bồi dưỡng thường xuyên mô đun

77 232 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 14:02

bồi dưỡng thường xuyên mô đun 18,19,32 và một số câu hỏi, bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên MODULE 18 – PHƯƠNG PHÁ P DẠ Y HỌ C TÍ CH CỰ C A GIỚI THIỆU TỐNG QUAN Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh toàn cầu hoá đặt yêu cầu đối với người lào động, đó đặt yêu cầu cho Sự nghiệp giáo Dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Giáo Dục cần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả đáp ứng được đòi hỏi của xã hội thị trường lào động, đặc biệt lực hành động, tính động, sáng tạo, tính tự lực trách nhiệm lực cộng tác làm việc, lực giải vấn đề phức hợp Đối PPDH nhiệm vụ quan trọng của đối giáo dục, được nêu thực vài chục năm ở trường phổ thông Trên cả nước Về nguyên tắc, có thể xem việc đối PPDH được bắt đầu thực từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam Tuy nhiên, đối PPDH thực sự trở thành hoạt động rộng khắp toàn ngành từ sau việc ban hành Nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản khóa VII với yêu cầu “tiếp tực đối mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo Dục " Nghị về giáo Dục khoa học công nghệ của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tiếp tực nhấn mạnh cụ thể hoá yêu cầu đối PPDH Từ đó đến nay, phương pháp giáo dục, PPDH luôn được đề cập đánh giá giáo dục vân kiện của Đảng Nhà nước Trong thời gian qua, có nỗ lực đối PPDH đáng ghi nhận toàn ngành, trước hết giáo dục phổ thông Báo cáo trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI tiếp tực nhận định: chương trình,nội dung, phương pháp dạy học lạc hậur đối mới chậm N g h ị Đại hội Đảng lần đặt yêu cầu đối mới cần toàn diện nền giáo dục nước nhà, nhiệm vụ hết sức lớn lào cho toàn ngành Giáo dục nước ta, đó có việc tiếp tực đẩy mạnh đối PPDH Định hướng quan trọng đối PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực hành động, lực cộng tác làm việc của người học Đó xu hướng quốc tế cải cách PPDH ở nhà trường phổ thông Để thực có hiệu quả việc đối PPDH ở trường phổ thông việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV có lực dạy học theo quan điểm đối PPDH có vai trò then chốt Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo ý việc bồi dưỡng GV về đối PPDH có nhiều tài liệu về đề được xuất bản Module trình bày số sở thực tiễn lí luận chung, số quan điểm, phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng việc đối PPDH, nhằm giúp GV có nhìn tổng quan về đối PPDH, Trên sở đó có thể tìm được ý tưởng, gợi ý để vận dụng vào môn học cụ thể Mođule không có tham vọng trình bày toàn diện về chủ đề này', mà tập trung vào số vấn đề lựa chọn Trong mỗi vấn đề trình bày nội dung bản, làm sở cho việc vận dụng cho việc tìm hiểu, thảo luận B MỤC TIÊU Sau học xong module này, học viên cần: - Tóm tắt được định hướng đối PPDH - Liệt kê đặc trưng của PPDH tích cực - Nêu được số PPDH tích cực - Tóm lắt được bản chất, quy trình, ưu, nhược điểm của PPDH được giới thiệu module - Vận dụng được PPDH tích cực vào chuyên môn của cách linh hoạt, sáng tạo ĐỐI TUỢNG SỬ DỤNG GV, cán đạo chuyên môn, cán quản lí cấp THCS Bồi dưỡng thường xuyên c NỘI DUNG Nội dung TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CÙA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHIỆM VỤ Bạn đọc nghiên cứu thông tin bản để phân tích, làm rõ: Phương pháp dạy học tích cực gì? Bản chất của phương pháp dạy học tích cực nào? Những đặc trưng bản của phương pháp dạy học tích cực THÔNG TIN CƠ BAN Phương pháp dạy học tích cực Định hướng đối phương pháp dạy học được xác định Nghị Trung ương khoá VII (1/1993), Nghị Trung ương khoáVIII (12/1996), được thể chế hoá Luât Giáo Dục (02/12/1990), được cụ thể hoá thị của Bộ Giáo Dục Đào tạo, đặc biệt Chỉ thị số 15 (4/1999) Điều 20.2 của Luật Giáo Dục (14/6/2005) ghi: “Phương pháp giáo Dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giácr chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thứ học tập cho HS PPDH tích cực thuật ngữ rút gọn, được dùng để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, động, sáng tạo của người học “Tích cực" PPDH tích cực được dùng với nghĩa hoạt động, động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực của người học không phải tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy; nhiên, để dạy học theo phương pháp tích cực GV phải nỗ lực nhiều so với dạy học thụ động Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực a Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS Trong PPDH tích cực, người học- đối tượng của hoạt động “dạy", đồng thời thể của hoạt động “học"- được cuốn hút vào hoạt động học tập GV tổ chức đạo, thông qua đó tự lực khám phá điều chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu tri thức được GV sắp đặt được đặt vào tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ của minh, từ đó nắm được kiến thức kĩ mới, vừa nắm được phương pháp “làm ra" kiến thức, kĩ đó, không rập theo khuôn mẫu sẵn có, được bộc lộ phát huy tiềm sáng tạo Dạy theo cách này, GV không giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động, chương trình dạy học phải giúp cho từng HS biết hành động tích cực tham gia chương trình hành động của cộng đồng b Dạy học trọng rèn luỵện phương pháp tự học Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không biện pháp nâng cao hiệu quả day học mà còn mục tiêu dạy học Trong xã hội đại biến đối nhanh - với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật công nghệ phát triển vũ bão - nhồi nhét vào đầu óc HS khối lượng kiến thức ngày cầng nhiều Phải quan tâm dạy cho HS phương pháp học từ bậc Tiểu học cầng lên bậc học cao cầng phải được trọng Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nên rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội Bồi dưỡng thường xuyên lực vốn có mỗi người, kết quả học tập được nhân lên gấp bội vậy, ngày nay, người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trình dạy học, nỗ lực tạo sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học trường phổ thông, không tự học ở nhà sau lên lớp mà tự học cả tiết học có sự hướng dẫn của GV c Tăng cường học tập cá thể, phỏi hợp với học tập hợp tác Trong lớp học, trình độ kiến thức, tư của HS đồng đều tuyệt đối nên áp dụng phương pháp tích cực buộc GV HS phải chấp nhận sự phân hoá về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học được thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ cầng cao sự phân hoá cầng lớn Việc sử dụng phương tiện CNTT nhà trường đáp ứng yêu cầu cá thể hoá hoạt động học tập theo nhu cầu khả của HS Tuy nhiên, học tập, không phải tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng lên trình độ Bài học vận dụng được vốn hiểu biết kinh nghiệm sống của người thầy giáo Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp trường Được sử dụng phổ biến dạy học hoạt động hợp tác nhóm nhỏ đến người Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, lúc phải giải vấn đề gay cấn, lúc xuất thực sự nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động theo nhóm nhỏ có tượng ỷ lại; tính cách, lực của thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ Mô hình hợp tác xã hội đưa vào đời sống học đường làm cho thành viên quen dần với sự phân công hợp tác lào động xã hội Trong nền kinh tế thị trường xuất nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia; lực hợp tác phải trở thành mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho HS đ Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của tro Trong dạy học, việc đánh giá HS không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy của thầy Trước GV giữ độc quyền đánh giá HS Trong phương pháp tích cực, GV phải hướng dẫn HS phát triển kĩ tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Liên quan với điều này, G V cần tạo điều kiện thuận lợi để HS được tham gia đánh giá lẫn Tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho sự thành đạt sống mà nhà trường phải trang bị cho HS Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động, sớm thích nghĩ với đời sống xã hội việc kiểm tra, đánh giá dừng lại ở yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kĩ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo việc giải tình huống thực tế Với Sự trợ giúp của thiết bị kĩ thuật, kiểm tra, đánh giá không còn công việc nặng nhọc đối với GV, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, đạo hoạt động học Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, GV không còn đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức, mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để HS tự lực chiếm lĩnh nội dung học lập, động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình Trên lớp, HS hoạt động chính, GV có vẽ nhàn nhã Nhưng soạn giáo án, GV phải đầu tư công sức, thời gian nhiều so với kiễu dạy học thụ động có thể thực lên lớp với vai trò người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi của HS Bồi dưỡng thường xuyên GV phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề có thể tổ chức, hướng dẫn hoạt động của HS mà nhiều diễn biến tầm dự kiến của GV Nội dung TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GỢI MỞ VÀ VẤN ĐÁP Hoạt động Tìm hiểu về phương pháp dạy học gợi mở – vấn đáp NHIỆM VỤ Bạn đọc nghiên cứu thông tin bản của hoạt động để làm: Bản chất của PPDH gợi mở - vấn đáp quy trình thực nó Chỉ ưu điểm, hạn chế điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học Lấy ví dụ minh họa THÔNG TIN CƠ BAN Phương pháp khởi thủy từ cách dạy học của Xôcrat Đây PPDH thường xuyên được vận dụng dạy học môn học ở trường THCS Bản chất của PPDH gợi mở, vấn đáp Phương pháp vấn đáp qúa trình tương tác GV HS, được thực thông qua hệ thống câu hỏi câu trả lời tương ứng về chủ đề định được GV đặt ra.Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt của GV, HS thể được suy nghĩ, ý tưởng của mình, từ đó khám phá lĩnh hội được đối tượng học tập Đây PPDH mà GV không trực tiếp đưa kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn HS tư từng bước để em tự tìm kiến thức phải học Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức của HS, người ta phân biệt loại: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh họa vấn đáp tìm tòi Vấn đáp tái hiện: được thực câu hỏi GV đặt yêu cầu HS nhắc lại kiến thức biết trả lời dựa vào trí nhớ không cần suy luận Vấn đáp tái có nguồn gốc từ kiểu dạy học giáo điều Lí luận dạy học đại không xem vấn đáp tái phương pháp có giá trị sư phạm Loại vấn đáp nên sử Dụng hạn chế cần đặt mối liên hệ kiến thức học với kiến thức sắp học củng cố kiến thức vừa học Vấn đáp giải thích minh hoạ được thực câu hỏi của GV đưa có kèm theo ví dụ minh hoạ (bằng lời hình ảnh trực quan) nhằm giúp HS dễ hiểu, dễ ghi nhớ Việc áp dụng phương pháp có giá trị sư phạm cao khó đòi hỏi nhiều công sức của GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi thích hợp Phương pháp này, được áp dụng có hiệu quả số trường hợp, GV biểu diễn phương tiện trực quan Vấn đáp tìm toi (hay vấn đáp phát hiện): loại vấn đáp mà GV tổ chức sự trao đối ý kiến- kể cả tranh luận- thầy với cả lớp, có trò với trò, thông qua đó, HS nắm được tri thức Hệ thống câu hỏi được sắp đặt hợp lí nhằm phát hiện, đặt giải vấn đề xác định, buộc HS phải liên tục cố gắng, tìm tòi lời giải đáp Trong vấn đáp tìm tòi, hệ thống câu hỏi của GV giữ vai trò đạo, định chất lượng lĩnh hội của lớp học Trật tự logic của câu hỏi hướng dẫn HS từng bước phát bản chất của sự vật, quy luật của tượng, kích thích tính tích cực tìm tòi, sự ham muốn hiểu biết của HS Quy trình thực Trước giờ học Bước 1: Xác định mục tiêu học đối tưọng dạy học xác định đơn vị kiến thức, kĩ bản học tìm cách diễn đạt nội dung dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt HS Bước 2: Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt câu hỏi (đặt câu hỏi chỗ nào?), trình tự của các câu hỏi (câu hỏi trước phải làm nền cho các câu hỏi tiếp sau định hướng suy nghĩ để HS giải quyết vấn đề) Dự kiến nội dung các câu trả lời của HS, đó dự kiến “lổ hổng" về mặt kiến thức khó khăn, sai lầm Bồi dưỡng thường xuyên phổ biến mà HS thường mắc phải Dự kiến các câu nhận xét trả lời của GV đối với HS Bước 3: Dự kiến câu hỏi phụ để tuỳ tình hình từng đối tương cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt HS Trong giờ học Bước 4: GV sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng HS) tiến trình dạy ý thu thập thông tin phản hồi từ phía HS Sau giờ học GV ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, xác trật tự logic của hệ thống câu hỏi được sử dụng giờ dạy Ưu điểm Vấn đáp cách thức tốt để kích thích tư độc lập của HS, dạy HS cách tự suy nghĩ đứng đắn Bằng cách này, HS hiểu nội dung học tập học vẹt, học thuộc long Gợi mở vấn đáp giúp lôi HS tham gia vào học, làm cho không khí lớp học sôi nổi, sinh động, kích thích húng thú học tập long tự tin của HS, rèn luyện cho HS lực diễn đạt Sự hiểu biết của hiểu ý diễn đạt của người khác Tạo môi trường để HS giúp đỡ học tập HS có điều kiện học tập các bạn nhóm, có điều kiện tiến quá trình hoàn thành các nhiệm vụ được giao Giúp GV thu nhận tức thời nhiều thông tin phản hồi từ phía người học, trì ý của HS; giúp kiểm soát hành vi của HS quản lí lớp học Ở GV giống người tổ chức tìm toi, Hs giống người tự lực phát kiến thức mới, kết thúc đàm thoại, HS có được niềm vui của sự khám phá, vừa nắm được kiến thức mới, vừa nắm được cách thức tìm kiến thức đó, trường thành thêm bước về trình độ tư Cuối đoạn đàm thoại, GV cần biết vận dụng ý kiến của HS để kết luận vấn đề đặt ra, cần bổ sung, chỉnh lí cần thiết Làm được vậy, HS cầng húng thứ, tự tin thấy kết luận của thầy có phần đóng góp ý kiến của Dẫn dắt theo phương pháp vấn đáp tìm tòi rõ ràng nhiều thời gian phương pháp thuyết trình giảng giải kiến thức HS lĩnh hội được chắc chắn nhiều Hạn chế Hạn chế lớn của phương pháp vấn đáp khó soạn thảo sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS theo chủ đề quán Vì đòi hỏi GV phải có sự chuẩn bị công phu, không, kiến thức mà Hs thu nhận được qua trao đổi thiếu tính hệ thống, tản mạn, chí vụn vặt Nếu GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi không tốt, dẫn đến tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, đặt câu hỏi mà HS dễ dàng trả lời có không Hiện nay, nhiều GV thường gặp khó khăn xây dựng hệ thống câu hỏi không nắm chắc trình độ của HS, thường sau đặt câu hỏi nêu gợi ý câu trả lời khiến HS rơi vào trạng thái bị động, không thực sự làm việc, ỷ lại vào gợi ý của GV Khó kiểm soát trình học tập của HS (có nhiều tình huống bất ngờ câu trả lời chí câu hỏi từ phía của người học, giờ học dễ lệch hướng câu hỏi vụn vặt, không quán) Khó soạn xây dung đáp án cho câu hỏi mở (vì phương án trả lời của HS không giống nhau) Một số lưu ý Khi soạn câu hỏi, GV cần lưu ý yêu cầu sau đây: Câu hỏi phải có nội dung xác, rõ ràng, sát với mục đích, yêu cầu của học, không làm cho người học có thể hiểu theo nhiều cách khác Câu hỏi phải sát với từng loại đối tượng HS, nghĩa phải có nhiều câu hỏi ở mức độ khác nhau, không dễ không khó GV có kinh nghiệm thường tỏ cho HS thấy câu hỏi đều có tầm quan trọng độ khó (để HS yếu có thể trả lời được câu hỏi vừa sức mà không có cám giác tự ti có thể trả lời được câu hỏi dễ không quan trọng) - Bồi dưỡng thường xuyên - Cùng nội dung học tập, mục đích nhau, GV có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác Bên cạnh câu hỏi cần chuẩn bị câu hỏi phụ (Trên sở dự kiến câu trả lời của HS, đó có thể có câu trả lời sai) để tuỳ tình hình thực tế mà gợi ý, dẫn dắt tiếp Nên ý đặt câu hỏi mở để HS đưa nhiều phương án trả lời phát huy được tính tích cực, sáng tạo của HS Câu hỏi được GV sử dụng với mục đích khác nhau, ở khâu khác của trình dạy học quan trọng khó sử dụng ở khâu nghiên cứu tài liệu Trong khâu dạy mới, câu hỏi được sử dụng phương pháp khác quan trọng phương pháp vấn đáp - Loại câu hỏi vấn đáp tái thường được sử dụng khi: + HS chuẩn bị học + HS thực hành, luyện tập + HS ôn tập tài liệu học Loại vấn đáp - giải thích,minh hoạ được sử dụng trường hợp sau; + HS có thông tin bản- GV muốn HS sử dụng thông tin tình huống mới, phức tạp + HS tham gia giải vấn đề đặt + HS được cuốn hút vào thảo luận sôi sáng tạo Loại vấn đáp tìm tòi dù được sử dụng riêng rẽ, có tác dụng kích thích suy nghĩ tích cực vấn đáp tìm tòi phương pháp cần được phát triển rộng rãi Muốn vậy, GV phải đầu tư vào việc nâng cao chất lượng câu hỏi, giảm số câu hỏi có yêu cầu thấp về mặt nhận thức (chỉ đòi hỏi tái kiến thức sự kiện), tăng dần số câu hỏi có yêu cầu cao về mặt nhận thức (đòi hỏi sự thông hiểu, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hóa, vận dụng kiến thức học) Sự thành công của phương pháp gợi mờ vấn đáp phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng được hệ thống câu hỏi gợi mờ thích hợp (và phụ thuộc vào nghệ thuật giao tiếp, ứng xử dẫn dắt của GV) Ví Dụ : Ví dụ mimh hoạ qua môn Ngữ văn Lớp từ Hán Việt văn bản thơ văn trung đại Việt Nam thơ Đường có thể gây trở ngại định cho HS tiếp nhận cảm thụ văn học Đây hội để GV rèn luyện cho HS kĩ suy nghĩ, tìm hiểu văn bản Năng lực sư phạm của người GV được thể qua việc đưa câu hỏi giúp HS suy nghĩ tìm tòi cách tổ chức cho HS tích cực giải câu hỏi đó Qua hệ thống câu hỏi, HS có được định hướng bản để tìm hiểu, thường thức, đánh giá tác phẩm văn học theo nguyên tác tiếp nhận nghệ thuật Một số câu hỏi tính chất của từng câu phần đọc hiểu văn bản Động Phong Nha (Ngữ văn 6): Câu 1: Vì động Phong Nha được coi “Đệ kì quan"? Câu này' câu hướng dẫn vừa khám phá bản chất của văn bản, vừa tạo ấn tượng thẩm mĩ ban đầu về nội dung phản ánh của văn bản Câu 2: Bài văn có thể chia thành hai hay ba đoạn? Nếu hai đoạn cách chia nội dung cụ thể của từng đoạn gì? Nếu ba đoạn cách chia nội dung cụ thể của từng đoạn gì? Đây câu hỏi giúp HS tìm hiểu phát bố cục (kết cấu) của văn bản dụng ý nghệ thuật của nhà văn qua từng phần văn bản Trong câu hỏi này, thêm yêu cầu “Giải thích lại chia đoạn vậy?" câu hỏi lại được nâng lên ở mức độ cao hơn- mức vận dụng, Cầu 3: Cảnh sắc động Phong Nha được miêu tả theo trình tự nào? Trong động có phận đẹp nào? Đây câu hỏi gợi tìm khái quát vấn đề nội dung nghệ thuật của văn bản - Bồi dưỡng thường xuyên Ví dụ minh họa qua môn Toán Khi luyện tập về hệ thức về cạnh đường cao tam giác vuông (Hình học lớp 9) có thể yêu cầu HS tính X, y hình vẽ bên Khi hướng dẫn HS giải toán có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau: - Bài toán cho yếu tố gì? Cần xác định yếu tố nào? B - Nên tính đại lượng trước, Vì sao? - Tính được y cách nào? Sử dụng hệ thức nào? - Tính được x cách nào? Sử dụng hệ thức nào? - Có cách khác để tính x? A Ví dụ minh họa qua môn Lịch sử Hoạt động GV - GV treo bản đồ quốc gia cố đại Phương Đông - Điều khiển HS quan sát thảo luận về bức tranh khắc tường đá lăng mộ ở Ai Cập Làm tập: Điền tiếp vào chỗ sơ đồ Hoạt động HS - Nghiên cứu SGK - Thảo luận nhóm - Quan sát tranh đặt câu hỏi Hoàn thành sơ đồ sau: Tên các Thời Đặc quốc gia gian điểm cố đại hình địa bàn Phương thành Đông Hoạt động Tóm tắt phương pháp gợi mở - vấn đáp GV có thể tóm tắt PPDH này.bằng bản đồ tư theo gợi ý sau: Nghề Bồi dưỡng thường xuyên Hoạt động Đề xuất một ví dụ (một dạy) về phương pháp gợi mở - vấn đáp GV đề xuất ví dụ (một dạy) về phương pháp gợi mở - vấn đáp môn học của Hoạt động Thảo luận nhóm phương pháp gợi mở - vấn đáp các ví dụ đề xuất ở Hoạt động Gợi ý Vận dụng PPDH chuyên môn của vào tình huống dạy học nào: dạy mới, hay luyện tập, ôn tập, củng cố kiến thức hay thực hành, thí nghiệm, Những khó khăn vận dụng PPDH Ví dụ đề xuất đặc trưng cho PPDH chưa hay có thể sử dụng với PPDH khác, Hoạt động Đánh giá tự đánh giá GV tự rút ưu, nhược điểm cách sử dụng phương pháp gợi mờvấn đáp môn học của nhằm đạt hiệu quả cao Tham khảo bản đồ tư tóm tắt PPDH để đối chiếu với kết quả Hoạt động Nội dung TÌM HIỂU VÊ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHIỆM VỤ Bạn đọc kĩ thông tim bản của Hoạt động để làm rõ: Bản chất của phương pháp dạy học phát giải vấn đề; quy trình thực nó Chỉ ưu điểm, hạn chế điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học phát giải vấn đề Lấy ví dụ minh hoạ THÔNG TIN CƠ BAN Hoạt động Tìm hiểu về phương pháp dạy học phát giải vấn đề Từ năm 1960, GV làm quen với thuật ngữ “dạy học nêu vấn đề" chưa vận dụng thành thạo, có người cho rằng, thuật ngữ “nêu vấn đề” có thể gây hiểu lầm GV nêu vấn đề để HS giải quyết, đó đề nghị thay “nêu vấn đề" “gợi vấn đề" Thực ra, trước hết cần tập dượt cho HS khả phát vấn đề từ tình huống học tập thực tiễn Đây khả có ý nghĩa quan Bồi dưỡng thường xuyên trọng đối với người không phải dễ dàng mà có được Mặt khác, sự thành đạt đời không tùy thuộc vào lực phát kịp thời vấn đề nảy sinh thực tiễn mà bước quan trọng giải hợp lí vấn đề được đặt Vì vậy, ngày người ta có xu hướng dùng thuật ngữ “dạy học giải vấn đề" “dạy học nêu giải vấn đề”, “dạy học phát giải vấn đề" Bản chất PPDH phát giải vấn đề Dạy học phát giải vấn đề (PH&GQVĐ) PPDH đó GV tạo tình huổng có vấn đề, điều khiển HS phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, động, sáng tạo để giải vấn đề thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt được mục đích học tập khác Đặc trưng bản của dạy học PH & GQVĐ “tình huổng gợi vấn đề" "Tư bắt đầu xuất tình huống có vấn đề" (Rubinstein) Tình có vấn đề (tình huổng gợi vấn đề) tình huống gợi cho HS khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần có khả vượt qua, không phải tức khắc thuật giải, mà phải trải qua trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động điều chỉnh kiến thức sẵn có Quy trình thực Bưóc 1: Phát thâm nhập vấn đề - Phát vấn đề từ tình huống gợi vấn đề Giải thích xác hoá tình huống (khi cần thiết) để hiểu vấn đề được đặt Phát biểu vấn đề đặt mục tiêu giải vấn đề đó Bước 2: Tìm giải phảp Tìm cách giải vấn đề (thường được thực theo sơ đồ sau): - Phân tích vấn đề\ làm rõ mối liên hệ biết cần tìm (dựa vào tri thức học, liên tưởng tới kiến thức thích hợp) - Hướng dẫn HS tìm chiến lược giải vấn đế thông qua đề xuất thực hướng giải quyết vấn đề Cần thu thập, tổ chức liệu, huy động tri thức; sử dụng phương pháp, kĩ thuật Bồi dưỡng thường xuyên nhận thức, tìm đoán suy luận hướng đích, quy lạ về quen, đặc biệt nữa, chuyển qua trường hợp suy biến, tương tự hóa, khái quát hóa, xem xét mối liên hệ phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngược lùi, Phương hướng đề xuất có thể được điểu chỉnh cần thiết Kết quả của việc đề xuất thực hướng giải vấn đề hình thành được giải pháp - Kiểm tra tính đắn của giải pháp: Nếu giải pháp kết thúc ngay, không lặp lại từ khâu phân tích vấn đề tìm được giải pháp Sau tìm giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm giải pháp khác, so sánh chúng với để tìm giải pháp hợp lí Bưóc 3: Trình bày giải pháp: HS trình bày lại toàn từ việc phát biểu vấn đề giải pháp Nếu vấn đề đề cho sẵn có thể không cần phát biểu lại vấn đề Bưóc 4: Nghiên cứu sâu giải pháp Tìm hiểu khả úng dụng kết quả Đề xuất vấn đề có liên quan xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn - đề, giải có thể 3.Ưu điếm Phương pháp góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư phê phán, tư sáng tạo - cho HS Trên sở sử dụng vốn kiến thức kinh nghiệm có, HS xem xét, đánh giá, - thấy được vấn đề cần giải Đây phương pháp phát triển được khả nâng tìm tòi, xem xét nhiều góc độ khác Trong PH&GQVĐ, HS huy động được tri thức khả cá nhân, khả - hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm cách giải tốt Thông qua việc giải vấn đề, HS được lĩnh hội tri thức, kỉ phương pháp nhận thức (“giải vấn đề" không còn thuộc phạm trù phương pháp mà trở thành mục đích dạy học, được cụ thể hóa thành mục tiêu phát triển lực giải vấn đề, lực có vị trí hàng đầu để người thích úng được với sự phát triển của xã hội) - Hạn chế Phương pháp đòi hỏi người GV phải đầu tư nhiều thời gian công sức, phải có lực sư phạm tốt suy nghĩ để tạo được nhiều tình huổng gợi vấn đề hướng dẫn HS tìm tòi để PH&GQVĐ Việc tổ chức tiết học phần của tiết học theo phương pháp PH&GQVĐ đòi hỏi phải có nhiều thời gian so với bình thường Hơn nữa, theo Lecne: “Chỉ có số tri thức phương pháp hoạt động định, được lụa chọn khéo léo có sở trở thành đối tượng của dạy học nêu vấn đề" Một số lưu ý 10 - Macromedia Flash - Violet - Adobe Pressenter, Lecture Maker để soạn giảng điện tử theo chuẩn E-Learning Nhận thức được tầm quan trọng hiệu quả nhờ ứng dụng CNTT mang lại, số trường, sở giáo dục đào tạo yêu cầu, động viên, khuyến khích giáo viên soạn giáo án máy vi tính, sử dụng bản trình chiếu điện tử dạy học, điều mà cách chưa lâu được xem không cho phép 3.5.2 Ứng dụng thực giảng Một yếu tố để đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học phương tiện dạy học qua việc sử dụng phương tiện dạy học đại: Máy chiếu projector, smart board (bảng thông minh), mạng nội bộ, phần mềm dạy học, trang web… 3.5.3 Ứng dụng khai thác liệu Trong thời đại Công nghệ thông tin phát triển mạnh nay, thông tin internet trở thành kho tài nguyên tri thức vô tận, về lĩnh vực đối với người biết cách khai thác nó Để khai thác được thông tin Internet, ta phải sử dụng công cụ tìm kiếm: google, search.netnam, vinaseek, socbay,… Đối với giáo viên, việc tìm kiếm thông tin internet thông thường, cần biết khai thác từ nguồn từ điển mở, thư viện giảng… Từ điển mở: - Bách khoa toàn thư mở (www.wikipedia.org) - Bách khoa toàn thư mở tiếng Việt: http://vi.wikipedia.org/ - Từ điển tiếng việt mở : http://www.informatik.uni-lepzi.de/~duc/Dict/ - Từ điển Anh-Pháp-Việt-Hán: http://vdict.com/ Thư viện giảng: Thư viện giảng được phát triển dựa ý tưởng của việc xây dựng học liệu mở (OpenCourseWare) Chẳng hạn thư viện giảng điện tử Violet:http://baigiang.violet.vn/ Như biết, để tạo được giảng điện tử tốt, giáo viên cần nhiều kỹ năng: Soạn thảo văn bản, đồ họa, quay phim, chụp ảnh, biên tập video, lồng tiếng…nhưng không phải giáo viên có thể thực được Vì vậy, giáo viên cần biết khai thác thông tin Internet từ địa Websites/ forums hay khai thác ngân hàng giáo án điện tử, kho tư liệu của Website Bộ Giáo dục để tìm kiếm tư liệu phục vụ cho giảng của 3.5.4 Ứng dụng đánh giá Ngày nay, công nghệ thông tin được ứng dụng nhiều công tác đánh giá nói chung đánh giá học sinh, cán nói riêng nhờ lợi của nó về lưu trữ, thống kê, tính toán, sắp xếp, lọc liệu… Nhờ công nghệ thông tin mà học sinh có thể tự đánh giá kiến thức của phần mềm trắc nghiệm để từ đó tự bổ sung, hoàn thiện kiến thức Giáo viên, nhà trường đánh giá kết quả học tập của học sinh cách xác, khách quan tổ chức thi, kiểm tra máy tính 3.5.5 Ứng dụng học tập của học sinh Giáo dục thay đổi cách mạnh mẽ, nhiều phương pháp, quan điểm dạy học đời, hướng tới mục tiêu “dạy ít, học nhiều”, tăng tính chủ động, khả tự học của người học nhiều hình thức: - Tìm kiếm, tra cứu tài liệu học tập mạng internet - Tham gia lớp học qua mạng - Tự đánh giá kiến thức của phần mềm trắc nghiệm - Chia sẻ thông tin với giáo viên, bạn bè qua diễn đàn - Tham gia thi trực tuyến (online) -… 3.6 Ứng dụng CNTT quản lí nhà trường -Hệ thống thông tin quản lý -Phần mềm quản lý Phần mềm quản lý phần mềm ứng dụng với nhiệm vụ thực tin học hóa trình quản lý truyền thống, nó không đơn việc lưu trữ hay xử lý thông tin + Quản lý cán bộ: + Quản lý tài chính: + Quản lý học tập: + Xếp thời khóa biểu: + Quản lý thi trắc nghiệm: - Sử dụng Internet thư điện tử (Email), Sử dụng Website nhà trường - Tìm kiếm thông tin Internet - Sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu - Sử dụng phần mềm quản lý học tập Đơn cử giáo viên nhà trường có thể sử dụng phần mềm Vemis của Bộ Giáo dục hay SMAS 2.0 của Viettel … 3.7 Một số ý sử dụng CNTT giảng dạy - Giáo viên cần cân nhắc lựa chọn kĩ tiết dạy có không sử dụng công nghệ thông tin cho phát huy được cách tối đa hiệu quả đảm bảo mục tiêu học -Không lạm dụng hiệu ứng trình chiếu phức tạp, nhiều hiệu ứng trình chiếu khác slide -Cùng với hiệu ứng, giáo viên nên chọn hình nền đơn giản, sáng phù hợp với dạy để thể nội dung cách rõ ràng -Lựa chọn câu chữ ngắn gọn, súc tích tường minh, thể rõ nội dung để chiếu lên hình - Tránh ôm đồm, lạm dụng tư liệu vào giảng, biến tiết học thành buổi xem tranh ảnh, phim tư liệu -Nên kết hợp công cụ trình chiếu với ghi bảng -Tránh ôm đồm, lạm dụng tư liệu vào giảng, biến tiết học thành buổi xem tranh ảnh, phim tư liệu -Nên kết hợp công cụ trình chiếu với ghi bảng Những vấn đề cụ thể Sở Giáo dục-đào tạo Sơn La đạo: a Tiếp tục chương trình tập huấn ứng dụng CNTT&TT giáo dục nhằm: - Phổ cập trình độ tin học cho CBQLGD,GV: 100% CB-GV biết sử dụng CNTT công tác Tổ chức điều tra thật xác trình độ ICT của cán giáo viên Có biện pháp hiệu quả để 100% CB-GV biết sử dụng máy tính sử dụng ICT vào công tác hiệu quả 100% CB-GV biết sử dụng internet để công tác Đảm bảo đường truyền internet phục vụ sưu tầm, truy cập thông tin, dạy học Có kế hoạch đảm bảo 100% CB-GV biết sử dụng internet để truy cập thông tin, giao tiếp thực công tác theo yêu cầu - Nâng cao hiệu xuất công tác lãnh đạo: 100% CBQL biết sử dụng ICT dạy học Cán quản lý đơn vị nên am hiểu hệ thống ICT giáo dục ICT đổi phương pháp dạy học Khai thác tiềm ICT CB-GV học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục của đơn vị 100% CBQL biết sử dụng ICT điều hành CBQL biết sử dụng sử dụng có hiệu quả ICT công tác quản lý, lãnh đạo: lập kế hoạch, triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết b Xây dựng hoạt động trực tuyến: Cán giáo viên tham gia hoạt động trực tuyến có hiệu quả: - Báo cáo trực tuyến - Học tập trực tuyến - Chia sẻ thông tin trực tuyến c Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT điều hành quản lý giáo dục: - Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác quản lý theo định hướng quản lý trực tuyến thông qua internet - Xây dựng trang web (WWW.thuậnchau.edu.vn) phổ cập nhằm nắm bắt tình hình chuyên cần của học sinh; dự báo, phòng ngừa từ xa tình trạng học sinh có nguy bỏ học; hỗ trợ công tác thống kê tình hình chuyên cần của học sinh địa bàn của huyện - Tổ chức đăng tải công khai website thủ tục hành đạt cấp độ trở lên với số nội dung cụ thể: + Đăng tải tất cả mẫu đơn hành chính, mẫu đơn dịch vụ công (như đơn xin vào lớp đầu cấp… ) + Tra cứu kết quả học tập, điểm thi trực tuyến miễn phí website - Cung cấp cập nhật kịp thời văn bản hành trang “Thủ tục hành chính” đáp ứng yêu cầu của xã hội Thực đầy đủ quy định “3 công khai” đối với đơn vị, sở giáo dục d Ứng dụng CNTT&TT đổi phương pháp dạy học: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT đổi phương pháp dạy học theo hướng tích hợp CNTT từng môn theo định hướng tăng cướng ứng dụng e_learning e Thiết lập sử dụng hệ thống e_mail: Tiếp tục hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống e_mail có tên miền của ngành giáo dục đào tạo huyện (WWW.thuậnchau.edu.vn) Đảm bảo nguyên tắc: + Mỗi đơn vị, sở giáo dục có địa mai theo tên miền giáo dục quan hệ công tác + Mỗi cán bộ, giáo viên đều có địa e-mail của ngành để quan hệ, giao tiếp công việc f Nâng cấp kết nối mạng internet: Các đơn vị, sở giáo dục kiểm tra, nâng cấp kết nối internet băng thông rộng * Riêng các trường THCS cần tập trung thực : Nghiên cứu thực nội dung văn bản đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo về CNTT Xây dựng kế hoạch thực phương hướng, nhiệm vụ ICT đơn vị (trường) đơn vị trực thuộc (Phòng GD&ĐT) Triển khai thực website của đơn vị Khai thác website chức năng, phục vụ tốt quản lý, dạy - học Tổ chức kiểm tra thực hiện, đánh giá tình hình, điều chỉnh nội dung công tác ICT Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên biết sử dụng ICT công việc Bằng nhiều nguồn tài hợp pháp vận động để trang bị, nâng cấp hệ thống sở vật chất về ICT trường từ đó kích thích cán giáo viên sử dụng ICT vào công tác, đảm bảo nhu cầu sử dụng ICT của cán giáo viên Tránh lãng phí, tạo tâm lý không tốt cán giáo viê Ngăn ngừa tình trạng lạm dụng internet CB-GV học sinh Chỉ đạo mỗi giáo viên phải có tham gia thư viện giảng điện tử Chỉ đạo mỗi tổ chuyên môn phải có giảng điện tử e_learning tham gia dự thi hàng năm kỳ thi của Bộ GD&ĐT Chỉ đạo mỗi tổ chuyên môn phải có hồ sơ giảng dạy học tham gia dự thi hàng năm kỳ thi của cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh III KẾT LUẬN Việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần đổi phương pháp dạy học công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi nhiều điều kiện về sở vật chất lực của đội ngũ giáo viên Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng phát triển CNTT dạy học có hiệu quả cần có sự quan tâm đầu tư về sở vật chất của cấp, sự đạo đồng của ngành – của mỗi nhà trường đặc biệt sự nỗ lực học hỏi, rút kinh nghiệm của bản thân mỗi giáo viên Chúng ta đều nhận thức rõ vai trò của CNTT lĩnh vực của sống hết nhận thức rõ lợi ích của việc ứng dụng CNTT giảng dạy học tập Về phía lãnh đạo cấp đặc biệt quan tâm có nhiều văn bản hướng dẫn việc ứng dụng CNTT ngành Cơ sở hạ tầng về CNTT trường học dần được đầu tư để đáp ứng được việc ứng dụng CNTT công tác dạy học của trường Đó điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trường THCS Vì vậy, ứng dụng thành công hay không, có mang lại lợi ích mong muốn hay không còn sự tâm phương pháp tổ chức của trường bên cạnh sự nỗ lực của từng giáo viên CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Năm học: 2016-2017 Nội dung bồi dưỡng: modul THCS 30 Thời gian bồi dưỡng: từ ngày 01 tháng năm 2017 đến ngày 28 tháng năm 2017 Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung + tự bồi dưỡng Kết đạt được: Qua thời gian tự học nắm được vấn đề sau: 4.1 Nội dung modul THCS 30: Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS NỘI DUNG 1: MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Phân tích ý nghĩa việc xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS Hoạt động 2: Tìm hiểu để xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS Hoạt động 3: Xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS * Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần phải vào biểu cụ thể: + Thái độ hành vi đạo đức; + Ứng xử mổi quan hệ với thầy (cô) giáo, với bạn bè quan hệ xã hội; + Ý thức phấn đấu vươn lên học tập; + Kết tham gia lao động, hoạt động tập thể lớp, trường hoạt động xã hội; + Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường * Xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần đảm bảo số yêu cầu sau đây: + Mục tiêu đánh giá nên viết cụ thể mức độ vừa phải nên tập trung vào vấn đề mà học sinh cần phải đạt trình rèn luyện đạo đức; + Cũng nêu mục tiêu có tính tống quát từ xác định mục tiêu cụ thể, chi tiết Tuy nhìên, mục tiêu xác định theo cách hay cấp độ mục tiêu cần phải mô tả mà học sinh phải biết phải làm; + Xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần hướng vào kết cao nhất, đồng thởi có tính khả thi, đòi hỏi học sinh đạt với nỗ lực cao nhất; + Xác định mục tiêu cần phù hợp với quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Hoạt động 4: Thực hành xác định mục tiêu đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS NỘI DUNG 2: NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ KẾT QUÀ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Nêu để xác định các nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS Nguyên tắc luận điểm có tính định hướng, rút từ mục đích công việc, từ quy luật, điều kiện khách quan, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn Nguyên tắc có giá trị dẫn hoạt động phức tạp có đông ngưởi tham gia Hoạt động 2: các nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS: a) Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện b) Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, công c) Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển tính nhân văn d) Nguyên tắc đảm bảo tính xác, rõ ràng, công khai, chất lương e) Nguyên tắc bảo đảm phối hợp phương pháp, kĩ thuật đánh giá f) Nguyên tắc đảm bảo phối hợp kết hợp lực lượng giáo dục đánh giá Hoạt động 3: Liên hệ thực tiễn việc vận dụng các nguyên tắc quá trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh NỘI DUNG 3: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Nêu xác định nội dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS Hoạt động 2: Liệt kê các nội dung để đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh + Nội dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS hệ thống thái độ, động hành vi đạo đức học sinh thể trong: ứng xử với thầy giáo, cô giáo, với bạn bè quan hệ xã hội; phấn đấu vươn lên học tập; kết tham gia lao động, hoạt động tập thể lớp, trưởng hoạt động xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường + Việc xác định nội dung để đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh cần đảm bảo tính toàn diện phù hợp với đối tượng - nghĩa đánh giá đầy đủ mặt biểu đạo đức đời sống, hoạt động mối quan hệ cần tập trung vào đánh giá phẩm chất đạo đức tiêu biểu học sinh cần phải có + Nội dung đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh vào phần “Căn đánh giá hạnh kiểm’’ (điều 3) Quy chế, đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông Hoạt động 3: Xác định các phẩm chất đạo đức học sinh các biểu cụ thể đạo đức học sinh được đánh giá Luôn kính trọng người trên, thầy giáo, cô giáo, cán nhân viên nhà trường; thương yêu giúp đỡ em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với bạn, bạn tin yêu Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên học tập 4.Thực nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiêu cực học tập, kiểm tra, thi cử Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường Tham gia đầy đủ hoạt động giáo dục quy định kế hoạch giáo dục, hoạt động trị, xã hội nhà trưởng tổ chức; tích cục tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chăm lo giúp đỡ gia đình NỘI DUNG 4: PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ KẼT QUÀ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Xác định phương pháp xây dựng quy trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS +Theo quy định đánh giá học sinh giáo viên nhiêm quyền đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học lực học kì, năm học học sinh +Đầu năm học GVCN cần phổ biến cho học sinh nội quy nhà trưởng, quy chế tìêu chí đánh giá, thởi gian đánh giá giáo viên, học sinh biết thưc theo Tuy nhiên để việc đánh giá đạo đức, hạnh kiểm học sinh chinh xác giáo vìên phảì dựa vào nhiều nguồn thòng tin từ nhiẻu phía khác +Các bước qúa trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh: Bước Xác định các nội dung đánh giá : đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh, kế hoạch đánh giá Bước Xây dụng phiếu đánh giá : Xây dụng phiếu đánh giá, đỏ có các tìêu chí đánh giá, mức điểm cho tìêu chí, quy định múc độ hạnh kiểm theo sổ điểm Bước Đánh giá tại lớp : Cá nhân học sinh tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm mình tự đánh giá, xếp loại - Tổ trưởng điểu hành để bình xét xếp loai các thành viên tổ Sau đỏ ghi bảng tống họp (có diữ kí Tổ trưởng) nộp cho Lóp trưởng - Lớp trưởng tống hợp bảng xếp loại các tổ, thông qua tập thể lớp để thống nhất về xếp loại học sinh Lớp phải ghi biên về việc bình xét, xếp loại hạnh kiểm Sau đỏ Lớp trưởng thu toàn bộ bảng tống hợp tổ biên nộp cho giáo viên nhiệm Bước Lẩy ý kiến các giáo viên bộ môn các thành viên khác Hội đồng Bước Giáo vĩên nhiệm tiếp thu điều chỉnh việc xếp loại hanh kiểm một sổ học sinh mà các giáo vĩên bộ môn các thành vĩên khác trưởng có ý kiến góp ý thêm Bước Trình Hiệu trưởng nhà trưởng duyệt kết đánh giá Bước Ghi nhận xét vào học bạ học sinh :GVCN phải ghi nhận xét chi tiết tùng học sinh bao gồm nội dung:Kết đạt ưu điểm tùng mặt; Những mặt hạn chế; lởi khen, động viên để khẳng định kết học sinh; Đưa lởi khuyên, phương hưỏng, biện pháp để học sinh tiếp tục phấn đấu Bước Thông báo kết xếp loại hanh kiểm được duyệt cho học sinh gia đình học sinh biết giở sinh hoạt lớp cuộc họp cuổi học kì, cuổi năm Hoạt động 2: Xây dựng tiêu chí, thang điểm để xếp loại đạo đức học sinh THCS Hiện việc đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh thục theo Quy chế, đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông Hoạt động 3: Xử lí một số tình phát sinh quá trình đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh THCS Khi xử lí tình huổng, cần đảm bảo tính linh hoạt mềm dẻo, dựa vào quy định nhà trưởng để xử lí xử lí phải đảm bảo mục đích giáo dục, tình phức tạp cần đưa lên Ban giám hiệu nhà trường để giải Đánh giá học sinh khuyết tật: - Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích nỗ lực tiến học sinh - Học sinh khuyết tật có khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục THCS đánh giá, xếp loại theo quy định học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu kết học tập - Học sinh khuyết tật không đủ khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục THCS đánh giá dựa nỗ lực, tiến học sinh không xếp loại đối tượng 4.2- Tự đánh giá : Sau học tập, bồi dưỡng bản thân vận dụng nội dung vào thực tiễn công tác 90 % so với yêu cầu kế hoạch 4.3- Kết đánh giá, xếp loại BDTX giáo viên: MODUL 29 KQ đánh giá Kết quả tự đánh giá của cá nhân Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn Kết quả xếp loại của nhà trường ĐIỂM 9.0 XL Tốt BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Năm học: 2016-2017 Nội dung bồi dưỡng: modul THCS 29 Thời gian bồi dưỡng: từ ngày 01 tháng năm 2017 đến ngày 28 tháng năm 2017 Hình thức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung + tự bồi dưỡng Kết đạt được: Qua thời gian tự học nắm được vấn đề sau: 4.1 Nội dung modul THCS 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục NỘI DUNG 1:VAI TRÒ CỦA VIỆC TỐ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành phát triển nhân cách Hoạt động vai trò của hoạt động đối với sự phát triển nhân cách Bất kì sự vật tượng vận động phát triển không ngừng Bằng vận động thông qua vận động mà sự vật tượng tồn thể đặc tính của nó Bởi vậy, vận động thuộc tính vốn có, phương thức tồn của sự vật tượng Ở người, phương thức đó hoạt động, có nhiều ngành khoa học nghiên cứu về hoạt động sự tác động của hoạt động đối với sự phát triển của người 1.1 Quan điếm Triểt học vai trò hoạt động phát triển người nhân cách người 1.2 Quan điếm Tâm lí học vai trò hoạt động phát triển nhân cách Quan điếm Giáo dục học vai trò hoạt động phát triển nhân cách KẾT LUẬN: Qua phân tích quan điểm trên, có thể khẳng định, hoạt động có vai trò định trực tiếp đến sự hình thành phát triển nhân cách của người Khi sinh ra, người chưa có nhân cách, nhân cách có được người xác định được quan hệ của với người giới xung quanh cách có ý thức Nói cách khác, nhân cách được hình thành phát triển người chủ thể của hoạt động Muốn giáo dục học sinh, nhà giáo dục cần tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú đưa học sinh tích cực tham gia vào hoạt động đó Hoạt động Tìm hiểu vai trò của việc tổ chức hoạt động đối với trình giáo dục nhân cách học sinh THCS Hoạt động giáo dục nhà trường phận của trình giáo dục nhà trường “Hoạt động giáo dục hoạt động người lớn tổ chức theo kế hoạch, chương trình, điều hành chịu trách nhiệm" Điều có nghĩa chủ thể hoạt động giáo dục phải chịu trách nhiệm về hoạt động giáo dục tổ chức điều hành Đó nhà giáo dục, giáo viên chủ thể có liên quan như: cha mẹ học sinh, tổ chức giáo dục xã hội sở giáo dục Hoạt động giáo dục nhà trường đuợc phân làm hai phận chủ yếu: - Các hoạt động giáo dục hệ thống môn học lĩnh vực học tập khác - Các hoạt động giáo dục môn học lĩnh vực học tập, có thể kể đến hoạt động giáo dục nhà trường hoạt động giáo dục thể chất, đạo đức, thẩm mĩ, lao động, dân số, môi trường, pháp luật Hoạt động giáo dục giúp nhà giáo dục sớm phát khiếu của học sinh, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp học sinh phát triển khiếu, sở thích của bản thân học tập sống Hoạt động giáo dục còn phuơng thức gắn kết lực lương giáo dục học sinh đó gia đình - nhà trường - xã hội NỘI DUNG 2: XÂY DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Liệt kê hoạt động giáo dục có thể có trường THCS Hoạt động dạy học Hoạt động giáo dục giờ lên lớp theo chủ điểm Hoạt động văn hoá, văn nghệ Hoạt động thể dục, thể thao Hoạt động lao động sản xuất Hoạt động vui chơi, giải trí Hoạt động trị - xã hội Hoạt động 2: Tìm hiểu vị trí, vai trò, nội dung chương trình, cách thức tiến hành, điều kiện thực hoạt động GDNGLL ở trường THCS Vị trí của hoạt động GDNGLL ở trường THCS Vai trò: Do vị trí quan trọng của hoạt động GDNGLL, xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS, hoạt động GDNGLL đuợc xác định có vai trò to lớn trình giáo dục học sinh góp phần củng cổ kết quả dạy học lớp 1.3 Cùng với hoạt động dạy học, hoạt động GDNGLL tạo sự đổi hài hoà hoạt động nhà trường nhằm tạo trình sư phạm toàn diện, thống hướng vào thực mục tiêu cấp học Cách thức tổ chức điều kiện thực hiện: Để tổ chức hoạt động giáo dục, cần tiến hành theo bước sau: Bước 1: Lập kế hoạch hoạt động Bước 2: Triển khai kế hoạch hoạt động Sau lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động giáo dục, giáo viên triển khai hoạt động theo vấn đề đuợc lập kế hoạch, ví dụ: Họp ban cán sự, thông báo thời gian, địa điểm, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tập thể tham gia, ho trợ, giám sát việc thực nhiệm vụ của học sinh, chuẩn bị tài liệu, phương tiện, Bước 3: Tổ chức hoạt động giáo dục Bước tổ chức hoạt động bước cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ thực hoá dự kiến của giáo viên ở bước Đây bước quan trọng, bao gồm hoạt động có tính thứ tự, có trật tự rõ ràng, cần đảm bảo quy trình tổ chức hoạt động giáo dục Bước 4: Kiểm tra, đánh gía hoạt động Sau kết thức hoạt động, giáo viên có thể tiển hành bước đó kiểm tra, đánh giá Mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá khẳng định sự phát triển của học sinh về mặt nhận thức, thái độ, hành vĩ Tĩnh tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể của học sinh tham gia hoạt động giáo dục sở để đánh giá hạnh kiểm của học sinh Việc đánh giá khách quan công có ý nghĩa khích lệ sự vươn lên của học sinh Việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết, cho giáo viên thông tin về mặt mạnh mặt yếu của việc tổ chức hoạt động giáo dục sở đó có sự điều chỉnh hợp lí, xác định được phương hướng thực cho hoạt động Bước 5: Rút kinh nghiệm Sau thực bước kiểm tra, đánh giá, giáo viên tổng kết lại mặt làm được chưa thực tốt để từ đó khác phục mặt còn hạn chế Rút kinh nghiệm bước cuối giúp giáo viên nhìn nhận cách khách quan về việc tổ chức hoạt động giáo dục Rút kinh nghiệm giúp giáo viên có đuợc thông tin hữu ích, làm cứ học quan trọng cho lần tổ chức hoạt động sau Rút kinh nghiệm ở lất cả buỏc từ bước lập kế hoạch hoạt động, triển khai hoạt động, tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá NỘI DUNG 3: TỐ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Hoạt động 1: Căn cứ để xây dựng quy trình tổ chức hoạt động giáo dục: a) Đặc điểm sinh lý của học smh THCS b) Đặc điểm tâm lý học smh THCS c) Giáo viên cần nắm mục đích, nguyên tắc nội dung tổ chức dạy học d) Điều kiện sở vật chất của nhà trường e) Năng lực giáo viên Hoạt động 2: Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường THCS Bước 1: Khởi động Bước 2: Tổ chức các hoạt động cụ thể Bước 3: Kết thức hoạt động Hoạt động 3: Mô phỏng trình tổ chức hoạt động giáo dục Hoạt động 4: Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục 4.2- Tự đánh giá : Sau học tập, bồi dưỡng bản thân vận dụng nội dung vào thực tiễn công tác 80 % so với yêu cầu kế hoạch 4.3- Kết đánh giá, xếp loại BDTX giáo viên: MODUL 29 KQ đánh giá Kết quả tự đánh giá của cá nhân Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn Kết quả xếp loại của nhà trường ĐIỂM 8.0 XL Khá MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀ LÀM BÀI KIỂM TRA NỘI DUNG BDTX 2016-2017 I- MODULE 16: HỒ SƠ DẠY HỌC - Nghiên cứu kỹ nội dung sau: + Hồ sơ dạy học (HSDH) gì? (tr 159 tài liệu khác có) + HSDH môn học gồm loại nào? Chức loại? (tr 160-162) + Quy trình xây dựng HSDH (tr 163) + Hồ sơ dạy học môn học trường THCS gồm nội dung nào? (từ tr 163-173) + Việc sử dụng, bảo quản bổ sung HSDH thực nào? (từ tr 173-174) + Người giáo viên THCS phải có lực cần thiết xây dựng phát triển HSDH? (từ tr 174-177) + Trình bày khái niệm kế hoạch học điện tử (giáo án điện tử) Quy trình xây dựng giáo án điện tử điểm cần lưu ý biên soạn giáo án điện tử? (từ tr 189-199)) Bài tập module 16: - Phần kiến thức: Tự tìm hiểu trả lời các câu hỏi - Phần vận dụng: + Những thuận lợi khó khăn của giáo viên môn xây dựng hồ sơ dạy học nay? Trong các loại HSDH thầy (cô) quan tâm nhiều loại hồ sơ nào? Vì sao? + Qua thực tế của hoạt động chuyên môn trường, thầy (cô) cho biết sử dụng giáo án điện tử để giảng dạy có hạn chế đề xuất giải pháp để khắc phục II MODULE THCS 20: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC - Trình bày khái niệm thiết bị dạy học - Phân tích vai trò của thiết bị dạy học đổi phương pháp dạy học (từ tr 35) - Thiết bị dạy học tự làm gì? TBDH tự làm cần phải đảm bảo yêu cầy gì? Tự làm thiết bị dạy học có vai trò việc nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học? (từ tr 62) Bài tập module 20: - Phần kiến thức: Tự tìm hiểu trả lời các câu hỏi - Phần vận dụng: + Những ưu điểm hạn chế của việc sử dụng thiết bị dạy học truyền thống thiết bị dạy học đại giảng dạy môn? Đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế của loại thiết bị + Trong xu thế phát triển của thời đại khoa học công nghệ nay, có phải TBDH truyền thống không phù hợp mà nên thay thế hoàn toàn TBDH đại không? Vì sao? III MODULE 35: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS - Phần kiến thức + Kỹ sống gì? Các cách phân loại kỹ sống? + Vai trò mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS? + Những kỹ sống cốt lõi cần hình thành phát triển ở học sinh THCS gì? + Trình bày phương pháp giáo dục kỹ sống cho HS THCS môn học hoạt động giáo dục - Phần vận dụng: Để giúp học sinh có khả ứng phó với “Bạo lực học đường”, với tệ “nghiện game” phổ biến nay, thầy (cô) nên lựa chọn các nội dung, phương pháp giáo dục kỹ sống để giáo dục cho các em?Giải thích cho lựa chọn đó? IV MODULE THCS 36: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH THCS - Phần kiến thức + Trình bày khái niệm giá trị sống phân loại giá trị sống + Vai trò mục tiêu của giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông + Các nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh + Các phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học sở qua môn học hoạt động giáo dục - Phần vận dụng: Thầy (cô) thực giáo dục giá trị sống cho học sinh qua môn dạy hoạt động lên lớp thế nào? Tường thuật lại việc làm đó để minh chứng III LÀM BÀI KIỂM TRA BDTX 2016-2017: - Làm giấy thi theo mẫu quy định hành trường cấp - Mỗi nội dung thi - Đề kiểm tra gởi vào ngày 25/4/2017 - Hạn chót nộp cho tổ trưởng: 10/5/2017 - Tổ trưởng chấm gởi lại cho BGH: 15/5/2017 TRƯỞNG BAN ... pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không biện pháp nâng cao hiệu quả day học mà còn mục tiêu dạy học Trong xã hội đại biến đối nhanh - với sự bùng nổ thông tin,... cách học đó, kiến thức của HS bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa hoc, tư phê phán của HS được rèn luyện phát triển - Các thành viên nhóm chia sẻ suy nghĩ, băn
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng thường xuyên mô đun, bồi dưỡng thường xuyên mô đun, bồi dưỡng thường xuyên mô đun

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay