Đường lối cách mạng

34 55 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 12:13

I CÔ VÀ CÁC BẠN CÙNG ĐẾN VỚI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 2!!! CÁC NỘI DUNG CHÍNH:  Chủ trương khôi phục Đảng phong trào cách mạng  Nội dung chuyển hướng đạo chiến lược Đảng  Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước đẩy mạnh khởi nghĩa phần  Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa  Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi hoc kinh nghiệm cách mạng tháng tám b/ CHỦ TRƯƠNG KHÔI PHỤC TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG  Vừa đời, đảng phát động phong trào cách mạng rộng lớn mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh  Với hy vọng dập tắt gọn phong trào này, cuối năm 1931 Pháp thi hành sách khủng bố Trắng, thẳng tay đàn áp, làm cho lực lượng cách mạng Việt Nam bị tổn thất nặng nề Phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống * Mặc dù bị khủng bố ác liệt, đảng viên cộng sản yêu nước tìm cách nối lại liên lạc để gây dựng lại lực lượng cách mạng:  15/06/1932, ban lãnh đạo Trung ương công bố chương trình hành động Đảng Cộng Sản Đông Dương * Yêu cầu nêu chương trình hành động: + đòi quyền tự tổ chức, xuất bản, ngôn luận, lại nước + Bỏ loại hình đặc biệt người xứ, trả lại tự cho tù trị… + Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư thứ thuế vô lí khác + Bỏ độc quyền rượu, thuốc phiện muối =>Biện pháp tổ chức đấu tranh phù hợp nên phong trào đấu tranh quần chúng hệ thống tổ chức Đảng khôi phục - Tháng 3/1935 đại hội lần thứ họp Ma Cao (Trung Quốc) Khẳng định thắng lợi phong trào CM đề ba nhiệm vụ trước mắt: BA NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT:  Củng cố phát triển Đảng  Đẩy mạnh vận động thu phục quần chúng  Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô CM Trung Quốc CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:  Tuyền truyền hành động Đảng quần chúng, củng cố, phát triển đoàn thể CM công hội nông dân  Đấu tranh cho quyền lợi ngày, đấu tranh trị, khởi nghĩa  Củng cố phát triển Đảng  Đẩy mạnh vận động thu phục quần chúng  Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ CM Trung Quốc *** NỘI DUNG CHUYỂN HƯỚNG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG  Nội dung thể nghị Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng: Hội nghị lần (11-1939), HN lần 7( 111940), HN lần (5-1941) Nội dung chủ trương sau: Thứ nhất: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu : Mâu thuẫn chủ yếu dân tộc ta lúc mâu thuẫn dân tộc với phát xít Nhật - Pháp Ban chấp hành trung ương định tạm gác hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho cho dân cày” thay hiệu “Tịch thu ruộng đất bọn đế quốc Việt gian cho dân cày nghèo”  Thứ 2: Xây dựng lực lượng cách mạng: thành lập mặt trận Việt Minh thay cho Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương, nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng tham gia giải phóng dân tộc Trực thuộc Mặt trận Việt Minh có Hội công nhân cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc… Mặt trận Việt Minh hình thành với số đặc điểm: Chỉ hoạt động phạm vi dân tộc Việt Nam, có cương lĩnh hành động rõ ràng, có cờ đỏ vàng, tổ chức hoạt động cách chặt chẽ  -Thứ 3: Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang nhiệm vụ trung tâm đảng nhân dân ta giai đoạn hiên , pt llcm bao gồm trị quân thành lập khu , trọng công tác xd đảng, đào tạo cán đẩy mạnh công tác vận động quần chúng Phương châm hình thái khởi nghĩa nước ta: Nắm vững dự báo thời cách mạng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng nhằm lợi dụng hội thuận tiện đánh lại quân thù Phần 2: CHỦ TRƯƠNG PHÁT ĐỘNG TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN I/ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC VÀ ĐẨY MẠNH KHỞI NGHĨA TỪNG PHẦN PHÁT ĐỘNG CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC: Đầu năm 1945 chiến tranh giới thứ hai vào giai đoạn kết thúc  Đêm 9-3-1945 Nhật đảo Pháp để độc chiếm Đông Dương, quân pháp nhanh chóng đầu hàng Nhật  Đây thời cơ, ngày 12-3-1945 ban thường vụ Trung Ương Đảng thị: “Nhật –Pháp bắn hành động chúng ta” ĐỘI DU KÍCH BẮC SƠN ĐỘI DU KÍCH BA TƠ ĐỘI DU KÍCH THIẾU NIÊN ĐÌNH BẢNG Nhân dân Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc phủ) * Rạng sáng ngày 02/09/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập_ khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa III KẾT QUẢ, Ý NGHĨA, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1/ KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA:  Đưa nhân dân Việt Nam thành người làm chủ đất nước  Đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên mới: “ĐỘC LẬP- TỰ DO- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”  Làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin  Cổ vũ nhân dân nước đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 2/ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ** Nguyên nhân thắng lợi:  Điều kiện quốc tế thuận lợi  Là kết tổng hợp 15 năm đấu tranh gian khổ  Do tinh thần đoàn kết toàn dân tộc  Đường lối cách mạng đắn Đảng ** Bài học kinh nghiệm:  Giương cao cờ độc lập dân tộc, kết hợp đắn nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến  Toàn dân dậy tảng khối công-nông  Đã lợi dung mâu thuẫn hàng ngủ kẻ thù  Kiên dùng bạo lực cách mạng biết sử dụng bạo lực CM cách thích hợp để đập tan chế độ nhà nước cũ, lập máy nhà nước nhân dân Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nắm thời  Xây dựng Đảng Mac-Lênin đủ sức lãnh đạo giành quyền The end!!! Nhân dân Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc phủ) Câu “Chương trình hành động” Đảng Cộng sản Đông Dương công bố vào thời gian nào? A 6/1930 C 6/1932 B 11/1931 D 3/1935 Câu Ai người viết tác phẩm “Tự trích” A Hà Huy Tập B Lê Hồng Phong C Nguyễn Văn Cừ D Phan Đăng Lưu Câu Phát xít Nhật xâm lược nước ta vào thời gian nào? A 6/1939 B 9/1939 C 6/1940 D 9/1940 Câu Chỉ thị: “Nhật Pháp bắn hành động chúng ta” đời nào?  A 9/3/1945  B 12/3/1945  C 9/3/1945  D 12/3/1945 Câu Cao trào kháng Nhật cứu quốc diễn vùng núi vang trung du Bắc kỳ với hình thức chủ yếu?  A Khởi nghĩa phần  B Vũ trang tuyên truyền  C Chiến tranh du kích cục  D Đấu tranh báo chí Câu Trong cao trào kháng Nhật cứu nước phong trào “Phá kho thóc Nhật để giải nạn đói” diễn mạnh mẽ đâu?  A ĐB Nam  B ĐB Bắc Bắc Trung  C ĐB Bắc  D ĐB Trung Câu Ngày 4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc thành lập xem hình ảnh thu nhỏ nước Việt Nam giải phóng Việt Bắc gồm tỉnh nào?  A Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn  B Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên  C Hưng Yên, Bắc cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên  D Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái Câu 8: Khẩu hiệu sau nêu Cao trào kháng Nhật cứu nước?  a Đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp b Giải nạn đói c Đánh đuổi phát xít Nhật d Chống nhổ lúa trồng đay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối cách mạng, Đường lối cách mạng, Đường lối cách mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay