NGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nội

135 133 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TRẦN BÁ HẢI NGHIÊN CỨU THẨM ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI NÚT GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Hà Nội - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TRẦN BÁ HẢI NGHIÊN CỨU THẨM ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI NÚT GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI HÀ NỘI Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã số: 14 87 01 33 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Cán hướng dẫn chính: GS.TS Vũ Đình Phụng Hà Nội - Năm 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Cán chấm phản biện 1: TS Hoàng Quốc Long Cán chấm phản biện 2: TS Hồ Anh Cương Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Ngày … tháng năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên tác giả luận văn: Trần Bá Hải Đề tài luận văn: Nghiên cứu thẩm định giải pháp bảo đảm an toàn giao thông nút giao thông Nam Thăng Long đường vành đai Hà Nội Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô đường thành phố Cán hướng dẫn: GS.TS Vũ Đình Phụng Tác giả, cán hướng dẫn khoa học Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày tháng năm 2016 với nội dung sau: ………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………… Ngày tháng năm 2016 Cán hướng dẫn (Kỹ ghi rõ họ tên) Tác giả luận văn (Kỹ ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH HOẶC THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Kỹ ghi rõ họ tên) Tôi xin cam đoan: Những kết nghiên cứu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực, không vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Bá Hải MỤC LỤC Trên cở sở công tác nghiên cứu thực địa Nút giao Nam Thăng Long nay, tiến hành thu thập số liệu kỹ thuật, tai nạn giao thông, số liệu đặc thù kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục địa phương Với phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp Thẩm định an toàn giao thông đưa giải pháp cụ thể khắc phục bất cập tổ chức giao thông nút bảo đảm an toàn cho phương tiện thời gian lại người dân .12 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 13 MỞ ĐẦU HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 Đặt vấn đề: Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM 1.1 Số liệu mạng lưới đường .4 1.2 Hiện trạng KCHT hệ thống quốc lộ đường cao tốc 1.3 Hệ thống đường địa phương quản lý .16 1.4 Quản lý khai thác bảo trì KCHT giao thông đường .16 II TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 18 2.1 Tổ chức giao thông 18 2.2 Tai nạn giao thông đường 21 2.3 Nguyên nhân .30 2.4 Biện pháp xử lý 37 3.1 Thuận lợi 107 3.3 Kết luận 109 V KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 17 Đề án tăng cường thực thẩm định an toàn giao thông hệ thống quốc lộ đường cao tốc 120 19 ALMEC (2008), Road Traffic Safety Master Plan to 2020 in the Socialist Republic of Viet Nam, Draft Final Report, Ha Noi .120 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Chiều dài tuyến đường Việt Nam Bảng 1.2 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo cấp kỹ thuật .5 Bảng 1.3 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo số xe Bảng 1.4 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo kết cấu mặt Bảng 1.5 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo công tác quản lý bảo trì .8 Bảng 1.6 Các tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành giai đoạn đến 2020 13 Bảng 2.1 So sánh thẩm tra ATGT với thẩm tra, thẩm định 46 thông thường 46 Bảng 3.1 Điều tra sơ tình hình TNGT nút giao 93 Bảng 3.2.Số lượng xe qua cao điểm nút giao 94 Bảng 3.3 dự báo lưu lượng vận tải thông qua nút năm 2018 98 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mạng lưới đường Việt Nam Hình 1.2 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo cấp kỹ thuật Hình 1.3 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo số xe Hình 1.4 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo kết cấu mặt Hình 1.5 Hệ thống quốc lộ - Chiều dài theo công tác quản lý bảo trì Hình 1.6 Tổ chức quản lý khai thác bảo trì đường 17 Hình 1.7 Tình hình TNGT ĐB nước giai đoạn 2000 – 2014 22 Hình 1.8 Tình hình TNGTĐB/100.000 dân 22 Hình 1.9 Tình hình TNGTĐB/10.000 phương tiện 23 Hình 1.10 Tỷ lệ TNGT theo hệ thống đường (năm 2014) 23 Hình 1.11 Tai nạn giao thông tháng đầu năm 2015 .24 Hình 1.12 Số vụ TNGT số quốc lộ .25 Hình 1.13 Số người chết TNGT số quốc lộ 25 Hình 1.14 Phương tiện gây TNGT số quốc lộ 26 Hình 1.15 Tỷ lệ TNGT/km đườngnăm 2014 .28 Hình 1.16 Phương tiện gây TNGT cao tốc Cầu Giẽ - Nình Bình 29 Hình 1.17 Loại hình TNGT cao tốc Cầu Giẽ - Nình Bình 30 Hình 1.18 Sơ đồ cấu hệ thống khai thác đường ô tô 30 Hình 1.19 Cơ chế hình thành tai nạn giao thông .31 31 Hình 1.20 TNGT theo nguyên nhân 33 Hình 1.21 Nguyên nhân gây TNGT số quốc lộ 34 Hình 1.22 Phân tích nguyên nhân TNGT ĐB Mỹ Anh 35 Hình 2.1 Người lái xe đường sau khúc cua 54 Hình 2.2 Các yếu tố cối ven đường, vạch kẻ đường tạo cảm giác đoạn đường thẳng thực tế lại đường cong 54 Hình 2.3 Một số loại nút giao 58 Hình 2.4 Một nút giao thực tế cải tạo từ ngã tư .59 thành hai nga ba so le 59 Hình 2.5 Đường vạch sơn kẻ, nguy lái xe điều khiển xe không phần đường 63 Hình 2.6 Đường có vạch sơn kẻ rõ ràng, kết hợp với biển báo nguy hiểm tạo ấn tượng tốt cho lái xe mối nguy hiểm phái trước nâng cao điều kiện lái xe an toàn .63 Hình 2.7 Các bước thực thẩm định ATGT ĐB 72 Hình 2.8 Các bước thực thẩm định ATGT đường dự án .75 xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 75 Hình 2.9 Trình tự thẩm định ATGT ĐB .78 đường khai thác 78 Hình 2.10 Danh mục nội dung xem xét trình .85 thẩm định ATGT ĐB 85 Hình 3.1 Địa hình khu vực nút giao 88 Hình 3.2: Mặt trạng nút giao 89 Hình 3.3: Mặt đường bị bong tróc phẳng 90 Hình 3.4: Đọng nước trung tâm 90 108 xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; sử dụng nguồn tài dành cho quản lý, bảo trì đường công trình đường khai thác 3.2 Khó khăn - Lực lượng thẩm định viên mỏng, Tổ chức tư vấn đủ điều kiện theo quy định - Do số nguyên nhân khách quan chủ quan, có số ý kiến trái chiều cho rằng, trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xem xét đến yếu tố kỹ thuật đường để bảo đảm ATGT, nên, không thiết phải thẩm tra, thẩm định ATGT dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Do nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng việc thẩm định, thẩm tra ATGT ĐB nêu trên, nhiều dự án đường xây dựng mới, cải tạo nâng cấp có yêu cầu tiến độ gấp, việc lập, thẩm định phê duyệt dự án triển khai thời gian ngắn dẫn đến bỏ qua công tác thẩm định, thẩm tra ATGT bước lập dự án, bước thiết kế vẽ thi công bước mà việc thẩm định, thẩm tra ATGT tác động hiệu đến quy mô, yếu tố kỹ thuật tuyến đường để góp phần bảo đảm ATGT sau này, nâng cao hiệu đầu tư - Thực công tác thẩm tra, thẩm định ATGT giai đoạn trước đưa công trình vào khai thác gặp nhiều khó khăn việc tìm phương án khắc phục điểm bất cập cấu trúc, yếu tố kỹ thuật đường, đặc biệt gây lãng phí lớn kinh phí đầu tư nhiều hạng mục phải phá đi, làm lại với thiết kế phù hợp hơn, dẫn đến, chủ đầu tư có tâm lý không muốn thực thẩm định ATGT giai đoạn ảnh hưởng đến uy tín chủ đầu tư - Tuy xác định nguồn, khó khăn thiếu vốn, nên kinh phí cấp cho công tác thẩm tra, thẩm định ATGT đường khai thác khó khăn - Tuy có hướng dẫn cách lập dự toán chi phí thẩm tra ATGT đường khai thác (Thông tư số 71/2014/TTLT-BGTVT-BTC); cách tính theo phương pháp chuyên gia, thực thanh, thực chi, phụ 109 thuộc nhiều vào ý chí chủ quan người lập dự toán, người thẩm định phê duyệt dự toán việc xác định khối lượng nhân công, lương chuyên gia 3.3 Kết luận Thẩm định, thẩm tra ATGT nhằm phát khiếm khuyết tuyến đường, vấn đề tiềm ẩn gây TNGT đề xuất giải pháp khắc phục trước TNGT xảy Về chất, thẩm tra, thẩm định ATGT ĐB hệ thống quản lý chất lượng ATGT giai đoạn dự án đường bộ, giai đoạn khai thác; mang tính “chủ động, phòng ngừa” thực trước tai nạn xảy ra; xử lý “điểm đen” từ điểm đen chưa hình thành Như vậy, thẩm định ATGT đóng vai trò quan trọng công tác bảo đảm ATGT ĐB Thẩm định ATGT ĐB góp phần giảm TNGT, nâng cao khả khai thác an toàn tuyến đường, qua đó, tiết kiệm nhiều khoản chi phí liên quan đến vận tải, liên quan đến TNGT chi phí bệnh viện, chi phí y tế, chi phí thu nhập, chi phí sửa chữa hư hỏng cầu đường, v.v… Mặt khác, thẩm định ATGT ĐB tiết kiệm thời gian tổng chi phí dự án cách thay đổi chi tiết dự án từ giai đoạn lập kế hoạch hay thiết kế, vậy, đỡ tốn thay đổi kết cấu hạ tầng đường sá sau xây dựng Tuy có đầy đủ hành lang pháp lý, nhưng, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan (tiến độ thi công dự án gấp, kinh phí hạn hẹp, công việc phức tạp, ý kiến trái chiều cần thiết, v.v…), thời gian vừa qua, công tác thẩm định ATGT ĐB chưa triển khai tương ứng với tầm quan trọng, tính ưu việt Từ nhận định nêu trên, cần phải đẩy mạnh công tác thẩm tra, thẩm định ATGT ĐB IV ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 4.1 Mục tiêu 110 4.1.1 Mục tiêu tổng quát Tăng cường công tác thẩm định ATGT ĐB hệ thống quốc lộ đường cao tốc nhằm góp phần giảm tai TNGT ĐB cách bền vững; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt hệ thống quốc lộ, đường cao tốc hệ thống đường địa phương, đáp ứng ngày tốt nhu cầu vận tải lại người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế 4.1.2 Mục tiêu cụ thể - Giảm thiểu TNGT xảy hệ thống quốc lộ đường cao tốc ba tiêu chí số vụ, số người chết số người bị thương - Đối với tất dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, phải thực thẩm định ATGT 01 lần Đối với tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đường cao tốc khai thác, thực thẩm định ATGT bắt buộc với điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; thực thẩm định ATGT với tất vị trí khác xảy trường hợp quy định Khoản Điều 13 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP - Mỗi Cục QLĐB, Sở GTVT có từ 15-30 cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng thẩm tra viên ATGT ĐB Khuyến khích tổ chức, đơn vị tư vấn giao thông đường cử học viên đào tạo thẩm tra viên ATGT ĐB - Bảo đảm đủ kinh phí thực thẩm tra, thẩm định ATGT cho hệ thống quốc lộ đường cao tốc, đường khai thác Hỗ trợ kinh phí đào tạo thẩm tra viên ATGT ĐB cho tổ chức, đơn vị tư vấn giao thông đường 4.2 Hoàn thiện hệ thống VB QPPL công tác đạo điều hành 4.2.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật 111 Rà soát, đề xuất kịp thời nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật quy định thẩm tra, thẩm định ATGT ĐB Trong đó, ưu tiên nghiên cứu đổi phương pháp lập dự toán kinh phí thẩm tra ATGT ĐB theo hướng xây dựng, ban hành hệ thống định mức, đơn giá thẩm định ATGT cho giai đoạn dự án cho cấp đường khai thác, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch hạn chế ý chí chủ quan người lập, người phê duyệt kinh phí 4.2.2 Công tác đạo, điều hành - Quán triệt thực Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 Ban Bí thư TƯ Đảng “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khắc phục ùn tắc giao thông”, theo đó, tăng cường vai trò, gắn trách nhiệm cá nhân cấp ủy người đứng đầu quan, đơn vị tổ chức thực thẩm định ATGT hệ thống quốc lộ đường cao tốc nhằm giảm thiểu TNGT ĐB - Tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước triển khai thực thẩm tra, thẩm định ATGT ĐB thông qua công tác tham mưu đạo điều hành quan tham mưu trực thuộc Bộ GTVT - Tổ chức đào tạo Thẩm tra viên ATGT ĐB cho đối tượng CBCC, VC thuộc quan trực thuộc Bộ GTVT, Bộ Công an, UBND địa phương số Trường đại học, Viện nghiên cứu khoa học Bộ GTVT 4.2.3 Công tác lập kế hoạch, bố trí vốn thực thẩm định ATGT ĐB 4.2.3.1 Hệ thống quốc lộ a Công trình đường xây dựng mới, cải tạo nâng cấp - Về nguồn vốn, theo quy định Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, chi phí thẩm tra ATGT bố trí tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công 112 trình đường xây dựng mới, nâng cấp cải tạo Như vậy, mặc nhiên, sau dự án phê duyệt, kinh phí thẩm tra ATGT bố trí vốn - Về công tác lập kế hoạch, quy định hành, tùy tính chất, quy mô dự án, bố trí kế hoạch thẩm tra, thẩm định ATGT hai nhiều lần; đó, ưu tiên thực lần giai đoạn trước đưa vào khai thác, sử dụng Kể từ năm 2016, tất dự án đầu tư phát triển (bao gồm dự án BOT, BT, BTO), chưa nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng, bắt buộc phải thực thẩm tra ATGT ĐB theo quy định Chính phủ Khoản Điều 13 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Theo đó, Chủ đầu tư lựa chọn giai đoạn dự án phải thẩm tra ATGT, trình cấp định đầu tư phê duyệt làm triển khai thực b Công trình đường khai thác - Về nguồn vốn, theo quy định Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, chi phí thẩm tra ATGT bố trí nguồn tài dành cho quản lý, bảo trì đường Như vậy, hệ thống quốc lộ khai thác, kinh phí thẩm tra ATGT hàng năm bố trí vốn từ Quỹ Bảo trì đường Trung ương; dự án đường BOT giai đoạn khai thác, kinh phí thẩm tra ATGT bố trí chi phí quản lý, bảo trì tuyến đường phương án tài phê duyệt, ký hợp đồng BOT - Về công tác lập kế hoạch, theo tiến độ chung công tác lập kế hoạch bảo trì đường hàng năm, vào tiêu chí xác định công trình đường khai thác phải thực thẩm định ATGT ĐB (quy định Khoản Điều 13 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP), Tổng cục ĐBVN tiến hành rà soát trường, đối chiếu với đề xuất Cục QLĐB Sở GTVT quản lý quốc lộ ủy thác để lập danh mục, bố trí kinh phí thực thẩm tra ATGT trình Bộ GTVT Quỹ Bảo trì Đường Trung ương phê duyệt chung kế hoạch bảo trì hàng năm; tương tự, dự án đường 113 BOT giai đoạn khai thác, Nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục tuyến, đoạn tuyến để triển khai thực - Ngoài ra, công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, bố trí kinh phí thẩm tra ATGT tổng mức đầu tư công trình 4.2.3.2 Hệ thống đường cao tốc a Công trình đường xây dựng mới, cải tạo nâng cấp - Về nguồn vốn, theo quy định Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, chi phí thẩm tra ATGT bố trí tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đường xây dựng mới, nâng cấp cải tạo Như vậy, mặc nhiên, sau dự án phê duyệt, kinh phí thẩm tra ATGT bố trí vốn - Về công tác lập kế hoạch, quy định hành, tùy tính chất, quy mô dự án, bố trí kế hoạch thẩm tra, thẩm định ATGT hai nhiều lần; đó, ưu tiên thực lần giai đoạn trước đưa vào khai thác, sử dụng Kể từ năm 2016, tất dự án đầu tư phát triển (bao gồm dự án BOT, BT, BTO), chưa nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng, bắt buộc phải thực thẩm tra ATGT ĐB theo quy định Chính phủ Khoản Điều 13 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Theo đó, Chủ đầu tư lựa chọn giai đoạn dự án phải thẩm tra ATGT, trình cấp định đầu tư phê duyệt làm triển khai thực 114 b Công trình đường khai thác Đến hết năm 2016, tất tuyến đường cao tốc khai thác phải thực thẩm định ATGT 01 lần tính từ bắt đầu thực dự án đầu tư 4.3 Kế hoạch thực 4.3.1 Đối với hệ thống đường xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 4.3.1.1 Hệ thống quốc lộ Tùy theo tính chất, quy mô tiến độ dự án, chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai thực công tác thẩm định ATGT chi tiết, cụ thể cho giai đoạn phê duyệt 4.3.1.2 Đường cao tốc Hiện nay, có 08 dự án đường cao tốc triển khai thi công dự kiến hoàn thành trước năm 2020 (Hà Nội - Bắc Giang, Cao Bồ - Ninh Phúc, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức – Long Thành, La Sơn – Túy Loan, Hòa Lạc – Hòa Bình, Tuyến nối Hải Phòng – Quảng Ninh, Thái Nguyên – Bắc Kạn); tùy theo tiến độ dự án, chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai thực công tác thẩm định ATGT chi tiết, cụ thể cho giai đoạn phê duyệt; đó, bắt buộc thực lần với giai đoạn trước đưa vào khai thác 4.3.2 Đối với công trình khai thác 4.3.2.1 Đối với đường cao tốc Hiện tại, có 10 tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác sử dụng; đó, có 03 tuyến hoàn thành công tác thẩm định ATGT, có 04 tuyến trình thực hiện, có 03 tuyến chưa thực công tác thẩm định ATGT giai đoạn xây lắp giai đoạn khai thác Trong năm 2016, phải hoàn thành công tác thẩm tra ATGT toàn 07 tuyến chưa thẩm định ATGT thực hiện; cụ thể gồm 115 tuyến: Đại lộ Thăng Long (Láng – Hòa Lạc); Cầu Giẽ - Ninh Bình; Hà Nội – Lào Cai; Vành đai Hà Nội; Thành phố HCM – Long Thành – Dầu Giây; Liên Khương – Đà Lạt số tuyến khác hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2015, đầu năm 2016 như: Hà Nội – Hải Phòng, Hòa Lạc-Hòa Bình, v.v… 4.3.2.2 Đối với hệ thống đường quốc lộ - Các vị trí có mức độ ATGT cao (điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT), cho phép thực thẩm tra ATGT trình thực dự án để có sở đề xuất giải pháp kịp thời - Bộ GTVT, Quỹ Bảo trì Đường Trung ương bố trí vốn, bảo đảm đến hết năm 2020 thực thẩm tra ATGT đường đoạn tuyến đáp ứng tiêu chí quy định khoản Điều 13 Nghị định 11/2010/NĐ-CP 116 V KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời gian vừa qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung an toàn giao thông đường nói riêng Đảng Chính phủ quan tâm triển khai thực với nhiều giải pháp, hành động thiết thực nhằm kiềm chế giảm thiểu TNGT TNGT ĐB Theo đó, lĩnh vực đường bộ, triển khai đồng loạt, liệt nhiều nhóm giải pháp như: tăng cường quản lý nhà nước hoạt động vận tải đường bộ, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; đẩy mạnh đổi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu TNGT; nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải; đầu tư phát triển nâng cao chất lượng công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường kết hợp với tăng cường công tác tổ chức giao thông, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; v.v… Một giải pháp thuộc nhóm kết cấu hạ tầng tiến hành thẩm định ATGT đường khai thác, dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp đường Thẩm định ATGT ĐB giải pháp đáp ứng vấn đề lâu dài, phát giải nguyên nhân gây TNGT yếu tố kỹ thuật tuyến đường; đồng thời, phát khuyến cáo biện pháp xử lý, giải nguyên nhân gây TNGT yếu tố kỹ thuật tuyến đường ý thức, tâm lý người tham gia giao thông, chất lượng phương tiện tham gia giao thông, cưỡng chế thi hành pháp luật, v.v… Công tác thẩm tra ATGT đường có tính chất “Phòng bệnh” để loại bỏ nguyên nhân nguy tiềm ẩn gây tai nạn giao thông; thực tốt công tác này, mang lại tác dụng lớn mà chi phí đầu tư lại thấp Tuy nhiên, nhiều lý chủ quan khác quan, thời gian vừa qua, công tác 117 chưa thực quan tâm triển khai thực hiện; gần đây, công tác thẩm định ATGT dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp, cải tạo đường bắt đầu triển khai, nhưng, chất lượng thực chưa cao việc tiếp thu ý kiến thẩm tra, kết thẩm định ATGT chưa quan tâm, dẫn đến hiệu quả, tác dụng công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông thấp Để tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông hệ thống quốc lộ đường cao tốc, Đề tài đưa 03 nhóm giải pháp chính, là: (i) Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, văn quy phạm kỹ thuật; (ii) Đào tạo, bồi dưỡng hình thành lực lượng Thẩm tra viên ATGT ĐB có kiến thức chuyên sâu bảo đảm ATGT lĩnh vực đường bộ; (iii) Đẩy mạnh thực thẩm định ATGT công trình đường theo hướng, dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, bắt buộc thực tối thiểu 02 lần, đó, ưu tiên thực 01 lần giai đoạn trước đưa công trình vào khai thác; đường khai thác, bố trí kinh phí giao Tổng cục ĐBVN tổ chức thực thẩm định ATGT tất tuyến, đoạn tuyến quốc lộ có đủ tiêu chí quy định Khoản Điều 13 Nghị định 11/2010/NĐ-CP, đồng thời, bắt buộc thẩm tra ATGT trước phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT để có sở xem xét, phê duyệt biện pháp xử lý hiệu 5.2 Kiến nghị Nút giao Nam Thăng Long có tình trạng giao thông phức tạp với nhiều phương tiện lưu thông qua nút, có số vụ tai nạn xảy đồng thời, tình trạng vi pháp luật giao thông diễn ngày Vì vậy, để xử lý dứt điểm tình trạng trên, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người phương tiện qua nút cần triển khai cấp bách, đồng giải pháp bảo đảm 118 trật tự, an toàn giao thông Đồng thời, nghiên cứu triển khai giải pháp lâu dài, toàn diện bảo đảm ATGT nút Công tác thẩm định ATGT yêu cầu cấp thiết nay, vậy, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm nữa, bố trí nguồn kinh phí, đào tạo nguồn nhân lực triển khai thực thẩm định ATGT nhằm kiềm chế làm giảm TNGT đường nói riêng TNGT nói chung 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (2007), Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010, Viện chiến lược phát triển GTVT, Hà Nội Báo cáo chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Viện chiến lược phát triển GTVT(TDSI) Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT(TEDI), Hà Nội Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (2006), Tăng cường an toàn giao thông tuyến quốc lộ phía Bắc Việt Nam, Viện chiến lược phát triển GTVT(TDSI) Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT(TEDI), Hà Nội Bộ giao thông vận tải, Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, 2005, Hà Nội Nguyễn Xuân Vinh, Thiết kế nút giao thông tổ chức giao thông đô thị, 2008, Hà Nội Bùi Xuân cậy, Giao thông thành phố quy hoạch, Bài giảng cao học, 2000, Hà Nội Nguyễn Thanh Phong (2008), Nghiên cứu xây dựng tiêu chí xác định điểm đen tiêu chí tính toán thiệt hại kinh tế xã hội TNGT đường Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Bộ, Viện chiến lược phát triển GTVT, Hà Nội Nguyễn Quang Đạo, Một số vấn đề giao thông đô thị, Bài giảng cao học, 2002, Hà Nội Các qui chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế thi công, khai thác Các Website: www.adb.org, www.chinhphu.org, … 10.Đỗ Bá Chương Kỹ thuật giao thông Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Tủ sách sau đại học – 1996 11.Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, Vũ Đình Phụng Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1Nhà xuất giáo dục – 2001 120 12.Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo Sổ tay thiết kế đường ô tô Tập Nhà xuất xây dựng – 2002 13.Nguyễn Xuân Trục Quy hoạch giao thông vận tải thiết kế công trình đô thị Nhà xuất giáo dục - 2005 14.Nguyễn Khải Đường giao thông đô thị Nhà xuất Giao thông vận tải - 2008 15 Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu tốc độ dòng xe phương pháp xác định KNTH đường đô thị Hà Nội Luận án PTS KHKT – Hà Nội - 1995 16 Vũ Hoài Nam, Phạm Hồng Quang Ngăn ngừa tai nạn giao thông từ khâu thiết kế Tạp chí Kết cấu công nghệ xây dựng số 2-2010 17 Đề án tăng cường thực thẩm định an toàn giao thông hệ thống quốc lộ đường cao tốc 18 Đỗ Duy Đỉnh, Nguyễn Quang Đạo, Vũ Hoài Nam Sử dụng phương pháp Bayes thực phát triển đánh giá điểm đen ATGTA Tạp chí xây dựng số 3/2008 19 ALMEC (2008), Road Traffic Safety Master Plan to 2020 in the Socialist Republic of Viet Nam, Draft Final Report, Ha Noi 121 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Trần Bá Hải Ngày tháng năm sinh: 28 tháng năm 1988 Nơi sinh: thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Địa liên lạc: thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Quá trình đào tạo: Trình độ Thời gian Chuyên nghành Cơ sở đào tạo đào tạo đào tạo đào tạo Từ tháng 6/2006 đến Kỹ thuật an toàn Trường Đại học tháng 6/2011 giao thông GTVT Hà Nội Đại học Quá trình công tác: Thời gian Tháng 6/2011 đến tháng 6/2012 Tháng 8/2012 đến Nơi công tác Công việc đảm nhận Công ty vật tư xây dựng công trình - Tổng công ty xây dựng CTGT Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Cán Kỹ thuật Nhân viên 122 XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỆU KIỆN BẢO VỆ Họ tên tác giả luận văn: Trần Bá Hải Đề tài luận văn: Nghiên cứu thẩm định giải pháp bảo đảm an toàn giao thông nút giao thông Nam Thăng Long đường vành đai Hà Nội Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô đường thành phố Mã số: 14 87 01 33 Cán hướng dẫn: GS.TS Vũ Đình Phụng Đã đủ điều kiện bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC (Ký ghi rõ họ tên) CHỦ NHIỆM KHOA (BỘ MÔN) QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Ký ghi rõ họ tên) HỌC VIÊN (Ký ghi rõ họ tên) CÁN BỘ KIỂM TRA (Ký ghi rõ họ tên) ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TRẦN BÁ HẢI NGHIÊN CỨU THẨM ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI NÚT GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI HÀ NỘI Chuyên... Hải Đề tài luận văn: Nghiên cứu thẩm định giải pháp bảo đảm an toàn giao thông nút giao thông Nam Thăng Long đường vành đai Hà Nội Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô đường thành phố Cán hướng dẫn:... TNGT ĐB TTATGT An toàn giao thông An toàn giao thông đường Cơ sở liệu Cảnh sát giao thông Giấy phép lái xe Hành lang an toàn đường Hành lang an toàn giao thông Hệ thống giao thông thông minh Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nội, NGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nội, NGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay