THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

14 113 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 11:25

NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) THỰC TRẠNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUỒN TRẢ LƯƠNG 1.1 Nguồn trả lương Điều Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) cấp Nguồn NSNN cấp hàng năm theo dự toán Bộ Y tế phê duyệt giao dự toán, bao gồm: Kinh phí bảo đảm chi hoạt động thường xuyên khoản chi không thường xuyên Căn vào dự toán giao, Phòng Tài - Kế toán lập kế hoạch rút dự toán theo quý gửi KBNN nơi Trường mở tài khoản giao dịch thực rút dự toán theo kế hoạch để chi hoạt động Nhà trường Điều Các khoản thu phí, lệ phí Thu học phí, phí hệ đào tạo tiêu NSNN Thực theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ việc Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Thu phí, lệ phí tuyển sinh đại học Thực theo quy định hành Thu tiền ký túc xá: Thực theo định số 1574/QĐ-ĐHYHN ngày 22/6/2010 Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Lệ phí thi lại sinh viên đại học, lệ phí phúc tra: + Thi lại lần 1: 20.000đ/thí sinh/môn + Thi lại lần trở đi: 40.000đ/thí sinh/môn + Lệ phí phúc tra: 30.000đ/môn Điều Các khoản thu đảm bảo bù đắp chi phí Thu học phí, phí hệ đào tạo tiêu NSNN Thực theo định số 2103/QĐ-ĐHYHN ngày 17 tháng năm 2010 Hiệu trưởng việc ban hành mức thu học phí Trường Đại học Y Hà Nội thực theo hợp đồng kinh tế Nhà trường với cá nhân, tổ chức liên doanh, liên kết đào tạo theo nguyên tắc thỏa thuận Lệ phí thi tốt nghiệp sinh viên đại học: NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) a) Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: 500.000đ/sinh viên b) Đối với sinh viên thi lý thuyết tổng hợp: 400.000đ/sinh viên Thu lệ phí thi, ôn tập xét đề cương tuyển sinh sau đại học Thực theo hướng dẫn quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp chưa có hướng dẫn thực thu theo mức sau: Hệ đào tạo Lệ phí thi 1.Bác sĩ nội trú 100000 đồng 2.Cao học 100000 đồng 3.Chuyên khoa 100000 đồng 4.Nghiên cứu sinh Lệ phí ôn tập Lệ phí xét đề cương 300000 đồng 300000 đồng 300000 đồng 1.500.000 đồng Điều Các khoản thu khác Thu tiền sử dụng phòng họp, hội trường, giảng đường, thiết bị a) Nguyên tắc: - Hội trường, giảng đường, phòng họp ưu tiên phục vụ hoạt động chuyên môn Nhà trường; sử dụng cho đối tượng thuê thời gian Nhà trường kế hoạch sử dụng - Đối với đối tượng bên trường thu theo thoả thuận sở biểu mức thu theo phụ lục đơn vị trực thuộc Trường (có tài khoản, dấu riêng) giảm 50%, đơn vị Trường (không có tài khoản, dấu riêng) có liên kết với tổ chức khác Trường có giảm 20%, thuê 01 buổi tính 70% mức thu - Đây biểu mức thu kế hoạch, tùy theo thời điểm cụ thể nhu cầu thị trường để áp dụng mức thu phù hợp Nếu đơn vị, cá nhân thương thảo mức thu cao mức thu kế hoạch hưởng 50% số chênh lệch tăng b) Bảng quy định mức thu (Phụ lục số 1) Thu tiền dự án sử dụng sở vật chất Nhà trường a) Nguyên tắc: Các dự án làm việc Trường Đại học Y Hà Nội có sử dụng sở vật chất Nhà trường phải nộp tiền sử dụng sở vật chất cho Nhà trường trừ thoả thuận có đối ứng sở vật chất NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) b) Mức đóng góp sau: Nội dung 1) Thuê văn phòng dự án không cam kết đối ứng 2) Thuê văn phòng dự án có cam kết đối ứng 3) Thuê hội trường, phòng họp 4) Điện thoại, điện văn phòng 5) Sử dụng xe ô tô dự án 6) Xe ô tô trường 7) Đóng góp phúc lợi cho trường 8) Các dịch vụ khác Mức thu Mức thu theo giá thị trường, tối thiểu 350.000đ/m2 /tháng Thực phân bổ chi phí điện nước, an ninh trật tự để giảm chi Ngân sách Theo quy định chung thuê Hội trường, phòng họp Thu theo thực tế sử dụng Tự trả tiền xăng bồi dưỡng lái xe Trả tiền thuê xe 10% thu nhập tất đối tượng tham gia dự án (không bao gồm thuế) Theo nội dung quy định quy chế Thu sinh viên, học viên nước ngoài: Thực theo văn hướng dẫn riêng Trường Đại học Y Hà Nội Thu từ hoạt động dịch vụ Ban đời sống: Tùy theo loại hình Ban đời sống đơn vị có liên quan trình Ban Giám hiệu định mức thu hình thức thu Thu từ đóng góp đơn vị nghiệp trực thuộc: a) Đối với đơn vị trực thuộc, có dấu tài khoản riêng Mức thu tối thiểu 50% tổng số chênh lệch thu chi sau thuế b) Đối với đơn vị phụ thuộc, có hoạt động có thu theo đề án Hiệu trưởng phê duyệt (không có dấu tài khoản riêng), mức thu tối thiểu 15% tổng số doanh thu (không bao gồm loại thuế) Đơn vị có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo Quy chế quản lý tài sản hành NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) c) Đối với đơn vị khác có hoạt động thu phí như: Thư viện, Hành tổng hợp Khi có phát sinh hoạt động thu, chi, đơn vị lập phương án trình Ban Giám hiệu phê duyệt nguyên tắc thu đảm bảo chi phí phục vụ đóng góp phúc lợi cho Nhà trường Thu đóng góp từ hoạt động chương trình, đề tài, đề án, hợp đồng lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo dịch vụ, đào tạo chuyển giao công nghệ: Mức thu 10% tổng giá trị hoạt động thuê khoán chuyên môn (không bao gồm thuế) Thu tiền điện, nước đối tượng phép sử dụng chung hệ thống Nhà trường áp dụng đơn giá theo quy định Nhà nước 1.2 Qũy tiền lương Quỹ tiền lương trích từ nguồn tài thu trên: quỹ tiền lương bao gồm tiền lương trả cho cán công nhân viên chức người lao động Bên cạnh có tiền công NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) THỰC TRẠNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 2.1 Tiền lương, tiền công cán bộ, viên chức người lao động 2.1.1 Chi tiền lương cán bộ, viên chức a Cơ sở chi trả lương: - Việc thực chi trả lương khoản phụ cấp theo lương quy định Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ văn hành khác - Đối với đối tượng cử học: Thực theo văn hướng dẫn Nhà nước b Công thức tính: - Đối với việc trả lương cho cán bộ, viên chức: Tiền lương = HCBCV x ML sở Bảng 3: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đơn vị tính: 1000 đồng STT Nhóm ngạch Viên chức loại A3 a Nhóm (A3.1) Hệ số lương Mức lương thực 01/05/2016 b Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 Bậc Bậc Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 7,502 7,937 8,373 8,808 9,244 9,680 Nhóm (A3.2) Hệ số lương 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55 NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) Mức lương thực 01/05/2016 Viên chức loại A2 a Nhóm (A2.1) Hệ số lương Mức lương thực 01/05/2016 b Mức lương thực 01/05/2016 Mức lương thực 01/05/2016 Mức lương thực 01/05/2016 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5,324 5,735 6,146 6,558 6,969 7,381 7,792 8,203 8 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 4,840 5,251 5,662 6,074 6,485 6,897 7,308 7,719 8 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 2,831 3,230 3,630 4,029 4,428 4,827 5,227 5,626 6025.8 2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 2,541 2,916 3,291 3,666 4,041 4,416 4,791 5,166 5,541 5,916 Viên chức loại B Hệ số lương Mức lương thực 01/05/2016 5.08 Viên chức loại A0 Hệ số lương 4.74 Viên chức loại A1 Hệ số lương 4.40 Nhóm (A2.2) Hệ số lương 6,957 7,393 7,828 8,264 8,699 9,135 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 2,250 2,492 2,734 2,976 3,218, 3,460 3,702 3,944 4,186 4,428 4670.6 4,912.6 6 6 6 6 6 Viên chức loại C NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) a Nhóm (C1) Hệ số lương Mức lương thực 01/05/2016 b 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 1,996 2,214 2,432 2,649 2,867 3,085 3,303 3,521 3,738 3,956 4,174 4,392.3 9 Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) Hệ số lương Mức lương thực 01/05/2016 c 1.65 2.00 2.18 2.36 2.54 2.72 2.90 3.08 3.26 3.44 3.62 3.80 3.98 2,420 2,637 2,855 3,073 3,291 3,509 3,726 3,944 4,162 4,380 4,598 4,815.8 8 Nhóm 3: Y công (C3) Hệ số lương Mức lương thực 01/05/2016 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 1,815 2,032 2,250 2,468 2,686 2,904 3121.8 3,339 3,557 3,775 3,993 4,210.8 6 2.1.2 Chi tiền công - Tiền công gồm: Tiền công theo hợp đồng lao động tiền công thuê khoán phục vụ thực nhiệm vụ chung Nhà trường - Thanh toán tiền công: Trên sở nhu cầu công việc, cá nhân, đơn vị lập đề xuất kèm theo dự trù kinh phí trình Lãnh đạo Nhà trường duyệt để tổ chức thực Khi công việc hoàn thành toán theo chi phí thực tế phạm vi dự trù kinh phí lãnh đạo Nhà trường duyệt, có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định hành 2.2 Trả thu nhập tăng thêm 2.2.1 Đối tượng áp dụng: NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) Cán bộ, viên chức biên chế, lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên Cán hưởng lương đơn vị khác biệt phái trường công tác năm hưởng chế độ cán biên chế 2.2.2 Nguyên tắc: - Trả thu nhập tăng thêm cho cá nhân dựa hệ số cấp bậc, chức vụ kết làm việc người lao động - Cán bộ, viên chức thời gian học không trực tiếp làm việc, thời gian nghỉ thai sản, thời hạn tạm đình công tác bị thi hành hình thức kỷ luật cấp có thẩm quyền không hưởng thu nhập tăng thêm - Hàng tháng đơn vị bình bầu phân loại cán bộ, thực nghiêm túc, khách quan sở điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá phân loại cán viên chức, tương ứng Các đơn vị có kết bình xét phân loại Hội đồng thi đua khen thưởng thông qua áp dụng hệ số trả thu nhập tăng thêm theo quy chế Nếu bình xét thi đua áp dụng hệ số trả thu nhập tăng thêm theo mức hoàn thành nhiệm vụ 2.2.3 Phương pháp tính thu nhập tăng thêm: Thu nhập tăng thêm = Mức thu nhập tối thiểu tăng thêm x (Hệ số ngạch bậc + Hệ số chức vụ) X Hệ số trả thu nhập tăng thêm (ABC) a Hệ số trả thu nhập tăng thêm (ABC): + Cán bộ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Hệ số áp dụng 1,5 (tỷ lệ không 30%) + Cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ: Hệ số áp dụng 1,0 + Cán bộ, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: không hưởng b Hệ số ngạch bậc viên chức: NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) Ngạch bậc viên chức Viên chức thử việc (tập sự), viên chức hợp đồng theo ngạch loại B (trung cấp) trở xuống Hệ số 1,0 Kỹ thuật viên, điều dưỡng cao đẳng tương đương Giảng viên, chuyên viên tương đương PGS-Giảng viên chính, chuyên viên tương đương Giáo sư-Giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp tương đương 1,2 1,4 1,6 1,8 a) Hệ số phụ cấp theo chức vụ quyền: Chức vụ quyền + Hiệu trưởng + Phó Hiệu trưởng + Trưởng Khoa, Trưởng phòng, Trưởng Trung tâm (đơn vị hạch toán phụ thuộc), Trưởng Bộ môn thuộc Trường Hệ số 3,0 2,5 2,0 + Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Trung tâm (đơn vị hạch toán phụ thuộc), Phó Trưởng Bộ môn thuộc Trường 1,6 + Trưởng Bộ môn thuộc Khoa, Viện + Phó Trưởng môn thuộc Khoa, Viện 1,4 1,2 2.2.4 Phụ cấp cho cán khối quản lý, phục vụ giảng dạy: 25% mức lương, để đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ, viên chức khối quản lý, phục vụ giảng dạy 2.2.5 Các khoản phụ cấp khác NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) Phụ cấp chức vụ: Thực theo quy định hành Phụ cấp làm thêm giờ: Thực quy định Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 Bộ Tài - Bộ Nội vụ việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm cho cán công chức, viên chức, giáo viên quy giảng Phụ cấp ưu đãi ngành: Thực chế độ phụ cấp theo quy định Nhà nước áp dụng mức phụ cấp cho đối tượng sau: TT Đối tượng Cán giảng dạy đơn vị Cán giảng dạy Bộ môn Lý luận trị Mức phụ cấp 25% 45% Phụ cấp độc hại phụ cấp khác (nếu có): Thực theo qui định hành Phụ cấp cán kiêm nhiệm chức danh tổ chức trị, đoàn thể, hưởng theo quy định tổ chức trị, đoàn thể 2.2 Phương pháp trả lương 10 NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) Tính lương STT Chức vụ Ngạch bậc Loại (*) Cấp bậc A3.1 Bậc Hiệu trưởng Trưởng khoa PGS A2.1 Bậc Trưởng Phòng TCCB Giảng viên A2.2 Bậc Giảng viên Giảng viên A1 Bậc Trả lương theo vị trí việc làm Trả lương theo lực NV Giáo sư Hệ số thu nhập tăng thêm Hệ số Hệ số Chức Tổng ngạch vụ HSTNTT bậc quyền Mức lương Loại Hệ số áp dụng 7,937,600 Hoàn thành NV 1.00 1.80 3.00 5.80 7,018,000 5.76 6,969,600 Hoàn thành NV 1.00 1.60 2.00 4.60 5,566,000 4.34 5,251,400 Hoàn thành NV 1.00 1.40 1.00 (**) 3.40 4,114,000 3,630,000 Hoàn XS thành NV 1.50 1.40 0.00 2.90 3,509,000 Hệ số lương 6.56 3.00 Thu nhập tăng thêm Trả lương theo KQ THCV GHI CHÚ: Mức lương thu nhập tăng thêm tính theo mức lương tối thiểu nhà nước (*) Lấy Bảng 3: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC 11 NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) (**) Lấy Phần 19 Giao dục đào tạo BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO (BẦU CỬ, BỔ NHIỆM) TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC; CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN Vậy Trường ĐH Y Hà Nội trả lương theo Phương pháp trả lương hôn hợp: Vừa trả lương theo vị trí việc làm, vừa trả lương theo lực, vừa trả lương theo KQTHCV STT Chức vụ Mức lương Thu nhập tăng thêm Phục cấp khối quản lý phục vụ giảng dạy ( 25% mức lương ) Tổng Thu nhập Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng Phòng TCCB 7,937,600 6,969,600 7,018,000 5,566,000 0 14,955,600 12,535,600 5,251,400 4,114,000 1312850 10,678,250 Giảng viên 3,630,000 3,509,000 7,139,000 12 NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) 2.5 Đánh giá thực trạng quy chế trả lương Đại học Y Hà Nội - Ưu điểm: Đánh giá xác lực đội ngũ giảng viên từ có cách phân chia tiền lương hợp lí Tạo động lực cho đội ngũ cán giảng viên công tác giảng dạy, làm cho họ cố gắng phấn đấu để đạt kết cao Tạo công nội hệ thống lương thưởng nhà trường, loại trừ bớt yếu tố cảm tính hay thiên vị cá nhân, đồng thời tạo động lực để đội ngũ giảng viên làm việc hiệu hơn, đạt thành tích tốt để có thu nhập cao Phương pháp trả lương theo lực giúp phát cá nhân có lực nhà trường để phát triển đội ngũ kế thừa Áp dụng hài hòa, hợp lí phương pháp trả lương Điều giúp cho công tác trả lương, trả công cho đội ngũ cán trường theo vị trí chức vụ, môn, khoa khác thực cách dễ dàng, khoa học hợp lí - Nhược điểm: Việc trả lương theo phương pháp làm cho giảng viên dễ có xu hướng chạy theo thành tích, ý đến chất lượng sinh viên, ảnh hưởng đến y đức giảng viên Bên cạnh việc trả lương theo vị trí chức danh công việc dễ dẫn đến tình trạng tiêu cực mua chức, mua Trong ngành y ngành đặc thù nên chất lượng giảng giạy giảng viên chất lượng sinh viên sau trường yếu tố quan trọng Giảng viên trường đại học Y Hà Nội có số đặc thù, vừa phải tham gia giảng dạy, vừa phải khám chữa bệnh bệnh viện; Bên cạnh đó, giảng viên phải tham gia thực định bệnh viện như: trực, vùng sâu, vùng xa Như vậy, khẳng định khối lượng lao động giảng viên trường đại học y vất vả nhiều so với giảng viên trường đại học khác Tuy nhiên, nhà trường lại sử dụng phương pháp trả lương theo hệ thống thang bảng lương chung dùng khu vực nhà nước Điều cho thấy vất vả nhiều trách nhiệm giáo viên trường đại học y hưởng chế độ, sách, mức lương giáo viên trường đại học khác Điều dẫn đến tình trạng 13 NHÓM - Tiền lương khu vực công-2-16 (10QL_09) giảng viên- bác sĩ có chuyên môn giỏi có xu hướng tìm kiếm thu nhập tốt từ bên ngoài, không tâm huyết với nghề giảng dạy Phần trả thu nhập tăng thêm Trả lương theo KQ THCV chưa có phân hóa rõ rệt chưa có bảng đánh giá KQ THCV cụ thể ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Nhà trường nên tăng cường chế độ, sách đãi ngộ thỏa đáng giảng viên trường hệ thống thang bảng lương, phụ cấp Tạo động lực cho đội ngũ giảng viên- bác sĩ trường công việc nghiên cứu, giảng dạy, tâm huyết với sinh viên Xây dụng ĐG KQ THCV cụ thể để làm sở trả lương Nên xây dựng phương pháp trả lương dựa vào chất lượng đầu sinh viên trường để đảm bảo chất lượng giảng dạy Về vĩ mô, nhà nước nên trao quyền tự chủ tài cho trường đại học y nói chung, đại học y Hà Nội nói riêng, cho phép trường huy động nguồn lực khác để tăng thu nhập cho giảng viên Bên cạnh cần phải xây dựng thang bảng lương riêng cho giảng viên ngành Y , thể rõ tính đặc thù ngành Y so với ngành nghề khác 14 ... NHÂN DÂN V y Trường ĐH Y Hà Nội trả lương theo Phương pháp trả lương hôn hợp: Vừa trả lương theo vị trí việc làm, vừa trả lương theo lực, vừa trả lương theo KQTHCV STT Chức vụ Mức lương Thu nhập... phương pháp trả lương dựa vào chất lượng đầu sinh viên trường để đảm bảo chất lượng giảng d y Về vĩ mô, nhà nước nên trao quyền tự chủ tài cho trường đại học y nói chung, đại học y Hà Nội nói riêng,... (10QL_09) THỰC TRẠNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 2.1 Tiền lương, tiền công cán bộ, viên chức người lao động 2.1.1 Chi tiền lương cán bộ, viên chức a Cơ sở chi trả lương:
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay