Tư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam

164 234 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:45

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nho giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc theo đường tiếp biến, giao lưu văn hóa theo quân xâm lược phương Bắc Từ vị trí hệ tư tưởng kẻ thống trị, Nho giáo dần trở thành nhân tố cấu thành nên hệ tư tưởng Việt Nam Cùng với lớn mạnh Nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập hoàn thiện chế độ phong kiến Việt Nam, Nho giáo ngày trở thành hệ tư tưởng thống trị giai cấp thống trị phong kiến, đến đầu kỷ XIX triều Nguyễn thiết lập chế độ phong kiến trung ương tập quyền chuyên chế lên toàn xã hội nên để củng cố địa vị quyền lực mình, yêu cầu thiết đặt đối nhà Nguyễn phải có hệ tư tưởng, đồng thời sử dụng hệ tư tưởng làm công cụ chuyên Nho giáo lựa chọn triều Nguyễn lúc Được đề cao, trọng dụng, truyền bá máy Nhà nước, Nho giáo thực ảnh hưởng sâu sắc, rộng rãi, có vị trí, vai trò to lớn đời sống văn hoá tinh thần người Việt Nam kỷ XIX Sử dụng Nho giáo với tư cách hệ tư tưởng thống xây dựng quản lý đất nước, triều Nguyễn góp phần tạo dựng nên văn hoá Nho giáo rực rỡ với thành tựu đáng kể văn học, giáo dục, tư tưởng Cùng với đội ngũ trí thức Nho học xuất sắc đông đảo góp phần đắc lực vào thành công triều Nguyễn xây dựng phát triển đất nước giai đoạn nửa đầu kỷ XIX Trong số đội ngũ trí thức Nho học, có nhà Nho Nguyễn Công Trứ Ông Nho sĩ có phẩm chất công trạng xuất sắc, nhân vật lịch sử kiệt xuất triều Nguyễn danh nhân Việt Nam thời phong kiến Trong giới nghiên cứu, ông coi nhà Nho đa tài giai đoạn nửa đầu kỷ XIX Với thành công mà Nguyễn Công Trứ đạt suốt đời mình, ông trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều học giả thuộc nhiều ngành khoa học xã hội sử học, văn học, triết học, khoa học quản lý,… Hiện nay, việc tìm hiểu Nho học Việt Nam nói chung, Nho học triều Nguyễn nói riêng đặc biệt tư tưởng trí thức Nho học nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Nhà Nho Nguyễn Công Trứ quan tâm nghiên cứu phương diện lịch sử, văn học công trình khoa học sâu nghiên cứu cách hệ thống tư tưởng Nho giáo ông Vì vậy, việc tìm hiểu tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn, góp phần làm cho hiểu rõ tư tưởng thời đại qua Đồng thời, việc nghiên cứu góp phần cho khai thác phát huy tư tưởng có giá trị Nho giáo truyền thống vào đời sống xã hội đại, điều cần thiết cho phát triển đất nước Ngày này, xây dựng kiểu mẫu công chức “vừa hồng vừa chuyên”, trung thành tuyệt Đảng, đồng thời có lực quản lý xã hội giỏi, đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt thực tiễn Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ có ý nghĩa thực tiễn góp phần làm sáng tỏ mẫu hình nhà quản lý xã hội thời phong kiến, làm kinh nghiệm tham khảo cho việc xây dựng mẫu hình nhà quản lý xã hội Việt Nam Với lý trên, nghiên cứu sinh định lựa chọn đề tài “Tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ ý nghĩa lịch sử tư tưởng Việt Nam” làm nội dung luận án tiến sĩ Triết học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án * Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng Nho giáo nhà Nho Nguyễn Công Trứ ý nghĩa lịch sử tư tưởng Việt Nam * Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục đích luận án có nhiệm vụ sau đây: - Làm rõ sở hình thành tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ - Phân tích làm rõ nội dung tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ - Làm rõ ý nghĩa tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ lịch sử tư tưởng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án * Đối tượng nghiên cứu: Toàn tư tưởng chịu ảnh hưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ thể thơ văn tác phẩm liên quan tới ông * Phạm vi nghiên cứu: Các trước tác Nguyễn Công Trứ, tài liệu lịch sử, văn học, văn có liên quan Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận, thực tiễn luận án - Cơ sở lý luận: Lấy nguyên lý phương pháp luận triết học Mác – Lênin làm sở lý luận - Cơ sở tư liệu: Nguồn tài liệu tham khảo đề tài sử triều Nguyễn triều Nguyễn, công trình khoa học công bố liên quan đến đề tài trước tác Nguyễn Công Trứ * Phương pháp nghiên cứu: Đề tài kết hợp sử dụng phương pháp logic – lịch sử; phân tích – tổng hợp; hệ thống – cấu trúc, văn học, liên ngành khoa học xã hội Cái dự kiến luận án: Góp phần làm rõ tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ ý nghĩa tư tưởng lịch sử tư tưởng Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa mặt lý luận: + Luận án góp phần làm rõ ảnh hưởng Nho giáo tới Nguyễn Công Trứ, nhà Nho văn võ song toàn, có nhiều đóng góp vào việc củng cố triều Nguyễn ổn định, phát triển đời sống xã hội nửa đầu kỷ XIX + Luận án góp phần vào việc giới thiệu Nho giáo Việt Nam kỷ XIX nói chung tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ nói riêng - Ý nghĩa mặt thực tiễn: Luận án làm tài liệu tham khảo giảng dậy Nho giáo Việt Nam lịch sử tư tưởng Việt Nam trường Đại học Cao đẳng Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có chương 12 tiết Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương Cơ sở hình thành tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ Chương Những nội dung tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ Chương Ý nghĩa tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ lịch sử tư tưởng Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Nhóm công trình nghiên cứu sở hình thành tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ Việc nghiên cứu sở hình thành tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ tìm hiểu bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa – tư tưởng Việt Nam giai đoạn nửa đầu kỷ XIX Tìm hiểu triều Nguyễn nhiều học giả nước quan tâm nhiều góc độ khác tài liệu tham khảo cho học giả sau tìm hiểu vấn đề Để hiểu rõ tình hình Việt Nam nửa đầu kỷ XIX tác động tới hình thành tư tưởng nhà Nho Nguyễn Công Trứ Chúng tìm hiểu phân tích công trình nghiên cứu số lĩnh vực cụ thể * Nhóm công trình nghiên cứu kinh tế Nửa đầu kỷ XIX giai đoạn xảy nhiều biến cố lịch sử, không biểu rõ vấn đề trị - xã hội, văn hóa – tư tưởng mà bộc lộ khía cạnh kinh tế Do nghiên cứu kinh tế nước ta giai đoạn việc làm cần thiết nhiều học giả quan tâm, tìm hiểu Tiêu biểu phải kể đến số công trình: Nguyễn Thế Anh (1971) với tác phẩm “Kinh tế xã hội Việt Nam vua triều Nguyễn” tác giả dành toàn chương V để nói hoạt động thương nghiệp, trung tâm buôn bán, hoạt động thương mại yếu tố giao thông vận tải sách thuế khóa Trong viết mình, tác giả đặc biệt ý đến vai trò Nhà nước hoạt động ngoại thương giai đoạn nửa đầu kỷ XIX Trong Tạp chí nghiên cứu kinh tế (219), năm 1996, tác giả Đỗ Bang có “Chính sách ngoại thương triều Nguyễn – thực trạng hậu quả” viết đề cập đến sách bế quan tỏa cảng triều Nguyễn với biện pháp để nhằm thực tối ưu hóa sách Bài viết đồng thời cho thấy sách mà triều Nguyễn thực thi việc sử dụng tàu thuyền chế tài thương nhân nước vào nước ta Đỗ Bang (1997) mắt sách “Thương nghiệp Việt Nam triều Nguyễn” NXB Thuận Hóa Tác phẩm tìm hiểu trình bày sách thương nghiệp triều Nguyễn (chương 2) Tác giả đánh giá cao vai trò vua quan nhà Nguyễn họ nhận thấy tầm quan trọng kinh tế hàng hóa ngoại thương, việc trao đổi buôn bán với nước khu vực Tuy nhiên, trình thực thi sách ngoại thương mắc phải vài sai lầm chưa có sách khuyến khích cụ thể với thương nhân Năm 1999, sách “Việt Nam kỷ XIX” Nguyễn Phan Quang đề cập đến vấn đề thương nghiệp Theo tác giả cố gắng sách nội thương triều Nguyễn chưa đủ mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa, theo tác giả nhận xét nhà Nguyễn không ký kết hiệp ước thương mại hạn chế sách ngoại thương triều Nguyễn Vũ Văn Quân (2008) với “Vấn đề ruộng đất sách đối nội nhà Nguyễn nửa đầu kỷ XIX” HTKH “Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX” Bài viết khẳng định với việc lấy Nho giáo làm hệ tư tưởng thống trị xây dựng củng cố vương triều kinh tế triều Nguyễn tuôn theo tư tưởng Đó tính chất trọng nông, quan tâm tới vấn đề ruộng đất Tác giả tập trung phân tích cấu ruộng đất nước ta giai đoạn chia thành hai phận: ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân, qua đánh giá tính chất vai trò loại ruộng đất Tuy nhiên phạm vi tham luận, tác giả tập trung phân tích ruộng đất giai đoạn nửa đầu kỷ XIX mà chưa phân tích yếu tố khác tác động đến nông nghiệp Ngoài ra, tác giả chưa đánh giá vai trò thành phần kinh tế khác nông nghiệp Các nghiên cứu trình bày tương đối cụ thể tình hình kinh tế nước ta giai đoạn nửa đầu kỷ XIX góp phần tái lại thời kỳ lịch sử, giúp người đọc hiểu thời đại qua, đồng thời cung cấp sở khoa học giúp nghiên cứu tìm hiểu sâu nhân vật lịch sử triều Nguyễn giai đoạn * Nhóm công trình nghiên cứu trị - xã hội Chính trị - xã hội giai đoạn nửa đầu kỷ XIX vấn đề vô phức tạp, có ảnh hưởng sâu sắc tới cục diện lịch sử nước ta toàn tiến trình phát triển Chính vậy, việc tìm hiểu vấn đề nhiều học giả quan tâm Trong phải kể đến: Nguyễn Sĩ Hải (1962), luận án tiến sĩ Luật khoa với đề tài “Tổ chức quyền trung ương thời Nguyễn sơ: 1802 – 1847” công trình có nghiên cứu quan giám sát, tổ chức máy quyền triều Nguyễn Luận án tập trung sâu phân tích toàn quan trung ương triều vua: Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị Qua tìm hiểu cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quan giám sát Tuy nhiên luận án dừng lại mức liệt kê quy định triều đình chưa nghiên cứu sâu đánh giá cụ thể tổ chức thực tiễn hoạt động chưa làm rõ việc tổ chức quyền địa phương Trần Thanh Tâm (1996) “Tìm hiểu quan chức nhà Nguyễn” NXB Thuận Hóa, Huế Tác giả tìm hiểu máy quan chức nhà Nguyễn, theo tác giả công việc có ý nghĩa định hàng đầu vào vận hành chế độ phong kiến Với công trình nghiên cứu này, tác giả có đóng góp: Thứ đưa ý kiến quan chức nhà Nguyễn; Thứ hai góp phần cho độc giả danh mục từ tra cứu quan chức nhà Nguyễn Qua giúp người đọc mường tượng chế độ quan chức thời đại cách gọi tên chức quan triều đình Đỗ Bang (1997) với “Tổ chức máy Nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1884” Tác giả cho thấy giai đoạn phát triển cực thịnh chế độ quân chủ trung ương tập quyền triều Nguyễn chứng minh triều Nguyễn triều đại có tính uy lực tuyệt đối triều đại lịch sử phong kiến Việt Nam Tác phẩm tập trung vào khai thác tìm hiểu máy Nhà nước triều Nguyễn mà theo đánh giá tác giả có khả thống lãnh thổ, quyền giáo quyền Tác phẩm học kinh nghiệm cho nhà quản lý công cải cách hành chính, góp phần tạo dựng chế độ hành tốt đẹp cho xã hội ngày Đỗ Bang (2007) với “Triều Nguyễn: thiết lập tập quyền chế tài điều tiết cực quyền”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Bài viết lý giải chế độ trung ương tập quyền đạt đến đỉnh cao cực quyền đến mức tuyệt đối trở thành chế độ quân chủ chuyên chế cực đoan Nhà Nguyễn phải vận dụng thuyết trị nước phương Đông, đồng thời trình bày giải pháp chế quản lý Nhà nước Mặc dù viết phân tích sâu sắc tư tưởng trị nước phương Đông mà triều Nguyễn áp dụng, song tác giả chưa nêu bật tác dụng giá trị xã hội đương thời học nhà quản lý giai đoạn HTKH với tựa đề “Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX” (2008) Tại Hội thảo nhà nghiên cứu tập trung trình bày viết tham luận chúa Nguyễn vương triều Nguyễn góc độ khác nhau, như: PGS TS Trần Kim Đỉnh với “Góp phần tìm hiểu sử học triều Nguyễn”; TS Hà Minh Hồng “Việc củng cố mở rộng lãnh thổ vấn đề thống đất nước đầu kỷ XIX”; … Đặc biệt Báo cáo dẫn đề GS Phan Huy Lê khẳng định thời kỳ chúa Nguyễn vương triều Nguyễn thời kỳ lịch sử mà học giả có cách nhìn, cách đánh giá khác chí trái ngược Hội thảo cố gắng tiếp cận đánh giá cách công mặt tích cực, hạn chế; mạnh yếu triều Nguyễn giai đoạn từ kỷ XVI đến kỷ XIX, qua khẳng định việc nghiên cứu triều Nguyễn nhiều vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận Nhìn chung, công trình nghiên cứu khảo cứu cách tương đối tình hình trị - xã hội nước ta giai đoạn nửa đầu kỷ XIX cung cấp nhìn sâu sắc, đầy đủ triều Nguyễn đồng thời luận chứng khoa học giúp nhà nghiên cứu sau sử dụng làm tài liệu tham khảo * Nhóm công trình nghiên cứu văn hóa – tư tưởng Có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng triều Nguyễn song tìm hiểu phân tích vài công trình tiêu biểu, liên quan trực tiếp làm tài liệu tham khảo cho đề tài luận án Trần Văn Giàu (1973), “Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến cách mạng tháng tám”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Tác phẩm diễn tả trình chuyển biến lịch sử diễn trăm năm Việt Nam với đấu tranh xen kẽ ba hệ ý thức: Hệ ý thức phong kiến; hệ ý thức tư sản; hệ ý thức vô sản Đặc biệt tập 1, tác giả tập trung nghiên cứu sở xã hội ý thức hệ phong kiến tư tưởng Nho giáo giai đoạn Qua thấy chất chế độ phong kiến bối cảnh xã hội giai đoạn lịch sử Nguyễn Minh Tường (1996) với “Cải cách hành triều Minh Mệnh” Công trình tập trung nghiên cứu sâu cấu tổ chức, hoạt thể thay đổi số mệnh, quan điểm ông đạo làm người tư tưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước triều đình nhân dân Ngoài Nguyễn Công Trứ tiếp thu tư tưởng tri hành hợp Nho giáo, lấy tư tưởng làm phương châm sống thân, đời quán triệt quan điểm gắn liền tư với hành động, tư tưởng gây dựng cho ông nghiệp kinh bang tế nhiều lĩnh vực mang lại lợi ích cho dân, cho nước Tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ có vị trí ý nghĩa quan trọng lịch sử tư tưởng Việt Nam nửa đầu kỷ XIX Những tư tưởng ông kết trình tiếp thu quan điểm tích cực Nho học Đồng thời tư tưởng Nho giáo mà ông triệt để áp dụng suốt đời nghiệp khẳng định vị trí thống trị Nho giáo triều Nguyễn, khẳng định sức sống mãnh liệt Nho giáo tồn qua nhiều kỷ triều đại phong kiến nước ta Ngoài tư tưởng Nho giáo ông góp phần làm rõ nội hàm số quan niệm Nho giáo, góp phần Việt hóa chúng cho phù hợp với thời đại ông Tư tưởng ông trời, người, mối quan hệ trời – đất – người với việc đề cao mệnh trời lý giải cho phương thức hoạt động xã hội phong kiến đương thời gắn chặt thần quyền quyền người Trong tư tưởng đạo làm người với quan niệm đạo đức mối quan hệ người xã hội, Nguyễn Công Trứ trọng đến lẽ sống, ý thức trách nhiệm kẻ sĩ, đạo đức người quân tử Qua góp phần xây dựng hình tượng người quân tử xã hội phong kiến có phẩm chất Nho học, có chí khí anh hùng, ý thức trách nhiệm trước xã hội, đồng thời góp phần xây dựng mẫu hình người quản lý xã hội nước ta Tư tưởng kết hợp tri hành ông có ý nghĩa sâu sắc cho việc xây dựng mẫu hình người quân tử xã hội đương thời, gắn suy nghĩ với hành động, 149 tránh lối học tầm chương… tư tưởng học kinh nghiệm cho người quản lý xã hội dám nghĩ, dám làm, tránh tình trạng nói nhiều làm ít, tách rời lý luận với thực tiễn Tư tưởng hành động Nguyễn Công Trứ đạt lĩnh vực có giá trị vô sâu sắc, học kinh nghiệm quý báu cho phát triển đất nước giai đoạn Tư tưởng trị ông học cho nhà quản lý, lãnh đạo đất nước việc lấy dân làm gốc với mục tiêu xây dựng Nhà nước dân - dân - dân Tư tưởng kinh tế với mô hình Nhà nước nhân dân làm ông áp dụng vào trình thực phát triển kinh tế đất nước Tư tưởng quân học cho nhà quân sự, ca ngợi lòng dũng cảm, tình yêu quê hương đất nước Ngoài tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ kẻ sĩ, người quân tử nhiều giá trị việc xây dựng nhân cách người XHCN nước ta giai đoạn Đó học trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng người Việt Nam, bền tâm vững chí trước khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập tự Tổ quốc, thể khí phách hào hùng, anh dũng người Việt Nam với lý tưởng sống cao đẹp, sức lao động học tập để dựng xây đất nước quê hương, góp phần đào tạo người giỏi phương diện, trung thành tuyệt Đảng, yêu dân con, có lực quản lý xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước Tư tưởng Nho học Nguyễn Công Trứ điển hình cho xu hướng Nho giáo tích cực chân Việt Nam, không chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo Khổng Mạnh mà thân tư tưởng Nho giáo ông vượt lên giáo lý Nho học, thể khác biệt quan niệm nhà Nho vấn đề xung quanh sống Những tư tưởng có ý nghĩa vô quan trọng lịch sử tư tưởng Việt Nam, không góp 150 phần xác lập giá trị Nho học xã hội đương thời, đặc biệt góp phần vào việc xây dựng mẫu hình người quân tử xã hội phong kiến mà có nhiều giá trị giai đoạn với học kinh nghiệm vô quý giá việc xây dựng đào tạo đội ngũ người lãnh đạo quản lý xã hội vừa hồng vừa chuyên 151 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Đỗ Việt Hà (2015), “Tư sáng tạo kinh tế niên Việt Nam nay”, Tạp chí Dân tộc (174), tr 19 – 20 Đỗ Việt Hà (2015), “Nguyễn Công Trứ tri hành hợp nhất”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (374), tr 105 – 108 Đỗ Việt Hà (2015), “Tư tưởng hoạt động kinh tế Nguyễn Công Trứ”, Tạp chí Mặt trận (142), tr 54 – 56 Đỗ Việt Hà (2015), “Pháp luật triều Nguyễn số giá trị nó”, trang Thông tin Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (17/8/2015) (http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/List/NghienCuuTraDoi/View_detail ) Đỗ Việt Hà (2016), “Những giá trị nghiệp Nguyễn Công Trứ”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (374), tr 67 – 70 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thuận An (1999), “Quốc sử quán triều Nguyễn”, Tạp chí nghiên cứu Huế T.1, tr.168 – 190 Đào Duy Anh (1939), “Khổng giáo phê bình tiểu luận”, NXB Quan Hải Tùng Thư, Huế Đào Duy Anh (1994), “Vài ý kiến ảnh hưởng Nho giáo với xã hội Việt Nam”, Kỷ yếu HTKH Nho giáo Việt Nam, Viện Triết học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thế Anh (1971), “Kinh tế xã hội Việt Nam vua triều Nguyễn”, NXB Lửa Thiêng Đỗ Bang (1995), “Triều Nguyễn - mâu thuẫn giải mâu thuẫn”, Hội thảo khoa học triều Nguyễn, tr 46 – 51 Đỗ Bang (chủ biên) (1997), Tổ chức máy Nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1884, NXB Thuận Hóa, Huế Đỗ Bang (1999), Tư tưởng canh tân đất nước triều Nguyễn, NXB Thuận Hóa, Huế Đỗ Bang (2007), “Triều Nguyễn: thiết lập tập quyền chế tài điều tiết cực quyền”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1), tr 45 – 53 Đỗ Bang, Nguyễn Minh Tường (2011), Chân dung Vua Nguyễn, NXB Thuận hóa, Huế 10 Nguyễn Thanh Bình (2005), Học thuyết trị - xã hội Nho giáo thể Việt Nam (từ kỷ XI đến nửa đầu kỷ XIX) , luận án tiến sĩ Triết học, Đại học khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội 11 Phan Bội Châu (1990), Khổng học đăng, tập - 10, NXB Thuận hóa, Huế 12 Doãn Chính (2013), Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến đầu kỷ XIX, NXB Chính trị Quốc gia – thật, Hà Nội 153 13 Trương Chính (1983), “Lời giới thiệu sách Thơ văn Nguyễn Công Trứ”, NXB Văn học, Hà Nội 14 Trương Chính (2007), “Phong cách Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 476 - 483 15 Nguyễn Đình Chú (2005), “Hôm với Nho giáo”, Tạp chí Hán Nôm (1), tr – 10 16 Nguyễn Đình Chú (2009), “Nguyễn Công Trứ: Sự lên cá thể”, Tạp chí nghiên cứu văn học (3), tr – 13 17 Đoàn Trung Còn (1950), Luận Ngữ, Nhà in Trí Đức Tòng – thơ, Sài Gòn 18 Phạm Vĩnh Cư (2007), “Thơ hành lạc Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 520 - 530 19 Phan Đại Doãn (1998), Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Phan Đại Doãn (2005), “Nho giáo Việt Nam”, Tạp chí xưa (229 – 230), tr – 11 21 Cao Xuân Dục (1993), Quốc triều hương khoa lục, NXB thành phố Hồ Chí Minh 22 Đại Nam thực lục (1963), Tập V, NXB khoa học 23 Đại Nam thực lục (1963), Tập VI, NXB khoa học 24 Đại Nam thực lục (1964), Tập VII, NXB khoa học 25 Đại Nam thực lục (1964), Tập VIII, NXB khoa học 26 Đại Nam thực lục (1964), Tập IX, NXB khoa học 27 Đại Nam thực lục (1964), Tập X, NXB khoa học 28 Quang Đạm (1994), Nho giáo xưa nay, NXB Văn hóa, Hà Nội 29 Kiêm Đạt (1960), Nguyễn Công Trứ, Luận đề - nghiên cứu – khảo luận, NXB Trẻ, Sài Gòn 154 30 Kiêm Đạt, Nguyễn Minh (2007), “Mấy nét Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 239 – 249 31 Nguyễn Khoa Điềm (2007), “Nguyễn Công Trứ với hôm nay”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 462 464 32 Biện Minh Điền (2009), “Sự thống đối cực phong cách nghệ thuật Nguyễn Công trứ”, Tạp chí nghiên cứu Văn học (3), tr 28 – 41 33 Thái Kim Đỉnh (1998), “Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858)”, Danh nhân Hà Tĩnh, tr.138 – 144 34 Trần Kim Đỉnh (1993), Sử học Việt Nam kỷ XIX đến năm 1945, luận án tiến sĩ Lịch sử , Đại học Tổng hợp, Hà Nội 35 Trần Kim Đỉnh (2008), “Góp phần tìm hiểu sử học triều Nguyễn”, Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 36 Vũ Hướng Đông (2008), “Ý thức Biển Vua Minh Mệnh”, Kỷ yếu HTKH Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 37 Phạm Văn Đức (2013), “Trách nhiệm xã hội tri thức Nho giáo Việt Nam xưa”, Tạp chí lý luận trị (6), tr 35 – 39 38 Trần Văn Giàu (1969), “Các nguyên lý đạo đức Nho giáo Việt Nam kỷ XIX”, Tạp chí nghiên cứu lịch sử (128), tr – 17 39 Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến cách mạng tháng Tám, T.1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 40 Nguyễn Sĩ Hải (1962), Tổ chức quyền trung ương thời Nguyễn sơ: 1802 – 1847, luận án tiến sĩ Luật khoa, Sài Gòn 41 Dương Quảng Hàm (1968), Việt Nam văn học sử yếu, NXB Sài gòn 155 42 Tôn Thất Hanh (1994), “Quốc sử quán thời Nguyễn”, Tạp chí Huế Xưa Nay (6), tr 50 – 58 43 Phan Thư Hiền (2008), Nguyễn Công Trứ với hát ca trù, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 44 Nguyễn Khắc Hoạch (2007), “Lý tưởng kẻ sĩ thi văn đời Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 228 – 238 45 Hà Minh Hồng (2008), “Việc củng cố mở rộng lãnh thổ vấn đề thống đất nước đầu kỷ XIX”, Kỷ yếu HTKH Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 46 Cao Xuân Huy (1995), Tư tưởng phương đông – gợi điểm nhìn tham chiếu, NXB Văn học, Hà Nội 47 Phạm Mai Hùng (2008), “Đôi điều cảm nhận văn hóa di sản văn hóa Vương triều Nguyễn (1802 – 1945)”, Kỷ yếu HTKH Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 48 Chu Trọng Huyến (1995), Nguyễn công Trứ - người nghiệp, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 49 Chu Trọng Huyến (1996), Nguyễn Công Trứ thơ đời, NXB Văn học, Hà Nội 50 Đoàn Tử Huyến (2008), Nguyễn Công Trứ đời thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa – ngôn ngữ Đông Tây 51 Trần Đình Hượu (1999), Nho giáo văn học Việt Nam Trung cận đại, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 156 52 Trần Thị Lan Hương (2014), Đạo đức trung, hiếu Nho giáo ý nghĩa việc giáo dục ý thức trách nhiệm Việt Nam nay, luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 53 Chu Hy (1998), Tứ thư tập (Nguyễn Đức Lân dịch giải), NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 54 Vũ Ngọc Khánh (1996), Nguyễn Công Trứ, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 55 Vũ Khiêu (1994), “Những vấn đề Nho giáo lịch sử tư tưởng Việt Nam”, Kỷ yếu HTKH Nho giáo Việt Nam, Viện Triết học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 56 Vũ Khiêu (1997), Nho giáo phát triển Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 57 Nguyễn Bách Khoa (1944), Tâm lý tư tưởng Nguyễn Công Trứ, NXB Tạp chí văn mới, Hàn Thuyên 58 Nguyễn Bách Khoa (2003), Khoa học văn chương, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 59 Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược, II, Trung tâm học liệu, Sài Gòn 60 Trần Trọng Kim (2008), Nho giáo, NXB Văn hóa - Thông tin 61 V.I Lênin (2002), toàn tập, T.4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 62 Lê Thị Lan (2007), Tư tưởng Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), Viện triết học, Hà Nội 63 Lê Thị Lan (2009), “Nho giáo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam thời đại toàn cầu hóa”, Tạp chí Triết học (12), tr 19- 26 64 Ngô Đức Lập (2013), Cơ cấu tổ chức chế hoạt động quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1885, luận án tiến sĩ Lịch sử, Khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Huế 157 65 Phan Huy Lê (2008), “Báo cáo dẫn đề”, Kỷ yếu HTKH Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 66 Phong Lê (2009), “Nguyễn Công Trứ Cao Bá Quát – hai thân phận trí thức – nho sĩ mở đầu triều Nguyễn…”, Đến với tiến trình văn học Việt Nam đại, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, tr 439 – 471 67 Nguyễn Lộc (2007), “Thơ văn Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 332 - 353 68 Lưu Trọng Lư (1939), “Nguyễn Công Trứ nhà thi sĩ Nghệ tĩnh sau trăm năm”, Tạp chí Tao đàn (1) 69 Nguyễn Công Lý (2011), “Đọc sách: hát nói Nguyễn Công Trứ chuyên luyện tinh tuyển”, Tạp chí nghiên cứu văn học (2) 70 Nguyễn Thị Thanh Mai (2007), Ảnh hưởng đạo đức Nho giáo đạo đức người cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay, luận án tiến sĩ Triết học, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 71 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2009), Quan niệm Nho giáo người, giáo dục đào tạo người, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 72 Nguyễn Đức Mậu (2009) giới thiệu tuyển chọn , Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 73 Hồ Chí Minh (1996), toàn tập, T.3, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 74 Hồ Chí Minh (1996), toàn tập, T.6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 75 Hồ Chí Minh (1996), toàn tập, T.8, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 76 Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, T.5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 77 Hồ Chí Minh (2000), toàn tập, T.8, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 78 Nguyễn Nghiệp (2007), “Những nhân tố tạo nên mâu thuẫn tư tưởng Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 291 - 311 158 79 Nguyễn Viết Ngoạn (2003), Nguyễn Công Trứ - tác giả, tác phẩm, giai thoại, NXB Đại học Quốc gia, Thành phồ Hồ Chí Minh 80 Nguyễn Viết Ngoạn (2010), Nguyễn Công Trứ ca ngất ngưởng, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh 81 Hữu Ngọc (2004), Thi cử Nho giáo, NXB Thế giới 82 Phan Ngọc (1995) “Đạo nho Việt Nam, khúc xạ”, Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc (4) 83 Phạm Thế Ngũ (2007), “Sáng tác Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 250 - 290 84 Võ Thị Thu Nguyệt (2004), “Xã hội Việt Nam hôm Nho giáo”, Tạp chí Đông Nam Á (4), tr 23 – 25 85 Vương Trí Nhàn (2007), “Tính đại Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 484 - 489 86 Nguyễn Hồng Phong (1998), Văn hóa trị Việt Nam – truyền thống đại, NXB Văn hóa – Thông tin 87 Vũ Huy Phúc (2007), “Mấy nhận xét sơ nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 397 - 403 88 Phạm Thị Ái Phương (2006), “Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), kiến nghị giáo dục Việt Nam nửa đầu kỷ XIX”, Tạp chí nghiên cứu lịch sử (5), tr 34 – 41 89 Nguyễn Phan Quang, Nguyễn Danh Phiệt (2007), “Vài ý kiến nhân vật Nguyễn Công Trứ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 382 - 396 90 Nguyễn Phan Quang (2008), “Một vài suy nghĩ tình hình xã hội phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu kỷ XIX”, Kỷ yếu HTKH Chúa 159 Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 91 Quốc sử quán triều Nguyễn (1994), Minh Mệnh Chính Yếu - tập I, NXB Thuận hóa, Huế 92 Quốc sử quán triều Nguyễn (1994), Minh Mệnh Chính Yếu - tập II, NXB Thuận hóa, Huế 93 Quốc sử quán triều Nguyễn (1994), Minh Mệnh Chính Yếu - tập III, NXB Thuận hóa, Huế 94 Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, NXB Giáo dục, Hà Nội 95 Phạm Thị Quỳnh (2013), Ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo giáo dục tới lĩnh vực giáo dục – khoa cử Việt Nam từ kỷ XI đến kỷ XV, luận án tiến sĩ triết học, Đại học khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội 96 Doãn Quốc Sỹ - Việt Tử, Khảo luận Nguyễn Công Trứ, NXB Nam Sơn, Sài Gòn 97 Nguyễn Hữu Sơn (2009), “Nhà nho Nguyễn Công Trứ với phật giáo”, Tạp chí nghiên cứu văn học (3), tr 42- 54 98 Nguyễn Đức Sự (2009), “Vị trí vai trò Nho giáo xã hội Việt Nam”, Tạp chí Triết học (10), tr 16 – 20 99 Trần Vũ Tài (1999), Quốc sử quán triều Nguyễn phương pháp biên soạn thành tựu, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Vinh, Nghệ An 100 Trần Vũ Tài (2008), “Quốc sử quán triều Nguyễn từ thời Vua Gia Long đến Tự Đức”, Kỷ yếu HTKH Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, NXB Thế giới, Hà Nội 101 Nguyễn Hữu Tâm (2009), Quốc sử quán triều Nguyễn (1820 – 1945), luận án tiến sĩ Lịch sử, Viện sử học 160 102 Lê Tâm (1952), Thân thơ văn Nguyễn Công Trứ, NXB Cây Thông 103 Trần Thanh Tâm (1996), Tìm hiểu quan chức nhà Nguyễn, NXB Thuận Hóa, Huế 104 Văn Tân (2007), “Nguyễn Công Trứ việc làm ông hồi kỷ XIX”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 312 - 331 105 Hà Văn Tấn (2007), “Nhân kỷ niệm Nguyễn Công Trứ bàn cách đánh giá”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 465 - 475 106 Cao Tự Thanh (2005), “Nho giáo với lịch sử Việt Nam”, Tạp chí Hán nôm (1), tr 27 – 32 107 Trần Thị Thanh Thanh (2004), “Về hành triều Nguyễn (thời kỳ 1802 – 1883)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (2), tr 17 – 25 108 Trần Đình Thảo (2009), “Mấy suy nghĩ vấn đề người Nho giáo”, Tạp chí giáo dục lý luận (11), tr 25 – 29 109 Lê Sỹ Thắng (1997), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 110 Chương Thâu (2007), Góp phần tìm hiểu Nho giáo – nho sĩ – trí thức Việt Nam trước 1945, NXB Văn hóa thông tin Viện Văn hóa, Hà Nội 111 Trần Nho Thìn (2007), Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội 112 Nguyễn Đăng Thục (2008), Nguyễn Công Trứ nghệ thuật sống nghệ thuật, NXB Quốc học, Huế 113 Nguyễn Tài Thư (1993), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, NXB khoa học xã hội, Hà Nội 161 114 Nguyễn Tài Thư (1997), Nho học Nho học Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 115 Nguyễn Tài Thư (2007), “Nguyễn Công Trứ - người nho sĩ”, Nguyễn Công Trứ tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 358 370 116 Nguyễn Tài Thư (2009), “Một số đặc trưng Nho giáo Việt Nam”, Tạp chí triết học (9), tr 10 – 21 117 Lê Thước (1928), Sự nghiệp thi văn Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội 118 Lê Thước, Hoàng Ngọc Phách, Trương Chính (1958), Thơ văn Nguyễn Công Trứ, NXB Văn hóa, Hà Nội 119 Phan Mạnh Toàn (2006), “Những nhân tố chủ yếu làm biến đổi Nho giáo Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (9), tr 44 – 48 120 Nguyễn Thanh Tùng (2008), “Bài văn sách đỗ giải nguyên Nguyễn Công Trứ”, Tạp chí Hán Nôm (5), tr 70 - 80 121 Vũ Đình Trác (1988), Triết lý chấp sinh Nguyễn – Công – Trứ, Luận án triết học Việt Nam, NXB Hội hữu xuất bản, Orange, California 122 Nguyễn Công Trứ (2008), “Bài ca ngất ngưởng”, Nguyễn Công Trứ 36 thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 123 Nguyễn Công Trứ (2008), “Cầm kỳ thi tửu”, Nguyễn Công Trứ 36 thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 124 Nguyễn Công Trứ (2008), “Chí khí anh hùng”, Nguyễn Công Trứ 36 thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 125 Nguyễn Công Trứ (2008), “Chữ nhàn”, Nguyễn Công Trứ 36 thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 126 Nguyễn Công Trứ (2008), “Đi thi tự vịnh”, Nguyễn Công Trứ 36 thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 162 127 Nguyễn Công Trứ (2008), “Vịnh cảnh nghèo”, Nguyễn Công Trứ 36 thơ, NXB Lao động, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 128 Nguyễn Công Trứ (2009), “Có chí nên”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 129 Nguyễn Công Trứ (2009), “Chí nam nhi”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 130 Nguyễn Công Trứ (2009), “Chí anh hào”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 131 Nguyễn Công Trứ (2009), “Chức phận kẻ trượng phu”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 132 Nguyễn Công Trứ (2009), “Làm cho tỏ mặt nam nhi”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 133 Nguyễn Công Trứ (2009), “Luận kẻ sĩ”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 134 Nguyễn Công Trứ (2009), “Nợ tang bồng”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 145 Nguyễn Công Trứ (2009), “Trên nước nhà”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 136 Nguyễn Công Trứ (2009), “Vịnh phật”, Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt Nam 137 Nguyễn Minh Tường (1996), Cải cách hành triều Minh Mệnh, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 138 Phạm Ngọc Uyển (2004), “Nguyễn Công Trứ, quen mà lạ - nhà nho phi nho giáo”, Tạp chí tia sáng (8), tr 163 ... Cơ sở hình thành tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ Chương Những nội dung tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ Chương Ý nghĩa tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ lịch sử tư tưởng Việt Nam Chương TỔNG... tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ ý nghĩa tư tưởng lịch sử tư tưởng Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa mặt lý luận: + Luận án góp phần làm rõ ảnh hưởng Nho giáo tới Nguyễn Công. .. Công Trứ - Phân tích làm rõ nội dung tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ - Làm rõ ý nghĩa tư tưởng Nho giáo Nguyễn Công Trứ lịch sử tư tưởng Việt Nam Đối tư ng phạm vi nghiên cứu luận án * Đối tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam , Tư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam , Tư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay