Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ

14 253 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2017, 10:40

Header Page of 161 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội KHOA LUẬT TRẦN THỊ HỒNG THÚY KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số Người hướng dẫn khoa học: TS Ngô Huy Cương Phản biện 1: Phản biện 2: : 60 38 50 Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Vào hồi ., ngày tháng năm 2012 HÀ NỘI - 2012 Footer Page of 161 Header Page of 161 1.5 1.5.1 1.5.2 MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN 2.1 MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 Khái quát hợp đồng nhượng quyền thương mại Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại Đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mại Phân biệt hợp đồng nhượng quyền thương mại với số hợp đồng tương tự Mối liên hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại với vấn đề kiểm soát cạnh tranh tài sản trí tuệ Mối liên hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại với vấn đề kiểm soát cạnh tranh Mối liên hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại với vấn đề kiểm soát tài sản trí tuệ Sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Khái niệm pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Nguồn pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Kinh nghiệm quốc tế kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh sở hữu trí tuệ Dưới góc độ pháp luật cạnh tranh Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ 6 11 12 17 17 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 18 20 2.3.2 21 Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật nói chung Về hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại Về chủ thể hợp đồng nhượng quyền thương mại Về đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Về quyền nghĩa vụ bên Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hợp đồng nhượng quyền thương mại Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hợp đồng nhượng quyền thương mại Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Cấu thành quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Kiểm soát đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chương 3: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM 41 41 44 47 50 51 51 60 71 71 77 83 NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 21 22 3.1 23 3.2 23 33 3.2.1 Footer Page of 161 36 36 38 41 QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Tranh chấp giải tranh chấp Tranh chấp Biện pháp giải tranh chấp Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG Những định hướng nhằm nâng cao hiệu kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ 83 84 84 Header Page of 161 3.2.2 Theo quy định pháp luật cạnh tranh KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Footer Page of 161 86 95 97 Header Page of 161 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhượng quyền thương mại phương thức kinh doanh hình thành từ lâu quốc gia phát triển minh chứng tính hiệu kinh tế Nhượng quyền thương mại tạo điều kiện nhanh cho doanh nghiệp nhân rộng thành công, thâm nhập bành trướng thương hiệu thị trường giới, đồng thời doanh nghiệp vừa nhỏ tận dụng lợi cạnh tranh để làm tiền đề cho phát triển ổn định lâu dài thông qua hệ thống nhượng quyền Hiện nay, nhượng quyền thương mại có mặt 160 nước giới với doanh thu ngày tăng Doanh thu từ hoạt động nhượng quyền thương mại giới năm 2000 "khoảng 1.000 tỷ đôla với khoảng 320.000 doanh nghiệp từ 75 ngành khác nhau" Tại Mỹ, theo thống kê năm 2008, "đã thành lập 909.253 cửa hàng nhượng quyền, thu hút 11 triệu lao động đạt doanh số 880.9 tỷ đôla - chiếm 4,4% tổng doanh số khu vực kinh tế tư nhân" Thậm chí, "12 52 tiểu bang nước Mỹ quy định bắt buộc công ty muốn tham gia vào thị trường chứng khoán phải có đăng ký nhượng quyền" Thực tế minh chứng rõ ràng tính phổ biến hiệu phương thức kinh doanh nhượng quyền thương mại kinh tế giới Hợp đồng văn ghi nhận mối quan hệ nhượng quyền thương mại bên nhượng quyền bên nhận quyền Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy để xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại thành công thiếu hợp đồng hoàn hảo với điều khoản thể ý chí thống bên đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật Trên thực tế, hợp đồng nhượng quyền thương mại việc chịu điều chỉnh trực tiếp pháp luật thương mại có liên quan chặt chẽ với lĩnh vực pháp luật phức tạp pháp luật sở hữu trí tuệ luật cạnh tranh Về nguyên tắc, hợp đồng nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền bên nhận quyền hoàn toàn độc lập tư cách pháp lý Footer Page of 161 vấn đề liên quan đến tài Tuy nhiên, bên nhượng quyền thường soạn sẵn hợp đồng nhượng quyền thương mại với nhiều điều khoản có lợi cho mình, thường bất lợi cho bên nhận quyền Với mục tiêu bảo vệ lợi ích bên nhượng quyền đảm bảo danh tiếng toàn hệ thống nhượng quyền, điều khoản hạn chế hợp đồng nhượng quyền thương mại, mức độ định, coi hợp lý cần thiết Tuy nhiên, góc độ pháp luật cạnh tranh, điều khoản ảnh hưởng định đến môi trường cạnh tranh nói chung Thêm vào đó, quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại lại hình thành từ gói quyền liên quan đến hầu hết đối tượng sở hữu trí tuệ, nên vấn đề kiểm soát điều khoản hợp đồng nhượng quyền thương mại liên quan đến loại tài sản không dễ dàng Từ thực tế nói trên, việc nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện nhằm giải yêu cầu kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ, phù hợp với trình hội nhập quốc tế Việt Nam cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng Do đó, lựa chọn nghiên cứu đề tài "Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ" làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Quy định pháp luật nhượng quyền thương mại nói chung hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng số nội dung thu hút quan tâm nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác Trong số số viết như: "Franchise với doanh nghiệp Việt Nam" Phạm Thị Thu Hà đăng tạp chí IP Law & Practice, số 03/2005; "Nhượng quyền thương mại - chất mối quan hệ với hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động li-xăng" Nguyễn Bá Bình đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số tháng 02/2006; "Nhượng quyền kinh doanh Việt Nam, khái niệm định nghĩa" Trần Ngọc Sơn đăng Tạp chí Luật sư ngày nay, số 4/2004; "Hoàn thiện khung pháp lý nhượng quyền thương mại" Bùi Ngọc Cường đăng Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số tháng 8/2007 Nhìn chung, viết chủ yếu đề cập đến góc độ kinh Header Page of 161 tế ảnh hưởng tới đời sống xã hội số khía cạnh pháp lý hoạt động nhượng quyền thương mại phương thức đưa tin Ngoài ra, số công trình công bố nghiên cứu cách khái quát phương thức nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại như: Luận văn Thạc sĩ Luật học: "Hợp đồng nhượng quyền thương mại pháp luật Việt Nam", Đào Đặng Thu Hường, 2007; Luận án tiến sĩ Luật học: "Những vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại kinh tế thị trường Việt Nam", Vũ Đặng Hải Yến, 2008 Tuy nhiên, công trình chủ yếu nghiên cứu khái quát hoạt động nhượng quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại với tư cách đối tượng điều chỉnh pháp luật thương mại Việc đánh giá tình hình nghiên cứu pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại cho thấy đến chưa có công trình nghiên cứu vấn đề kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu vấn đề pháp lý việc kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại góc độ quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ, từ đưa phương hướng góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại Việt Nam mối tương quan với pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng hợp đồng nhượng quyền thương mại thực tiễn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu nêu trên, luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau, bao gồm phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh đối chiếu, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn… Các phương pháp nghiên cứu luận văn thực tảng phương pháp vật lịch sử, vật biện chứng; sở quan điểm, đường lối trị, kinh tế, văn hóa xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam Những đóng góp luận văn Thứ nhất, xác định rõ mối quan hệ pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại với pháp luật chuyên ngành liên quan, cụ thể pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Thứ hai, rõ bất cập chưa thống quy định hợp đồng nhượng quyền thương mại với pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Thứ ba, đề xuất kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại thống với pháp luật cạnh tranh sở hữu trí tuệ Thứ tư, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu vấn đề kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật chuyên ngành, cụ thể pháp luật cạnh tranh sở hữu trí tuệ doanh nghiệp nước Kết cấu luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn khía cạnh pháp lý điều khoản nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại góc độ quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ 3.3 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề xung quanh điều khoản hợp đồng đồng nhượng quyền thương mại mối tương quan với quy Footer Page of 161 định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ nước có đối chiếu với pháp luật nước ngoài, từ tìm cách vận dụng có hiệu vào Việt Nam Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khái luận kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Chương 2: Thực trạng kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ 10 Header Page of 161 Chương 3: Những định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Thứ tư, điều khoản kiểm soát bên nhượng quyền bên nhận quyền hoạt động nhượng quyền thương mại đặc trưng loại hợp đồng Chương 1.1.3 Phân biệt hợp đồng nhượng quyền thương mại với số hợp đồng tương tự KHÁI LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Khái quát hợp đồng nhượng quyền thương mại 1.1.1 Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại Ở Việt Nam, tính đến thời điểm nay, pháp luật định nghĩa cụ thể nội hàm khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại, việc ghi nhận hoạt động nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại độc lập Điều 284 Luật thương mại năm 2005 Tuy vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam, Bộ luật dân coi gốc tất quan hệ hợp đồng, có hợp đồng nhượng quyền thương mại Từ nguyên tắc đạo này, hợp đồng nhượng quyền thương mại coi dạng hợp đồng dân Theo đó, hiểu hợp đồng nhượng quyền thương mại thỏa thuận bên nhượng quyền bên nhận quyền nhằm xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định Điều 284 Luật thương mại năm 2005 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng nhượng quyền thương mại Hợp đồng nhượng quyền thương mại thường có đặc trưng sau: Thứ nhất, hợp đồng nhượng quyền thương mại người bán hay người mua mà có người cho thuê người thuê Thứ hai, mặt chủ thể hợp đồng, bên nhượng quyền bắt buộc phải có hệ thống sở kinh doanh có lợi cạnh tranh thị trường Thứ ba, thời hạn hợp đồng, hợp đồng nhượng quyền thương mại thông thường hợp đồng dài hạn Footer Page of 161 11 1.1.3.1 Hợp đồng đại lý 1.1.3.2 Hợp đồng chuyển giao công nghệ 1.1.3.3 Hợp đồng li-xăng quyền sở hữu trí tuệ 1.1.3.4 Hợp đồng kinh doanh phân phối sản phẩm 1.1.3.5 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 1.2 Mối liên hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại với vấn đề kiểm soát cạnh tranh tài sản trí tuệ 1.2.1 Mối liên hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại với vấn đề kiểm soát cạnh tranh Tính chất sử dụng "quyền thương mại" chủ sở hữu để kinh doanh thu lợi nhuận làm phát sinh cách tự nhiên quyền bảo vệ tối đa "quyền thương mại" bên nhượng quyền xây dựng nên trước rủi ro xảy đến, rủi ro xuất phát trực tiếp từ phía bên nhận quyền Tuy nhiên, kinh doanh, hạn chế bên theo ý chí chủ quan bên không đủ Pháp luật cạnh tranh công cụ vạch giới hạn phép mà giới hạn ấy, sáng tạo bên hoạt động nhượng quyền thương mại chấp thuận 1.2.2 Mối liên hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại với vấn đề kiểm soát tài sản trí tuệ "Quyền thương mại", với tư cách đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại, kết hợp toàn vẹn, tạo nên "gói" quyền tách rời để bên nhượng quyền chuyển cho bên nhận quyền nhằm thực công việc kinh doanh dựa việc khai thác "quyền thương mại" Chính vậy, pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại thoát ly với chế định pháp luật sở hữu trí tuệ Thêm vào đó, chừng mực định, pháp luật sở hữu trí 12 Header Page of 161 tuệ có vai trò giúp cho bên hoạt động nhượng quyền thương mại định dạng yếu tố cấu thành "quyền thương mại" nhận biết tính hợp pháp thực việc chuyển giao yếu tố từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền thương mại 1.2.3 Sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại, pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ phận hệ thống pháp luật thương mại, chúng có mối quan hệ qua lại tác động lẫn Ngoài ra, tính chất quan hệ nhượng quyền thương mại mà bên chủ thể thường xây dựng thỏa thuận có tính chất hạn chế cạnh tranh, vi phạm pháp luật cạnh tranh tác động xấu tới lợi ích người tiêu dùng toàn xã hội Thêm vào đó, quy định pháp luật không đủ mạnh làm cho tình trạng xâm phạm đối tượng sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại tăng cao, gây kìm hãm phát triển phương thức kinh doanh này, dẫn tới sụp đổ hệ thống nhượng quyền tồn tại, từ gây tổn hại tới lợi ích kinh tế không bên chủ thể quan hệ kinh doanh Vì vậy, yêu cầu nghiên cứu mối quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại sở quy định pháp luật sở hữu trí tuệ pháp luật cạnh tranh cần thiết, nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc gia cách hợp lý hiệu 1.3 Pháp luật điều kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại 1.3.1 Khái niệm pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Pháp luật điều chỉnh yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại hiểu hệ thống quy tắc xử Nhà nước ban hành thừa nhận nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình tổ chức thực hợp đồng nhượng quyền thương mại có Footer Page of 161 13 liên quan đến yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ Khái niệm pháp luật điều chỉnh yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại tổng hợp quy phạm pháp luật theo nghĩa rộng, điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình thực hợp đồng nhượng quyền thương mại 1.3.2 Nguồn pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Nguồn pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm văn pháp luật quốc tế văn pháp luật quốc gia Trong đó, quy định pháp luật quốc gia không trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia 1.4 Kinh nghiệm quốc tế kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh sở hữu trí tuệ 1.4.1 Dưới góc độ pháp luật cạnh tranh 1.4.1.1 Án lệ Sylvania (Continental T.V v GTE Sylvania) Mỹ Trong án lệ Sylvania, Tòa án tối cao Mỹ xem xét quy định hợp đồng nhượng quyền thương mại cấm bên nhận quyền bán sản phẩm bên nhượng quyền khu vực thống trước có phải hạn chế thương mại bất hợp lý vi phạm pháp luật cạnh tranh (Điều Đạo luật Sherman 1890) hay không Vụ kiện xảy hai bên Công ty Continental T.V Công ty GTE Sylvania Tại vụ kiện này, bên nhận quyền viện vào quy định hợp đồng nhượng quyền thương mại bên nhượng quyền cấm bên nhận quyền bán sản phẩm bên nhượng quyền vị trí khu vực thống hợp đồng quy định vi phạm pháp luật cạnh tranh để không thực thi hợp đồng Tòa án tối cao Mỹ cho hạn chế cạnh tranh làm giảm cạnh tranh thương hiệu định loại sản phẩm, thực tế quy định lại thúc đẩy cạnh tranh thương hiệu khác loại sản phẩm hay sản phẩm tương tự có khả thay Mà điều đem so sánh lợi ích khuyến khích cạnh tranh ảnh hưởng hạn chế cạnh tranh coi 14 Header Page of 161 cạnh tranh bên nhận quyền thương hiệu không quan trọng cạnh tranh thương hiệu sản phẩm với nhau, tức theo nguyên tắc lập luận hợp lý, không vi phạm pháp luật cạnh tranh Với cách thức linh hoạt nhất, pháp luật cạnh tranh Mỹ nhìn nhận hành vi thỏa thuận quan hệ nhượng quyền thương mại khía cạnh tích cực tiêu cực, hợp lý bất hợp lý chúng để kết luận hành vi hay thỏa thuận có phù hợp hay bị coi vi phạm pháp luật cạnh tranh thân chúng mang màu sắc hành vi hạn chế cạnh tranh 1.4.1.2 Án lệ Pronuptia de Paris (Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis) Liên minh châu Âu Cách tòa án Châu Âu giải quan hệ nhượng quyền thương mại quan hệ mang màu sắc cạnh tranh thể rõ án lệ Pronuptia de Paris - án lệ điển hình châu Âu Đối tượng vụ kiện việc giải thích Điều 85 Hiệp ước EEC Quy định số 67/67/EEC ngày 22/03/1967 Ủy ban Châu Âu hướng dẫn áp dụng Điều 85(3) Hiệp ước EEC số hợp đồng kinh doanh độc quyền Vấn đề phát sinh trình xét xử tranh chấp Pronuptia de Paris GMBH công ty trực thuộc công ty Pháp có tên, với bà Schillgalis nhà kinh doanh Hamburg tên Pronuptia de Paris Trong vụ án này, Tòa án tư pháp Châu Âu (ECJ) khẳng định nghĩa vụ không cạnh tranh bên nhận quyền với bên nhượng quyền cần thiết, không vi phạm Điều 81(1) Hiệp ước EEC Trên sở phán Tòa án tư pháp Châu Âu án lệ Sylvania, Ủy ban Châu Âu ban hành định miễn trừ áp dụng Điều 81(1) Hiệp ước EEC cho hạn chế cạnh tranh hợp đồng nhượng quyền thương mại liên quan đến độc quyền khu vực kinh doanh, nghĩa vụ không cạnh tranh bên nhận quyền, giới hạn khách hàng,… Ủy ban Châu Âu ban hành Nghị số 4087/88 việc áp dụng Điều 81(3) Hiệp ước EEC hợp đồng nhượng quyền thương mại, theo số hạn chế cạnh tranh hợp đồng nhượng quyền thương mại tự động Footer Page of 161 15 miễn trừ Đến cuối năm 1999, sở pháp luật cạnh tranh châu Âu có thay đổi đáng kể, Ủy ban Châu Âu ban hành Nghị định số 2790/1999 việc áp dụng Điều 81(3) Hiệp ước EEC thỏa thuận theo chiều dọc hướng dẫn áp dụng Nghị định để điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại 1.4.2 Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ 1.4.2.1 Jimmy John’s khởi kiện TM Foods of Avon, Inc hành vi vi phạm quyền tác giả Tháng 12 năm 2005, Jimmy John’s, cửa hàng sở hữu điều hành nhượng quyền 335 cửa hàng chuyên sandwich khởi kiện TM Foods of Avon, Inc - công ty điều hành cửa hàng House of Sanwich Avon, bang Indiana lên Toàn án khu vực phía Nam bang Indiana hành vi vi phạm quyền tác giả dẫn thương mại, cụ thể: thực đơn bảng thực đơn cửa hàng House of Sanwich vi phạm quyền tác giả Jimmy John’s Kết vụ kiện này, TM Foods of Avon, Inc phải thừa nhận tính sáng tạo giá trị pháp lý quyền tác giả Jimmy John’s Theo đó, tòa án tuyên bố TM Foods of Avon, Inc phải bồi thường cho Jimmy John’s khoản tiền 50.000 đôla Mỹ, tiêu hủy tất thực đơn bảng thực đơn vi phạm, cam kết thực đơn mới, TM Foods of Avon, Inc không thêm loại sandwich giống gần giống với sandwich thực đơn Jimmy John’s 1.4.2.2 Tranh chấp Subway v Robert Moorhouse quyền nhãn hiệu Tháng năm 2007, Subway khởi kiện Robert Moorhouse lên Tòa án tối cao hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu Subway việc sử dụng thành phần Subway tên miền www.subwayuncovered.com Trong đơn kiện, Subway cho chủ sở hữu tên miền www.subwayuncovered.com xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu Subway yêu cầu Robert Moorhouse phải chấm dứt hành vi xâm phạm nêu đồng thời phải bồi thường cho Subway 100.000 đôla Mỹ Hiện nay, vụ việc giải 16 Header Page of 161 1.4.2.3 Tranh chấp Papa John’s International, Inc v a group of Chicago pizza makers nhãn hiệu Tháng 12 năm 2005, Papa John’s khởi kiện nhóm người điều hành số nhà hàng bánh pizza Chicago cho rằng, nhiều lý khác, người xâm phạm quyền nhãn hiệu Papa John’s tiếp tay ("operated as "fronts") cho Antoin "Tony" Rezko sau Papa John’s hủy bỏ hợp đồng nhượng quyền thương mại với ông Rezko năm 2004 Đơn khởi kiện mà Papa John’s International, Inc nộp lên Tòa án bang Chicago gồm có điểm, buộc tội hai cá nhân bốn công ty có mối quan hệ với ông Rezko hành vi gian lận, xâm phạm quyền nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh số hành vi vi phạm khác Chương THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2.1 Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật nói chung 2.1.1 Về hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại Luật Thương mại năm 2005, Điều 285, quy định: "Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải lập thành văn hình thức khác có 1.5 Tranh chấp giải tranh chấp giá trị pháp lý tương đương" Trong đó, hình thức có giá trị tương đương 1.5.1 Tranh chấp văn bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp liệu hình thức Các tranh chấp bên nhượng quyền bên nhận quyền thường rơi vào trường hợp truyền thống pháp luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh Và nhìn chung, sở để giải tranh chấp hoàn toàn tương tự với sở giải tranh chấp mối quan hệ hợp đồng theo truyền thống Trong hầu hết trường hợp, quy định pháp luật nói quy định liên quan đến nơi giải tranh chấp, luật áp dụng, tính hiệu lực điều khoản trọng tài tranh chấp bên nhượng quyền bên nhận quyền áp dụng hoàn tương tự tranh chấp khác 1.5.2 Biện pháp giải tranh chấp Giải tranh chấp kinh doanh nói chung việc lựa chọn biện pháp thích hợp để giải tỏa mâu thuẫn, bất đồng, xung đột bên, tạo lập lại cân mặt lợi ích mà bên chấp nhận Các hình thức giải tranh chấp chủ yếu bao gồm: Thương lượng, hòa giải, trọng tài giải thông qua tòa án 1.5.2.1 Thương lượng khác theo quy định pháp luật Theo đó, pháp luật Việt Nam công nhận hiệu lực pháp lý hợp đồng nhượng quyền thương mại giao kết văn Nếu giao kết hình thức khác, lời nói hành động, hợp đồng có hiệu lực bên có tranh chấp xảy mà giải tòa án hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu 2.1.2 Về chủ thể hợp đồng nhượng quyền thương mại 2.1.2.1 Bên nhượng quyền Chủ thể hợp đồng nhượng quyền thương mại bên tham gia hợp đồng, gồm bên nhượng quyền (franchisor) bên nhận quyền (franchisee) Theo Luật thương mại năm 2005, bên nhượng quyền thương nhân cấp quyền thương mại hay chuyển giao quyền thương mại, bao gồm bên nhượng lại quyền mối quan hệ với bên nhận lại quyền Nhưng bên có quyền cấp quyền cho vào lúc mà phải tuân theo điều kiện định cho riêng bên đó, bao gồm: (i) hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền hoạt động 1.5.2.3 Tố tụng trọng tài năm; (ii) bên nhượng quyền phải đăng ký hoạt động dự kiến nhượng quyền quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) hàng hóa dịch vụ kinh doanh 1.5.2.4 Tố tụng tòa án dự kiến nhượng quyền không thuộc đối tượng cấm pháp luật 1.5.2.2 Hòa giải Footer Page of 161 17 18 Header Page 10 of 161 2.1.2.2 Bên nhận quyền Bên nhận quyền phải thương nhân, có tư cách pháp lý độc lập, nhân danh tham gia ký kết thực hoạt động kinh doanh, có tài sản độc lập để kinh doanh tự chịu trách nhiệm tài sản Ngoài ra, thương nhân phép nhận quyền thương mại có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với đối tượng quyền thương mại Bên nhận quyền thương mại bao gồm bên nhận quyền thứ cấp mối quan hệ với bên nhượng quyền thứ cấp 2.1.3 Về đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại "quyền thương mại" quy định chi tiết Điều Nghị định 35/2006/NĐ-CP Đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại quyền thương mại, đối tượng cụ thể gắn với sản phẩm, dịch vụ nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, dẫn địa lý, bí kinh doanh, công nghệ sản xuất sản phẩm Các quyền thương mại thường gắn liền với hệ thống kinh doanh bao gồm tổng hợp yếu tố sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu (nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng, biểu trưng…), công nghệ sản xuất sản phẩm, quy trình cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ, chiến lược kinh doanh, sách khách hàng, kế hoạch đào tạo nhân viên, hệ thống lưu trữ, chế độ kế toán, kiểm toán Nói cách khác, hệ thống kinh doanh khái niệm "nhượng quyền thương mại" bao hàm toàn yếu tố phục vụ cho trình kinh doanh, từ công nghệ người, từ tài sản vật chất phi vật chất, từ bắt đầu sản xuất lúc hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho thị trường công thức quản lý, điều hành hệ thống 2.1.4 Về quyền nghĩa vụ bên Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng nhượng quyền thương mại thỏa thuận bên phân chia lợi nhuận trách nhiệm có liên quan trực tiếp đến hợp đồng Luật thương mại quy định điều khoản tối thiểu cần phải có qua nhằm bảo vệ quyền lợi bên Ngoài nghĩa vụ pháp luật quy định, bên thỏa thuận thêm quyền nghĩa vụ hợp đồng nhượng quyền thương mại Footer Page 10 of 161 19 2.2 Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh 2.2.1 Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hợp đồng nhượng quyền thương mại Cụm từ "thỏa thuận hạn chế cạnh tranh" dùng để thông đồng số chủ thể kinh doanh có lợi thị trường định mà nội dung thỏa thuận nhằm vào việc trì tiếp tục nâng cao vị thành viên thỏa thuận, đồng thời hạn chế cạnh tranh đối thủ cạnh tranh khác Để xác định thỏa thuận thương mại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần phải xác định nhiều yếu tố liên quan chủ thể, khách thể tính chất mức độ hạn chế cạnh tranh thỏa thuận Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thỏa thuận tác nhân kinh tế nằm vị trí ngang chu trình sản xuất phân phối, tức nhà sản xuất với nhà phân phối với nhau, thỏa thuận tác nhân kinh tế nằm vị trí khác chu trình sản xuất lưu thông tức thỏa thuận nhà sản xuất người phân phối Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh xác định thông qua dấu hiệu sau: (i) thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thống hành động diễn doanh nghiệp hoạt động độc lập với nhau; (ii) nội dung thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thường tập trung vào yếu tố quan hệ thị trường mà doanh nghiệp cạnh tranh giá, thị trường, trình độ khoa học công nghệ, điều kiện ký kết hợp đồng; (iii) hậu thỏa thuận hạn chế cạnh tranh làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường Pháp luật Việt Nam hầu hết quốc gia cho phép bên hợp đồng nhượng quyền thương mại thỏa thuận điều khoản đặc biệt: là, bên nhận quyền không thiết lập quan hệ lĩnh vực thương mại với bên thứ ba quan hệ có khả gây cạnh tranh bên thứ ba bên nhượng quyền; hai là, bên thỏa thuận giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại độc quyền; ba 20 Header Page 11 of 161 là, bên có quyền từ chối giao dịch thương mại với bên thứ ba việc thực giao dịch có khả ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống nhượng quyền thương mại; bốn là, bên phải thực cách tốt phương pháp, cách thức để đảm bảo tính đồng hệ thống nhượng quyền thương mại Có thể nói thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hợp đồng nhượng quyền thương mại loại thỏa thuận đời cho phép bảo vệ Nhà nước Căn quy định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, thỏa thuận bên nhượng quyền bên nhận quyền ghi nhận hợp đồng nhượng quyền thương mại dẫn tới thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sau: Thứ nhất, thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua việc ký hợp đồng nhượng quyền thương mại độc quyền Thứ hai, thường thấy hợp đồng nhượng quyền thương mại quy định ấn định giá bán cho thành viên hệ thống nhượng quyền thương mại Thứ ba, thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường, phát triển kinh doanh cách thống việc từ chối mua hàng bán hàng cho bên thứ ba nhận thấy việc mua, bán hàng hóa với bên thứ ba có khả gây thiệt hại "quyền thương mại" mà bên khai thác 2.2.2 Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hợp đồng nhượng quyền thương mại 2.2.2.1 Mối quan hệ hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hợp đồng nhượng quyền thương mại Những lợi định bên nhượng quyền bên nhận quyền giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại xem xét góc độ hành vi doanh nghiệp chiếm vị trí thống lĩnh, doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật cạnh tranh Hơn nữa, kết hợp bên nhận quyền nhượng quyền nỗ lực chung gạt bỏ tác nhân có khả gây hại tới hệ thống nhượng quyền thương mại Footer Page 11 of 161 21 cấu thành hành vi doanh nghiệp chiếm vị trí thống lĩnh thị trường doanh nghiệp khác Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường thực chủ thể kinh doanh nắm tay quyền lực thị trường phải kinh doanh thị trường liên quan Tính chất đặc biệt chủ thể thực làm cho hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường tỏ có hiệu việc hạn chế cạnh tranh Nếu việc sử dụng quyền lực thị trường vượt qua giới hạn hợp lý, hành vi thương nhân nói trở thành hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cạnh tranh bị cấm theo quy định pháp luật cạnh tranh Căn vào đối tượng chịu tác động, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hợp đồng nhượng quyền thương mại nhận diện hai dạng, gồm đối tượng hành vi bên nhận quyền đối tượng hành vi bên thứ ba Thứ nhất, đối tượng bị ảnh hưởng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thống lĩnh bên nhận quyền Đối tượng thực hành vi lạm dụng bên nhượng quyền Để kết luận việc bên nhượng quyền có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không phụ thuộc vào việc xem xét lợi bên nhượng quyền việc bên nhượng quyền sử dụng lợi thế quan hệ với bên nhận quyền, thị phần mà bên nắm giữ, quan trọng cả, xem xét liệu có tồn hay không tính chất cạnh tranh bên nhượng quyền bên nhận quyền Thứ hai, đối tượng bị ảnh hưởng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh bên thứ ba Đối tượng thực hành vi lạm dụng bên nhận quyền bên nhượng quyền Trong trường hợp này, kết hợp hành vi bên nhượng quyền thương mại bên nhận quyền cấu thành hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh với mục đích loại bỏ bên thứ ba khỏi thị trường ngăn cản bên thứ ba tham gia thị trường Tuy nhiên, giống trường hợp trên, pháp luật cạnh tranh can thiệp thị phần kết hợp bên nhận quyền bên nhượng quyền đủ lớn để tạo cho 22 Header Page 12 of 161 bên vị trí thống lĩnh thị trường việc bên thực thỏa thuận hợp đồng nhượng quyền thương mại phải coi thực hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh đặc biệt nói thực cần thiết nhìn từ góc độ chất thỏa thuận quan hệ nhượng quyền thương mại từ góc độ tính chất hạn chế cạnh tranh thỏa thuận 2.2.2.2 Điều chỉnh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh 2.3 Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp thống lĩnh rõ ràng nắm tay quyền lực thị trường lớn, tác động quyền lực này, cạnh tranh tồn với tính chất bị bóp méo lợi ích người thống lĩnh Có thể nói, pháp luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh khía cạnh đặc biệt, cụ thể: coi có vị trí thống lĩnh doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp đáp ứng ngưỡng thị phần định, ngưỡng thị phần kết hợp phải xác định thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan thị trường địa lý liên quan 2.3.1 Cấu thành quyền thương mại hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Trong quan hệ nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền tự thân nhận diện dạng doanh nghiệp nắm vị trí thống lĩnh hay không kết hợp thị phần bên nhượng quyền bên nhận quyền có cấu thành nhóm có quyền lực thị trường mà hành vi điều chỉnh pháp luật cạnh tranh hay không thực vấn đề phức tạp nhiều tranh cãi Bên nhượng quyền bên nhận quyền thương mại rõ ràng cung cấp loại hàng hóa, dịch vụ thị trường, tất nhiên, giá hàng hóa, dịch vụ phải có tương đồng đáng kể đặt tính chất hệ thống phát sinh từ quan hệ đặc biệt Tuy nhiên, kết hợp thị phần bên nhượng quyền bên nhận quyền quan hệ nhượng quyền thương mại định, dù ngưỡng phần trăm nào, khó coi cấu tạo nên nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh Bởi lẽ, pháp luật cạnh tranh nhìn nhận kết hợp ngưỡng thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan xem xét kết luận nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Quan hệ nhượng quyền thương mại chứa đựng hội mà từ bên thực hành vi ngược lại với lợi ích cạnh tranh Từ thấy số quy định riêng áp dụng cho việc điều chỉnh quan hệ Trong đó, yêu cầu bảo hộ cách trọn vẹn thống yếu tố tạo nên quyền thương mại điểm khác biệt hoạt động nhượng quyền thương mại so với hoạt động thương mại có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ khác li-xăng hay chuyển giao công nghệ Footer Page 12 of 161 23 Đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại quyền thương mại, quyền sở hữu trí tuệ bên nhượng quyền, bên cạnh yếu tố "các trợ giúp kỹ thuật có liên quan", yếu tố đóng vai trò quan trọng bậc nội hàm khái niệm Theo quy định Điều Luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ quyền tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng 2.3.2 Kiểm soát đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Vấn đề chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có vị trí quan trọng quan hệ nhượng quyền thương mại, nội dung cốt lõi hợp đồng nhượng quyền thương mại Vấn đề pháp luật nhượng quyền thương mại đề cập khoản Điều 10, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006, cụ thể "phần chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hợp đồng nhượng quyền thương mại chịu điều chỉnh pháp luật sở hữu công nghiệp" Quy định thực chất thể mối liên quan phủ nhận pháp luật nhượng quyền thương mại pháp luật sở hữu công nghiệp Tuy nhiên, quy định tạo phức tạp không đáng có vấn đề sở hữu công nghiệp hợp đồng nhượng quyền thương mại Chẳng hạn, Luật sở 24 Header Page 13 of 161 hữu trí tuệ đề cập tới việc bảo hộ yếu tố cấu thành riêng lẻ "quyền thương mại" tên thương mại hay nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ Trong đó, hoạt động nhượng quyền thương mại, tập hợp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bên nhượng quyền đòi hỏi phải bảo hộ với nhau, "gói" mà thay đổi yếu tố cấu thành làm cho "quyền thương mại" có mặt khác Như vậy, nguyên tắc, việc quy định pháp luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh vấn đề liên quan đến đối tượng sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại hợp lý Tuy nhiên vấn đề đặt để hợp lý tạo nên hiệu việc điều chỉnh quan hệ thương mại pháp luật sở hữu trí tuệ cần có thay đổi quy định riêng gắn với sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quyền thương mại Chương NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3.1 Những định hướng nhằm nâng cao hiệu kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ việc kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại phải đặt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Thứ hai, pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại phải đảm bảo quyền lợi bên quan hệ nhượng quyền, đảm bảo lợi ích hợp pháp người tiêu dùng xã hội Thứ ba, hoàn thiện pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ việc kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại phải đặt mối quan hệ tổng thể với chế định pháp luật khác có liên quan Footer Page 13 of 161 25 Thứ tư, cần đảm bảo độc lập có phối hợp quan quản lý cạnh tranh, tài sản trí tuệ với quan quản lý chuyên ngành hợp đồng nhượng quyền thương mại 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ 3.2.1 Theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Một là, pháp luật cần có quy định trách nhiệm bên nhận quyền xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bên nhượng quyền chuyển giao theo hợp đồng nhượng quyền thương mại Hai là, pháp luật sở hữu trí tuệ cần phải quy định số trường hợp ngoại lệ hợp lý dành riêng cho việc khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với tư cách đối tượng hợp đồng nhượng quyền thương mại Ba là, pháp luật sở hữu trí tuệ cần có quy định khác nhằm bảo hộ cách toàn diện "quyền thương mại" bên nhượng quyền hợp đồng nhượng quyền thương mại 3.2.2 Theo quy định pháp luật cạnh tranh 3.2.2.1 Xây dựng pháp luật kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại mối quan hệ với pháp luật thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Một là, pháp luật phải đảm bảo quyền tự hợp đồng bên, đồng thời phải can thiệp để đảm bảo hạn chế nguy xảy tranh chấp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên Hai là, cần mở rộng danh sách thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quy định Điều Luật cạnh tranh Theo đó, cần xem xét mở rộng danh sách thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo hướng đưa tiêu chí nhằm xác định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Ba là, pháp luật phải đưa thỏa thuận hợp đồng nhượng quyền thương mại vào trường hợp miễn trừ bị coi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm giới hạn Bốn là, pháp luật phải xác định giới hạn thỏa thuận kiểu công cụ tính toán mức độ ảnh hưởng việc thực thỏa thuận 26 Header Page 14 of 161 cạnh tranh, thông qua đánh giá mức độ hạn chế cạnh tranh tương quan so sánh với mức độ thúc đẩy cạnh tranh thỏa thuận Năm là, Điều Luật Cạnh tranh cần sửa đổi theo hướng cấm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định khoản Điều 8, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh lại bị cấm thị phần kết hợp bên thỏa thuận theo chiều ngang, thỏa thuận theo chiều dọc thị phần bên thị trường liên quan từ 30% trở lên Sáu là, xem xét ràng buộc bán kèm hợp đồng nhượng quyền thương mại cần phân tích khái niệm "không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng" khái niệm "phù hợp với hệ thống kinh doanh bên nhượng quyền quy định" sở bối cảnh hoạt động nhượng quyền thương mại 3.2.2.2 Xây dựng pháp luật kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại mối quan hệ với pháp luật hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Một là, pháp luật cần điều chỉnh hành vi bên theo nguyên tắc xem xét đến tác động tích cực, tiêu cực mức độ tác động từ hành vi định đến tình trạng cạnh tranh Hai là, pháp luật cần nhìn nhận tính hợp lý cần thiết số hành vi mang tính chất hạn chế cạnh tranh bên nhượng quyền hành vi kết hợp bên hệ thống nhượng quyền thương mại KẾT LUẬN tầm quan trọng hợp đồng nhượng quyền thương mại Một hợp đồng nhượng quyền tốt tạo nên trì cấu trúc bền vững bên nhượng quyền bên nhận quyền mạng lưới nhượng quyền thương mại mạng lưới nhượng quyền với khách hàng bên thứ ba khác Tùy thuộc vào hệ thống nhượng quyền tính chất thương hiệu, bên thiết lập điều khoản khác hợp đồng nhượng quyền thương mại, song điều khoản phải dựa ý kiến chuyên môn, phân tích khoa học tính toán khả thi lực bên tuân thủ theo quy định pháp luật Việc thiết lập thực hợp đồng nhượng quyền hiệu đem lại nhiều lợi ích cho bên nhượng quyền bên nhận quyền, hạn chế tranh chấp thiệt hại không đáng có cho hai bên Để bên phải cẩn trọng việc thiết lập điều khoản hợp đồng nhượng quyền Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh tốt cần phải có tảng pháp luật rõ ràng, minh bạch thống nhất, yêu cầu với hoạt động nhượng quyền thương mại Các nhà làm luật cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhượng quyền thương mại nói chung hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng Những thiếu sót chưa thống pháp luật hợp đồng nhượng quyền mối quan hệ với pháp luật chuyên ngành gồm pháp luật sở hữu trí tuệ pháp luật cạnh tranh cần phải bổ sung nghiên cứu thực tiễn khoa học hoạt động nhượng quyền thương mại để hoạt động nhượng quyền thương mại tiếp tục phát triển mạnh mẽ hướng Việt Nam Với dự đoán khả quan phát triển phương thức nhượng quyền thương mại Việt Nam tương lai, cần có nhận thức đắn đầy đủ nó, đặc biệt vấn đề hợp đồng nhượng quyền bên nhượng quyền bên nhận quyền Trong hệ thống nhượng quyền thương mại, hoạt động bên chủ thể có ảnh hưởng lớn tới thương hiệu chung sử dụng Chính nhà nhượng quyền hay nhà nhận quyền cần có đánh giá mức Footer Page 14 of 161 27 28 ... hợp đồng nhượng quy n thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Cấu thành quy n thương mại hợp đồng nhượng quy n thương mại theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Kiểm soát đối tượng quy n. .. luận kiểm soát hợp đồng nhượng quy n thương mại theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật sở hữu trí tuệ Chương 2: Thực trạng kiểm soát hợp đồng nhượng quy n thương mại theo quy định pháp luật. .. tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quy n thương mại Khái niệm pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh tranh sở hữu trí tuệ hợp đồng nhượng quy n thương mại Nguồn pháp luật kiểm soát yếu tố cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ, Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ, Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn