Ôn tập Toán 11 học kỳ II

3 277 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Đề ôn tập họcII Đề số 1 Phần thi trắc nghiệm ( 2 điểm ). Hãy chon đáp án đúng trong các phương án sau: Câu 1: Giới hạn của hàm số x 1 2 y 3 3x + − = − khi x 3→ bằng : A. 0 B. 1 C. 1 2 D. ∞ Câu 2: Giới hạn của → − 2 0 1 os6 lim x c x x bằng : A. 18 B. 3 C. 0 D. 6 Câu 3: Giới hạn của → + − − 2 2 2 6 lim 4 x x x x bằng : A. 5 4 B. 1 C. 0 D. 1 2 Câu 4 : Hình lập phương cạnh a 3 có độ dài đường chéo bằng : A. 3a B. 6a C. a 6 D. a 6 2 Câu 5 : Tứ diện đều cạnh a có thể tích bằng : A. 3 39 48 a B. 3 a 2 6 C. 3 a 2 12 D. 3 11 24 a Câu 6 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a , chiều cao SO bằng 3 2 a . Góc của mặt phẳng bên và mặt phẳng đáy bằng : A. 0 30 B. 0 45 C. 0 60 D. §¸p¸n kh¸c Câu 7 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh =bªn SA vu«ng gãc víi ®¸y vµ SA a 3. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) là : A. 0 30 B. 0 45 C. 0 60 D. 0 120 Câu 8 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA ⊥ (ABC), ( ) ( ) ( ) · = 0 SBC , ABC 60 . Khi đó : A. = 3 2 a SA B. = 3 2 a SA C. SA 3a= D. SA 2a= Phần thi tự luận (8 điểm ) Bài 1 : 1.( 1đ )Tính giới hạn →− + + − + 1 2 3 lim 2 5 x x x x . 2.(1đ ) Tìm a để hàm số sau liên tục trên R +  ≠   =   − =   sin 5x sin 2x víi x 0 5x g(x) 1 (a 2000) víi x 0 5 Bài 2 (1đ ) : Cho phương trình: + + + + = x cos sin x 2sin 2x . 2008sin 2008x 0 2 CMR: Phương trình trên có ít nhất một nghiệm thuộc ( ) π0;2 . Bài 3 (4đ ): Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 3 . a. Tính khoảng cách từ S đến mp (ABCD). b. Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và mp(SCD). c. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC. d. Gọi (P) là mp qua A và vuông góc với SC. Hãy xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P). Tính diện tích thiết diện. Bài 4 (1đ ) : CMR ( ) ∀ ∈m 2;34 phương trình sau luôn có nghiệm thuộc ( ) 1;3 : + − = 3 x 3x 2 m Người Soạn: Đoàn Văn Đông Người Soạn: Đoàn Văn Đông . Đề ôn tập học kì II Đề số 1 Phần thi trắc nghiệm ( 2 điểm ). Hãy chon đáp án đúng trong. vuông góc với SC. Hãy xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P). Tính diện tích thiết diện. Bài 4 (1đ ) : CMR ( ) ∀ ∈m 2;34 phương trình sau luôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập Toán 11 học kỳ II, Ôn tập Toán 11 học kỳ II, Ôn tập Toán 11 học kỳ II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay