Bài Tập Đường lối cách mạng của Đảng

2 267 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 16:08

6.2.2.3 Chủ trương Một là, xây dựng Đảng, hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước: - Đảng phải tự đổi chỉnh đốn, xây dựng tổ chức Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức Đảng phải tự đổi nâng cao trình độ lý luận, thực triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ Giữ vững chất giai cấp Đảng Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, thực thi nguyên tắc Đảng lãnh đạo, quản lý, chăm lo đội ngủ cán cho hệ thống trị Đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng, đặc biệt nhà nước, quốc phòng, an ninh đối ngoại soa cho có hiệu Chú trọng phát triển Đảng, coi trọng chất lượng không chạy theo số lượng; đảng viên phải có lực trí tuệ, lực hoạt động thực tiễn đạo đức phẩm chất tốt Phải có chế phòng chống ba nguy lớn: Sai lầm đường lối, quan lieu xa rời quần chúng; bệnh thoái hóa biến chất tổ chức Đảng Đảng viên Hai là, xây dựng kiện toàn máy nhà nước, làm cho nhà nước thực quan quản lý nhân dân; nhà nước dân, dân nhân dân: - - - Tổ chức trình ứng cử, đề cử, bầu cử cho nhân dân lựa chọn đại biểu ưu tú, có đức có tài thay mặt dân vào quan nhà nước Thực tốt trình soạn thảo, thảo luận ban hành văn pháp luật thể đắn, đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ tổ chức công dân Nâng cao vai trò quản lý nhà nước pháp luật Tăng cường giáo dục pháp luật lối sống tôn trọng pháp luật, văn hóa pháp luật nhân dân Cải tiến tổ chức hoạt động Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành, Hội đồng nhân dân Ùy ban nhân dân cấp, đảm bảo lãnh đạo thống Trung ương, phát huy tính chủ động tự chịu trách nhiệm địa phương Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành để bớt phiền hà cho dân; chống quan lieu, cửa quyền, sách nhiễu, vụ lợi, nâng cao lực làm đội ngũ cán công quyền Áp dụng tiến khoa học quản lý tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng thông tin quản lý; trang bị công cụ tiên tiến cho sở Ba là, đổi nội dung, tổ chức phương thức hoạt động Mặt trận tổ chức đoàn thể quần chúng: - Mặt trận đoàn thể nhân dân phải đổi nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục bệnh hành chính, quan lieu, phải sâu sát sở Tăng cường công tác dân vận để vận động nhân dân tham gia góp ý cho Đảng, quản lý nhà nước xã hội, thực tốt chức giám sát phản biện xã hội tổ chức nhân dân - Phát huy quyền làm chủ nhân dân, khơi gợi tính động, chủ động, tích cực, tự giác sáng tạo nhân dân vào nghiệp công nghiệp hóa đất nước Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực tích cực bảo vệ quyền lợi đáng thành viên tổ chức mình… Bốn là, làm cho toàn Đảng, toàn dân; cán lãnh đạo, cán quản lý hiểu thực pháp lệnh dân chủ sở - Quán triệt pháp lệnh dân chủ toàn Đảng, toàn dân yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực Giải kịp thời khiếu nại, tố cáo; công khai vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thảo luận dân chủ với dân Giải đắn, hài hòa mối quan hệ dân chủ với tập trung, dân chủ với pháp chế; dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, kỷ luật Xử lý triệt để vấn đề tham nhũng, tiêu cực, cửa quyền; chống khuynh hướng tự do, tùy tiện, vô trách nhiệm phận cán đảng viên ... mình… Bốn là, làm cho toàn Đảng, toàn dân; cán lãnh đạo, cán quản lý hiểu thực pháp lệnh dân chủ sở - Quán triệt pháp lệnh dân chủ toàn Đảng, toàn dân yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực... bàn, dân làm, dân kiểm tra thảo luận dân chủ với dân Giải đắn, hài hòa mối quan hệ dân chủ với tập trung, dân chủ với pháp chế; dân chủ phải gắn liền với kỷ cương, kỷ luật Xử lý triệt để vấn... đề tham nhũng, tiêu cực, cửa quyền; chống khuynh hướng tự do, tùy tiện, vô trách nhiệm phận cán đảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Đường lối cách mạng của Đảng, Bài Tập Đường lối cách mạng của Đảng, Bài Tập Đường lối cách mạng của Đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay