Tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017 (1)

10 141 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2017, 22:57

Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 ĐỀ PEN I SỐ 01 Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Thời gian: 90 phút MA TRẬN ĐỀ SỐ 01 Mức độ tư Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng H{m số v{ c|c b{i to|n liên quan c}u c}u c}u Tích ph}n (C}u 4) (C}u 18,19,20,21) (C}u 41,42) // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich Vận dụng cao Tổng số c}u CĐ c}u (C}u 48) /10c}u / e e v v i i r r (C}u 1,2) (C}u 7,8,9,10) (C}u 35,36,37) ccDD o o H H icichh h h c}u T T // m m c}u c}u o o c c kk Mũ - Logarit (C}u 11,12, 11 c}u o o o o b b e (C}u 3) (C}u 38,39,40) cce a a f f 13,14,15,16,17) wwww wwww w w w w / / / / / / / / :: ss: : c}u c}u p p t t tttptps1sc}u t Nguyên h{mh-h t h c}u h Số phức c}u (C}u 5) c}u (C}u 22,23, 24,25,26) c}u c}u c}u c}u (C}u 49) c}u (C}u 43) c}u c}u (C}u 27,28) (C}u 44,45) Hình không gian Mặt tròn xoay Hình Oxyz c}u (C}u 6) c}u (31,32,33,34) c}u c}u (C}u 46,47) (C}u 50) Tổng số c}u theo MĐTD c}u 28 c}u 13 c}u c}u c}u (C}u 29,30) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 c}u 50 c}u - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 PHẦN NHẬN BIẾT NHẬN BIẾT: H[M SỐ y Câu Đường cong hình bên l{ đồ thị -2 h{m số n{o đ}y? A y   x3  3x  B y  x3  x  x C y  x3  x  x D y  x4  x  Câu Cho h{m số y  f ( x) x|c định, liên tục // e e v v i i r x DDr c c o o y hHH hcich y -2/3 O x -32/27  1 \   v{ có bảng biến thiên :  2  // e e v v i i r  DDr c c o o – – – + hhHH c c i i h h + + /T/T m m o o c.c k k o o o  bbo0 e  e c c a a f f wwww wwww w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : Khẳng định n{o hhtttptpđ}y l{ đúng? hhtttptp 1 ' A Đồ thị h{m số đ~ cho có hai đường tiệm cận đứng l{ c|c đường thẳng x   , x  B H{m số đ~ cho đạt cực tiểu x  , đạt cực đại x  v{ đồ thị h{m số có tiệm cận đứng x C Đồ thị h{m số đ~ cho có hai đường tiệm cận đứng l{ c|c đường thẳng y   , y  D Đồ thị h{m số đ~ cho tiệm cận NHẬN BIẾT : MŨ - LOGARIT Câu Chọn khẳng định sai c|c khẳng định sau A log x   x  B log3 x    x  C log a  log b   a  b D ln a  ln b  a  b  2 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 NHẬN BIẾT : TÍCH PHÂN Câu Viết công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hai h{m số y  f ( x) , y  g ( x) liên tục đoạn  a; b v{ hai đường thẳng x  a, x  b (a  b) b b A S   f ( x)  g ( x) dx B S   f ( x)  g ( x) dx a a b C S  b   f ( x)  g ( x)dx D S  a   f ( x)  g ( x)dx a NHẬN BIẾT: SỐ PHỨC Câu Cho số phức z   2i Tính mô đun số phức z // e e v v i i r DDzr B z  A c c o o hHH hcich NHẬN BIẾT: HÌNH OXYZ // e e v v i i r DDr C z  D z  c c o o hhHH c c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o o đường thẳng d có phương trình Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz bb, cho e e c c a ww.f.fa w wwww w x 1 y  z w w w w / / / / tơ:n{o đ}y l{ môt véc tơ phương   Véc s d / / / / ss: : s: 1 tttp hh hhtttptp A ud  (1; 2;0) C ud  (3;1; 2) B ud  (2;3; 1) D ud  (3;1; 2) PHẦN THÔNG HIỂU THÔNG HIỂU: H[M SỐ Câu Hỏi h{m số y  x 2e x đồng biến khoảng n{o ? A  2;   B C  ;0  D  0;  Câu Tìm gi| trị cực tiểu h{m số y   x  x  A yCT  C yCT  4 B yCT  Câu Tìm gi| trị lớn h{m số y  A Maxy  B Maxy   x 1 x  2x  2 C Maxy  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt D yCT  3 D Maxy  Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 Câu 10 Đường thẳng y  x  cắt đồ thị h{m số y  x3  x  3x ba điểm Tìm tọa độ ba điểm A 1; 3 ;  2; 2  ;  2; 6  B  1; 5 ;  3; 1 ;  4;0  C  5;1 ;  5; 9  ;  6;2  D  7;3 ;  2; 2  ;  2; 6  THÔNG HIỂU: MŨ - LOGARIT Câu 11 Giải bất phương trình log5 (2 x  7)   log5 ( x  4) B  x  A x  C x  D  x  9, x  Câu 12 Tính đạo h{m cấp h{m số y  10 x x 10 / // A y  10 / B y  10 ln10 C y  10 ln 10 D y  e e e e v v v v i i ln 10 i i r r DDr DDr c c c c o o o o hHH hHH hcich Câu 13 Tìm tập x|c định D h{m số y  log ( x  6x  8) / T/Thhicich mm o o c c k o A D   ;2   4;   B D o k 2;4 o o b b e cce a a f f C D   ;2    4;   wwww D D   2;4 wwww w w w w / / / / / / / / ss: : s: : ttptpscủa Câu 14 Tính đạo h{m số y  log (sin x) hhth{m hhtttptp '' '' x x '' x '' 2 A y '  tan x ln B y '  cot x ln C y '   tan x ln Câu 15 Cho hai số dương a v{ b Đặt X  log D y '   cot x ln ab log a  log b Khẳng định n{o sau đ}y l{ ,Y  2 đúng? A X  Y B X  Y C X  Y D X  Y Câu 16 Tìm gi| trị nhỏ h{m f ( x)  ln( x  x  2) đoạn 3;6 A f ( x)  ln 40 B f ( x)  ln10 C f ( x)  ln D f ( x)  ln 20 x3;6 x3;6 x3;6 y  bx x3;6 yc y x y  ax Câu 17 Hình bên l{ đồ thị ba h{m số mũ y  a x , y  b x , y  c x vẽ tục tọa độ Hỏi khẳng định n{o đ}y l{ A a  b  c B a  c  b C c  b  a Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt x D b  c  a Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 THÔNG HIỂU: TÍCH PHÂN Câu 18 Tìm họ c|c nguyên h{m h{m số f  x   A C x3  C x  f ( x)dx   f ( x)dx  x3   C x B D 2  x3  C x  f ( x)dx  x3  C 2x  x2 / / e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich  f ( x)dx  x2  Câu 19 Tính tích ph}n K    2x4  x2 dx     // e e v v i i r DDr c c o o hhHH c c i i h h Câu 20 Tính tích ph}n I   x.sin xdx /T/T m m o o c.c k k o o o bbo  e e c c fa fa D I  A I   B I  4 C Iw w w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : p p t t t t hhtttptp h h 2x 1 dx Câu 21 Tính tích ph}n J  A K  B K  C K  D K    1 A J  2(  1) x2  x  C J  B J  2(  1) D J  2(  3) THÔNG HIỂU: SỐ PHỨC Câu 22 Đẳng thức n{o c|c đẳng thức sau đ}y l{ A (1  i)8  16 B (1  i)8  16i C (1  i)8  16 D (1  i)8  16i Câu 23 Cho hai số phức z1   4i, z2   11i Tìm phần thực, phần ảo z1  z2 A Phần thực -8 v{ Phần ảo -7i B Phần thực -8 v{ Phần ảo -7 C Phần thực v{ Phần ảo -7 D Phần thực v{ Phần ảo -7i Câu 24 Gọi M l{ điểm biểu diễn số phức z thỏa m~n (1  i) z 1  5i  X|c định tọa độ điểm M A M   2;3 B M   3; 2  C M   3;2  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt D M   3; 2  Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Câu 25 Cho số phức z  i Tìm số phức W  A W  1  3i Đề Pen I số 01 z  2z 1 z2 C W  1  3i B W   7i D W   7i Câu 26 Gọi z1 , z2 l{ hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z1.z2 A P  B P  C P  D P  7 THÔNG HIỂU: KHỐI ĐA DIỆN Câu 27 Cho hình chóp S ABC có đ|y ABC l{ tam gi|c vuông c}n B , AB  a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đ|y, SA  a Tính thể tích V khối chóp S ABC // e e v a v i i r V r A DD c c o o hhHH c c i h // e e v v i i r C V  6a D V  6.a DDr c c o o hhHH c c i i h h /T/Tgi|c cạnh a Tính chiều cao h m m Câu 28 Cho khối lăng trụ tích l{ 3.a , đ|yol{ tam o c.c k k o o khối lăng trụ o bbo e e c c a f.2faa D 12a A h  4a B h  3a C.whw w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp a3 B V  3 THÔNG HIỂU: MẶT TRÒN XOAY Câu 29 Cho hình lập phương ABCDA' B'C ' D' cạnh a Tính diện tích xung quanh S xq khối nón có đỉnh l{ t}m hình vuông A' B'C ' D' v{ có đường tròn đ|y ngoại tiếp hình vuông ABCD A S xq   a2 3 B S xq   a2 2 C S xq   a2 D S xq   a2 Câu 30 Cho hình trụ có diện tích xung quanh 4 , thiết diện qua trục l{ hình vuông Tính thể tích V khối trụ giới hạn hình trụ A V  2 B V  6 C V  3 D V  5 THÔNG HIỂU: HÌNH OXYZ Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng điểm I (1; 1; 1) v{ mặt phẳng ( P) : x  y  z  Viết phương trình mặt cầu ( S ) t}m I v{ tiếp xúc với ( P) A (S ) : ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  B (S ) : ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  C (S ) : ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  D (S ) : ( x  1)2  ( y  1)2  ( z  1)2  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(1; 1;2), B(1; 4;0) v{ cho đường thẳng d có phương trình x 1 y z  Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho A l{ trung điểm   1 BM B M  (3;2;4) A M  (3; 2;4) C M  (3;2; 4) D M  (3;2;4) Câu 33 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng ( P) : x  y  mz   v{ (Q) : x  y  z   Tìm m để hai mặt phẳng ( P) v{ (Q) vuông góc với A m  B m  C m  D m  Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(3;0;0), B(0; 4;0), C (0;0; 4) Viết // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich A (R) : 4x  y  3z 12  // e e v v i i r DDr c c o o h hHH B ( R) : x  y  3z  12 ic 0ic h h /T/T m m o o C ( R) : 3x  y  z 12  D ( R) : 3xkk c4.yc 4z 12  o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / PHẦN VẬN DỤNG ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp phương trình mặt phẳng ( R) qua ba điểm A, B, C VẬN DỤNG : H[M SỐ Câu 35 Tìm tất c|c gi| trị thực tham số m để cho đồ thị h{m số y  x4  2mx2  m2  2m có ba điểm cực trị v{ khoảng c|ch hai điểm cực tiểu A m  4 B m  C m  D m  Câu 36 Tìm tất c|c gi| trị thực tham số m cho đồ thị h{m số y  2mx  x2  x  có hai tiệm cận ngang A m  B m  C Không có gi| trị n{o m thỏa m~n yêu cầu đề b{i D m Câu 37 Tìm tất c|c gi| trị thực tham số m cho h{m số y  sin x  m nghịch biến sin x  m   khoảng  ;   2  A m  0, m  B m  C  m  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt D m  Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 VẬN DỤNG : MŨ - LOGARIT   Câu 38 Phương trình log  x    có nghiệm?   x A Vô nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm C x  D x  1 Câu 39 Giải bất phương trình 3x   x B x  A x  Câu 40 Đặt a  log 5, b  log3 Biểu diễn log 25 45 theo a, b A log 25 45  ab  2ab B log 25 45  ab  2ab C log 25 45  ab  ab D log 25 45  ab  ab // // e e e e v v v v i i i i r r DDr DDr c c c c o o o o hHH hsốhHyH  x  v{ y   x  c c i h{m i h hcich Câu 41 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị /hai h T/T m m o o c.c k 8oo k A B C D o o b b e e c f.afac w w ww wwww w w w w / / / / / / / / Câu 42 Gọi D l{ hìnhsphẳng giới hạn đồ thị h{m số v{ c|c đường thẳng y  xe ss: : s: : p p p p t t t t t t t t h h h Ox Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình D xung quanh trục x  1, x  2, y  h VẬN DỤNG : TÍCH PHÂN x A V   e2 B V  2 e C V  (2  e) D V  2 e2 VD: SỐ PHỨC Câu 43 Cho c|c số phức z thỏa m~n z  (3  4i)  Khẳng định n{o đ}y l{ đúng? A Tập hợp c|c điểm biểu diễn số phức z l{ đường tròn ( x  3)2  ( y  4)2  B Tập hợp c|c điểm biểu diễn số phức z l{ đường tròn ( x  3)2  ( y  4)2  C Tập hợp c|c điểm biểu diễn số phức z l{ đường thẳng 3x  y   D Tập hợp c|c điểm biểu diễn số phức z l{ 1;0  ,  3; 2  , 1;1 VD: KHỐI ĐA DIỆN Câu 44 Cho hình hộp đứng ABCDA' B'C ' D' có đ|y l{ hình vuông cạnh a , AC ' tạo với mặt bên ( BCC ' B' ) góc 300 Tính thể tích V khối hộp ABCDA' B'C ' D' A V  2a3 B V  2.a3 C V  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt a D V  2.a3 Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 Câu 45 Cho hình chóp S ABC có đ|y ABC l{ tam gi|c vuông A , AB  a , tam gi|c SBC cạnh a v{ nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đ|y Biết thể tích khối chóp S ABC a3 16 Tính khoảng c|ch h từ điểm C tới mặt phẳng ( SAB) A h  a 39 13 B h  a 13 39 C h  a 39 D a 13 VD: HÌNH OXYZ Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M (2; 1;3) v{ mặt phẳng ( P) có phương trình x  y  z   Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H M ( P) // // B H  (1;1; 2) C H  (3; 2;0) D H  (4; 2; 3) ee e e v v v v i i i i r r DDr DDr c c c c o o o o v{ d có phương trình hHH Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường hthẳng hdhHH c c i i hcich h T M d v{ d /T/điểm x 1 y  z  x  y  z 1 m m l{ Tìm tọacđộ giao   ,   o o c 1 2 k k o o o bbo e e c c a A M  (0; 1;4) B M  (0;1; 4) ww.f fa C M  (3;2;0) D M  (3;0;5) w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : PHẦN VẬN DỤNG tCAO hht tptp hhtttptp A H  (1; 2;1) 2 VDC: H[M SỐ Câu 48 Một nhôm hình vuông cạnh 10cm , Người ta cắt bốn góc nhôm bốn tam gi|c c}n (xem hình vẽ), tam gi|c c}n có chiều cao x , gấp nhôm dọc theo đường nét đứt để hình chóp tứ gi|c Tìm x để khối chóp nhận tích lớn A x  B x  C x  D x  VDC: MẶT TRÒN XOAY Câu 49 Cho tứ diện ABCD có ( ABC ) vuông góc với ( DBC ) , hai tam gi|c ABC, DBC l{ c|c tam gi|c cạnh a Gọi ( S ) l{ mặt cầu qua B, C v{ tiếp xúc với đường thẳng AD A Tính b|n kính R mặt cầu ( S ) A R  a B R  a C R  Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt a D R  a Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive Page Page :: https://www.facebook.com https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 VDC: HÌNH OXYZ Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A(1; 2;1) , B(2;1;3) , C (2; 1;1), D(0;3;1) Viết phương trình mặt phẳng ( P) chứa hai điểm A, B cho C , D nằm hai phía kh|c ( P) đồng thời C , D c|ch ( P) A ( P) : x  3z   B ( P) : x  y  z 15  C ( P) : y  z 1  D ( P) : x  y  z   // e e v v i i r DDr c c o o hHH hcich // e e v v i i r DDr c c o o Nguồn : cHocmai hhHH c i i h h /T/T m m o o c.c k k o o o bbo e e c c a ww.f.fa w wwww w w w w w / / / / / / / / ss: : ss: : hhtttptp hhtttptp Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Giáo viên: Lê Bá Trần Phương Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 10 - Group : https://www.facebook.com/groups/ThichHocDrive ... https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 PHẦN NHẬN BIẾT NHẬN BIẾT: H[M SỐ... https://www.facebook.com // Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 Câu 32 Trong không gian v i hệ tọa độ... Thich Thich Hoc Hoc Drive Drive Hocmai. vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học PEN I - Trắc nghiệm (Thầy Lê Bá Trần Phương) Đề Pen I số 01 VDC: HÌNH OXYZ Câu 50 Trong không gian với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017 (1) , Tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017 (1) , Tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay