Phong trào cách mạng 1930 đến 1935

20 40 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 12:13

Giáo viên: Nguyễn Vũ Thu Hà Trường THPT Lê Chân – Đông Triều – Quảng Ninh Kiểm tra cũ: Trình bày sách quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh? Trả lời: Thực quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Thành lập đội tự vệ mà nòng cốt tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ Xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống Chính sách Xô viết đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ chất ưu việt (của dân, dân, dân).Là đỉnh cao PTCM Học phần II – mục 3,4: 1- Diễn biến Hội nghị lần thứ Đảng tháng 10-1930 2- Luận cương trị Đảng 3- Ý nghĩa, học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930 - 1931 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) a Hoàn cảnh triệu tập hội nghị Hoàn cảnh triệu tập hội nghị: - Phong trào quần chúng diễn liệt - 10/1930, Ban chấp hành Trung ương lâm thời họp Hội nghị lần thứ Hương Cảng (Trung Quốc) II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) a Hoàn cảnh triệu tập hội nghị b Những nội dung hội nghị Nội dung hội nghị: - Đổi tên Đảng thành Đảng nội dung CộngNhững sản Đông Dương Hội nghị lần thứ BCH Trung ương - Cửnhất BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng thức doNam đồng sản Việt (10-chí Trần 1930)? Phú làm tổng bí thư - Thông qua luận cương trị Đảng Trần Phú (1904 – 1931) Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Người học trò xuất sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người ưu tú Đảng Hiểu biết em Đồng chí Phú ngày l/5/1904, vềTrần đồng chísinh Trần quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Phú? tỉnh Hà Tĩnh Tại Hội nghị tháng 10/1930 Hương Cảng, đồng chí Trần Phú giao soạn thảo Luận cương trị bầu làm Tổng bí thư Năm 1931, ông bị giặc Pháp bắt nhà thương Chợ Quán, 27 tuổi Trước ông nhắn nhủ đồng chí “Hãy giữ vững khí tiết chiến đấu” Nơi đồng chí Trần Phú viết Dự thảo “Luận cương trị” Luận cương trị tháng 10/1930 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) Nội dung Luận cương trị: - Tính chất CM: a Hoàn cảnh triệu tập hội nghị Là CMTrình tư sản dân quyền, sau bày tiến lên làmchính CM XHCN b Những nội dung hội nghị nội dung - NhiệmLuận vụ CM: cương c Nội dung Luận cương trị Đánh đổ phong kiến đế quốc trị 10/1930? - Lực lượng CM: Công nhân nông dân - Lãnh đạo CM: Đảng Cộng sản Việt Nam - Cách mạng Đông Dương có mối quan hệ với CM giới II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Nếu so sánh với cách xác định nhiệm vụ lực lượng cách mạng Nguyễn Ái Quốc, em có nhận xét cách xác định nhiệm vụ lực lượng cách mạng Luận cương trị? Nội dung Cương lĩnh (Nguyễn Ái Quốc, 3/2/1930) Hai giai đoạn Cách mạng tư sản dân quyền C M VN cách mạng XHCN Luận cương (Trần Phú, 10/1930) Cách mạng tư sản dân quyền cách mạng XHCN Nhiệm vụ cách mạng Chống đế quốc, chống PK Đánh đổ phong kiến, đánh đổ đế quốc Lực lượng cách mạng Công - nông, liên lạc với trí thức, tiểu tư sản, trung nông Giai cấp vô sản giai cấp nông dân Vai trò lãnh đạo đảng Nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam Nhân tố định thắng lợi CMVN Là phận CM giới Quan hệ mật thiết với CM giới Quan hệ quốc tế II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) Hạn chế Luận cương: + Chưa nêu mâu thuẫn chủ yếu xã hội thuộc địa, a Hoàn cảnh triệu tập hội nghị Qua phân tích, em tộc lên không đưa cờ dân b Những nội dung hội nghị nhận đánhtranh hàng đầu, nặng xét, đấu giá Luận cương c Nội dung Luận cương trị giai cấp CM ruộng đất trị? + Đánh giá không khả cách mạng Tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung, tiểu địa chủ II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) Ý nghĩa phong trào CM 1930 – 1931: + Khẳng định đường lối đắn a Hoàn cảnh triệu tập hội nghị Đảng, quyền lãnh đạo giai Qua diễn biến cấp công nhân CM ĐD b Những nội dung hội nghị phong trào, cho + Khối liên minhtrào công1930 - nông biết phong c Nội dung Luận cương trị hình –thành 1931 có ý nghĩa lịch Ý nghĩa học kinh gì?Quốc tế CS công + Qua phongsử trào nghiệm phong trào cách nhận ĐCSĐD phận độc lập, mạng 1930 - 1931 trực thuộc QTCS a Ý nghĩa: + Như tập dượt Đảng, chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945 II - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ-Tĩnh Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam(10-1930) a Hoàn cảnh triệu tập hội nghị b Những nội dung hội nghị c Nội dung Luận cương trị Ý nghĩa học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930 - 1931 a Ý nghĩa: b Bài học kinh nghiệm : Bài học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930 – 1931: + CôngPhong tác tưtrào tưởng, cáchtổ chức lãnh đạo quần chúng mạng 1930 – 1931đấu tranh để lại + Xây dưng khối liên minh công học kinh nghiệm nông gì? + Cần thành lập mặt trận dân tộc thống + Vấn đề giành giữ quyền… T­îng ®µi c«ng - n«ng ë Vinh- NghÖ An Nội dung Kẻ thù Mục tiêu đấu tranh Mặt trận Lực lượng tham gia hình thức đấu tranh Phong trào 1930 – 1931 Đế quốc phong kiến Đòi “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng” Hội phản đế Đồng minh ĐD Chủ yếu công nhân - nông dân Chính trị: Bãi công, biểu tình;Bạo động vũ trang Đánh phá huyện lị, đồn điền, nhà ga, trại giam Địa bàn Nông thôn trung tâm công nghiệp Nhận xét Diễn tập lần 1, chuẩn bị cho CMT8 Bài tập củng cố Mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam đến năm 1930 là: A Mâu thuẫn nông dân với địa chủ B Mâu thuẫn toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp C Mâu thuẫn giai cấp tư sản với thực dân Pháp D Mâu thuẫn tư sản với phong kiến Hội nghị lần thứ BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) cử làm Tổng bí thư? A Nguyễn Văn Cừ B Trần Phú C Lê Hồng Phong D Hà Huy Tập Nội dung sau không thuộc Luận cương trị 10/1930? A Cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn: CM tư sản dân quyền CM xã hội chủ nghĩa B Cách mạng Đảng giai cấp vô sản lãnh đạo C Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới D Lực lượng đánh đổ đế quốc phong kiến công nông Đồng thời phải liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông Chọn câu câu sau: A Phong trào cách mạng 1930 – 1931 tổng diễn tập cách mạng tháng Tám năm 1945 B Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có ý nghĩa tập dượt cho cách mạng tháng Tám năm 1945 Hướng dẫn nhà Chuẩn bị 15: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 - Đặc điểm tình hình nước giới năm 1936 – 1939 - Hội nghị BCH Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 7/1930 - Các phong trào đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ - Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào dân chủ 1936 – 1939
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong trào cách mạng 1930 đến 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1935

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay