công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

155 240 1
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2017, 09:12

+ Cụng chức, viờn chức là người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn trong một cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị. + Cỏn bộ là người làm công tác có chức vụ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chớnh trị. Bài 5: Công tác cán tổ chức sở đảng nghiệp vụ công tác cán I Một số vấn đề lý luận công tác cán đảng sở Khỏi nim a Khỏi nim cỏn b Quan niệm Đảng ta hin nay, cỏn b bao gm cụng chc, viờn chc v cỏn b Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật viên chức năm 2010 xác định: + Cụng chc, viờn chc ngi lm cụng tỏc cú nghip v chuyờn mụn mt c quan, t chc ca h thng chớnh tr + Cỏn b ngi làm công tác có chc v cỏc c quan, t chc ca h thng chớnh tr b Khái niệm C/T cỏn b ca ng, C/T cán Đảng sở - Khái niệm C/T tỏc cỏn b ca ng l công việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trị Đảng thời gian định C/T cán Đảng sở công việc mà TCCS tiến hành nhằm xây dựng đội ngũ cán sở có chất lợng tốt, bảo đảm cho đờng lối Đảng, pháp luật Nhà nớc, nghị cấp ủy cấp đợc thực nghiêm túc, hiệu c Khái niệm nghiệp vụ C/T cỏn b công việc chuyên môn C/T cán Nhằm bảo đảm cho C/T cán vào nề nếp, khoa học, quy trình, tránh sai lầm chủ quan, độc đoán C/T cán Vai trũ ca cỏn b sở a Vai trũ ca cỏn b Vai trò cán theo quan im ca chủ nghĩa Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im ca ảng Cộng sản Việt Nam ó ch dn b Vai trò cán sở Thể qua yếu tố sau đây: - (1) Chất lợng thực ĐL Đảng, PL Nhà nớc, hoạt động XDĐ vai trò, đời sống ND phụ thuộc lớn vào lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán sở - (2) Là hạt nhân, lực lợng nòng cốt tổ chức, lĩnh vực hoạt động sở Vai trũ ca C/T cỏn b TCCSĐ định tạo nên đội ngũ cán sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc Có quan điểm (Đọc giáo trình) - Một là, cán nhân tố định thành bại CM, khâu then chốt công tác XDĐ Phải thờng xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi công tác cán gắn với đổi phơng thức lãnh đạo Đảng - Hai là, xây dựng đội ngũ CB phải xuất phát từ chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu nhiệm vụ CM đẩy mạnh toàn diện công đổi đất nớc; thực thắng lợi mục tiêu chung - Ba là, quán triệt quan điểm giai cấp công nhân Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nớc, đại đoàn kết gắn bó mật thiết với ND; tập hợp rộng rãi lọai cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt đảng viên hay ngời Đảng, dân tộc, tôn giáo, ngời nớc hay ngời VN định c nớc cấp tỉnh đến huyện, từ huyện xã ngợc lại điều động từ ngành sang ngành khác, từ địa phơng sang địa phơng khác Cán cấp trởng giữ chức vụ nhiệm kỳ liên tục phải điều động sang vị trí công tác khác - Trong năm 2012, tiến hành thí điểm số huyện, thị có chức danh: bí th, phó bí th thờng trực, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, trởng công an, viện trởng viện kiểm sát, chánh án tòa án nhân dân, trởng phòng tài chính, trởng phòng tài nguyên môi trờng ngời địa phơng Tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai năm - Thí điểm giao quyền cho bí th cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu ủy viên ban thờng vụ cấp ủy; cấp trởng có trách nhiệm lựa chọn giới thiệu để bổ nhiệm cấp phó - Sáu, chế độ học tập + Học tập quyền lợi nhiệm vụ bắt buộc cán bộ, đảng viên Cán bộ, công chức sở phải có kế hoạch thờng xuyên học tập nâng cao trình độ trị, chuyên môn lực hoạt động thực tiễn, bồi dỡng đạo đức cách mạng + Tinh thần kết học tập tiêu chuẩn để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán - Bảy, việc nhân dân tham gia xây dựng giám sát cán + Có chế để nhân dân phát hiện, tiến cử ngời có đức, có tài cho quan lãnh đạo Đảng, Nhà nớc, đoàn thể lựa chọn, bầu cử ngời lãnh đạo trực tiếp + Nhân dân giám sát công việc phẩm chất cán bộ, trớc hết cán có quan hệ trực tiếp với mình; biểu dơng cán tốt, phát đấu tranh với biểu tiêu cực; bảo đảm thực quyền khiếu nại nhân dân cán theo pháp luật + Có chế độ định kỳ cán tự phê bình, lắng nghe tiếp thu ý kiến dân, sửa chữa khuyết điểm mà nhân dân nêu - Tám, chế độ kiểm tra cán Cấp ủy tổ chức đảng có trách nhiệm xây dựng, thực chế độ kiểm tra cán công tác cán để: Kịp thời nêu gơng cán tốt, giúp đỡ cán gặp khó khăn, ngăn chặn biểu lệch lạc, hội, thoái hóa, biến chất; kịp thời kiểm tra, kết luận vụ việc có liên quan đến cán bộ; phát uốn nắn sơ hở, thiếu sót công tác cán - Chín, bảo vệ trị nội Xây dựng quy chế bảo vệ trị nội nhằm: + Bảo vệ tảng t tởng, Cơng lĩnh, đờng lối Đảng, pháp luật Nhà nớc, chống diễn biến hòa bình lực thù địch + Bảo vệ trị nội bộ, trớc hết cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị sở Phát ngăn chặn kịp thời phần tử chống đối hội trị + Thẩm tra, kết luận cán có vấn đề lịch sử trị có quan hệ trị phức tạp + Phát xử lý kịp thời tổ chức chống đối từ chúng nhen nhóm hoạt động + Bảo vệ bí mật Đảng Nhà nớc - Mời, phân công, phân cấp quản lý cán + Xác định trách nhiệm, quyền hạn cấp quản lý cán Quyền hạn phải liền với trách nhiệm Cấp ủy, cấp ủy viên thủ trởng quản lý cán phải chịu trách nhiệm trớc cấp ủy thủ trởng cấp cán thuộc quyền quản lý + Chi bộ, đảng có trách nhiệm quản lý cán đảng viên thuộc chi bộ, đảng (kể đảng viên cán cao cấp), lập trờng quan điểm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành sách pháp luật, phẩm chất đạo đức quan hệ với quần chúng + Các ban xây dựng Đảng có trách nhiệm giúp cấp ủy, tổ chức đảng công tác cán + Thực nghiêm chỉnh sách đãi ngộ cán Đảng, Nhà nớc quy định Tùy theo khả đơn vị tạo điều kiện cải thiện đời sống cho cán sở Đi đôi với khuyến khích lợi ích vật chất, cần trọng giáo dục lý tởng cách mạng cho cán Mục tiêu, lý tởng cách mạng động lực lớn để thúc đẩy phấn đấu vơn lên cán Lu ý: Hiện NQ số 04-NQ/TU xác định Thanh Hóa cần thực tốt sách cán bộ: Lồng ghép chơng trình, dự án để đầu t nhà ở, phòng công vụ cho cán điều động, luân chuyển Nghiên cứu sách phụ cấp cho cán điều động, luân chuyển, đến vùng có nhiều khó khăn; phụ cấp kiêm nhiệm cho bí th đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân Xác định rõ trách nhiệm cấp trực tiếp, ngời đứng đầu tập thể lãnh đạo: - Ngời đứng đầu cấp ủy đứng đầu tập thể lãnh đạo phải đề xuất cán thay mình, cán thuộc quản lý chịu trách nhiệm đề xuất - Mối quan hệ ngời đứng đầu tập thể cấp ủy: Công tác cán phải đợc tập thể bàn định theo đa số Trong trờng hợp bỏ phiếu ngang ngời đợc ngời đứng đầu giới thiệu đợc chấp nhận Trong trờng hợp ý kiến ngời đứng đầu tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo khác báo cáo đầy đủ lên cấp trực tiếp phải thực nghiêm túc đạo cấp Xác định khâu đột phá công tác cán bộ: Công tác cán phải đợc triển khai đồng tất khâu, xác định hai khâu đột phá là: Đánh giá cán điều động, luân chuyển cán Đổi chỉnh đốn tổ chức máy làm công tác tổ chức cán sở - Tiếp tục đổi chỉnh đốn tổ chức làm công tác tổ chức cán tiến hành đồng thời với việc đổi củng cố tổ chức đảng, quyền, đoàn thể nhân dân sở, đổi phơng thức, lề lối làm việc - Xây dựng đội ngũ cán làm công tác tổ chức cán bộ: Chú ý xây dựng tiêu chuẩn ngời cán tổ chức, bảo đảm tiêu chuẩn cán tham mu, tiêu chuẩn đặc thù nghề nghiệp: Công tâm, khách quan, có tài, có tầm, tức có tri thức, lực tinh tế, nhạy cảm nhìn nhận, đánh giá, phát ngời tài đức; đoán định đợc xu hớng phát triển ngời để tâm nghiên cứu; phải có t chất, lực tự nghiên cứu phát tâm lý ngời; linh hoạt nhng giữ vững nguyên tắc làm việc Chống quan liêu, thiếu trung thực, khách quan biểu tiêu cực công tác cán - Đổi phong cách, phơng pháp phơng tiện làm công tác tổ chức, cán ... thành nhiệm vụ đợc giao c Tiêu chuẩn riêng loại cán bộ: Cán LĐ Đảng, Nhà nớc, ĐTND; cán LĐ lực lợng vũ trang; cán khoa học, chuyên gia; cán quản lý doanh nghiệp d Tiêu chuẩn cán sở: Căn vào tiêu... số vấn đề lý luận công tác cán đảng sở Khỏi nim a Khỏi nim cỏn b Quan niệm Đảng ta hin nay, cỏn b bao gm cụng chc, viờn chc v cỏn b Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật viên chức năm 2010 xác... bộ, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trị Đảng thời gian định C/T cán Đảng sở công việc mà TCCS tiến hành nhằm xây dựng đội ngũ cán sở có chất lợng tốt, bảo đảm cho đờng lối Đảng, pháp luật Nhà nớc, nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ, công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ, công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay