Quy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt nam

103 262 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ MỤC LỤC MỞ ĐẦU I.Đặt vấn đề II.Mục tiêu phạm vi Chương TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ NGUỒN THẢI VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SẢN XUẤT GIẦY 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP KKNT 1.1.1 Khái niệm kiểm kê nguồn thải 1.1.1.1 Mục tiêu nguyên tắc KKNT 1.1.1.2 Nội dung chương trình kiểm kê .5 1.1.1.3 Ứng dụng KKNT 1.1.1.4 Hiệu việc thực KKNT .6 1.1.1.5 Các bước thực chương trình kiểm kê [20, 21, 24] .7 1.1.2 Phương pháp cân vật liệu 10 1.1.3 Phương pháp kiểm kê nguồn thải Thế giới [23] 12 1.1.3.2 KKNT Australia 12 1.1.3.3 KKNT UK .12 1.1.3.4 Phương pháp luận DESIRE, Ấn Độ [17] 13 1.1.3.5 Phương pháp KTNT Canada [22] 14 Giai đoạn 1: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG 16 Giai đoạn 2: PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ NGUỒN THẢI, TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT LƯỢNG THẢI .16 Giai đoạn 3: PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐANG ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, GIẢM THIỂU XỬ LÝ, CHẤT THẢI 16 1.1.4 Một số nét KKNT Việt Nam 16 HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam 1.1.5 Thực KKNT ngành công nghiệp sản xuất giầy .17 1.2 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SẢN XUẤT GIẦY 17 1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất giầy 18 1.2.2 Hoá chất, nguyên nhiên liệu sử dụng sản xuất 23 1.2.3 Các nguồn thải [4, 10, 15] .29 1.2.4 Các phương pháp thay giảm thiểu chất thải 32 Chương - MỐI QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG CTR VỚI NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG VÀ SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT GIẦY .36 2.1.1.2 Công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng: 37 2.1.4 Giải pháp giảm thiểu chất thải [2] 49 2.2.4 Giải pháp giảm thiểu chất thải [1] 60 2.3.2 Công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng: [19] 66 2.3.2.2 Nguyên vật liệu hoá chất sử dụng .68 2.3.3 Xác định nguồn thải [19] 70 2.4 Đánh giá đề xuất giải pháp giảm thiểu [19] 79 2.4.1 Giải pháp giảm thiểu chất thải thực 79 2.4.2 Các phương pháp giảm thiểu CTR đề xuất 81 3.1 Chuẩn bị cho việc thực kiểm kê nguồn thải (Bước 1) 84 3.1.2 Chuẩn bị mục tiêu cụ thể KKNT .84 3.3.Nguyên liệu, nhiên liệu hoá chất sử dụng (Bước 3) 86 3.5.Cân nguyên vật liệu để tính toán lượng thải (Bước 5) 89 3.6 Phương pháp đánh giá nguồn thải (Bước 6) 89 3.8 Đánh giá phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp (Bước 8) 92 3.9 Xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải công nghiệp (Bước 9) 93 Kết luận 95 Kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường KKNT : Kiểm kê nguồn thải KTCT : Kiểm toán chất thải KK : Kiểm kê KSONMT : Kiểm soát ô nhiễm môi trường MT CTR : Môi trường : Chất thải rắn CTCN : Chất thải công nghiệp CTNH : Chất thải nguy hại CBNVL : Cân nguyên vật liệu SXSH : Sản xuất CNSX : Công nghệ sản xuất UNIDO : Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc WHO : Tổ chức Y tế Thế giới DN : Danh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TCCP : Tiêu chuẩn cho phép HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2 Nguyên phụ liệu dùng trình sản xuất giầy dép .24 Bảng 1.3 Ước tính lượng chất thải phát sinh ngành Giầy Việt Nam .32 Bảng 2.1 Nguồn phát sinh chất thải đáng quan tâm Công ty TNHH Hoá Dệt Hà Tây 41 Bảng 2.2 Nồng độ chất ô nhiễm phân xưởng 41 Bảng 2.3 Nồng độ chất ô nhiễm xưởng in 43 Bảng 2.4 CBNVL công đoạn pha cắt (1000 đôi giầy vải) 44 Bảng 2.5 CBNVL công đoạn lắp ráp (1000 đôi giầy vải) .45 Bảng 2.6 CBNVL công đoạn tiền chế đế giầy (1000 đôi giầy vải) 46 Bảng 2.7 CBNVL công đoạn hoàn thiện giầy (1000 đôi giầy vải) 47 Bảng 2.9 Kết phân tích nước thải Công ty .54 Bảng 2.10 Kết quan trắc môi trường không khí khu vực Công ty 55 Bảng 2.11 Kết quan trắc môi trường không khí khu vực sản xuất 55 Bảng 2.12 CBNVL công đoạn pha cắt 1000 đôi giầy thể thao 57 Bảng 2.13 CBNVL công đoạn lắp ráp giầy (1000 đôi giầy thể thao) .58 Bảng 2.14 CBNVL công đoạn hoàn thiện KCS đóng gói giầy (1000 đôi giầy thể thao) .59 Bảng 2.16 Nguyên vật liệu hoá chất sử dụng sản xuất giầy Công ty giầy Thượng Đình 69 Bảng 2.17 Kết quan trắc MT không khí Công ty giầy Thượng Đình 70 Bảng 2.18 Kết đo tiếng ồn bụi Công ty giầy Thượng Đình [16] 71 Bảng 2.19 Kết phân tích nước thải [16] 73 Bảng 2.20 Chất thải rắn công đoạn sản xuất giầy 73 Bảng 2.21 Lượng chất thải hàng tháng tất công đoạn 76 Bảng 2.22 CBNVL đầu vào đầu trình sản xuất giầy 77 Cân vật chất cho CTR đặc trưng chất ô nhiễm CTR trình sản xuất giầy thể bảng 2.23 sau: .77 Bảng 2.23 Cân CTR đặc trưng chất ô nhiễm (tính cho tháng) 78 Bảng 2.24 Kết thực quản lý chất thải cho 1000 đôi giầy 80 Bảng 3.1 Nguyên liệu sử dụng sản xuất giầy .87 HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ tổng quát trình sản xuất giầy 19 Phân tích công đoạn sản xuất giầy: [3, 14] .20 Hình 1.2 Tỷ lệ ảnh hưởng đến môi trường chi tiết giầy[15] 30 Hình 2.1 Quy trình sản xuất giầy Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây .37 Hình 2.2 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn pha cắt 44 Hình 2.3 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn lắp ráp 45 Hình 2.4 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn tiền chế đế giầy 46 Hình 2.5 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn hoàn thiện giầy .47 Hình 2.6 Sơ đồ sản xuất giầy thể thao 52 Công ty TNHH Du lịch- Thương mại Tân An 52 Bảng 2.8 Nguồn phát sinh chất thải đáng quan tâm .53 Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân An .53 Hình 2.7 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn pha cắt 56 Hình 2.8 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn lắp ráp 57 Hình 2.9 Sơ đồ nguyên phụ liệu đầu vào phát thải công đoạn hoàn thiện KCS đóng gói 59 Bảng 2.15 Kế hoạch triển khai giải pháp Công ty TNHH Du lịch- Thương mại Tân An .62 Hình 2.10 Sơ đồ CNSX giầy vải Công ty giầy Thượng Đình 67 Hình 2.11 Sơ đồ CNSX giầy thể thao Công ty giầy Thượng Đình 68 HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam MỞ ĐẦU I.Đặt vấn đề Trong trình phát triển ngành công nghiệp Việt Nam phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước lượng CTR không ngừng gia tăng Việc tìm giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường trình sản xuất gây vấn đề mang tính cấp bách công nghiệp nước ta Kiểm kê nguồn thải xem công cụ quản lý môi trường quan trọng nhằm xem xét trình sản xuất, tìm công đoạn không hoàn thiện, khâu mát nguyên liệu nguồn gây ô nhiễm môi trường để đưa biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động môi trường tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạn chế chi phí để xử lý ô nhiễm, đồng thời nâng cao hiệu trình sản xuất Việt Nam quốc gia phát triển với công nghiệp tương đối lạc hậu, lượng chất thải phát sinh tiêu hao nguyên, nhiên liệu tương đối lớn Vì vậy, việc đưa quy trình KKNT cách phù hợp vào ngành sản xuất công nghiệp kiểm soát lượng chất thải sinh trình sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm Ngành công nghiệp sản xuất giầy ngành kinh tế mũi nhọn nước ta, xếp thứ sản xuất, thứ xuất so với nước giới, với tổng kim ngạch xuất hàng tỉ đô la [8] Song trình hoạt động ngành sản xuất giầy gây ô nhiễm môi trường Chất thải sản xuất giầy chủ yếu "bavia" xốp dẻo nên khó phân huỷ, gây độc hại lâu dài cho môi trường Ngoài ra, lượng CTR sản xuất giầy (da vụn, vải vụn, hộp bìa cứng ) tương đối lớn, đồng thời thành phần tận dụng nhằm gia tăng hiệu Lượng chất thải phát sinh ngành giầy phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu sử dụng, kiểu giầy sản xuất, trình độ công nghệ, người lao động công đoạn sản xuất HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Vì vậy, việc nghiên cứu tìm “Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam” cần thiết phát triển ngành công nghiệp nói chung ngành sản xuất giầy nói riêng công tác bảo vệ môi trường đem lại lợi ích kinh tế lớn cho ngành Luận văn xây dựng nhằm phân tích sở khoa học thực tiễn liên quan đến công nghệ sản xuất giầy, vấn đề ô nhiễm môi trường ngành sản xuất giầy, giải pháp giảm thiểu, xử lý chất thải thực Kết hợp với thông tin điều tra, đánh giá thực KKNT số sở sản xuất giầy để đưa quy trình KKNT cho ngành sản xuất giầy Tùy thuộc vào kết trình kiểm kê, giải pháp giảm thiểu chất thải áp dụng theo công nghệ phù hợp II.Mục tiêu phạm vi II.1 Mục tiêu - Đưa tổng quan phương pháp KKNT, quy trình KKNT Thế giới nhằm xây dựng bước thực KKNT áp dụng Việt Nam - Đưa đặc điểm ngành sản xuất giầy Thực theo bước KKNT số công ty sản xuất giầy nhằm tìm mối quan hệ lượng CTR với nguyên liệu sử dụng sản phẩm - Đề xuất quy trình KKNT ngành sản xuất giầy - Đánh giá hiệu việc áp dụng - Kiến nghị nhằm nâng cao khả áp dụng quy trình KKNT toàn ngành sản xuất giầy II.2 Phạm vi đề tài Ngành sản xuất giầy Và tiến hành nghiên cứu sâu số Công ty sản xuất giầy Luận văn gồm nội dung sau: Mở đầu Chương 1: Tổng quan phương pháp KKNT đặc điểm ngành sản xuất giầy HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Chương 2: Mối quan hệ lượng CTR với nguyên liệu sử dụng sản phẩm trình sản xuất giầy Chương 3: Đề xuất quy trình KKNT ngành sản xuất giầy Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ NGUỒN THẢI VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SẢN XUẤT GIẦY Tốc độ phát triển kinh tế nhanh không Việt Nam nói riêng mà toàn Thế giới, kéo theo suy thoái chất lượng môi trường Việc phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường bền vững cần thiết phải dùng công cụ khoa học quản lý môi trường Đề đánh giá chất lượng môi trường cần xác định nguồn sinh chất thải, loại chất thải phát sinh, KKNT trình kiểm tra tạo chất thải nhằm giảm nguồn, lượng chất thải KKNT công cụ quản lý môi trường thực nhiều nước Thế giới Việt Nam Việc áp dụng KKNT DN cần thiết giúp cho nhà quản lý chủ động kiểm soát chất lượng môi trường, đồng thời đem lại hiệu lớn cho nhà quản lý Trong trình phát triển ngành công nghiệp nước ta, ngành giầy ngành kinh tế mũi nhọn xuất khẩu, đóng góp phần lớn kim ngạch xuất nước Tuy nhiên, trình sản xuất, ngành giầy phát sinh nhiều vấn đề môi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động thải lượng CTR khó xử lý môi trường Việc kiểm kê, tính toán lượng CTR Công ty (DN, sở) sản xuất giầy cần thiết, từ ta dự báo lượng CTR phát triển ngành, đưa biện pháp tối ưu quản lý nhằm đảm bảo phát triển bền vững 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP KKNT 1.1.1 Khái niệm kiểm kê nguồn thải Kiểm kê nguồn thải liệt kê đầy đủ nguồn thải ước tính định lượng thải theo không gian thời gian định [24] KKNT kê lượng chất thải môi trường, thường đặc trưng yếu tố tính chất vật lý hóa học chất ô nhiễm, diện tích khu vực thải, thời gian thải, loại hình hoạt động gây phát thải HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam KKNT có vai trò quan trọng việc hình thành sách chung Việc tạo lập sách kiểm soát ô nhiễm thích hợp phải dựa vào liệu tin cậy KKNT KKNT bước trình sản xuất nhằm tối ưu hoá việc tận dụng triệt để tài nguyên nâng cao hiệu sản xuất Như vậy, để KKNT đạt hiệu cao cần hiểu rõ mục tiêu nguyên tắc tiến hành KKNT 1.1.1 Mục tiêu nguyên tắc KKNT a Mục tiêu: Theo định nghĩa KKNT trình bày mục tiêu KKNT ước tính lượng thải theo nguồn Trước đây, việc quản lý chất thải công nghiệp tập trung vào trình xử lý chất thải cuối đường ống nên có hiệu không cao KKNT cho phép thực giảm thiểu chất thải ngăn ngừa ô nhiễm nguồn, quay vòng tái sử dụng chất thải Để đạt mục tiêu cần kiểm tra trình sản xuất, xác định nguồn thải, tính toán cân vật chất đầu vào đầu công đoạn để tính toán lượng thải, vấn đề vận hành sản xuất cải thiện nhằm nâng cao hiệu sản xuất đồng thời giảm thiểu chất thải b Nguyên tắc: Nguyên tắc thực kiểm kê cần phải có sở liệu với lĩnh vực cần thiết để hỗ trợ sử dụng kiểm kê sở thông tin cần thiết để lặp lại trình kiểm kê 1.1.1.2 Nội dung chương trình kiểm kê Khi thực chương trình kiểm kê cần nắm rõ yếu tố đặc trưng sau: Năm tiến hành kiểm kê sở, khu vực địa lý cho hoạt động kiểm kê, chất ô nhiễm, loại nguồn thải, thông số mô hình hóa, độ phân giải không gian độ phân giải thời gian Để hoạt động kiểm kê đạt hiệu quả, cần xác định thông tin yêu cầu/ mục tiêu hoạt động kiểm kê, nắm bắt bảng tóm tắt phát thải ước tính theo nguồn thải, khu vực địa lý cho hoạt động kiểm kê, khoảng thời HV: Nguyễn Thị Thùy Dung GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Giai đoạn 1: Xác định liệu để thực kiểm kê nguồn thải 3.1 Chuẩn bị cho việc thực kiểm kê nguồn thải (Bước 1) 3.1.1 Sự chấp thuận ban lãnh đạo sở sản xuất Kiểm kê nguồn thải công việc sở sản xuất (doanh nghiệp) đứng tổ chức thực Do vậy, việc nhận thức sở sản xuất đứng đầu ban lãnh đạo trách nhiệm nghĩa vụ BVMT đóng vai trò quan trọng Việc thực tốt chương trình KKNT giảm ảnh hưởng xấu tới môi trường, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ công nhân khu dân cư lân cận mà giảm chi phí nâng cao lợi nhuận cho sở sản xuất, tăng uy tín với xã hội KKNT chưa phải yêu cầu bắt buộc quan quản lý sở sản xuất song việc quan trắc môi trường phải thực báo cáo định kỳ Nếu việc KKNT thực giúp ích nhiều cho kết quan trắc môi trường Nhìn chung, thấy rõ lợi ích việc thực chương trình KKNT mang lại, sở sản xuất đứng đầu ban lãnh đạo (hoặc chủ DN) nên tự nguyện thực Ban lãnh đạo có thị phân công phòng ban, phân xưởng sở sản xuất (nhà máy, xí nghiệp) thực 3.1.2 Chuẩn bị mục tiêu cụ thể KKNT Chương trình KKNT xác định mục tiêu cụ thể, sở xác định quy mô chương trình KKNT Để lập kế hoạch cho chương trình KKNT có hiệu cần phải xác định vấn đề chất thải liên quan đến loại hình công nghệ liên quan đến loại ngành công nghiệp cụ thể Mục tiêu KKNT xem xét việc giảm thiểu chất thải nói chung xếp ưu tiên để lựa chọn vào loại chất thải cụ thể Nhìn chung, chất thải nguy hại nhóm chất KKNT quan tâm đặc biệt HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 84 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Cần xác định rõ mục tiêu chương trình thực KKNT Mục tiêu chung thường nhằm: đạt tiêu chuẩn thải đề ra, nâng cấp phương tiện xử lý BVMT Mục tiêu cụ thể KKNT tập trung vào: mức tiêu hao loại nguyên, vật liệu, chất thải nguy hại chất thải khó xử lý 3.1.3 Thành lập nhóm KKNT Nhóm kiểm kê bao gồm thành phần: thành viên phụ trách kỹ thuật, phòng môi trường, phòng y tế, công nhân lâu năm sở sản xuất, chuyên gia môi trường lĩnh vực kiểm kê Các thành viên cần hiểu biết quy trình sản xuất, tiêu chuẩn môi trường, cách lấy mẫu môi trường theo tiêu chuẩn quy định 3.1.4 Chuẩn bị tài liệu có liên quan Các tài liệu chủ yếu cần chuẩn bị để thực KKNT gồm: Bản đồ vị trí địa lý; Sơ đồ mặt bằng, dây chuyền công nghệ, hệ thống cấp thoát nước; Danh mục nhà máy, xí nghiệp khu vực lân cận, trang thiết bị; Tổng kết lượng, loại nguyên vật liệu sử dụng; Lượng, loại sản phẩm (chính, phụ); Lượng, loại phế liệu, chất thải (trong đặc biệt quan tâm đến loại chất thải chính, chất thải nguy hại); Các kết quan trắc môi trường ý kiến đánh giá; Hiện trạng sức khoẻ công nhân, dân cư vùng lân cận; Các nguồn thải sở sản xuất lân cận; Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thực Trong trình thu thập, chọn lọc phân tích tài liệu cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố liên quan đến độ xác thông tin như: nguồn trích dẫn, nơi phân tích, thời gian nghiên cứu, nơi điều kiện liên quan đến quan trắc (thời điểm, điều kiện khí hậu, phương pháp phân tích ) Ngoài công suất, loại sản phẩm vào thời điểm nghiên cứu, tình hình hoạt động trang thiết bị cần quan tâm HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 85 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam 3.2 Mô tả đặc điểm công nghệ thiết bị sở sản xuất (Bước 2) Mục đích việc lập sơ đồ quy trình sản xuất KKNT nhằm xác định loại chất thải tạo từ trình sản xuất có liên quan tới vật chất đầu vào đầu Do vậy, phận nồi hơi, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống xử lý chất thải (nước thải, rác thải, khí thải), kho chứa đựng nguyên vật liệu, sản phẩm coi phận sản xuất Trong sơ đồ sản xuất cần có số liệu nguyên vật liệu trì, bảo dưỡng thiết bị ví dụ dầu mỡ bôi trơn, nước làm lạnh, nước tuần hoàn Trong quy trình sản xuất phận nối với theo sơ đồ hình khối Để xây dựng quy trình sản xuất tham khảo tài liệu quy trình công nghệ nhà máy kết hợp với khảo sát thực tế Trong trường hợp mà nội dung KKNT giới hạn số phận khâu sản xuất định, cần thiết phải xây dựng sơ đồ toàn quy trình trình sản xuất nêu rõ lĩnh vực kiểm kê tiến hành Dây chuyền công nghệ mô tả với thông tin, số liệu nguyên liệu, nhiên liệu thiết bị Công nghệ sản xuất ngành giầy liên quan đến nhiều yếu tố Một số đặc điểm kỹ thuật công nghệ sản xuất giầy Việt nam hầu hết dây chuyền thiết bị sản xuất giầy nhập Hàn Quốc Đài Loan theo công nghệ băng tải dài, tốc độ chậm kết hợp nhiều nguyên công thiết bị Ngoài cần phải thống kê thiết bị có khả tiềm tàng gây ô nhiễm cho môi trường phận sản xuất thiết bị có nguy bị rò rỉ, dễ gây cố môi trường 3.3.Nguyên liệu, nhiên liệu hoá chất sử dụng (Bước 3) Đối với ngành sản xuất giầy, nguyên vật liệu hóa chất sử dụng ngành sản xuất giầy thể bảng 3.1 đây: HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 86 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Bảng 3.1 Nguyên liệu sử dụng sản xuất giầy Nguyên vật liệu Da, Vải (bông, polyeste, ni lông), Công đoạn/mục đích sử dụng Mũ lót giầy Chất phủ ( PU PVC Cao su thiên nhiên/ dạng cao su tổng hợp Đế giầy (như : RIM, PU, PVC, EVA, SBR, TPU, TR) Da Da Chất phủ bên (PU PVC) Đế giầy Cao su thiên nhiên, (PE), (EVA, PU) Vải Da, Phủ lên cấu (PU PVC), Insock Những bọt (EVA, PU, cao su tự nhiên polyethylen (PE) nhựa mủ); (Ni lông) Dệt Miếng déo nhiệt ( Polyamide, ABS, EVA) Tăng cường lại cho chắn Vải (nilong, cotton, polyester) (reinforcement) Da Tấm ép Vật liệu lót đáy (nút bần/ nhựa, bọt), Miscellaneous Vật liệu (kim loại, gỗ, chất dẻo) Gót giầy (PS, styren butađien acrylonitril) Lỗ nhìn, vòng dạng D…(kim loại, chất dẻo) Dây buộc (da, bông, polyeste, ni lông) Miếng chóp giầy (TPU, lưu hóa cao su cao su, PVC) Sơn (Ni-to-cen-lu-lô, Nhựa acrylic), sáp, Hoàn thiện trầm tích khô dầu Sơn pha xăng (những giải pháp thuốc tẩy nhẹ) Dầu, Các phụ tùng thay kim loại Những trình làm Hoạt động trì bảo dưỡng Dọn dẹp xưởng Giai đoạn 2: Xác định đánh giá nguồn thải 3.4 Xác định nguồn thải (Bước 4) HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 87 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Tất chất thải môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn) cần liệt kê cho quy trình hay đơn vị sản xuất Các chất thải khí thải ống khói, khí thoát từ đường ống, thiết bị, nước rửa thiết bị, nước làm lạnh, nước thải, xỉ thải chất thải khác Các thông tin chi tiết số liệu cho phận sản xuất trở nên rõ ràng sử dụng để thiết lập cân vật chất Ngoài ra, cần thống kê thiết bị có khả tiềm tàng gây ô nhiễm cho môi trường phận sản xuất Ví dụ: Chất thải ngành giầy phát sinh công đoạn sau: Công đoạn pha cắt: Công đoạn chủ yếu tạo nên chất thải rắn loại ba via từ vật liệu sản xuất mũ, lót đế giầy da, vải, giả da, cát tông, cao su, chất tổng hợp PU, PVC Ngoài ra, phận việc gây tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường đáng kể Công đoạn may: Công đoạn không gây nhiều chất thải, có chất thải lỏng gây dùng dung môi tẩy chi tiết tạo nên, chất thải rắn bụi via vải, chỉ, giấy Công đoạn gò ráp hoàn thiện: chủ yếu ô nhiễm gây nên sử dụng loại dung môi xử lý bề mặt vật liệu chi tiết, loại keo dán ô nhiễm gây nên nhiệt độ cao sử dụng thiết bị sấy tháng mùa hè, sử dụng chất tạo bóng mầu trau chuốt phun xì giầy Công đoạn khác: Công đoạn cán luyện cao su gây tiếng ồn bụi, ô nhiễm không khí sinh số CTR Các xưởng sản xuất đế giầy tháng hè thường bị nóng nhiệt độ phát tán từ thiết bị có gây nhiệt sấy ô nhiễm bụi CTR chiếm khoảng 10% khối lượng sản phẩm hoàn thành CTR phát sinh sản xuất giầy chủ yếu gồm: Cao su, vải hồ, da vụn, khâu, bụi mài, vỏ bao bì, thùng đựng hóa chất, sản phẩm lỗi Ngoài ra, lượng nhỏ cặn dầu thải từ thiết bị, rẻ lau dính dầu, mỡ từ trình bảo dưỡng thiết bị sản xuất Và theo HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 88 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam định 23 danh mục chất thải nguy hại chất thải thuộc loại chất thải nguy hại Vì vậy, trình sản xuất cần phải có biện pháp thu gom, xử lý phù hợp Theo tính toán nhiều chuyên gia trình sản xuất giầy chất thải nguy hại chiếm khoảng 25% tổng lượng chất thải rắn phát sinh CTNH chủ yếu chứa kim loại Crom, hợp chất hữu cơ, chất thải dính dầu mỡ [11] Tuỳ theo chủng loại giầy, giầy vải, giầy thể thao, giầy da nam nữ CTR ngành giầy chủ yếu phần ba via công đoạn pha cắt vải, giả da loại, da thuộc, ba via công đoạn chuẩn bị đế via cao su, PVC, EVA, PU CTR khác, theo quy định hành chất thải không xếp vào loại có hại Còn CTR khác thùng đựng keo dán, dung môi, dầu , hoá chất, dung môi sử dụng ngành giầy theo bảng mã hoá chất nguy hại không xếp vào loại nguy hại xếp vào loại chất thải có hại [5] Theo kết điều tra lượng chất thải phát sinh UNIDO triệu đôi giầy sản xuất, báo cáo tính toán lượng chất thải hàng năm ngành Giầy Việt Nam Và theo kết tính toán này, lượng chất thải toàn ngành không ngừng tăng lên: Năm 2007 190.190 năm 2008 214.356,1 3.5.Cân nguyên vật liệu để tính toán lượng thải (Bước 5) Xác định lượng nguyên liệu đầu vào, đẩu công đoạn sản xuất Tính toán lượng thải theo công thức đề xuất: ∑ Lượng thải(CTR) = (∑ Lượng nguyên liệu nhập kho – ∑ Lượng nguyên liệu vào sản phẩm) * H Trong đó, H: sai số (có thể hiệu chỉnh) 3.6 Phương pháp đánh giá nguồn thải (Bước 6) Để tính toán đầu vào quy trình sản xuất thường đơn giản nhiều so với tính toán đầu bao gồm sản phẩm, thứ phẩm, CTR, nước thải, khí thải, lãng phí nhiệt, Có thể thực phân tích cách chi tiết đầu giai HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 89 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam đoạn sản xuất Khi việc xác định dễ dàng giai đoạn sán xuất miêu tả đầy đủ, chi tiết quy trình sản xuất chung Các tiêu chí sử dụng để phân loại phần dòng chất thải phụ thuộc vào mục đích cụ thể phân loại, bao gồm: Nguồn gốc chất thải, chất chất thải, tác động môi trường chất thải đích chất thải Một công việc KKNT thực tăng khả sử dụng lại loại bỏ chất thải Khi đánh giá nguồn thải đánh giá theo nguyên vật liệu, đánh giá theo sản lượng, hay đánh giá theo tiêu chuẩn Khi phân tích đánh giá phương án giảm thiểu chất thải việc phân tích chi phí thực giảm thiểu xử lý chất thải, xác định lợi ích kinh tế thu từ trình giảm thiểu xử lý chất thải đóng vai trò quan trọng định việc lựa chọn phương án giảm thiểu khả thi, hiệu Dưới số bước cần thiết cho sở sản xuất xác định, tính toán chi phí môi trường xem xét trình hoạt động gây phí này: + Đánh giá/tính toán tiềm tiết kiệm việc sử dụng nguồn nhân lực trình sản xuất để hạn chế tạo chất thải + Đánh giá/tính toán chi phí đầu tư cần thiết chi phí biện pháp sử dụng nguyên vật liệu, nước lượng cách bền vững Chi phí cho việc giảm thiểu/xử lý chất thải trình hoạt động xác định rõ hoạt động tạo chất thải Chí phí không bao gồm chi phí chung toàn doanh nghiệp Điều động lực để phận sản xuất, phòng ban có trách nhiệm giảm lượng chất thải tạo Xác định khả sử dụng nguyên vật liệu cách hiệu quả, tái chế tái sử dụng chất thải trình sản xuất cho sở khác Nếu chi phí hàng năm cho phương án giảm thiẻu/xử lý chất thải nhỏ chi phí hàng năm để xử lý chất thải tại, cần xem xét lợi ích thực thu từ HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 90 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam phương án giảm thiểu/xử lý có đủ bù lại chi phí đầu tư cho phương án không? bao lâu? xét thấy việc đầu tư có lợi việc xử lý chất thải thực bước Khi đánh giá, xây dựng phương án giảm thiểu chất thải mang tính lâu dài cần xem xét, dựa yếu tố sau: + Thay đổi trình công nghệ sản xuất: thay trình gián đoạn trình liên tục + Thay đổi thiết bị hệ thống máy móc Thay trình công nghệ công nghệ SXSH + Thay đổi việc kiểm tra trình tự động hoá + Thay đổi điều kiện trình công nghệ thới gian lưu, nhiệt độ, khấy trộn, áp suất, xúc tác + Sử dụng chất tăng độ phân tán thay cho dung môi hữu nơi thích hợp + Giảm lượng loại nguyên liệu thô sử dụng Thay nguyên liệu thô Giai đoạn 3: Xây dựng đánh giá phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp 3.7 Nội dung phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp (Bước 7) Để có phương án giảm thiểu chất thải khả thi cần xem xét tất nguyên nhân dẫn đến phát sinh chất thải bao gồm sai sót quản lý điều hành sản xuất đến nguyên nhân phức tạp Mức độ khả thi phương án giảm thiếu chất thải phụ thuộc nhiều vào trình độ chuyên môn kinh nghiệm thực tế nhóm chuyên gia thực Khi xây dựng phương án giảm thiểu chất thải cần theo dõi lấy ý kiến chuyên gia tư vấn kỹ thuật môi trường, nhà chế tạo cung cấp thiết bị Ngoài ra, cần tham khảo biện pháp giảm thiểu nhà máy có HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 91 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam CNSX, sản phẩm tương tự Phương án giảm thiểu CTCN bao gồm nội dung sau: + Lựa chọn giải pháp thích hợp cho loại chất thải, tăng khả tái sử dụng + Thay đổi quy trình CNSX phận công nghệ cần + Đổi thiết bị có hiệu suất sử dụng cao lượng nguyên liệu + Thay đổi việc kiểm soát trình tự động hoá + Thay đổi điều kiện kỹ thuật, thời gian lưu, nhiệt độ, tốc độ, khuấy, xúc tác + Thay đổi nhiên liệu chủng loại nhiên liệu thô + Xử lý chất thải biện pháp vật lý, hoá học, sinh học phối hợp + Tuần hoàn tái sử dụng chất thải Trong hoạt động tạo nước thải, nước thải rửa chiếm 18% tổng lượng nước thải Việc tách riêng dòng chất thải làm tăng phạm vi cho tuần hoàn tái sử dụng chất thải đồng thời làm giảm chi phí xử lý chất thải công nghiệp Để có phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp cách hiệu cần xác định mục tiêu định rõ đặc điểm vấn đề liên quan đến loại chất thải 3.8 Đánh giá phương án giảm thiểu chất thải công nghiệp (Bước 8) Mặc dù biện pháp giảm thiểu xử lý chất thải thực nhiều hình thức khác nhiên quy trình phân tích đánh giá biện pháp giảm thiểu/tính toán chi phí - lợi ích thực nguyên tắc Nội dung đánh giá bao gồm: + Ảnh hưởng lượng mức độ gây ô nhiễm chất thải HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 92 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam + Khả gây ô nhiễm, đặc biệt ô nhiễm thứ cấp thay đổi tính độc, tính phân huỷ + Ảnh hưởng tới nguồn nguyên liệu không tái tạo + Ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ + Tính toán chi phí lợi ích Các tính toán so sánh chi phí chi phí theo phưuơng án Cần thiết lưu ý chi phí xây dựng chi phí vận hành 3.9 Xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải công nghiệp (Bước 9) Khi xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải cần lên danh mục tất biện pháp giảm thiểu xử lý chất thải; xếp thứ tự ưu tiên dựa nguyên tắc: ưu tiên thực trước giải pháp dễ thực hiện, chi phí thấp cho hiệu Đối với giải pháp phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn cần phải lập kế hoạch thực chi tiết, bao gồm bước sau: Bước chuẩn bị: Lập ban chuyên trách thực công tác giảm thiểu/ xử lý chất thải có tham gia lãnh đạo nhà máy, cán kỹ thuật - công nghệ, cán tài cán hỗ trợ khác; Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên bên có liên quan; Xác định chi phí cần thiết nguồn trợ cấp tài thực giảm thiểu xử lý chất thải Bước thực hiện: Bố trí mặt bằng, thiết kế cần thiết, chuẩn bị trang thiết bị, vận chuyển lắp đặt, chạy thử hiệu chỉnh dây chuyền công nghệ để thực biện pháp giảm thiểu / xử lý chất thải; với việc triển khai mặt công nghệ kỹ thuật cần thực công tác đào tạo, huấn luyện cho nhân viên vận hành, quản lý hệ thống dây chuyền công nghệ giảm thiểu xử lý Bước giám sát thực đánh giá kết quả: Cần giám sát thường xuyên việc thực dự án giảm thiểu/ xử lý chất thải theo mục tiêu đặt ban đầu Các kết số liệu thu sở để đánh giá hiệu thực hiệu HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 93 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam hoạt động kết chưa đáp ứng mục tiêu đặt ban đầu Tóm lại, kế hoạch giảm thiểu CTCN cụ thể sau: + Xây dựng kế hoạch hành động khả thi + Sắp xếp ưu tiên đầu tư thời gian + Thực phương án biện pháp ưu tiên + Lập chương trình giám sát hiệu phương án giảm thiểu chất thải + Bổ sung sửa đổi quy trình cần thiết HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 94 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ô nhiễm môi trường ngành công nghiệp giầy gây xúc xã hội cản trở phát triển ngành sản xuất giầy nói riêng, ngành công nghiệp nói chung Nếu giải pháp mang tính tổng thể liệt tương lai gần ngành sản xuất giầy Việt Nam khó có bước tăng trưởng mạnh mẽ việc đạt mục tiêu đề chiến lược phát triển ngành giầy khó thực Từ mục tiêu nghiên cứu Đề tài, Luận văn thực nội dung sau: Luận văn xây dựng bước thực KKNT Luận văn thực theo bước KKNT số công ty sản xuất giầy, đưa mối quan hệ lượng CTR với nguyên liệu sử dụng sản phẩm thông qua tìm công thức tính tổng lượng CTR cho ngành sản xuất giầy Luận văn đề xuất quy trình kiểm kê nguồn thải chung cho ngành sản xuất giầy Việc đề xuất quy trình kiểm kê nguồn thải ngành sản xuất giầy đem lại hiệu việc đánh giá, giảm thiểu chất thải công nghiệp góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp sản xuất giầy nói riêng ngành công nghiệp Việt Nam nói chung Việc đề xuất quy trình thực kiểm kê nguồn thải tài liệu cần thiết giúp sở sản xuất giầy triển khai thực xác định đánh giá nhanh, xác nguồn thải Điều góp phần quan trọng việc giảm thiểu tìm giải pháp phù hợp quản lý xử lý chất thải ngành sản xuất giầy Kiến nghị Từ kết đạt Luận văn, tác giả mong muốn nêu lên vài kiến nghị để kết nghiên cứu ban đầu nhằm góp phần thúc HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 95 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam đẩy phát triển bền vững ngành sản xuất giầy nói riêng toàn ngành công nghiệp nói chung, chủ yếu tập trung vào vấn đề sau: Xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng với CTR với sở (Công ty, DN) sản xuất giầy Áp dụng thu phí bảo vệ môi trường CTR sở (Công ty, DN) sản xuất giầy Xây dựng mô hình công nghệ SXSH Đây biện pháp làm trung hòa mâu thuẫn tăng trưởng không ngừng sản xuất suy giảm môi trường, làm chắn thêm tính bền vững trình phát triển ngành Nghiên cứu giải pháp công nghệ cho xử lý chất thải, kiểm soát mức phát thải Áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 sau áp dụng cho hoạt động quản lý môi trường ngành HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 96 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân An - Hải Dương, 2011, Báo cáo đánh giá SXSH trình kiểm toán nhanh SXSH Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây, 2011, Báo cáo đánh giá SXSH trình kiểm toán nhanh SXSH” Đỗ Thị Hồi, 2005, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, Đánh giá trình độ công nghệ ngành Da – Giầy Việt Nam, Viện nghiên cứu da – giầy Đỗ Thị Hồi, 1997, Cẩm nang kỹ thuật ngành Da - Giầy Nguyễn Đức Khiển, 2003, Quản lý chất thải nguy hại, NXB Xây dựng Hà Nội Hà Nội Nguyễn Xuân Nguyên, 2004, Công nghệ tái sử dụng chất thải Công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Trần Hiếu Nhuệ, 2001, Thoát nước xử lý nước thải công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Trần Thị Minh Thư, 2006, Báo cáo đê tài: “Nghiên cứu dự báo tác động ảnh hưởng tới thị trường xuất ngành Da Giầy số giải pháp công tác thị trường cho Doanh nghiệp Da Giầy Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO)”, Nguyễn Thị Tòng, 2007, Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Khoa học công nghệ ngành Da – Giầy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020, Hiệp hội Da – Giầy 10 Nguyễn Thị Tòng, 2008, Tổng quan thực trạng môi trường ngành da - giầy Quy trình công nghệ sản xuất giầy, thuộc da 11 Lê Văn Trình, 2002, Báo cáo tổng quan “Hiện trạng điều kiện làm việc yếu tố độc hại nghề nghiệp ngành Da – Giầy Việt Nam”, Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động 12 Viện Da Giầy, 2008, Quy hoạch phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 97 GVHD: TS Trịnh Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam 13 Viện nghiên cứu Da Giầy, 2009, Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp ngành da giầy 14 Viện nghiên cứu Da Giầy, 2007, “Đánh giá trình độ công nghệ ngành Da giầy Việt Nam”, đề tài cấp Bộ 15 Viện nghiên cứu Da Giầy, 2010, Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn cho ngành giầy dép sản phẩm da theo hướng thân thiện với môi trường 16 Trung tâm quan trắc phân tích tài nguyên môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, 2008, Báo cáo kiểm kê phát thải quận Thanh Xuân 17 Trung tâm sản xuất Ấn Độ, 2000, Phương pháp luận kiểm toán (bản dịch) 18 Trung tâm sản xuất Việt Nam, 2000, Cân vật liệu (bản dịch) 19 Một số tài liệu thông qua thực tế đo đạc, quan sát, Công ty TNHH thành viên giầy Thượng Đình cung cấp 20 Alexander P Economopoulos, 1993, Assessment of sources of Air, Water, and Land pollution, WHO, Genava 21 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventoryguidebook-2009, or Emission inventory guideline for Vietnam (JICA) 22 OWMC, 1993, Indutrial Waste Audit and Reduction Manual, 3rd edition, Canada 23 http://www.ehow.com/, 2008, How to create an inventory system, USA, Australia, UK 24 P.R White, M Franke and P.Hindle, 1995, Intergrated solid waste management: “ A lifecylce inventory”, Blackie Academic HV: Nguyễn Thị Thùy Dung 98 GVHD: TS Trịnh Thành ... Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam Vì vậy, việc nghiên cứu tìm Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam cần thiết phát triển ngành công nghiệp nói chung ngành. .. Thành Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường KKNT : Kiểm kê nguồn thải KTCT : Kiểm toán chất thải KK : Kiểm kê KSONMT : Kiểm. . .Quy trình kiểm kê nguồn thải ngành công nghiệp Việt Nam 1.1.5 Thực KKNT ngành công nghiệp sản xuất giầy .17 1.2 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SẢN XUẤT GIẦY 17 1.2.1 Quy trình công nghệ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt nam , Quy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt nam , Quy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay