Đề án Ban Thường vụ Huyện Đoàn

2 108 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 12:12

Xây dựng tập thể BTV Huyện đoàn khóa XXI có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, đủ trình độ năng lực và uy tín; đoàn kết thống nhất‎ chí và hành động, tiêu biểu cho ‎ chí và nguyện vọng của thanh niên TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH BCH ĐOÀN HUYỆN TIÊN YÊN *** Số -ĐA/HĐTN- TY ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Tiên Yên, ngày 14 tháng năm 2017 ĐỀ ÁN Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Căn Đề án BCH Huyện đoàn khóa XXI; - Thực Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vu Huyện ủy Tiên Yên việc lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2017-2022; - Căn tình hình thực tiễn tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên năm qua Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XX xây dựng đề án Ban Thường vu khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022, cu thể: I YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN THƯỜNG VỤ Xây dựng tập thể BTV Huyện đoàn khóa XXI có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất tốt, đủ trình độ lực uy tín; đoàn kết thống nhất chí hành động, tiêu biểu cho chí nguyện vọng của niên; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vu công tác Đoàn phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ tới Ban Thường vu Huyện Đoàn khóa XXI phải bao gồm đồng chí có đủ tiêu chuẩn trình độ, lực, tâm huyết, đồng thời có số lượng, cấu hợp lý; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ hợp lý Bảo đảm yêu cầu kế thừa phát triển, đồng thời bảo đảm ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới đảm bảo tỷ lệ hợp ý độ tuổi II TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ Có đạo đức lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác, có khả hoàn thành tốt nhiệm vu Ban Chấp hành phân công; am hiểu gắn bó với niên, có khả đối thoại định hướng cho niên Có khả cu thể hóa Nghị của Đảng, Nghị của Đại hội Đoàn cấp cấp mình, gắn bó với thực tiễn công tác Đoàn tình hình niên địa phương, đơn vị Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân dám chịu trách nhiệm Có kiến thức tổng hợp nhiều lĩnh vực, có lực công tác xã hội, khả vận động thiếu nhi; am hiểu tình hình địa phương, đơn vị Có uy tín khả quy tu, biết vận động, huy động nguồn lực phuc vu cho hoạt động của tổ chức Đoàn Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên III SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN THƯỜNG VỤ Về số lượng uỷ viên Ban Thường vu khoá XXI: 09 đồng chí Cơ cấu cụ thể: - Cơ quan Thường trực Huyện đoàn, Cơ cấu 03 đồng chí - Đại diện sở Đoàn: 06 đồng chí + Khối vùng thấp: 02 đồng chí (Đoàn Thanh niên xã Đông Hải, Đoàn TN Thị trấn); + Khối vùng cao: 01 đồng chí (Đoàn Thanh niên xã Hà Lâu); + Khối LLVT: 01 đồng chí (Chi đoàn Công an huyện); + Khối Đoàn trường THPT: 01 đồng chí (Đoàn trường THPT Tiên Yên); + Khối Hành nghiệp: 01 đồng chí (Chi đoàn TT y tế huyện) Trên đề án xây dựng Ban Thường vu Huyện đoàn khóa XXI, BCH khóa XX xây dựng./ Nơi nhận: - TT Tỉnh Đoàn (b/c); - TT Huyện ủy (b/c); - Ban TC&KT Tỉnh Đoàn; - Ban Tổ chức Huyện ủy; - Các đ/c Ủy viên BCH khóa XX; - Lưu TM BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ La Thị Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Đề án Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Đề án Ban Thường vụ Huyện Đoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay