Đảng Cộng Sản Việt Nam

23 38 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 12:13

Bài học: Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (2/1930) Hội Company nghị Trung ương lần thứ LOGO Đảng (10/1930) Nhiệm vụ: Hội nghị thành lập Đảng CSVN nội dung cương lĩnh trị Đảng Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng CSVN Hội nghị Trung Ương lần thứ nội dung Luận cương trị Đảng Ưu điểm hạn chế Luận cương trị Trần Phú soạn thảo Nhiệm vụ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nội dung Cương lĩnh trị Đảng ??? Thời gian Your Slogan here Đại điểm Thành phần Kết Cương lĩnh trị Thời gian: Hội nghị hợp tổ chức cộng sản bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 đến ngày 8-2-1930 Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì Địa điểm: Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc Thành phần: Ngoài Nguyễn Ái Quốc chủ trì, Hội nghị có đại biểu của: + Đông Dương Cộng sản Đảng: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh + An Nam Cộng sản Đảng: Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu Đại biểu Đông Dương Cộng sản liên đoàn mặt*  Hội nghị đã: + Thống tổ chức cộng sản thành Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam + Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Đảng, Điều lệ vắn tắt,… Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Đó cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam + Thành lập Ban Chấp hành Trung Ương lâm thời Đảng, gồm ủy viên* Tranh vẽ Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) định lấy ngày 3-2 hàng năm ngày kỉ niệm thành lập Đảng  Vậy Đảng CSVN đời, kết rực rỡ việc kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênnin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Nhờ lãnh đạo Đảng mà phong trào đấu tranh nhân dân lên cao đỉnh cao phong trào cách mạng thời gian Xô viết Nghệ- Tĩnh (1930- 1931) Xô viết Nghệ- Tĩnh năm 1930-1931 * Nội dung Cương lĩnh trị: + Xác định đường lối chiến lược CM Đảng tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” + Đề nhiệm vụ CM đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến tư sản cách mạng, làm cho đất nước Việt Nam độc lập tự Lập phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông, tịch thu sản nghiệp, ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân nghèo, tiến hành CM ruộng đất,… + Nêu rõ lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, trung, tiểu địa chủ tư sản lợi dụng trung lập, đồng thời liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giới + Đảng giữ vai trò tiên phong lãnh đạo cách mạng ******* + Đây cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn dân tộc vấn đề giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh + Giải tình trạng khủng hoảng đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn đầu kỷ XX Mở đường phương hướng phát triển phù hợp với đất nước Việt Nam, phù hợp với nghiệp đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đảng sống nghiệp Nhiệm vụ Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam Từ cách mạng giải phóng dân tộc nhân dân ta đặt lãnh đạo Đảng Chứng tỏ giai cấp vô sản trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Tạo nên thống tư tưởng, trị hành động phong trào cách mạng nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Nhiệm vụ 3: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nội dung Luận cương trị Đảng Hội nghị Trung ương lần thứ Giữa lúc phong trào cách mạng lãnh đạo Đảng CSVN diễn sôi nổi, liệt vào tháng 10 năm 1930 Hương Cảng, Trung Quốc diễn Hội nghị Trung ương lần thứ  Hội nghị đã: + Phân tích tình hình Đông Dương nhiệm vụ cách mạng Đảng + Đánh giá lại nội dung Hội nghị hợp tháng 2-1930 + Đổi tên Đảng CSVN thành Đảng CS Đông Dương + Cử Ban Chấp hành Trung ương thức Trần Phú làm Tổng bí thư + Thông qua Luận cương trị Đảng CS Đông Dương Trần Phú soạn thảo 2 Nội dung Luận cương trị Trần Phú Xác định vấn đề chiến lược sách lược cách mạng Đông Dương Cách mạng Đông Dương lúc đầu cách mạng tư sản dân quyền, sau tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư chủ nghĩa, tiến thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa Chỉ mẫu thuẫn xã hội: Giữa thợ thuyền dân cày, phần tử lao khổ với địa chủ phong kiến, tư chủ nghĩa đế quốc  Xác định hai nhiệm vụ CM đánh đổ phong kiến đánh đổ đế quốc (NAQ đề xướng đánh đổ đế quốc trước, PK sau) Động lực cách mạng giai cấp công nhân giai cấp nông dân (Hạn chế so với NAQ) Lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân với đội tiên phong Đảng Cộng sản Hình thức phương pháp đấu tranh tập hợp, lãnh đạo quần chúng tham gia đấu tranh vũ trang giành quyền Quan hệ cách mạng Đông Dương cách mạng giới: Cách mạng Đông Dương phận cách mạng vô sản giới => Bản Luận cương trị Trần Phú soạn thảo có nhiều điểm hoàn thiện so với Luận cương trị trước Nguyễn Ái Quốc, có nhiều điểm hạn chế Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm - Hà Nội, nơi đồng chí Trần Phú viết Dự thảo “Luận cương trị” Đảng vào tháng 10 năm 1930 Nhiệm vụ 4: Ưu điểm hạn chế Luận cương trị Trần Phú soạn thảo * Ưu điểm: Làm sâu sắc nhiều vấn đề cách mạng Việt Nam Cương lĩnh trị trước Nguyễn Ái Quốc, rõ đường lên cách mạng Việt Nam, hình thức phương pháp đấu tranh, mối quan hệ cách mạng Đông Dương cách mạng giới • Hạn chế: - Chưa nêu mâu thuẫn chủ yếu xã hội Đông Dương - Không đưa cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu - Nặng đấu tranh giai cấp cách mạng ruộng đất - Đánh giá không khả cách mạng tâng lớp tiểu tư sản, khả chống đế quốc chống phong kiến mức độ định giai cấp tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống chống đế quốc tay sai ********** Nhom Lop VSK16A Thuc hien Company LOGO Những người thực hiện:  Trần Hoài Nam (ceo)  Lưu Hoài Thương  Tô Thị Thùy  Vũ Thị Hà  Phan Thu Thúy  Phạm Thị Lan  Lý Thị Lương  Trần Kim Liên  Hứa Thị Nhung  Nguyễn Thị Hoàn  Nguyễn Thị Thích  Đỗ Văn Bốn ... Đức Cảnh + An Nam Cộng sản Đảng: Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu Đại biểu Đông Dương Cộng sản liên đoàn mặt*  Hội nghị đã: + Thống tổ chức cộng sản thành Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam + Thông qua... Cộng sản Việt Nam + Thành lập Ban Chấp hành Trung Ương lâm thời Đảng, gồm ủy viên* Tranh vẽ Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (9-1960)... nước Việt Nam, phù hợp với nghiệp đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Đảng sống nghiệp Nhiệm vụ Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay