Bai tap trac nghiem vat ly nang cao 10

144 224 2
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 22:47

Mình down lâu rồi và muốn chia sẻ vì mình không cần dùng nữa nên upload lên đây. Nếu thích mọi người có thể down về nhé. mình cảm thấy tài liệu này có ích lắm. củng cố khả năng giải bài tập cho các bạn lớp 10. cám ơn đã đọc ụn vtlớ 10 -1- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc BI TP VT Lí 10 CHNG I NG HC CHT IM Ch 1&2 CHUYN NG C & CHUYN NG THNG U CHUYN NG C Chn cõu sai : A Vộc t di l mt vộct ni v trớ u v v trớ cui ca cht im chuyn ng B Vộct di cú ln luụn luụn bng quóng ng i c ca cht im C Cht im i trờn mt ng thng ri quay v v trớ ban u thỡ cú di bng khụng D di cú th dng hoc õm Cõu no sau õy l ỳng ?: A ln ca tc trung bỡnh bng tc trung bỡnh B ln ca tc tc thi bng tc tc thi C Khi cht im chuyn ng thng ch theo mt chiu thỡ bao gi tc trung bỡnh cng bng tc trung bỡnh D Vn tc tc thi cho ta bit chiu chuyn ng ,do ú bao gi cng cú giỏ tr dng Chn cõu sai : A th tc theo thi gian chuyn ng thng u l mt ng song song vi trc honh Ot B Trong chuyn ng thng u , th theo thi gian ca ta v ca tc u l nhng ng thng C th to theo thi gian ca chuyn ng thng u bao gi cng l mt ng thng D th to theo thi gian ca chuyn ng thng u l mt ng thng xiờn gúc Vt chuyn ng no di õy cú th xem l cht im A ễtụ so vi cõy bờn ng B Trm v tr quay quanh trỏi t C Vn ng viờn nhy so cao 4m D.Mỏy bay ct cỏnh t sõn bay Chn phỏt biu ỳng v chuyn ng thng u A Chuyn ng thng u luụn cú tc dng B Vt chuyn ng thng u cú vộct tc luụn khụng i C Vt i uc nhng quóng ng bng nhng khong thi gian bng thỡ chuyn ng thng u D.Chuyn ng cú qu o thng l chuyn ng thng u Chn phỏt biu ỳng nht núi v chuyn ng c hc A Chuyn ng c hc l s di chuyn ca vt B Chuyn ng c hc l s thay i v trớ t ni ny sang ni khỏc C Chuyn ng c hc l s thay i v trớ ca vt ny so vi vt khỏc theo thi gian D C A,B,C u ỳng Chn phỏt biu ỳng núi v cht im : A Cht im l nhng vt cú kớch thc nh B Cht im l nhng vt cú kớch thc rt nh C Cht im l nhng vt cú kớch thc rt nh so vi chiu di qu o ca cỏc vt D C A,B,C u ỳng Trong cỏc trng hp sau õy ,trng hp no cú th xem vt nh mt cht im A Tu ho ng sõn ga B Viờn n ang chuyn ng nũng sỳng ụn vtlớ 10 -2- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc C Trỏi t ang chuyn ng t quay quanh nú D.Trỏi t chuyn ng trờn qu o quanh Mt tri Chn cõu ỳng v chuyn ng tnh tin ? A Qu o ca vt luụn l mt ng thng B Mi im trờn vt vch nhng ng cú dng ging C Vn tc ca vt khụng thay i D.Mi im trờn vt vch nhng ng ging v ng ni im bt kỡ trờn vt luụn song song vi chớnh nú 10 Trong cỏc chuyn ng sau õy ,chuyn ng no ca vt l chuyn ng tnh tin A Chuyn ng ca ngn kộo bn ta kộo nú B Chuyn ng ca cỏnh ca ta m ca C Chuyn ng ca ụtụ trờn ng vũng D.Chuyn ng ca Mt trng quanh Trỏi t 11 Chn phng trỡnh chuyn ng thng u khụng xut phỏt t gc to v ban u hng v gc to A x =15 +40t B x = 80 30t C x = - 60t D x = -60 20t 12 Chuyn ng c hc l: A s di chuyn C s thay i v trớ ca vt ny so vi vt khỏc theo thi gian B s di ch D s thay i v trớ t ni ny n ni khỏc 13 Phỏt biu no sau õy sai A S thay i v trớ ca mt vt so vi vt khỏc gi l chuyn ng c hc B ng yờn cú tớnh tng i C Nu vt khụng thay i v trớ ca nú so vi vt khỏc thỡ vt l ng yờn D Chuyn ng cú tớnh tng i 14 Lỳc gi 30 phỳt sỏng nay, on ua xe p ang chy trờn ng quc l 1, cỏch Tuy Ho 50Km Vic xỏc nh v trớ ca on ua xe núi trờn cũn thiu yu t gỡ? A Mc thi gian B thc o v ng h C Chiu dng trờn ng i D Vt lm mc 15 iu no sau õy ỳng núi v cht im? A Cht im l nhng vt cú kớch thc nh B Cht im l nhng vt cú kớch thc rt nh so vi chiu di qu o ca vt C Cht im l nhng vt cú kớch thc rt nh D Cỏc phỏt biu trờn l ỳng 16 Trong trng hp no di õy vt cú th coi l cht im: A Trỏi t chuyn ng xung quanh Mt Tri B Qu bi ri t bn xung t C Ngi hnh khỏch i li trờn xe ụ tụ D Xe p chy phũng nh 17 Cú mt vt coi nh cht im chuyn ng trờn ng thng (D) Vt lm mc cú th chn kho sỏt chuyn ng ny phi l vt nh th no? A Vt nm yờn B Vt trờn ng thng (D) C Vt bt kỡ D Vt cú cỏc tớnh cht A v B 18 Hũa núi vi Bỡnh: Mỡnh i m húa ng; cu ng m húa i, cõu núi ny thỡ vt lm mc l: A Hũa B Bỡnh C C Hũa ln Bỡnh D Khụng phi Hũa cng chng phi Bỡnh ụn vtlớ 10 -3- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc 19 Mt ngi ch ng i n mt nh ga: Anh hóy i thng theo ng ny, n ngó t thỡ r trỏi; i khong 300m, nhỡn bờn tay phi s thy nh ga. Ngi ch ng ny ó dựng bao nhiờu vt lm mc? A mt B hai C ba D bn 20 Cú th xỏc nh chớnh xỏc v trớ ca vt cú: A Thc o v ng i B Thc o v vt mc C ng i, hng chuyn ng D Thc o, ng i, hng chuyn ng, vt mc 21 Mc thi gian l: A khong thi gian kho sỏt hin tng B thi im ban u chn trc i chiu thi gian kho sỏt mt hin tng C thi im bt kỡ quỏ trỡnh kho sỏt mt hin tng D thi im kt thỳc mt hin tng 22 Mt ụ tụ hnh lỳc gi Nu chn mc thi gian l lỳc gi thỡ thi im ban u l: A t0 = gi B t0 = 12 gi C t0 = gi D t0 = gi 23 Tỡm phỏt biu sai: A Mc thi gian (t = 0) luụn c chn lỳc vt bt u chuyn ng B Mt thi im cú th cú giỏ tr dng (t > 0) hay õm (t < 0) C Khong thi gian trụi qua luụn l s dng (t) D n v SI ca thi gian vt lớ l giõy (s) 24 H qui chiu khỏc h to ch cú thờm: A Vt lm mc B Mc thi gian v ng h C ng h D Mc thi gian 25 Chuyn ng ca vt no l chuyn ng tnh tin? A ngn kộo bn ta kộo nú B cỏnh ca ta m ca C Mt trng quay quanh Trỏi t D ụ tụ chy trờn ng vũng 26 Mt chic xe p ang i trờn mt on ng thng nm ngang B phn no di õy ca bỏnh xe s chuyn ng tnh tin? A Vnh bỏnh xe B Nan hoa C Moay D Trc bỏnh xe 27 Chn cõu sai ? A di cú th dng hoc õm B Cht im i theo mt ng cong ri tr v v trớ ban u thỡ di bng khụng C di l mt vộct ni v trớ u v v trớ cui ca cht im chuyn ng D.Trong mi trng hp di cú ln bng quóng ng i c ca cht im 28 Chn cõu ỳng A Khi cht im chuyn ng thng ch theo mt chiu thỡ bao gi tc trung bỡnh cng cú giỏ tr dng B Vn tc tc thi cho bit chiu chuyn ng nờn bao gi cng cú giỏ tr dng C Vn tc trung bỡnh cú th dng , õm hoc bng khụng D.Trong mi trng hp ,vn tc TB bng quóng ng i c chia cho khong thi gian i ht quóng ng ú 29 Chn cõu tr li ỳng Mt ụtụ i trờn quóng ng AB vi tc 40km/h Nu tng tc thờm 10km/h thỡ ụtụ n B sm hn d nh 30phỳt Quóng ng AB bng : A 50km B.100km C.150km D.200km 30 Chn cõu tr li ỳng Mt ụtụ ang chy trờn ng thng Trờn na u ca ng i ụtụ chuyn ng vi tc khụng i 40km/h Trờn na quóng ng sau , xe chy vi tc khụng i 60km/h Vn tc trung bỡnh trờn c quóng ng l ụn vtlớ 10 -4- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc A.48km/h B.25km/h C.28km/h D.32km/h 31 Phng trỡnh chuyn ng ca mt cht im dc theo trc Ox cú dng x = 10t ;x (km) t(h).Cht im ú xut phỏt t im no v ang chuyn ng theo chiu no ca trc Ox ? A T im O; theo chiu dng B T im O; theo chiu õm C T im M cỏch O 3km,theo chiu dng D T im M cỏch O 3km,theo chiu õm 32 Phng trỡnh chuyn ng ca mt cht im dc theo trc Ox cú dng x = - 18 + 5t ;x (km) t(h).Xỏc nh di ca cht im sau gi A km B km C 20 km D 20 km 33 Mt ngi mt gi i c 5km.Sau ú ngi ny i tip 5kmvi tc trung bỡnh 3km/h Vn tc trung bỡnh ca ngi ú l A 3,75 km/h B 3,95 km/h C 3,5 km/h D 4,15 km/h 34 Mt xe ụtụ chuyn ng thng u ,c sau mi gi i c mt quóng ng 50km.Bn ụtụ nm u on ng v xe ụtụ xut phỏt t mt a im cỏch bn xe 2km Chn bn xe lm mc ,chn thi im ụtụ xut phỏt lm gc thi gian v chn chiu dng l chiu chuyn ng ca ụtụ ,phng trỡnh chuyn ng ca xe ụtụ l A x = 50t B x = + 50t C x = 50t D x = - +50t 35 Hai bn xe A v B cỏch 84km.Cựng mt lỳc cú hai ụtụ chy ngc chiu trờn on ng thng gia A v B Vn tc ca ụtụ chy t A l 38 km/h ca ụtụ chy t B l 46 km/h Coi chuyn ng ca hai ụtụ l u Chn bn xe A lm mc ,thi im xut phỏt ca hai xe l gc thi gian v chiu chuyn ng t A sang B Vit phng trỡnh chuyn ng ca mi xe A xA = 84 +38t ;xB = 46t B xA = 38t ;xB = 84 + 46t C xA = 38t ;xB = 84 - 46t D xA = 84 - 38t ;xB = - 84 +46t 36 Mt ngi i xe mỏy xut phỏt t a im M lỳc 8gi ti a im N cỏch M 180km Hi ngi i xe mỏy phi chy vi tc bao nhiờu cú th ti N lỳc 12 gi ? Coi chuyn ng ca xe mỏy l thng u A 40km/h B 45 km/h C 50 km/h D.35 km/h 37 Hai ụtụ xut phỏt cựng mt lỳc t bn xe A v B ,chy ngc chiu Xe xut phỏt t A cú tc 55 km/h ,xe xut phỏt t B cú tc 45 km/h.Coi on ng AB l thng v di 200km ,hai xe chuyn ng u Hi bao lõu sau chỳng gp v cỏch bn A bao nhiờu km ? A gi ;90 km B gi ;110 km C 2,5 gi ;90 km D 2,5 gi ;110 km 38 Chuyn ng thng u khụng cú c im no sau õy ? A Qu o thng B Vn tc trung bỡnh luụn bng tc tc thi C To cht im luụn bng quóng ng i c D.Trong mi giõy bt kỡ vộct d di u bng 39c im no sau õy mt chuyn ng l thng u A Quóng ng i c t l thun vi thi gian chuyn ng ụn vtlớ 10 -5- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc B Vộct tc nh mi im C Tc chuyn ng nh mi im D.Qu o thng 40 Chn cụng thc ỳng ca ta mt cht im chuyn ng thng u A x + x0 = vt B x = v + x0 t C.x x0 = vt D.x = (x0 +v)t 41Mt ụtụ chuyn ng thng u na thi gian u vi tc 50km/h Na thi gian sau i vi tc 50/3 km/h cho n ti ớch Tc trung bỡnh ca xe c chng ng bng bao nhiờu ? A 35km/h B 33km/h C 36km/h D.38km/h 42 Mt xe mỏy chuyn ng thng Trờn phn ba on ng u tiờn xe i u vi tc 36km/h Trờn hai phn ba on ng cũn li ,xe i u vi tc v2 Bit rng tc trung bỡnh trờn c on ng l 27 km/h Tỡm tc v2 A 21km/h B 24km/h C 18km/h D.25km/h 43 Hai ngi i xe p xut phỏt cựng mt lỳc ,nhng t hai a im M v N cỏch 50km Ngi i t M n N vi tc 10km/h ,ngi i t N ti M cú tc l 15km/h.Hóy tỡm xem sau bao lõu h gp v cỏch M bao nhiờu ? A 2h ;20km B 2h ; 30km C 3h ; 30km D.4h ; 20km 44 Ba a im P,Q,R nm theo th t dc mt ng thng Mt xe ụtụ ti i t Q v hng R vi tc 40km/h Mt ụtụ i t P xa hn Q on PQ = 20km,i cựng chiu vi ụtụ ti vi tc 60km/h nhng hnh mun hn ụtụ ti 1h ui theo xe ti Hi xe ui kp ụtụ ti sau bao lõu v cỏch P bao xa A 4h ;180km B 3h ;160km C 3h ;180km D.4 h ; 160km 45 Mt vt chuyn ng thng u theo trc Ox Ti cỏc thi im t1 = 2s v t2 = 6s ,to ca cỏc vt tng ng l x1 = 20m v x2 = 4m Kt lun no sau õy l khụng chớnh xỏc A Vn tc ca vt cú ln l m/s B Vt chuyn ng ngc chiu dng ca trc Ox C Thi im vt n gc to O l t = 5s D.Phng trỡnh to ca vt l x =28 4t CHUYN NG THNG U 46 : di chuyn ng thng c xỏc nh bng: A Quóng ng i c B bin thiờn to C Khong cỏch t v trớ gn nht n v trớ xa nht D Khụng th xỏc nh vỡ cha bit chiu chuyn ng 47 :Khi cht im chuyn ng thng, theo mt chiu v ta chn chiu ú lm chiu dng thỡ: A di bng quóng ng i c B Vn tc trung bỡnh bng tc trung bỡnh C Vn tc luụn luụn dng D C ý trờn u ỳng 48 Mt vt chuyn ng trờn trc ta Ox thi im t vt cú ta x1= 10m v thi im t2 cú ta x2 = 5m A di ca vt l -5m B Vt chuyn ng theo chiu dng qu o ụn vtlớ 10 -6- C Quóng ng vt i c khong thi gian trờn l 5m Giỏo viờn Nguyn Hu Lc D C A, B, C u ỳng 49 Chuyn ng ca vt no di õy cú th l chuyn ng thng u? A Mt hũn bi ln trờn mt mỏng nghiờng B Mt hũn ỏ c nộm thng ng lờn cao C Mt xe p ang i trờn mt on ng thng nm ngang D Mt cỏi pittụng chy i chy li xilanh 50 Vn tc ca mt vt chuyn ng thng u cú (cỏc) tớnh cht no k sau? A Cho bit mc nhanh, chm ca chuyn ng B Cú giỏ tr c tớnh bi thng s gia qung ng v thi gian i: s/t C Cú n v l m/s D Cỏc tớnh cht A, B, C 51 Cú th phỏt biu nh th no sau õy v tc tc thi? r A.Vect tc (tc thi) v cho bit hng chuyn ng B Nu v > 0: vt chuyn ng theo chiu dng C Nu v < 0: vt chuyn ng ngc chiu dng D A, B, C u ỳng 52 im no sau õy l ỳng núi v tc tc thi? A Vn tc tc thi l tc ti mt thi im no ú B Vn tc tc thi l tc ti mt v trớ no ú trờn qu o C Vn tc tc thi l mt i lng vộct D Cỏc phỏt biu trờn l ỳng 53 Trong chuyn ng thng u, nu quóng ng khụng thay i thỡ: A Thi gian v tc l hai i lng t l thun vi B Thi gian v tc l hai i lng t l nghch vi C Thi gian v tc luụn l hng s D Thi gian khụng thay i v tc luụn bin i 54 :Phng trỡnh chuyn ng ca cht im chuyn ng thng u l: A x = x0 + vt B x = x0 + v0t + at2/2 C v = v0 + at D x = at2/2 55 Phng trỡnh chuyn ng ca chuyn ng thng u, dc theo trc Ox vt khụng xut phỏt t im gc l: A s = vt B x = x0 + vt C x = vt D Mt phng trỡnh khỏc 56 Trong s cỏc phng trỡnh di õy, phng trỡnh no biu din quy lut ca chuyn ng thng u vi tc m/s A x = + 2(t - t0) B x = (t -5)/2 C s = 2/t D v = -2(t - t0) 57 Trong chuyn ng thng u, h s gúc ca ng biu din ta theo thi gian bng A tc ca chuyn ng B gia tc ca chuyn ng C hng s D ta ca cht im 58 th tc theo thi gian ca chuyn ng thng u l: A Mt ng thng B Mt ng thng xiờn gúc C Mt ng thng song song trc honh Ot D Mt ng thng song song trc tung Ov 59 hai xe coi l chuyn ng thng u t A n B cỏch 60km Xe (1) cú tc 15km/h v chy liờn tc khụng ngh Xe (2) hnh sm hn 1gi nhng dc ng phi dng li 2gi Xe (2) phi cú tc bao nhiờu ti B cựng lỳc vi xe (1) A 15km/h B 20km/h C 24km/h D Khỏc A, B, C 60 Mt cht im chuyn ng trờn trc Ox cú phng trỡnh ta - thi gian l: x = 15 +10t (m) Hóy cho bit chiu chuyn ng, ta ban u v tc ca vt? A.Vt chuyn ng ngc chiu dng ca trc ta vi tc v = 10m/s, v cú ta ban u x0 = 15m ụn vtlớ 10 -7- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc B.Vt chuyn ng cựng chiu dng ca trc ta vi tc v = 10m/s, v cú ta ban u x0 = 15m C Vt chuyn ng ngc chiu dng ca trc ta vi tc v = -10m/s, cú ta ban u x0 = 15m D Vt chuyn ng cựng chiu dng ca trc ta vi tc v = 10m/s, v cú ta ban u x0 = 61 Mt cht im chuyn ng trờn trc Ox cú phng trỡnh ta - thi gian l: x = 15 +10t (m) Xỏc nh ta ca vt ti thi im t = 24s v quóng ng vt i c 24s ú? A x = 25,5m; s = 24m B x = 240m; s = 255 m C x = 255m; s = 240m D x = 25,5m, s = 240m 62 Vt gc to lỳc t = 0, chuyn ng vi tc trung bỡnh 2m/s theo chiu dng: A To lỳc t = 2s l 3m B To lỳc t = 10s l 18m C To sau i c 5s l 10m D Khụng nh c to ca vt dự bit thi gian chuyn ng 63 Hai vt cựng chuyn ng u trờn mt ng thng Vt th nht i t A n B giõy Vt th hai cng xut phỏt t A cựng lỳc vi vt th nht nhng n B chm hn giõy Bit AB = 32m Tớnh tc ca cỏc vt Khi vt th nht n B thỡ vt th hai ó i c quóng ng bao nhiờu? A v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 25,6m B v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 256m C v1 = 3,2m/s; v2 = 4m/s; s = 25,6m D v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 26,5m 64 Vo lỳc 9h, cú hai xe cựng hnh t im A, B cỏch 108km, chuyn ng hng vo vi cỏc tc ln lt l 36km/h v 54km/h Chn: A lm gc ta , Chiu (+) l chiu A B Gc thi gian l 9h Phng trỡnh ta ca xe (1) l: A x1 = 36t (km;h) B x1 = 36t +108(km;h) C x1 = 36t -108 (km;h) D Khỏc A,B,C 65 Vo lỳc 9h, cú hai xe cựng hnh t im A, B cỏch 108km, chuyn ng hng vo vi cỏc tc ln lt l 36km/h v 54km/h Chn: A lm gc ta , Chiu (+) l chiu A B Gc thi gian l 9h Phng trỡnh ta ca xe (2) l: A x2 = -54t (km;h) B x2 = -54t +108(km;h) C x2 = -54t -108(km;h) D Khỏc A,B,C 66 / Vo lỳc 9h, cú hai xe cựng hnh t im A, B cỏch 108km, chuyn ng hng vo vi cỏc tc ln lt l 36km/h v 54km/h Chn: A lm gc ta , Chiu (+) l chiu A B Gc thi gian l 9h Thi im v ta gp ca hai xe l: A t = 1,5h; x = 54km B t = 1h; x = 54km C t = 0,5h; x = -54km D Khỏc A,B,C 67 Mt xe chuyn ng thng cú tc trung bỡnh 18km/h trờn 1/4 on ng u v tc 54km/h trờn 3/4 on ng cũn li Vn tc trung bỡnh ca xe trờn c on ng l: A 24 km/h B 36 km/h C 42 km/h D 72 km/h 68 Mt ụ tụ chy trờn mt ng thng i t A n B cú di s Tc ca ụ tụ na u ca quóng ng ny l 25km/h v na cui l 30km/h Tc trung bỡnh ca ụ tụ trờn c on ng AB l: A 27,5km/h B 27,3km/h C 25,5km/h D 27,5km/h ụn vtlớ 10 -8- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc 69 Hai xe chuyn ng thng u trờn cựng mt ng thng vi cỏc tc khụng i Nu i ngc chiu thỡ sau 20 phỳt, khong cỏch gia hai xe gim 30 km Nu i cựng chiu thỡ sau 20 phỳt, khong cỏch gia hai xe ch gim km Tớnh tc ca mi xe A v1 = 30m/s; v2 = 6m/s B v1 = 15m/s; v2 = 10m/s C v1 = 6m/s; v2 = 30m/s D v1 = 10m/s; v2 = 15m/s 68 Hai vt xut phỏt cựng mt lỳc chuyn ng trờn mt ng thng vi cỏc tc khụng i v1 = 15m/s v v2 = 24m/s theo hai hng ngc i n gp Khi gp nhau, quóng ng vt th nht i c l s1 = 90m Xỏc nh khong cỏch ban u gia hai vt A S = 243m B S = 234m C S = 24,3m D S = 23,4m 69 Hai ụ tụ chuyn ng u hnh cựng lỳc hai bn cỏch 50km Nu chỳng i ngc chiu thỡ sau 30 phỳt s gp Nu chỳng i cựng chiu thỡ sau gi ui kp Tớnh tc ca mi xe? A v1 = 52,6km/h; v2 = 35,7km/h B v1 = 35,7km/h; v2 = 66,2km/h C v1 = 26,5km/h; v2 = 53,7km/h D v1 = 62,5km/h; v2 = 37,5km/h 70 Hai ụ tụ xut phỏt cựng mt lỳc t hai a im A v B cỏch 20 km, chuyn ng u cựng chiu t A n B Vn tc ln lt l 60 km/h v 40 km/h Chn trc ta trựng vi AB, gc ta A, chiu dng t A n B Phng trỡnh chuyn ng ca hai xe l: A x1 = 60t (km); x2 = 20 + 40t (km) B x1 = 60t (km); x2 = 20 - 40t (km) C x1 = 60t (km); x2 = - 20 + 40t (km) D x1 = - 60t (km); x2 = - 20 - 40t (km) 71 Hai ụ tụ xut phỏt cựng mt lỳc t hai a im A v B cỏch 20 km, chuyn ng u cựng chiu t A n B Vn tc ln lt l 60 km/h v 40 km/h Hai xe gp vo lỳc no, ti õu? A.Hai xe gp ti v trớ cỏch B 60 km vo lỳc t = h B Hai xe gp ti v trớ cỏch A 40 km vo lỳc t = 2/3 h C Hai xe gp ti v trớ cỏch A 60 km vo lỳc t = h D Hai xe gp ti v trớ cỏch B 40 km vo lỳc t = 2/3 h 72.Lỳc gi mt ụ tụ i t H Ni v Hi Phũng vi tc 52 km/h, cựng lỳc ú mt xe th hai i t Hi Phũng v H Ni vi tc 48 km/h H Ni cỏch Hi Phũng 100km (coi l ng thng) Lp phng trỡnh chuyn ng ca hai xe trờn cựng mt h trc ta , ly H Ni lm gc ta v chiu i t H Ni n Hi Phũng l chiu dng, gc thi gian l lỳc gi A x1 = 52t (km); x2 = 100 + 48t (km) B x1 = 52t (km); x2 = 100 48t (km) C x1 = - 52t (km); x2 = 100 48t (km) D x1 = 52t (km); x2 = -100 48t (km) 73 Lỳc gi mt ụ tụ i t H Ni v Hi Phũng vi tc 52 km/h, cựng lỳc ú mt xe th hai i t Hi Phũng v H Ni vi tc 48 km/h H Ni cỏch Hi Phũng 100km (coi l ng thng) Lỳc gi 30phỳt hai xe cỏch bao nhiờu? A 26 km B 76 km C 50 km D 98 km 74 Lỳc gi mt ụ tụ i t H Ni v Hi Phũng vi tc 52 km/h, cựng lỳc ú mt xe th hai i t Hi Phũng v H Ni vi tc 48 km/h H Ni cỏch Hi Phũng 100km (coi l ng thng) Xỏc nh thi im v v trớ hai xe gp A Hai xe gp lỳc gi, ti v trớ cỏch H Ni 52km B Hai xe gp lỳc gi, ti v trớ cỏch H Ni 48km C Hai xe gp lỳc gi, ti v trớ cỏch Hi Phũng 52km D Hai xe gp lỳc t = 25h, ti v trớ cỏch H Ni 52km 75.Mt xe hnh t A lỳc 9h v B theo chuyn ng thng u vi tc 36 km/h Na gi sau, mt xe i t B v A vi tc 54 km/h Cho AB = 108 km Xỏc nh thi im v v trớ hai xe gp ụn vtlớ 10 -9- Giỏo viờn Nguyn Hu Lc A Hai xe gp lỳc 10 gi 12min, ti v trớ cỏch A 43,2 km B Hai xe gp lỳc 10 gi 30min, ti v trớ cỏch A 36 km C Hai xe gp lỳc 10 gi 30min, ti v trớ cỏch A 54 km D Hai xe gp lỳc 10 gi 12min, ti v trớ cỏch A 54 km 76 iu no sau õy l ỳng i vi vt chuyn ng thng u? A qu o l ng thng, tc khụng thay i theo thi gian B vect tc khụng thay i theo thi gian C qu o l ng thng, ú vt i c nhng quóng ng bng nhng khong thi gian bng bt kỡ D cỏc phỏt biu A, B, C u ỳng 77 iu no sau õy l ỳng núi v n v ca tc ? A n v ca tc cho bit tc chuyn ng ca vt B n v ca tc luụn luụn l m/s C n v ca tc ph thuc vo cỏch chn n v ca di ng i v n v ca thi gian D Trong h SI, n v ca tc l cm/s 78 Mt vt chuyn ng thng u theo trc Ox cú phng trỡnh ta l: x = x + vt ( vi x0 v v 0) iu khng nh no sau õy l ỳng ? A Ta ca vt cú giỏ tr khụng i theo thi gian B Ta ban u ca vt khụng trựng vi gc ta C Vt chuyn ng theo chiu dng ca trc ta D Vt chuyn ng ngc chiu dng ca trc ta 79 Mt vt chuyn ng thng u theo chiu dng ca trc Ox Gi x(t) v v(t) l ta v tc ti thi im t Thụng tin no sau õy l ỳng ? A v(t) > B v(t) < C x(t) > D x(t) < 80 Vn dng tc trung bỡnh trờn qung ng s cú th: A Xỏc nh c quóng ng i ca vt thi gian t bt kỡ B Xỏc nh chớnh xỏc v trớ ca vt ti mt thi im t bt kỡ C Xỏc nh c tc ca vt ti mt thi im t bt kỡ D Xỏc nh c thi gian vt chuyn ng ht quóng ng s 81 Mt vt chuyn ng bin i trờn quóng ng s, gi v max, vmin v vtb ln lt l tc ln nht, nh nht v tc trung bỡnh ca vt A vtb vmin B vtb vmax C vmax > vtb > vmin D vmax vtb vmin 82 Hai vt cựng chuyn ng u trờn mt ng thng Vt th nht i t A n B phỳt Vt th cng xut phỏt t A cựng lỳc vi vt th nht nhng n B chm hn 15giõy Bit rng AB = 90m Vn tc ca hai vt l: A v1 = 1,5m/s; v2 = 1,2m/s B v1 = 90m/s; v2 = 60m/s C v1 = 0,9m/s; v2 = 2m/s D v1 = 1,5m/s; v2 = 1,8m/s 83 /Mt ụtụ hnh t A lỳc 6h, chuyn ng thng u v phớa B vi tc v = 10m/s, AB = 18km Chn trc Ox trựng vi ng thng AB, gc O A, chiu dng t A n B, gc thi gian l lỳc 6h Phng trỡnh chuyn ng v thi gian chuyn ng ca vt t A n B l: A x = 10(t 6)(km,h); t = 1,8h B x = 36t (km,h); t = 0,5h C x = 10t (km,h); t = 180s D x = 10(t 6)(km,h); t = 50s 84 Hai ụ tụ xut phỏt cựng mt lỳc t A v B cỏch 20km, chuyn ng u cựng chiu t A n B Vn tc cỏc xe ln lt l 60km/h v 40km/h Chn trc Ox trựng vi ng thng AB, gc O A, chiu dng t A n B, gc thi gian l lỳc xut phỏt Hai xe gp thi im (t) v v trớ (G) no sau õy: A G cỏch A 40km, t = 1h B G cỏch A 60km, t = 1,5h C G cỏch A 40km, t = 1,5h D G cỏch A 60km, t = 1h 85 Khi chuyn ng vect tc cho bit: ụn vtlớ 10 - 10 - Giỏo viờn Nguyn Hu Lc A phng chuyn ng B tc nhanh hay chm C chiu chuyn ng D c ba yu t trờn Ch CHUYN NG THNG BIN I U Trong cỏc phỏt biu sau õy v tc v gia tc ,Phỏt biu no sai ? A Trong chuyn ng thng ,vộct gia tc cựng phng vi vộct tc B Vộct gia tc khụng bao gi vuụng gúc vi vộct tc C Thnh phn gia tc dc theo phng tc c trng cho s bin i ln tc D.Thnh phn gia tc vuụng gúc vi phng tc c trng cho s thay i v phng ca vộct tc Chn phỏt biu ỳng v tc v gia tc A Gia tc v tc l hai vộct cú th khỏc phng nhng khụng bao gi ngc chiu B Vộct gia tc khụng i phng chiu thỡ vộct tc cú ln hoc ch tng lờn hoc ch gim i C Gúc gia hai vộct < 900 thỡ ln vộct tc gim D.Khi gia tc v tc vuụng gúc thỡ chuyn ng l u ,tc l cú tc khụng i Chn phỏt biu sai v gia tc ca chuyn ng thng bin i u A Cỏc vộct tc v gia tc u cú phng ca ng thng qu o B Vộct gia tc luụn khụng i c phng chiu v ln C Vn tc luụn cựng chiu vi ng i cũn gia tc thỡ ngc chiu ng i D.Gia tc tc thi luụn bng gia tc trung bỡnh mi khong thi gian Chn phỏt biu ỳng v chuyn ng thng chm dn u A Vn tc v gia tc luụn cựng phng v ngc chiu B Gia tc luụn õm v cú ln khụng i C th ta theo thi gian l mt ng thng i xung D th tc theo thi gian l mt parabol quay xung Trong cỏc phỏt biu sau õy v tc v gia tc ca chuyn ng thng bin i u ,phỏt biu no sai ? A Cụng thc tc ti thi im t :v =v0 +at B.Vn tc ban u v0 v gia tc a cựng du thỡ chuyn ng l nhanh dn u C Nu v0 v a trỏi du thỡ chuyn ng chm dn u D Trong chuyn ng thng nhanh dn u ,gia tc a v tc tc thi v luụn trỏi du Chn cõu tr li ỳng Mt ụtụ ang chy thng u vi tc 36km/h bng tng ga chuyn ng nhanh dn u Bit rng sau chy c quóng ng 625m thỡ ụtụ t tc 54km/h Gia tc ca xe l A 1mm/s2 B 1cm/s2 C 0,1m/s2 D 1m/s2 Trong cỏc phỏt biu sau õy v tc v gia tc ca chuyn ng thng bin i u ,phỏt biu no ỳng ? A Gia tc dng (a>0) thỡ chuyn ng l thng nhanh dn u B.Vt bt u chuyn ng thng nhanh dn u ,vn tc t l thun vi thi gian chuyn ng C Trong mi chuyn ng thng nhanh dn u , tc tng t l thun vi gia tc D Chuyn ng thng cú tc ban u v0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap trac nghiem vat ly nang cao 10, Bai tap trac nghiem vat ly nang cao 10, Bai tap trac nghiem vat ly nang cao 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay