Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

108 115 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 10:18

Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO BỘ NỘI VỤ TẠO …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÙNG ĐỨC LUÂN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO BỘ NỘI VỤ TẠO …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÙNG ĐỨC LUÂN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐOÀN THỊ HÒA HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Trong Luận văn có tham khảo số kết nghiên cứu nhà khoa học, số thông tin Văn nhà nƣớc đƣợc thích TÁC GIẢ Phùng Đức Luân LỜI CẢM ƠN Trước tiên Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc cô giáo, Tiến sĩ ĐoànThị Hòa, người trực tiếp bảo tận tình, hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo Học viện Hành Quốc gia nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức quản lý công suốt thời gian Học viện Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Tài, Ban quản lý dự án xây dựng huyện, Văn phòng HĐNDUBND huyện tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ cho tham gia học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn Mặc dù cố gắng với thời gian điều kiện nghiên cứu hạn chế nên Luận văn không tránh khỏi nhiều sai sót Kính mong tham gia đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Phùng Đức Luân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Lý luận chung Văn phòng 1.1.1.Khái niệm 1.1.2 Chức nhiệm vụ Văn phòng 1.1.3 Vị trí, vai trò Văn phòng 11 1.2 Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện 12 1.2.1 Chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện 12 1.2.2 Nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện 13 1.2.3 Nguyên tắc lãnh đạo, hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện 18 1.2.4 Quan hệ phối họp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện với đơn quan 19 1.3 Hiệu hoạt động Văn phòng yêu cầu cải cách hành việc nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng 20 1.3.1 Khái niệm hiệu 20 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng 21 Tiểu kết chƣơng 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG 23 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI 23 2.1 Khái quát chung UBND huyện Lƣơng Tài Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài 23 2.1.1 Khái quát UBND huyện Lương Tài 23 2.1.2 Khái quát Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 31 2.2 Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài 35 2.2.1 Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 35 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài 48 2.3.1 Trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức làm việc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 48 2.3.2 Xây dựng kế hoạch chiến lược, chương trình công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 51 2.3.3 Công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tin 52 2.3.4 Công tác tổ chức hội họp 53 2.3.5 Việc ứng dụng CNTT áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động Văn phòng 54 2.3.6 Mức độ đáp ứng trang thiết bị, sở vật chất 56 2.3.7 Đánh giá chung 58 Tiểu kết chƣơng 65 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG Hội ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG TÀI HIỆU QUẢ HƠN 66 3.1 Nhóm giải pháp công tác quản lý nhà nƣớc 66 3.1.1 Thay đổi nhận thức Văn phòng 66 3.1.2 Hoàn thiện thể chế 66 3.2 Nhóm giải pháp UBND, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài 67 3.2.1 Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm việc công tác Văn phòng 67 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt dộng cụ thể Văn phòng 73 3.2.3 Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật 80 3.2.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 81 3.2.5 Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 82 Tiểu kết chƣơng 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 01 MẪU PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN 90 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT 91 PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 96 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CVP : Chánh Văn phòng CV : Chuyên viên CNTT : Công nghệ thông tin UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân TT : Thông tin PVP : Phó Văn phòng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Quy trình thu thập, xử lý thông tin Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 37 Bảng 2.1 Bảng khảo sát đánh giá chất lượng công tác tổ chức hội họp Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 41 Bảng 2.2 Số lượng văn đến UBND huyện Lương Tài 44 Bảng 2.3 Số lượng văn UBND huyện Lương Tài 46 Bảng 2.4 Bảng khảo sát đánh giá chất lượng công tác thi đua khen thưởng Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 48 Bảng 2.6 Bảng khảo sát số lượng sở vật chất, trang thiết bị Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 56 Bảng 2.7 Bảng khảo sát chất lượng sở vật chất, trang thiết bị Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 57 Bảng 2.8 Bảng khảo sát đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua dƣới lãnh đạo Đảng, Nƣớc ta bƣớc tiến hành cải cách hành lĩnh vực, đặc biệt cải cách tổ chức máy đội ngũ cán công chức hành Việc đổi hoàn thiện phƣơng thức tổ chức, điều hành hoạt động quan hành Nhà nƣớc giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Đối với Chính phủ quốc gia cải cách hành để đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, Việt Nam không nằm xu phát triển Hiện đại hóa hành đƣợc xác định nội dung trọng tâm công cải cách hành Việt Nam Cùng với cải cách hành nƣớc, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công cải cách hành để hội nhập, thu hút đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh đã, tiếp tục thực cải cách hành chính, quản lý lề lối làm việc, nâng cao hiệu hoạt động quan hành cấp, bƣớc thực hành đại, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm trọng tâm Văn phòng HĐND UBND có nhiệm vụ tham mƣu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho thƣờng trực HĐND UBND; tham mƣu cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND đạo, điều hành công việc thƣờng xuyên; có trách nhiệm thông báo định quản lý HĐND UBND huyện đến phòng ban chuyên môn, UBND xã thị trấn Có thể nói Văn phòng HĐND UBND hoạt động giống nhƣ cấp trung gian phòng ban chuyên môn, thƣờng trực HĐND lãnh đạo UBND xã, thị trấn Chính vậy, hiệu hoạt động HĐND UBND huyện nói chung lãnh đạo UBND huyện nói riêng, đòi hỏi Văn phòng phải nâng cao hiệu hoạt động, có phƣơng thức diều hành khoa học, biện pháp kỹ thuật thích hợp 85 Tiểu kết chƣơng Nội dung chƣơng làm rõ quan điểm, định hƣớng mục tiêu Đảng, Nhà nƣớc hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND Đồng thời nêu rõ quan điểm, định hƣớng mục tiêu tỉnh Bắc Ninh, huyện Lƣơng Tài hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài tỉnh Bắc Ninh 86 KẾT LUẬN Đáp ứng yêu cầu công việc cải cách hành trƣớc xu hội nhập quốc tế, việc nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng yêu cầu cần thiết Với chức quan tham mƣu, giúp việc cho UBND lãnh đạo UBND huyện công tác đạo, điều hành hoạt động quan, thực chức quản lý nhà nƣớc địa phƣơng Văn phòng HĐNDUBND huyện cần hoàn thiện mặt tổ chức hoạt động để đáp ứng tốt vị trí cánh tay phải, mặt UBND huyện Qua phân tích thực trạng tổ chức hoạt động Văn phòng HĐND -UBND huyện, nhận thấy bên cạnh thành tựu đạt đƣợc, hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện nhiều bộc lộ số thiếu sót, hạn chế định nhƣ: trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Văn phòng;… Những tồn tại, hạn chế ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng hoạt động Văn phòng, cản trở phát triển Văn phòng Nhiệm vụ cấp bách đặt phải có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, luận văn đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Văn phòng;… Tuy nhiên, hạn hẹp kinh nghiệm quản lý hành nhà nƣớc thời kỳ mới, vừa làm vừa học, vừa làm vừa tìm tòi rút kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót Tuy nhiên với tinh thần cầu thị, hi vọng luận văn có đóng góp định vào công cải cách hành chính, góp phần làm cho hoạt động UBND huyện Lƣơng Tài nói chung Văn phòng HĐND-UBND huyện nói riêng ngày ổn định hiệu 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nội vụ (2011), Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hƣớng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Chính phủ (2001), Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ban hành ngày 24/8/2001 quản lý sử dụng dấu Chính phủ (2004), Nghị định số 110/NĐ-CP ban hành ngày 08/4/2004 công tác văn thƣ Chính phủ (2004), Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ban hành ngày 08/4/2004 quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh lƣu trữ quốc gia Chính phủ (2008), Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ban hành ngày 04/02/2008 quy định tổ chức quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ (2010), Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thƣởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều cảu Luật thi đua, khen thƣởng Chính phủ (2010), Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ban hành ngày 26/02/2010 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 14/2008/NĐ-CP Chính phủ (2010), Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/6/2010 kiểm tra xử lý văn vi phạm pháp luật Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ban hành ngày 08/11/2011 việc ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2011 - 2020 10 Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình Quản trị Văn phòng, NXB Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Hậu, Lê Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Hoài Hƣơng (2007), Giáo trình nghiệp vụ thư ký, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 88 12 Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Thị Hoài Hƣơng, Nguyễn Thị Thu Vân (2008), Giáo trình kỹ giao tiếp quản lý hành nhà nước, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 13 Học viện hành (2003), Hành công, NXB Thống kê, Hà Nội 14 Học viện hành (2008), Giáo trình Kỹ thuật xây dựng ban hành văn bản, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 15 Học viện hành (2008), Giáo trình Hành văn phòng quan nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Học viện hành (2008), Giáo trình Quản lý phát triển tổ chức hành nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Học viện hành (2008), Giáo trình tổ chức nhân hành nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Học viện hành (2008), Giáo trình văn phòng, văn thư lưu trữ quan nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Thùy Linh (2012), nâng cao lực điều hành văn phòng UBND cấp huyện, Luận văn thạc sĩ quản lý hành công, Học viện hành chính, Hà Nội 20 Đặng Thị Quyên (2012), Nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Luận văn thạc sĩ quản lý hành công, Học viện hành chính, Hà Nội 21 Quốc hội (2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 22 Quốc hội (2011), Luật lưu trữ 23 Lƣu Kiến Thanh (2006), Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, NXB Lao động, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thâm (2003), Tổ chức điều hành hoạt động công sở, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Hữu Thân (2001), Quản trị hành văn phòng, NXB Thống kê, Hà Nội 89 26 Nguyễn Tất Thu (2011), Tổ chức hoạt động văn phòng bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Văn Tất Thu (2013), Văn công tác văn quan nhà nƣớc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Thủ tƣớng Chính phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTG ban hành ngày 17/9/2001 phê duyệt Chƣơng trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2001-2010 29 Thủ tƣớng Chính phủ (2006), Quyết định số 144/2006/QĐ-TTG ban hành ngày 20/6/2006 việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2000 vào hoạt động quan hành nhà nƣớc 30 Thủ tƣớng Chính phủ (2006), Quyết định số 114/2006/QĐ-TTG ban hành ngày 25/5/2006 ban hành quy định chế độ họp hoạt động quan hành nhà nƣớc 31 Thủ tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định số 129/2007/QĐ-TTG ban hành ngày 02/8/2007 ban hành Quy chế văn hóa công sở quan hành nhà nƣớc 32 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 118/2009/QĐ-TTG ban hành ngày 30/9/2009 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 144/2009/QĐ-TTG 33 Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội (2001), Pháp lện số 34/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/04/2001 lƣu trữ quốc gia 90 PHỤ LỤC 01 MẪU PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN UBND HUYỆN LƢƠNG TÀI VĂN PHÒNG PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN Lƣơng Tài, ngày……tháng……năm … Kính gửi đồng chí:…………………………………………………………… Số văn đến:………….ngày…… /……./…… Cơ quan ban hành:…………………………………………………………… Ý kiến đề xuất chuyên viên phị trách ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ý kiến lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Tài ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ý kiến lãnh đạo UBND huyện Lương Tài ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 91 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Về hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài Ông (bà) đánh giá nhƣ việc xây dựng kế hoạch, chƣơng trình công tác Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Khoa học, có tính khả thi cao Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣn tính xác, kịp thời công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Nhanh chóng, xác Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác tổ chức hội họp Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác tham mƣu việc soạn thảo ban hành văn Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 92 Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác văn thƣ lƣu trữ Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác lễ tân giao tiếp phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác thi đua, khen thƣởng Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác quản lý tài chính, công sản Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Theo ông (bà), để đánh giá hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài dựa tiêu chí nào? Trình độ, lực ngũ cán bộ, công chức Việc quy chế hóa mức độ quy chế hóa hoạt động Văn phòng Sự phù hợp cầu tổ chức Việc ứng dụng CNTT áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng Mức độ đáp ứng trang thiết bị, sở vật chất Nội dung khác …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… 93 Theo ông (bà) tiêu chí quan trọng nhất? …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… 10 Ông (bà) đánh giá nhƣ chất lƣợng đội ngũ cán công chức làm việc Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Đáp ứng đƣợc yêu cầu Đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣng chƣa chuyên nghiệp Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… 11 Ông (bà) đánh giá nhƣ quy chế hóa hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Theo ông (bà), Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài cần thực quy chế hóa hoạt động nữa? …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… 12 Ông (bà) đánh giá nhƣ cấu tổ chức Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Hợp lý, đáp ứng đƣợc yêu cầu Chƣa hợp lý Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… 94 13 Ông (bà) đánh giá nhƣ vè việc ứng dụng công nghệ thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Đáp ứng đƣợc yêu cầu Đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣng cần cập nhật công nghệ đại Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 14 Ông (bà) đánh giá nhƣ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Theo ông (bà) cần phải xây dựng thêm quy trình, hƣớng dẫn không? …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… 15 Ông (bà) đánh giá nhƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ cho hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? - Về số lƣợng: Đủ Thiếu Thừa - chất lƣợng: Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 95 16 Theo ông (bà) giải pháp quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Thay đổi nhận thức Văn phòng Hoàn thiện thể chất Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng Hoàn thiện hoạt động cụ thể Văn phòng Tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị Văn phòng Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 18 Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến cá nhân yêu cầu công tác văn phòng trình cải cách hành nay? …………………………………………………………………………… … .………………………………………………………………………… …… .……………………………………………………………………… ……… .…………………………………………………………………… ………… .………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân trọng cảm ơn quý ông (bà) 96 PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Stt Câu Câu Câu Câu Câu Câu Nội dung Ông (bà) đánh giá nhƣ việc xây dựng kế hoạch, chƣơng trình công tác Văn phòng HĐNDUBND huyện Lƣơng Tài? Khoa học, có tính khả thi cao Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ tính xác, kịp thời công tác thu thập, xử lý cung cấp thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Nhanh chóng, xác Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác tổ chức hội họp Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác tham mƣu việc soạn thảo ban hành văn Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác văn thƣ lƣu trữ Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác lễ tân giao tiếp phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Số phiếu trả lời 100 20 70 10 100 22 68 10 100 12 85 100 70 20 10 100 18 72 10 100 10 85 97 Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác thi đua, Câu khen thƣởng Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ công tác quản lý tài Câu chính, công sản Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng yêu cầu Chƣa đáp ứng yêu cầu Theo ông (bà), để đánh giá hoạt động Văn phòng Câu HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài dựa tiêu chí nào? Trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức Việc quy chế hóa mức độ quy chế hóa hoạt động Văn phòng Sự phù hợp cấu tổ chức Việc ứng dụng CNTT áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng Mức độ đáp ứng trang thiết bị, sở vật chất Nội dung khác Ông (bà) đánh giá nhƣ chất lƣợng đội ngũ Câu 10 cán công chức làm việc Văn phòng HĐNDUBND huyện Lƣơng Tài? Đáp ứng đƣợc yêu cầu Đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣng chƣa chuyên nghiệp Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ý kiến khác Ông (bà) đánh giá nhƣ quy chế hóa hoạt Câu 11 động Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt Đáp ứng đƣợc yêu cầu Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ cấu tổ chức Câu 12 Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Hợp lý, đáp ứng đƣợc yêu cầu Chƣa hợp lý Ý kiến khác 100 24 70 22 70 100 30 20 20 25 100 55 40 100 20 85 100 40 60 98 Ông (bà) đánh giá nhƣ vè việc ứng dụng công Câu 13 nghệ thông tin Văn phòng HĐND-UBND huyện 100 Lƣơng Tài? Đáp ứng đƣợc yêu cầu Đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣng cần cập nhật công nghệ đại Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 10 80 10 Ông (bà) đánh giá nhƣ việc áp dụng hệ Câu 14 thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Văn phòng HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Tốt 60 Đáp ứng đƣợc yêu cầu 35 Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ông (bà) đánh giá nhƣ trang thiết bị, sở vật Câu 15 chất phục vụ cho hoạt động Văn phòng HĐND- 100 UBND huyện Lƣơng Tài? - Về số lƣợng Đủ 90 Thiếu 10 Thừa - Về chất lƣợng Tốt 90 Đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣng chƣa cập nhật công nghệ đại Chƣa đáp ứng yêu cầu Tốt 10 99 Trung bình Chƣa tốt Theo ông (bà) giải pháp quan trọng 16 việc nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng 100 HĐND-UBND huyện Lƣơng Tài? Thay đổi nhậ thức văn phòng 25 Hoàn thiện thể chất Hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn phòng 30 Hoàn thiện hoạt động cụ thể Văn phòng 30 Tăng cƣờng đầu tƣ trang thiết bị kỹ thuật Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến cá nhân yêu Câu 17 cầu công tác văn phòng trình cải cách hành nay? ... Thực trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 35 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài ... thiết bị Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 57 Bảng 2.8 Bảng khảo sát đánh giá hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài 58... trạng hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lƣơng Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ), Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ), Hiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay