Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòng

27 24 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 14:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– LÊ VĂN THẢO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ THU Ở CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC QUÂN KHU I - BỘ QUỐC PHÒNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ GẤM THÁI NGUYÊN - 2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả LÊ VĂN THẢO Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG CÓ THU Ở ĐƠN VỊ DỰ TOÁN QUÂN ĐỘI 1.1 Đơn vị dự toán quân đội 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các cấp đơn vị dự toán quân đội 1.2 Hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội 1.2.1 Loại hình hoạt động có thu 1.2.2 Đặc điểm hoạt động có thu 1.3 Quản lý tài hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội 1.3.1 Quy định chung quản lý hoạt động có thu 1.3.2 Mục tiêu chế quản lý tài hoạt động có thu 1.3.3 Quá trình quản lý tài hoạt động có thu 12 1.3.4 Công cụ quản lý tài hoạt động có thu 17 1.3.5 Quản lý chi phí hoạt động có thu 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii 1.3.6 Quản lý việc phân phối sử dụng thu nhập từ hoạt động có thu 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG CÓ THU TẠI QUÂN KHU - BỘ QUỐC PHÒNG 29 2.1 Tình hình, nhiệm vụ hoạt động có thu quân khu 1- BQP 29 2.1.1 Lịch sử truyền thống, tình hình nhiệm vụ Quân khu 29 2.1.2 Loại hình hoạt động có thu quân khu 30 2.1.3 Đặc điểm hoạt động có thu Quân khu 31 2.1.4 Các đơn vị hoạt động có thu quân khu 32 2.2 Thực trạng công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 1- BQP 33 2.2.1 Tổ chức quản lý tài đặc điểm quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 33 2.2.2 Quản lý tài hoạt động có thu Phòng tài 37 2.2.3 Quản lý tài hoạt động có thu đơn vị 45 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 1- BQP 65 2.3.1 Ƣu điểm 65 2.3.2 Hạn chế 68 2.3.3 Nguyên nhân 70 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG CÓ THU Ở QUÂN KHU 1- BỘ QUỐC PHÒNG 73 3.1 Ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 1- BQP 73 3.1.1 Ý nghĩa việc hoàn thiện 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 3.1.2 Mục tiêu yêu cầu việc hoàn thiện 74 3.1.3 Phƣơng hƣớng hoàn thiện 75 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 1- BQP 76 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức phận quản lý tài hoạt động có thu 76 3.2.2 Hoàn thiện việc quản lý chi phí hoạt động có thu 77 3.2.3 Hoàn thiện việc quản lý phân phối thu nhập hoạt động có thu 79 3.3 Một số biện pháp kiến nghị 89 3.3.1 Đối với đơn vị hoạt động có thu 89 3.3.2 Đối với quan chức ban hành hƣớng dẫn thực chế độ quản lý tài 92 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BQP : Bộ Quốc phòng BTL : Bộ tƣ lệnh CPSX : Chi phí sản xuất GTGT : Giá trị gia tăng HĐCT : Hoạt động có thu KP : Kinh phí KPCĐ : Kinh phí công đoàn NN : Nhà nƣớc NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc NV : Nghiệp vụ SXKD : Sản xuất kinh doanh TC : Tài TSCĐ : Tài sản cố định VBT : Vốn tiền VT-TS : Vật tƣ - tài sản Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu: Bảng 2.1 Chỉ tiêu kế hoạch thu từ hoạt động có thu năm 2010 38 Bảng 2.2 Chỉ tiêu kế hoạch thu từ hoạt động có thu năm 2010 38 Bảng 2.3: Chỉ tiêu thực tế thu từ hoạt động có thu năm 2010 39 Bảng 2.4 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Bộ Tƣ lệnh QKI - Bộ Quốc phòng 40 Bảng 2.5 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Bộ Tƣ lệnh QKI - Bộ Quốc phòng 42 Bảng 2.6 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Bệnh viện 91 - Quân khu I 48 Bảng 2.7: Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Viện Quân Y 110 - Quân khu I 50 Bảng 2.8 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Trƣờng Trung cấp nghề số - BQP 53 Bảng 2.9 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Đoàn an dƣỡng 16 - Quân khu I 56 Bảng 2.10 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Trung đoàn 651 - Quân khu I 58 Bảng 2.11 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Lữ đoàn 575 - Quân khu I 60 Bảng 2.12 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Xƣởng X79 - Quân khu I 62 Bảng 2.13 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Trƣờng TSQ Việt Bắc - Quân khu I 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii Bảng 2.14: Bảng phân tích, đánh giá mức độ thực tiêu kế hoạch doanh thu năm 2010 66 Bảng 3.1 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Bệnh viện 91 - Quân khu I 81 Bảng 3.2 Báo cáo kết hoạt động có thu khoản thu nộp ngân sách năm 2010 Viện Quân Y 110 - Quân khu I 83 Danh mục sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tập hợp CPSX nhập kho thành phẩm 21 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ 22 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán phân phối hoạt động có thu khác 23 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy Tài chính- Kế toán Quân khu 34 Sơ đồ 3.1: Tổ chức phận quản lý tài hoạt động có thu 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các đơn vị quân đội nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc có nhiệm vụ chiến lƣợc lao động sản xuất, làm kinh tế tham gia xây dựng đất nƣớc Nhiệm vụ nhằm tạo lập nguồn thu, bổ sung vào ngân sách, đảm bảo nhu cầu chi tiêu, xây dựng đơn vị cải thiện đời sống cho đội Trong điều kiện thời bình, hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội ngày đƣợc mở rộng đóng vai trò quan trọng hơn, hoạt động có thu tận dụng sở vật chất, sức lao động sẵn có góp phần làm tăng nguồn thu đơn vị dự toán đồng thời làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nƣớc chi cho quốc phòng Các quân khu, quân đoàn trực thuộc Bộ Quốc phòng đơn vị dự toán quân đội thƣờng đóng quân địa bàn rộng, có sở vật chất sức lao động sẵn có, đủ điều kiện để tiến hành hoạt động có thu Trên thực tế nhiều năm qua, đơn vị nằm đội hình quân khu, quân đoàn tiến hành hoạt động có thu mang lại hiệu đáng trân trọng, song vấn đề quản lý tài hoạt động bất cập, đặc biệt quản lý chi phí phân phối, sử dụng khoản thu Do đó, tăng cƣờng hoàn thiện công tác quản lý tài hoạt động có thu vấn đề cần thiết, mang tính thời cấp bách điều kiện đổi chế quản lý kinh tế nhƣ thời gian tới Trƣớc tình hình thực trạng đòi hỏi phải có đầu tƣ nghiên cứu đắn, đƣa đƣợc giải pháp hữu hiệu để quản lý tài tốt nhằm tổ chức hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội mang lại hiệu cao Vì vậy, chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý tài hoạt động có thu đơn vị dự toán thuộc Quân khu - Bộ Quốc phòng” nghiên cứu với mục đích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu - Bộ Quốc phòng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan sở lý luận công tác quản lý tài hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài hoạt động có thu số đơn vị dự toán thuộc Quân khu 1- Bộ Quốc phòng Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội Nội dung nghiên cứu Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu Đề xuất đƣợc số nội dung giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài hoạt động có thu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: Hoạt động quản lý tài hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội Phạm vi nghiờn cứu: Các đơn vị dự toán có thu thuộc Quân khu 1BQP, Thời gian nghiờn cứu: số liệu năm 2010 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết hợp phƣơng pháp: vật biện chứng, điều tra, tổng hợp, phân tích Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý tài hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đội Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 1- Bộ Quốc phòng Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý tài hoạt động có thu Quân khu 1-Bộ Quốc phòng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read ... công tác quản lý t i hoạt động có thu số đơn vị dự toán thu c Quân khu 1- Bộ Quốc phòng Đề xuất số gi i pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý t i hoạt động có thu đơn vị dự toán quân đ i N i dung... động có thu đơn vị dự toán quân đ i Chương 2: Thực trạng công tác quản lý t i hoạt động có thu Quân khu 1- Bộ Quốc phòng Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý t i hoạt động có thu Quân khu 1 -Bộ Quốc. .. tác quản lý t i hoạt động có thu Quân khu 1- BQP 33 2.2.1 Tổ chức quản lý t i đặc i m quản lý t i hoạt động có thu Quân khu 33 2.2.2 Quản lý t i hoạt động có thu Phòng t i 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòng, Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòng, Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay