HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2

2 610 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

H THNG CU HI ễN TP HC K I NM HC 2007 2008 s 2 Cõu 1: Vit cụng thc tớnh nguyờn t khi trung bỡnh ca cỏc ng v (ng vi nguyờn t ú cú ba ng v). Cõu 2: Nguyờn t khi TB ca nguyờn t R l 79,91. R cú hai ng v. Bit R 79 Z chim 54,5%. Nguyờn t khi ca ng v cũn li cú giỏ tr no? Cõu 3: nguyờn t khi TB ca clo l 35,5. Clo cú hai ng v l Cl,Cl 37 17 35 17 . %m ca Cl 35 17 cha trong axit pecloric l bao nhiờu. Bit trong phõn t cú OvH 16 8 1 1 . Cõu 4: Vit kớ hiu v xỏc nh v trớ trong bng HTTH ca nguyờn t nguyờn t cú 20n, 19p v 19e. Cõu 5: Bit rng khi lngmt nguyờn t oxi nng gp 15,842 ln v khi lng ca nguyờn t C nng gp 11,9059 ln khi lng ca nguyờn t H. Nu chn 1/12 khi lng nguyờn t C lm n v thỡ O, H cú nguyờn t khi l bao nhiờu ? Cõu 6: nguyờn t ca nguyờn t X cú tng s ht p, n, e l 40. trong ú tng s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 12. Xỏc nh s khi ca X, nờu tớnh cht húa hc c bn ca X. Cõu 7: Cho cỏc nguyờn t X, Y. Tng s ht trong cỏc nguyờn t ln lt l 16, 58. S chờnh lch gia s khi v nguyờn t khi khụng vt qua mt n v. Xỏc nh nguyờn t X, Y. Cõu 8: Ion X 2- cú 10 electron. Ht nhõn nguyờn t X cú 9 notron. Vit kớ hiu ca X. Cõu 9: Nờu ng dng ca C 14 6 ? Cõu 10: Oxit ng vi húa tr cao nht ca nguyờn t Y l YO 3 . Vi H nú to hp cht m %mH = 5,88%. Tỡm CT ca oxit v hp cht vi H ca Y. Cõu 11: Cho bit tng s electron trong ion XY 3 2- l 42. Trong ht nhõn X cng nh Y s p = s ht n. Cho bit s khi ca X, Y. Cõu 12: Ly 4 VD v cỏc a ion. Cõu 13: Phỏt biu cỏc quy tc, nguyờn lớ ó hc. Cõu 14: Khi to thnh ion thỡ nguyờn t X cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng: 3s 2 3p 6 3d 8 . Vit cu hỡnh ca X. Cõu 15: nguyờn t ca nguyờn t R cú 3 electron phõn lp 3d. S hiu nguyờn t ca X l: Cõu 16: nguyờn t Y cú tng s ht l 46. S ht khụng mang in = 8/15 s ht mang in. Tỡm Y. Cõu 17: Nhụm to thnh hp cht Al a X b vi nguyờn t X. Tng s nguyờn t trong phõn t l 5. phõn t khi l 150. Tỡm X. Cõu 18: Ba nguyờn t ca 3 nguyờn t X, Y, Z cú tng s ht p l 16. M l hp cht to thnh t 3 nguyờn t. Hiu in tớch ht nhõn X v Y l 1, tng s electron trong [YX 3 ] - l 32. Tỡm CTPT, CTCT ca M. Cõu 19: Mt nguyờn t X gm hai ng v l X 1 v X 2 . Tng s cỏc ht trong hai ng v ln lt l 18 v 20. Bit rng % cỏc ng v l = nhau v cỏc loi ht trong X 1 cng bng nhau. Nguyờn t khi ca X l: Cõu 20: Khi tng s electron ca 4s v 3d l 11. Thỡ nguyờn t ú cú v trớ nh th no trong bng HTTH. Cõu 21: Cho 2 nguyờn t M v N cú Z ln lt l 11 v 13. Vit cụng thc oxit, hiroxit m M v N to ra. Cõu 22: nguyờn t X cú phõn lp ngoi cựng l 3p 4 . Hóy nờu ba phỏn oỏn sai lm thng gp v nguyờn t. Cõu 23: Cation X 3+ v anion Y 2- u cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l 2s 2 2p 6 . Tớnh tng s p v tng s electron trong phõn t to thnh t 2 ion trờn. Cõu 24: Nờu mi quan h gia v trớ nguyờn t trong bng HTTH v cu to nguyờn t. Cõu 25: Cation R + cú cu hỡnh electron nh Ar. Cho bit v trớ ca R trong bng HTTH. Cõu 26: ụxi húa hon ton mt kim loi M thnh oxit phi dựng mt lng oxi bng 40% lng kim loi ó dựng. Tỡm M. Cõu 27: nguyờn t cú húa tr cao nht vi oxi gp 3 ln húa tr trong hp cht khớ vi hiro. Gi A l oxit ng vi húa tr cao nht, B l hp cht khớ vi H thỡ M A /M B = 2,3,53. X l? Cõu 28: Vit cụng thc ca oxit, hp cht vi H ca nguyờn t thuc chu kỡ 3 nhúm VIIA. Cõu 29: Cho hai đơn chất A ,B .Chúng là các nguyên tố thuộc chu kì 2 và 3. a) A tác dụng với hiđro cho khí C có tính bazơ.Khi oxi hóa C bằng oxi d (Pt) đợc oxít axít D (khí). b) B tác dụng với hiđrô cho khí E có tính axít .Đốt cháy E bằng oxi d cũng thu đợc oxít axít F(khí). Xác định A, B, C, D, E, F và viết các phơng trình phản ứng xảy ra. Cõu 30 : A, B, C, D, E, F là các hợp chất chứa oxi của nguyên tố X. Khi cho chúng tác dụng với NaOH đều thu đợc chất Z và nớc. X có tổng số hạt p và nơtron nhỏ hơn 35, có số hóa trị cao nhất là 5. Hãy lập luận để xác định các chất trên và viết các phơng trình phản ứng. Biết rằng A, B, C làm quỳ hoá đỏ ,dung dịch E và F phản ứng đợc với Axit mạnh và bazơ mạnh. Cõu 31: Cho hỗn hợp A gồm 2 kim loại X,Y thuộc dãy hoạt động hoá học và đứng sau Al. Hoà tan hoàn toàn 8.85 gam hỗn hợp A trong dung dịch HCl loãng thu đợc 3,36lít khí (đktc) và dung dịch B chứa các ion kim loại có cùng điện tích.Cho toàn bộ dung dịch B tác dụng với lợng NaOH d chỉ thu đợc 9 gam kết tủa của một chất. a) Biện luận xác định hoá trị của 2 kim loại,biết hoá trị của chúng nhỏ hơn 3. b) Xác định 2 kim loại X,Y. H THNG CU HI ễN TP HC K I NM HC 2007 2008 s 2 Cõu 1: Vit cụng thc tớnh nguyờn t khi trung bỡnh ca cỏc ng v (ng vi nguyờn t ú cú ba ng v). Cõu 2: Nguyờn t khi TB ca nguyờn t R l 79,91. R cú hai ng v. Bit R 79 Z chim 54,5%. Nguyờn t khi ca ng v cũn li cú giỏ tr no? Cõu 3: nguyờn t khi TB ca clo l 35,5. Clo cú hai ng v l Cl,Cl 37 17 35 17 . %m ca Cl 35 17 cha trong axit pecloric l bao nhiờu. Bit trong phõn t cú OvH 16 8 1 1 . Cõu 4: Vit kớ hiu v xỏc nh v trớ trong bng HTTH ca nguyờn t nguyờn t cú 20n, 19p v 19e. Cõu 5: Bit rng khi lngmt nguyờn t oxi nng gp 15,842 ln v khi lng ca nguyờn t C nng gp 11,9059 ln khi lng ca nguyờn t H. Nu chn 1/12 khi lng nguyờn t C lm n v thỡ O, H cú nguyờn t khi l bao nhiờu ? Cõu 6: nguyờn t ca nguyờn t X cú tng s ht p, n, e l 40. trong ú tng s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 12. Xỏc nh s khi ca X, nờu tớnh cht húa hc c bn ca X. Cõu 7: Cho cỏc nguyờn t X, Y. Tng s ht trong cỏc nguyờn t ln lt l 16, 58. S chờnh lch gia s khi v nguyờn t khi khụng vt qua mt n v. Xỏc nh nguyờn t X, Y. Cõu 8: Ion X 2- cú 10 electron. Ht nhõn nguyờn t X cú 9 notron. Vit kớ hiu ca X. Cõu 9: Nờu ng dng ca C 14 6 ? Cõu 10: Oxit ng vi húa tr cao nht ca nguyờn t Y l YO 3 . Vi H nú to hp cht m %mH = 5,88%. Tỡm CT ca oxit v hp cht vi H ca Y. Cõu 11: Cho bit tng s electron trong ion XY 3 2- l 42. Trong ht nhõn X cng nh Y s p = s ht n. Cho bit s khi ca X, Y. Cõu 12: Ly 4 VD v cỏc a ion. Cõu 13: Phỏt biu cỏc quy tc, nguyờn lớ ó hc. Cõu 14: Khi to thnh ion thỡ nguyờn t X cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng: 3s 2 3p 6 3d 8 . Vit cu hỡnh ca X. Cõu 15: nguyờn t ca nguyờn t R cú 3 electron phõn lp 3d. S hiu nguyờn t ca X l: Cõu 16: nguyờn t Y cú tng s ht l 46. S ht khụng mang in = 8/15 s ht mang in. Tỡm Y. Cõu 17: Nhụm to thnh hp cht Al a X b vi nguyờn t X. Tng s nguyờn t trong phõn t l 5. phõn t khi l 150. Tỡm X. Cõu 18: Ba nguyờn t ca 3 nguyờn t X, Y, Z cú tng s ht p l 16. M l hp cht to thnh t 3 nguyờn t. Hiu in tớch ht nhõn X v Y l 1, tng s electron trong [YX 3 ] - l 32. Tỡm CTPT, CTCT ca M. Cõu 19: Mt nguyờn t X gm hai ng v l X 1 v X 2 . Tng s cỏc ht trong hai ng v ln lt l 18 v 20. Bit rng % cỏc ng v l = nhau v cỏc loi ht trong X 1 cng bng nhau. Nguyờn t khi ca X l: Cõu 20: Khi tng s electron ca 4s v 3d l 11. Thỡ nguyờn t ú cú v trớ nh th no trong bng HTTH. Cõu 21: Cho 2 nguyờn t M v N cú Z ln lt l 11 v 13. Vit cụng thc oxit, hiroxit m M v N to ra. Cõu 22: nguyờn t X cú phõn lp ngoi cựng l 3p 4 . Hóy nờu ba phỏn oỏn sai lm thng gp v nguyờn t. Cõu 23: Cation X 3+ v anion Y 2- u cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l 2s 2 2p 6 . Tớnh tng s p v tng s electron trong phõn t to thnh t 2 ion trờn. Cõu 24: Nờu mi quan h gia v trớ nguyờn t trong bng HTTH v cu to nguyờn t. Cõu 25: Cation R + cú cu hỡnh electron nh Ar. Cho bit v trớ ca R trong bng HTTH. Cõu 26: ụxi húa hon ton mt kim loi M thnh oxit phi dựng mt lng oxi bng 40% lng kim loi ó dựng. Tỡm M. Cõu 27: nguyờn t cú húa tr cao nht vi oxi gp 3 ln húa tr trong hp cht khớ vi hiro. Gi A l oxit ng vi húa tr cao nht, B l hp cht khớ vi H thỡ M A /M B = 2,3,53. X l? Cõu 28: Vit cụng thc ca oxit, hp cht vi H ca nguyờn t thuc chu kỡ 3 nhúm VIIA. Cõu 29: Cho hai đơn chất A ,B .Chúng là các nguyên tố thuộc chu kì 2 và 3. a) A tác dụng với hiđro cho khí C có tính bazơ.Khi oxi hóa C bằng oxi d (Pt) đợc oxít axít D (khí). b) B tác dụng với hiđrô cho khí E có tính axít .Đốt cháy E bằng oxi d cũng thu đợc oxít axít F(khí). Xác định A, B, C, D, E, F và viết các phơng trình phản ứng xảy ra. Cõu 30 : A, B, C, D, E, F là các hợp chất chứa oxi của nguyên tố X. Khi cho chúng tác dụng với NaOH đều thu đợc chất Z và nớc. X có tổng số hạt p và nơtron nhỏ hơn 35, có số hóa trị cao nhất là 5. Hãy lập luận để xác định các chất trên và viết các phơng trình phản ứng. Biết rằng A, B, C làm quỳ hoá đỏ ,dung dịch E và F phản ứng đợc với Axit mạnh và bazơ mạnh. Cõu 31: Cho hỗn hợp A gồm 2 kim loại X,Y thuộc dãy hoạt động hoá học và đứng sau Al. Hoà tan hoàn toàn 8.85 gam hỗn hợp A trong dung dịch HCl loãng thu đợc 3,36lít khí (đktc) và dung dịch B chứa các ion kim loại có cùng điện tích.Cho toàn bộ dung dịch B tác dụng với lợng NaOH d chỉ thu đợc 9 gam kết tủa của một chất. a) Biện luận xác định hoá trị của 2 kim loại,biết hoá trị của chúng nhỏ hơn 3. b) Xác định 2 kim loại X,Y. . hoá trị của 2 kim lo i, biết hoá trị của chúng nhỏ hơn 3. b) Xác định 2 kim lo i X,Y. H THNG CU HI ễN TP HC K I NM HC 20 07 20 08 s 2 Cõu 1: Vit cụng thc. HTTH. Cõu 26 : ụxi húa hon ton mt kim loi M thnh oxit phi dựng mt lng oxi bng 40% lng kim loi ó dựng. Tỡm M. Cõu 27 : nguyờn t cú húa tr cao nht vi oxi gp 3
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2, HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2, HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I lop 10 so 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn