GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG

136 130 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:57

1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐOÀN NHẬT HƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐOÀN NHẬT HƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đoàn Nhật Hương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt TCTD ALCO NHNN TMCP QTRR RRTT Khối NV&TTTC TTTT FXD Nguyên nghĩa Tổ chức tín dụng Ủy ban Quản lý tài sản nợ, tài sản có NHTM Ngân hàng Nhà nước Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro Rủi ro thị trường Khối nguồn vốn thị trường tài Thị trường tiền tệ Trung tâm Ngoại hối Sản phẩm phái sinh, Khối ĐVKD KTC QLDM CAR LDR NV&TTTC Đơn vị kinh doanh Khối tài Phòng Quản lý danh mục Mô hình tín dụng, Khối QTRR Capital Adequacy Ratio (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) Loan to Deposit Ratio (tỷ lệ dư nợ tín dụng so với nguồn vốn LCR huy động) Liquidity Coverage Ratio (tỷ lệ đảm bảo hanh khoản/tỷ lệ NSFR CFP MCO MCI RM ERC toán 30 ngày) Net Stable Funding Ratio (tỷ lệ vốn ổn định) Contingency Funding Plan (kế hoạch khoản dự phòng) Maximum Cummulative Outflow (hạn mức dòng tiền ra) Maximum Cummulative Inflow (hạn mức dòng tiền vào) Khối Quản trị rủi ro Hội đồng xử lý tình trạng khẩn cấp DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với tốc độ tăng trưởng cao ngành ngân hàng - “Mạch máu kinh tế”, với xu hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, thấy vấn đề quản trị rủi ro ngân hàng thương mại có ý nghĩa cấp bách lý luận thực tiễn Trong loại rủi ro hoạt động ngân hàng, rủi ro khoản rủi ro nghiêm trọng Nó không dừng lại việc giảm lợi nhuận hay uy tín ngân hàng mà nghiêm trọng nguyên nhân dẫn tới việc sụp đổ toàn hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, hai thập kỷ qua, NHTM có bước phát triển lượng chất, vấn đề rủi ro khoản dường chưa quan tâm mức So với ngân hàng có qui mô lớn, ngân hàng nhỏ có khả xảy rủi ro khoản cao Tuy nhiên, với hạn chế qui mô vốn nguồn nhân lực, khó khăn khác như: thời gian tích lũy, chất lượng, đồng thông tin khách hàng đó, ngân hàng nhỏ dường gặp nhiều rào cản thực chuẩn hóa qui trình quản trị rủi ro khoản Tại Việt Nam, việc áp dụng chuẩn mực quốc tế đảm bảo an toàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bước triển khai thông qua việc sửa đổi ban hành quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Hiện nay, NHNN chọn 10 ngân hàng thương mại triển khai thí điểm hiệp ước Basel II giai đoạn từ cuối năm 2015 đến 2018 bao gồm: VPBank, VIB, Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, BIDV, Techcombank, Maritime Bank, MB, ACB (Theo: Công văn số 1601 ngày 17/3/2014 NHNN yêu cầu ngân hàng triển khai Basel II mức độ tiêu chuẩn) Bên cạnh đó, NHNN ban hành hành lang pháp lý số an toàn hoạt đông quản lý rủi ro khoản là: Thông tư 36/2014/TT-NHNN ban hành 20 tháng 11 năm 2014 Qui định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ban hành ngày 21/01/2013 phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước Điều này, lần khẳng định lại mức độ cấp thiết việc quản trị rủi ro khoản ngân hàng hệ thống Xuất phát từ nhận thức này, thời gian làm việc Hội sở ngân hàng TMCP Tiên Phong với việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, em lựa chọn đề tài là: “ Giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản lý rủi ro khoản ngân hàng TMCP Tiên Phong” - Mục đích đề tài Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết liên quan tới hoạt động quản lý rủi - ro khoản hệ thống NHTM Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro khoản ngân - hàng TMCP Tiên Phong Trên sở đánh giá thực tiễn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro khoản ngân hàng TMCP Tiên Phong Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động quản lý rủi ro NHTM phong phú, song thời gian kiến thức hạn hẹp nên đề tài dừng lại việc nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTMCP Tiên Phong 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài sử dụng số liệu nghiên số, kết kinh doanh ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn từ năm 2012 đến hết quí năm 2015 qua số tiêu định lượng Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp thống kê chọn mẫu kết hợp với phân tích tổng hợp, so sánh đặc biệt sử dụng nhiều tới lý luận sách quản lý RRTK Ngân hàng để rút kết luận giải pháp chủ yếu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm có phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý rủi ro khoản hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro khoản ngân hàng TMCP Tiên Phong Chương 3: Giải pháp kiến nghị hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTMCP Tiên Phong CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Theo điều 4, Luật TCTD năm 2010, Ngân hàng Thương mại hiểu: loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận Và hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ: Nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung cấp dịch vụ toán qua tài khoản Do đặc thù hoạt động kinh doanh đa dạng, nên ngành nghề chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro kinh doanh ngân hàng hiểu biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành nghĩa vụ tài định Từ khái niệm trên, thấy vài đặc điểm rủi ro kinh doanh ngân hàng sau: - Rủi ro lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng hai đại lượng đồng biến với phạm vi định, lợi nhuận kỳ vọng cao rủi ro lớn - Khi đề cập đến rủi ro, người ta thường nhắc đến hai yếu tố mang tính đặc trưng rủi ro là:   Biên độ rủi ro: hiểu mức độ thiệt hại rủi ro gây Tần suất xuất rủi ro: hiểu số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất 10 hiện/tổng số trường hợp đồng khả - Rủi ro yếu tố khách quan, nên người ta loại trừ hẳn mà hạn chế xuất tác hại chúng gây 1.2 CÁC LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Có thể chia rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại làm loại là: rủi ro tài rủi ro phi tài 1.2.1 Rủi ro tài Trong rủi ro tài hoạt động NHTM rủi ro trực tiếp ảnh hưởng tới yếu tố tài ngân hàng Gồm có loại rủi ro là: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro khoản Rủi ro thị trường ( Market Risk) : khả gây tổn thất, thua lỗ doanh mục đầu tư công cụ tài thay đổi giá thị trường gây Rủi ro thị trường rủi ro hay gặp phải hoạt động ngân hàng, bao gồm loại rủi ro là: - Rủi ro lãi suất: việc thay đổi lãi suất thị trường ảnh hưởng thu nhập - giá trị danh mục tài sản nợ thị trường Rủi ro giá cổ phiếu: thay đổi giá chứng khoản ảnh hưởng đến thu nhập - ngân hàng có từ danh mục đầu tư Rủi ro tỷ giá: thay đổi tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến tài sản nợ, - nguồn thu chi ngoại tệ ngân hàng Rủi ro giá hàng hóa: rủi ro biến động bất lợi giá hàng hoá thị trường giá trị sản phẩm phái sinh hàng hóa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước Rủi ro tín dụng (Credit Risk): loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng • ( • • Bảo lãnh dự thầu • • • • ( • Bảo lãnh khác • • Thư tín dụng dự phòng thư tín dụng có hệ số chuyển đổi 100% ( • • • • • • ( • • Cam kết hạn mức cấp tín dụng • • • ( • • Các cam kết khác • • • • ( • Thư tín dụng không hủy ngang • • Chấp nhận toán hối phiếu thương mại ngắn hạn, có bảo đảm hàng hóa ( • ( • Các cam kết tài trợ thương mại khác • • • • • • • • % % % % % % % % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • ( • ( • ( • ( • ( • ( • • Thư tín dụng hủy ngang • • • Các cam kết hủyngang vô điều kiện khác • • • Các hợp đồng giao dịch lãi suất có kỳ hạn ban đầu năm Các hợp đồng giao dịch lãi suất có kỳ hạn ban đầu từ năm đến năm • Các hợp đồng giao dịch lãi suất có kỳ hạn ban đầu từ năm trở lên (cộng thêm (+) 1,0% cho năm kể từ năm thứ 3) • • • • • • • • • • • • • • Hợp đồng giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu năm Hợp đồng giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu từ năm đến năm • Hợp đồng giao dịch ngoại tệ có • • % • • % • • , % • • % • • % • • % • • % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • kỳ hạn ban đầu từ năm trở lên (cộng thêm (+) 3,0% cho năm kể từ năm thứ 3) ( % • • ( • • • • Tổng giá trị nội bảng tương ứng cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro = • = ∑ ∑ 3 ÷ ÷ 5 • • • = ∑3 1÷50 • = ∑31÷50 • • • PHỤ LỤC 03 25 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆU QUẢ • CỦA UỶ BAN BASEL • • Nguyên tắc - Mục đích, tính độc lập, quyền hạn, tính minh bạch hợp tác: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu phải phân định trách nhiệm rõ ràng mục đích đơn vị có thẩm quyền giám sát ngân hàng Mỗi đơn vị phải có hoạt động độc lập, quy trình minh bạch, có lực lượng nhân đầy đủ quản lý phù hợp, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhiệm vụ giao Một khuôn khổ pháp lý phù hợp việc giám sát hệ thống ngân hàng cần thiết, bao gồm điều liên quan đến cấp phép thành lập ngân hàng việc giám sát liên tục hoạt động hệ thống ngân hàng; quyền hạn kiểm tra tính tuân thủ hệ thống ngân hàng kiểm tra có nghi vấn tính an toàn bền vững hệ thống Các quy định chia sẻ thông tin quan quản lý nhà nước quy định bảo mật thông tin cần phải quy định rõ ràng • Nguyên tắc – Các hoạt động phép: Các hoạt động phép tổ chức cấp phép chịu giám sát tên gọi ngân hàng phải quy định rõ ràng việc sử dụng cụm từ “ngân hàng” tên gọi tổ chức phải kiểm soát gắt gao • Nguyên tắc – Các tiêu chí cấp phép: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phải có quyền đề tiêu chí từ chối đơn xin cấp Giấy phép thành lập hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn đề Quá trình cấp phép tối thiểu phải có đánh giá cấu chủ sở hữu quản trị 125 ngân hàng, bao gồm phù hợp khả thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành ngân hàng, chiến lược kế hoạch hoạt động ngân hàng, hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro, điều kiện tài dự kiến, bao gồm vốn gốc Nếu chủ sở hữu tổ chức mẹ ngân hàng nước ngoài, ngân hàng phải quan giám sát nước nguyên xứ chấp thuận trước • Nguyên tắc - Chuyển quyền sở hữu lớn: Cơ quan quản lý nhà nước phải có quyền xem xét từ chối đề xuất chuyển nhượng quyền sở hữu lớn chuyển nhượng quyền kiểm soát trực tiếp gián tiếp ngân hàng hữu cho bên khác • Nguyên tắc – Giao dịch mua lại lớn: Cơ quan quản lý nhà nước phải có quyền chuẩn y giao dịch mua lại lớn định đầu tư lớn ngân hàng, ngược lại tiêu chí nêu, bao gồm việc thành lập hoạt động xuyên quốc gia, phải đảm bảo rằng, giao dịch thay đổi cấu không ảnh hưởng đến an toàn ngân hàng, không đem đến cho ngân hàng rủi ro không đáng có gây cản trở đến việc giám sát hệ thống ngân hàng hiệu • Nguyên tắc – An toàn vốn tối thiểu: Cơ quan quản lý nhà nước phải đưa quy định an toàn vốn tối thiểu phù hợp ngân hàng để phản ánh rủi ro mà ngân hàng gặp phải, phải quy định rõ ràng thành phần vốn, đảm bảo vốn phải có khả chịu lỗ Tối thiểu ngân hàng hoạt động quốc tế, quy định không thấp mức mà Uỷ ban Basel quy định • Nguyên tắc – Quy trình quản trị rủi ro: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng, ngân hàng tập đoàn ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro toàn diện (bao gồm khả kiểm soát rủi ro Hội đồng quản trị Ban điều hành) để phát hiện, đánh giá, xử lý kiểm soát, giảm thiểu tất 126 rủi ro để đánh giá tổng thể mức độ đủ vốn ngân hàng trước danh mục rủi ro Các quy trình quản trị rủi ro phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức • Nguyên tắc - Rủi ro tín dụng: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có quy chế quản lý rủi ro tín dụng cân nhắc tới rủi ro tổ chức với sách an toàn, quy trình quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đo lường, kiểm tra kiểm soát rủi ro tín dụng (bao gồm rủi ro tác nghiệp) Điều bao gồm việc cho vay đầu tư, đánh giá chất lượng khoản nợ đầu tư, đồng thời tạo hệ thống quản trị rủi ro liên tục khoản nợ khoản mục đầu tư • Nguyên tắc – Tài sản có rủi ro, dự phòng dự trữ: Cơ quan quản lý cần đảm bảo ngân hàng phải xây dựng sách đảm bảo an toàn tối thiểu cho việc quản lý tài sản có rủi ro, xác định mức dự phòng dự trữ đủ cho tổ chức • Nguyên tắc 10 - Giới hạn mức cho vay: Cơ quan quản lý rủi ro phải đảm bảo ngân hàng phải có sách hệ thống quản trị rủi ro nhằm nhận dạng, quản lý khoản cho vay lớn danh mục, quan quan lý đồng thời cần phải xây dựng giới hạn cho vay nhằm hạn chế ngân hàng tập trung cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan • Nguyên tắc 11 - Rủi ro nhóm khách hàng có liên quan: Nhằm hạn chế việc cho vay (bao gồm khoản nợ nội bảng ngoại bảng) nhóm khách hàng có liên quan xác định xung đột lợi ích, quan quản lý cần có quy định giới hạn cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan, khoản cho vay phải kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cần phải có bước phù hợp nhằm kiểm soát giảm 127 thiểu rủi ro, việc xóa khoản nợ thực theo sách quy trình chuẩn mẫu • Nguyên tắc 12 – Rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình xác định, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi hoạt động cho vay đầu tư quốc tế, đồng thời ngân hàng phải trích lập dự phòng cho rủi ro • Nguyên tắc 13 – Rủi ro thị trường: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình xác định xác, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro thị trường; quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đặt định mức cụ thể và/hoặc dùng khoản vốn cụ thể để xử lý rủi ro thị trường có lý đáng • Nguyên tắc 14 – Rủi ro khoản: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có chiến lược quản lý khả chi trả tính toán rủi ro tổ chức, ngân hàng phải có sách quy trình để xác định, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro khoản, quản lý khả chi trả hàng ngày Cơ quan quản lý nhà nước phải yêu cầu ngân hàng có kế hoạch sẵn sàng đối ứng với vấn đề khoản phát sinh bất ngờ • Nguyên tắc 15: Rủi ro tác nghiệp (rủi ro hoạt động): Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải có sách quy trình quản lý rủi ro để nhận dạng, đánh giá, kiểm tra kiểm soát/giảm thiểu rủi ro hoạt động Các sách quy trình quản lý rủi ro phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức • Nguyên tắc 16: Rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro có hiệu nhằm nhận dạng, đo lường kiểm tra, kiểm soát rủi ro 128 lãi suất sổ sách ngân hàng, bao gồm chiến lược Hội đồng quản trị phê duyệt thực ban quản lý cấp cao; chiến lược cần phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức loại rủi ro • Nguyên tắc 17: Kiểm tra kiểm toán nội bộ: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải có hệ thống kiểm tra, kiểm soát kiểm toán nội phù hợp với quy mô mức độ phù hợp với loại hình kinh doanh tổ chức • Nguyên tắc 18 – Lạm dụng dịch vụ tài chính: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình, bao gồm quy tắc nghiêm ngặt “nhận biết khách hàng”, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực tài bảo vệ ngân hàng không bị lợi dụng, cách vô tình hay cố ý, vào hoạt động phạm pháp • Nguyên tắc 19 – Phương pháp giám sát: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu yêu cầu quan quản lý nhà nước xây dựng trì hiểu biết sâu sắc hoạt động ngân hàng tập đoàn ngân hàng, đồng thời hệ thống ngân hàng, tập trung vào an toàn tính bền vững, ổn định toàn hệ thống ngân hàng • Nguyên tắc 20 – Kỹ thuật giám sát: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu phải bao gồm tra chỗ kiểm soát từ xa liên hệ mật thiết quan quản lý nhà nước với ban điều hành ngân hàng • Nguyên tắc 21 – Thông tin giám sát: Cơ quan quản lý nhà nước phải có phương tiện thu thập, xem xét phân tích báo cáo an toàn hoạt động số thống kê ngân hàng gửi sở đơn lẻ tổng hợp, đồng thời phải có phương tiện để xác minh tính trung thực báo cáo thông qua tra chỗ thuê chuyên gia độc lập 129 • Nguyên tắc 22 – Kế toán công bố công khai: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải trì việc ghi chép sổ sách đầy đủ theo chuẩn mực kế toán quốc tế công nhận, công bố công khai thường xuyên thông tin phản ánh tình trạng tài lợi nhuận ngân hàng • Nguyên tắc 23- Quyền xử lý vi phạm quan quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước phải có công cụ hỗ trợ họ đưa biện pháp xử lý vi phạm kịp thời Trong bao gồm khả thu hồi Giấy phép hoạt động cảnh báo việc thu hồi Giấy phép hoạt động • Nguyên tắc 24 – Giám sát hợp nhất: Một yếu tố nhạy cảm việc giám sát hệ thống ngân hàng quan quản lý nhà nước giám sát tập đoàn ngân hàng sở hợp nhất, theo dõi sát sao, áp dụng tất quy tắc đảm bảo an toàn tất khía cạnh kinh doanh mà tập đoàn thực toàn cầu • Nguyên tắc 25 – Quan hệ quan quản lý nhà nước nước sở nước nguyên xứ: Việc giám sát hợp xuyên biên giới đòi hỏi hợp tác trao đổi thông tin quan quản lý nhà nước nước sở với quan quản lý có liên quan, chủ yếu quan quản lý nhà nước nước nguyên xứ Các quan quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng phải yêu cầu hoạt động nước sở ngân hàng nước thực theo tiêu chuẩn tổ chức nước • 130 • • • PHỤ LỤC CÁC GIẢ ĐỊNH VỀ TÌNH HUỐNG BIẾN ĐỘNG A Biến động từ bên ngân hàng Tin đồn ngân hàng phá sản Tin đồn ngân hàng khả toán Tin đồn ngân hàng lừa đảo khách hàng gửi tiền Tin đồn ngân hàng bị kiểm tra, kiểm soát, niêm phong hoạt động phi pháp, rửa tiền, bị đóng cửa Các tin đồn khác ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo ngân hàng (thành viên ban điều hành HĐQT bị bắt, bỏ trốn, đổ bể làm ăn phi vụ khác kinh doanh ngân hàng) Cháy trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch (thông tin bị đưa lên phương tiện đại chúng) Bị cướp công (mức độ nặng nề) Rủi ro từ hệ thống công nghệ thông tin a Hệ thống công nghệ thông tin có trục trặc, thực hoạt động toán cho khách hàng b Hệ thống công nghệ thông tin trục trặc, truyền số liệu chi nhánh hội sở, ảnh hưởng đến hoạt động kế toán c Hacker đột nhập vào mạng công nghệ thông tin gây xáo trộn tài khoản khách hàng B Biến động từ bên ngân hàng Khủng hoảng tài chinh Việt Nam Một ngân hàng cổ phần khác thiếu hụt khoản nghiêm trọng tuyên bố phá sản Bị thiên tai, bão, lũ lụt, động đất Các ngân hàng cổ phần quốc doanh có vấn đề, không cho vay Việt Nam có chiến tranh bị công khủng bố • 131 • • Tổn • 2-7 8- • 1-2 • 2-3 • 3-6 • 159 • ngày 21 • 30 ngày 13 • tháng 15 • tháng 15 • tháng 19 • T • A ài sản Có • T • ,690,303 160, • 415.345 25 • 891.166 17 • 376.277 18 • 684.666 17 • 456.133 16 • 856.398 15 • B ài sản Nợ • G • 747,095 9,1 • 476.675 1.5 • 576.788 1.5 • 573.789 1.2 • 879.122 1.4 • 572.877 769 • 896.800 1.4 597 59.988 STT • C • hỉ tiêu • • • C • ap Ngoại bảng • D • • 67.278 8,83 • guồn bổ sung 4,870 G • 881,261 H • ẠN MỨC GAP 1.5 • 87.188 (80 • 4.564) • 87.299 • 689.488 16, • AP (AB+C+D) • D 03,183 N • • E g • (51 • 1.130) (2 • 547.668) (1 • 757.679) • • Ngày 30/06/2015 46.688 1.6 • 78.399 (27 • 2.425) (1 • 857.379) 72.333 57 • 6.809 (14 • 5.314) (1 • 787.912) 9- • 1-5 • >5 tháng 12 tháng 17 • 14 • năm 19 • năm 22 387.677 15 • 467.465 16 6-9 71 • 3.566 155.176 14 • • • 786.222 4.3 • 66.419 • 5.2 • 05.808 (1 • >0 • 498.190 - • 67 • 8.977 33 • 5.963 >0 • 488.977 - • 783.877 - 56 • 67 778 443 • 955.478 >0 • 5.7 51.031 >0 657.288) PHỤ LỤC 05: BÁO CÁO MCO Loại tiền: VNĐ ngoại tệ qui đổi VNĐ • • • 132 • PHỤ LỤC 06: CÁC CHỈ TIÊU THANH KHOẢN THEO QUI ĐỊNH CỦA NHNN VÀ TPBANK • • S • I • • • 133 • • • Các tiêu Tỷ lệ theo qui định NHNN: • Tỷ lệ tổng tài sản Có toán Tổng nợ phải trả; • Tỷ lệ tổng tài sản Có (TSC) đến hạn toán vòng ngày kể từ ngày hôm sau tổng Tài sản Nợ (TSN) đến hạn vòng ngày • 1/ 2/ • • % • 5, % • 5, % Tỷ lệ an toàn vốn tối thiêu (CAR) • 1/ 2/ % • 2, % • 6, % • • 0/ 6/ • % • 7, % • 8, % • 9, % • 9, % • • • • Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động • 134 7, % Tỷ lệ theo qui định nội bộ: • • • • Một số tỷ lệ cấu tài sản có: • • • • Tỷ lệ chứng khoán tổng tài sản có • Tỷ lệ GTCG có thể chiết khấu, tham gia thị trường mở/tổng tài sản có • Tỷ lệ cho vay khách hàng/tổng tài sản có • • • 5, % • 2, % • 0, • • 8, % Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn • I • • • I 2, % • 3, % • 2, % • 1, % • 8, • 2, % • 3, % • 1, • • • Tỷ lệ cho vay trung dài hạn/cho vay KH • Một số tỷ lệ cấu tài sản nợ: % • 9, % % • 6, 5 % % • 9, % • • • • I 5, % • 3, % • 9, % • 2, • • • • • 135 • Tỷ lệ vốn huy động từ thị trường tổng tài sản nợ • Tỷ lệ vốn huy động từ thị trường tổng tài sản nợ • Tỷ lệ tiền gửi cư dân vốn huy động từ thị trường • Tỷ lệ tiền gửi KKH vốn huy động từ thị trường 3, % • 5, 7 % • 1, % • 4, • 4, % • 1, % • 8, % • 2, • • • Tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn vốn huy động từ thị trường • • • • • • 136 % • 5, % % • 5, % % • 5, % ... TMCP Tiên Phong Chương 3: Giải pháp kiến nghị hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTMCP Tiên Phong CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG...2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐOÀN NHẬT HƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG. .. KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Có thể chia rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại làm loại là: rủi ro tài rủi ro phi tài 1.2.1 Rủi ro tài Trong rủi ro tài hoạt động NHTM rủi ro trực tiếp ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG , GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay