biện pháp quản lý nghiêm ngặt xuất nhập Trớc hết phải đảm bảo cân đối, tránh cho nhập tràn lan hạn chế gây biến động thị trờng Đồng thời, sách xuất nhập phải ổn định lâu dài, tránh tình trạng vốn tín dụng đầu t cho dự án sản xuất hàng xuất khẩu, cha kịp thu hồi lại có thay đổi sách, khiến cho nợ ngân hàng không thu hồi đợc Cần chấn chỉnh hoạt động cấp có thẩm quyền duyệt dự án theo hớng nâng cao trách nhiệm phát triển kinh tế Nhà nớc phải tôn trọng quyền độc lập tự chủ kinh doanh ngân hàng, tạo môi trờng cạnh tranh lành mạnh bình đẳng ngân hàng thơng mại Vốn tự có ngân hàng thơng mại nhà nớc nhỏ so với quy mô hoạt động ngày mở rộng phát triển ngân hàng nh kinh tế Nhà nớc cần có biện pháp giải vấn đề Cải tiến công tác tòa án, thi hành án, nâng cao hiệu lực pháp lý án tuyên bố, có hiệu lực thi hành, rút ngắn thời gian tố tụng, thi hành án Các quan chức có thẩm quyền phối hợp, kết hợp tạo điều kiện hỗ trợ ngân hàng việc xử lý tài sản để thu hồi nợ vay Từ sở lý luận thực trạng chất lợng tín dụng trung dài hạn, tồn nguyên nhân, bỏo cỏo ny khẳng định cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Xuõn Mai thời gian tới Trong chơng bỏo cỏo tt nghip đa giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Xuõn Mai kiến nghị cụ thể Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan, Ngân hàng Nhà nớc, Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng thơng mại nói chung NHNo&PTNT Xuõn Mai nói riêng 45 KT LUN Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng Muốn tồn đứng vững chế thị trờng, ngân hàng cần phải đảm bảo đợc hoạt động vừa an toàn vừa hiệu "Nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn" không mong muốn riêng NHNo&PTNT Xuõn Mai mà ngân hàng thơng mại Việt Nam nói chung mong muốn Đảng Nhà nớc ta Với suy nghĩ đó, em chọn đề tài "Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Chi nhánh Xuõn Mai " để phần đáp ứng mong muốn Trên sở vận dụng phơng pháp nghiên cứu, bỏo cỏo tt nghip thực đợc nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá vấn đề hoạt động tín dụng ngân hàng Khẳng định vai trò quan trọng công tác tín dụng trung dài hạn ngân hàng thơng mại việc chuyển dịch cấu kinh tế phục vụ công công nghiệp hoá, đại hoá - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Xuõn Mai Từ rút vấn đề tồn hạn chế hoạt động NHNo&PTNT Xuõn Mai - Đa số giải pháp nhằm góp phần phát triển nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Xuõn Mai đồng thời đa số kiến nghị với Chính phủ, ngành, Ngân hàng Nhà nớc NHNo&PTNT Việt Nam số vấn đề có liên quan đến việc nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh NHNo&PTNT Xuõn Mai nói riêng ngân hàng thơng mại nói chung Đây đề tài có nhiều vấn đề phức tạp nên giải pháp kiến nghị đề xuất bỏo cỏo tt nghip đóng góp nhỏ tổng thể biện pháp nhằm phát triển công tác tín dụng trung dài hạn NHNo&PTNT Xuõn Mai nói riêng v ngõn hng thng mi núi chung 46 DANH MC TI LIU THAM KHO TS Nguyn Minh Kiu, Tớn dng v Thm nh tớn dng Ngõn hng, NXB Ti chớnh, 2006 Qun tr ngõn hng, NXB Giao thụng ti, 2009 Hc vin Ngõn hng, Giỏo trỡnh ti tr d ỏn, NXB Thng kờ, 2008 Hc vin Ngõn hng, Giỏo trỡnh tớn dng ngõn hng, NXB Thng kờ, 2007 David Begg, Kinh t hc, NXB Giỏo dc, 1995 i hc Kinh t quc dõn, Giỏo trỡnh hiu qu v qun lý d ỏn Nh nc, NXB Khoa hc k thut, 1998 Nguyn Tn Bỡnh, Phõn tớch qun tr ti chớnh, NXB i hc Quc Gia thnh ph H Chớ Minh, 2002 V Cụng Tun, Thm nh d ỏn u t, NXB Thnh ph H Chớ Minh, 1998 Lut cỏc t chc tớn dng, NXB Chớnh tr Quc gia, 2010 10 NHNo&PTNT Xuõn Mai, Bỏo cỏo tng kt cỏc nm 2013, 2014, 2015 11 NHNo&PTNT Xuõn Mai, Bỏo cỏo tng kt chuyờn tớn dng nm 2013, 2014, 2015 12 Website Ngõn hng Nh nc, http://www.sbv.org.vn 13 Website Hip hi Ngõn hng, http://www.vnbaorg.info 14 Website NHNN&PTNT Vit Nam, http://www.agribank.com.vn 15 Tp Ti chớnh Ngõn hng 16 Thi bỏo Ngõn hng 17 Thi bỏo Kinh t NGN HNG NN&PTNT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM CHI NHNH XUN MAI c lp T Hnh phỳc GIY XC NHN H v tờn sinh viờn: Nguyn Vn Nam Lp: LTH 12- NHB Chuyờn ngnh : Ngõn hng thng mi Khoa: Ngõn hng Trng: Hc vin Ngõn Hng Ni dung xỏc nhn: H Ni, ngythỏng 12 nm 2016 T/M BAN LNH O NGN HNG ... đề tín dụng trung dài hạn ngân hàng thơng mại Chơng 2: Thực trạng chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Chơng 3: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung. .. động tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai - Nghiên cứu chi n lợc phát triển kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai, đợc cần thiết việc nâng cao chất. .. nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn chi n lợc phát triển kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Xuõn Mai Đối tợng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân mai , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân mai , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh xuân mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay