LA đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông hồng

196 110 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NGUYỄN THỊ THANH MAI Chuyên ngành: Kinh tế Đầu tư Mã số: 62310105 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt HÀ NỘI - 2016 iv MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓNG GÓP CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ 10 1.1 Các nghiên cứu nước 10 1.1.1 Các nghiên cứu có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững kinh tế 10 1.1.2 Các nghiên cứu có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững xã hội 14 1.1.3 Các nghiên cứu có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững môi trường 17 1.2 Các nghiên cứu nước 17 1.2.1 Các nghiên cứu nước có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững kinh tế 17 1.2.2 Các nghiên cứu nước có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước phát triển bền vững xã hội 21 1.2.3 Các nghiên cứu nước có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước phát triển bền vững môi trường 23 1.2.4 Các nghiên cứu khác có liên quan đến đóng góp đầu tư trực tiếp nước phát triển bền vững kinh tế - xã hội môi trường 25 1.3 Những kết luận rút khoảng trống nghiên cứu luận án 28 1.3.1 Đánh giá chung nghiên cứu FDI với PTBV công bố 28 1.3.2 Khoảng trống lý luận thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 v CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ 32 2.1 Khái niệm FDI vai trò FDI nhìn từ góc độ quốc gia phát triển 32 2.1.1 Khái niệm FDI 32 2.1.2 Vai trò FDI 33 2.2 Khái niệm phát triển bền vững cấu thành nội dung phát triển bền vững vùng kinh tế 39 2.2.1 Khái niệm phát triển bền vững vùng kinh tế 39 2.2.2 Các cấu thành nội dung phát triển bền vững vùng kinh tế 41 2.3 Đóng góp FDI vào phát triển bền vững vùng 44 2.3.1 Đóng góp FDI vào phát triển kinh tế bền vững tiêu chí đánh giá 44 2.3.2 Đóng góp FDI vào phát triển xã hội bền vững tiêu chí đánh giá 48 2.3.3 Đóng góp FDI vào phát triển môi trường bền vững tiêu chí đánh giá 51 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát huy đóng góp FDI vào phát triền bền vững vùng kinh tế 55 2.4.1 Chiến lược thu hút sử dụng FDI đóng góp vào PTBV vùng kinh tế 55 2.4.2 Tiềm vùng 58 2.4.3 Liên kết vùng 60 2.4.4 Chính sách phát triển vùng 62 2.4.5 Tư nhận thức nhà lãnh đạo địa phương vùng.63 2.5 Kinh nghiệm đóng góp FDI vào phát triển bền vững số vùng học kinh nghiệm cho vùng ĐBSH 64 2.5.1 Kinh nghiệm đóng góp FDI vào phát triển bền vững số quốc gia 64 2.5.2 Bài học kinh nghiệm cho vùng đồng sông Hồng 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 vi CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2003-2014 76 3.1 Thực trạng đầu tư trực tiếp nước vào vùng Đồng sông Hồng 76 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng Đồng sông Hồng ảnh hưởng đến thu hút FDI 76 3.1.2 Chính sách thu hút FDI đóng góp vào PTBV vùng đồng sông Hồng 83 3.1.3 Tình hình FDI vùng đồng sông Hồng 95 3.2 Thực trạng đóng góp FDI vào phát triển bền vững vùng Đồng sông Hồng 106 3.2.1 Về kinh tế 106 3.2.2 Về xã hội 121 3.2.3 Về môi trường 123 3.3 Đánh giá thực trạng FDI với phát triển bền vững vùng Đồng sông Hồng 130 3.3.1 Kết đạt nguyên nhân 130 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 135 KẾT LUẬN CHƯƠNG 140 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 141 4.1 Định hướng quan điểm đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 141 4.1.1 Căn xây dựng định hướng đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 141 4.1.2 Quan điểm đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 152 vii 4.1.3 Định hướng đầu tư trực tiếp nước với phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 154 4.2 Một số giải pháp tăng cường đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 159 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước với phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 159 4.2.2 Nhóm giải pháp đầu tư trực tiếp nước cho phát triển bền vững kinh tế vùng đồng sông Hồng 166 4.2.3 Giải pháp đầu tư trực tiếp nước cho phát triển bền vững xã hội vùng đồng sông Hồng 172 4.2.4 Giải pháp đầu tư trực tiếp nước cho phát triển bền vững môi trường vùng đồng sông Hồng 172 KẾT LUẬN CHƯƠNG 174 TÀI LIỆU THAM KHẢO 176 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tốc độ tăng giảm dự án FDI vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2007-2015 97 Bảng 3.2: Các tỉnh/thành phố có quy mô vốn FDI bình quân dự án FDI cao vùng đồng sông Hồng giai đoạn 1988-2015 100 Bảng 3.3: FDI vào vùng ĐB Sông Hồng theo hình thức đầu tư (lũy kế dự án hiệu lực từ 01/01/1988 đến 31/12/2014) 103 Bảng 3.4: Vốn FDI tỉnh/thành phố khu vực đồng sông Hồng năm 2003 2014 105 Bảng 3.5: Hệ số ICOR vốn FDI theo vùng kinh tế 107 Bảng 3.6: Logarit số 10 (Ln) yếu tố VA - K1 - K2 - L1 - L2 vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2000-2014 109 Bảng 3.7: Kết mô hình hồi quy yếu tố VA - K1 - K2 - L1 - L2 vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2000-2014 110 Bảng 3.8: Giá trị tăng thêm (VA); Vốn (K) Lao động (L) vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 112 Bảng 3.9: Logarit số 10 (Ln) yếu tố VA - K L vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 113 Bảng 3.10 Tăng trưởng yếu tố VA - K L FDI vùng đồng sông Hồng theo giai đoạn 114 Bảng 3.11: Đóng góp yếu tố VA - K L vào tăng trưởng (VA) FDI vùng đồng sông Hồng theo giai đoạn 114 Bảng 3.12: Tỷ lệ đóng góp FDI vùng đồng sông Hồng vào tăng trưởng vùng tăng trưởng FDI Việt Nam giai đoạn 2003-2014 116 Bảng 3.13: Tổng vốn FDI vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 117 Bảng 3.14: Nộp ngân sách địa phương khu vực FDI vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 118 viii Bảng 3.15: Số lao động bình quân doanh nghiệp FDI vùng đồng sông Hồng so với nước vùng kinh tế khác giai đoạn 2003-2014 119 Bảng 3.16: Thu nhập bình quân lao động doanh nghiệp FDI vùng đồng sông Hồng so với nước vùng kinh tế khác 120 Bảng 3.17: Một số tiêu hiệu khu vực FDI vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 121 Bảng 3.18: Hệ số bất bình đẳng phân phối thu nhập (hệ số GINI) phân theo vùng kinh tế 123 Bảng 4.1: Giá trị dự báo số tiêu 151 ix DANH MỤC BIỂU, HÌNH Hình 1.1: Khung nghiên cứu luận án Biểu đồ 3.1: Số doanh nghiệp FDI chia theo vùng kinh tế giai đoạn 2003 – 2015 79 Biểu đồ 3.2 :Số lao động thuộc khu vực FDI chia theo vùng kinh tế giai đoạn 2003 - 2015 80 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ vốn FDI thực vốn đăng ký khu vực đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 95 Biểu đồ 3.4: Quy mô vốn thực bình quân dự án FDI vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 99 Biểu đồ 3.5: Cơ cấu vốn FDI theo ngành vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 101 Biểu đồ 3.6: Vốn FDI vào vùng ĐB Sông Hồng phân theo địa phương (lũy kế dự án hiệu lực từ 01/01/1988 đến 31/12/2014) 104 Biểu đồ 3.7: Cơ cấu lao động FDI chia theo khu vực vùng đồng sông Hồng giai đoạn 2003-2014 122 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Trong định số 795/QĐ Thủ tướng Chính phủ “ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng sông Hồng đến năm 2020” rõ : Vùng Đồng sông Hồng (ĐBSH) bao gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình Quảng Ninh, cửa ngõ phía biển Đông với giới cầu nối trực tiếp hai khu vực phát triển động khu vực Đông Nam Á Đông Bắc Á Vùng ĐBSH có dân cư đông đúc, có lịch sử phát triển lâu đời gắn với công xây dựng bảo vệ đất nước Bên cạnh đó, vùng ĐBSH có Thủ đô Hà Nội tỉnh, thành phố quan trọng thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh tạo cho vùng có vị trí, vai trò quan trọng, vùng trung tâm đầu não trị, kinh tế, văn hóa khoa học công nghệ nước Với quan Trung ương, trung tâm điều hành nhiều tổ chức kinh tế trung tâm, sở đào tạo, nghiên cứu triển khai lớn quốc gia, Vùng ĐBSH đã, tiếp tục giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng nghiệp phát triển nước Trong năm vừa qua, vùng ĐBSH vùng kinh tế nước dẫn đầu thu hút FDI số lượng dự án qui mô vốn đầu tư Khu vực doanh nghiệp có vốn FDI vùng ĐBSH có đóng góp tích cực vào tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội vùng Tuy nhiên, kết thu hút FDI trình hoạt động khu vực doanh nghiệp có vốn FDI vùng ĐBSH xuất biểu tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến PTBV vùng khía cạnh: kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Mặc dù vậy, kết thu hút FDI vào vùng ĐBSH năm qua khả quan, song cấu đầu tư theo ngành khu vực FDI vùng cân đối, tập trung chủ yếu vào ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ngành gia công lắp ráp mà điển hình là: giày da, dệt may, linh kiện điện tử, chưa trọng thu hút FDI vào phát triển ngành công nghiệp gây hại đến môi trường, ngành sử dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng cao Thực tế chứng minh, sau nhiều năm thu hút, FDI tác động đến tăng trưởng vùng chưa thực tác động đến PTBV, vùng ĐBSH chưa thực trở thành trung tâm công nghiệp đại, có sức lôi tác động lan tỏa đến ngành công nghiệp vùng lân cận phát triển Hầu hết FDI vào ngành công nghiệp có nguy gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt ngành công nghiệp khai khoáng, nhiệt điện, hóa chất, Số lượng qui mô dự án FDI tập trung vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, cấp nước xử lý chất thải, y tế trợ giúp xã hội, nhỏ bé Bên cạnh đó, hoạt động khu vực doanh nghiệp có vốn FDI xuất ảnh hưởng tiêu cực đến PTBV vùng ĐBSH thể mặt sau: Về mặt kinh tế: xuất ngày nhiều doanh nghiệp FDI “lỗ giả, lãi thật”, trốn thuế làm thất thu ngân sách Nhà nước, tượng nợ xấu chuyển giá doanh nghiệp FDI phổ biến có biểu ngày gia tăng Khu vực doanh nghiệp FDI chưa thực tạo tác động lan tỏa lớn kinh tế vùng Mối liên kết doanh nghiệp nước với doanh nghiệp FDI lỏng lẻo Về mặt xã hội: khu vực FDI góp phần tạo mở giải công ăn việc làm cho người lao động vùng, song chưa trọng đến việc nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động; đời sống vật chất tinh thần người lao động chưa quan tâm cách thỏa đáng Về mặt môi trường: ý thức chấp hành pháp luật BVMT doanh nghiệp có vốn FDI chưa tốt với biểu chưa quan tâm đầu tư cho công tác BVMT, cố tình vi phạm pháp luật BVMT ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái sức khỏe dân cư vùng Tất tác động tiêu cực rào cản tiềm ẩn nguy cơ, thách thức to lớn PTBV vùng ĐBSH Xuất phát từ vấn đề thực tiễn đây, việc làm rõ đóng góp 174 trường đầu tư Đối với dự án có khả triển khai gặp khó khăn, cần tập trung xử lý dứt điểm để dự án sớm vào hoạt động KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 4, sở đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước với PTBV vùng ĐBSH giai đoạn 2006-2014, tác giả đưa giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước gắn với PTBV vùng ĐBSH với đóng góp chủ yếu sau: Đưa quan điểm định hướng đầu tư trực tiếp nước với PTBV vùng ĐBSH Đề xuất nhóm giải pháp vùng nhằm tăng cường đầu tư trực tiếp nước phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng số giải pháp nhằm tằng cường đầu tư trực tiếp nước phát triển bền vững cho tỉnh vùng đồng sông Hồng bao gồm: +, Đối với vùng: Một là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật sách liên quan đến hoạt động FDI gắn với phát triển bền vững Hai là, xây dựng chiến lược FDI qui hoạch thu hút FDI cho vùng nhằm đảm bảo phát triển bền vững Ba là, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước Hiệu lực quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước vùng đồng sông Hồng tốt kết hợp với việc xây dựng áp dụng Bộ tiêu theo dõi, đánh giá hiệu đầu tư khu vực FDI tới phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng đề cập Bốn là, cải thiện sở hạ tầng để tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước với phát triển bền vững Năm là, xây dựng thể chế, chế thực liên kết vùng + Đối với tỉnh vùng: 175 Một là, nâng cao chất lượng quy hoạch không gian phát triển kinh tế vùng đồng sông Hồng với phát triển bền vững Hai là, thu hút đầu tư trực tiếp nước vào vùng đồng sông Hồng với mục tiêu phát triển bền vững Ba là, phối hợp bộ, ngành với địa phương vùng đồng sông Hồng Bốn là, tăng cường quản lý doanh nghiệp FDI hoạt động vùng đồng sông Hồng Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng sông Hồng đáp ứng yêu cầu đầu tư trực tiếp nước với phát triển bền vững Sáu là, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ 176 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Phương Anh (2012), Phát triển nguồn nhân lực vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nước ta, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Vũ Đình Ánh (2012), “Chống chuyển giá số vấn đề tài liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (517) Lê Xuân Bá (2006), Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Nxb Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội Lê Xuân Bá (2009), Quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà Nội Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo tình hình thu hút đầu tư hiệu đầu tư trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1997-2011 Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Báo cáo Kết thực nhiệm vụ năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo tình hình thu hút đầu tư sử dụng vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20012011, tháng 9/2012 Trần Thanh Bình (2007), Nghiên cứu tác động vốn đầu tư trực tiếp nước đến mục tiêu phát triển bền vững xã hội Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà Nội Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2006), Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh đầu tư trực tiếp nước - Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 10 Đỗ Đức Bình (2010), “Tái cấu đầu tư trực tiếp nước Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (151) 11 Bộ Chính trị (1998), Tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kỳ CNH, HĐH, Chỉ thị số 36-CT/TW 177 12 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 54-NQ/TW ngày 14 tháng năm 2005 phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng sông Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 13 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2009), Báo cáo kết điều tra tình hình thực pháp luật lao động doanh nghiệp 14 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011), Báo cáo kết điều tra tình hình thực số nội dung Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội lao động, tiền lương loại hình doanh nghiệp 15 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2012), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ công tác điều phối giai đoạn 2006-2010, kế hoạch phát triển công tác điều phối giai đoạn 2012-2015, số 2319/BC-BKHĐT 16 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đánh giá sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước quan điểm phát triển bền vững Việt Nam, Dự án Hỗ trợ xây dựng thực chương trình Nghị 21 Quốc gia Việt Nam VIE/01/021 17 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2012), Đề án Đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước Việt Nam định hướng đến năm 2020 18 Nguyễn Thị Cành, Trần Hùng Sơn (2009), “Vai trò đầu tư trực tiếp nước phát triển tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số tháng 19 Phạm Thành Công (2011), “Kinh tế xanh: định hướng phát triển bền vững kỷ mới”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (401), tr.22-28 20 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Định hướng Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam 21 Đặng Ngọc Dinh, Đánh giá tính bền vững môi trường đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Hội thảo khoa học nghiên cứu phục vụ hoạch định sách PTBV Việt Nam 22 Dự án VIE 01/021, Bộ Kế hoạch Đầu tư - Học viện CTQG Hồ Chí Minh (2006), Bài giảng phát triển bền vững 23 Lâm Thùy Dương (2011), “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Quy hoạch phát triển phải thể hiệu quả”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (503), tr.15-18 178 24 Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (1997), Đầu tư trực tiếp nước với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X Đảng Cộng sản Việt Nam 27 Tống Quốc Đạt (2005), Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước theo ngành Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 28 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 29 Đào Văn Hiệp (2011), “Xu hướng vận động đầu tư trực tiếp nước giới giải pháp thu hút vào Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (401), tr.13-21 30 Đào Văn Hiệp (2012), “Tác động FDI tới việc chuyển dịch cấu kinh tế ngành Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (404) 31 Lê Thu Hoa (2003), Mối quan hệ phát triển có trọng điểm phát triển toàn diện vùng lãnh thổ nước ta thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học KTQD Hà Nội 32 Lê Thị Thu Hoa (2007), Kinh tế vùng Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn, Nxb Lao động, tr.7 33 Lê Quốc Hội (2008), “Lan tỏa công nghệ từ đầu tư trực tiếp nước Việt Nam: ước lượng kiểm định ngành công nghiệp chế biến”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (135), tháng 34 Nguyễn Quang Hồng (2009), “Phát triển công nghiệp phụ trợ: Giải pháp quan trọng DNVN việc hấp thụ công nghệ từ FDI, Tạp chí Quản lý Kinh tế, (27) 35 Nguyễn Thị Hường, Bùi Huy Nhượng (2003), “Những học rút qua so sánh tình hình đầu tư trực tiếp nước Trung Quốc Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (68) 36 Vũ Văn Hưởng (2007), “Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế: Nhìn từ mô hình kinh tế lượng”, Tạp chí Tài chính, (518), tr.35-36 179 37 Nguyễn Thường Lạng (2011), “Nâng cao chất lượng vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (171), tr.41-47 38 Nguyễn Thường Lạng (2013), Một số vấn đề đặt phân cấp quản lý đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (541) 39 Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương (2009), Kết khảo sát tình hình đời sống công nhân khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương 40 Vũ Chí Lộc (1997), Giáo trình ĐTNN, Nxb Giáo dục, Hà Nội 41 Ngô Thắng Lợi (2011), “Những khía cạnh thiếu bền vững phát triển vùng Kinh tế trọng điểm Việt Nam số khuyến cáo sách”, Tạp chí Quản lý kinh tế, (43), 16-28 42 Nguyễn Mại (2003), “FDI tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Báo Đầu tư, 2412-2003 43 Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Việt Hùng (2008), “FDI - Những hội thách thức cho doanh nghiệp nội địa”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (135) 44 Nguyễn Văn Nam (2008), “Bàn tiêu chí phát triển bền vững vùng Kinh tế trọng điểm Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (134), tr.3-6 45 Nguyễn Văn Nam, Lê Thu Hoa (2009), “Phát triển bền vững vùng Kinh tế trọng điểm: kinh nghiệm nước quan điểm Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (373), tr 47-52 46 Nguyễn Văn Nam, Ngô Thắng Lợi (2010), Chính sách phát triển bền vững vùng Kinh tế trọng điểm Việt Nam, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội 47 Nguyễn Văn Nam, Ngô Thắng Lợi (2010), “Phát triển vùng Kinh tế trọng điểm Một giải pháp cho mô hình phát triển toàn diện Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (154), tr.9-15 48 Phan Minh Ngọc, Quan hệ FDI chênh lệch thu nhập Việt Nam - Một số chứng định lượng 49 Phan Minh Ngọc, Sau gia nhập WTO: Mối quan hệ FDI bất bình đẳng thu nhập 50 Phùng Xuân Nhạ (2000), Đầu tư trực tiếp nước phục vụ CNH, HĐH Malaysia, Nxb Thế giới, Hà Nội 51 Phùng Xuân Nhạ (2001), Đầu tư quốc tế, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 180 52 Đoàn Ngọc Phúc (2004), “Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam - Thực trạng, vấn đề đặt triển vọng”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (315) 53 Hà Phương (2008), “Phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (426) 54 Chu Thượng Văn, Trần Tích Hỷ (1997), Sự phát triển Trung Quốc tách rời giới (bản dịch), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Quốc hội (2006), Luật đầu tư, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo trạng môi trường Vĩnh Phúc 57 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo trình độ công nghệ chuyển giao công nghệ doanh nghiệp ĐTNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 58 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương (2010), Báo cáo Kết công tác năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011 59 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo việc thực sách Pháp luật lao động cho người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh 60 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo tình hình lao động doanh nghiệp FDI phát triển nguồn nhân lực 61 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo việc chấp hành pháp luật môi trường doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh 62 Sở Tài nguyên Môi trưởng tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo tình hình đầu tư cho BVMT dự án FDI địa bàn tỉnh 63 Nguyễn Đình Tài (2013), “Chống chuyển giá doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (541) 64 Nguyễn Văn Thanh (2001), Vai trò FDI phát triển kinh tế bền vững nước Đông Nam Á học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Thương mại, Hà Nội 65 Ngô Công Thành (2005), Định hướng phát triển hình thức đầu tư trực tiếp nước Vịêt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 181 66 Phan Hữu Thắng (2012), “Lợi thách thức môi trường đầu tư Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (517) 67 Phan Hữu Thắng (2012), “25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Góc nhìn từ quản lý nhà nước”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (531+532) 68 Trương Mạnh Tiến (2002), Môi trường qui hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững - Một số sở lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Nguyễn Phú Tụ, Huỳnh Công Minh (2010), “Mối quan hệ đầu tư trực tiếp nước với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (239) 70 Bùi Anh Tuấn (1999), Tạo việc làm cho người lao động qua vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 71 Bùi Anh Tuấn, Phạm Thái Hưng (2004), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài: cần có cách tiếp cận thận trọng hơn”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (312), tr.50-64 72 Nguyễn Anh Tuấn (2007), “Chuyển giao công nghệ qua FDI: thực tiễn số nước phát triển Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (344), tr.51-67 73 Trần Minh Tuấn (2010), “Tác động đầu tư trực tiếp nước kinh tế Việt Nam năm qua”, Tạp chí Quản lý kinh tế, (35) 74 Nguyễn Minh Tuấn (2010), “Tác động ngược hoạt động ĐTNN tới phát triển bền vững Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (155) 75 Tạ Đình Thi (2007), Chuyển dịch cấu kinh tế quan điểm phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 76 Tạ Đình Thi, Bàn phát triển bền vững vùng KTTĐ Bắc Bộ, http://www.nea.gov.vn 77 Phạm Quang Thịnh (2008), “ĐTNN vùng kinh tế trọng điểm: nhìn từ góc độ quản lý nhà nước”, Tạp chí Lý luận trị, (9), tr.52-58 78 Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Văn Phú (2006), Phát triển kinh tế vùng trình CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 182 79 Thủ tướng Chính phủ (1997), Quyết định số 747/TTg ngày 11 tháng năm 1997 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ thời kỳ 1996-2010 80 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004, Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam 81 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2004 phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 82 Nguyễn Mạnh Toàn (2010), “Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào địa phương Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, (540) 83 Tổng Cục thống kê (2011), Niên giám Thống kê Việt Nam 2010, Nxb Thống kê, Hà Nội 84 Tổng Cục thống kê, Báo cáo FDI năm đầu kỷ XXI 85 Nguyễn Đoan Trang (2011), “Việt Nam xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI toàn cầu khu vực”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (496), tr.20-22 86 Đỗ Thu Trang, Lâm Thùy Dương (2011), “Về hiệu đầu tư trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2001-2010”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (509), tr.15-41 87 Nguyễn Xuân Trung (2012), Nâng cao chất lượng FDI Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 88 UBND Thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo tổng kết 25 năm (1987-2011) thu hút đầu tư trực tiếp nước địa bàn thành phố Hà Nội 89 UBND tỉnh Bắc Ninh (2011), Báo cáo đánh giá tình hình thu hút vốn FDI: Phương hướng, mục tiêu giải pháp thời gian tới 90 UBND tỉnh Hải Dương, Báo cáo tổng kết 20 năm ĐTNN tỉnh Hải Dương (19872007) 91 UNCTAD (1999), Phạm vi định nghĩa, Liên hợp quốc, Newyork Geneva 92 Văn phòng UBNN Hợp tác Đầu tư (1992), Các văn pháp lý đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Hà Nội 183 93 Văn phòng Chính phủ (2003), thông báo số 108/TB-VPCP ngày 30 tháng năm 2003 kết luận Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, mở rộng vùng KTTĐ Bắc Bộ 94 Hà Thị Cẩm Vân, Lê Mai Trang (2013), “Nhận diện “điểm nghẽn” thu hút FDI vào Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, (541) 95 Viện Công nhân Công đoàn (2007), Báo cáo kết khảo sát thực tế quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn ĐTNN 96 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (1996), Chính sách cấu vùng kinh nghiệm quốc tế vận dụng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách khoa học công nghệ (2001), Thế giới bền vững: định nghĩa trắc lượng phát triển bền vững, Sách dịch xuất tiếng Việt 98 Viện Ngôn ngữ, Trung tâm từ điển học (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, tr.1132 99 Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam - học hỏi sáng tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 Ngô Doãn Vịnh (2005), Bàn phát triển kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 101 Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Xuân Thắng (2001), “FDI ngành công nghệ điện tử Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Phát triển, (3) 102 TS Nguyễn Hồng Minh ( 2008 ), “ Chương trình khóa học: Đầu tư nước chuyển giao công nghệ” 103 http://www.tapchicongsan.org.vn ngày 29-11-2008, Nâng cao lực liên kết ba vùng KTTĐ Bắc, Trung, Nam 104 http://vietbao.vn, Vùng KTTĐ Bắc Bộ: Tư kinh tế đổi Vùng KTTĐ phía Bắc cần phát triển ngành công nghệ cao 105 http://vietbao.vn/The-gioi/Trung Quoc nuoc thu hut FDI lon nhat the gioi 106 http://tcdn4.net 107 http://www.baomoi.com 108 http://vi.wikipedia.org 184 109 http://www.anhp.vn 110 http://www.baomoi.com/Hai-Duong-Phat-hien-95-doanh-nghiep-co-dau-hieuchuyen-gia, ngày 18-4-2012 111 http://www.baohaiquan.vn/pages/ho-tro-tai-chinh-de-phat-trien-cong-nghiepho-tro.aspx, ngày 12-4-2013 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 112 Agosin, M R and Maver, R (2000), "Foreign Investment in Developing Countries: Does it crowd in Domestic Investment", UNCTAD Discussion Paper, No 146 112 Agrawal, P (2000), "Savings, Investment and Growth in South Asia", Indira Gandhi Institute of Development Research, Available on the website of The Eldis Gateway to Development Information, http://www.eldis.org/ static/DOC9056.htm, on 18-07-2006 114 Aizenman, J and Noy, I (2006), "FDI and Trade - Two-way Linkages?", Quarterly Review of Economics and Finance, No 46 (2006), pp 317-337 115 Amiti, M and Wakelin, K (2003), "Investment Liberalization and International Trade", "Journal of International Economics, No 61 (2003), pp 101-126 116 Berthelemy, J.C and Demurger, S (2000), "Foreign Direct Investment and Economic Growth: Theory and Application to China", Review of Development Economics, Vol 4, No 2, pp 140-155 117 Blomstrom, M and Persson, H (1983), "Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry", World Development, Vol 11, N 6, pp 493-501 118 Blomstrom, M and Wang J Y (1989), "Foreign Investment andTechnology Transfer: A Simple Model", NBER Working Paper Series, No 2958 119 Blomstrom, Magnus; Lipsey, E Robert; and Zejan, M (1992), "What Explains Developing Countries Growth?", NBER Working paper, No 4132 120 Bornschier, V (1980), "Multinational Corporations and Economic Growth: A Cross-National Test of the Decapitalization Thesis", Journal of Development Economics (1980), 191-210 185 121 Borensztein, E.; De Gregorio, J.; and Lee, J W (1995), "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?", NBER Working Paper Series, No 5057 122 Buckley, P J.; Clegg, J.; Wang, C.; and Cross, A R (2002), "FDI, Regional Differences and Economic Growth: Panel Data and Evidence from China", Journal of Transnational Corporation, Vol 2, No 1, pp 1-28 123 Buffie, E F (1993), "Direct Foreign Investment, Crowding out, and Underemployment in the Dualistic Economy", Oxford Economic Papers, New Series, Vol 45, No 4, pp 639-667 124 Campos, N F and Kinoshita, Y (2002), "Foreign Direct Investment as Technology Transferred: Some Panel Evidence from Transition Economies" William Davidson Institute Working Paper, No 438 125 Compos, N and Kinoshita, Y (2002), "Foreign Direct Investment as Technology Transferred: Some Panel Evidence from Transition Economies", the Manchester School, Vol 70, No 3, pp 398-419 126 De Mello, L (1999), "Foreign Direct Investment Led-growth: Evidence from Time-series and Panel Data", Oxford Economic Paper, No 51 (1999), pp 133151 127 Dees, S (1998), "Foreign Direct Investment in China: Determinants and Effects", Economics of Planning, No 31, pp 175-194 128 Dutt, A K (1997), "The Pattern of Direct Foreign Investment and Economic Growth", World Development, Vol 25, No 11, pp 1925-1936 129 Frankel, J A.; Dooley, M.; and Mathieson (1986), "International Capital Mobility in Developing Countries vs Industrial Countries: What Do Savinginvestment Correlations Tell Us?", NBER Working Paper Series, No 2043 130 Freenstra, R C and Hanson, G H (1995), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras", NBER Working Paper Series, No 5122 131 Fukao, K., Ishido, H., andIto, K (2003), "Vertical Intra-industry Trade and Foreign Direct Investment in East Asia", Journal of Japanese and International Economies, 17 (2003), pp 468-506 186 132 Goldberg, L S and Klein, M W (1997), "Foreign Direct Investment, Trade and Real Exchange Rate Linkages in Southeast Asia and Latin America", NBER Working paper, No 6344 133 Graham, E M and Wada, E (2001), "Foreign Direct Investment in China: Effects on Growth and Economic Performance", in Achieving High Growth: Experience of Transitional Economies in East Asia, Peter Drysdale, ed, Oxford University Press 134 Hirschman, A O (1963), The Strategy of Economic Growth, New Haven and London: Yale University Press 135 Jansen, K (1995), "The Macroeconomic Effects of Direct Foreign Investment: The Case of Thailand", Journal of World Development, Vol 23, No 2, pp 193-210 136 Jovanovic, B and Rob, R (1989), "The Growth and Diffusion of Knowledge" The Review of Economics Studies, Vol 56, No 4, pp 569-582 137 JICA (2003), The study on FDI promotion strategy in The Socialist Republic of Vietnam 138 Le Van Chien (2011), The effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth and Income Convergence in The Association of Southeast Asian Nations, The National Political Publishing House, Ha Noi 139 Lipsey, R E., and Sjoholm, F., (2004), "Foreign Direct Investment, Education and Wages in Indonesian Manufacturing", Journal of Development Economics, No 73 (2004), pp 415-422 140 Li, X and Liu, X (2005), "Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship", World Development, Vol 33, No 3, pp 393-407 141 Liu, X., Wang, C., and Wei, Y (2001), "Causal Links between Foreign Direct Investment and Trade in China", China Economic Review, No 12 (2001) 190-202 142 Markusen, J R., (1997), "Trade versus Investment Liberalization", NBER Working Paper, No 6231 143 Markusen, J R (2002), "Multinational Firms and the Theory of International Trade", MIT Press, Cambridge 187 144 Nguyễn Thi Phương Hoa (2004), Foreign Direct Investment and its Contributions to Economic Growth and Poverty Reduction in Vietnam (19862001), Peter Lang, Frankfurt am Main, Germany 145 Nelson R R and Phelps, E S (1966), "Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth", the American Economic Review, Vol 56, No 1/2, pp 69-75 146 Nunnenkamp, P and Spatz, J (2003), "Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries: How Relevant Are Host-country and Industry Characteristics?", Kiel Working Paper, No 1176 147 Papanek, G F (1973), "Aid, Foreign Private Investment, Savings, and Growth in Less Developed Countries", the Journal of Political Economy, Vol 81, No 1, pp 120-130 148 Ramirez, M D (2000), "Foreign Direct Investment in Mexico: A Cointegration Analysis", the Journal of Development Studies, Vol 37, No 1, pp 138-162 149 Razin, A (2002), "FDI Contribution to Capital Flows and Investment in Capacity", NBER Working Paper Series, No 9204 150 Reuber, G L (1973), "Private foreign investment in development", Clarendon Press pp 17-19 151 Rostow W.W (1971), "The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifasto", Cambridge University Press 152 Segerstrom, P S (1991), "Innovation, Imitation, and Economic Growth", The Journal of Political Economy, Vol 99, No 4, pp 807-827 153 Sjoholm, F and Blomstrom, M, (1999), "Foreign Direct Investment Technology Transfer and Spillover: Does Local Participation with Multinationals matter?", European Economic Review, No 43, pp 915-923 154 Slaughter, M J (2002), "Does Inward Foreign Direct Investment Contribute to Skill Upgrading in Developing Countries?", Center for Economic Policy Analysis Working Paper, No 2002-08 155 Solow, R (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol 70, pp 65-94 188 156 UNCTAD (1992), "World Investment Report 1992: Transnational Corporations as engines of growth", United Nations, New York and Geneva 157 Zhang, K H (2001), "Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Evidence from East Asia and Latin America", Contemporary Economic Policy, Vol 19, No 2, pp 175-185 158 Zhang, Q and Felmingham, B (2001), "The Relationship between Direct Foreign Investment and China's Provincial Export Trade", China Economic Review, 12 (2001), pp 82-99 159 Zhao, Y (2001), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: The Case of China", China Economic Review, 12 (2001), pp 40-57 ... CƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 141 4.1 Định hướng quan điểm đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng. .. nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước với phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 159 4.2.2 Nhóm giải pháp đầu tư trực tiếp nước cho phát triển bền vững kinh tế vùng đồng sông Hồng. .. Định hướng đầu tư trực tiếp nước với phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng 154 4.2 Một số giải pháp tăng cường đầu tư trực tiếp nước vào phát triển bền vững vùng đồng sông Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: LA đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông hồng , LA đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông hồng , LA đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông hồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay