NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nội

104 201 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:25

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUỐC THẮNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ CHẾ PHẨM D409 ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA BẮC THƠM SỐ TẠI HUYỆN THANH OAI – HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUỐC THẮNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ CHẾ PHẨM D409 ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA BẮC THƠM SỐ TẠI HUYỆN THANH OAI – HÀ NỘI Chuyên nghành: Khoa học trồng Mã số: 60.60.01.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tất Cảnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Tất Cảnh, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài, trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Ban Quản lý đào tạo, khoa Nông Học, đặc biệt thầy cô Bộ môn Canh tác học – Khoa Nông Học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực đề tài hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC BẢNG VI DANH MỤC ĐỒ THỊ VII TRÍCH YẾU LUẬN VĂN X THESIS ABSTRACT XI PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI PHÂN BÓN .3 2.1.1 Khái niện chung 2.1.2 Phân loại phân bón 2.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VỀ CÂY LÚA .4 2.2.1 Nghiên cứu nguồn gốc phân loại lúa 2.2.2 Nghiên cứu hình thái, đặc điểm sinh học thời kỳ sinh trưởng phát triển lúa 2.2.3 Nghiên cứu số đặc điểm sinh thái lúa .6 2.2.4 Những biến đổi sinh lý sinh hóa lúa 10 2.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO LÚA TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI .15 2.3.1 Tình hình sử dụng phân khoáng cho lúa 15 2.3.2 Tình hình sử dụng phân hữu cho lúa 20 2.3.3 Tình hình sử dụng phân bón cho lúa 21 2.4 NHỮNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỚI NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÚA GẠO 22 2.4.1 Ảnh hưởng phân bón tới suất lúa 22 2.4.2 Ảnh hưởng phân bón tới chất lượng lúa gạo 26 PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM 30 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 30 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .30 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 31 3.2.3 Nội dung nghiên cứu .31 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 iii 3.3.1 Bố trí thí nghiệm: 31 3.3.2 Các tiêu theo dõi 32 3.4 KỸ THUẬT ÁP DỤNG 36 3.4.1 Đất thí nghiệm: .36 3.4.2 Làm đất, làm mạ cấy 37 3.4.3 Phân bón cách bón phân .37 3.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU .38 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 4.1.1 Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến tăng trưởng chiều cao 39 4.1.2 Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến động thái tăng trưởng số 40 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI .43 4.2.1 Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến khối lượng chất khô tích lũy .43 4.2.2 Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến số diện tích .45 4.2.3 Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến số SPAD 46 4.2.4 Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến hiệu suất quang hợp .47 4.3 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN TÌNH HÌNH NHIỄM MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI .49 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 49 4.5 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI .51 4.6 HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA CÁC MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG KẾT HỢP CHẾ PHẨM D409 TRÊN GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 55 4.7 KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .56 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 KẾT LUẬN 58 5.2 KIẾN NGHỊ .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 64 iv v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lượng phân bón suất lúa số nước Châu Á .16 Bảng 2.2 Tiêu thụ phân hoá học suất trồng Việt Nam .16 Bảng 2.3 Liều lượng phân bón sử dụng cho vùng thâm canh lúa .19 Bảng 2.4 Nhu cầu cân đối phân bón Việt Nam đến năm 2020 .20 Bảng 4.1: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến động thái tăng trưởng chiều cao 39 Bảng 4.2: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến động thái tăng trưởng số .40 Bảng 4.3: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến động thái tăng trưởng số nhánh 42 Bảng 4.4: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến khối lượng chất khô tích lũy 44 Bảng 4.5: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến số diện tích 46 Bảng 4.6: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến hàm số SPAD 47 Bảng 4.7: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến hiệu suất quang hợp 48 Bảng 4.8: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến tình hình nhiễm số loại sâu bệnh 49 Bảng 4.9: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến suất yếu tố cấu thành suất 50 Bảng 4.10: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến chất lượng thương phẩm .52 Bảng 4.11: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến chất lượng xay xát 53 Bảng 3.12: Ảnh hưởng mức phân bón hữu lục thần nông thời gian phun chế phẩm D409 đến chất lượng dinh dưỡng 54 Bảng 4.13: Hiệu kinh tế mức phân bón hữu lục thần nông kết hợp chế phẩm D409 55 Bảng 4.14: Hiệu kinh tế mô hình trình diễn kết nghiên cứu mức phân hữu Lục Thần Nông chế phẩm D409 giống lúa Bắc thơm số vụ mùa 2015 huyện Thanh Oai - thành phố Hà Nội 57 vi DANH MỤC ĐỒ THỊ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI PHÂN BÓN 2.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VỀ CÂY LÚA 2.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO LÚA TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 15 2.4 NHỮNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỚI NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÚA GẠO 22 3.1 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM 30 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 30 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.4 KỸ THUẬT ÁP DỤNG 36 3.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 38 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 ĐƠN VỊ: CM 39 ĐƠN VỊ: LÁ 41 ĐƠN VỊ: NHÁNH 42 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43 ĐƠN VỊ: (G/KHÓM) 44 ĐƠN VỊ: M2 LÁ/M2 ĐẤT 46 ĐƠN VỊ: G/M2 LÁ/NGÀY 48 4.3 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN TÌNH HÌNH NHIỄM MỘT SỐ LOẠI SÂU BỆNH CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 49 ĐƠN VỊ: ĐIỂM 49 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 49 vii 4.5 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 51 TỶ LỆ DÀI/RỘNG Ở CÔNG THỨC CT4 LÀ CAO NHẤT (2,75), TIẾP ĐẾN LÀ CÔNG THỨC CT3 (2,71), THẤP NHẤT LÀ CÔNG THỨC CT5 CHỈ ĐẠT 2,50 CẢ CÔNG THỨC ĐỀU CÓ TỶ LỆ DÀI/RỘNG NẰM TRONG KHOẢNG (2-3), NHƯ VẬY THEO TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI DẠNG HẠT CỦA IRRI THÌ CẢ CÔNG THỨC TRÊN ĐỀU ĐƯỢC XẾP VÀO NHÓM CÓ DẠNG HẠT THON TRUNG BÌNH ĐỘ BẠC BỤNG CỦA CÔNG THỨC LÀ KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT NHIỀU, ĐỀU CÓ TỶ LỆ BẠC BỤNG DƯỚI 10%, ĐƯỢC XẾP Ở NHÓM CÓ ĐIỂM VÀ CÓ NỘI NHŨ TRẮNG TRONG 52 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở TRÊN CHO THẤY CHẤT LƯỢNG THƯƠNG PHẨM ÍT PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH TRONG ĐÓ CÓ YẾU TỐ PHÂN BÓN NHƯ VẬY, CÁC CHỈ TIÊU NÀY PHỤ THUỘC VÀO BẢN CHẤT DI TRUYỀN CỦA GIỐNG 52 52 - CHẤT LƯỢNG XAY XÁT: CỦA GIỐNG LÚA RẤT ĐƯỢC QUAN TÂM KHÔNG NHỮNG CỦA NHÀ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA MÀ CÒN LÀ SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT GẠO CHẤT LƯỢNG XAY XÁT CỦA GẠO CÓ Ý NGHĨA TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HẠT GẠO QUA NGHIÊN CỨU CHÚNG TÔI THU ĐƯỢC KẾT QUẢ BẢNG 4.11 53 4.6 HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA CÁC MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG KẾT HỢP CHẾ PHẨM D409 TRÊN GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 55 4.7 KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 5.1 KẾT LUẬN 58 5.2 KIẾN NGHỊ 58 viii 3.10000 16.6000 24.1000 SE(N= 3) 0.157926 1.04218 0.804638 5%LSD 14DF 0.479023 3.16115 2.44064 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B35 12/11/15 5:38 :PAGE Thiet ke kieu RCB - Bang 3.5 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LTN*D409| GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 24) DEVIATION C OF V |NL |LTN |D409 | | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | DNHH 0.1949 24 3.6875 0.41000 0.27354 7.4 0.0224 0.0262 0.0112 TRO 24 18.763 3.0092 1.8051 9.6 0.0010 0.2049 0.0025 24 27.025 3.6706 1.3937 5.2 0.0000 0.0029 0.0001 0.9701 CS 0.0760 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DNHH FILE B36 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - Bang 3.6 VARIATE V004 DNHH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 910000 LTN 4.79 0.026 374999E-02 374999E-02 0.04 0.840 D409 821250 2.88 0.073 LTN*D409 412500E-01 137500E-01 0.14 0.931 * RESIDUAL 14 1.33000 455000 273750 950000E-01 - 77 * TOTAL (CORRECTED) 23 3.10625 135054 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TRO FILE B36 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - Bang 3.6 VARIATE V005 TRO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ER LN ============================================================================= NL 1.17000 585000 5.57 0.016 LTN 303750 303750 2.89 0.108 D409 971250 323750 3.08 0.061 LTN*D409 131250 437500E-01 0.42 0.746 * RESIDUAL 14 1.47000 105000 * TOTAL (CORRECTED) 23 4.04625 175924 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CS FILE B36 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - Bang 3.6 VARIATE V006 CS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 2.04750 1.02375 15.37 0.000 LTN 240000 240000 3.60 0.076 D409 255000 850000E-01 1.28 0.321 LTN*D409 270000 900000E-01 1.35 0.298 * RESIDUAL 14 932500 666072E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 3.74500 162826 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B36 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - Bang 3.6 78 MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS DNHH TRO CS 1.83750 4.11250 3.40000 2.23750 4.63750 4.11250 2.26250 4.48750 3.81250 SE(N= 8) 0.108972 0.114564 0.912463E-01 5%LSD 14DF 0.330538 0.347499 0.276770 - MEANS FOR EFFECT LTN - TRO CS LTN NOS 12 2.10000 DNHH 4.30000 3.67500 12 2.12500 4.52500 3.87500 SE(N= 12) 0.889756E-01 0.935414E-01 0.745023E-01 5%LSD 14DF 0.269883 0.283732 0.225982 - MEANS FOR EFFECT D409 - D409 NOS DNHH TRO CS 2.35000 4.25000 3.85000 2.05000 4.50000 3.70000 2.20000 4.70000 3.90000 1.85000 4.20000 3.65000 SE(N= 6) 0.125831 0.132288 0.105362 5%LSD 14DF 0.381672 0.401258 0.319587 - MEANS FOR EFFECT LTN*D409 - LTN D409 NOS DNHH TRO CS 1 2.40000 4.10000 3.90000 2.00000 4.40000 3.60000 79 3 2.20000 4.50000 3.80000 1.80000 4.20000 3.40000 2.30000 4.40000 3.80000 2 2.10000 4.60000 3.80000 3 2.20000 4.90000 4.00000 1.90000 4.20000 3.90000 SE(N= 3) 0.177951 0.187083 0.149005 5%LSD 14DF 0.539766 0.567464 0.451964 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B36 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - Bang 3.6 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LTN*D409| GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 24) DEVIATION C OF V |NL |LTN |D409 | | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | DNHH 0.9307 24 2.1125 0.36750 0.30822 14.6 0.0257 0.8395 0.0727 TRO 24 4.4125 0.41943 0.32404 7.3 0.0165 0.1079 0.0614 24 3.7750 0.40352 0.25808 6.8 0.0003 0.0757 0.3211 0.7464 CS 0.2980 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DNHH FILE B37 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.7 VARIATE V004 DNHH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 137.568 68.7838 12.73 0.001 LTN 13.9537 13.9537 2.58 0.127 D409 25.3012 8.43375 1.56 0.243 80 LTN*D409 6.19125 2.06375 * RESIDUAL 14 75.6525 5.40375 0.38 0.770 * TOTAL (CORRECTED) 23 258.666 11.2464 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TRO FILE B37 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.7 VARIATE V005 TRO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ER LN ============================================================================= NL 168.030 84.0150 37.52 0.000 LTN 1.35375 1.35375 0.60 0.455 D409 35.1412 11.7137 5.23 0.013 LTN*D409 4.18125 1.39375 0.62 0.615 * RESIDUAL 14 31.3500 2.23929 * TOTAL (CORRECTED) 23 240.056 10.4372 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CS FILE B37 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.7 VARIATE V006 CS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 235.743 117.871 35.80 0.000 LTN 12.1837 12.1837 3.70 0.072 D409 9.91125 3.30375 1.00 0.422 LTN*D409 19.2712 6.42375 1.95 0.167 * RESIDUAL 14 46.0975 3.29268 * TOTAL (CORRECTED) 23 323.206 14.0524 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B37 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.7 81 MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS DNHH TRO CS 36.1500 34.6875 32.4000 41.5375 41.0625 40.0750 40.8500 36.8625 36.0875 0.821869 0.529066 0.641549 2.49291 1.60477 1.94596 SE(N= 8) 5%LSD 14DF - MEANS FOR EFFECT LTN - TRO CS LTN NOS 12 38.7500 37.7750 36.9000 12 40.2750 37.3000 35.4750 0.671053 0.431980 0.523822 2.03545 1.31029 1.58887 SE(N= 12) 5%LSD 14DF DNHH - MEANS FOR EFFECT D409 - D409 NOS DNHH TRO CS 39.8500 37.1000 35.8500 39.3500 38.2500 35.8000 40.8500 39.0000 37.3000 38.0000 35.8000 35.8000 0.949013 0.610913 0.740797 2.87857 1.85303 2.24700 SE(N= 6) 5%LSD 14DF - MEANS FOR EFFECT LTN*D409 - LTN D409 NOS DNHH TRO CS 1 38.5000 37.6000 36.3000 38.9000 38.4000 37.6000 82 3 39.7000 38.6000 38.5000 37.9000 36.5000 35.2000 41.2000 36.6000 35.4000 2 39.8000 38.1000 34.0000 3 42.0000 39.4000 36.1000 38.1000 35.1000 36.4000 SE(N= 3) 1.34211 0.863961 1.04764 5%LSD 14DF 4.07091 2.62058 3.17774 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B37 12/11/15 5:39 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.7 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LTN*D409| GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 24) DEVIATION C OF V |NL |LTN |D409 | | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | DNHH 0.7700 24 39.513 3.3536 2.3246 5.9 0.0008 0.1271 0.2426 TRO 24 37.537 3.2307 1.4964 4.0 0.0000 0.4552 0.0125 24 36.188 3.7487 1.8146 5.0 0.0000 0.0722 0.4216 0.6151 CS 0.1670 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DNHH-TR FILE B38 12/11/15 5:40 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.8 VARIATE V004 DNHH-TR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 1.51750 LTN D409 16.03 0.000 600000E-01 600000E-01 1.27 0.279 795000 5.60 0.010 83 758750 265000 LTN*D409 330000 * RESIDUAL 14 662500 110000 2.32 0.118 473215E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 3.36500 146304 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TRO-CS FILE B38 12/11/15 5:40 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.8 VARIATE V005 TRO-CS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 2.17000 1.08500 14.20 0.000 LTN 240000 240000 3.14 0.095 D409 690000 230000 3.01 0.065 LTN*D409 300000E-01 100000E-01 0.13 0.939 * RESIDUAL 14 1.07000 764286E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 4.20000 182609 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B38 12/11/15 5:40 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.8 MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS DNHH-TR TRO-CS 4.00000 3.37500 4.61250 4.10000 4.36250 3.62500 SE(N= 8) 5%LSD 14DF 0.769102E-01 0.977424E-01 0.233286 0.296474 - MEANS FOR EFFECT LTN - LTN NOS 12 DNHH-TR 4.37500 TRO-CS 3.60000 84 12 4.27500 3.80000 SE(N= 12) 0.627969E-01 0.798063E-01 5%LSD 14DF 0.190477 0.242070 - MEANS FOR EFFECT D409 - D409 NOS DNHH-TR TRO-CS 4.10000 3.50000 4.35000 3.60000 4.60000 3.95000 4.25000 3.75000 SE(N= 6) 5%LSD 14DF 0.888083E-01 0.112863 0.269375 0.342339 - MEANS FOR EFFECT LTN*D409 - LTN D409 NOS DNHH-TR TRO-CS 1 4.20000 3.40000 4.50000 3.50000 3 4.70000 3.90000 4.10000 3.60000 4.00000 3.60000 2 4.20000 3.70000 3 4.50000 4.00000 4.40000 3.90000 SE(N= 3) 0.125594 0.159613 5%LSD 14DF 0.380954 0.484140 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B38 12/11/15 5:40 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.8 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION 85 C OF V |NL |LTN |D409 | LTN*D409| (N= 24) SD/MEAN | | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | DNHH-TR 0.1184 24 4.3250 0.38250 0.21753 5.0 0.0003 0.2791 0.0098 TRO-CS 0.9393 24 3.7000 0.42733 0.27646 7.5 0.0005 0.0950 0.0653 SB FILE B310 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 VARIATE V004 SB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 1.11437 557187 13.21 0.001 LTN 240000 240000 5.69 0.030 D409 2.17500 725000 17.19 0.000 LTN*D409 3.51000 1.17000 27.73 0.000 * RESIDUAL 14 590626 421876E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 7.63000 331739 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SH FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 VARIATE V005 SH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 214.345 LTN 16.42 0.000 216010E-01 216010E-01 0.00 0.954 D409 168.526 56.1755 8.61 0.002 LTN*D409 1781.75 593.917 91.00 0.000 86 107.172 * RESIDUAL 14 91.3697 6.52641 * TOTAL (CORRECTED) 23 2256.01 98.0876 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLHC FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 VARIATE V006 TLHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 26.5125 13.2563 2.52 0.115 LTN 1.93234 1.93234 0.37 0.560 D409 12.5857 4.19524 0.80 0.517 LTN*D409 7.26611 2.42204 0.46 0.717 * RESIDUAL 14 73.5605 5.25432 * TOTAL (CORRECTED) 23 121.857 5.29814 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 VARIATE V007 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 392500 LTN D409 196250 1.52 0.252 150002E-01 150002E-01 0.12 0.737 510002 170001 1.32 0.308 LTN*D409 1.51500 505000 3.91 0.032 * RESIDUAL 14 1.80750 129107 * TOTAL (CORRECTED) 23 4.24000 184348 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 VARIATE V008 NSLT 87 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 47.2225 23.6113 27.69 0.000 LTN 40.5600 40.5600 47.57 0.000 D409 416.070 138.690 162.65 0.000 LTN*D409 1373.07 457.690 536.77 0.000 * RESIDUAL 14 11.9375 852682 * TOTAL (CORRECTED) 23 1888.86 82.1244 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 VARIATE V009 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 37.3142 18.6571 3.69 0.051 LTN 2.94000 2.94000 0.58 0.464 D409 24.1069 8.03565 1.59 0.236 LTN*D409 37.8879 12.6293 2.50 0.101 * RESIDUAL 14 70.8202 5.05859 * TOTAL (CORRECTED) 23 173.069 7.52475 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS SB SH TLHC P1000 5.78750 181.251 92.3712 19.4375 6.30625 188.550 94.5825 19.6125 6.13125 185.386 92.3350 19.7500 0.726185E-01 0.903217 0.810426 0.127037 2.45820 0.385331 SE(N= 8) 5%LSD 14DF 0.220268 2.73966 88 NL NOS NSLT NSTT 70.0625 47.0187 72.6000 50.0550 73.3375 48.8237 SE(N= 8) 0.326474 0.795188 5%LSD 14DF 0.990268 2.41198 - MEANS FOR EFFECT LTN - LTN NOS SB SH TLHC P1000 12 5.97500 185.033 92.8125 19.6250 12 6.17500 185.092 93.3800 19.5750 0.661710 0.103725 2.00711 0.314622 SE(N= 12) 0.592927E-01 0.737474 5%LSD 14DF 0.179848 2.23692 NSLT NSTT LTN NOS 12 70.7000 48.2825 12 73.3000 48.9825 SE(N= 12) 0.266565 0.649268 5%LSD 14DF 0.808550 1.96937 - MEANS FOR EFFECT D409 - D409 NOS SB SH TLHC P1000 5.75000 182.865 93.5200 19.5000 5.80000 184.670 93.6950 19.5000 6.35000 189.500 91.8650 19.8500 6.40000 183.215 93.3050 19.5500 0.838526E-01 1.04295 0.935799 0.146690 0.254344 3.16348 2.83849 0.444942 NSLT NSTT SE(N= 6) 5%LSD 14DF D409 NOS 67.1500 47.6950 68.6500 47.7700 89 76.8000 50.1550 75.4000 48.9100 0.376980 0.918204 1.14346 2.78512 SE(N= 6) 5%LSD 14DF - MEANS FOR EFFECT LTN*D409 - LTN D409 NOS SB SH TLHC 1 5.60000 175.600 93.7800 6.10000 187.070 93.0100 3 6.50000 202.530 90.9000 5.70000 174.930 93.5600 5.90000 190.130 93.2600 2 5.50000 182.270 94.3800 3 6.20000 176.470 92.8300 7.10000 191.500 93.0500 SE(N= 3) 0.118585 1.47495 1.32342 5%LSD 14DF 0.359696 4.47384 4.01423 LTN D409 NOS P1000 NSLT NSTT 1 19.7000 63.6000 47.5200 19.8000 73.6000 48.6400 3 19.8000 82.9000 50.4900 19.2000 62.7000 46.4800 19.3000 70.7000 47.8700 2 19.2000 63.7000 46.9000 3 19.9000 70.7000 49.8200 19.9000 88.1000 51.3400 SE(N= 3) 0.207450 0.533130 1.29854 5%LSD 14DF 0.629243 1.61710 3.93875 - 90 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B310 12/11/15 5:41 :PAGE Thiet ke kieu RCB - bang 3.10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LTN*D409| GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 24) DEVIATION C OF V |NL |LTN |D409 | | | | | | | | | | | | | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | SB 24 6.0750 0.57597 0.20540 3.4 0.0007 0.0304 0.0001 SH 24 185.06 9.9039 2.5547 1.4 0.0002 0.9536 0.0018 TLHC 0.7168 24 93.096 2.3018 2.2922 2.5 0.1146 0.5602 0.5174 P1000 0.0318 24 19.600 0.42936 0.35931 1.8 0.2522 0.7368 0.3084 NSLT 0.0000 24 72.000 9.0622 0.92341 1.3 0.0000 0.0000 0.0000 NSTT 0.1015 24 48.632 2.7431 2.2491 4.6 0.0509 0.4641 0.2361 0.0000 0.0000 91 ...HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUỐC THẮNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ CHẾ PHẨM D409 ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA BẮC THƠM SỐ TẠI HUYỆN THANH OAI – HÀ NỘI Chuyên... BỆNH CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI .49 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ... THÀNH NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ VỤ XUÂN 2015 TẠI HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 49 4.5 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN BÓN HỮU CƠ LỤC THẦN NÔNG VÀ THỜI GIAN PHUN CHẾ PHẨM D409 ĐẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nội , NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nội , NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay