MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI

98 221 2
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Thu Trang Sinh viên thực : Trần Thị Hằng HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1.Lý chọn đề tài……………………………………………………………7 2.Mục đích nghiên cứu đề tài… 3.Khách thể đối tượng nghiên cứu……………………………………… 3.1 3.2 6.1 6.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.6 Khách thể nghiên cứu……………………………………………………8 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………8 4.Giả thiết khoa học……………………………………………………………8 5.Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài…………………………………………… 6.Các phương pháp nghiên cứu đề tài…………………………………………8 Phương pháp nghiên cứu lí luận………………………………………….8 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn……………………………………… 7.Giới hạn nghiên cứu đề tài………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lý luận đề tài………………………………………………10 1.1.Sơ lược vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề……………………………… 10 1.1.1 Những nghiên cứu giới………………………………………… 10 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam………………………………………… 11 1.2.Âm nhạc vai trò âm nhạc phát triển trẻ mầm non…………………………………………………………………………… 11 Âm nhạc……………………………………………………………… 11 1.2.2 Vai trò âm nhạc phát triển trẻ mầm non………………12 Một số khái niệm bản…………………………………………….18 Vận động……………………………………………………………… 18 Vận động nhịp điệu 18 1.3.3 Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu……………………………………………………… …………….19 1.4.Mối quan hệ âm nhạc vận động…… 19 1.5.Các nhóm hoạt động VĐ nhịp điệu………………………………………….21 1.5.1 Nhóm thứ nhất: Vận động nhịp điệu……………………………………19 1.5.2 Nhóm thứ hai: Vận động minh họa…………………………………….20 Đặc điểm khả VĐ nhịp điệu trẻ MG 5-6 tuổi……… ……………………………………………………….22 1.6.1 Đặc điểm khả tiếp nhận âm nhạc trẻ MG 5-6 tuổi…………………………………………………………………… 23 1.6.2 Đặc điểm phát triển kĩ VĐ nhịp điệu trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động GDAN trường MN…………………………………………… 24 1.7 Các yêu cầu mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GDAN hoạt động học trẻ MG 5-6 tuổi trường MN ………………………………………………………………………………….25 1.7.1 Mục tiêu………………………………………………………… … 25 2 Nội dung…………………………………………………………… 25 Phương pháp………………………………………………………….26 Hình thức tổ chức…………………………………………………… 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG I……………………………………………………………… 29 Chương II: Thực trạng việc nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi…………………………………………………………….30 2.1 Mục đích điều tra………………………………………………………… 30 2.2 Nội dung điều tra…………………………………………………………….30 2.3 Đối tượng điều tra…………………………………………………… ……31 2.4 Thời gian điều tra……………………………………………………………31 2.5 Phương pháp điều tra…… 31 2.6 Thực trạng chương trình GDAN trường MN………………………… 32 2.7 Tiêu chí đánh giá mức độ nhận thức hoạt động VĐ nhịp điệu trẻ……………………………………………………………………………….33 2.8 Kết khảo sát…………………………………………………………… 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG II…………………………………………………………… …45 Chương III: Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động học trường MN…………………………………………………………………………… 46 3.1 Một số yêu cầu xây dựng số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi……………………….……………….46 3.2 Xây dựng số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi trường MN…………………………… ………………46 KẾT LUẬN CHƯƠNG III……………………………………….…………………… 58 Chương IV: Thực nghiệm sư phạm kết …………………………………59 4.1 Thực nghiệm số tập nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi trường MN……… ………………………………… 59 4.1.1 Vài nét khách thể thực nghiệm…………………………………………59 4.1.2 Mục đích thực nghiệm…………………………………………………….59 4.1.3 Nội dung tổ chức thực nghiệm…………………………………………….59 4.1.4 Các tiêu chí thang đánh giá (đã đề xuất mục 2.7)……………………59 4.1.5 Các điều kiện tiến hành thực nghiệm………………………………………59 4.1.6 Quy trình tổ chức thực nghiệm…………………………………………….59 4.1.7 Tổ chức thực nghiệm………………………………………………………60 4.1.8 Phân tích kết thực nghiệm…………………………………………….61 KẾT LUẬN CHƯƠNG IV………………………………… ………………… 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM…………………………………….68 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 71 1.7.2 1.7.3 1.7.4 3 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI VĐ : Vận động GDMN : Giáo dục mầm non GVMN : Giáo viên mầm non GDAN : Giáo dục âm nhạc ĐC : Đối chứng TN : Thực nghiệm TC : Tiêu chí TC1 : Tiêu chí TC2 : Tiêu chí TC3 : Tiêu chí TC4 : Tiêu chí GV : Giáo viên MG : Mẫu giáo MN : Mầm non MGL : Mẫu giáo lớn ĐH : Đại học CĐ : Cao đẳng TC : Trung cấp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1………………………………………………………………………36 Bảng 2.2………………………………………………………………… ….36 Bảng 2.3 Nhận thức GV VĐ nhịp điệu cho trẻ MN………………….36 5 Bảng 2.4 Ý kiến GV việc sử dụng tiết tấu gõ theo nhịp, phách hình tiết tấu tổ chức VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động học…………………………………………………………………………….37 Bảng 2.5 Ý kiến GV việc sử dụng hình thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động học………………………………………………………………………… 38 Bảng 2.6 Ý kiến GV việc sử dụng phương tiện để tổ chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động học……………………………………………………………………………40 Bảng 2.7 Ý kiến GV ảnh hưởng việc tổ chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điêu cho trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động học…………………………………………………………………………….41 Bảng 2.8 Ý kiến GV cần thiết việc tổ chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi hoạt động học…………………………………………………………………… …… 42 Bảng 2.9 Kết mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu trẻ MG 5-6 tuổi trường MN Đống Đa………………………………………………42 Bảng 4.1 Mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu trẻ nhóm ĐC TN trước thực nghiệm……………………………………………………… 61 Biểu đồ 4.1 So sánh mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu trẻ nhóm ĐC nhóm TN trước thực nghiệm…………………………………… … 62 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ phân bố tần số mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu trẻ trước TN…………………………………………………………63 Bảng 4.2 Mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu nhóm trẻ ĐC TN sau thực nghiệm……………………………………………………………….63 Biểu đồ 4.3 So sánh mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu trẻ nhóm ĐC TN sau thực nghiệm……………………………………………………64 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ phân bố tần số mức độ thực động tác VĐ nhịp điệu trẻ sau thực nghiệm………………………………………………….65 6 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Ở trường Mầm non, đặc biệt lứa tuổi Mẫu giáo âm nhạc loại hình nghệ thuật phát triển lực, cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, tập trung ý khả diễn đạt hứng thú trẻ Khác với loại hình nghệ thuật khác hội họa, văn học, điện ảnh… âm nhạc không hoàn toàn xác định rõ hình ảnh cụ thể Âm nhạc thể ngôn ngữ riêng giai điệu, âm sắc, trường đô, hòa âm, tiết tấu… tất thu hút, hấp dẫn làm thỏa mãn nhu cầu trẻ Âm nhạc phương tiện giúp trẻ nhận thức giới xung quanh, phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp… Đối với trẻ, âm nhạc giới kì diệu đầy cảm xúc Trẻ tiếp thu âm nhạc từ trẻ nằm nôi 7 lứa tuổi Mầm non (MN) trẻ dễ cảm xúc nên tiếp xúc với âm nhạc điều thiếu Thế giới âm muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều kiện cho trẻ phát triển chức tâm lý, lực hoạt động hiểu biết Trong chương trình GDMN, hoạt động âm nhạc hoạt động gần gũi với trẻ, hoạt động trẻ yêu thích nguồn cảm hứng mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật Nó phương tiện hữu hiệu cho việc tổ chức hoạt động giáo dục trường MN Âm nhạc vận động có mối quan hệ chặt chẽ với Trẻ lứa tuổi Mầm non đặc điểm hồn nhiên, ham hoạt động nên việc ca hát kèm theo nhảy múa hay vận động theo nhạc Chính điều làm cho mối quan hệ âm nhạc vận động hình thành dẽ dàng hơn, có mối quan hệ tác động trực tiếp với Các hát đem đến cho trẻ cảm xúc mạnh mẽ ảnh hưởng cảm xúc giúp trẻ vận động cho phù hợp với tính chất âm nhạc Trẻ lứa tuổi có vận động hoàn thiện, khả vận động lớn phát triển, trẻ biết phối hợp chân, tay đôi mắt để thực vận động Và hình thức vận động theo nhạc làm hấp dẫn trẻ làm tăng khả cảm thụ theo nhạc cho trẻ Vận động theo nhạc(VĐTN) giúp trẻ phát triển cảm giác, nhịp điệu, khéo léo, khả phản ứng nhanh , làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm trẻ giúp trẻ tự bộc lộ cảm xúc giao lưu với bạn bè Trong VĐTN có hai dạng vận động VĐ nhịp điệu VĐ minh họa, hai dạng vận động có mối quan hệ chặt chẽ với cần thiết hoạt động GDAN hoạt động học trẻ Hiện nay, thực tế trường Mầm non, chương trình GDAN phổ biến rộng rãi mục đích nhà giáo dục tổ chức cho trẻ VĐTN nhằm hình thành tính tập thể, giúp nâng cao nhận thức, thỏa mãn nhu cầu tình cảm, cảm xúc cho trẻ để giao tiếp với xung quanh giải phóng nhu cầu muốn vận động thể, đồng thời giúp giáo viên có 8 hội điều kiện thực khả Tuy nhiên thực tế người giáo viên tổ chức hoạt động VĐTN cho trẻ thường ý sử dụng nhiều nhóm VĐ minh họa, VĐ nhịp điệu thường sử dụng hoạt động GDAN mà chưa làm cho hoạt động GDAN phong phú, chưa tạo hứng thú chưa phát triển tai nghe cho trẻ mà đơn nhằm mục đích trọng đến VĐTN VĐ minh họa đơn giản động tác mang tính đơn điệu, qua loa mà chưa trọng đến hiệu hoạt động VĐTN Người giáo viên chưa trọng nhiều đến VĐ nhịp điệu đồng thời chưa có biện pháp phù hợp sáng tạo trình tổ chức VĐ nhịp điệu cho trẻ Do việc đưa số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cần thiết cần trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề hoạt động VĐ nhịp điệu mong muốn nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ, chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” Mục đích nghiên cứu đề tài Thông qua đề tài : “ Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi” từ nhằm nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu nói chung nâng cao chất lượng GDAN nói 3.1 3.2 riêng cho trẻ MG 5-6 tuổi Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Quá trình tổ chức hoạt động VĐ nhịp điệu trẻ MG 5-6 tuổi Đối tượng nghiên cứu Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi Giả thiết khoa học 9 Nếu xây dựng số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5- tuổi nâng cao hiệu hoạt 5.1 động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5- tuổi Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sở lí luận biện pháp nâng cao hiệu hoạt động 5.2 VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi Nghiên cứu thực trạng sử dụng biện pháp nâng cao hiệu hoạt 5.3 động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi Xây dựng số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm chứng hiệu quả, 6.1 6.2 - tính khả thi biện pháp đề Các phương pháp nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu lí luận Đọc sách, báo, tài liệu có liên quan đến đề tài, từ nghiên cứu, phân tích, tông hợp, hệ thống hóa để xây dựng sở lí luận cho đề tài Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát : Dự hoạt động GDAN để nắm thực trạng, nguyên nhân đưa số biện pháp giúp giáo viên sử dụng nhằm nâng - cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi Phương pháp điều tra : Sử dụng phiếu điều tra giáo viên nhằm tìm hiểu cách tổ chức mức độ nhận thức giáo viên việc nâng cao hiệu - hoạt động VĐ nhịp điệu phương pháp họ sử dụng Phương pháp đàm thoại : Trao đổi với giáo viên để thấy biện pháp mà giáo viên thường sử dụng tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng giáo viên trẻ để tìm biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu - cách phù hợp Phương pháp thực nghiệm : Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng - tính khả thi, tính hiệu biện pháp Phương pháp xử lý số liệu : Sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : Tổng kết lại kinh nghiệm giáo viên 7.1 việc nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi Giới hạn nghiên cứu đề tài Số lượng trẻ nghiên cứu : 25 trẻ nhóm thực nghiệm 25 trẻ nhóm đối chứng 10 10 - Trẻ cô thực với phách tre + Cá nhân trẻ thực Cô cho trẻ nhận xét bạn động viên trẻ Củng cố, nâng cao - Và bây giờ, cô có trò chơi nhỏ, dành cho lớp Chúng lắng nghe cô vỗ tay theo tiết tấu vỗ lại theo cô nhé! + Cô làm mẫu cho trẻ: -Cả lớp thực 2=V==V!==V==F==F! -Từng tổ thực ==V===: Vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ mở tay -1 số trẻ thực 2=V==F==F=!==V==V!  • =V===: Vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ mở tay 2=V==V! =F==F==F==F=!=V===:! Vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ mở tay + Cả lớp làm cô: + Từng nhóm thực + Cá nhân thực  Cô nhận xét đội, động viên, khuyến khích trẻ 3.Nghe hát “Em hồng nhỏ”-TG Trịnh Công Sơn - Cô thấy lớp vừa học ngoan, để góp phần vào không khí vui tươi này, cô hát tặng lớp hát “ Em hồng nhỏ” – TG Trịnh Công Sơn, lớp có thích không? Vậy lắng nghe cô hát nhé! + Lần 1: Cô hát có nhạc Cô vừa hát cho nghe gì? Bài hát sáng tác? Các thấy giai điệu hát nào? + Lần 2: Cô trẻ biểu diễn Bây nghe cô hát lại hát thêm lần nhé! Bạn thích đứng vận động cô nhé! + Lần 3: Cô cho trẻ xem băng nhạc Các ý lên hình xem bạn biểu diễn nhé! 84 84 -Trẻ lắng nghe, quan sát -Trẻ thực 4.Trò chơi “Ô cửa bí mật” - Và cô thưởng cho lớp trò chơi có tên “Ô cửa bí mật”, có muốn chơi không? - Cô phổ biến cách chơi sau: Trên cô chuẩn bị nhiều ô cửa màu sắc đánh số khác nhau, cô gọi bạn lên chọn ô số bạn thích Và cô mở ô cửa nhiệm vụ bạn đoán hát hát tương ứng với hình ảnh có ô cửa Bạn trả lời tên hát hát đúng, cô giành cho bạn phần quà - Luật chơi: Nếu bạn không trả lời tên hát không hát hát đó, cô mời bạn khác phần quà dành lại cho bạn trả lời - Trẻ tiến hành chơi -Trẻ trả lời -Trẻ lắng nghe, trả lời -Trẻ thực cô -Trẻ quan sát -Trẻ quan sát lắng nghe -Trẻ lắng nghe 2-3 3.Kế phút t 85 - Cô nhận xét hoạt động: Động viên, khuyến khích trẻ nhắc nhở số trẻ chưa ý 85 -Trẻ chơi -Trẻ lắng nghe thúc - Cô cho trẻ sân chơi -Trẻ sân chơi Đề tài KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC (Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ) Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài : Hát vỗ tay theo tiết tấu hát “Chú ếch con” Nội dung kết hợp : Nghe hát “Chị ong nâu em bé” Trò chơi : “ Ai nhanh nhất” Đối tượng : 5-6 tuổi Thời gian : 30-35 phút Số lượng trẻ : 25-30 trẻ Ngày soạn: 28/02/2016 Ngày dạy : 03/03/2016 Người dạy : Trần Thị Hằng I IV 86 Mục đích yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết tên hát, tên tác giả - Trẻ thuộc hát,hát giai điệu: vui tươi, hồn nhiên - Trẻ hát vỗ tay theo tiết tấu Kỹ - Trẻ hát kết hợp với vận động minh họa - Hát rõ lời,biểu cảm tự nhiên - Trẻ có kỹ chơi trò chơi,nắm luật chơi,biết cách chơi Thái độ - Trẻ hứng thú,tích cực với hoạt động học hát,nghe hát Chuẩn bị - Đĩa nhạc không lời hát “Chú ếch con”, video hát+nhạc có lời hát “ Chị ong nâu em bé ” 86 V Cách tiến hành Phương pháp hình thức tổ chức Thời gian Nội dung tiến hành 3-4 phút 1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú 22-24 phút Nội dung Hoạt động cô - Lắng nghe, lắng nghe - Các ơi, cô mời nhìn lên hình xem vật nhé! - Đây lớp? - Vậy có nhớ có hát liên quan đến ếch mà cô dạy không nhỉ? - Bây giờ, cô mời nhẹ nhàng chỗ hát lại với cô hát nhé! 1.Ôn hát - Bây cô ôn lại hát nhé!(Ôn lại hát vỗ tay theo phách 1- lần) - Đó hát gì? Bài hát nhạc sỹ nào? - Các thấy giai điệu hát nào? - Nếu trẻ sai, sửa sai cho trẻ 2.Hát vỗ tay theo tiết tấu hát “Chú ếch con” - Để hát hay hơn, sinh động hơn, cô vừa hát vừa vận động theo lời hát, ý lên cô lắng nghe nhé! - Cô hát + vỗ tay theo tiết tấu ( 2-3 lần)  Cô lớp thực (2 lần) - Và cô có cách thực khác hay đấy, ý lên cô làm mẫu nhé! 87 87 Hoạt động trẻ -Trẻ trả lời -Trẻ trả lời -Trẻ hát cô -Trẻ trả lời -Trẻ trả lời -Trẻ lắng nghe,quan sát -Trẻ quan sát -Trẻ quan sát - Cô hát + làm vận động (2 lần) dậm dậm dậm gót chân chân chân chân -Trẻ thực hiện: + Lần 1: Cả lớp (1-2 lần) + Lần 2: Trẻ thực nhiều hình thức khác nhau: tổ (mỗi tổ lần); nhóm trai, gái (1 lần); cá nhân số trẻ (mỗi trẻ lần)  Cho trẻ nhận xét vận động bạn, ý sửa sai cho trẻ - Ngoài cô cách thể khác nữa, lớp làm theo cô nhé! + Cô trẻ làm lắc lắc lắc vỗ tay tay tay tay lên cao Cô lớp thực 2-3 lần)  Cô nhận xét đội, động viên, khuyến khích trẻ 3.Nghe hát “Chị ong nâu em bé”-TG Tân Huyền - Và cô hát tặng lớp hát “ Chị ong nâu em bé” TG Tân Huyền Các lắng nghe cô hát nhé! + Lần 1: Cô hát có nhạc Cô vừa hát cho nghe gì? Bài hát sáng tác? Chúng có biết hát nhắc đến vật gì? + Lần 2: Cô trẻ biểu diễn Bây nghe cô hát lại hát thêm lần nhé! Bạn thích đứng vận động cô nhé! Các thấy giai điệu hát nào? + Lần 3: Cô cho trẻ xem băng nhạc Các ý lên hình xem bạn biểu diễn nhé! 88 88 -Trẻ thực -Trẻ lắng nghe -Trẻ thực cô -Trẻ lắng nghe -Trẻ trả lời -Trẻ thực cô -Trẻ trả lời -Trẻ quan sát 4.Trò chơi “Ai nhanh nhất” - Cô gợi ý cho trẻ đoán tên hát chủ đề “Động vật” mà trẻ học lúc thư giãn - Trẻ tiến hành chơi 2-3 phút 3.Kết thúc - Cô nhận xét hoạt động: Động viên, khuyến khích trẻ nhắc nhở số trẻ chưa ý - Cô trẻ hát+ vỗ tay theo tiết tấu lại “ Chú ếch con” -Trẻ tiến hành chơi -Trẻ lắng nghe -Trẻ hát+ vỗ tay PHỤ LỤC DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC KHẢO SÁT Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỐNG ĐA STT HỌ VÀ TÊN 89 Giới tính TC1 TC2 TC3 89 TC4 TĐ Xếp loại 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Nguyễn Khánh Chi A Lê Minh Anh Nguyễn Hà Anh Nguyễn Mai Anh Nguyễn Trần Hà Anh Phạm Nam Anh Trần Hà Anh Trần Vy An Bùi Hoàng Bách Nguyễn Công Gia Bách Phạm Đức Bách Nguyễn Minh Đức Bùi Khánh Chi Phạm Linh Chi Phạm Lê Ngọc Diệp Nguyễn Hồng Diệp Bùi Khắc Đăng Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Hương Giang Ninh Linh Giang Phạm Châu Giang Nguyễn Trương Minh Hà Phùng Huy Gia Hiển Trần Minh Hiếu Ngô Thái Hòa Nguyễn Gia Huy Trần Duy Gia Huy Hoàng Gia Khánh Phạm Minh Khoa Lê Nguyên Kiệt Hoàng Hải Lâm Phạm Thùy Lâm Trần Đức Hiếu Lâm Bùi Phương Linh Đoàn Phương Linh Bùi Phương Linh Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ 2.0 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.5 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 3.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 6.5 6.0 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 5.5 7.5 4.5 6.0 4.5 7.0 8.5 6.5 6.0 4.5 6.0 4.5 8.5 5.5 6.0 TB TB Khá Khá TB Khá Khá TB Khá Yếu TB Yếu Khá Giỏi TB TB Yếu TB Yếu Giỏi TB TB Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2,0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0 6.5 7.0 4.0 7.5 6.0 3.5 7.0 6.0 7.5 5.5 6.0 8.5 6.5 6.5 TB Khá Yếu Khá TB Yếu Khá TB Khá TB TB Giỏi TB TB Hà Trần Phương Linh Nguyễn Hà Phương Linh Nữ Nữ 1.0 2.0 2.0 3.0 1.5 1.5 2.0 1.5 6.5 8.0 TB Khá 90 90 39 48 49 Nguyễn Ngọc Trang Linh Nguyễn Vũ Hà Linh Lê Hiểu Minh Lưu Bình Minh Phạm Ngọc Phong Nguyễn Hồng Minh Nguyễn Quang Minh Nguyễn Gia Nam Nguyễn Phạm Thành Nam Lương Minh Ngọc Nguyễn Hạnh Nguyên 50 Nguyễn Phúc Nguyên 40 41 42 43 44 45 46 47 Nữ 1.5 2.0 1.5 1.0 6.0 TB Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 5.5 4.5 4.5 6.5 6.0 7.0 4.5 6.0 TB Yếu Yếu TB TB Khá Yếu TB Nữ Nữ 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 4.0 6.5 Yếu TB Nam 1.5 2.0 1.0 1.5 6,0 TB PHỤ LỤC DANH SÁCH NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ NHÓM ĐỐI Bảng 1: 91 CHỨNG TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM NHÓM ĐỐI CHỨNG, TRƯỚC THỰC NGHIỆM 91 STT HỌ VÀ TÊN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nguyễn Khánh Chi A Lê Minh Anh Nguyễn Hà Anh Nguyễn Mai Anh Nguyễn Trần Hà Anh Phạm Nam Anh Trần Hà Anh Trần Vy An Bùi Hoàng Bách Nguyễn Công Gia Bách Phạm Đức Bách Nguyễn Minh Đức Bùi Khánh Chi Phạm Linh Chi Phạm Lê Ngọc Diệp Nguyễn Hồng Diệp Bùi Khắc Đăng Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Hương Giang Ninh Linh Giang Phạm Châu Giang Nguyễn Trương Minh Hà Phùng Huy Gia Hiển Trần Minh Hiếu Ngô Thái Hòa Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam TC1 TC2 TC3 TC4 TĐ Xếp loại 2.0 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.5 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 3.0 1.5 1.5 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.5 1.0 6.5 6.0 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 5.5 7.5 4.5 6.0 4.5 7.0 8.5 6.5 6.0 4.5 6.0 4.5 8.5 5.5 6.0 6.5 7.0 4.0 TB TB Khá Khá TB Khá Khá TB Khá Yếu TB Yếu Khá Giỏi TB TB Yếu TB Yếu Giỏi TB TB TB Khá Yếu Bảng 2: NHÓM ĐỐI CHỨNG, SAU THỰC NGHIỆM STT HỌ VÀ TÊN 10 11 Nguyễn Khánh Chi A Lê Minh Anh Nguyễn Hà Anh Nguyễn Mai Anh Nguyễn Trần Hà Anh Phạm Nam Anh Trần Hà Anh Trần Vy An Bùi Hoàng Bách Nguyễn Công Gia Bách Phạm Đức Bách 92 Giới tính Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam TC1 TC2 TC3 TC4 TĐ Xếp loại 2.0 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 6.5 6.0 7.5 6.5 6.5 7.5 7.0 5.5 6.0 4.5 6.0 TB TB Khá TB TB Khá Khá TB TB Yếu TB 92 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nguyễn Minh Đức Bùi Khánh Chi Phạm Linh Chi Phạm Lê Ngọc Diệp Nguyễn Hồng Diệp Bùi Khắc Đăng Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Hương Giang Ninh Linh Giang Phạm Châu Giang Nguyễn Trương Minh Hà Phùng Huy Gia Hiển Trần Minh Hiếu Ngô Thái Hòa Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 3.0 3.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 3.0 1.5 1.5 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.0 5.0 7.0 8.5 6.5 6.0 4.5 6.0 4.5 8.0 5.5 6.0 6.5 6.5 4.5 TB Khá Giỏi TB TB Yếu TB Yếu Khá TB TB TB Khá Yếu Bảng 3: NHÓM THỰC NGHIỆM, TRƯỚC THỰC NGHIỆM STT HỌ VÀ TÊN TC1 TC2 TC3 TC4 TĐ Xếp loại Nguyễn Gia Huy Trần Duy Gia Huy Hoàng Gia Khánh Phạm Minh Khoa Lê Nguyên Kiệt Hoàng Hải Lâm Phạm Thùy Lâm Trần Đức Hiếu Lâm Bùi Phương Linh Đoàn Phương Linh Bùi Phương Linh Giới tính Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 10 11 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.5 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0 7.5 6.0 3.5 7.0 6.0 7.5 5.5 6.0 8.5 6.5 6.5 Khá TB Yếu Khá TB Khá TB TB Giỏi TB TB 12 13 14 15 Hà Trần Phương Linh Nguyễn Hà Phương Linh Nguyễn Ngọc Trang Linh Nguyễn Vũ Hà Linh Nữ Nữ Nữ Nữ 1.0 2.0 1.5 2.0 2.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 6.5 8.0 6.0 5.5 TB Khá TB TB BẢNG 4: NHÓM THỰC NGHIỆM, SAU THỰC NGHIỆM STT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Gia Huy Trần Duy Gia Huy 93 Giới tính Nam Nam TC1 TC2 TC3 TC4 TĐ Xếp loại 1.5 1.0 3.0 2.5 1.5 2.0 1.5 2.0 7.5 7.5 Khá Khá 93 10 11 Hoàng Gia Khánh Phạm Minh Khoa Lê Nguyên Kiệt Hoàng Hải Lâm Phạm Thùy Lâm Trần Đức Hiếu Lâm Bùi Phương Linh Đoàn Phương Linh Bùi Phương Linh Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 7.0 7.0 7.0 8.5 5.5 7.0 8.5 7.0 7.5 Khá Khá Khá Giỏi TB Khá Giỏi Khá Khá 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hà Trần Phương Linh Nguyễn Hà Phương Linh Nguyễn Ngọc Trang Linh Nguyễn Vũ Hà Linh Lê Hiểu Minh Lưu Bình Minh Phạm Ngọc Phong Nguyễn Hồng Minh Nguyễn Quang Minh Nguyễn Gia Nam Nguyễn Phạm Thành Nam Lương Minh Ngọc Nguyễn Hạnh Nguyên Nguyễn Phúc Nguyên Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 3.0 2.0 1.5 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 7.5 8.5 7.0 5.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 5.5 7.0 7.0 7.0 6.0 Khá Giỏi Khá TB Khá Khá Khá Khá Khá TB Khá Khá Khá TB PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN ĐƯỢC ĐIỀU TRA STT HỌ VÀ TÊN Trình độ 10 11 12 13 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thúy Hiền Đỗ Thu Trang Ngô Hoài Thu Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thị Thu Lan Nguyễn Thanh Lan Dương Thị Phương Hoàng Thị Mai Đỗ Hồng Quyên Nguyễn Thị Kim Thanh Nguyễn Thị Ngọc Mai Trần Thị Yến CĐ ĐH ĐH CĐ CĐ ĐH CĐ ĐH ĐH CĐ ĐH ĐH ĐH 94 94 Thâm niên công tác 22 năm 20 năm năm 12năm năm 23 năm năm 15 năm năm năm 10 năm năm năm Trường MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Đống Đa- HN MN Hoa Hồng-HN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Vũ Thị Lan Anh Nguyên Thị Như Quỳnh Bạch Hồng Hạnh Nguyễn Hồng Trang Dương Bạch Hường Đỗ Thị Phượng Hà Phương Thúy Trần Thị Thế Nguyễn Huyền Anh Nguyễn Kim Anh Hứa Hiền Thương Phạm Thị Khánh Chi Trần Thị Thu Đào Thị Lan Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Phủ Hoàng Thị Tuyết Mây Nguyễn Thị Huyền Vũ Thị Hồng CĐ ĐH ĐH CĐ CĐ CĐ ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH CĐ ĐH ĐH ĐH TC năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm 12 năm năm năm năm năm năm năm MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Hoa Hồng-HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MN Họa Mi –HN MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM 95 95 96 96 97 97 98 98 ... xuất số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoạt động GDAN hoạt động học CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG VĐ NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ... MG 5-6 tuổi Nghiên cứu thực trạng sử dụng biện pháp nâng cao hiệu hoạt 5.3 động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi Xây dựng số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ MG 5-6 tuổi tiến... hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Mục đích nghiên cứu đề tài Thông qua đề tài : “ Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động VĐ nhịp điệu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi từ nhằm nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI , MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI , MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay