ĐỒ án xử lý nước thải mì ăn liền công suất 600m3ngđ

114 194 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 15:49

Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Thành phần tính chất nước thải ngành chế biến thực phẩm 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET 11 1.2.1 Tổng quan Công ty cổ phần lương thực thực phẩn Colusa – Miliket 11 1.2.2 Lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải công ty cổ phần lương thực thực phẩn Colusa – Miliket 23 1.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 27 1.3.1 Phương pháp học 27 1.3.2 Phương pháp hóa học – hóa 30 1.3.3 Phương pháp sinh học 31 CHƯƠNG MỘT SỐ CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN XỬ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 36 2.1 Quy trình công nghệ xử nước thải phân xưởng phở công ty Acecook Việt Nam 36 2.2 Quy trình công nghệ xử nước thải nhà máy chế biến ăn liền Gosaco 39 2.3 Đánh giá, nhận xét chung 41 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET 43 3.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 43 3.1.1 Nguồn tiếp nhận 43 3.1.2 Mức độ xử 44 3.1.3 Mục tiêu công nghệ 45 3.2 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 46 CHƯƠNG TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ TRONG QUI TRÌNH XỬ Đà CHỌN 51 4.1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 51 4.1.1 Song chắn rác 51 4.1.2 Hầm tiếp nhận 52 4.1.3 Bể tách dầu mỡ 52 4.1.4 Bể điều hòa 53 4.1.5 Bể lắng đợt 54 4.1.6 Bể Aerotank 55 4.1.7 Bể lắng đợt II 55 4.1.8 Bể khử trùng 56 4.1.9 Bể nén bùn 57 4.1.10 Máy ép bùn 57 4.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CỦA PHƯƠNG ÁN 58 4.2.1 Song chắn rác 58 4.2.2 Hầm tiếp nhận 61 4.2.3 Lưới lọc rác tinh 63 4.2.4 Bể tách dầu mỡ 63 4.2.5 Bể điều hòa 67 4.2.6 Bể lắng đợt I 72 4.2.7 Bể Aerotank 78 4.2.8 Bể lắng đứng đợt II 88 4.2.9 Bể khử trùng 94 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ 4.2.10 Bể nén bùn 97 4.2.11 Bể phân hủy bùn 101 4.3 TÍNH TOÁN CAO TRÌNH 103 4.3.1 Cao trình bể khử trùng 103 4.3.2 Cao trình bể lắng đứng II 104 4.3.3 Cao trình bể Aerotank 104 4.3.4 Cao trình bể lắng đứng I 104 4.3.5 Cao trình bể điều hòa 105 4.3.6 Cao trình bể tách dầu mỡ 105 4.3.7 Cao trình hầm tiếp nhận 106 4.3.8 Cao trình bể nén bùn 106 CHƯƠNG KHAI TOÁN KINH PHÍ 107 5.1 CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 107 5.1.1 Chi phí xây dựng hạng mục công trình 107 5.1.2 Chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị 108 5.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH 110 5.2.1 Chi phí hóa chất 110 5.2.2 Chi phí điện 111 5.2.3 Chi phí nhân công 111 5.2.4 Chi phí bảo dưỡng 112 5.2 CHI PHÍ CHO 1M3 NƯỚC THẢI 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thông số chất lượng môi trường nước thải phân xưởng phở công ty Acecook Việt Nam 10 Bảng 1.2 Thông số chất lượng môi trường nước thải Nhà máy chế biến ăn liền Gosaco 10 Bảng 1.3 Nhu cầu nguyên liệu dùng trình sản xuất 22 Bảng 1.4 Nhu cầu nhiên liệu dùng trình hoạt động nhà máy 23 Bảng 1.5 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 25 Bảng 1.6 Thông số chất lượng môi trường nước thải Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket 26 Bảng 2.1 Thông số chất lượng môi trường nước thải phân xưởng phở công ty Acecook Việt Nam 36 Bảng 2.2 Thông số chất lượng môi trường nước thải Nhà máy chế biến ăn liền Gosaco 39 Bảng 3.1 Thông số chất lượng môi trường nước thải Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket so với QCVN 40/2011/BTNMT (loại B) 44 Bảng 3.2 Ưu nhược điểm bể tách dầu mỡ bể tuyển 48 Bảng 4.1 Các thông số tính toán cho song chắn rác 52 Bảng 4.2 Các thông số tính toán cho hầm tiếp nhận 52 Bảng 4.3 Các thông số tính toán cho bể tách dầu mỡ 53 Bảng 4.4 Các thông số tính toán cho bể điều hòa 54 Bảng 4.5 Các thông số tính toán cho bể lắng đợt 54 Bảng 4.6 Các thông số tính toán cho bể Aerotank 55 Bảng 4.7 Các thông sô tính toán cho bể lắng đợt II 56 Bảng 4.8 Các thông số tính toán cho bể khử trùng 56 Bảng 4.9 Các thông số tính toán cho bể nén bùn 57 Bảng 4.10 Thông số thiết kế song chắn rác 61 Bảng 4.11 Thông số thiết kế hầm tiếp nhận 62 Bảng 4.12 Thông số thiết kế cho bể tách dầu 66 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Bảng 4.13 Thông số thiết kế bể điều hòa 71 Bảng 4.14 Giá trị số thực nghiệm a, b to ≥ 20Oc 74 Bảng 4.15 Thông số thiết kế bể lắng đứng 77 Bảng 4.16 Công suất hòa tan oxy vào nước thiết bị phân phối bọt khí nhỏ mịn 85 Bảng 4.17 Thông số thiết kế bể Aerotank 87 Bảng 4.18 Thông số thiết kế bể lắng đứng 94 Bảng 4.19 Thông số thiết kế bể khử trùng 96 Bảng 4.20 Thông số thiết kế bể nén bùn 102 Bảng 5.1 Chi phí xây dựng hạng mục công trình 108 Bảng 5.2 Chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị 109 Bảng 5.3 Chi phí hóa chất 111 Bảng 5.4 Chi phí điện 112 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức cấu quản công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket 14 Hình 1.2 Các hạng mục Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket 15 Hình 1.3 Quy trình công nghệ chế biến 17 Hình 1.4.Quy trình công nghệ chế biến phở 18 Hình 1.5 Quy trình công nghệ chế biến gói gia vị 19 Hình 1.6 Quy trình công nghệ chế biến gói dầu 20 Hình 1.7 Quy trình công nghệ chế biến tương ớt 21 Hình 1.8 Song chắn rác 27 Hình 1.9 Quá trình tạo cặn hạt keo 30 Hình 1.10 Sơ đồ trình phân hủy kỵ khí 33 Hình 2.1 Quy trình công nghệ xử nước thải Nhà máy chế biến thực phẩm Vifon I công suất 1000 m3/ng.đ 37 Hình 2.2 Quy trình công nghệ xử nước thải Nhà máy chế biến ăn liền Gosaco công suất 1000 m3/ng.đ 40 Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống thoát nước thải Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket 43 Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ xử nước thải phương án 46 Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ xử nước thải phương án 47 Hình 5.1 Sơ đồ làm việc hệ thống 79 Hình 5.2 Sơ đồ làm việc hệ thống 82 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU Nước ta giai đoạn phát triển, tiến tới nước công nghiệp hóahiện đại hóa để hòa nhập với nước khu vực giới Ngành công nghiệp ngày phát triển đem lại nhiều lợi ích mặt kinh tế như: tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu nước, giải công ăn việc làm cho người lao động Tuy nhiện với phát triển ngày đổi ngành công nghiệp dẫn đến việc khai thác nguồn tài nguyên cách mạnh mẽ làm cho chúng trở nên cạn kiệt Các chất thải từ ngành công nghiệp sinh ngày nhiều, làm cho môi trường thiên nhiên bị tác động mạnh, khả tự làm Phần lớn thiết bị sản xuất nước ta chưa đầu tư đại hóa hoàn toàn Quy trình công nghiệp chưa triệt để Hòa xu phát triển đất nước, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ăn liền ngày mở rộng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thời đại nhờ ưu điểm: thơm ngon, tiện dụng, hợp túi tiền… Sự đời ạt xí nghiệp sản xuất thực phẩm ăn liền tạo vấn đề môi trường đáng quan tâm làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Vị tầm quan trọng biện pháp bảo vệ môi trường sống ngày tăng lên Một biện pháp làm nguồn nước thải trước thải nguồn tiếp nhận Do phải yêu cầu đơn vị sản xuất, khu công nghiệp xây dựng hệ thống xừ nước thải Đó lí đề tài đồ án “Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa-Miliket, công suất 600 m3/ngđ” thực MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket công suất 600m3/ngày.đêm, đạt QCVN 40/2011/BTNMT, loại B trước xả mạng lưới thoát nước chung PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: nước thải Công ty Lương thực thực phẩm ColusaMiliket Phạm vi nghiên cứu: Công ty Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket Thời gian thực hiện: 28/02/2016 đến 30/04/2016 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập tài liệu nước thải công nghiệp ngành chế biến thực phẩm, tìm hiểu thành phần, tính chất nước thải số liệu cần thiết khác Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Phương pháp nghiên cứu thuyết: Tìm hiểu công nghệ xử nước thải công nghiệp qua tài liệu chuyên ngành Phương pháp so sánh, đánh giá: So sánh ưu nhược điểm phương án, lựa chọn phương án phù hợp Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực để xây dựng phương án thu thập, phân tích xử số liệu Phương pháp toán: Sử dụng công thức toán học để tính toán công trình đơn vị hệ thống xử nước thải, dự toán chi phí xây dựng, vận hành trạm xử Phương pháp đồ họa: Dùng phần mềm AutoCad để mô tả kiến trúc công trình đơn vị hệ thống xử nước thải Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 1.1.1 Nguồn gốc Nước thải ngành công nghiệp chủ yếu chứa chất hữu độc có nguồn gốc thực vật động vật Chất thải hữu có nguồn gốc từ thực vật đa phần bon - hydrat chứa chất béo protein nên dễ dàng bị phân huỷ vi sinh, chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần chủ yếu protein chất béo khó bị phân huỷ vi sinh vật 1.1.2 Phân loại Nước thải ngành chế biến thực phẩm có nhiều loại: Nước thải chế biến sữa sản phẩm từ sữa Nước thải chế biến rượu - bia - nước giải khát Nước thải chế biến dầu thực vật Nước thải chế biến bánh kẹo Nước thải chế biến thực phẩm ăn nhanh Nước thải chế biến thịt thuỷ hải sản Nước thải chế biến đường sản phẩm từ đường Nước thải chế biến đồ hộp… 1.1.3 Thành phần tính chất nước thải ngành chế biến thực phẩm Thành phần chủ yếu nước thải chế biến thực phẩm hàm lượng BOD, COD cao, nito, photpho cao,và dầu mỡ… Chủ yếu chứa chất hữu độc có nguồn gốc thực vật động vật Chất thải hữu có nguồn gốc từ thực vật đa phần bon – hydrat Chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần chủ yếu protein chất béo Chắn rắn lơ lửng, BOD, COD, vi khuẩn gây hại Chế biến thực phầm thường gây ô nhiễm mùi nước thải nhiều trường hợp góp phần quan trọng gây ô nhiễm mùi Dưới vài ví dụ thành phần nước thải ngành chế biến thực phẩm: Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Bảng 1.1 Thông số chất lượng môi trường nước thải phân xưởng phở công ty Acecook Việt Nam Stt Thông số Đơn vị Giá trị QCVN 40:2011/BTNMT Loại B pH - 5,5 5,5 – SS mg/l 180 100 BOD5 mg/l 475 50 COD mg/l 900 150 Coliform MNP/100ml 104 5000 (Nguồn:Báo cáo sản xuất công ty Acecook Việt Nam) Bảng 1.2 Thông số chất lượng môi trường nước thải Nhà máy chế biến ăn liền Gosaco Stt Thông số Đơn vị Giá trị QCVN 40:2011/BTNMT Loại B pH - 5,88 5,5 – SS mg/l 202 100 BOD5 mg/l 486 50 COD mg/l 830 150 Dầu mỡ mg/l 218 10 Tổng ni-tơ mg/l 22,5 40 Tổng phốt-pho mg/l 4,43 Coliform MNP/100ml 520 5000 (Nguồn: Báo cáo Sản xuất Công ty GOSACO) 10 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Chọn cưa: Chiều dài đoạn vát đỉnh cưa: 75 mm Chiều cao thanh: 150 mm Khe dịch chuyển cách 562,5 mm Bề rộng khe: mm Chiều cao khe: 90 mm Tính toán đường ống: Đường kính ống vào: Dvào = √ 4×Q × 7,99 =√ = 0,02 m = 20 mm π × vvào 24 × 3600 × 3,14 × 0,3 Trong đó: vvào chọn 0,3 m/s Chọn ống PVC Bình Minh có Dvào = 21x1,6 mm Đường kính ống ra: Dra = √ × Q bt × 3,2 =√ = 0,008 m = mm π × vra 24 × 3600 × 3,14 × 0,8 Trong đó: vra chọn 0,8 m/s Chọn ống PVC Bình Minh có Dvào = 21x1,6 mm Đường kính ống dẫn nước tuần hoàn lại bể thu gom Dra = √ × Q th × 4,79 =√ = 0,01 m = 10 mm π × vra 24 × 3600 × 3,14 × 0,5 Trong đó: vra chọn 0,5 m/s Chọn ống PVC Bình Minh có Dvào = 21x1,6 mm Tính công suất bơm hút bùn: Thời gian hút bùn 30 phút, lấy bùn lần ρ × g × H × Q bt 1200 × 9,81 × × 0,00004 N= = = 0,005 kW 1000 × η 1000 × 0,8 Trong đó:  Q bt : lưu lượng bùn sau nén, Qbt = 3,2 m3/ngày = 0,00004 m3/s 100 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ  H: chiều cao cột áp, chọn H = mH2O  ρ: khối lượng riêng bùn sau nén, ρ = 1200 kg/m3  η: hiệu suất bơm, chọn hiệu suất bơm 80% Công suất thực tế bơm lấy 120% công suất tính toán: Ntt = 0,005 × 1,2 = 0,006 kW = 0,02 HP Chọn bơm chìm hút bùn công suất 0,25 HP Một hoạt động, dự phòng Bảng 4.20 Thông số thiết kế bể nén bùn Stt Giá trị Thông số Đường kính bể nén bùn, D (m) 1,1 Đường kính ống trung tâm, d (m) 0,15 Đường kính phần loe ống trung tâm, d1(m) 0,2 Đường kính chắn, dch (m) 0,26 Chiều cao phần lắng, hl (m) 3,6 Chiều cao phần nén bùn, h2 (m) 0,54 Chiều cao tổng cộng bể nén bùn, Htc (m) 4,64 Bơm bùn Công suất Số lượng 0,25 HP 4.2.11 Bể phân hủy bùn Lượng bùn vào bể nén bùn bao gồm  Bùn tươi bể lắng I : Q = 4m3/ngày, có hàm lượng cặn SS = 5%, tương ứng với W = 24,1kg/ngay  Lượng bùn hoạt tính dư từ bể lắng II: Q = 2,66m3/ngày, tương ứng với M = 45,6kg/ngày Vậy tổng lượng bùn vào bể nén bùn Khối tích bùn Qs = + 2,66 = 6,66 m3/ngày Dung tích bể Metan: 𝑊𝑚 = 𝑊×100 𝑑 = 6,66.100 9,6 = 69,4(𝑚3 ) Trong đó: W: lượng cặn tổng cộng dẫn đến bể Metan, Q = 6,66 m3/ngđ 101 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ D: liều lượng cặn ngày đêm dẫn đến bể Metan, chọn d = 9,6% Chọn kích thước bể: D = 10m, H = 4m, H1 = 1,3m, H2 = 1,2m Bùn thải sau xử bể Metan lượng bùn lại khoảng 70% 𝑄𝑐 = 70% × 𝑄𝑚 = 48,58 (𝑚3 /𝑛𝑔à𝑦) 4.2.10.Máy ép bùn Tính chọn máy ép bùn Khối lượng bùn cần ép Mss = 24,1 + 45,6 =69,7 kg/ngày Nồng độ bùn sau nén 5% Nồng độ bùn sau ép 30% Hàm lượng bùn sau nén C = 50 kg/m3 Máy ép làm việc 8h/ngày, ngày/tuần, đó: Tải lượng cặn đưa đến máy ép bùn: Q = C × 𝑄bt = 50 × 3,2 = 6,67 kg⁄h = 160 kg⁄ngày 24 Lượng cặn đưa đến tuần là: Gtuần = 160 × = 1120 kg Lượng cặn đưa đến máy là: Ggiờ = 1680 = 28 kg⁄h 5×8 Dựa vào catalogue máy ép bùn băng tải Chi-Shun, chọn model NDB-R75, công suất 2,6 – m3/h, lượng bùn khô 40 – 90 kg/h, chiều rộng băng tải 750 mm, động 0,25 HP Nước tách bùn Nồng độ bùn trước vào máy 5% Nồng độ bùn bánh bùn sau ép 30% Lưu lượng bùn thải đưa vào máy ép 𝑄bt = 3,2 m3/ngày Cân vật chất chất rắn Lượng chất rắn đầu vào = lượng chất rắn bánh bùn + lượng chất rắn dung dịch sau ép  69,7kg/ngày = S × 1,07 × 0,3 × 1000 + F × 1,01 × 0,0009 × 1000 102 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Trong S-Lượng bánh bùn sinh (m3/ngày) F-Lưu lượng nước thải sau ép (m3/ngày) Tỷ trọng bánh bùn nước thải sau ép 1,07 1,01 Giả sử nồng độ chất rắn dung dịch sau ép 0,09%  69,7 = 321S + 0,909F (1) Mặc khác ta có Lưu lượng bùn cần ép = lưu lượng bánh bùn sinh + lưu lượng nước thải sau ép  3,2 = S + F (2) Từ (1) (2) ta S = 0,2 m3/ngày, F = m3/ngày Vậy lưu lượng nước tách bùn sau ép F = m3/ngày Nước tách bùn dẫn bể thu gom với đường kính ống 21mm Bùn sau ép có xe vận chuyển đến nơi xử 4.3   TÍNH TOÁN CAO TRÌNH Bố trí cao trình theo nguyên tắc tự chảy (trừ công trình có bơm) Cốt mực nước Zn công trình phía trước = cốt mực nước công trình phía sau + tổn thất áp lực công trình + tổn thất áp lực đường ống nối từ công trình phía trước đến phía sau  Cốt đáy Zđ công trình = cốt mực nước công trình – chiều cao công tác công trình  Chọn cốt mặt đất nơi xây dựng bể khử trùng trạm xử là, Zđ = 0,0 4.3.1 Cao trình bể khử trùng Zn-kt = 0,0 m Cốt đáy bể tiếp xúc: Zsàn-kt = Zn-kt – (hkt – hbv) = 0,0 – (2 - 0,5) = -1,5m Cốt đỉnh bể tiếp xúc: Zđ-kt = Zn- kt + hbv = 0,0 + 0,5 = 0,5m Trong đó: hkt: Chiều cao bể tiếp xúc, hkt = 1,5m hbv: chiều cao bảo vệ tiếp xúc, hbv = 0,5m 103 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ 4.3.2 Cao trình bể lắng đứng II Cốt mực nước bể lắng đứng: Zn-lắng = Zn-kt + 0,4 = + 0,4 = 0,4m Cốt đáy bể lắng đứng: Zsàn-lắng = Zn-lắng – (H – hbv) = 0,4 - 6,3 – 0,3 = -5,6m Cốt đỉnh bể lắng đứng: Zđ-lắng = Zn-lắng + hbv = 0,4 + 0,3 = 0,7 m Trong đó: H: chiều cao xây dựng bể lắng đứng, H = m hbv: chiều cao bảo vệ bể lắng đứng, hbv = 0,3m 0,4: độ chênh mực nước từ bể lắng đứng sang bể khử trùng Nguồn Thoát nước Tập – Hoàng Văn Huệ 4.3.3 Cao trình bể Aerotank Cốt mực nước bể Aerotank: Zn-Aerotank = Zn-lắng + 0,3 = 0,4 + 0,3 = 0,7 m Cốt đáy bể Aerotank: Zsàn-Aerotnak = Zn-Aerotank – (H – hbv) = 0,7 - 4,5 – 0,5 = -3,3m Cốt đỉnh bể Aerotank: Zđ-Aerotank = Zn-Aerotank + hbv = 0,7 + 0,5 = 1,2m Trong đó: H: chiều cao xây dựng bể lắng đứng, H = m hbv: chiều cao bảo vệ bể lắng đứng, hbv = 0,5m 0,3: độ chênh mực nước từ bể Aerotank sang bể lắng đứng Nguồn Thoát nước Tập – Hoàng Văn Huệ 4.3.4 Cao trình bể lắng đứng I Cốt mực nước bể lắng đứng I: Zn-lắngI = Zn-Aerotank + 0,3 = 0,7 + 0,3 = m Cốt đáy bể lắng đứng I: 104 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Zsàn-lắngI = Zn-UASB – (H – hbv) = - 6,37 – 0,5 = -4,87m Cốt đỉnh bể UASB: Zđ-Aerotank = Zn-UASB + hbv = + 0,5 = 1,5m Trong đó: H: chiều cao xây dựng bể lắng đứng I, H = 5,87 m hbv: chiều cao bảo vệ bể lắng đứng I, hbv = 0,5m 0,3: độ chênh mực nước từ bể lắng đứng I sang bể Aerotank Nguồn Thoát nước Tập – Hoàng Văn Huệ 4.3.5 Cao trình bể điều hòa Cốt mực nước bể điều hòa: Zn-điều hòa = Zn-lắngI + 0,5 = + 0,5 =1,5m Cốt đáy bể điều hòa: Zsàn-điều hòa = Zn-điều hòa – (H – hbv) = 1,5 - 2,5 – 0,5 = -0,5m Cốt đỉnh bể điều hòa: Zđ-điều hòa = Zn-điều hòa + hbv = 1,5 + 0,5 = m Trong đó: H: chiều cao xây dựng bể điều hòa, H = 2,5 m hbv: chiều cao bảo vệ bể điều hòa, hbv = 0,5m 0,5: độ chênh mực nước từ bể lắng đứng I sang bể Aerotank Nguồn Thoát nước Tập – Hoàng Văn Huệ 4.3.6 Cao trình bể tách dầu mỡ Cốt mực nước bể tách dầu mỡ: Zn-dầu mỡ = Zn-điều hòa – 0,5= 1,5 – 0,5 m = m Cốt đáy bể tách dầu mỡ: Zsàn-dầu mỡ = Zn-dầu mỡ – (H – hbv) = - 2,5 – 0,5 = - 1m Cốt đỉnh bể tách dầu mỡ: Zđ-dầu mỡ = Zn-dầu mỡ + hbv = + 0,5 = 1,5m Trong đó: 105 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ H: chiều cao xây dựng bể chứa dầu mỡ, H = m hbv: chiều cao bảo vệ bể chứa dầu mỡ, hbv = 0,5m Chọn độ chênh mặt nước bể điều hòa bể tách dầu mỡ 0,5m 4.3.7 Cao trình hầm tiếp nhận Cốt mực nước hầm tiếp nhận: Zn-tn = Zn-dầu mỡ – Hb = - 1,5 = -0,5 m Cốt đáy hầm tiếp nhận: Zsàn-tn = Zn-tn – (H – hbv) = -0,5 - 2 – 0,5 = -2 m Cốt đỉnh hầm tiếp nhận: Zđ-tn = Zn-tn + hbv = -0,5 + 0,5 =0 m Trong đó: H: chiều cao xây dựng bể thu gom, H = 1,5 m hbv: chiều cao bảo vệ bể thu gom, hbv = 0,5m Hb: cột áp bơm, Hb =1,5 m 4.3.8 Cao trình bể nén bùn Cốt mực nước bể nén bùn: Zn-nén bùn = Zn-lắngII = 0,4 = 0,4 m Cốt đáy bể nén bùn: Zsàn-nén bùn = Zn-nén bùn – (H – hbv) = 0,4 - 4,64 – 0,5 = -3,74 m Cốt đỉnh bể nén bùn: Zđ-nén bùn = Zn-nén bùn + hbv = 0,4 + 0,5 = 0,9m Trong đó: H: chiều cao xây dựng bể nén bùn, H = 4,14 m hbv: chiều cao bảo vệ bể nén bùn, hbv = 0,5m 106 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ CHƯƠNG KHAI TOÁN KINH PHÍ 5.1 CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 5.1.1 Chi phí xây dựng hạng mục công trình Kinh phí đầu tư xây dựng hạng mục trạm xử nước thải Công ty lương thực phẩm Colusa-Miliket cho bảng 5.1 Chi phí cho việc đào móng, đổ bê tông cốt thép, sơn vật liệu chống thấm, chống xâm thực, chi phí khác triệu/m3 Bảng 5.1 Chi phí xây dựng hạng mục công trình Stt Công trình Số lượng Đơn vị Giá trị Đơn giá (VNĐ/đơn vị) Thành tiền (VNĐ) m2 3900 100 000 39 000 000 San Mương đặt song chắn rác m3 0,069 000 000 207 000 Hầm tiếp nhận m3 6,48 000 000 19 440 000 Bể tách dầu m3 40 000 000 120 000 000 Bể điều hòa m3 187,5 000 000 562 500 000 Bể lắng I m3 32,68 000 000 196 080 000 Bể Aerotank m3 230,5 000 000 691 500 000 Bể lắng II m3 143 000 000 429 000 000 Bể khử trùng m3 17 000 000 51 000 000 10 Bể nén bùn m3 000 000 15 000 000 11 Nhà chứa hóa chất m2 10 000 000 20 000 000 12 Nhà để máy phát, máy nén khí m2 10 000 000 20 000 000 13 Nhà điều hành m2 20 000 000 40 000 000 14 Đường nội m2 100 500 000 50 000 000 107 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ 15 Cây xanh m2 800 50 000 Tổng 000 000 257 727 000 5.1.2 Chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị Chi phí loại máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hoạt động vận hành công trình xử cho bảng sau: Bảng 5.2 Chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị Stt Số lượng Đơn giá (VNĐ/đơn vị) Thành tiền (VNĐ) - Song chắn rác 000 000 000 000 - Thiết bị cào rác 600 000 600 000 - Bơm nhúng chìm Hà Kiến, model AF-615, công suất 2,2kW 40 000 000 80 000 000 Máy lọc rác tinh DEWATERING – Taiwan, model AS150, công suất 2,2 kW 800 000 000 800 000 000 632 000 000 632 000 000 10 250 000 18 700 000 37 400 000 25 000 000 50 000 000 Thiết bị công trình Song chắn rác: Hầm tiếp nhận: Bể tách dầu: - Thiết bị gạt dầu dây đai APTES – Đức, công suất 15 l/h Bể điều hòa: - Đĩa thổi khí EDI – Mỹ, 9” Micro - Máy thổi khí Longtech, model LT 050, công suất 1,6 HP - Bơm nhúng chìm Hà Kiến, model 80AFP43.7, công suất 1,1HP 108 500 000 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ - Bơm định lượng Pulsafeeder, series 100 785 000 570 000 100 000 100 000 Bể keo tụ tạo bông: - Tuabin cánh - Máy khuấy trục đứng 21 000 000 21 000 000 200 000 400 000 000 000 000 000 270 000 080 000 15 000 000 15 000 000 56 100 000 600 000 000 000 000 000 2 270 000 540 000 - Chlorinator Enchlor, series E3000 18 000 000 36 000 000 - Bơm định lượng Pulsafeeder, series 100 785 000 570 000 000 000 000 000 2 270 000 270 000 - Bơm định lượng Pulsafeeder, series 150 Bể lắng đứng I: - Máng thu nước cưa - Bơm bùn Nation Pump – Taiwan, model HSF240, công suất 0,25 HP Bể Aerotank: - Máy Nén Khí Công Suất 9kw - Đĩa phân phối khí Bể lắng đứng II: - Máng thu nước cưa - Bơm bùn Nation Pump – Taiwan, model HSF240, công suất 0,25 HP Bể khử trùng: 10 Bể nén bùn: 11 - Máng cưa 109 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ - Bơm bùn Nation Pump – Taiwan, model HSF240, công suất 0,02 HP 12 Máy ép bùn 1 210 000 000 13 Ống dẫn nhựa PVC cứng Bình Minh 50 000 000 14 Chi phí phát sinh 100 000 000 15 Chi phí lắp đặt 20 000 000 Tổng 210 000 000 117 630 000 Vậy, tổng chi phí đầu tư cho công trình là: 257 727 000 + 117 630 000 = 375 357 000 VNĐ Chi phí xây dựng khấu hao 15 năm, chi phí thiết bị khấu hao 10 năm Chi phí khấu hao tính theo ngày: Pkh = 257 727 000 117 630 000 + = 462 278 134 VNĐ⁄năm 15 10 = 267 000 VNĐ⁄ngày 5.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH 5.2.1 Chi phí hóa chất Chi phí hóa chất cho trình xử nước thải Công ty lương thực thực phẩm ColusaMiliket cho bảng sau: Bảng 5.3 Chi phí hóa chất Stt Tên hóa chất Mục đích sử dụng Liều lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ/ngày) NaOH Nâng pH 0,09 l/ngày 35 000 150 NaOCl Hóa chất khử trùng kg/ngày 17 500 105 000 Tổng chi phí hóa chất ngày: Phc = 150 + 105 000 = 108 150 VNĐ 110 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ 5.2.2 Chi phí điện Bảng 5.4 Chi phí điện Stt Thiết bị Số lượng Công suất (KW) Thời gian (h/ngày) Điện tiêu thụ (KWh/ngày) Bơm nước thải hầm tiếp nhận 2,2 × 10 44 Máy lọc rác tinh 2,2 × 10 22 Thiết bị gạt dầu × 10 50 Máy thổi khí bể điều hòa 1,6 × 10 32 Bơm nước thải bể điều hòa 1,1 × 10 22 Bơm định lượng NaOH 0,05 × 10 Bơm bùn bể lắng đứng 0,25 × 10 15 Máy thổi khí bể Aerotank × 2,5 45 Bơm định lượng NaOCl 0,01 × 10 0,2 10 Bơm bùn bể nén bùn 0,02 × 10 0,4 11 Máy ép bùn 1×5 25 Tổng 256,6 Lấy chi phí cho 1KW điện 2000 đồng Chi phí điện cho ngày vận hành: Pđn = 2000 × 256,6 = 513 200 VNĐ⁄ngày 5.2.3 Chi phí nhân công Số nhân công người, có kỹ sư nhân viên vận hành Lương kỹ sư trung bình 000 000 VNĐ/tháng, lương nhân viên vận hành 000 000 VNĐ/tháng 111 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ Pnc = × 000 000 + × 000 000 = 31 000 000 VNĐ⁄tháng = 100 000 VNĐ⁄ngày 5.2.4 Chi phí bảo dưỡng Chi phí bảo dưỡng sửa chữa chiếm khoảng 1% tổng chi phí đầu tư ban đầu: Pbd = 1% × 375 357 000 = 375 3570 VNĐ⁄năm = 147 270 VNĐ⁄ngày 5.2 CHI PHÍ CHO 1M3 NƯỚC THẢI Tổng chi phí xử nước thải: P = Phc + Pđn + Pnc + Pbd + Pkh = 108 150 + 513 200 + 100 000 + 147 270 + 267 000 = 135 620 VNĐ⁄ngày Chi phí xử cho m3 nước thải: p= P 135 620 = = 226 VNĐ⁄m3 Q 600 112 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nước thải Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket có số tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép (BOD5, COD, SS…) đồng thời để đảm bảo yêu cầu đầu nước thải trước xả gngoài óp phần bảo vệ môi trường, việc xây dựng hệ thống xử nước cần thiết cấp bách Dựa vào tính chất thành phần nước, công nghệ hợp đưa nước nguồn sau trình xử đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột B) Các nghiên cứu phục vụ cho công trình xử cụ thể là:     Tìm hiểu ngành chế biến thực phẩm ăn liền tác động môi trường việc sản xuất ngành Vận dụng thuyết xử nước thải tham khảo sơ đồ công nghệ nhà máy chế biến thực phẩm tương tự để đưa phương án thiết kế phù hợp Tính toán công trình theo phương án đề xuất thể kích thước, bố trí mặt vẽ Khái toán kinh tế cho phương án đề Theo tính toán hiệu suất xử qua công trình xử chất lượng nước đầu đạt QCVN 40/2011/BTNMT (loại B) KIẾN NGHỊ Trong thời gian thực vận hành trạm xử lý, ban lãnh đạo Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket cần quan tâm lưu ý vấn đề sau:    Tạo điều kiện thuận lợi nhân lực kinh tế việc xây dựng công trình trang bị máy móc, thiết bị cho trạm xử Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để công trình xử đạt hiệu cao Khi vận hành hệ thống, nhân viên cần tuân thủ nguyên tắc đề ra, kịp thời khắc phục xử cố xảy 113 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngđ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tính toán thiết kế công trình xử nước thải - TS.Trịnh Xuân Lai [2] TCVN 7957:2008 [3] Tính toán công trìnhxử nước thải sinh hoạt công nghiệp - Lâm Minh Triết [4] Báo cáo tình hình sản xuất Công ty lương thực thực phẩm Colusa-Miliket, 2010 [5] QCVN 40/2011/BTNMT 114 ... Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phương án 46 Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phương án 47 Hình 5.1 Sơ đồ làm việc hệ thống 79 Hình 5.2 Sơ đồ làm việc hệ... Nguyên liệu qua xử lý XỬ LÝ Nước thải Nước thải, rác thải XAY PHỐI TRỘN Hơi nước Nước Hơi nước ngưng tụ, nguyên liệu thô NẤU LÀM NGUỘI Nước thải RÓT CHAI Bao bì DÁN NHÃN Rác thải (bao bì vụn)... sữa Nước thải chế biến rượu - bia - nước giải khát Nước thải chế biến dầu thực vật Nước thải chế biến bánh kẹo Nước thải chế biến thực phẩm ăn nhanh Nước thải chế biến thịt thuỷ hải sản Nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án xử lý nước thải mì ăn liền công suất 600m3ngđ, ĐỒ án xử lý nước thải mì ăn liền công suất 600m3ngđ, ĐỒ án xử lý nước thải mì ăn liền công suất 600m3ngđ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay