Hệ thống điều khiển quá trình (phần 2)

58 136 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2017, 23:47

Chương VẬN HÀNH HỆ THÓNG ĐIỂU KHIÉN QUÁ TRÌNH Trong phần trước tiên giới thiệu vận hành thiết bị mô (mô hình) hãng FESTO với phần mềm sừ dụng InTouch, Trên sở nắm vững nguyên lý vận hành phát triển ứng dụng vào qui trình công nghệ cụ thể sử dụng phần mềm khác; thông thường phần mềm hay dùng công nghiệp WinCC 4.1 BẢNG ĐIÈU KHIẺN Trong thiết bị HTĐKQT FESTO, trạm By-pass có bảng dùng cho việc điều khiển trạm by-pass tay ta không sử dụng phân mềm InTouch Khi ta điều khiển trạm By-pass tay phải chuyển chế độ hoạt động điều chỉnh sang chế độ Manual (đèn xanh bị tắt đi), Đây chức cùa nút bảng điều khiển + Nút Start - Khởi động bơiĩi + Nút Stop - Tẳt bơm + Nút thứ hai - Dùng để chọn van ngõ vào Nó dùng để bật tắt ngô vào trạm mức, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ + Nút thứ ba - Dùng để chọn van ngõ vào Nó dùng để bật tắt ngõ trạm mức, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ + N útQ uit - Reset trạm + Nút Emergency Stop - Dừng khẩn cấp 75 4.2 CÀI ĐẶT PHẦN MÈM INTOUCH Đối với hệ thống điều khiển trình, cần phải cài số phần mềm để hoạt động 4.2.1 Yêu cầu hệ thống +Minimum 32 MB RAM +Praphics VGA ( 640 X 480 , 64 Kb colours ) +Minimum 100MB Free Memory on Harddisk 4.2.3 Những phần mềm cài đặt +Intouch Development Program Disk (5 đĩa mềm 1.44Mb) +Softing GmbH Profibus FMS DDE-Server Version 5.0 (1 disk) +PCS InTouch Application (2 disks) +PCS Step files for S7, L, F, p, T (1 disk) +PCS Profius Files for DDE-Server Softing (1 disk) +EzDDE DDE Driver (1 disk) +PROVIS- GB Process Visualisation and Training (2 disks) 4.2.4 Cài đặt phần mềm Soíting ( Proíibus ) +Trước cài đặt, phải lắp card Proĩibus +Gắn Hardlock vào máy ( cổng máy in ) +Tiến hành cài đặt 4.2.5 Cài đặt phần mềm InTouch 4.2.6 Cài đặt ứng dụng PCS InTouch 76 4.3 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG PCS 4.3.1 Cấu trúc hệ thống PCS +Hệ thống PCS hoàn chỉnh bao gồm module +Module điều khiển mức ( L e v e l) +Module điều khiển lun lượng ( Flow ) +Module Bypass +Module điều khiển áp suất ( Pressure ) +Module điều khiển nhiệt độ ( Temperature ) +Các module xếp theo thứ tự sau: ự) - - 5 ê o c Ll- o TO ^ - O) 3 ă> o Cũ ^ E (V c Q o E ^ 77 4.3.2 Các địa chỉ, công tắc Dip Switches, kết nối Prof1bus Khi sử dụng hệ thống PCS hoàn chỉnh, ta phải tuân theo thứ tự kết nối điều chỉnh địa trạm theo hình vẽ sau Address Address Address Address Address Level Conírol Fiow Control Siemens PLC Pressure Control Address Temperature Control +Điều chỉnh công tắc Dip Svvitches điều khiển Burket để sử dụng cho Proĩibus +Dành cho hai trạm lưu Iưọmg áp suất - Flow and Pressure ( Off, Off, On, On, Off, Off, On, O n ) +Dành cho hai trạm mức nhiệt độ Temperature ( On, On, On, On, Off, Off, On, On ) Level and +Sau vào Menu Serial để đặt chế độ làm việc điều chỉnh Remote đặt địa (address) theo hinh vẽ 78 4.4 SỬ DỤNG HỆ THÓNG ĐIÈU KHIỂN QUÁ TRÌNH 4.4.1 Khởi động hệ thống + M tất trạm +Khởi động máy tính (Hardlock phải gắn vào máy tính) +Khởi động Profibus trước cách “Start”, “Programs”, “FMS-DDE Server” Trên hình máy tính phải xuất khung cừa sổ hình vẽ Trạng thái hoạt động “Board Status” “Running” không báo “Error” Neu báo Eưor íhì phải khỏd động máy lại HlãỉQ PROnBƯÍÍ ỉỉeỉp ỈPRO RB U S D D É Server Board status: running Topics allocated: Topics connected: +Thu nhỏ cửa sổ Profibus lại +Khỏi động chương trình InTouch cách “Start”, “Programs”, “Festo Didactic” “ InTouch” +Khi hình InTouch xuất hiện, đánh dấu vào thư mục sau (c:\progra~l\pes_s7pc) 79 InTọucK Version 5.6b Select an Appiication DiiệctcKỵ: c A p r o g r a ^ ^ lV d id a c tic V in to u c h g b K n e M a p p c : \ p r o g r a '" \ d i d a c t i c \ p c s g b c :\D io a fa ~ \D c s s dc Cancel Application Descriptíon I Neue !nfouch-Afiwendung Ị ! V ideo resolution: E40 X ị Application Mode: ỉ * £r&atc Direclofy-, I Standạrd i Ìíotfify Difectoij> Uyt ị H elp Confígure lnĩouchi(et(íng* íor lhì« Computer (NetvvorkedApplication DevelopmenL ResoluUon) +Hãy click vào biểu tượng “ W indow Viewier” hình Process Control System reSTO Didđctỉc Training tằse onlyỉRechhei^tt 3||DenkendoT D««lopíMỉứt tìh ỈP«C14Ỉ - Process Control System " — ^ eỳ—ĩ 80 y 'process portrd 4.4.2 Điều khiển trình +Click vào Process Controi ta thấy trạm By-pass với valve cảm biến rE.VTO D ỉdactic rrũ n in e eni>'|K «chl»eref(r ||l> en k « n d o r - Process Control System process conứ-oi overvi ew storagè p ressu re íỊỉtration - -X»4Ô,J K-Ó 00 w»0,a V-O.C3Ị W -Ó'£ìO Y »1.Õ 11 I ■eot^r I conl< r rẹ a ctọ r i p rọ c e s s ] X -2Ị V\'*0-p v=jÍO vyw)íl ỷ=ClO c.cvTitr r t s i! Ẻ T it ìn í’ m sasm elob binâry control ^1^^ h ỉsloncaitrend reUirn' +PLC phải chế độ hoạt động FESTO D l d ^ t í í - T r* in in o n ỉy |R « c h b e re « tr 3!iD*nKeii>“210 y^S Y»ò,ó ■Gorẳrrị proce39 -ẹ ọperating Ịỉânẹl M ] ÌOỈK,t‘v □ □ □ □s to p nà l 4n - C c-mi Qgu i gE s t I Stalus Operatitìg mode Oparatittg 1process ị frì-fin»4íi process rrcturn i *' alarm Tn«cỉi''e í m e a s i^ o ísb bỉn arv cóntrol 'íàciríe hísÈorlcaíírend' plc retum 81 +Tất valve bơm điều khiển từ hình băng cách click vào biểu tượng tương ứng + Màu xanh biểu thị cho việc thiết bị hoạt động ( mở ), màu đỏ biêu thị cho việc thiết bị chế độ tắt ( đóng ) +Cỉick vào “Measure Lab” để thấy hình điều khiển cho tất írạm T tS lí) f>id-i tií • T in in g Ịise onỉ.vlRecKhprgshr 3|ỊD«nkf>nd Right_click vào Graphics D esginer > C họnN ew Convert gíobal library Convert project library Propertỉes ' ^ ri^õbjict(s) NUM Học viên thiết kế giao diện giám sát íheo mẫu sau: 127 HỆ THỐNG CHƯNG CẮT t 33 0 (t NldítaíT2 33.500 (t KliỂtđôTS 34.100 (t NhiỂ(đđT4 3 0 ^ NUểtđỔTS 34.100 HtóSt.ỊẨTẹ 34.100 pQ ị 803.241«bit VTT4Mn-1l33jũŨ{tị /ssísẽìs2fsá\ 11 _ 32.400 m ầ im 33.500 ^ MMaa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống điều khiển quá trình (phần 2) , Hệ thống điều khiển quá trình (phần 2) , Hệ thống điều khiển quá trình (phần 2) , Điều khiển theo tỷ lệ + Sự xác định tỉ lệ, VẬN HÀNH HỆ THÓNG ĐIỂU KHIÉN QUÁ TRÌNH, Bài 1: Khái niệm điều chỉnh thông số công nghệ, Chương 5 THIẾT KẾ GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN, 2 MỞ CỬA SỔ WINDOW, ' Process-Gontrol System, .-., 8 THIÉT KÉ ĐÒNG Hồ / Bộ PHẬN ĐO - METER / GAUGE FACE ĐẺ HIẺN THỊ GIÁ TRỊ THựC - PROCẼSS VALƯE, Bài thực nghiệm thiết kế giao diện điều khiển trên phần mềm WinCC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay