giáo trình luật hành chính so sánh

77 116 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 17:05

TÍN CHỈ Lý thuyết: 10 tiết Thảo luận: tiết Tự học: 30 tiết A Mục đích Giúp học viên nắm khái niệm luật hành so sánh, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn luật hành nước giới, khoa học luật hành chính, môn học luật hành chính, nguyên tắc quản lý hành Nhà nước nước giới B Yêu cầu Làm rõ khái niệm luật hành nước giới, phân biệt luật hành với ngành luật khác Người học phải nắm vững vận dụng kiến thức toàn chương vào nghiên cứu học tập ngành luật khác vận dụng vào công tác thực tiễn C Nội dung CHƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH SO SÁNH VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH NƯỚC NGOÀI MỤC ĐÍCH Giúp học viên nắm khái niệm luật hành chính, khái niệm luật hành theo pháp luật quốc gia giới YÊU CẦU Về nội dung giảng dạy - Làm rõ khái niệm Luật hành - Làm rõ đặc thù quan hệ pháp luật hành - Làm rõ đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh luật hành giới - Người học nắm vững kiến thức học để tiếp tục ngiên cứu, học tập vận dụng vào công tác thực tiễn Về chuẩn bị học viên - Giáo trình Luật hành Việt Nam, NXb Công an nhân dân - Sách tham khảo Luật hành số nước giới A Nội dung chính: Luật hành so sánh Luật hành hiểu với ba góc độ khác nhau: ngành luật, khoa học, môn học Luật hành so sánh (luật hành đối chiếu) khoa học so sánh hệ thống pháp luật khác nhau, truyền thống pháp luật văn hóa pháp lý quốc gia, khu vực để tìm tương đồng, khác biệt, quy luật điều chỉnh pháp luật tổ chức hoạt động hành nhà nước 1.1 Mục đích luật hành so sánh + Trong xu hướng hội nhập mở cửa, luật so sánh nói chung luật hành so sánh nói riêng giúp hiểu văn hóa pháp lý, trường phái pháp luật, pháp luật quốc gia khác để so sánh đối chiếu với văn hóa pháp lý, trường phái khoa học luật học pháp luật nước nhằm để bổ sung cho nhận thức khoa học nhằm hoàn thiện pháp luật nước phù hợp với xu hướng phát triển pháp luật giới + Luật so sánh cầu nối văn minh pháp luật quốc gia giới để tạo điều kiện cho pháp luật quốc gia "xích lại gần nhau" tránh xu hướng dị biệt, bảo thủ nhận thức luận thực tiễn pháp lý + Sử dụng quan điểm khoa học, tập quán pháp luật giơi 1.2 Đối tượng phương pháp nghiên cứu luật hành so sánh + Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luật hành so sánh: - Các khái niệm, quan điểm khoa học, trường phái khoa học hệ thống pháp luật lớn giới - Nghiên cứu pháp luật hành thực định nước khác + Phương pháp nghiên cứu Để so sánh văn minh pháp lý, pháp luật thực định quốc gia, luật hành so sánh sử dụng phương pháp nghiên cứu chung khoa học xã hội, đặc biệt coi trọng phương pháp so sánh, phân tích để đánh gía hệ thống pháp luật sở đối chiếu với hệ thống pháp luật đó; so sánh, phân tích đánh gía quy định chế định pháp luật tương đồng quốc gia Khái quát luật hành nước 2.1 Quan niệm luật hành Nhìn lại lịch sử xã hội có nhà nước, nhà nước hình thành sở mô tổ chức quân Bộ máy hành cách điều hành mang dáng dấp đời phát triển luật hành gắn liền với tồn nhánh quyền lực hành pháp, với máy hành chính, với cai quản nhà nước trình xã hội Ngày luật hành coi phận pháp luật quan trọng quốc gia giới Trong khoa học luật học nước, có nhiều quan niệm khác xung quanh khái niệm luật hành Các nước Anh- Mỹ, luật hành khái quát hóa " tổng thể quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền trật tự hoạt động quan hành chính, hoạt động kiểm tra án quan hành Với quan niệm quy phạm pháp luật Luật hành bao gồm hai phận: Bộ phận thứ gồm quy phạm tác động bên , có nghĩa điều chỉnh quan hệ xã hội quan hành với công dân, tổ chức Bộ phận thứ hai gồm quy phạm pháp luật điều chỉnh tổ chức quan hệ nội phận cấu thành quan hành chính, hệ thống hành nhà nước Bộ phận thứ ba hoạt động tài phán hành Các chuyên gia pháp luật Mỹ quan tâm đến phận thứ nhất, coi quy phạm pháp luật để bảo vệ công dân khỏi tuỳ tiện máy hành công quyền Do luật hành coi lĩnh vực pháp luật để kiểm tra hoạt động hành mà luật thiết lập hành chính.( Đây quan niệm khác với quan niệm Luật hành nước xã hội chủ nghĩa Luật hành ngành luật quản lý nhà nước) Trong khoa học luật học Mỹ đề cập đến tố tụng hành luật gia coi công dân trung tâm toàn trình tố tụng quan hành Do quyền tham gia tố tụng cá nhân quyền luật sư tham gia bảo vệ quyền công dân hàng đầu Như vậy, nhận thấy nhà luật học Mỹ xuất phát từ lợi ích người dân để tìm cách "chống lại" quyền lực, để hạn chế lạm quyền hành 2.2.Đối tượng điều chỉnh Luật hành Pháp Trong công trình khoa học Luật hành Pháp thường không đưa định nghĩa luật hành Để sác định đối tượng điều chỉnh Luật hành thường sử dụng phương pháp loại trừ, trước hết quan hệ xã hội gắn liền với hoạt động kinh doanh cá nhân, quan hệ liên quan đến định đoạt tài sản quan hệ tài sản quan nhà nước với cá nhân đối tượng điều chỉnh luật tư, mà trước hết luật dân Luật hành điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực luật công, mà chủ thể bắt buộc quan hệ quan hành Xuất phát từ quan niệm hoạt động hành bao gồm hai nội dung: hành điều hành hành tài phán nên đối tượng điều chỉnh Luật hành Pháp bao gồm hai phận: Thứ : toàn lĩnh vực tổ chức hoạt động quan hành người có chức vụ quan hành Thứ hai : tổ chức hoạt động án hành chính- quan xét xử vụ việc hành mà bên quan hệ tranh chấp quan hành 2.3.Luật hành vương quốc Anh Trong thời gian dài nước Anh , luật hành không coi ngành luật độc lập Vào năm cuối kỷ XIX, nhà nước can thiệp vào lĩnh vực đời sống xã hội, vào kỷ XX, số lượng quan hành nhà nước số lượng công chức nhà nước tăng lên cách đáng kể kết loạt văn pháp luật quy định về tổ chức hoạt động quan hành hình thành phát triển Từ mà hình thành lĩnh vực pháp luật hành Đối tượng điều chỉnh luật hành Italia Italia nước có pháp luật thuộc hệ thống luật La mã- Giéc manh, luật hành coi ngành luật độc lập có đối tượng điều chỉnh là: hoạt động quan thuộc hệ thống hành công ( hành nhà nước) Đối tượng điều chỉnh luật hành liên bang xô viết Có thể nói Luật hành xô viết ( Liên xô) mô hình khuôn mẫu cho luật hành nước xã hội chủ nghĩa trước có ảnh hưởng mang tính định đến luật hành nước xã hội chủ nghĩa trước Điều lý giải đặc điểm đời sống trị, kinh tế nước xã hội chủ nghĩa Do chế độ trị xã hội chủ nghĩa nên bên cạnh máy nhà nước có máy Đảng cộng sản, công đoàn, đoàn niên…, tổ chức phạm vi định trực tiếp thực hoạt động mang tính nhà nước luật hành xô viết có đối tượng điều chỉnh quan hệ xã hội mang tính chấp hành điều hành phát sinh tổ chức hoạt động quan chấp hành điều hành quan quyền lực nhà nước; quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh tổ chức nội hoạt động quan khác nhà nước; quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh tổ chức, hoạt động tổ chức xã hội nhà nước trao quyền thực hoạt động chấp hành điều hành ( quan niệm tương tự quan niệm luật hành nước ta nay) Ngày chế độ trị thay đổi, Liên bang xô viết xụp đổ, nhà khoa học Nga theo hướng nghiên cứu trước B Nội dung tự học Nguồn luật hành Nguồn luật hành nước đa dạng phức tạp, không khiết tuỳ thuộc vào truyền thống pháp lý quốc gia, tuỳ thuộc vào pháp luật quốc gia theo dòng nào, thuộc hệ thống pháp luật - Nguồn luật hành cộng hoà Pháp Nguồn luật hành cộng hoà Pháp bao gồm: Hiến pháp, đạo luật, văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước định án, chủ yếu định Toà án hành Về mặt pháp lý án quyền ban hành văn quy phạm pháp luật, thông thường đưa án quan thuộc Hội đồng nhà nước ( quan xét xử cấp cao Pháp) thường đưa quy định cho văn pháp luật thiếu, không đầy đủ, quy định đắn áp dụng trường hợp tương tự án cấp áp dụng để giải vụ việc tương tự Như vậy, văn trở thành văn quy phạm pháp luật Hiến pháp hành cộng hoà thứ V theo hướng giảm quyền lực quan đại diện, tăng quyền lực Tổng thống Chính phủ Tổng thống Chính phủ có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật, Tổng thống Quốc hội trao quyền ban hành văn bản( sắc luật) để sửa đổi, chí thay luật Luật hành cộng hoà Pháp luật hành chỉnh quốc gia khác tạo vô số văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp khác ban hành ( Tổng thống, Chính phủ, Bộ, Tổng cục… Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội đồng vùng, xã trưởng) luật kiểu Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, mà có Tổng tập luật lệ, với tên gọi luật, nên nhiều người nhầm tưởng Bộ luật hành - Nguồn luật hành Mỹ Nguồn luật hành Mỹ gồm Hiến pháp liên bang, Hiến pháp Bang, đạo luật Liên bang, đạo luật Bang, định Toà án, văn quan hành Hiến pháp Liên bang Hiến pháp Bang luật bản, không trực tiếp sác lập nguyên tắc chung, quy phạm luật hành Nguồn luật hành quan lập pháp Liên bang, Bang, án thiết lập, nhiều vượt khỏi khuôn khổ Hiến pháp Đối với luật hành chính, quy định Hiến pháp có ý nghĩa quy tắc giới hạn khuôn khổ hành động, đặt giới hạn mà quan lập pháp ban hành văn quy phạm pháp luật luật hành vi phạm, đặt khuôn khổ hành giới hạn án giám sát quan lập pháp hành Nước Mỹ đề cao nguyên tắc phân quyền thực tế không cản trở quan lập pháp họ muốn trao cho hệ thống hành phần thẩm quyền lập pháp, tư pháp Do tính tối cao Hiến pháp mối tương quan với quy phạm luật hành mang tính ước lệ Để trật tự hóa hoạt động quan hành chính, năm 1946 Luật thủ tục hành ban hành Luật quy định tài liệu, văn quan hành phải công bố công dân có quyền tiếp cận, quy định nguyên tắc công khai hóa hoạt động hành kiểm tra quan tư pháp định hành Do Luật gọi là" luật ngành luật hành chính" Năm 1996, Quốc hội Mỹ tiến hành pháp điển hóa phần thứ năm Bộ tổng luật Mỹ với tên gọi" Tổ chức Chính phủ công chức" Trong bao gồm nội dung: quan nói chung; quản lý công vụ dân sự; công chức Nhưng quy định tổ chức, thẩm quyền quan hành nhà nước nghèo nàn, quy định rải rác 49 phần lại Bộ tổng Luật Trên sở Luật thủ tục hành Liên bang, Bang ban hành Luật thủ tục hành riêng Toà án có vai trò lớn việc thiết lập quy phạm luật hành Thông qua việc giải thích Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật, tòa án thừa nhận việc chuyển giao thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật quyền tư pháp cho quan hành Tòa án sáng tạo luật nội dung luật thủ tục cho hoạt động hành Hoạt động sáng tạo pháp luật án Mỹ phát triển vào năm 60, bác bỏ lý thuyết đặc quyền quan hành Bang, mà theo lý thuyết quan hành chụi trách nhiệm vật chất thiệt hại nhân viên hành gây nên Chính tòa án quan mở rộng phạm vi chủ thể có quyền khiếu kiện định hành quan hành Một loại nguồn phổ biến quan trọng luật hành Mỹ văn quy phạm pháp luật quan hành chính, chiếm tỷ trọng lớn so với văn quy phạm pháp luật quan lập pháp tư pháp ban hành Tổng thống ban hành sắc lệnh, Chương trình cải tổ, văn Tổng thống ban hành sở luật, Chương trình Tổng thống làm thay đổi phạm vi, hiệu lực pháp luật hành Ví dụ năm 1918 máy hành tổ chức lại văn Tổng thống; năm 1953 Bộ Y tế, giáo dục phúc lợi xẫ hội thành lập văn Tổng thống - Nguồn Luật hành vương quốc Anh Do đặc trưng nước Anh nước Hiến pháp thành văn nên nguồn Luật hành vương quốc Anh bao gồm luật mang tính chất hiến pháp luật thường; tập quán pháp; quýêt định án vụ việc cụ thể văn quy phạm pháp luật hành Các Luật mang tính Hiến pháp có liên quan trực tiếp đến hoạt động hành phải kể đến Luật Habeas Corpus năm 1679, Luật quyền năm 1689 Các văn quy định nghĩa vụ quan hành phải tuân thủ tôn trọng quyền sống, tự sở hữu công dân Luật uỷ quyền lập pháp năm 1946 quy định trình tự thông qua công bố văn quy phạm pháp luật hành ban hành theo uỷ quyền Nghị viện Luật án hoạt động điều tra năm 19958 thay sau luật tên năm 1971 luật tổng quát quy định tổ chức hoạt động hệ thống tài phán hành chỉnh Anh quốc bao gồm Toà án hành hoạt động điều tra Bộ; Luật kiện lên Nữ hoàng năm 1947 Các tập quán pháp có vai trò quan trọng hệ thống nguồn luật hành vương quốc Anh Các định Toà án giải khiếu kiện công dân hành vi, hoạt động quan hành trở thành khuôn mẫu ( án lệ ) cho việc giải vụ việc tương tự Nguồn luật hành văn quy phạm pháp luật hành chính: Lệnh Nữ hoàng, định, thông tư, thị Bộ trưởng quan hành khác, văn quan tự quản địa phương định hành cụ thể vụ việc cụ thể sau trở thành án lệ hành C Câu hỏi ôn tập Hãy phân tích mục đích luật hành so sánh Hãy phân tích đối tượng điều chỉnh phương pháp nghiên cứu luật hành so sánh phân tích đối tượng điều chỉnh luật hành Pháp CHƯƠNG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH VÀ CHÍNH QUYỀN TỰ QUẢN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI MỤC ĐÍCH Giúp học viên nắm khái niệm máy hành giới Nắm hệ thống quyền tự quản số nước giới YÊU CẦU Về nội dung giảng dạy - Làm rõ nguyên tắc tổ chức quản lý lãnh thổ - Làm rõ máy hành trung ương số nước giới - Người học nắm vững kiến thức học để tiếp tục nghiên cứu, học tập vận dụng vào công tác thực tiễn Về chuẩn bị học viên - Giáo trình Luật hành Việt Nam, NXb Công an nhân dân 2014 - Sách tham khảo Luật hành số giới A Nội dung chính: Những nguyên tắc tổ chức quản lý lãnh thổ Tổ chức quyền trung ương địa phương nước châu Âu AnhMỹ dựa sở tư tưởng lý thuyết: tập quyền, tản quyền, phân quyền Nội dung nguyên tắc tập quyền thể điểm sau: + Chính quyền trung ương quan nắm giữa, định điều hành công việc quốc gia Cơ quan hành trung ương điều khiển, kiểm soát hoạt động quan cấp dưới, áp dụng triệt để nguyên tắc có quyền trung ương có tư cách pháp nhân công quyền Để cai quản địa phương quyền trung ương đặt quan chức cai trị địa phương, địa phương tồn quyền kép bao gồm quyền trung ương đóng địa phương quyền tự quản địa phương Toàn hoạt động hành điều hành theo hệ thống dọc Việc áp dụng nguyên tắc có ưu điểm, hạn chế định Ưu điểm: bảo đảm thống quản lý đất nước, chống khả cát địa phương, ngành, có khả giải mâu thuẫn địa phương trung ương, có khả tập trung phối hợp để giải vấn đề chiến lược, dung hoà lợi ích trái ngược địa phương, tập trung phương tiện tài chính, kỹ thuật nhân lực cần thiết đặc biệt điều kiện chiến tranh sẩy Nhược điểm: quyền trung ương xa dân dễ dẫn đến quan liêu việc đưa thực sách; máy trung ương cồng kềnh, nhiều tầng nắc, tải công việc, khả giải kịp thời vấn đề phát sinh địa phương, dân chủ, không phát huy tính chủ động sáng tạo địa phương thạm gia nhân dân vào quản lý + Phân quyền Phân quyền nguyên tắc tảng tổ chức quyền lực nhà nước phương tây, Anh- Mỹ với biến thể khác Có hai hình thức phân quyền Phân quyền theo chiều ngang ( phân quyền theo chức năng) phân công chức năng, phân định thẩm quyền quan cao quyền lực nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp; phân quyền quan, công chức chức vụ quản lý ngành, lĩnh vực Từ góc độ phân công lao động quyền lực phân quyền phân công lao động quyền lực quan nhà nước để chống độc quyền Phân quyền theo chiều dọc- phân quyền trung ương địa phương Trung ương chuyển giao nhiệm vụ quyền hạn cho tổ chức cộng đồng lãnh thổ thực công nhận quyền tự quản quyền địa phương cấp hành lãnh thổ; đơn vị quyền địa phương pháp nhân công quyền có quyền tự chủ tài chính, có ngân sách riêng, tự định giải vấn đề có ý nghĩa cộng đồng, quyền địa phương tự quản; để bảo đảm trật tự định quyền trung ương kiểm soát quyền địa phương thông qua chế độ phê chuẩn, đình hay bãi bổ văn Chế độ phân quyền có ưu điểm: đảm bảo quyền lợi, nhu cầu phát triển địa phương, có khả tính đến đặc thù địa phương, bảo đảm chế độ dân chủ, bênh vực quyền lợi địa phương, giảm bớt cồng kềnh máy hành trung ương tạo điều kiện giải phóng quyền trung ương khỏi công việc cụ thể để tập trung giải vấn đề chiến lược Bên cạnh chế độ phân quyền có hạn chế định: tính chuyên môn hóa thấp, dễ dẫn đến cát cứ, không bảo đảm lợi ích chung quốc gia + Tản quyền Dể khắc phục nhược điểm tập quyền người ta áp dụng chế độ tản quyền: Nguyên tắc tản quyền biến thể tập quyền phân quyền Nội dung thể chỗ quyền trung ương thừa nhận tự quản quyền địa phương, quyền trung ương chuyển quyền lực cho địa phương cử đại diện địa phương để thực công việc nhà nước để kiểm soát quyền địa phương Ưu điểm chế độ thể chỗ làm cho máy nhà nước trung ương giảm tải công việc công sở; tạo điều kiện để quyền trung ương gần dân có khả dung hoà lợi ích địa phương trung ương Nhược điểm quyền địa phương bị lệ thuộc nhiều vào trung ương ( có nơi quan chức địa phương quyền trung ương bổ nhiệm) có xu hưưướng ngược lại quan chức quyền trung ương lại bị chi phối quyền địa phương, dẫn đến tình trạng lạm quyền quyền địa phương, gây cách biệt sâu sắc địa phương Mỗi chế độ tập quyền, tản quyền phân quyền có ưu điểm nhược điểm nên thực tế người ta áp dụng ba chế độ vận dụng vào lĩnh vực, thời đại lịch sử khác Ngày nước phát triển đề cao tự quản quyền địa phương Bộ máy hành trung ương 2.1 Bộ máy hành trung ương Mỹ * Bộ máy hành nước Mỹ bao gồm : Tổng thống, , nha độc lập , hiệp hội phủ quan khác Cơ quan hành nước Mỹ gồm quan không thực chức quân sự, trị đối ngoại quan có quyền hạn đưa định quan hệ đến địa vị pháp lý cá nhân, nghĩa giải vấn đề quyền nghĩa vụ công dân Việc thừa nhận quan quan hành có tư cách quan hành dẫn đến hậu pháp luật quan trọng sác định quan hành hoạt động phải thực phạm vi thủ tục qui định pháp luật thủ tục hành , theo quan hành có quyền tham gia vào tố tụng hành với mục đích bảo vệ lợi ích quan có quyền kiện án cần thiết Theo Hiến pháp nước Mỹ quyền hành pháp trao cho Tổng thống Tổng thống với Quốc hội thiết lập nên máy hành pháp; thành lập quan liên bang, bổ nhiệm người đứng đầu , nha; người lãnh đạo nha độc lập tổ chức Chính phủ người có chức vụ cao khác, lãnh đạo hoạt động chúng Ngoài Tổng thống Quốc hội trao quyền lực hành chính- quyền sáng tạo quy phạm rộng rãi, số làm thay đổi địa vị pháp lý cá nhân Trên sở quyền uỷ quyền Tổng thống lại uỷ quyền cho người đứng đầu nha độc lập người có chức vụ khác để thực quyền hành pháp Hiện Mỹ có 14 cấp liên bang Bộ ngoại giao quốc phòng thực chức quân sự, ngoại giao trị không xếp vào quan hành chính, 12 lại quan hành Các cục, vụ , công sở phận cấu bộ, quan hành chúng trao quyền hạn xác định địa vị pháp lý cá nhân việc ban hành định mệnh lệnh quy phạm Bộ trưởng uỷ quyền Hiện cấp liên bang có gần 100 nha độc lập, tất quan hành chính, tất chúng trao quyền hạn xác định địa vị pháp lý cá nhân Những nha độc lập quan trọng quan hành chia thành nhóm : trị , kinh tế, xã hội Quan trọng số nha trị Uỷ ban quyền công dân Uỷ ban liên bang bầu cử Trong số nha kinh tế : Uỷ ban thương mại liên bang Uỷ ban việc buôn bán có thời hạn ( nhằm bảo vệ cạnh tranh thực tiễn thương mại có danh dự); hệ thống dự trữ liên bang ; Uỷ ban tiền tệ hoạt động mậu dịch; ngân hàng xuất nhập ; hành quốc gia cộng đồng tín dụng ; hành quốc gia tín dụng trang trại; Uỷ ban điều chỉnh hạt nhân ; Uỷ ban điều chỉnh lượng liên bang ; Uỷ ban buôn bán thơng mại bang : Uỷ ban hàng hải liên bang: Uỷ ban kênh Panama: Uỷ ban liên bang liên lạc, bưu điện Trong số nha xã hội quan trọng gồm: Nha bảo vệ môi trường ; Hội đồng quốc gia quan hệ lao động; Uỷ ban việc bảo vệ khả việc thực lao động; Hội đồng trọng tài quốc gia: thuộc quản lý hưu trí, tiền hưu; Hội đồng bảo vệ hệ thống phục vụ ( điều chỉnh công nhân người sử dụng lao động); Hội đồng quốc gia an toàn giao thông; Uỷ ban an toàn bảo vệ sức khoẻ sản xuất; Uỷ ban an toàn hàng hoá tiêu dùng Những nha độc lập nha khác quan hành nguyên tắc , độc lập khỏi mặt tổ chức sử dụng độc lập tương đỗi chí quan hệ với Tổng thống Tổng thống người bổ nhiệm quan chức cấp cao Bộ, Nha sau có phê chuẩn Thượng nghị viện Để hạn chế chi phối Đảng cầm quyền bảo đảm liên tục lãnh đạo Nha nên người lãnh đạo nha bổ nhiệm có thời hạn năm lần bổ nhiệm bổ nhiệm phận quan chức nha Những nha độc lập trực tiếp báo cáo cho Tổng thống, mà cho Quốc hội Nhưng mặt khác, Tổng thống quan trực thuộc Tổng thống quyền hành pháp nắm loạt phương pháp gián tiếp để tác động hoạt động nha độc lập thông qua chế duyệt dự án ngân sách; kiểm tra Bộ tư pháp, nha phải gửi kiến nghị lập pháp nhận định dự thảo luật đại biểu Quốc hội đưa vào Cục ngân sách - hành trực thuộc Tổng thống; Tổng thống bổ nhiệm Chủ tịch ban lãnh đạo tập thể nha độc lập quan trọng Các nha quyền hạn xét xử sáng tạo quy phạm pháp luật, ban hành định quyền nghĩa vụ cá nhân, mà chủ yếu nghiên cứu, kế hoạch, tư vấn, phối hợp, hành - tài chức khác Các quan hành USA quan trọng tất quan hành pháp, chúng thực chức tổ chức thực định trị quan lập pháp đưa ra, áp dụng pháp luật công dân B Nội dung tự học 2.2 Bộ máy hành trungư ơng Vương quốc Anh Vương quốc Anh nhà nước quân chủ lập hién nên Nữ Hoàng người đứng đầu máy nhà nước nói chung đứng đầu nhánh quyền lực hành pháp, Nữ hoàng, quan hành pháp nước Anh bao gồm Thủ tướng, Nội các, Chính phủ, Hội đồng mật, nha ( cục) Bộ máy hành trung ương Vương quốc Anh tổ chức phức tạp với nhiều thiết chế thể mối tương quan chế độ cộng hoà vầ chế độ quân chủ, tạo chế kiềm chế, kiểm soạt lẫn có thiết chế quyền hành pháp Thủ tướng cố vấn Nữ hoàng, chức vụ xuất vào năm 1721 ghi nhận thức vào luật ban hành vào năm 1917 Thủ tướng có vị trí đặc biệt hệ thống hành pháp Thủ tướng thủ lĩnh đảng đa số Nghị viện Thủ tướng đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo hoạt động Nội các, nha trung ương, khía cạnh theo nhận xét học giả Canada không thủ tướng nước giới tư có vị trí, quyền lực Thủ tướng vương Quốc Anh Thủ tướng định cấu Nội các, số lượng , vị trí bộ, bổ nhiệm trưỏng, nha trung ương nhà lãnh đạo khác nha, thẩm phán cao cấp, huy cao cấp lực lượng vũ trang chức vụ khác Hiện nội gồm gần 20 thành viên, bao gồm Thủ tưướng, Chủ tịch thượng nghị viện, Bộ trưởng tài chính, thư ký Nhà nước ( trưởng) nội vụ, ngoại vụ, quốc phòng, thương mại công nghiệp, người có chức vụ quan trọng khác Nhà nước theo lựa chọn Thủ tướng Nội hình thức hiểu 10 nhãn mác hàng hoá Cơ quan xem xét định cấp hay không cấp đăng ký cho người đề nghị Trong trường hợp bị từ chối họ gửi dơn khiếu kiện đến quan giải khiếu kiện Thực tiễn giải cho thấy hiêu hoạt động quan cao trung bình năm có khoảng 1000 đơn khiếu kiện đựoc giải Sau có 10 vụ đương không đồng ý tiếp tục kháng cao lên Toà án tư pháp Trong có 03 vụ đương thắng kiện, có nghĩa định quan giải khiếu kiện không Thuận lợi quan thẩm phán thường điều chuyển từ quan cấp đăng ký nên họ có nghiệp vụ chuyên sâu lĩnh vực này, dễ dàng xét xử Cơ quan giải khiếu kiện có 15 thẩm phán Trung bình thẩm phán hàng năm tham gia giải khoảng 270 vụ việc mà bảo đảm thời gian chất lượng Loại quan thứ ba có thẩm quyền giải khiếu kiện hành không độc lập không chuyên trách: Đó số lĩnh vực quản lý, quan chuyên trách giải khiếu kiện mà có phận chịu trách nhiệm vấn đề pháp luật ngành phận tiếp nhận giải khiếu kiện ngành lĩnh vực Điển hình Hải quan Hoa kỳ Ở Hoa kỳ, hải quan lĩnh vực thẩm quyền Liên bang Ở Trung ương có quan gọi Ban Luật pháp (có thể tương đương với Bộ phận pháp chế ngành nước ta) thành viên gọi Luật sư (gồm có luật sư) Ban có nhiệm vụ chủ yếu sau: Hướng dẫn cho đơn vị hải quan địa phương để pháp luật hải quan thực thống (Trên toàn nước Mỹ có 300 cảng hải quan); - Hướng dẫn việc xử lý vi phạm hải quan; - Xem xét giải khiếu nại hải quan Ở cảng địa phương có phận pháp luật Nếu khiếu nại vụ việc nhỏ (hàng hoá 100.000 USD) phận giải Đối với vụ việc mà giá trị hàng hoá 100.000 Ban pháp luật trung ương thụ lý giải Trong lĩnh vực hải quan, pháp luật cho phép đương kiện Toà án Tư pháp khiếu nại đường hành Trên thực tế 90% vụ việc đương chọn đường khiếu nại hành giải nhanh mà lại đỡ tốn (nếu kiện Toà chi phí cho luật sư lớn) Uu điểm cách tổ chức quan giải khiếu nại gọn nhẹ, không cồng kềnh, có phối hợp chặt chẽ việc triển khai thi hành pháp luật giải khiếu nại, thắc mắc trình thực người tham gia giải khiếu nại có trình độ chuyên môn sâu ngành lĩnh vực nên hoạt động giải có nhiều thuận lợi 63 Cơ quan giải khiếu nại kỷ luật cán bộ công chức: Việc giải khiếu nại kỷ luật công chức Hoa Kỳ quan độc lập đảm nhiệm gọi Merit Systems Protection Board Các thẩm phán quan có nhiệm kỳ năm Tổng số biên chế quan 228 người có 65 người thẩm phán Mỗi thành phố có 6-7 thẩm phán; có văn phòng đại diện khu vực trung ương có Hội đồng giải khiếu nại công chức Mỗi năm quan giải khiếu nại kỷ luật giải từ 6000 đến 10.000 vụ khiếu nại Một số đặc điểm tố tụng: Nghiên cứu phương thức giải trình tự tố tụng hành Hoa Kỳ thấy qui định pháp luật cố gắng bảo đảm công bình đẳng tranh luận bên trình giả quếyt vụ việc, thể điểm chủ yếu sau đây: Bảo đảm cho bên trình bày hình thức thích hợp chứng pháp luật để bảo vệ quan điểm mình; Tạo điều kiện thông tin cho bên, tức chứng lập luận bên bên biết, qua tạo tranh luận chuẩn bị cần thiết trình tố tụng nên việc xét xử diễn nhanh gọn; Cơ quan giải phán sở chứng mà bên biết; Cơ quan giải cố gắng tạo điều kiện để bên tự hoà giải thương lượng giai đoạn Về phương thức giải vụ khiếu kiện quan hành không hành động, vốn xảy nhiều lĩnh vực trợ cấp xã hội cấp giấy phép, quan hành có nghĩa vụ chứng minh việc từ chối đương khiếu nại, không chứng minh hành động gì, tức tiếp tục im lặng quan tài phán hành xử quan hành bị thua kiện Điều đặc biệt lưu ý thân quan giải khiếu kiện hành trình xét xử đánh giá việc áp dụng pháp luật sau đưa khuyến nghị (recomandation) không ban hành định thay cho quan hành Trên sở khuyến nghị quan giải quyết, quan hành phải ban hành định hành phù hợp Toà án yêu cầu quan hành nhiều lần sửa đổi để định phù hợp Nếu quan hành không sửa quan giải coi định hành cuối đương khởi kiện Toà án tư pháp; Như trường hợp quan hành ban hành định hành dẫn đến khiếu kiện người bị kiện quan giải không sửa định hành mà quan phải tự sửa đổi định sở khuyến nghị quan tài phán 64 Thủ tục giải khiếu kiện hành kể quan tài phán hành độc lập gọn nhẹ Để tạo điều kiện thuận lợi cho bên, nhiều trường hợp Toà án mở phiên xét xử qua điện thoại có camera mà không thiết phải có mặt bên đương (đoàn công tác tham dự phiên xét xử thấy việc diễn bình thường đương có mặt) Các bên đưa lập luận chứng điều khiển chủ toạ phiên Ngoài việc tìm hiểu hoạt động tài phán hành chính, Đoàn khảo sát thăm tìm hiểu số quan khác có liên quan đến khiếu kiện hành Toà án cấp Bang, Toà án phúc thẩm liên bang, Toà án tối cao liên bang, Uỷ ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ, Toà án thương mại Quốc tế Hoa Kỳ để tìm hiểu khái quát hệ thống quan xét xử Hoa Kỳ chức nhiệm vụ quyền hạn quan Hoa Kỳ việc giải tranh chấp lĩnh vực thương mại IIi/ Một số nhận xét Qua chuyến khảo sát khiếu kiện hành Hoa Kỳ nêu vài kết luận chủ yếu sau đây: Trong việc giải khiếu kiện công dân để tạo điều kiện xem xét sửa chữa định hành chính, Hoa Kỳ coi hoạt động tài phán hành chính, tức hoạt động giải khiếu nại hành quan ngành hành đảm nhiệm Trên thực tế hoạt động tài phán hành có hiệu quả, phần lớn vụ việc giải giai đoạn pháp luật cho phép vụ việc khiếu nại đương không đồng ý khởi kiện để yêu cầu Toà án Tư pháp giải quyết; Việc tổ chức hoạt động tài phán hành đa dạng hình thức tổ chức quan bang không giống nhau, nhiều bang quan tài phán hành độc lập mà hoạt động tài phán hành phận có tính chất chuyên trách quan quản lý đảm nhận; chí có lĩnh vực trách nhiệm giải khiếu nại hành thực phận không chuyên trách Mặc dù bản, người có thẩm quyền giải khiếu nại hành dù thẩm phán hành công chức bình thường bảo đảm tính độc lập hoạt động tài phán hành Trong vụ việc khiếu nại hành chính, tranh chấp bên chủ yếu vấn đề giải thích áp dụng pháp luật không tranh luận thật khác quan vụ việc Thêm thấy sai sót định hành phần lớn nhận thức, yếu tố cố ý có vướng mắc mặt lợi ích người tham gia ban hành định có phán quan tài phán hành Toà án, quan hành thường dễ dàng chấp nhận sửa đổi định hành tranh chấp chấm dứt Trên sở kết nghiên cứu khảo sát phương thức giải khiếu kiện hành Hoa Kỳ vào tình hình thực tiễn Việt Nam, nên có nhận thức đầy đủ hoạt động tài phán hành tổ chức quan tài 65 phán hành Trước hết cần thấy không thiết phải thành lập hệ thống quan tài phán hành song song với hệ thống án mà cần thiết lập chế tài phán hành mềm dẻo linh hoạt vào yêu cầu và đặc điểm công tác quản lý lĩnh vực sở bảo đảm số yêu cầu sau: Hoạt động tài phán hành phải thực quan chuyên trách; Cơ quan có chức tài phán hành lĩnh vực phải độc lập với quan quản lý hành lĩnh vực đó; bảo đảm người giải khiếu nại phải độc lập với người ban hành định hành bị khiếu nại; Thực trình tự giải nhanh gọn, công khai, bảo đảm công bằng, bình đẳng thực nguyên tắc đối thoại bên trình giải quyết; coi trọng việc hoà giải để sớm chấp dứt tranh chấp việc giải giai doạn hành nên có từ đến cấp Bảo đảm khiếu kiện đồng thuận sau có định quan tài phán hành người khiếu nại tạo điều kiện để đưa xét xử Toà án nhân dân Trong giai đoạn giải khiếu kiện, giai đoạn tài phán hành trước Toà án nhân dân, người bị kiện quan ban hành định hành ban đầu Để thực điều giai đoạn quan tham gia giải đưa phán có chế để buộc quan hành sửa đổi lại định hành Trong tình hình nên bước chuyên trách hoá công tác xét giải khiếu nại hành quan tra nhà nước để thực trở thành hoạt động tài phán hành chính; Đa dạng hoá hình thức tổ chức quan tài phán hành phù hợp với yêu cầu quản lý lĩnh vực; Tạo chế đối thoại tích cực trình giải tranh chấp hành để sớm chấm dứt tranh chấp hành hoà giải thương lượng bên (cơ quan tài phán hành trực tiếp đảm nhận vai trò này); Tìm chế thích hợp để buộc quan hành phải xem xét thay đổi định có kiến nghị quan tài phán hành và; Bảo đảm định hành chính, kể định cuối bị khởi kiện giải Toà án nhân dân 2.2 Mô hình tài phán nước theo hệ thống luật Châu Âu lục địa Nhìn chung, pháp luật tố tụng hành nước qui định Toà án hành có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp định (hành vi) hành cá biệt Chẳng hạn, Điều 35 Luật tố tụng hành Cộng hoà liên bang Đức quy định định hành (đối tượng bị kiện trước Toà án hành chính): “… thị, định hay biện pháp quan hành ban hành nhằm điều chỉnh trường hợp (vụ việc) cá biệt…” hay Điều Luật tố tụng hành Trung Quốc 66 quy định: “… công dân, pháp nhân hay tổ chức có quyền khởi kiện văn hành cụ thể quan hành nhà nước hay công chức hành chính…” Được coi văn hành cụ thể định hành áp dụng cho người hay số người xác định, khác với văn có tính pháp quy Pháp luật Thuỵ Điển quy định: đối tượng xem xét Toà án hành định hành chính, tức định cụ thể, quan hành công ban hành Hầu có quy định tương tự: Toà án hành giải khiếu kiện định hành cá biệt, với hai lý do: - Mục đích hoạt động quan tài phán hành để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân Các văn pháp quy thường không đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi người dân, họ quyền kiện - Cơ quan quản lý nhà nước văn pháp quy để giải vấn đề chung theo yêu cầu quản lý nhà nước lợi ích chung cộng đồng cho phép khiếu kiện văn pháp quy dẫn đến nguy làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhưng pháp luật nhiều nước cho phép Toà án kiểm tra cách gián tiếp tính hợp pháp văn pháp quy trình giải khiếu kiện định hành cá biệt Tuy nhiên vấn đề này, Pháp số nước có quy định cho phép công dân khởi kiện trực tiếp văn pháp quy với quan niệm rằng: việc có mặt quan tài phán hành chính, mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hoạt động - yếu tố quan trọng Nhà nước pháp quyền Cả văn quan hành pháp, dù văn pháp quy hay văn cá biệt, phải phù hợp với luật Hiến pháp, bị kiện trước quan tài phán hành Pháp luật nước có quy định số tranh chấp tuỳ thuộc lĩnh vực hành không thuộc thẩm quyền xét xử Toà án hành lý liên quan đến lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc hoạt động máy nhà nước Đó là: - Các văn nhà nước liên quan đến an ninh, quốc phòng 67 - Các văn nhà nước liên quan đến việc thực sách ngoại giao - Các hành vi thuộc hoạt động nội quan nhà nước Các nước có quan niệm chung để hoạt động tài phán hành không làm ảnh hưởng đến hoạt động hành quản lý Vì vậy, việc thuộc quan hệ đạo, điều hành nội quan nhà nước không thuộc thẩm quyền xem xét Toà án hành Mặt khác, hoạt động quan nhà nước phải tuân thủ theo quy chế công vụ, công chức Các công chức hưởng số quyền lợi định họ phải chấp hành tốt nghĩa vụ công vụ cấp việc điều động, thuyên chuyển, xếp, chuyển công việc… Tuy nhiên, họ bị kỷ luật đến mức buộc việc có quyền kiện Toà án hành hình thức liên quan đến quyền có việc làm công dân Hầu có quy định tương tự B Nội dung tự học: 2.3 Mô hình tài phán hành nước xã hội chủ nghĩa Nói chung, nước xã hội chủ nghĩa trước Toà án hành Ở nước có quan niệm phổ biến chế độ xã hội chủ nghĩa, bản, quyền lợi Nhà nước người dân hoàn toàn trí, mâu thuẫn Từ đó, tranh chấp nảy sinh công dân quan nhà nước Vì vậy, không cần thiết phải lập Toà án hành Trong trình quản lý điều hành, quan nhà nước phạm sai lầm bị người dân khiếu nại, phản đối quan hành có định hành vi sai trái cấp trực tiếp xem xét lại “tự sửa chữa” Phương cách đôi lúc có hiệu quả, thực tế, hệ thống mà người ta thường gọi “Bộ trưởng - Quan toà” Thiếu chế đảm bảo cho công dân tranh luận với quan hành có tranh chấp, thiếu chế kiểm soát hữu hiệu tính hợp pháp hoạt động quản lý nhà nước Quyền công dân pháp luật ghi nhận đầy đủ thực tế bị vi phạm nhiều Ở nước này, thường có hệ thống quan gọi Viện kiểm sát, giao nhiệm vụ kiểm soát văn hành vi hành quan hành nhà nước nhiệm vụ hệ thống quan giới hạn việc kiểm tra, phát có quyền kiến nghị (dưới hình thức kháng nghị) với quan hành Như vậy, Viện kiểm sát chức tài phán hành Thực ra, pháp luật số nước Đông Âu có ghi nhận việc khởi kiện hành trước Toà án thường hạn chế, chẳng hạn lĩnh vực nhà thuế (Liên Xô cũ, Hungari, Cộng hoà 68 dân chủ Đức, Tiệp Khắc) Từ thập kỷ trở lại đây, cần thiết phải kiểm tra hoạt động quan hành hình thức tài phán thừa nhận thẩm quyền giao cho Toà án thường giải Đó nước Nam Tư cũ (1952), Rumani (1967), Bungari (1970), Ba Lan (1980), đặc biệt trường hợp Ba Lan Có thể nói, Ba Lan nước khối xã hội chủ nghĩa lập quan tài phán hành thực thụ, Toà án hành cao cấp với thẩm quyền rộng lĩnh vực: xây dựng, nhà ở, giáo dục, nông nghiệp số lĩnh vực khác Trước khởi kiện đến Toà án hành cao cấp, người kiện phải khiếu nại đến quan hành Toà án hành cao cấp chịu giám đốc Toà án tối cao (Toà án tư pháp) Ở Liên Xô cũ, theo Luật ngày 30/6/1987, công dân có quyền khởi kiện trước Toà án nhân dân định quan hành nhà nước Đạo luật ngày 30/6/1987 sửa đổi ngày 20/11/1987: “Luật thủ tục khiếu kiện trước Toà án hành vi bất hợp pháp công chức, xâm hại đến quyền công dân” Quy định Luật cụ thể hoá Nghị Hội đồng toàn thể Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ngày 27/7/1990 xác định: văn bị kiện văn mà quan hành nhà nước bất hợp pháp xâm hại đến khả thực toàn phần quyền công dân pháp luật ghi nhận Tuy nhiên, Luật quy định kiện văn quyền địa phương, quan chuyên môn nó…, không kiện văn cấp Bộ Chính phủ Nhưng phát triển nhanh lĩnh vực có lẽ phải nói đến Trung Quốc Trong thời kỳ đổi mới, Trung Quốc nhìn nhận tính cần thiết việc tổ chức hoạt động tài phán hành Nó cho phép đảm bảo quyền công dân chống lại chuyên quyền quan hành chính, làm thay đổi mối quan hệ người quản lý người bị quản lý tăng cường tính pháp chế hoạt động quản lý Từ năm 1982, Toà án nhân dân có quyền xét xử tranh chấp hành mà pháp luật quy định, kiện Toà án giải theo quy định Luật tố tụng dân Năm 1990, Trung Quốc ban hành áp dụng Luật tố tụng hành chính, bước phát triển quan trọng tài phán hành Trung Quốc C Câu hỏi ôn tập: Phân tích mô hình tài phán quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh – Mỹ? Trình bày mô hình giải khiếu nại quốc gia Xã hội chủ nghĩa? Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam tiếp cận mô hình giải khiếu nại quốc gia giới? 69 CHƯƠNG TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (tiếp) MỤC ĐÍCH Giúp học viên nắm khái niệm hoạt động tài phán hành nước giới Từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam trình xây dựng nội dung tài phán hành B YÊU CẦU Về nội dung giảng dạy 70 - Làm rõ mô hình tài phán hành nước theo giải pháp trung gian - Làm rõ thẩm quyền tài phán hành nước - Làm rõ hoạt động giải khiếu nại hành nước - Người học nắm vững kiến thức học để tiếp tục ngiên cứu, học tập vận dụng vào công tác thực tiễn Về chuẩn bị học viên - Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXb Công an nhân dân 2014 - Sách tham khảo Luật hành số nước giới A Nội dung chính: 2.4 Mô hình tài phán hành nước theo giải pháp trung gian Các nước trung gian có nội dung giống mô hình nước xã hội chủ nghĩa mô hình nước theo hệ thống luật chung Thẩm quyền tài phán hành nước Nhìn chung, pháp luật tố tụng hành nước qui định Toà án hành có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp định (hành vi) hành cá biệt Chẳng hạn, Điều 35 Luật tố tụng hành Cộng hoà liên bang Đức quy định định hành (đối tượng bị kiện trước Toà án hành chính): “… thị, định hay biện pháp quan hành ban hành nhằm điều chỉnh trường hợp (vụ việc) cá biệt…” hay Điều Luật tố tụng hành Trung Quốc quy định: “… công dân, pháp nhân hay tổ chức có quyền khởi kiện văn hành cụ thể quan hành nhà nước hay công chức hành chính…” Được coi văn hành cụ thể định hành áp dụng cho người hay số người xác định, khác với văn có tính pháp quy Pháp luật Thuỵ Điển quy định: đối tượng xem xét Toà án hành định hành chính, tức định cụ thể, quan hành công ban hành Hầu có quy định tương tự: Toà án hành giải khiếu kiện định hành cá biệt, với hai lý do: - Mục đích hoạt động quan tài phán hành để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân Các văn pháp quy thường không đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi người dân, họ quyền kiện - Cơ quan quản lý nhà nước văn pháp quy để giải vấn đề chung theo yêu cầu quản lý nhà nước lợi ích chung cộng đồng cho phép 71 khiếu kiện văn pháp quy dẫn đến nguy làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhưng pháp luật nhiều nước cho phép Toà án kiểm tra cách gián tiếp tính hợp pháp văn pháp quy trình giải khiếu kiện định hành cá biệt Tuy nhiên vấn đề này, Pháp số nước có quy định cho phép công dân khởi kiện trực tiếp văn pháp quy với quan niệm rằng: việc có mặt quan tài phán hành chính, mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hoạt động - yếu tố quan trọng Nhà nước pháp quyền Cả văn quan hành pháp, dù văn pháp quy hay văn cá biệt, phải phù hợp với luật Hiến pháp, bị kiện trước quan tài phán hành Pháp luật nước có quy định số tranh chấp tuỳ thuộc lĩnh vực hành không thuộc thẩm quyền xét xử Toà án hành lý liên quan đến lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc hoạt động máy nhà nước Đó là: - Các văn nhà nước liên quan đến an ninh, quốc phòng - Các văn nhà nước liên quan đến việc thực sách ngoại giao - Các hành vi thuộc hoạt động nội quan nhà nước Các nước có quan niệm chung để hoạt động tài phán hành không làm ảnh hưởng đến hoạt động hành quản lý Vì vậy, việc thuộc quan hệ đạo, điều hành nội quan nhà nước không thuộc thẩm quyền xem xét Toà án hành Mặt khác, hoạt động quan nhà nước phải tuân thủ theo quy chế công vụ, công chức Các công chức hưởng số quyền lợi định họ phải chấp hành tốt nghĩa vụ công vụ cấp việc điều động, thuyên chuyển, xếp, chuyển công việc… Tuy nhiên, họ bị kỷ luật đến mức buộc việc có quyền kiện Toà án hành hình thức liên quan đến quyền có việc làm công dân Hầu có quy định tương tự Sự phân định thẩm quyền Toà án hành Toà án tư pháp 72 Đây vấn đề quan trọng, đặc biệt nước tồn hai ngành tài phán riêng rẽ Các nước đưa tiêu chí khác để xác định vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử Toà án hành Ở Pháp quy định tranh chấp nảy sinh mà bên quan công quyền thực thi công vụ thuộc thẩm quyền Toà án hành Cách quy định vào chủ thể tranh chấp dẫn đến việc pháp luật Pháp quy định số tranh chấp có tính gần tính chất quan hệ dân thuộc quyền xét xử Toà án hành (người ta gọi khế ước hành - Contrat administratif) vậy, nhiệm vụ Toà án hành Pháp trở nên nặng nề Thuỵ Điển Phần Lan đưa nguyên tắc đơn giản Các khiếu nại mà định (hành vi) bị khiếu nại dựa sở quyền định đơn phương quan hành nhà nước thuộc thẩm quyền xét xử Toà án hành Quy định dựa tính chất quan hệ pháp luật để xác định thẩm quyền giải tranh chấp vấn đề tương đối dễ hiểu, dễ áp dụng Việc phân định thẩm quyền Toà án Đức theo nguyên tắc chung “bản chất luật áp dụng xác định loại án có thẩm quyền” Sự phân định thẩm quyền Toà án thường Toà án hành hoàn toàn phụ thuộc vào việc xác định ranh giới luật công luật tư (trừ luật Hiến pháp) Tư tưởng đạo quan hành hành động cá nhân chịu điều chỉnh luật tư (ví dụ: quan nhà nước mua thuê miếng đất, đồ vật…), có tranh chấp Toà án thường có thẩm quyền giải quyết; hoạt động với tính chất quyền lực công bị xét xử Toà án hành Xác định thẩm quyền Toà án hành việc đưa nguyên tắc phương pháp nước có hệ thống Toà án hành phát triển áp dụng cho phép công dân khiếu nại Toà án hành tất tranh chấp hành Ở nước tài phán hành chưa phát triển Toà án hành chưa đủ sức giải số lượng lớn việc khiếu kiện hành chính, mặt khác phân biệt luật công luật tư không rõ ràng pháp luật dùng phương pháp liệt kê Ở nước này, người đưa danh sách loại việc thẩm quyền Toà án hành (chẳng hạn Luật tố tụng hành Trung Quốc nêu loại việc) văn hành lĩnh vực rõ việc kiện Toà án hành Phương pháp liệt kê có nhược điểm không bao quát hết tranh chấp hành 73 chính, vốn đa dạng, thuộc thẩm quyền Toà án hành cách quy định phù hợp với nước pháp luật hành nói chung tài phán hành nói riêng chưa phát triển, trình độ dân trí nhìn chung chưa cao GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THEO CẤP HÀNH CHÍNH Ở CÁC NƯỚC Ở nước, quan tài phán hành thành lập từ lâu xét xử vụ kiện hành vào nề nếp, người ta coi trọng việc giải khiếu nại theo cấp hành chính, số nước coi thể thức bắt buộc trước kiện Toà án hành chính, số nước khác (nhất nước có tài phán hành phát triển) cho phép công dân có quyền lựa chọn: khiếu nại đến quan hành kiện thẳng Toà án hành Đặc biệt Thuỵ Điển, pháp luật quy định quan hành Toà án hành có thẩm quyền việc giải tranh chấp hành có nghĩa rằng, công dân muốn theo đuổi vụ kiện đến theo thứ bậc, quan hành Chính phủ người định cuối mà không cần phải kiện trước Toà án hành Pháp luật có quy định chặt chẽ để tránh tình trạng vụ kiện quan hành Toà ánh hành tham gia giải Ở Cộng hoà liên bang Đức Pháp, thể thức khiếu nại hành coi bước giải quan trọng Người ta quan niệm rằng, khiếu nại hành tạo cho công dân có khả rộng so với kiện hành Bởi vì, công dân kiện định hành trước Toà án hành tính hợp pháp định khiếu nại hành chính, công dân đòi hỏi quan hành xem xét tính hợp thời (opportunité) định hay biện pháp mà quan áp dụng để quan hành cân nhắc Luật tố tụng hành Trung Quốc có điều khoản liên quan đến khiếu nại hành Khiếu nại hành trình tự bắt buộc Người khiếu nại không buộc phải khiếu nại tới quan hành trước khởi kiện Toà án Tuy nhiên, luật văn pháp quy có quy định trở thành điều kiện bắt buộc Cơ quan hành phải giải khiếu nại thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận khiếu nại Trường hợp thống qua trình tự khiếu nại hành chính, người khiếu nại kiện án thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo trả lời quan hành chính… Pháp luật số nước có quy định tương tự vậy, người ta cho có hai lý làm cho việc giải khiếu nại theo cấp hành có ý nghĩa điều kiện có Toà án hành chuyên xét xử tranh chấp hành 74 Một là, hành quản lý vốn phức tạp đa dạng, nên quan hành chắn để định, việc tạo điều kiện cho họ xem xét lại hành vi điều kiện cần thiết có khiếu kiện, cần thiết thay đổi huỷ bỏ định cấp Hai là, công dân, người chịu tác động định hành đủ thông tin để thấy lý xác đáng định hành chính, nên có trường hợp, định hành đắn họ khiếu nại Nếu giải thích cặn kẽ đủ thông tin, nhận thấy đòi hỏi vô lý, họ rút đơn kiện Giải khiếu nại theo cấp hành có điểm lợi rõ ràng đỡ tốn thời gian nhiều so với việc theo đuổi kiện tụng trước Toà án hành (tất nhiên trường hợp đôi bên tìm giải pháp ổn thoả) B Nội dung tự học Vận dụng kinh nghiệm nước việc hoàn thiện tài phán hành Việt Nam Trước hết cần thấy không thiết phải thành lập hệ thống quan tài phán hành song song với hệ thống án mà cần thiết lập chế tài phán hành mềm dẻo linh hoạt vào yêu cầu và đặc điểm công tác quản lý lĩnh vực sở bảo đảm số yêu cầu sau: - Hoạt động tài phán hành phải thực quan chuyên trách; - Cơ quan có chức tài phán hành lĩnh vực phải độc lập với quan quản lý hành lĩnh vực đó; bảo đảm người giải khiếu nại phải độc lập với người ban hành định hành bị khiếu nại; - Thực trình tự giải nhanh gọn, công khai, bảo đảm công bằng, bình đẳng thực nguyên tắc đối thoại bên trình giải quyết; coi trọng việc hoà giải để sớm chấp dứt tranh chấp việc giải giai đoạn hành nên có từ đến cấp 75 - Bảo đảm khiếu kiện đồng thuận sau có định quan tài phán hành người khiếu nại tạo điều kiện để đưa xét xử Toà án nhân dân Trong giai đoạn giải khiếu kiện, giai đoạn tài phán hành trước Toà án nhân dân, người bị kiện quan ban hành định hành ban đầu Để thực điều giai đoạn quan tham gia giải đưa phán có chế để buộc quan hành sửa đổi lại định hành C Câu hỏi ôn tập Trình bày chế giải khiếu nại hành giới? Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam giải khiếu nại hành chính? 76 i ii iii iv v vi ... đồng vùng, xã trưởng) luật kiểu Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, mà có Tổng tập luật lệ, với tên gọi luật, nên nhiều người nhầm tưởng Bộ luật hành - Nguồn luật hành Mỹ Nguồn luật hành Mỹ gồm Hiến... khác với quan niệm Luật hành nước xã hội chủ nghĩa Luật hành ngành luật quản lý nhà nước) Trong khoa học luật học Mỹ đề cập đến tố tụng hành luật gia coi công dân trung tâm toàn trình tố tụng quan... thuộc vào pháp luật quốc gia theo dòng nào, thuộc hệ thống pháp luật - Nguồn luật hành cộng hoà Pháp Nguồn luật hành cộng hoà Pháp bao gồm: Hiến pháp, đạo luật, văn quy phạm pháp luật quan hành
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình luật hành chính so sánh, giáo trình luật hành chính so sánh, giáo trình luật hành chính so sánh

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay