Báo cáo thực hành hóa học

41 422 1
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 22:54

Họ và tên: Nguyễn Thiện Bình Lớp: YH42 – Nhóm H2 – Tiểu nhóm MSSV: 1653010552 BÀI THỰC HÀNH 4: PHẢN ỨNG VÔ CƠ STT Tên thí nghiệm Tính chất hydroper oxyd (H2O2) Cách tiến hành Giải thích Viết phương trình -Ống nghiệm 1: Cho vào 20 - Khi cho H2O2 nguyên chất vào ống nghiệm, giọt H2O2 nguyên chất, lắp đun nóng đến sủi bọt khí, đưa tàn que đóm ống dẫn khí đun nhẹ, dùng vào thì ta thấy que đóm bùng cháy, điều này tàn đóm đỏ que gỗ đưa chứng minh khí thoát chính là O2.PTHH: vào thành ống nghiệm Quan H2O2 → 2H2O+O2↑ sát - Khi cho MnO2 vào ống nghiệm chứa -Ống nghiệm 2: Cho vào 20 H2O2 nguyên chất, ta nhận thấy ống nghiệm giọt H2O2 nguyên chất+ nóng lên chứng tỏ phản ứng tỏa nhiều nhiệt, khí bột MnO2, lắp ống dẫn khí, sủi bọt thoát mạnh mẽ, làm que đóm bùng dùng tàn đóm đỏ que gỗ cháy chứng tỏ khí này là O2 Sau phản ứng, ta đưa vào thành ống nghiệm thấy còn lại chất rắn màu đen chính là MnO2 Quan sát làm vai trò xúc tác phản ứng phân hủy H2O2 - Khi cho H2O2 nguyên chất và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch có màu vàng, -Ống nghiệm 3: Cho vào 10 khí thoát ra, sau thêm vài giọt hồ tinh bột giọt H2O2 nguyên chất+ giọt vào dung dịch sau phản ứng thì hỗn hợp chuyển dd KI 0,5M lắc nhẹ thêm màu xanh tím, chứng tỏ có khí I2 thoát giọt hồ tinh bột PTHH: 2KI + H2O2 → I2 ↑ + 2KOH - Khi cho KMnO4 và H2SO4 vào ống nghiệm, ta thấy không có hiện tượng xảy ra, sau đó cho thêm H2O2 nguyên chất vào, ta thấy có sủi bọt -Ống nghiệm 4: giọt dd khí, dung dịch từ từ nhạt màu và cuối cùng là KMnO4 0,005M loãng+ mất màu hoàn toàn, dung dịch trở thành giọt dd H2SO4 2M Thêm từ từ suốt giọt H2O2 lắc nhẹ PTHH: H2O2 + H2SO4 + KMnO4 → H2O + 2MnO4 + O2↑ + K2SO4 Tính tan Chuẩn bị ống nghiệm sạch, cho vào ống tinh thủy phân muối thể: -Ống nghiệm 1: FeCl3 -Ống nghiệm 2: NaCl -Ống nghiệm 3: Na2CO3 -Ống nghiệm 4: Na2S -Ống nghiệm 5: BaSO4 Thêm vào ống 1ml nước cất, dùng đũa thủy tinh khuấy đều, uan sát khả tan muối Dùng giấy đo pH dd sau cho tiếp vào ống nghiệm vài giọt AgNO3 1M Ghi nhận tượng giải thích Tính chất -Chuẩn bị ống nghiệm ống Al nghiệm cho vào 2ml dd HCl 2M+ bột Al, đun nhẹ quan sát tượng đến phản ứng xong, lọc dd AlCl3 -pH của dung dịch muối FeCl3 bằng FeCl3 là muối tạo bởi base yếu và acid mạnh, dung dịch Fe3+ bị thủy phân Khi cho AgNO3 vào dung dịch, ta thấy có kết tủa trắng xuất hiện PTHH: FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl↓ - Muối NaCl tan khá nhanh và tan hoàn toàn, pH của dung dịch muối có giá trị bằng muối này tạo nên bởi acid mạnh và base mạnh, dung dịch không có sự thủy phân Khi cho AgNO3 vào thì xuất hiện kết tủa trắng PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 - Muối Na2CO3 tan khá nước, pH của dung dịch muối này là 7.5 Na2CO3 là muối tạo bởi acid yếu và base mạnh, dung dịch CO32- bị thủy phân Khi cho AgNO3 vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa trắng xuất hiện PTHH: Na2CO3 + AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 - Muối Na2S tan nhanh nước, pH đo được là muối này tạo bởi acid yếu và base mạnh, dung dịch S2- bị thủy phân, cho AgNO3 vào thì xuất hiện kết tủa đen PTHH: Na2S + AgNO3 → 2NaNO3 + Ag2S ↓ - Muối BaSO4 ít tan nên lượng muối tan được nước là rất ít, pH đo được là (chủ yếu là pH của nước), cho AgNO3 vào ta thấy không có hiện tượng xảy - Ống nghiệm 1: Cho Al vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl thì ta thấy có khí thoát PTHH: Al + HCl → AlCl3 + H2↑ Ống nghiệm 2: Chứa dung dịch AlCl3, cho dung dịch NH3 vào thì thấy kết tủa keo trắng vừa tạo vào ống nghiệm 2, cho dd NH3 2M vào ống nghiệm 2cho đến cuất kết tủa nhiều Chia nửa lượng kết tủa keo tạo sang ống nghiệm khác (ống nghiệm 3) Nhỏ tiếp từ từ dd NaOH 2M vào ống dư ) Nhỏ tiếp từ từ dd HCl 2M vào ống dư xuất hiện PTHH: AlCl3 + NH3 + H2O → Al(OH)3 ↓ + NH4Cl Khi cho dung dịch NaOH đến dư vào ông nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn và có khí mùi khai thoát khỏi ống nghiệm PTHH: Al(OH)3 + NaOH → H2O + NaAlO2 NaOH + NH4Cl → NH3 ↑ + NaCl + H2O Ống nghiệm 3: Chứa kết tủa Al(OH)3, nhỏ HCl dư vào thì kết tủa tan hoàn toàn PTHH: Al(OH)3+ 3HCl → AlCl3 + H2O Do Al(OH)3 là hợp chất lưỡng tính nên có thể tác dụng với cả acid và base -Ống nghiệm 4: Cho bột Al vào dung dịch NaOH, đun nhẹ thì thấy có khí không màu, không mùi thoát ra, dung dịch không màu PTHH: Al + NaOH + H2O → NaAlO2+ H2 ↑ -Ống nghiệm 4: cho vào 10 Ống nghiệm 5: Chứa dung dịch NaAlO2, cho giọt NaOH 2M+ HCl vào thì ban đầu có kết tủa trắng, cho đến dư khoảng đầu tăm bột Al, đun HCl thì kết tủa tan hoàn toàn nhẹ, lọc dd vào ống nghiệm 5, PTHH: NaAlO2 + HCl + H2O→ NaCl nhỏ tiếp từ từ giọt HCl +Al(OH)3↓ 2M vào ống nghiệm Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O dư Quan sát tượng gải thích Khả Chuẩn bị ống nghiệm: hấp phụ -Ống nghiệm 1: cho vào 4ml - Khi cho than hoạt tính vào dung dịch màu đỏ than dd màu đỏ loãng+ cho vào loãng thì dung dịch mất màu hoàn toàn hoạt tính khoảng 1/3 muỗng than hoạt than tính - Khi cho than gỗ đã nghiền mịn vào dung dịch gỗ -Ống nghiệm 2: cho vào 4ml màu đỏ loãng thì dung dịch chuyển thành màu dd màu đỏ loãng+ cho vào đỏ nhạt khoảng 1/3 muỗng than gỗ  Điều này chứng tỏ khả hấp phụ nghiền mịn của than hoạt tính mạnh nhiều so với than gỗ Tính chất Chuẩn bị ống nghiệm: Pb2+ -Ống nghiệm 1: giọt dd Pb(NO3)2 0,2M+ 10 giọt dd HCl 2M - Cho dung dịch Pb(NO3)2 và dung dịch HCl vào ống nghiệm thì thấy có chất rắn màu trắng xuất hiện (PbCl2) Gạn rửa kết tủa, đun nóng, ta thấy PbCl2 tan hoàn toàn nước nóng, nhiên để nguội thì khó kết tinh trở lại PTHH: Pb(NO3)2 + 2HCl → PbCl2↓(trắng nhầy) + 2HNO3 - Cho dung dịch Pb(NO3)2 và dung dịch KI vào -Ống nghiệm 2: giọt dd ống nghiệm ta thấy có kết tủa vàng đậm (PbI2) Pb(NO3)2 0,2M+ 10 giọt dd KI xuất hiện Gạn rửa kết tủa, ta thấy kết tủa tan rất 0,1M ít ở nhiệt độ thấp, đun nóng lên thấy kết tủa tan *Gạn, rửa kết tủa hai ống một phần, để nguội ta thấy xuất hiện tinh thể lấp nghiệm cho tiếp vào ống lánh chứng tỏ ở nhiệt độ thấp PbI2 đã kết tinh 10 giọt nước cất, đun nóng, để trở lại nguội từ từ Quan sát PTHH: Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2↓(vàng nhầy) + tượng tan kếtluận độ tan 2KNO3 loại muối Pb2+ theo nhiệt - Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa độ dung dịch Pb(NO3)2, ta thấy có kết tủa keo trắng -Ống nghiệm 3: Cho vào ống xuất hiện rồi tan khá nhanh nghiệm giọt Pb(NO3)2 cho PTHH: Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2 ↓(keo trắng tiếp 10 giọt NaOH 2M cho nhầy) + 2NaNO3 từ từ dd H2O2 nguyên chtấ Cho tiếp H2O2 nguyên chất vào ống nghiệm sau Quan sát viết phương trình phản ứng, ta thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu, phản ứng tỏa nhiệt làm ống nghiệm nóng lên PTHH: Pb(OH)2 ↓ + H2O2 → PbO2 ↓(vàng nâu) + 2H2O Tính chất ion NO2 – môi trường H+ Tính khử hợp chất S2- -Ống nghiệm 1: giọt dd KI 0,5M+ acid hóa giọt dd H2SO4 2M + giọt NaNO2 0,1M, đun nóng Quan sát tượng Ống nghiệm 1: Cho dung dịch KI, dung dịch H2SO4 và dung dịch NaNO2 vào ống nghiệm, ta thấy có kết tủa đen xuất hiện (I2), dung dịch có màu vàng nâu I2 tan KI tạo thành KI3, đun nóng có khí màu tím (một phần I2 thăng hoa bay ngoài) thoát ra, kết tủa tan, dung dịch mất màu hoàn toàn (I2 đã bay hết) PTHH: H2SO4 + 2KI + 2NaNO2 → 2H2O + I2↓ + Na2SO4 + 2NO↑ + K2SO4 I2 + KI → KI3 Ống nghiệm 2: Cho lần lượt các dung dịch KMnO4, H2SO4 và NaNO2 vào ống nghiệm, đun - Ống nghiệm 2:3 giọt dung nóng, ta thấy dung dịch mất màu tím của dịch KMnO4 0,05 + axit hóa KMnO4, sủi bọt khí màu nâu và mùi xốc (NO2) giọt H2SO4 2M + giọt PTHH: H2SO4 + 2KMnO4 + 5NaNO2 →3H2O NaNO2 0,1M, đun nóng Quan + 2MnSO4 + 5NaSO4 + K2SO4 + NO2 sát tượng Cho vào ống nghiệm giọt Cho vào ống nghiệm lần lượt các dung dịch dung dịch KMnO4 0,05M + KMnO4, H2SO4 và Na2S, ta thấy dung dịch mất axit hóa giọt dung dịch màu, chuyển dần sang màu trắng đục, để yên ta H2SO4 2M + thêm từ từ dung thấy có kết tủa vàng xuất hiện (S) dịch Na2S 1M Quan sát PTHH: H2SO4 + Na2S + KMnO4 → 8H2O tượng -Cho vào ống nghiệm giọt dung dịch KMnO4 0,05M + axit hóa giọt dung dịch H2SO4 2M Sau cho từ từ dung dịch Na2SO3 0,5M vào ống nghiệm Quan sát thay đổi màu dung dịch -Cho vào ống nghiệm dung dịch Na2SO3 0,5M + giọt dung dịch H2SO4 2M Sau cho từ từ dung dịch Na2S 1M vào ống nghiệm Quan sát thay đổi màu dung dịch Trong ống nghiệm chứa 10 giọt Na2S2O3 0,5M thêm vào vài giọt dung dịch HCl 2M Quan sát tượng viết phương trình Tính chất hợp chất S 10 Phản ứng Na2S2O3 với HCl 11 Tính chất Cr(OH)3 Chuẩn bị ống nghiệm: - Ống nghiệm 1: giọt dung dịch Cr2(SO4)3 0,5M + 1-2 giọt dung dịch dung dịch NaOH 2M Gạn bỏ dung dịch, chia đôi kết tủa sang ống nghiệm Tiếp tục cho từ từ dung dịch HCl 2M vào ống nghiệm dư - Ống nghiệm 2: Tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M dư Quan sát tượng cho tiếp giọt dung dịch H2O2 đun nóng 12 Tính chất hợp chất Cr(VI) K2CrO4 Cho vào ống nghiệm giọt dung dịch K2CrO4bão hòa, làm lạnh becher đựng đá (30s) cho từ từ dung dịch H2SO4 đậm đặc tủa tan hoàn toàn, gạn lấy kết tủa cho tiếp vài giọt + 2MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + 5S↓ -Ống nghiệm 1: Cho lần lượt các dung dịch KMnO4, H2SO4, và Na2SO3 vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch mất màu tím của KMnO4, chuyển sang màu trắng PTHH: H2SO4 + 2KMnO4 + 5Na2SO3→ 3H2O + 2MnSO4 +5 Na2SO4 + K2SO4 -Ống nghiệm 2: Khi cho lần lượt các dung dịch Na2SO3, Na2S và H2SO4 vào ống nghiệm, phản ứng xảy làm dung dịch hóa màu trắng đục, để yên thấy kết tủa màu vàng xuất hiện (S) PTHH: Na2SO3 + H2SO4 + 2Na2S → Na2SO4 + 3S↓+ 3H2O Khi cho dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2S2O3, ta thấy dung dịch có màu trắng xanh, có sủi bọt khí, để yên ta thấy kết tủa màu vàng xuất hiện PTHH: 2HCl+ Na2S2O3 → S↓ + SO2 ↑ + H2O + 2NaCl Ống nghiệm 1: Cho dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch NaOH vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa xanh rêu xuất hiện Cho dung dịch HCl vào ông nghiệm sau phản ứng thấy kết tủa tan dần, dung dịch có màu xanh nhạt (CrCl3) PTHH: Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3↓ + 3Na2SO4 Cr(OH)3↓ + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Ống nghiệm 2: Chứa kết tủa Cr(OH)3, cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đến dư, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn Tiếp tục cho H2O2 vào đun nóng, ta thấy dung dịch chuyển màu vàng (Na2CrO4) PTHH: Cr(OH)3↓ + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6] Na3[Cr(OH)6] + 3H2O2 → Na2CrO4 + 8H2O↑ + 2NaOH Cho vào ống nghiệm dung dịch K2CrO4 bão hòa và làm lạnh, ta thấy dung dịch từ màu vàng chuyển thành cam, có tinh thể kết tinh, cho tiếp H2SO4 đậm đặc đến kết tủa tan hoàn toàn (dung dịch đông cứng mất nước), gạn kết tủa cho tiếp vào dung dịch C2H5OH, ta thấy dung dịch có màu xanh lá (Cr2(SO4)3) C2H5OH Quan sát tượng PTHH: 2K2CrO4 + H2SO4 → K2CrO7 + K2SO4 + H2O K2CrO7+3CH3CH2OH+4H2SO4→3CH3CHO + Cr2(SO4)3+ K2SO4 + 7H2O 13 Tính oxy hóa thuốc tím (KMnO4) Chuẩn bị ống nghiệm: Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch Na2SO3 vào - Ống nghiệm 1: giọt dung dịch ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 H2SO4, KMnO4 0,05M + giọt dung ta thấy dung dịch ống nghiệm bị màu dịch H2SO4 2M lắc ống tím nghiệm phút, sau cho PTHH: 2KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3 → từ từ dung dịch Na2SO3 0,5M 2MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O - Ống nghiệm 2: giọt dung dịch Ống nghiệm 2: Khi cho dung dịch Na2SO3 vào KMnO4 0,05M + giọt dung ống nghiệm chứa NaOH đậm đặc dung dịch dịch NaOH đậm đặc lắc ốngKMnO4, ta thấy dung dịch ống nghiệm có nghiệm phút, sau cho màu xanh ngọc từ từ dung dịch Na2SO3 0,5M PTHH: 2KMnO4 + 2NaOH + Na2SO3 → - Ống nghiệm 3: giọt dung dịch Na2MnO4 + K2MnO4 + Na2SO4 + H2O KMnO4 0,05M + giọt nước cấtỐng nghiệm 3: Cho dung dịch Na2SO3 vào ống lắc ống nghiệm phút,nghiệm chứa dung dịch KMnO4 nước cất, ta sau cho từ từ dung dịch thấy màu tím KMnO4 biến mất, xuất Na2SO3 0,5M kết tủa nâu đen PTHH: 2KMnO4 + H2O + 3Na2SO3 → 2MnO2↓ + 2KOH + 3Na2SO4 14 Điều chế tính chất Fe(II), Fe(III) hidroxit - Ống nghiệm 1: 10 giọt dung dịch FeSO4 0,5M + cho từ từ dung dịch NaOH 2M - Ống nghiệm 2: 10 giọt dung dịch FeCl30,5M + cho từ từ dung dịch NaOH 2M - Ống nghiệm 3: 10 giọt dung dịch FeSO4 0,5M + acid hóa giọt dung dịch H2SO42M thêm giọt KMnO40,05M 15 Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch FeSO4, ta thấy xuất kết tủa xanh rêu Fe(OH)2 PTHH: FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Để lâu không khí, kết tủa màu xanh rêu chuyển thành màu nâu đỏ Fe(OH)3 PTHH: 2Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Fe(OH)3↓ Ống nghiệm 2: Khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, ta thấy kết tủa nâu đỏ xuất Fe(OH)3 PTHH: FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓ Ống nghiệm 3: Khi cho dung dịch FeSO4, H2SO4 KMnO4 vào ống nghiệm, ta thấy màu tím KMnO4 biến mất, dung dịch suốt PTHH: 10FeSO4 + 2KMnO4 + H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Khả tạo- Ống nghiệm 1: giọt dung Ống nghiệm 1: Cho dung dịch NH3 dung phức dịch FeSO40,5M + giọt dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy xuất 16 Fe(II), Fe(III)dịch NH3 2M - Ống nghiệm 2: giọt dung dịch FeSO4 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M - Ống nghiệm 3: giọt dung dịch FeCl3 0,5M + 10 giọt dung dịch KCN 0,5M - Ống nghiệm 4: giọt dung dịch FeCl3 0,5M + 10 giọt dung dịch KSCN 0,5M kết tủa xanh rêu Fe(OH)2 PTHH: FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Ống nghiệm 2: Cho dung dich FeSO4 KCN vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa xanh rêu xuất hiện, màu đậm so với kết tủa ống nghiệm Khi cho dư KCN, ta thấy kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh PTHH: FeSO4 + 6KCN → K4[Fe(CN)6] + K2SO4 Ta thấy sản phẩm ống nghiệm bền so với ống nghiệm Ống nghiệm 3: Cho dung dịch KCN vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, ta thấy kết tủa nâu xuất hiện, cho dư KCN ta thấy tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh PTHH: FeCl3 + 6KCN → K3[Fe(CN)6] + 3KCl Ống nghiệm 4: Khi cho dung dịch FeCl3 KSCN vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch chuyển sang màu đỏ máu của K3[Fe(SCN)6] PTHH: FeCl3 + 6KSCN → K3[Fe(SCN)6] + 3KCl So sánh - Ống 1: giọt dd khác K3[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt ion đơndd KSCN 0,5M giản phức-Ống 2: giọt dd FeCl3 0,5M + 10 giọt FeSO4 0,5M chất -Ống 3: giọt K3[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt dd FeSO4 0,5M -Ống 4: giọt K4[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt dd FeCl3 0,5M Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch K3[Fe(CN)6] dung dịch KSCN vào ống nghiệm, ta không thấy hiện tượng xảy vì SCN- là phối tử gây trường yếu nên không thể đẩy được CN- là phối tử gây trường mạnh khỏi muối của nó -> So sánh với ống nghiệm thí nghiệm 15, ta thấy ống nghiệm thí nghiệm 16 có màu nhạt Ống nghiệm 2: Cho dung dịch FeCl3 dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy tượng phản ứng không xảy Ống nghiệm 3: Cho dung dịch K4[Fe(CN)6] dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy xuất kết tủa màu xanh dương turbull PTHH: 2K3[Fe(CN)6] + 3FeSO4 → Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 3K2SO4 Ống nghiệm 4: Cho dung dịch K4[Fe(CN)6] FeCl3 vào ống nghiệm, ta thấy xuất kết tủa màu xanh dương berlin PTHH: 3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl -> So sánh hai ống nghiệm, ta thấy màu kết tủa ống nghiệm đậm so với ống nghiệm 17 18 Khả tạp phức Co(II), Ni(II) Chuẩn bị ống nghiệm: -Ống nghiệm 1: giọt dung dịch CoCl2 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M tan chất kết tủa -Ống nghiệm 2: giọt dung dịch NiCl2 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M tan kết tủa -Ống nghiệm 3: giọt dung dịch CoCl2 0,5M + giọt dung dịch NH3 2M Ống nghiệm 1: Khi cho lần lượt các dung dịch CoCl2 và KCN vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa màu xanh rêu, cho dư KCN, ta thấy kết tủa tan tạo phức, dung dịch có màu vàng chanh của phức K2[Co(CN)4] PTHH: CoCl2 + 4KCN → K2[Co(CN)4] + 2KCl Ống nghiệm 2: Khi cho các dung dịch NiCl2 và KCN vào ống nghiệm, ta thấy ban đầu có kết tủa xanh rêu, cho đến dư KCN thì kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh của K2[Ni(CN)4] PTHH: NiCl2 + 4KCN → K2[Ni(CN)4] + 2KCl Ống nghiệm 3: Cho dung dịch CoCl2 và NH3 vào ông nghiệm, ban đầu có kết tủa xanh, cho dư NH3 thì kết tủa tan tạo phức làm dung dịch có màu xanh lục PTHH: CoCl2+2NH3+2H2O→ Co(OH)2 + 2NH4Cl 2Co(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Co(OH)3↓ (xanh lục) Co(OH)3 + 6NH3 → [Co(NH3)6](OH) Ống nghiệm 1, 2, 3: Khi cho dung dịch NaCl Khảo sát *Tiến trình 1: -Chuẩn bị ống nghiệm (1), và dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa độ tan (2), (3): cho vào ống trắng AgCl xuất hiện bạc halogenur nghiệm giọt dung dịch NaCl PTHH: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 Ống nghiệm 4, 5, 6: Khi cho dung dịch NaBr tạo 0,5M + giọt dung dịch và dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa phức AgNO3 0,5M + -Chuẩn bị ống nghiệm (4), vàng nhạt AgBr xuất hiện muối Ag (5), (6): cho vào ống PTHH: AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3 nghiệm giọt dung dịch NaBr Ống nghiệm 7, 8, 9: Khi cho dung dịch NaI và 0,5M + 15 giọt dung dịch dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa vàng AgNO3 0,5M đậm AgI xuất hiện -Chuẩn bị ống nghiệm (7), PTHH: AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3 (8), (9): cho vào ống Khi cho NH3 nguyên chất vào các ống nghiệm nghiệm giọt dung dịch KI 1, 4, trên, ta thấy hiện tượng: 0,5M + 15 giọt dung dịch Ống nghiệm 1: Tạo dung dịch không màu AgNO3 0,5M PTHH: AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl Tiến trình 2: Ống nghiệm 4: Tạo dung dịch không màu, phản -3 ống nghiệm (1), (4), (7): ứng chậm so với AgCl cho giọt dung dịch NH3 nguyên chất đến kết tủa tan -3 ống nghiệm (2), (5), (8): cho giọt dung dịch KCN 1M đến kết tủa tan -3 ống nghiệm (3), (6), (9): cho giọt dung dịch Na2S2O3 0,5M đến kết tủa tan PTHH: AgBr + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Br Ống nghiệm 7: Không phản ứng Khi cho dung dịch KCN vào các ống nghiệm 2, 5, trên, ta thấy hiện tượng: Ống nghiệm 2: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgCl + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KCl Ống nghiệm 5: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgBl + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KBr Ống nghiệm 8: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgI + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KI Khi cho dung dịch Na2S2O3 vào các ống nghiệm 3, 6, 9, ta thấy hiện tượng: Ống nghiệm 3: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgCl + 2NaS2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaCl Ống nghiệm 6: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgBr + NaS2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr Ống nghiệm 9: Không phản ứng 19 Phản ứng tạo phức muối đồng (I) clorur *Tiến trình 1: Cho Cu bột vào ống nghiệm chứa 10 giọt 10 giọt CuCl2 bão hòa giọt dung dịch HCl đặc Đun sôi kỹ, để nguội, gạn nước lọc lấy Cu bột dư ra, thêm vào nước cất Thêm giọt dung dịch KCN 1M *Tiến trình 2: 5ml dung dịch CuSO4 0,5M + thêm từ từ dung dịch KI 0,5M Ống nghiệm 1: Cho bột Cu vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2 bão hòa và dung dịch HCl đặc, đun sôi để nguội, sau đó gạn nước lọc và lấy bột Cu dư ra, thêm nước cất, ta thấy xuất hiện kết tủa màu trắng dưới đáy PTHH: Cu + CuCl2 + 2HCl → 2H[CuCl2] 2H[CuCl2] → CuCl↓ + 2HCl Khi cho KCN vào ống nghiệm sau phản ứng, ta thấy kết tủa tan tạo phức, dung dịch không màu PTHH: CuCl + 2KCN → K[Cu(CN)2] + KCl Ống nghiệm 2: Cho dung dịch CuSO4 và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy tạo thành kết tủa CuI màu trắng, muội than I2 và dung dịch có màu đỏ nâu (KI3) PTHH: 2CuSO4 + 4KI → 2CuI↓ + I2↓ + 2K2SO4 I2 + KI → KI3 20 Điều chế tính chất Cu(OH)2 *Tiến trình 1: -Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch CuSO4 bão hòa + thêm từ từ dung dịch NaOH 1M kết tủa hoàn toàn, gạn rửa kết tủa nước cất Chia Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch CuSO4 bão hòa và dung dịch NaOH vào ống nghiệm, ta thấy xuất hiện kết tủa xanh lam Cho tiếp dung dịch HCl vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh lam PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 21 Tác dụng Zn với dung dịch axit kết tủa vào ống nghiệm ống nghiệm để thành phần Tiếp tục cho giọt dung dịch HCl 2M vào ống nghiệm *Tiến trình 2: -Ống nghiệm 2: Tiếp tục cho giọt dung dịch NaOH 2M, lắc ống nghiệm nhận xét hòa tan kết tủa *Tiến trình 3: -Tiếp tục cho giọt dung dịch NH3 nguyên chất kết tủa tan Na2SO4 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Ống nghiệm 2: Chứa kết tủa Cu(OH)2, cho tiếp NaOH vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn tạo phức màu xanh lam PTHH: Cu(OH)2 + 2NaOH đặc → Na2[Cu(OH)4] Ống nghiệm 3: Chứa kết tủa Cu(OH)2, cho tiếp NH3 vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn tạo thành phức màu xanh lam PTHH: Cu(OH)2 + 4NH3 đặc → [Cu(NH3)4] (OH)2 Chuẩn bị ống nghiệm -Ống nghiệm 1: 15 giọt dung dịch H2SO4 2M + hạt Zn + vài giọt dung dịch CuSO4 bão hòa -Ống nghiệm 2: 15 giọt dung dịch H2SO4 2M + hạt Zn Ống nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm dung dịch H2SO4, CuSO4 bão hòa và Zn hạt, ta thấy Zn tan khá dễ dàng, tạo nhiều khí H2 bao quanh H2 và thoát ngoài ống nghiệm Ta thấy ở ống nghiệm này xảy ăn mòn điện hóa, tạo thành một pin điện hóa, đó Cu là cực dương, Zn là cực âm PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Zn – 2e → Zn2+ 2H+ + 2e → H2↑ Ống nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm dung dịch H2SO4 và Zn hạt, ta thấy khí H2 thoát rất ít, Zn tan khá chậm Ở ống nghiệm này xảy ăn mòn hóa học, ion H+ từ dung dịch đến chỗ Zn nhận e tạo thành khí H2 bao quanh viên kẽm nên kém khó tan PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ Zn – 2e → Zn2+ 2H+ + 2e → H2↑ 16 Fe(II), Fe(III)dịch NH3 2M - Ống nghiệm 2: giọt dung dịch FeSO4 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M - Ống nghiệm 3: giọt dung dịch FeCl3 0,5M + 10 giọt dung dịch KCN 0,5M - Ống nghiệm 4: giọt dung dịch FeCl3 0,5M + 10 giọt dung dịch KSCN 0,5M kết tủa xanh rêu Fe(OH)2 PTHH: FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Ống nghiệm 2: Cho dung dich FeSO4 KCN vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa xanh rêu xuất hiện, màu đậm so với kết tủa ống nghiệm Khi cho dư KCN, ta thấy kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh PTHH: FeSO4 + 6KCN → K4[Fe(CN)6] + K2SO4 Ta thấy sản phẩm ống nghiệm bền so với ống nghiệm Ống nghiệm 3: Cho dung dịch KCN vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, ta thấy kết tủa nâu xuất hiện, cho dư KCN ta thấy tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh PTHH: FeCl3 + 6KCN → K3[Fe(CN)6] + 3KCl Ống nghiệm 4: Khi cho dung dịch FeCl3 KSCN vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch chuyển sang màu đỏ máu của K3[Fe(SCN)6] PTHH: FeCl3 + 6KSCN → K3[Fe(SCN)6] + 3KCl So sánh - Ống 1: giọt dd khác K3[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt ion đơndd KSCN 0,5M giản phức-Ống 2: giọt dd FeCl3 0,5M + 10 giọt FeSO4 0,5M chất -Ống 3: giọt K3[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt dd FeSO4 0,5M -Ống 4: giọt K4[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt dd FeCl3 0,5M Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch K3[Fe(CN)6] dung dịch KSCN vào ống nghiệm, ta không thấy hiện tượng xảy vì SCN- là phối tử gây trường yếu nên không thể đẩy được CN- là phối tử gây trường mạnh khỏi muối của nó -> So sánh với ống nghiệm thí nghiệm 15, ta thấy ống nghiệm thí nghiệm 16 có màu nhạt Ống nghiệm 2: Cho dung dịch FeCl3 dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy tượng phản ứng không xảy Ống nghiệm 3: Cho dung dịch K4[Fe(CN)6] dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy xuất kết tủa màu xanh dương turbull PTHH: 2K3[Fe(CN)6] + 3FeSO4 → Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 3K2SO4 Ống nghiệm 4: Cho dung dịch K4[Fe(CN)6] FeCl3 vào ống nghiệm, ta thấy xuất kết tủa màu xanh dương berlin PTHH: 3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl -> So sánh hai ống nghiệm, ta thấy màu kết tủa ống nghiệm đậm so với ống nghiệm 17 18 Khả tạp phức Co(II), Ni(II) Chuẩn bị ống nghiệm: -Ống nghiệm 1: giọt dung dịch CoCl2 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M tan chất kết tủa -Ống nghiệm 2: giọt dung dịch NiCl2 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M tan kết tủa -Ống nghiệm 3: giọt dung dịch CoCl2 0,5M + giọt dung dịch NH3 2M Ống nghiệm 1: Khi cho lần lượt các dung dịch CoCl2 và KCN vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa màu xanh rêu, cho dư KCN, ta thấy kết tủa tan tạo phức, dung dịch có màu vàng chanh của phức K2[Co(CN)4] PTHH: CoCl2 + 4KCN → K2[Co(CN)4] + 2KCl Ống nghiệm 2: Khi cho các dung dịch NiCl2 và KCN vào ống nghiệm, ta thấy ban đầu có kết tủa xanh rêu, cho đến dư KCN thì kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh của K2[Ni(CN)4] PTHH: NiCl2 + 4KCN → K2[Ni(CN)4] + 2KCl Ống nghiệm 3: Cho dung dịch CoCl2 và NH3 vào ông nghiệm, ban đầu có kết tủa xanh, cho dư NH3 thì kết tủa tan tạo phức làm dung dịch có màu xanh lục PTHH: CoCl2+2NH3+2H2O→ Co(OH)2 + 2NH4Cl 2Co(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Co(OH)3↓ (xanh lục) Co(OH)3 + 6NH3 → [Co(NH3)6](OH) Ống nghiệm 1, 2, 3: Khi cho dung dịch NaCl Khảo sát *Tiến trình 1: -Chuẩn bị ống nghiệm (1), và dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa độ tan (2), (3): cho vào ống trắng AgCl xuất hiện bạc halogenur nghiệm giọt dung dịch NaCl PTHH: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 Ống nghiệm 4, 5, 6: Khi cho dung dịch NaBr tạo 0,5M + giọt dung dịch và dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa phức AgNO3 0,5M + -Chuẩn bị ống nghiệm (4), vàng nhạt AgBr xuất hiện muối Ag (5), (6): cho vào ống PTHH: AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3 nghiệm giọt dung dịch NaBr Ống nghiệm 7, 8, 9: Khi cho dung dịch NaI và 0,5M + 15 giọt dung dịch dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa vàng AgNO3 0,5M đậm AgI xuất hiện -Chuẩn bị ống nghiệm (7), PTHH: AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3 (8), (9): cho vào ống Khi cho NH3 nguyên chất vào các ống nghiệm nghiệm giọt dung dịch KI 1, 4, trên, ta thấy hiện tượng: 0,5M + 15 giọt dung dịch Ống nghiệm 1: Tạo dung dịch không màu AgNO3 0,5M PTHH: AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl Tiến trình 2: Ống nghiệm 4: Tạo dung dịch không màu, phản -3 ống nghiệm (1), (4), (7): ứng chậm so với AgCl cho giọt dung dịch NH3 nguyên chất đến kết tủa tan -3 ống nghiệm (2), (5), (8): cho giọt dung dịch KCN 1M đến kết tủa tan -3 ống nghiệm (3), (6), (9): cho giọt dung dịch Na2S2O3 0,5M đến kết tủa tan PTHH: AgBr + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Br Ống nghiệm 7: Không phản ứng Khi cho dung dịch KCN vào các ống nghiệm 2, 5, trên, ta thấy hiện tượng: Ống nghiệm 2: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgCl + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KCl Ống nghiệm 5: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgBl + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KBr Ống nghiệm 8: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgI + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KI Khi cho dung dịch Na2S2O3 vào các ống nghiệm 3, 6, 9, ta thấy hiện tượng: Ống nghiệm 3: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgCl + 2NaS2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaCl Ống nghiệm 6: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgBr + NaS2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr Ống nghiệm 9: Không phản ứng 19 Phản ứng tạo phức muối đồng (I) clorur *Tiến trình 1: Cho Cu bột vào ống nghiệm chứa 10 giọt 10 giọt CuCl2 bão hòa giọt dung dịch HCl đặc Đun sôi kỹ, để nguội, gạn nước lọc lấy Cu bột dư ra, thêm vào nước cất Thêm giọt dung dịch KCN 1M *Tiến trình 2: 5ml dung dịch CuSO4 0,5M + thêm từ từ dung dịch KI 0,5M Ống nghiệm 1: Cho bột Cu vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2 bão hòa và dung dịch HCl đặc, đun sôi để nguội, sau đó gạn nước lọc và lấy bột Cu dư ra, thêm nước cất, ta thấy xuất hiện kết tủa màu trắng dưới đáy PTHH: Cu + CuCl2 + 2HCl → 2H[CuCl2] 2H[CuCl2] → CuCl↓ + 2HCl Khi cho KCN vào ống nghiệm sau phản ứng, ta thấy kết tủa tan tạo phức, dung dịch không màu PTHH: CuCl + 2KCN → K[Cu(CN)2] + KCl Ống nghiệm 2: Cho dung dịch CuSO4 và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy tạo thành kết tủa CuI màu trắng, muội than I2 và dung dịch có màu đỏ nâu (KI3) PTHH: 2CuSO4 + 4KI → 2CuI↓ + I2↓ + 2K2SO4 I2 + KI → KI3 20 Điều chế tính chất Cu(OH)2 *Tiến trình 1: -Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch CuSO4 bão hòa + thêm từ từ dung dịch NaOH 1M kết tủa hoàn toàn, gạn rửa kết tủa nước cất Chia Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch CuSO4 bão hòa và dung dịch NaOH vào ống nghiệm, ta thấy xuất hiện kết tủa xanh lam Cho tiếp dung dịch HCl vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh lam PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 21 Tác dụng Zn với dung dịch axit kết tủa vào ống nghiệm ống nghiệm để thành phần Tiếp tục cho giọt dung dịch HCl 2M vào ống nghiệm *Tiến trình 2: -Ống nghiệm 2: Tiếp tục cho giọt dung dịch NaOH 2M, lắc ống nghiệm nhận xét hòa tan kết tủa *Tiến trình 3: -Tiếp tục cho giọt dung dịch NH3 nguyên chất kết tủa tan Na2SO4 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Ống nghiệm 2: Chứa kết tủa Cu(OH)2, cho tiếp NaOH vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn tạo phức màu xanh lam PTHH: Cu(OH)2 + 2NaOH đặc → Na2[Cu(OH)4] Ống nghiệm 3: Chứa kết tủa Cu(OH)2, cho tiếp NH3 vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn tạo thành phức màu xanh lam PTHH: Cu(OH)2 + 4NH3 đặc → [Cu(NH3)4] (OH)2 Chuẩn bị ống nghiệm -Ống nghiệm 1: 15 giọt dung dịch H2SO4 2M + hạt Zn + vài giọt dung dịch CuSO4 bão hòa -Ống nghiệm 2: 15 giọt dung dịch H2SO4 2M + hạt Zn Ống nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm dung dịch H2SO4, CuSO4 bão hòa và Zn hạt, ta thấy Zn tan khá dễ dàng, tạo nhiều khí H2 bao quanh H2 và thoát ngoài ống nghiệm Ta thấy ở ống nghiệm này xảy ăn mòn điện hóa, tạo thành một pin điện hóa, đó Cu là cực dương, Zn là cực âm PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Zn – 2e → Zn2+ 2H+ + 2e → H2↑ Ống nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm dung dịch H2SO4 và Zn hạt, ta thấy khí H2 thoát rất ít, Zn tan khá chậm Ở ống nghiệm này xảy ăn mòn hóa học, ion H+ từ dung dịch đến chỗ Zn nhận e tạo thành khí H2 bao quanh viên kẽm nên kém khó tan PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ Zn – 2e → Zn2+ 2H+ + 2e → H2↑ Họ và tên: Tiêu Hoàng Khải Lớp: YH42 – Nhóm H2 – Tiểu nhóm MSSV: 1653010555 BÀI THỰC HÀNH 4: PHẢN ỨNG VÔ CƠ STT Tên thí nghiệm Tính chất hydroper oxyd (H2O2) Cách tiến hành Giải thích Viết phương trình -Ống nghiệm 1: Cho vào 20 - Khi cho H2O2 nguyên chất vào ống nghiệm, giọt H2O2 nguyên chất, lắp đun nóng đến sủi bọt khí, đưa tàn que đóm ống dẫn khí đun nhẹ, dùng vào thì ta thấy que đóm bùng cháy, điều này tàn đóm đỏ que gỗ đưa chứng minh khí thoát chính là O2.PTHH: vào thành ống nghiệm Quan H2O2 → 2H2O+O2↑ sát - Khi cho MnO2 vào ống nghiệm chứa -Ống nghiệm 2: Cho vào 20 H2O2 nguyên chất, ta nhận thấy ống nghiệm giọt H2O2 nguyên chất+ nóng lên chứng tỏ phản ứng tỏa nhiều nhiệt, khí bột MnO2, lắp ống dẫn khí, sủi bọt thoát mạnh mẽ, làm que đóm bùng dùng tàn đóm đỏ que gỗ cháy chứng tỏ khí này là O2 Sau phản ứng, ta đưa vào thành ống nghiệm thấy còn lại chất rắn màu đen chính là MnO2 Quan sát làm vai trò xúc tác phản ứng phân hủy H2O2 - Khi cho H2O2 nguyên chất và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch có màu vàng, -Ống nghiệm 3: Cho vào 10 khí thoát ra, sau thêm vài giọt hồ tinh bột giọt H2O2 nguyên chất+ giọt vào dung dịch sau phản ứng thì hỗn hợp chuyển dd KI 0,5M lắc nhẹ thêm màu xanh tím, chứng tỏ có khí I2 thoát giọt hồ tinh bột PTHH: 2KI + H2O2 → I2 ↑ + 2KOH - Khi cho KMnO4 và H2SO4 vào ống nghiệm, ta thấy không có hiện tượng xảy ra, sau đó cho thêm H2O2 nguyên chất vào, ta thấy có sủi bọt -Ống nghiệm 4: giọt dd khí, dung dịch từ từ nhạt màu và cuối cùng là KMnO4 0,005M loãng+ mất màu hoàn toàn, dung dịch trở thành giọt dd H2SO4 2M Thêm từ từ suốt giọt H2O2 lắc nhẹ PTHH: H2O2 + H2SO4 + KMnO4 → H2O + 2MnO4 + O2↑ + K2SO4 Tính tan Chuẩn bị ống nghiệm sạch, cho vào ống tinh thủy phân muối thể: -Ống nghiệm 1: FeCl3 -Ống nghiệm 2: NaCl -Ống nghiệm 3: Na2CO3 -Ống nghiệm 4: Na2S -Ống nghiệm 5: BaSO4 Thêm vào ống 1ml nước cất, dùng đũa thủy tinh khuấy đều, uan sát khả tan muối Dùng giấy đo pH dd sau cho tiếp vào ống nghiệm vài giọt AgNO3 1M Ghi nhận tượng giải thích Tính chất -Chuẩn bị ống nghiệm ống Al nghiệm cho vào 2ml dd HCl 2M+ bột Al, đun nhẹ quan sát tượng đến phản ứng xong, lọc dd AlCl3 -pH của dung dịch muối FeCl3 bằng FeCl3 là muối tạo bởi base yếu và acid mạnh, dung dịch Fe3+ bị thủy phân Khi cho AgNO3 vào dung dịch, ta thấy có kết tủa trắng xuất hiện PTHH: FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl↓ - Muối NaCl tan khá nhanh và tan hoàn toàn, pH của dung dịch muối có giá trị bằng muối này tạo nên bởi acid mạnh và base mạnh, dung dịch không có sự thủy phân Khi cho AgNO3 vào thì xuất hiện kết tủa trắng PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 - Muối Na2CO3 tan khá nước, pH của dung dịch muối này là 7.5 Na2CO3 là muối tạo bởi acid yếu và base mạnh, dung dịch CO32- bị thủy phân Khi cho AgNO3 vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa trắng xuất hiện PTHH: Na2CO3 + AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 - Muối Na2S tan nhanh nước, pH đo được là muối này tạo bởi acid yếu và base mạnh, dung dịch S2- bị thủy phân, cho AgNO3 vào thì xuất hiện kết tủa đen PTHH: Na2S + AgNO3 → 2NaNO3 + Ag2S ↓ - Muối BaSO4 ít tan nên lượng muối tan được nước là rất ít, pH đo được là (chủ yếu là pH của nước), cho AgNO3 vào ta thấy không có hiện tượng xảy - Ống nghiệm 1: Cho Al vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl thì ta thấy có khí thoát PTHH: Al + HCl → AlCl3 + H2↑ Ống nghiệm 2: Chứa dung dịch AlCl3, cho dung dịch NH3 vào thì thấy kết tủa keo trắng vừa tạo vào ống nghiệm 2, cho dd NH3 2M vào ống nghiệm 2cho đến cuất kết tủa nhiều Chia nửa lượng kết tủa keo tạo sang ống nghiệm khác (ống nghiệm 3) Nhỏ tiếp từ từ dd NaOH 2M vào ống dư ) Nhỏ tiếp từ từ dd HCl 2M vào ống dư xuất hiện PTHH: AlCl3 + NH3 + H2O → Al(OH)3 ↓ + NH4Cl Khi cho dung dịch NaOH đến dư vào ông nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn và có khí mùi khai thoát khỏi ống nghiệm PTHH: Al(OH)3 + NaOH → H2O + NaAlO2 NaOH + NH4Cl → NH3 ↑ + NaCl + H2O Ống nghiệm 3: Chứa kết tủa Al(OH)3, nhỏ HCl dư vào thì kết tủa tan hoàn toàn PTHH: Al(OH)3+ 3HCl → AlCl3 + H2O Do Al(OH)3 là hợp chất lưỡng tính nên có thể tác dụng với cả acid và base -Ống nghiệm 4: Cho bột Al vào dung dịch NaOH, đun nhẹ thì thấy có khí không màu, không mùi thoát ra, dung dịch không màu PTHH: Al + NaOH + H2O → NaAlO2+ H2 ↑ -Ống nghiệm 4: cho vào 10 Ống nghiệm 5: Chứa dung dịch NaAlO2, cho giọt NaOH 2M+ HCl vào thì ban đầu có kết tủa trắng, cho đến dư khoảng đầu tăm bột Al, đun HCl thì kết tủa tan hoàn toàn nhẹ, lọc dd vào ống nghiệm 5, PTHH: NaAlO2 + HCl + H2O→ NaCl nhỏ tiếp từ từ giọt HCl +Al(OH)3↓ 2M vào ống nghiệm Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O dư Quan sát tượng gải thích Khả Chuẩn bị ống nghiệm: hấp phụ -Ống nghiệm 1: cho vào 4ml - Khi cho than hoạt tính vào dung dịch màu đỏ than dd màu đỏ loãng+ cho vào loãng thì dung dịch mất màu hoàn toàn hoạt tính khoảng 1/3 muỗng than hoạt than tính - Khi cho than gỗ đã nghiền mịn vào dung dịch gỗ -Ống nghiệm 2: cho vào 4ml màu đỏ loãng thì dung dịch chuyển thành màu dd màu đỏ loãng+ cho vào đỏ nhạt khoảng 1/3 muỗng than gỗ  Điều này chứng tỏ khả hấp phụ nghiền mịn của than hoạt tính mạnh nhiều so với than gỗ Tính chất Chuẩn bị ống nghiệm: Pb2+ -Ống nghiệm 1: giọt dd Pb(NO3)2 0,2M+ 10 giọt dd HCl 2M - Cho dung dịch Pb(NO3)2 và dung dịch HCl vào ống nghiệm thì thấy có chất rắn màu trắng xuất hiện (PbCl2) Gạn rửa kết tủa, đun nóng, ta thấy PbCl2 tan hoàn toàn nước nóng, nhiên để nguội thì khó kết tinh trở lại PTHH: Pb(NO3)2 + 2HCl → PbCl2↓(trắng nhầy) + 2HNO3 - Cho dung dịch Pb(NO3)2 và dung dịch KI vào -Ống nghiệm 2: giọt dd ống nghiệm ta thấy có kết tủa vàng đậm (PbI2) Pb(NO3)2 0,2M+ 10 giọt dd KI xuất hiện Gạn rửa kết tủa, ta thấy kết tủa tan rất 0,1M ít ở nhiệt độ thấp, đun nóng lên thấy kết tủa tan *Gạn, rửa kết tủa hai ống một phần, để nguội ta thấy xuất hiện tinh thể lấp nghiệm cho tiếp vào ống lánh chứng tỏ ở nhiệt độ thấp PbI2 đã kết tinh 10 giọt nước cất, đun nóng, để trở lại nguội từ từ Quan sát PTHH: Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2↓(vàng nhầy) + tượng tan kếtluận độ tan 2KNO3 loại muối Pb2+ theo nhiệt - Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa độ dung dịch Pb(NO3)2, ta thấy có kết tủa keo trắng -Ống nghiệm 3: Cho vào ống xuất hiện rồi tan khá nhanh nghiệm giọt Pb(NO3)2 cho PTHH: Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2 ↓(keo trắng tiếp 10 giọt NaOH 2M cho nhầy) + 2NaNO3 từ từ dd H2O2 nguyên chtấ Cho tiếp H2O2 nguyên chất vào ống nghiệm sau Quan sát viết phương trình phản ứng, ta thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu, phản ứng tỏa nhiệt làm ống nghiệm nóng lên PTHH: Pb(OH)2 ↓ + H2O2 → PbO2 ↓(vàng nâu) + 2H2O Tính chất ion NO2 – môi trường H+ Tính khử hợp chất S2- -Ống nghiệm 1: giọt dd KI 0,5M+ acid hóa giọt dd H2SO4 2M + giọt NaNO2 0,1M, đun nóng Quan sát tượng Ống nghiệm 1: Cho dung dịch KI, dung dịch H2SO4 và dung dịch NaNO2 vào ống nghiệm, ta thấy có kết tủa đen xuất hiện (I2), dung dịch có màu vàng nâu I2 tan KI tạo thành KI3, đun nóng có khí màu tím (một phần I2 thăng hoa bay ngoài) thoát ra, kết tủa tan, dung dịch mất màu hoàn toàn (I2 đã bay hết) PTHH: H2SO4 + 2KI + 2NaNO2 → 2H2O + I2↓ + Na2SO4 + 2NO↑ + K2SO4 I2 + KI → KI3 Ống nghiệm 2: Cho lần lượt các dung dịch KMnO4, H2SO4 và NaNO2 vào ống nghiệm, đun - Ống nghiệm 2:3 giọt dung nóng, ta thấy dung dịch mất màu tím của dịch KMnO4 0,05 + axit hóa KMnO4, sủi bọt khí màu nâu và mùi xốc (NO2) giọt H2SO4 2M + giọt PTHH: H2SO4 + 2KMnO4 + 5NaNO2 →3H2O NaNO2 0,1M, đun nóng Quan + 2MnSO4 + 5NaSO4 + K2SO4 + NO2 sát tượng Cho vào ống nghiệm giọt Cho vào ống nghiệm lần lượt các dung dịch dung dịch KMnO4 0,05M + KMnO4, H2SO4 và Na2S, ta thấy dung dịch mất axit hóa giọt dung dịch màu, chuyển dần sang màu trắng đục, để yên ta H2SO4 2M + thêm từ từ dung thấy có kết tủa vàng xuất hiện (S) dịch Na2S 1M Quan sát PTHH: H2SO4 + Na2S + KMnO4 → 8H2O tượng -Cho vào ống nghiệm giọt dung dịch KMnO4 0,05M + axit hóa giọt dung dịch H2SO4 2M Sau cho từ từ dung dịch Na2SO3 0,5M vào ống nghiệm Quan sát thay đổi màu dung dịch -Cho vào ống nghiệm dung dịch Na2SO3 0,5M + giọt dung dịch H2SO4 2M Sau cho từ từ dung dịch Na2S 1M vào ống nghiệm Quan sát thay đổi màu dung dịch Trong ống nghiệm chứa 10 giọt Na2S2O3 0,5M thêm vào vài giọt dung dịch HCl 2M Quan sát tượng viết phương trình Tính chất hợp chất S 10 Phản ứng Na2S2O3 với HCl 11 Tính chất Cr(OH)3 Chuẩn bị ống nghiệm: - Ống nghiệm 1: giọt dung dịch Cr2(SO4)3 0,5M + 1-2 giọt dung dịch dung dịch NaOH 2M Gạn bỏ dung dịch, chia đôi kết tủa sang ống nghiệm Tiếp tục cho từ từ dung dịch HCl 2M vào ống nghiệm dư - Ống nghiệm 2: Tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH 2M dư Quan sát tượng cho tiếp giọt dung dịch H2O2 đun nóng 12 Tính chất hợp chất Cr(VI) K2CrO4 Cho vào ống nghiệm giọt dung dịch K2CrO4bão hòa, làm lạnh becher đựng đá (30s) cho từ từ dung dịch H2SO4 đậm đặc tủa tan hoàn toàn, gạn lấy kết tủa cho tiếp vài giọt + 2MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + 5S↓ -Ống nghiệm 1: Cho lần lượt các dung dịch KMnO4, H2SO4, và Na2SO3 vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch mất màu tím của KMnO4, chuyển sang màu trắng PTHH: H2SO4 + 2KMnO4 + 5Na2SO3→ 3H2O + 2MnSO4 +5 Na2SO4 + K2SO4 -Ống nghiệm 2: Khi cho lần lượt các dung dịch Na2SO3, Na2S và H2SO4 vào ống nghiệm, phản ứng xảy làm dung dịch hóa màu trắng đục, để yên thấy kết tủa màu vàng xuất hiện (S) PTHH: Na2SO3 + H2SO4 + 2Na2S → Na2SO4 + 3S↓+ 3H2O Khi cho dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2S2O3, ta thấy dung dịch có màu trắng xanh, có sủi bọt khí, để yên ta thấy kết tủa màu vàng xuất hiện PTHH: 2HCl+ Na2S2O3 → S↓ + SO2 ↑ + H2O + 2NaCl Ống nghiệm 1: Cho dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch NaOH vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa xanh rêu xuất hiện Cho dung dịch HCl vào ông nghiệm sau phản ứng thấy kết tủa tan dần, dung dịch có màu xanh nhạt (CrCl3) PTHH: Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3↓ + 3Na2SO4 Cr(OH)3↓ + 3HCl → CrCl3 + 3H2O Ống nghiệm 2: Chứa kết tủa Cr(OH)3, cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đến dư, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn Tiếp tục cho H2O2 vào đun nóng, ta thấy dung dịch chuyển màu vàng (Na2CrO4) PTHH: Cr(OH)3↓ + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6] Na3[Cr(OH)6] + 3H2O2 → Na2CrO4 + 8H2O↑ + 2NaOH Cho vào ống nghiệm dung dịch K2CrO4 bão hòa và làm lạnh, ta thấy dung dịch từ màu vàng chuyển thành cam, có tinh thể kết tinh, cho tiếp H2SO4 đậm đặc đến kết tủa tan hoàn toàn (dung dịch đông cứng mất nước), gạn kết tủa cho tiếp vào dung dịch C2H5OH, ta thấy dung dịch có màu xanh lá (Cr2(SO4)3) C2H5OH Quan sát tượng PTHH: 2K2CrO4 + H2SO4 → K2CrO7 + K2SO4 + H2O K2CrO7+3CH3CH2OH+4H2SO4→3CH3CHO + Cr2(SO4)3+ K2SO4 + 7H2O 13 Tính oxy hóa thuốc tím (KMnO4) Chuẩn bị ống nghiệm: Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch Na2SO3 vào - Ống nghiệm 1: giọt dung dịch ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 H2SO4, KMnO4 0,05M + giọt dung ta thấy dung dịch ống nghiệm bị màu dịch H2SO4 2M lắc ống tím nghiệm phút, sau cho PTHH: 2KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3 → từ từ dung dịch Na2SO3 0,5M 2MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O - Ống nghiệm 2: giọt dung dịch Ống nghiệm 2: Khi cho dung dịch Na2SO3 vào KMnO4 0,05M + giọt dung ống nghiệm chứa NaOH đậm đặc dung dịch dịch NaOH đậm đặc lắc ốngKMnO4, ta thấy dung dịch ống nghiệm có nghiệm phút, sau cho màu xanh ngọc từ từ dung dịch Na2SO3 0,5M PTHH: 2KMnO4 + 2NaOH + Na2SO3 → - Ống nghiệm 3: giọt dung dịch Na2MnO4 + K2MnO4 + Na2SO4 + H2O KMnO4 0,05M + giọt nước cấtỐng nghiệm 3: Cho dung dịch Na2SO3 vào ống lắc ống nghiệm phút,nghiệm chứa dung dịch KMnO4 nước cất, ta sau cho từ từ dung dịch thấy màu tím KMnO4 biến mất, xuất Na2SO3 0,5M kết tủa nâu đen PTHH: 2KMnO4 + H2O + 3Na2SO3 → 2MnO2↓ + 2KOH + 3Na2SO4 14 Điều chế tính chất Fe(II), Fe(III) hidroxit - Ống nghiệm 1: 10 giọt dung dịch FeSO4 0,5M + cho từ từ dung dịch NaOH 2M - Ống nghiệm 2: 10 giọt dung dịch FeCl30,5M + cho từ từ dung dịch NaOH 2M - Ống nghiệm 3: 10 giọt dung dịch FeSO4 0,5M + acid hóa giọt dung dịch H2SO42M thêm giọt KMnO40,05M 15 Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch FeSO4, ta thấy xuất kết tủa xanh rêu Fe(OH)2 PTHH: FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Để lâu không khí, kết tủa màu xanh rêu chuyển thành màu nâu đỏ Fe(OH)3 PTHH: 2Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Fe(OH)3↓ Ống nghiệm 2: Khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, ta thấy kết tủa nâu đỏ xuất Fe(OH)3 PTHH: FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓ Ống nghiệm 3: Khi cho dung dịch FeSO4, H2SO4 KMnO4 vào ống nghiệm, ta thấy màu tím KMnO4 biến mất, dung dịch suốt PTHH: 10FeSO4 + 2KMnO4 + H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Khả tạo- Ống nghiệm 1: giọt dung Ống nghiệm 1: Cho dung dịch NH3 dung phức dịch FeSO40,5M + giọt dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy xuất 16 Fe(II), Fe(III)dịch NH3 2M - Ống nghiệm 2: giọt dung dịch FeSO4 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M - Ống nghiệm 3: giọt dung dịch FeCl3 0,5M + 10 giọt dung dịch KCN 0,5M - Ống nghiệm 4: giọt dung dịch FeCl3 0,5M + 10 giọt dung dịch KSCN 0,5M kết tủa xanh rêu Fe(OH)2 PTHH: FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Ống nghiệm 2: Cho dung dich FeSO4 KCN vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa xanh rêu xuất hiện, màu đậm so với kết tủa ống nghiệm Khi cho dư KCN, ta thấy kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh PTHH: FeSO4 + 6KCN → K4[Fe(CN)6] + K2SO4 Ta thấy sản phẩm ống nghiệm bền so với ống nghiệm Ống nghiệm 3: Cho dung dịch KCN vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, ta thấy kết tủa nâu xuất hiện, cho dư KCN ta thấy tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh PTHH: FeCl3 + 6KCN → K3[Fe(CN)6] + 3KCl Ống nghiệm 4: Khi cho dung dịch FeCl3 KSCN vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch chuyển sang màu đỏ máu của K3[Fe(SCN)6] PTHH: FeCl3 + 6KSCN → K3[Fe(SCN)6] + 3KCl So sánh - Ống 1: giọt dd khác K3[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt ion đơndd KSCN 0,5M giản phức-Ống 2: giọt dd FeCl3 0,5M + 10 giọt FeSO4 0,5M chất -Ống 3: giọt K3[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt dd FeSO4 0,5M -Ống 4: giọt K4[Fe(CN)6] 0,1M + 10 giọt dd FeCl3 0,5M Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch K3[Fe(CN)6] dung dịch KSCN vào ống nghiệm, ta không thấy hiện tượng xảy vì SCN- là phối tử gây trường yếu nên không thể đẩy được CN- là phối tử gây trường mạnh khỏi muối của nó -> So sánh với ống nghiệm thí nghiệm 15, ta thấy ống nghiệm thí nghiệm 16 có màu nhạt Ống nghiệm 2: Cho dung dịch FeCl3 dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy tượng phản ứng không xảy Ống nghiệm 3: Cho dung dịch K4[Fe(CN)6] dung dịch FeSO4 vào ống nghiệm, ta thấy xuất kết tủa màu xanh dương turbull PTHH: 2K3[Fe(CN)6] + 3FeSO4 → Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 3K2SO4 Ống nghiệm 4: Cho dung dịch K4[Fe(CN)6] FeCl3 vào ống nghiệm, ta thấy xuất kết tủa màu xanh dương berlin PTHH: 3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl -> So sánh hai ống nghiệm, ta thấy màu kết tủa ống nghiệm đậm so với ống nghiệm 17 18 Khả tạp phức Co(II), Ni(II) Chuẩn bị ống nghiệm: -Ống nghiệm 1: giọt dung dịch CoCl2 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M tan chất kết tủa -Ống nghiệm 2: giọt dung dịch NiCl2 0,5M + giọt dung dịch KCN 0,5M tan kết tủa -Ống nghiệm 3: giọt dung dịch CoCl2 0,5M + giọt dung dịch NH3 2M Ống nghiệm 1: Khi cho lần lượt các dung dịch CoCl2 và KCN vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa màu xanh rêu, cho dư KCN, ta thấy kết tủa tan tạo phức, dung dịch có màu vàng chanh của phức K2[Co(CN)4] PTHH: CoCl2 + 4KCN → K2[Co(CN)4] + 2KCl Ống nghiệm 2: Khi cho các dung dịch NiCl2 và KCN vào ống nghiệm, ta thấy ban đầu có kết tủa xanh rêu, cho đến dư KCN thì kết tủa tan tạo dung dịch có màu vàng chanh của K2[Ni(CN)4] PTHH: NiCl2 + 4KCN → K2[Ni(CN)4] + 2KCl Ống nghiệm 3: Cho dung dịch CoCl2 và NH3 vào ông nghiệm, ban đầu có kết tủa xanh, cho dư NH3 thì kết tủa tan tạo phức làm dung dịch có màu xanh lục PTHH: CoCl2+2NH3+2H2O→ Co(OH)2 + 2NH4Cl 2Co(OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Co(OH)3↓ (xanh lục) Co(OH)3 + 6NH3 → [Co(NH3)6](OH) Ống nghiệm 1, 2, 3: Khi cho dung dịch NaCl Khảo sát *Tiến trình 1: -Chuẩn bị ống nghiệm (1), và dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa độ tan (2), (3): cho vào ống trắng AgCl xuất hiện bạc halogenur nghiệm giọt dung dịch NaCl PTHH: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 Ống nghiệm 4, 5, 6: Khi cho dung dịch NaBr tạo 0,5M + giọt dung dịch và dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa phức AgNO3 0,5M + -Chuẩn bị ống nghiệm (4), vàng nhạt AgBr xuất hiện muối Ag (5), (6): cho vào ống PTHH: AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3 nghiệm giọt dung dịch NaBr Ống nghiệm 7, 8, 9: Khi cho dung dịch NaI và 0,5M + 15 giọt dung dịch dung dịch AgNO3 vào, ta thấy có kết tủa vàng AgNO3 0,5M đậm AgI xuất hiện -Chuẩn bị ống nghiệm (7), PTHH: AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3 (8), (9): cho vào ống Khi cho NH3 nguyên chất vào các ống nghiệm nghiệm giọt dung dịch KI 1, 4, trên, ta thấy hiện tượng: 0,5M + 15 giọt dung dịch Ống nghiệm 1: Tạo dung dịch không màu AgNO3 0,5M PTHH: AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl Tiến trình 2: Ống nghiệm 4: Tạo dung dịch không màu, phản -3 ống nghiệm (1), (4), (7): ứng chậm so với AgCl cho giọt dung dịch NH3 nguyên chất đến kết tủa tan -3 ống nghiệm (2), (5), (8): cho giọt dung dịch KCN 1M đến kết tủa tan -3 ống nghiệm (3), (6), (9): cho giọt dung dịch Na2S2O3 0,5M đến kết tủa tan PTHH: AgBr + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Br Ống nghiệm 7: Không phản ứng Khi cho dung dịch KCN vào các ống nghiệm 2, 5, trên, ta thấy hiện tượng: Ống nghiệm 2: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgCl + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KCl Ống nghiệm 5: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgBl + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KBr Ống nghiệm 8: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgI + 2KCN → K[Ag(CN)2] + KI Khi cho dung dịch Na2S2O3 vào các ống nghiệm 3, 6, 9, ta thấy hiện tượng: Ống nghiệm 3: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgCl + 2NaS2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaCl Ống nghiệm 6: Tạo dung dịch không màu PTHH: AgBr + NaS2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr Ống nghiệm 9: Không phản ứng 19 Phản ứng tạo phức muối đồng (I) clorur *Tiến trình 1: Cho Cu bột vào ống nghiệm chứa 10 giọt 10 giọt CuCl2 bão hòa giọt dung dịch HCl đặc Đun sôi kỹ, để nguội, gạn nước lọc lấy Cu bột dư ra, thêm vào nước cất Thêm giọt dung dịch KCN 1M *Tiến trình 2: 5ml dung dịch CuSO4 0,5M + thêm từ từ dung dịch KI 0,5M Ống nghiệm 1: Cho bột Cu vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2 bão hòa và dung dịch HCl đặc, đun sôi để nguội, sau đó gạn nước lọc và lấy bột Cu dư ra, thêm nước cất, ta thấy xuất hiện kết tủa màu trắng dưới đáy PTHH: Cu + CuCl2 + 2HCl → 2H[CuCl2] 2H[CuCl2] → CuCl↓ + 2HCl Khi cho KCN vào ống nghiệm sau phản ứng, ta thấy kết tủa tan tạo phức, dung dịch không màu PTHH: CuCl + 2KCN → K[Cu(CN)2] + KCl Ống nghiệm 2: Cho dung dịch CuSO4 và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy tạo thành kết tủa CuI màu trắng, muội than I2 và dung dịch có màu đỏ nâu (KI3) PTHH: 2CuSO4 + 4KI → 2CuI↓ + I2↓ + 2K2SO4 I2 + KI → KI3 20 Điều chế tính chất Cu(OH)2 *Tiến trình 1: -Ống nghiệm 1: 5ml dung dịch CuSO4 bão hòa + thêm từ từ dung dịch NaOH 1M kết tủa hoàn toàn, gạn rửa kết tủa nước cất Chia Ống nghiệm 1: Khi cho dung dịch CuSO4 bão hòa và dung dịch NaOH vào ống nghiệm, ta thấy xuất hiện kết tủa xanh lam Cho tiếp dung dịch HCl vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh lam PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 21 Tác dụng Zn với dung dịch axit kết tủa vào ống nghiệm ống nghiệm để thành phần Tiếp tục cho giọt dung dịch HCl 2M vào ống nghiệm *Tiến trình 2: -Ống nghiệm 2: Tiếp tục cho giọt dung dịch NaOH 2M, lắc ống nghiệm nhận xét hòa tan kết tủa *Tiến trình 3: -Tiếp tục cho giọt dung dịch NH3 nguyên chất kết tủa tan Na2SO4 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O Ống nghiệm 2: Chứa kết tủa Cu(OH)2, cho tiếp NaOH vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn tạo phức màu xanh lam PTHH: Cu(OH)2 + 2NaOH đặc → Na2[Cu(OH)4] Ống nghiệm 3: Chứa kết tủa Cu(OH)2, cho tiếp NH3 vào ống nghiệm, ta thấy kết tủa tan hoàn toàn tạo thành phức màu xanh lam PTHH: Cu(OH)2 + 4NH3 đặc → [Cu(NH3)4] (OH)2 Chuẩn bị ống nghiệm -Ống nghiệm 1: 15 giọt dung dịch H2SO4 2M + hạt Zn + vài giọt dung dịch CuSO4 bão hòa -Ống nghiệm 2: 15 giọt dung dịch H2SO4 2M + hạt Zn Ống nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm dung dịch H2SO4, CuSO4 bão hòa và Zn hạt, ta thấy Zn tan khá dễ dàng, tạo nhiều khí H2 bao quanh H2 và thoát ngoài ống nghiệm Ta thấy ở ống nghiệm này xảy ăn mòn điện hóa, tạo thành một pin điện hóa, đó Cu là cực dương, Zn là cực âm PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Zn – 2e → Zn2+ 2H+ + 2e → H2↑ Ống nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm dung dịch H2SO4 và Zn hạt, ta thấy khí H2 thoát rất ít, Zn tan khá chậm Ở ống nghiệm này xảy ăn mòn hóa học, ion H+ từ dung dịch đến chỗ Zn nhận e tạo thành khí H2 bao quanh viên kẽm nên kém khó tan PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ Zn – 2e → Zn2+ 2H+ + 2e → H2↑ ... nguyên chất và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch có màu vàng, -Ống nghiệm 3: Cho vào 10 khí thoát ra, sau thêm vài giọt hồ tinh bột giọt H2O2 nguyên chất+ giọt vào dung... nguyên chất và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch có màu vàng, -Ống nghiệm 3: Cho vào 10 khí thoát ra, sau thêm vài giọt hồ tinh bột giọt H2O2 nguyên chất+ giọt vào dung... nguyên chất và dung dịch KI vào ống nghiệm, ta thấy dung dịch có màu vàng, -Ống nghiệm 3: Cho vào 10 khí thoát ra, sau thêm vài giọt hồ tinh bột giọt H2O2 nguyên chất+ giọt vào dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành hóa học, Báo cáo thực hành hóa học, Báo cáo thực hành hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay