Quản lý tiền lương trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang công an nhân dân

11 166 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 11:22

Quản lý tiền lương khu vực hành chính, nghiệp lực lượng vũ trang công an nhân dân QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH 1.1 Đối tượng quản lý 1.1.1 Đối tượng quản lý Bộ Nội vụ, Sở nội vụ, Phòng Nội vụ Các quan khác (Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…) phận chức khác Bộ, Ngành có tham gia quản lý tiền lương 1.1.2 Đối tượng quản lý Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 1.2 Chức nhiệm vụ quan quản lý tiền lương khu vực hành 1.2.1 Bộ Nội vụ Chịu trách nhiệm soạn thảo văn luật, luật tiền lương cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để trình Quốc hộ, phủ phê duyệt Ban hành phối kết hợp ban hành Thông tư, Thông tư liên Bộ, Quyết định, Công văn, Chỉ thị tiền lương cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Triển khai văn quản lý Nhà nước tiền lương cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đến Sở nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo chuyên môn quản lý tiền lương cho Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trực tiếp thực quản lý Nhà nước tiền lương số quan, cá nhân công chức, viên chức thuộ quản lý trung ương phân cấp hành 1.2.2 Sở Nội vụ Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước tiền lương cán công chức trực thuộc quản lý địa phương theo phân cấp hành Thực nhiệm vụ quản lý tiền lương cán công chức nhà nước Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) giao Chỉ đạo chuyên môn quản lý tiền lương cho phòng nội vụ (hoặc phòng Tổ chức – Lao động – Thương binh xã hội Phòng nội vụ sát nhập với phòng Lao động Thương binh Xã hội) huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 1.2.3 Phòng Nội vụ Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước tiền lương cán công chức trực thuộc quản lý địa phương Thực nhiệm vụ chuyên môn nhiệm vụ khác Sở nội vụ tỉnh giao 1.3 Quản lý tiền lương đơn vị Hành 1.3.1 Quản lý quỹ: Lấy từ NSNN 1.3.2 Cách xếp trả lương Làm công việc giữ chức vụ xếp trả lương theo công việc chức vụ 1.3.3 Cơ chế quản lý biên chế trả lương Chế độ trả lương gắn với kết thực nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức; nguồn trả lương theo quy chế trả lương quan, đơn vị Quy chế trả lương phải gửi quan quản lý cấp trực tiếp để quản lý, kiểm tra thực công khai quan, đơn vị Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm cán bộ, công chức, viên chức thực theo quy định Bộ luật Lao động Cán bộ, công chức, viên chức thực chế độ trực 12giờ/24giờ 24giờ/24giờ thực chế độ trả lương phụ cấp đặc thù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định Chế độ trả lương ngày nghỉ làm việc hưởng lương; chế độ tạm ứng tiền lương thời gian bị đình công tác, bị tạm giữ, tạm giam, thực theo quy định Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Lao động tiền lương Công chức dự bị người thời gian tập thử việc quan nhà nước hưởng chế độ phụ cấp, chế độ trả lương theo quy định Nghị định Đối với quan hành khoán biên chế kinh phí quản lý hành đơn vị nghiệp Nhà nước thực chế độ hạch toán tự chủ tài chính, vào kết tiết kiệm kinh phí hành mức tăng trưởng nguồn thu quyền định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương tối thiểu chung tăng thêm mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương quan, đơn vị theo quy định quan có thẩm quyền QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG KHU VỰC SỰ NGHIỆP 2.1 Đối tượng quản lý 2.1.1 Đối tượng quản lý Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, Sở Lao động Thương binh – Xã hội, Phòng Lao động Thương binh – Xã hội Các quan khác (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…) phận chức khác Bộ, Ngành có tham gia quản lý tiền lương 2.1.2 Đối tượng quản lý Viên chức nhà nước 2.2 Chức nhiệm vụ quan quản lý tiền lương khu vực nghiệp 2.2.1 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội Chịu trách nhiệm soạn thảo văn Luật, luật tiền lương trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt Ban hành phối kết hợp ban hành Thông tư, Quyết định, Công văn, Chỉ thị Bộ, Liên Bộ Tiền lương… Chỉ đạo chuyên môn quản lý tiền lương cho sở Lao động- Thương binh Xã hội Trực tiếp thực quản lý Nhà nước tiền lương số quan doanh nghiệp phân cấp quản lý 2.2.2 Sở Lao động-Thương binh Xã hội: Tiếp nhận nhiệm vụ Bộ giao văn quản lý Nhà nước tiền lương Bộ chủ trì, phối hợp ban hành Thực nhiệm vụ quản lý tiền lương Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) giao Chỉ đạo chuyên môn quản lý nhà nước Tiền lương cho cấc Phòng Lao động – Thương binh Xã hội Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước tiền lương trực tiếp doanh nghiệp phân cấp quản lý 2.2.3 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thực nhiệm vụ quản lý tiền lương ủy ban nhân dân huyện, thị giao Trực tiếp thực quản lý Nhà nước tiền lương doanh nghiệp phân cấp quản lý 2.3 Quản lý tiền lương đơn vị nghiệp 2.3.1 Quản lý quỹ: Một phần NSNN phần nguồn thu từ dịch vụ công 3.3.2 Cách xếp trả lương: Tiền lương theo bậc chức danh nghề nghiệp (trước gọi ngạch viên chức) tính theo mức lương sở nhân với hệ số lương theo bậc chức danh nghề nghiệp xếp Các chế độ phụ cấp lương phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp khu vực, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu đơn vị khác,… Trong đó, phụ cấp ưu đãi theo nghề số ngành cao 70% mức lương hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) Tiền lương theo bậc chức danh nghề nghiệp chế độ phụ cấp lương quy định Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ chế độ tiền lương viên chức văn sửa đổi, bổ sung Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Hiện viên chức làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực sách Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ nên tiền lương cải thiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đến công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Tiền lương tăng thêm sở thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 Chính phủ (đối với tổ chức khoa học công nghệ) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ (đối với đơn vị nghiệp công lập) Theo đó, đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần tăng thêm không lần tiền lương theo chế độ; đơn vị nghiệp tự bảo đảm toàn chi thường xuyên không khống chế mức tiền lương tăng thêm Trong thực tế đơn vị nghiệp công có nguồn thu lớn thu nhập thực tế viên chức cao nhiều lần so với tiền lương theo bậc chức danh nghề nghiệp Ngoài khoản tiền lương nêu trên, viên chức đơn vị nghiệp công lập vận dụng quy định Nhà nước để bổ sung thu nhập như: tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng cho người chủ trì tham gia đóng góp xây dựng văn quy phạm pháp luật, đề án, đề tài, thù lao báo cáo viên giảng viên kiêm nhiệm, tiền hỗ trợ ăn trưa Đối với người giỏi, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao khoản thu nhập lương lớn nhiều so với tiền lương theo bậc chức danh nghề nghiệp 3.3.3 Cơ chế quản lý biên chế trả lương Việc quản lý việc quản lý tài đơn vị nghiệp việc lập dự toán ngân sách tài cho đơn vị,chia thành loại: - Lập dự toán năm đầu thời kỳ ổn định phân loại đơn vị nghiệp: vào chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, nhiệm vụ năm kế hoạch , chế độ chi tiêu tài hành, kết hoạt động nghiệp, tình hình thu chi tài năm trước liền kề , xác định phân loại đơn vị nghiệp - Lập dự toán năm thời kỳ ổn định phân loại đơn vị nghiệp: vào mức kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên thực chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao năm trước liền kề nhiệm vụ tăng giảm năm kế hoạch, đơn vị lập dự toán thu, chi hoạt động thường xuyên năm kế hoạch Ngoài đơn vị nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động hàng năm sau trang trải khoản chi phí hoạt động Hàng năm sau chi trả khoản chi phí hoạt động đơn vị, nộp thuế khoản nộp khác theo quy định phần chênh lệch thu lớn chi: - Trích tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn chi để lập quỹ phát triển hoạt động nghiệp - Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động theo chế độ quy định -Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN NHÂN 3.1 Đối tượng quản lý 3.1.1 Đối tượng quản lý: - Bộ Quốc Phòng Bộ Công An Ban Chỉ huy quân khu Ban Chỉ huy quân sự, Sở Công an tỉnh, thành phố thuộc - Trung ương Ban huy quân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh 3.1.2 Đối tượng quản lý: - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm việc quan, đơn vị - thuộc quân đội nhân dân phạm vi nước Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm việc quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân phạm vi nước 3.2 Chức năng, nhiệm vụ quan QL Nhà nước tiền lương đơn vị LLVT 3.2.1 Chức nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: - Nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành ban hành, tổ chức thực văn quản lý Nhà nước tiền lương LLVT thuộc phạm vi quản lý Trong số trường hợp phối kết hợp với Bộ có liên quan để văn quản lý Nhà - nước tiền lương Quyết định biên chế cho quan, đơn vị cấp quân khu, tỉnh, thành phố, - Cục, Tổng cục, Vụ tương đương Quyết định đề bạt, phong cấp hàm cho sĩ quan theo phân cấp hành Kết hợp với Bộ Tài phân bổ tiền lương cho quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phân cấp hành 3.2.2 Chức nhiệm vụ Ban Chỉ huy quân khu Ban Chỉ huy quân sự, Sở Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương: - Chịu trách nhiệm quản lý tiền lương sĩ quan, hạ sĩ quan quân nhân - chuyên nghiệp địa bàn quản lý theo phân cấp quản lý Quyết định đề bạt, bổ nhiệm, phong cấp hàm theo phân cấp quản lý Quyết định đề bạt, bổ nhiệm, phong cấp hàm theo phân cấp quản lý hành Duyệt biên chế đơn vị thuộc quyền quản lý kết hợp với Sở Tài chính, Kho bạc phân bổ tiền lương cho đơn vị 3.2.3 Chức nhiệm vụ Ban huy quân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh - Thực quản lý tiền lương sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm việc quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp quản lý hành 3.3 Quản lý tiền lương đơn vị LLVT 3.3.1 Quản lý quỹ: - Lấy từ NSNN dành riêng cho LLVT 3.3.2 Cách xếp trả lương: Nguyên tắc xếp trả lương: - Đối với sĩ quan: Giữ cấp hàm trả lương theo cấp hàm Việc nâng lương gắn liền với việc thăng cấp Sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo, huy hưởng lương theo cấp bậc quân hàm, - phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên Cấp hàm sĩ quan giới hạn chức vụ giữ quan - đơn vị thuộc LLVT Theo Luật Sĩ quan, Quân đội nhân dân VN, Luật Công an nhân dân, chức vụ - bố trí bậc quân hàm Trường hợp sĩ quan có bậc quân hàm cao chức vụ đảm nhiệm, đủ • tiêu chuẩn đến thời hạn xét quân hàm, không bổ nhiệm chức vụ cao hơn, không thăng quân hàm, mà xét nâng mức lương Theo quy định hành, trường hợp hai lần nâng lương lần thăng cấp - Đối với quân nhân chuyên nghiệp: Làm việc chức danh nào, nhóm điều kiện lao động xếp lương theo - bậc chức danh đó, nhóm điều kiện lao động Chức danh quân nhân chuyên nghiệp gắn liền với trình độ chuyên môn • nghiệp vụ dượcđào tạo: + Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp phải có tốt nghiệp đại học tương đương + quân nhân chuyên nghiệp trung cấp phải có tốt nghiệp trung cấp tương đương + Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp phải có trình độ sơ cấp chuyên môn, nghiệp - vụ kỹ thuật tương đương Việc nâng bậc lương xác định sở mức lương cấp hàm quy đổi việc nâng cấp hàm quy định luật Sĩ quan Quân đội nhân dân VN, Luật - Công an nhân dân • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hưởng sinh hoạt phí: Được đảm bảo ăn mặc theo định lượng quy định hưởng phụ cấp quân hàm, phụ cấp tiêu vặt - Ngoài ra, phục vụ từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36, hàng tháng thêm khoản phụ cấp 200% tính phụ cấp quân hàm cấp Từ tháng thứ 37 trở đi, khoản phụ cấp hưởng thêm khoản phụ cấp 50% tính phụ cấp quân hàm cấp 3.3.3 Cơ chế quản lý biên chế trả lương - Cơ chế quản lý tiền lương thiết lập sở quản lý biên chế LLVT, - Bộ Quốc phòng Bộ Công an trực tiếp thực đạo trị Biên chế Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ trị phê duyệt sở - đề nghị Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ Chính trị duyệt Tổng biên chế tổng quỹ lương cho Bộ Căn vào kế hoạch duyệt, quan tài cấp phát theo mục lục ngân sách Nhà nước; quan, đơn vị thuộc LLVT nhận lương theo quý từ Kho bạc cấp phát lương hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp - quan, đơn vị Cơ chế quản lý theo ngành dọc thống từ Trung ương đến địa phương, không chịu can thiệp trực tiếp địa phương vấn đề nhân sự, tài tổ chức hoạt động ... nhiệm vụ quản lý tiền lương ủy ban nhân dân huyện, thị giao Trực tiếp thực quản lý Nhà nước tiền lương doanh nghiệp phân cấp quản lý 2.3 Quản lý tiền lương đơn vị nghiệp 2.3.1 Quản lý quỹ: Một... VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN NHÂN 3.1 Đối tượng quản lý 3.1.1 Đối tượng quản lý: - Bộ Quốc Phòng Bộ Công An Ban Chỉ huy quân khu Ban Chỉ huy quân sự, Sở Công an tỉnh, thành phố thuộc - Trung ương Ban... quản lý Nhà nước tiền lương số quan, cá nhân công chức, viên chức thuộ quản lý trung ương phân cấp hành 1.2.2 Sở Nội vụ Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước tiền lương cán công chức trực thuộc quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tiền lương trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang công an nhân dân, Quản lý tiền lương trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang công an nhân dân, Quản lý tiền lương trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang công an nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay