Cách mạng tháng 8 năm 1945

15 41 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 12:13

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 5: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 CÂU HỎI ÔN TẬP (ĐỀ THI TN.THPT) Nêu tóm tắt hoàn cảnh lịch sử diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Đề thi tham khảo Hoàn cảnh lịch sử 15/08/1945 14-15/08/1945 09/08/1945 16-17/08/1945 13/08/1945 A Trung ương Đảng Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước B Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện …… điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đến C Đại hội Quốc dân Tân Trào tán thành … cử Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm chủ tịch D Hội nghị toàn quốc Đảng … thông qua vấn đề đối nội, đối ngoại sau giành quyền E Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan Đông Nhật Hoàn cảnh lịch sử - 09/08/1945, Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan Đông Nhật - 15/08/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện Quân Nhật Đông Dương rệu rã, phủ Trần Trọng Kim hoang mang, điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đến - 13/08/1945, Trung ương Đảng Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa nước - 14 - 15/08/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng họp Tân Trào (Tuyên Quang) thông qua vấn đề đối nội, đối ngoại sau giành quyền - 16 - 17/08/1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sách Việt Minh, cử Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh làm chủ tịch Diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 28/08/1945, Chiều 16/08/1945, 19/08/1945, (23/08/1945), (25/08/1945) 18/08/1945, Chiều 30/08/1945, A Tiếp đó, khởi nghĩa giành quyền Huế … Sài Gòn … B vua Bảo Đại thoái vị Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ C đơn vị Giải phóng quân … tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên D Ở nơi khác … Đồng Nai Thượng Hà Tiên địa phương cuối giành quyền Tổng khởi nghĩa thắng lợi nước E Ở Hà Nội, … , nhân dân đánh chiếm … như: Phủ Khâm sai, Toà Thị , khởi nghĩa thắng lợi Hà Nội F Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành quyền sớm nước Diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 - Chiều 16/08/1945, đơn vị Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp huy tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên - 18/08/1945, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành quyền sớm nước - Ở Hà Nội, 19/08/1945, nhân dân đánh chiếm quan đầu não địch như: Phủ Khâm sai, Toà Thị , khởi nghĩa thắng lợi Hà Nội - Tiếp đó, khởi nghĩa giành quyền Huế (23/08/1945), Sài Gòn (25/08/1945) - Ở nơi khác nhân dân dậy giành quyền 28/08/1945, Đồng Nai Thượng Hà Tiên địa phương cuối giành quyền Tổng khởi nghĩa thắng lợi nước - Chiều 30/08/1945, vua Bảo Đại thoái vị Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ Nhân dân Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc phủ) Phủ Khâm sai, Nhà khách Chính phủ CÂU HỎI ÔN TẬP (ĐỀ THI TN.THPT) Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám 1945 Đề thi tham khảo Nguyên nhân thắng lợi Nguyên nhân chủ quan - Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương Mặt trận Việt Minh kêu gọi toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa giành quyền - Có lãnh đạo đắn, sáng tạo Đảng, Hồ Chí Minh đứng đầu - Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh - Trong ngày khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân tâm cao Các cấp Đảng đạo linh hoạt, sáng tạo, chớp thời Nguyên nhân khách quan Quân Đồng Minh đánh bại phát xít, tạo thuận lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa thành công Ý nghĩa lịch sử - Mở bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ Pháp 80 năm Nhật gần năm, lật đổ phong kiến tay sai, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Mở kỷ nguyên độc lập, tự do; kỷ nguyên nhân dân lao động nắm quyền, làm chủ đất nước - Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho thắng lợi - Góp phần vào thắng lợi chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít Cổ vũ dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng Bài học kinh nghiệm - Đảng phải có đường lối đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam - Tập hợp, tổ chức lực lượng yêu nước Mặt trận Việt Minh sở liên minh công - nông - Linh hoạt kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang; khởi nghĩa phần, tiến tới Tổng khởi nghĩa nước ... Chiều 30/08/1945, A Tiếp đó, khởi nghĩa giành quyền Huế … Sài Gòn … B vua Bảo Đại thoái vị Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ C đơn vị Giải phóng quân … tiến giải phóng thị xã Thái Nguyên D Ở nơi khác... cuối giành quyền Tổng khởi nghĩa thắng lợi nước - Chiều 30/08/1945, vua Bảo Đại thoái vị Chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ Nhân dân Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc phủ) Phủ Khâm sai, Nhà khách... Đảng, Hồ Chí Minh đứng đầu - Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh - Trong ngày khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân tâm cao Các cấp Đảng đạo linh hoạt, sáng tạo, chớp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách mạng tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng 8 năm 1945

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay