Một số chức năng khác

15 301 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

. viên: Lê Thị Thông 11/22/2007 2 Bài 17: Một số chức năng khác I. Định dạng kiểu danh sách II. Ngắt trang và đánh số trang III. In văn bản 11/22/2007 3 . Đánh số trang  Khi văn bản có nhiều hơn một trang, ta có thể để Word tự động đánh số trang. 1. Chọn Insert ->Page Numbers… 11/22/2007 14 hình Đánh số
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chức năng khác, Một số chức năng khác, Một số chức năng khác, Định dạng kiểu danh sách Ngắt trang và đánh số trang In văn bản Định dạng kiểu danh sách Ngắt trang và đánh số trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay