Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)

31 86 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:22

Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÙNG ĐỨC LUÂN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÕNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ HÕA Phản biện 1: ………… …………………… ……………………………………………………………… Phản biện 2: .……………………………… ……………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp, Nhà A - Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – TP Hà Nội Thời gian: vào hồi tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thƣ viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÕNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÕNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Error! Bookmark not defined 1.1 Lý luận chung Văn phòng Error! Bookmark not defined 1.1.1.Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.1.2 Chức nhiệm vụ Văn phòng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Vị trí, vai trò Văn phòng Error! Bookmark not defined 1.2 Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện Error! Bookmark not defined 1.2.1 Chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nguyên tắc lãnh đạo, hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện Error! Bookmark not defined 1.2.4 Quan hệ phối họp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện với đơn quan Error! Bookmark not defined 1.3 Hiệu hoạt động Văn phòng yêu cầu cải cách hành việc nâng cao hiệu hoạt động Văn phòngError! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm hiệu Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÕNG Error! Bookmark not defined HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát chung UBND huyện Lương Tài Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương TàiError! Bookmark not defined 2.1.1 Khái quát UBND huyện Lương TàiError! Bookmark not defined 2.1.2 Khái quát Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài Error! Bookmark not defined 2.3.1 Trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyệnError! Bookmark not defined 2.3.2 Xây dựng kế hoạch chiến lược, chương trình công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error! Bookmark not defined 2.3.3 Công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tinError! Bookmark not defined 2.3.4 Công tác tổ chức hội họp Error! Bookmark not defined 2.3.5 Việc ứng dụng CNTT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động Văn phòng Error! Bookmark not defined 2.3.6 Mức độ đáp ứng trang thiết bị, sở vật chấtError! Bookmark not defined 2.3.7 Đánh giá chung Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG Hội ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI HIỆU QUẢ HƠN Error! Bookmark not defined 3.1 Nhóm giải pháp công tác quản lý nhà nướcError! Bookmark not defined 3.1.1 Thay đổi nhận thức Văn phòng Error! Bookmark not defined 3.1.2 Hoàn thiện thể chế Error! Bookmark not defined 3.2 Nhóm giải pháp UBND, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm việc công tác Văn phòng Error! Bookmark not defined 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt dộng cụ thể Văn phòng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuậtError! Bookmark not defined 3.2.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Error! Bookmark not defined 3.2.5 Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 01 MẪU PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢNError! Bookmark not defined PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua lãnh đạo Đảng, Việt Nam bước tiến hành cải cách hành lĩnh vực, đặc biệt cải cách tổ chức máy đội ngũ cán công chức hành Việc đổi hoàn thiện phương thức tổ chức, điều hành hoạt động quan hành Nhà nước giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu phục vụ vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước Đối với Chính phủ quốc gia cải cách hành để đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, Việt Nam không nằm xu phát triển Hiện đại hóa hành xác định nội dung trọng tâm công cải cách hành Việt Nam Cùng với cải cách hành nước, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công cải cách hành để hội nhập, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân ( HĐND), Ủy ban nhân dân ( UBND) tỉnh Bắc Ninh đã, tiếp tục thực cải cách hành chính, quản lý lề lối làm việc, nâng cao hiệu hoạt động quan hành cấp, bước thực hành đại, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm Văn phòng HĐND UBND có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho thường trực HĐND UBND; tham mưu cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND đạo, điều hành công việc thường xuyên; có trách nhiệm thông báo định quản lý HĐND UBND huyện đến phòng ban chuyên môn, UBND xã thị trấn Có thể nói Văn phòng HĐND UBND hoạt động giống cấp trung gian phòng ban chuyên môn, thường trực HĐND lãnh đạo UBND xã, thị trấn Chính vậy, hiệu hoạt động HĐND UBND huyện nói chung lãnh đạo UBND huyện nói riêng, đòi hỏi Văn phòng phải nâng cao hiệu hoạt động, có phương thức diều hành khoa học, biện pháp kỹ thuật thích hợp Thực tế hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài chưa thực hiệu quả, tồn tại, hạn chế như: Nhận thức chưa chức năng, nhiệm vụ, vai trò Văn phòng, phối hợp chưa tốt, phân công công việc có chồng chéo, bỏ trống, quy chế làm việc chưa chặt chẽ, hoạt động phục vụ nhân dân chưa coi trọng, việc ứng dụng thông tin nhiều bất cập; trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên nhiều hạn chế, bố trí số cán bộ, công chức chưa khoa học; việc tham mưu đề xuất giải pháp để thực chương trình, kế hoạch chưa sâu sắc, toàn diện, thiếu sắc sảo, nhạy bén; việc thực báo cáo chưa nghiêm, nội dung báo cáo chưa đảm bảo nội dung theo yêu cầu; việc quản lý Văn thiếu chặt chẽ, để làm thất lạc nhiều Văn bản, không xác định trách nhiệm cá nhân; lãng phí việc sử dụng tài sản công ……đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu hoạt động Văn phòng HĐND UBND huyện Lương Tài Vì vậy, việc đánh giá cách đầy đủ thực trạng làm sở đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND UBND huyện Lương Tài yêu cầu cấp thiết, để hoạt động chuyên nghiệp, đại phục vụ tốt lãnh đạo HĐND, UBND huyện phục vụ nhân dân Từ lý tác giả chọn đề tài: “ Hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh” nghiên cứu làm luận Văn thạc sĩ Quản lý công 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các công trình chủ yếu cung cấp kiến thức lý luận Văn phòng quản trị Văn phòng, khái niệm, chức năng, nhiệm vụ Văn phòng; nghiệp vụ công tác Văn phòng công tác Văn phòng quan hành Nhà nước Nhìn góc độ thực tiễn hoạt động Văn phòng công trình chưa đề cập đến Nhìn chung công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập chất lượng hoạt động Văn phòng HĐND – UBND quận, huyện, thị xã; Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng cấp quận thành phố Hải Phòng Trong công trình nghiên cứu nêu chưa có công trình nghiên cứu hiệu hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh Chính việc nghiên cứu hiệu hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh bối cảnh cần thiết Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ sở khoa học tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND – UBND cấp quận, huyện Làm rõ phân tích đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài từ tìm nguyên nhân, tồn Văn phòng Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu nêu Luận Văn thực số nhiệm vụ cụ thể sau: Những vấn đề chung Văn phòng, hoạt động Văn phòng Những vấn đề lý luận, pháp lý tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND – UBND cấp quận, huyện Thực trạng tổ chức, hoạt động Văn phòng HDND – UBND huyện Lương Tài Nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Nghiên cứu cách thức tổ chức, hoạt động, công việc vủa Văn phòng Đề xuất số giải pháp nhằm nâng caop hiệu hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài Phạm vi thời gian: từ năm 2011 – 2015 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận: Phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin nhận thức khoa học Phương pháp giúp cho người nghiên cứu có đối chiếu lý luận thực tiễn cách biện chứng, từ có cách nhìn vấn đề cách toàn diện, sở cho đánh kết mà đề tài đưa 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Để đạt mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp nghiên cứu điều tra thực tế, phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp phân tích định tính, phân tích định lượng Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Hệ thống hóa sở lý luận sở pháp lý Văn phòng hoạt động Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài; Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm sở để Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài nâng cao hiệu hoạt động nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tế; Luận Văn bảo vệ thành công sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài, quan tổ chức khác tiến hành hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động Những liệu thực tiễn hoạt động Văn phòng huyện nói chung Văn phòng HĐND – UBND huyện Lương Tài nói riêng giúp nhà hoạch định sách tham khảo để xây dựng sách phù hợp với thực tiễn Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận Văn chia thành chương sau: Chương Cơ sở lý luận Văn phòng hiệu Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Chương Thực trạng tổ chức, hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài - Đối với việc quản lý sử dụng dấu: Theo quy định tạo Điều 25 Nghị định số Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư, dấu quan giao cho nhân viên văn thư giữ đóng dấu quan Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực quy định: Tuyệt đối không để dấu, không giao dấu cho ai, giao dấu cho người khác đồng ý lãnh đạo phải làm biên bàn giao Nghiêm cấm việc đóng dấu khống loại công văn tài liệu 2.2.2.6 Công tác lễ tân giao tiếp Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài lãnh đạo UBND giao cho nhiệm vụ sau: - Theo đề nghị thủ trưởng quan chuyên môn, quan thuộc UBND huyện khách, Văn phòng phối hợp với quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung tổ chức phục vụ tiếp, làm việc Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện - Phối hợp với công đoàn chủ động tổ chức việc hiếu, hỷ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Uỷ ban; chuẩn bị điều kiện, phương tiện phục vụ cho công việc hiếu, hỷ quan Ngoài ra, thực Luật khiếu nại tố cáo, CVP giao nhiệm vụ bố trí lịch tiếp, địa điểm cử cán có thẩm quyền tiếp tổ chức, công dân đến trụ sở đưa thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, đề xuất với Đảng Nhà nước; Phối hợp với Chánh tra huyện xây dựng lịch tiếp dân UBND huyện trả lời đương có đơn, thư khiếu nại, tố cáo Chủ tịch Phó chủ tịch uỷ quyền Trong năm ban tiếp dân tiếp nhận 245 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 38 vụ việc Kết quả: Tham mưu UBND huyện thực tốt việc tiếp công dân giải 23/27 đơn thuộc thẩm quyền đạt 85,6% số vụ việc 2.2.2.7 Công tác thi đua khen thưởng Do nhận thức rõ thi đua biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ nên Văn phòng HĐND-UBND huyện với nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện bám sát vào kế hoạch, xây dựng chương trình, mục tiêu, đề án cụ thể để cán bộ, công chức thi đua phấn đấu thực Nhìn chung, công tác thi đua khen thưởng UBND huyện vào nề nếp, tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Bảng 2.4 - Bảng khảo sát đánh giá chất lƣợng công tác thi đua khen thƣởng cảu Văn phòng HĐND-UBND huyện Stt Mức độ đánh giá Số lƣợng ( ngƣời) 24 70 100 Tốt Đáp ứng yêu cầu Chưa đáp ứng yêu cầu Tổng cộng 15 Tỷ lệ (%) 24 70 100 2.2.2.8 Công tác quản lý tài chính, công sản Công tác quản lý tài chính, công sản bao gồm việc quản lý, sử dụng, sửa chữa mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài sản phục vụ cho hoạt động HĐND, UBND, quản lý sử dụng nguồn kinh phí hoạt động máy HĐND, UBND Phó văn phòng phụ trách quản trị hành chính, Chánh văn phòng chủ tài khoản UBND, chịu trách nhiệm điều hành chung Một số cán giao phục trách nhà ăn, nhà khách, hội trường, lái xe, thủ quỹ giữ tiền,… với yêu cầu, quy định thống nhất, cụ thể Trong trường hợp ngoại lệ, Chánh văn phòng phó chánh văn phòng trực tiếp có ý kiến đạo 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài 2.3.1 Trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Văn phòng HĐND-UBND huyện Con người yếu tố tiên cho thành công hoạt động, có nguồn nhân lực tốt đồng nghĩa với hiệu hoạt động quan, đơn vị cao ngược lại nguồn nhân lực làm trì trệ, cản trở phát triển quan, đơn vị Để đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Văn phòng HĐND-UBND huyện dựa vài số liệu cụ thể sau: Về số lượng: Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐNDUBND huyện Lương Tài 24 người, bao gồm: - Lãnh đạo văn phòng: 04 người ( 01 CVP 03 PVP) - Bộ phận Chuyên viên tổng hợp: 04 người - Cán nhân viên phục vụ 16 người Về chất lượng: - Về trình độ văn hóa + Số người đào tạo trình độ sau Đại học: 03 người + Số người đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học: 17 người + Số người đào tạo trình độ Trung cấp: 04 người Qua số liệu thấy Bảng 2.5- Bảng khảo sát đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài Stt Mức độ đánh giá Số lƣợng ( Tỷ lệ (%) ngƣời) Đáp ứng yêu cầu 55 55 Đáp ứng yêu cầu chưa 40 40 5 100 100 chuyên nghiệp Chưa đáp ứng yêu cầu Tổng cộng 16 Như vậy, Theo khảo sát có 40% cán bộ, công chức làm việc Văn phòng đáp ứng yêu cầu chưa chuyên nghiệp Điều dẫn đến việc thực hoạt động Văn phòng nặng hình thức tác nghiệp mà chưa mang lại kết cao Nguyên nhân dẫn đến tồn do: - Chỉ tiêu biên chế bị giới hạn nên số lượng cán bộ, công chức bị hạn chế - Văn phòng HĐND-UBND huyện thụ động việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức - Công tác tuyển dụng chưa thực gắn với vị trí việc làm - Chế độ sách đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu tổng hợp chưa quan tâm trọng 2.3.2 Xây dựng kế hoạch chiến lược, chương trình công tác Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài, Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược tồn tại, hoạt động chiến lược tầm xa (do việc xây dựng sở liệu UBND huyện Lương Tài nhiều hạn chế) Trong số kế hoạch, chiến lược Văn phòng tham mưu đưa mục tiêu cao thấp so với khả năng, lực thực tế UBND huyện; giải pháp thực chung chung, thiếu cụ thể,… 2.3.3 Công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tin Qua khảo sát có 22% cho việc công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện nhanh chóng, xác, 68% cho đáp ứng yêu cầu, chưa đáp ứng nhu cầu 10% Hiện nay, UBND huyện Lương Tài có quan tâm, trọng nghiệp vụ này, nhiên thực tế việc thực nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng phải có lực trình độ, chuyên môn khả phán đoán công việc Kiến nghị giải tin: Thực tế Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài trình độ cán hạn chế, thiếu chủ động, sáng tạo nên công tác kiến nghị giải tin chưa đạt hiệu cao 2.3.4 Công tác tổ chức hội họp Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, công tác tổ chức hội họp Văn phòng HĐND-UBND huyện số tồn như: Số lượng họp nhiều, họp mang tính chất hình thức cao; việc xây dựng chương trình họp, việc chuẩn bị tài liệu liên quan đến họp tồn tại, thiếu sót,… 2.3.4 Việc ứng dụng CNTT áp dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động Văn phòng Việc ứng dụng CNTT hoạt động Văn Phòng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện tồn tại, hạn chế Văn phòng 17 trọng đầu tư phần cứng chưa quan tâm, trọng đầu tư, nâng cấp phần mềm máy tính Nhiều công việc thực theo cách thủ công, truyền thống; chưa biết cách khai thác hiệu nguồn tin mạng; … Bên cạnh đó, hạn chế lực, trình độ số cán bộ, công chức nguyên nhân khiến việc ứng dụng CNTT thực hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện chưa thực hiệu Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO Ngày 20/6/2006, Thủ trưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 144/2006/QĐTTg việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn việt nam ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành nhà nước, Thực tốt hoạt động góp phần nâng cao uy tín hình ảnh cảu đội ngũ cán bộ, công chức; giảm bớt chi phí nhờ quy trình công việc hoạch đinh tốt thực có hiệu quả; nâng cao tinh thần làm việc cán bộ, công chức nhờ hiểu rõ đóng góp thân vào mục tiêu chất lượng,… 2.3.5 Mức độ đáp ứng trang thiết bị, sở vật chất Điều kiện vật chất, trang thiết bị văn phòng điều kiện quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu công tác Văn phòng Nó có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ Trang thiết bị văn phòng máy móc phục vụ công tác Văn phòng như: Máy vi tính, máy fax, điện thoại, ghi âm, máy photocopy, máy scan,… trang thiết bị khác như: Bàn, ghế, tủ, điều hòa nhiệt độ,… Qua khảo sát, thu kết sau: Bảng 2.6 - Bảng khảo sát số lƣợng sở vật chất, trang thiết bị Văn phòng HĐND-UBND huyện Stt Mức độ đánh giá Đủ Thiếu Thừa Tổng cộng Số lƣợng ( ngƣời) 96 100 Tỷ lệ (%) 96 100 Bảng 2.7- Bảng khảo sát chất lƣợng sở vật chất, trang thiết bị Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài Mức độ đánh giá Số lƣợng ( ngƣời) Tỷ lệ (%) Tốt 90 90 Đáp ứng yêu cầu chưa cập 10 10 0 100 100 Stt nhật công nghệ đại Chưa đáp ứng yêu cầu Tổng cộng 18 Qua khảo sát, 90% cán bộ, công chức cho chất lượng sở vật chất đáp ứng yêu cầu; 10% cho chất lượng sở vật chất đáp ứng yêu cầu chưa cập nhật công nghệ đại 2.3.6 Đánh giá chung Để đánh giá sơ hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài, tác giả luận văn thực khảo sát vấn số cán công chức làm việc trực tiếp Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài cán công chức làm việc quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Qua tổng hợp ý kiến, hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện đánh sau: Bảng 2.8 - Bảng khảo sát đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng HĐNDUBND huyện Lƣơng Tài Mức độ đánh giá Stt Số lƣợng ( ngƣời) Tỷ lệ (%) Rất tốt 10 10 Tốt 80 80 Trung bình 10 10 Chưa tốt 0 100 100 Tổng cộng Theo khảo sát, 10 % cán công chức cho hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện tốt, 80% cho hiệu hoạt động Văn phòng tốt 10% cho hiệu hoạt động Văn phòng mức trung bình Như vậy, thấy Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài cần phải có biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Từ thực trạng hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài nêu trên, đánh giá mặt ưu điểm nhược điểm hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện sau: 2.3.6.1.Ưu điểm Trong thời gian gần đây, Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài hoạt động tương đối hiệu quả, lãnh đạo UBND huyện quan, đơn vị thuộc UBND huyện đánh giá cao Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, công chức: Thứ 2, chế hoạt động Thứ 3, công tác pháp chế: Thứ tƣ, mặt hoạt động Văn phòng Thứ 5, sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác văn phòng UBND huyện trang bị đầy đủ đại máy tính, máy in, máy 19 photocopy, máy fax,… với văn phòng phẩm khác Nhờ vậy, hoạt động văn phòng thực nhanh chóng, xác hơn, tiết kiệm thời gian nâng cao chất lượng công việc Thứ sáu, việc ứng dụng CNTT hoạt động Văn phòng HĐND-UBND 2.3.6.2 Nhược điểm Bên cạnh thành tựu đạt được, thực trạng hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài số tồn tại, hạn chế như: Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, công chức Thứ hai, chế hoạt động Thứ ba, hoạt động Văn phòng Thứ tƣ, chất lượng trang thiết bị, máy móc Thứ năm, việc ứng dụng CNTT gặp nhiều khó khăn lực cán bộ, công chức Văn phòng hạn chế Nhiều công việc thực cách thủ công, truyền thống, tốn nhiều công sức, thời gian Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO chưa mang lại hiệu tối ưu, nhiều công việc Văn phòng chưa xây dựng theo quy trình ISO,… 2.3.6.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Sự nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ Văn phòng công tác Văn phòng Nhiều người quan niệm Văn phòng loại công việc vụ, không đòi hỏi phải có kiến thức khoa học trình thực Cũng có quan điểm cho rằng, Văn phòng gắn liền với hoạt động vật chất quan “ bưng, bê, kê, đặt” mà không ý đến chức tham mưu công tác Nhận thức làm giảm hiệu hoạt động Văn phòng nói chung, hiệu tham mưu nói riêng 20 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÕNG HĐND-UBND HUYỆN LƢƠNG TÀI 3.1 Nhóm giải pháp công tác quản lý nhà nƣớc 3.1.1 Thay đổi nhận thức Văn phòng Trên thực tế, nhiều người cần cho Văn phòng công tác văn phòng công việc vụ, giấy tờ, công tác hậu cần Do nhận thức trên, thời gian dài Văn phòng không đầu tư thích đáng, công tác Văn phòng không trọng Để đạt thay đổi nhận thức cán bộ, công chức, UBND huyện Lương Tài nói riêng triển khai số biện pháp cụ thể sau: Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học công tác Văn phòng giai đoạn Tổ chức buổi hội thảo hoàn thiện, nâng cấp tính hiệu hoạt động Văn phòng,… 3.1.2 Hoàn thiện thể chế Nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện đòi hỏi quan nhà nước có thẩm quyền đưa quy định, quy phạm thống xây dựng hệ thống pháp luật công tác văn phòng Nhà nước cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ công tác văn phòng Xây dựng văn nhằm cụ thể hóa nội dung, phân định phạm vi hoạt động Văn phòng với phòng ban chuyên môn chế phối hợp Xây dựng quy định, làm rõ trách nhiệm UBND Văn phòng HĐNDUBND cấp huyện thực công tác Văn phòng Qua đó, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm 3.2 Nhóm giải pháp UBND, Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài 3.2.1 Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm việc công tác Văn phòng Về số lƣợng Thực tế cho thấy, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức số phận Văn phòng chưa hợp lý, nhiều vị trí phải kiêm nhiệm làm ảnh hưởng định tới chất lượng tiến độ giải công việc Cụ thể như: Số lượng cán bộ, công chức làm công tác tham mưu tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài ít, chưa đáp ứng nhu cầu công việc Hiện nay, phận chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện có chuyên viên phụ trách lĩnh vực khác ( CV tổng hợp chung;CV tồng hợp công tác kinh tế, nhà đất - xây dựng -đô thị; CV tổng hợp công tác văn hóa - xã hội, CV tổng hợp giúp thường trực HĐND huyện) Số lượng không tương xứng với khối lượng công việc mà Văn phòng HĐND-UBND huyện phải làm 21 Về chất lƣợng: Đối với cán bộ, công chức làm công tác tham mưu tổng hợp Thực tế, công tác tham mưu tổng hợp UBND huyện Lương Tài cần có tham gia cán sau: CVP, PVP, chuyên viên tổng hợp; cán chuyên môn khác ( lãnh đạo phòng, ban chuyên viên thuộc đơn vị Văn phòng) Trong đó, lãnh đạo Văn phòng người có trách nhiệm việc tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện Do vậy, lãnh đạo Văn phòng cần phải có số tiêu chuẩn Một số đề xuất để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài: Thứ nhất, UBND huyện cần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tuyển dụng cần gắn với vị trí việc làm Trên sở tiêu chuẩn vị trí công tác Văn phòng yêu cầu thực tế công việc, UBND huyện cần có chế tuyển dụng công chức rõ ràng, thực quy trình Xây dựng mô tả công việc cách chi tiết từ tuyển chọn yêu cầu vị trí công việc Văn phòng Thứ hai, hoàn thiện quy định đánh giá cán bộ, công chức Văn phòng, cần có tiêu chuẩn riêng để đánh giá cán văn phòng Tiêu chí đánh giá phải xây dựng chi tiết dựa mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị Dựa kết đánh giá, cấu vị trí việc làm xác định cụ thể, tạo sở cho việc tuyển dụng mới, thay người nghỉ hưu, đào tạo người chưa đảm bảo yêu cầu, tiến hành tinh giảm biên chế theo tiêu chí định lượng Đồng thời, sở kết đánh giá, UBND huyện cần có hình thức khen thưởng, khuyến khích kịp thời cán bộ, công chức có thành tích đặc biệt công tác Đánh giá vai trò cán bộ, công chức việc thực chức trách, nhiệm vụ giao Thứ ba, UBND huyện Lương Tài cần thực tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, bước nâng cao trình độ chuyên môn ( quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, pháp luật,…) đội ngũ cán bộ, công chức làm việc văn phòng Để làm điều này, cần có quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ từ phía cán bộ, công chức Văn phòng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ hành chính, … thông qua lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn mở địa phương sở đào tạo có uy tín nước; có kế hoạch cử cán bộ, công chức thuộc phận Văn phòng có đủ tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng Thứ tư, UBND huyện cần xây dựng lề nối làm việc khoa học, có trật tự, kỷ cương, dân chủ hoạt động công tác Văn phòng Thứ năm, UBND huyện Lương Tài cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng để thu hút người thực có khả vào việc để họ yên tâm, gắn bó với công việc, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng 22 Trên thực tế, số cán bộ, công chức làm việc Văn phòng, đặc biệt cán bộ, công chức làm công tác tham mưu tổng hợp tâm lý không an tâm với công việc giao, có tư tưởng muốn chuyển nơi khác 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt dộng cụ thể Văn phòng 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác Đối với việc xây dựng kế hoạch, chiến lƣợc Công tác lập kế hoạch ngày đề cao quản lý đại Kế hoạch lập cách đắn, hợp lý giúp nhà lãnh đạo, quản lý giảm đến mức độ tối đa bất trắc, tập trung lực lượng để thực mục tiêu định kiểm tra hoạt động quan cách thuận lợi, có Do vậy, Văn phòng HĐNDUBND huyện cần đặc biệt quan tâm, nâng cao hiệu hoạt động củ công tác này, Văn phòng HĐND-UBND huyện cần: Đối với việc thực chƣơng trình công tác Thực tế, chương trình công tác Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài xây dựng chồng chéo, chưa hợp lý, đưa nhiều vấn đề vào chương trình không thực thực không hiệu Vì vậy, xây dựng chương trình công tác Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài cần: Xây dựng nội dung chương trình phải bám sát thể đúng, kịp thời thời gian, đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Xác định định hướng công tác, mục tiêu, trọng tâm công tác thời gian Đồng thời ý triển khai đồng tất lĩnh vực công tác UBND huyện 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tin Hiện nay, chủ yếu thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài có thông tin từ cấp thông tin từ cấp Do vậy, Văn phòng HĐND-UBND huyện cần tăng cường thu thập thông tin từ nguồn khác, đặc biệt thông tin từ dư luận xã hội để thông tin sử dụng phục vụ cho công tác tham mưu sát với yêu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu, phù hợp với tâm tư, nguyện vọn quần chúng nhân dân 3.2.2.3 Hoàn thiện công tác tổ chức hội họp Văn phòng HĐND-UBND huyện cần lựa chọn, xác định tổ chức hay không tổ chức họp để tránh việc tổ chức họp với nội dung nghèo nàn, không cần thiết Cần xác định rõ thành phần tham dự họp, từ góp phần nâng cao chất lượng họp, đồng thời giảm chi phí không cần thiết Xác định rõ nội dung, tính chất họp để chuẩn bị tài liệu phục vụ cho họp đầy đủ, hợp lý Nếu tài liệu dài phải kèm theo tóm tắt để đại biểu nắm nội dung 3.2.2.4 Hoàn thiện công tác xây dựng văn Trên thực tế, văn xem phương tiện thông tin , công cụ quan trọng hoạt động quản lý nhà nước địa phương Chúng chưa sử dụng có hiệu để kiểm tra, giám sát công việc cán công chức làm việc UBND huyện 23 Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu tổng hợp kỹ năng, nghiệp vụ soạn thảo văn thông qua lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn mở địa phương sở đào tạo nghiệp vụ soạn thảo văn có uy tín nước Tổ chức rà soát, đánh giá văn theo định kỳ, nhờ góp phấn bỏ văn UBND huyện ban hành không hiệu lực thi hành, phát văn có nội dung trái pháp luật để kịp thời đình việc thi hành, sửa đổi, huỷ bỏ bãi bỏ văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp thống hệ thống pháp luật 3.2.2.5 Hoàn thiện công tác văn thư - lưu trữ UBND huyện Lương Tài cần xây dựng quy chế công tác văn thư Văn phòng nơi trực tiếp tổ chức thực công tác văn thư quan Hàng ngày UBND huyện phải tiếp nhận, xử lý nhiều văn đi, văn đến, đưa quy trình xử lý văn có hiệu góp phần không nhỏ vảo việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước địa bàn huyện 3.2.2.7 Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng Để công tác thi đua - khen thưởng thực trở thành công cụ hữu hiệu, tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, UBND huyện cần nghiên cứu thực số giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời động viên, khích lệ, nhân rộng điển hình tiên tiến Thường xuyên theo dõi, đôn đốc phong trào thi đua đơn vị sở, phải nắm đầy đủ thông tin, xác, trunng thực tiến độ kết thi đua cách kịp thời Các đơn vị, cá nhân thi đua phải thường xuyên thông tin báo cáo phản ánh tình hình thực đăng ký thi đua cho lãnh đạo UBND, đặc biệt phản ánh điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay tổ chức phong trào thi đua Tổ chức khen thưởng trọng thị hợp lý tiết kiệm Nâng cao trách nhiệm, tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua - khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác khen thưởng theo hướng thực chất chặt chẽ 3.2.2.8 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính, công sản Thực công khai dân chủ hoạt động tài Văn phòng HĐNDUBND huyện Dân chủ hoá hoạt động tài công khai hoá thu chi tài Việc ban hành quy chế công khai tài cần thiết nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức việc tham gia quản lý quan Tuy nhiên, hoạt động tham mưu tổng hợp Văn phòng hoạt động có tính chất đặc biệt quan trọng phục vụ cho lãnh đạo UBND huyện, ngân sách cho hoạt động tham mưu tổng hợp tương đối nhiều nên phạm vi, mức độ công khai đến đâu, với đối tượng vấn đề cần phải xem xét cân nhắc cẩn thận để vừa đảm bảo việc dân chủ hoá vừa đảm bảo hiệu cho hoạt động tham mưu tổng hợp Văn phòng 24 Thực chế độ khoán chi hoạt động Văn phòng HĐND -UBND huyện Điều giúp nâng cao hiệu sử dụng kinh phí, chống lãng phí, thất thoát việc sử dụng ngân sách Nhà nước 3.2.3 Tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị kỹ thuật - Thay trang thiết bị hỏng hóc, lạc hậu thiết bị mới, đại Cụ thể, Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài trước hết cần thay máy photocopy; thay số máy tính cũ, cấu hình thấp máy tính cấu hình cao hơn; mua thêm máy huỷ tài liệu Đổi thay trang thiết bị lạc hậu, hỏng hóc thiết bị đại cần thiết, nhiên, điều nghĩa phải đưa vào hoạt động Văn phòng Việc đổi phải thực sở nguồn tài cho phép, phù hợp với trình độ cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện 3.2.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện Việc ứng dụng công nghệ thông có ý nghĩa to lớn việc nâng cao hiệu hoạt động cảu Văn phòng như: tăng suất lao động, tiết kiệm thời gian, giải phóng sức lao động cán làm việc Văn phòng, cập nhật xử lý thông tin nhanh chóng hơn, hiệu hơn,… Do vậy, để ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Văn phòng cách hiệu quả, Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài cần thực số giải pháp sau: 3.2.5 Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài với tư cách quan giúp việc UBND huyện, có mối quan hệ công tác với nhiều quan, đoàn thể, tổ chức trị, trị xã hội với người dân Sản phẩm công tác cán công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện phần lớn vấn đề liên quan đến chế, sách, đến hoạt động đạo, điều hành UBND huyện Do đó, việc xây dựng quy trình làm việc khoa học theo tiêu chuẩn hệ thống, quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giúp cho lãnh đạo UBND huyện kiểm tra, kiểm soát trình giải công việc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ giao, nâng cao chất lượng công tác uy tín Văn phòng HĐND-UBND huyện Áp dụng Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 xem giải pháp cần thiết để nâng cáo hiệu quản lý nhà nước Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đem lại cho UBND huyện Lương Tài lợi ích sau: Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điều cần thiết để nâng cao hiệu quản hoạt động cảu Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài, từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận 25 KẾT LUẬN Đáp ứng yêu cầu công việc cải cách hành trước xu hội nhập quốc tế, việc nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng yêu cầu cần thiết Với chức quan tham mưu, giúp việc cho UBND lãnh đạo UBND huyện công tác đạo, điều hành hoạt động quan, thực chức quản lý nhà nước địa phương Văn phòng HĐND-UBND huyện cần hoàn thiện mặt tổ chức hoạt động để đáp ứng tốt vị trí cánh tay phải, mặt UBND huyện Qua phân tích thực trạng tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND -UBND huyện, nhận thấy bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện nhiều bộc lộ số thiếu sót, hạn chế định như: trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Văn phòng;… Những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động Văn phòng, cản trở phát triển Văn phòng Nhiệm vụ cấp bách đặt phải có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Văn phòng;… Tuy nhiên, hạn hẹp kinh nghiệm quản lý hành nhà nước thời kỳ mới, vừa làm vừa học, vừa làm vừa tìm tòi rút kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót Tuy nhiên với tinh thần cầu thị, hi vọng luận văn có đóng góp định vào công cải cách hành chính, góp phần làm cho hoạt động UBND huyện Lương Tài nói chung Văn phòng HĐND-UBND huyện nói riêng ngày ổn định hiệu 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nội vụ (2011), Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Chính phủ (2001), Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ban hành ngày 24/8/2001 quản lý sử dụng dấu Chính phủ (2004), Nghị định số 110/NĐ-CP ban hành ngày 08/4/2004 công tác văn thư Chính phủ (2004), Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ban hành ngày 08/4/2004 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh lưu trữ quốc gia Chính phủ (2008), Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ban hành ngày 04/02/2008 quy định tổ chức quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ (2010), Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều cảu Luật thi đua, khen thưởng Chính phủ (2010), Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ban hành ngày 26/02/2010 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 14/2008/NĐ-CP Chính phủ (2010), Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/6/2010 kiểm tra xử lý văn vi phạm pháp luật Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ban hành ngày 08/11/2011 việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 10 Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình Quản trị Văn phòng, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Hậu, Lê Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Hoài Hương (2007), Giáo trình nghiệp vụ thư ký, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Thị Hoài Hương, Nguyễn Thị Thu Vân (2008), Giáo trình kỹ giao tiếp quản lý hành nhà nước, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 13 Học viện hành (2003), Hành công, NXB Thống kê, Hà Nội 14 Học viện hành (2008), Giáo trình Kỹ thuật xây dựng ban hành văn bản, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 15 Học viện hành (2008), Giáo trình Hành văn phòng quan nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Học viện hành (2008), Giáo trình Quản lý phát triển tổ chức hành nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Học viện hành (2008), Giáo trình tổ chức nhân hành nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Học viện hành (2008), Giáo trình văn phòng, văn thư lưu trữ quan nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 27 19 Nguyễn Thị Thùy Linh (2012), nâng cao lực điều hành văn phòng UBND cấp huyện, Luận văn thạc sĩ quản lý hành công, Học viện hành chính, Hà Nội 20 Đặng Thị Quyên (2012), Nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Luận văn thạc sĩ quản lý hành công, Học viện hành chính, Hà Nội 21 Quốc hội (2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 22 Quốc hội (2011), Luật lưu trữ 23 Lưu Kiến Thanh (2006), Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, NXB Lao động, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thâm (2003), Tổ chức điều hành hoạt động công sở, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Hữu Thân (2001), Quản trị hành văn phòng, NXB Thống kê, Hà Nội 26 Nguyễn Tất Thu (2011), Tổ chức hoạt động văn phòng bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Văn Tất Thu ( 2013), Văn công tác văn quan nhà nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ban hành ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001-2010 29 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 20/6/2006 việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000 vào hoạt động quan hành nhà nước 30 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 25/5/2006 ban hành quy định chế độ họp hoạt động quan hành nhà nước 31 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 02/8/2007 ban hành Quy chế văn hóa công sở quan hành nhà nước 32 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 30/9/2009 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 144/2009/QĐ-TTg 33 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2001), Pháp lện số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001 lưu trữ quốc gia 28 34 UBND thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 341/QĐ-UBND ban hành ngày 10/01/2010 việc tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND Quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội 35 UBND huyện Lương Tài (2008), Quyết định số 55/QĐ-UBND ban hành ngày 18/7/2008 việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND-UBND huyện 36 UBND huyện Lương Tài (2012), Báo cáo số 207/BC-UBND ban hành ngày 02/12/2012 tình hình thực nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 37 UBND huyện Lương Tài (2011), Quyết định số 2517/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 20/9/2011 ban hành Quy chế làm việc UBND huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2011-2016 38 Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài ( 2011), Công văn số 783/VPHCTC ban hành ngày 11/3/2011 việc triển khai thực Thông tư số 01 thể thức kỹ thuật trình bày văn hành 29 ... chức, hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài. .. HĐND, UBND huyện phục vụ nhân dân Từ lý tác giả chọn đề tài: “ Hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu làm luận Văn thạc sĩ Quản lý... Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài Error!
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT), Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT), Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay