Cải cách thủ tục hành chính - thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định

26 201 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2017, 05:55

Header Page of 161 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN PHÚC SƠN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - THÔNG QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số: 60 38 01 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 Footer Page of 161 Header Page of 161 Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HOÀNG ANH Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Footer Page of 161 Header Page of 161 MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm phân loại thủ tục hành 1.1.2 Nguyên tắc xây dựng, yêu cầu, nghĩa vụ yếu tố ảnh hưởng đến thực thủ tục hành quan nhà nước 1.1.3 Ý nghĩa thủ tục hành 14 1.1.4 Các bất cập thủ tục hành Việt Nam, nguyên nhân bất cập 16 1.2 Cải cách thủ tục hành 21 1.2.1 Khái niệm cải cách hành cải cách thủ tục hành 21 1.2.2 Nội dung cải cách thủ tục hành 25 1.2.3 Hệ thống Kiểm soát thủ tục hành yêu cầu, nhiệm vụ 30 1.2.4 Ý nghĩa cải cách thủ tục hành 33 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành yêu cầu cải cách thủ tục hành 34 1.3 Chính sách Đảng Nhà nước ta cải cách thủ tục hành 40 Chương 2: THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 44 2.1 Nam Định hoạt động đạo điều hành cải cách thủ tục hành 44 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh 44 2.1.2 Văn đạo cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định 50 2.2 Cải cách thủ tục hành 56 2.2.1 Kết thực Đề án 30 56 2.2.2 Tình hình triển khai chế cửa, cửa liên thông 66 2.2.3 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 67 2.3 Kiểm soát thủ tục hành 68 Footer Page of 161 Header Page of 161 2.3.1 Tổ chức Kiểm soát thủ tục hành địa bàn tỉnh Nam Định 68 2.3.2 Kết kiểm soát thủ tục hành Nam Định 69 2.4 Nhận xét, đánh giá thực trạng 70 2.4.1 Kết đạt 70 2.4.2 Những vấn đề tồn 74 2.5 Nguyên nhân hạn chế cải cách thủ tục hành kiểm soát thủ tục hành Nam Định 83 2.5.1 Nguyên nhân chế tổ chức thực 83 2.5.2 Nguyên nhân phía cán bộ, công chức 84 2.5.3 Nguyên nhân từ hệ thống pháp luật 85 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 91 3.1 Các thách thức cải cách thủ tục hành 91 3.1.1 Nhận thức xã hội kiểm soát thủ tục hành 91 3.1.2 Sức ỳ máy hành 92 3.1.3 Sự tùy tiện quy định thủ tục hành 92 3.1.4 Hạn chế tổ chức thực quy định thủ tục hành 92 3.1.5 Ảnh hưởng cải cách thủ tục hành cán bộ, công chức 93 3.2 Một số giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành 93 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 93 3.2.2 Giải pháp tổ chức máy kiểm soát thủ tục hành 97 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực cải cách hành nhà nước 103 3.2.4 Trang bị sở vật chất- kỹ thuật đại hoá hành 105 3.2.5 Tăng cường công tác tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực kiểm soát thủ tục hành 106 3.2.6 Nâng cao ý thức người dân doanh nghiệp để chủ động “chung tay cải cách thủ tục hành nhà nước” 106 3.2.7 Kết hợp đồng triển khai Đề án 30 đơn giản hoá thủ tục hành với Đề án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước 108 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 Footer Page of 161 Header Page of 161 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thủ tục hành loại quy phạm pháp luật quy định trình tự thời gian, không gian thực thẩm quyền định máy Nhà nước, cách thức giải công việc quan nhà nước mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân công dân Hiện nay, thủ tục hành nước ta nhiều bất cập như: Hình thức đòi hỏi nhiều loại giấy tờ; nhiều cửa, nhiều cấp trung gian; không rõ ràng trách nhiệm; thiếu đồng bộ, thống nhất, thường bị thay đổi cách tùy tiện; thiếu công khai, minh bạch… Hậu gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; không phù hợp với yêu cầu thời kỳ đổi hội nhập, gây trở ngại cho việc giao lưu hợp tác quốc tế; gây ra tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ hệ thống quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hoành hành đời sống xã hội Chính vậy, cải cách thủ tục hành yêu cầu xúc cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư nước nước ngoài, khâu đột phá tiến trình cải cách hành nhà nước Trong trình phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, cải cách thủ tục hành có vai trò đặc biệt quan trọng, hành nói chung thủ tục hành nói riêng không cải cách hay chậm cải cách rào cản kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội nước ta Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI xác định mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng đại, trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương đồng thuận, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ giữ vững, vị Việt Nam trường quốc tế tiếp tục nâng lên, tạo tiền đề vững để phát triển cao giai đoạn sau Footer Page of 161 Header Page of 161 Đại hội xác định mục tiêu, chặng đường tới: Đến kỷ XXI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để thực thành công mục tiêu trên, Đảng ta khẳng định cải cách hành khâu đột phá quan trọng Trong phải, “ bãi bỏ thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức công dân”, chương trình cải cách hành giai đoạn 2011-2020 phải vấn đề chiến lược nhằm xây dựng mô hình tổ chức hành đáp ứng yêu cầu công đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường Đảng rõ nội dung cần ưu tiên thời gian tới có việc: Tiếp tục thực Đề án 30, điều chỉnh hợp lý quy định thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện chế “một cửa - liên thông đại” tất cấp Quán triệt quan điểm Đảng, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011-2020, Nghị 25/NQ-CP năm 2010 Chính phủ đơn giản hoá thủ tục hành chính, Đề án 30 nhằm xây dựng hành công sạch, vững mạnh đại Nam Định tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có truyền thống phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội từ xa xưa đồng thời tỉnh đông dân cư với mật độ dân số cao Đặc biệt người Nam Định hiếu học, riêng Giáo dục tính đến năm học 2013-2014 Nam Định 20 năm liên tục nằm tốp dẫn đầu nước, số phát triển người cao - nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội Tuy nhiên, thực tế Nam Định lại có GDP bình quân đầu người mức trung bình thấp so với khu vực nước, số lực cạnh tranh cấp tỉnh không cao Năm 2010 CPI Nam Định đứng thứ 45/63 tỉnh, năm 2011 thứ 48, năm 2012 xuống thứ 56 năm 2013 tăng lên thứ 42 – thuộc Footer Page of 161 Header Page of 161 vào nhóm trung bình trung bình thấp Vậy Nam Định làm để phát triển tương xứng với lợi tiềm năng? Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi câu trả lời quan trọng mang tính giải pháp giai đoạn nay: Nam Định phải tích cực tạo chuyển biến quan trọng cải cách hành cải cách thủ tục hành mắt xích then chốt để thu hút đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo dựng củng cố niềm tin, huy động tập hợp sức mạnh quần chúng nhân dân “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” Là học viên học lớp cao học khóa 18 (niên khóa 2012 - 2014) chuyên ngành Lý luận lịch sử Nhà nước Pháp luật, khoa Luật thầy, cô trang bị kiến thức lý luận, thực tiễn công cải cách hành Đảng Nhà nước ta, cộng với kinh nghiệm thực tế công tác địa phương, mạnh dạn lựa chọn nội dung Cải cách thủ tục hành – Thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu phát triển lý luận thực tiễn lĩnh vực vào trình thực cải cách thủ tục hành Mục đích nhiệm vụ luận văn - Về mục đích: Luận văn góp phần làm sáng tỏ sở lý luận vấn đề cải cách thủ tục hành Trên sở phân tích, đánh giá khái quát thực trạng cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định, đề xuất số giải pháp góp phần triển khai tiến độ có hiệu việc cải cách thủ tục hành thực chế cửa, cửa liên thông, tiến tới cửa liên thông đại tỉnh Nam Định Về nhận thức tôi mong muốn thông qua nghiên cứu tiếp tục khẳng định tính đắn, cần thiết chương trình này, xây dựng niềm tin khoa học tâm trị để thực cải cách thủ tục hành giai đoạn 2011 - 2020 - Về nhiệm vụ: Để đạt mục đích luận văn cần thực số nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Phân tích vấn đề lý luận cải cách thủ tục hành Footer Page of 161 Header Page of 161 Thứ hai: Đánh giá thực trạng, kết đạt vấn đề tồn cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định Thứ ba: Đưa mục tiêu, phương hướng đề xuất, luận giải số giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành (nay kiểm soát thủ tục hành chính) tỉnh Nam Định nói riêng phạm vi toàn quốc nói chung giai đoạn 2011-2020 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu triết học vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác - Lênin, trực tiếp phương pháp kết hợp lý luận thực tiễn, phương pháp lịch sử cụ thể kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu thu thập Thời gian nghiên cứu giới hạn đề tài Luận văn nghiên cứu giới hạn cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định thời gian từ 2008 đến Ý nghĩa thực tiễn luận văn Luận văn góp phần làm rõ thêm vấn đề lý luận cải cách thủ tục hành chính, nhìn nhận đánh giá thực trạng để từ đưa giải pháp có tính khả thi áp dụng vào trình thực cải cách thủ tục hành giai đoạn 2011 – 2020 Luận văn sử dụng để làm tài liệu tham khảo giảng dạy học tập chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng học tập lĩnh vực cải cách hành Kết cấu luận văn: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, 02 Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Lý luận thủ tục hành cải cách thủ tục hành Chương 2: Thực tiễn cải cách thủ tục hành địa bàn tỉnh Nam Định Chương 3: Một số giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành thời gian tới Footer Page of 161 Header Page of 161 Chương LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm phân loại thủ tục hành 1.1.1.1 Khái niệm Thủ tục hành nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau, tiếp cận từ chất thủ tục hành thuộc tính hoạt động quản lý, phương thức phục vụ công quyền Hình thức quan hệ có tính trật tự công vụ, mối quan hệ người nhận thức thiết lập (con người người thực thi công vụ, từ người đặt thủ tục, người vận hành người kiểm tra nó) Mối quan hệ diễn thủ tục công quyền với người dân, công quyền với (nội quan quan), người dân với giao dịch dân Nếu tiếp cận từ góc độ hình thức pháp lý thủ tục hành hành vi mang tính thủ tục theo trình tự định pháp luật quy định chủ thể thực quyền nghĩa vụ pháp lý Mục đích TTHC nhằm đảm bảo thực quyền nghĩa vụ chủ thể, nội dung thủ tục hành hành vi dạng hành động mà chủ thể thực theo hình thức trình tự pháp luật quy định Về hình thức pháp lý thủ tục hành chính: quy phạm pháp luật dạng quy phạm thủ tục (hay gọi quy phạm hình thức) Quy phạm thủ tục ban hành để bảo đảm thực quyền nghĩa vụ chủ thể quy phạm nội dung quy định Thủ tục hành trình tự, cách thức giải công việc quan hành nhà nước có thẩm quyền mối quan hệ nội hành quan hành với tổ chức cá nhân công dân Footer Page of 161 Header Page 10 of 161 1.1.1.2 Phân loại thủ tục hành Thứ nhất: Theo đối tượng quản lý hành nhà nước, Thứ hai: Theo công việc cụ thể quan nhà nước, Thứ ba: Phân loại theo chức cung cấp dịch vụ công chức chuyên môn, Thứ tư: Phân loại theo quan hệ công tác, chia thành ba nhóm gồm: Nhóm thủ tục nội bộ; Nhóm thủ tục liên hệ; Nhóm thủ tục văn thư, cụ thể sau: Thủ tục liên hệ: Giữa chủ thể mối liên hệ tổ chức; quan hành với cá nhân, tổ chức thực nhiệm vụ quản lý giải yêu cầu người dân Thủ tục nội bộ: Thủ tục hành nội thủ tục liên quan đến quan hệ trình thực công việc nội quan, công sở hệ thống quan nhà nước Thủ tục văn thư: Đây thủ tục hành thông thường thực quan, đơn vị để phục vụ hoạt động quan, đơn vị Thủ tục hành văn thư toàn hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp loại giấy tờ đưa giải công việc định 1.1.2 Nguyên tắc xây dựng, yêu cầu, nghĩa vụ yếu tố ảnh hưởng đến thực thủ tục hành quan nhà nước 1.1.2.1 Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành Thứ nhất, nguyên tắc Cần thiết: Phải phù hợp với thực tế, xét thấy thủ tục hành không cần thiết không cần xem xét đến nguyên tắc khác mà dừng lại, không ban hành Thứ hai, nguyên tắc Hợp lý: Thủ tục hành phải đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thực Thứ ba, nguyên tắc Hợp pháp: Ban hành quy định pháp luật ban hành văn QPPL Nhà nước 1.1.2.2 Yêu cầu, nghĩa vụ thực thủ tục hành quan nhà nước Footer Page 10 of 161 Header Page 12 of 161 Thứ hai, thực thủ tục hành cần linh hoạt, tùy thuộc vào thực tế trình giải công việc Ví dụ: thủ tục quy định phải xuất trình Chứng minh nhân dân không cần phải có giấy xác nhận thành phần dân tộc giải nhóm thủ tục liên thông phát thấy có thành phần hồ sơ trùng thủ tục riêng lẻ yêu cầu nộp thủ tục thực trước tiên Thứ ba, thực thủ tục hành lệ thuộc vào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội yêu cầu quản lý hành nhà nước giai đoạn, thời kì cụ thể Thực tế đòi hỏi thủ tục hành phải có thích ứng đạt tới hiệu quản lý đích thực 1.1.3 Ý nghĩa thủ tục hành Khi xây dựng hợp lý vận dụng tốt vào đời sống có ý nghĩa thiết thực: làm giảm phiền hà, củng cố quan hệ nhà nước nhân dân; công việc giải cách nhanh chóng, xác theo yêu cầu quan nhà nước, theo nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi cá nhân, tổ chức, tạo niềm tin quần chúng, góp phần chống tệ tham nhũng, sách nhiễu, phiền hà, kéo dài thời gian không cần thiết Thủ tục hành không tách rời hoạt động hệ thống tổ chức hành nhà nước Thủ tục hành phát huy tác dụng máy tổ chức xây dựng khoa học chế độ công vụ kiểu mẫu Bộ máy tổ chức không khoa học, chức nhiệm vụ không rõ ràng làm cho thủ tục hành đắn không thực thực tế 1.1.4 Các bất cập thủ tục hành Việt Nam, nguyên nhân bất cập Thứ nhất: Có nhiều quan có thẩm quyền ban hành thủ tục hành Thứ hai: Xuất phát từ nhu cầu quản lý quan quản lý Thứ ba: Đa số thủ tục hành quy định rõ ràng cụ thể loại giấy tờ, tài liệu cần phải có làm thủ tục hành Footer Page 12 of 161 10 Header Page 13 of 161 Thứ tư: Thời gian thực thủ tục hành thường kéo dài không quy định cụ thể thời gian thực hiện, Thứ năm: Các biện pháp bảo đảm cho người dân có đủ điều kiện để khiếu nại, tố cáo, khởi kiện không cụ thể, không rõ ràng Thứ sáu: Chưa công khai, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải Thứ bảy: Việc giáo dục đạo đức, ý thức công chức liên quan đến thực thủ tục hành chưa quan tâm mức 1.2 Cải cách thủ tục hành 1.2.1 Khái niệm cải cách hành cải cách thủ tục hành 1.2.1.1 Khái niệm cải cách hành - Cải cách hành thay đổi có kế hoạch, theo mục tiêu định, xác định quan nhà nước có thẩm quyền; - Cải cách hành không làm thay đổi chất hệ thống hành mà làm cho hệ thống trở lên hiệu hơn, phục vụ nhân dân tốt so với trước, chất lượng thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, vào sống - Cải cách hành tùy theo điều kiện thời kỳ, giai đoạn lịch sử, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, đặt trọng tâm, trọng điểm khác nhau, hướng tới hoàn thiện nội dung hành chính, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức, thể chế pháp lý tài công 1.2.1.2 Khái niệm cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành cải cách quy định pháp luật trình tự, thủ tục thực thẩm quyền quan hành nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách quy định loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực thủ tục hành 1.2.1.3 Cải cách thủ tục hành kiểm soát thủ tục hành Cải cách thủ tục hành nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công giải công việc hành chính; loại bỏ rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho Footer Page 13 of 161 11 Header Page 14 of 161 người dân doanh nghiệp Kiểm soát thủ tục hành quy trình việc đánh giá tác động quy định thủ tục hành trình dự thảo quan chủ trì soạn thảo văn quy phạm pháp luật thực hiện; gửi lấy ý kiến quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch thủ tục hành sau ban hành; kiểm soát việc thực thi thủ tục hành thực tiễn; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quy định định hành nhằm phát giải bất cập quy định hành chính, giám sát việc thực thi TTHC đội ngũ cán bộ, công chức Như vậy, kiểm soát thủ tục hành theo khoản 5, Điều Nghị định 63/2010/NĐ-CP: “là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi quy định thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trình tổ chức thực thủ tục hành chính” 1.2.2 Nội dung cải cách thủ tục hành 1.2.2.1 Cơ chế cửa cửa liên thông Cơ chế cửa chế giải công việc tổ chức, cá nhân, bao gồm tổ chức, cá nhân nước (sau gọi tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước Cơ chế cửa liên thông chế giải công việc tổ chức, cá nhân phải thực nhiều thủ tục hành thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhiều quan hành nhà nước khác (cùng cấp cấp hành chính) từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan chọn đầu mối tiếp nhận trả kết Bộ phận đặt số quan có liên quan với 1.2.2.2 Kiểm soát thủ tục hành Khái niệm kiểm soát thủ tục hành chính: việc xem xét, đánh giá, Footer Page 14 of 161 12 Header Page 15 of 161 theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi quy định thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trình tổ chức thực thủ tục hành Như kiểm soát TTHC quy trình chặt chẽ, toàn diện kiểm soát quy định thủ tục hành dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật đến việc thực thủ tục hành thực tế 1.2.2.3 Đánh giá tác động thủ tục hành Theo quy định Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ Chính phủ kiểm soát TTHC, việc đánh giá tác động thực theo tiêu chí gồm: cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp có chi phí tuân thủ thấp 1.2.2.4 Rà soát, đánh giá thủ tục hành Là việc thống kê, tập hợp, đánh giá thủ tục hành để kiến nghị quan, người có thẩm quyền xem xét, định việc sửa đổi, bổ sung, thay hủy bỏ quy định thủ tục hành không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng nguyên tắc quy định TTHC 1.2.2.5 Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị Phản ánh việc cá nhân, tổ chức có ý kiến: vướng mắc cụ thể thực hiện; không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống với hệ thống pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập vấn đề khác Kiến nghị việc cá nhân, tổ chức có phản ánh đề xuất phương án xử lý có sáng kiến ban hành quy định hành liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân 1.2.3 Hệ thống Kiểm soát thủ tục hành yêu cầu, nhiệm vụ 1.2.3.1 Mô hình tổ chức hệ thống Kiểm soát TTHC 1.2.3.2 Yêu cầu nhiệm vụ hệ thống quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành Footer Page 15 of 161 13 Header Page 16 of 161 1.2.4 Ý nghĩa cải cách thủ tục hành 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành yêu cầu cải cách thủ tục hành 1.2.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành Cải cách hành nhà nước nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng chịu ảnh hưởng yếu tố bên bên hành lại thành nhóm bản: (1) trị; (2) kinh tế; (3) xã hội; (4) văn hoá 1.2.5.2 Yêu cầu cải cách thủ tục hành Một là, bảo đảm nguyên tắc hợp pháp thủ tục hành Hai là, bảo đảm tính thống hệ thống thủ tục hành Ba là, bảo đảm tính hợp lý thủ tục hành chính, Bốn là, bảo đảm tính khoa học quy trình thực thủ tục hành Năm là, bảo đảm tính rõ ràng công khai thủ tục hành Sáu là, bảo đảm tính dễ hiểu, dễ tiếp cận Bảy là, bảo đảm tính khả thi Tám là, bảo đảm tính ổn định cần thiết quy trình thủ tục hành Chín là, bảo đảm lực đội ngũ cán bộ, công chức 1.3 Chính sách Đảng Nhà nước ta cải cách thủ tục hành Cải cách hành Việt Nam khởi đầu từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, Đến Nghị TW khoá VII (1/1995) có ý nghĩa quan trọng đặt tảng cho công cải cách hành nước ta Tại Nghị Đảng xác định: Cải cách bước thủ tục hành nhà nước khâu đột phá khẩn công cải cách Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996) nhấn mạnh yêu cầu tiến hành cải cách hành đồng bộ, dựa sở pháp luật Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng hành nhà nước dân chủ, Footer Page 16 of 161 14 Header Page 17 of 161 sạch, vững mạnh, bước đại hoá đưa loạt chủ trương, biện pháp có ý nghĩa quan trọng cải cách hành thời gian tới, có tiếp tục cải cách thủ tục hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định đẩy mạnh cải cách hành Nghị trung ương Khoá X tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu máy quản lý hành nhà nước nêu rõ: Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Đại hội Đảng XI nhấn mạnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức công dân Ngày 10/01/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg triển khai Đề án “Đơn giản hoá thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010” Ngày 08/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị số 30c/NQ-CP chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Chương THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 2.1 Nam Định hoạt động đạo điều hành CCTTHC 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh 2.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.1.2 Văn đạo cải cách thủ tục hành tỉnh Nam Định 2.1.2.1 Văn đạo, điều hành tỉnh + Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 v/v thành lập Tổ công tác Footer Page 17 of 161 15 Header Page 18 of 161 + Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 Phê duyệt kế hoạch + Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 Ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác thực Đề án 30 tỉnh 2.1.2.2 Công tác tổ chức thực 2.2 Cải cách thủ tục hành 2.2.1 Kết thực Đề án 30 2.2.1.1 Giai đoạn thống kê thủ tục hành Kết quả, tổng số thủ tục hành thống kê: 1.376 thủ tục hành chính, đó: + TTHC sở, ban, ngành: 1.145 thủ tục + TTHC cấp huyện: 135 thủ tục + TTHC cấp xã: 96 thủ tục 2.2.1.2 Giai đoạn rà soát thủ tục hành Tổng số thủ tục hành rà soát 1.376 thủ tục thực địa bàn tỉnh kèm theo 1.253 mẫu đơn mẫu tờ khai, 294 yêu cầu điều kiện, kết cụ thể: Số TTHC kiến nghị giữ nguyên: 510 thủ tục Số TTHC kiến nghị đơn giản hóa 866 thủ tục đạt tỷ lệ 63%, đó: + Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 754 thủ tục = 54,8% + Kiến nghị thay thế, phân cấp 41 thủ tục = 3% + Kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 71 thủ tục = 5,1% (trong có 18 thủ tục tỉnh trùng lặp hết thời hiệu) 2.2.1.3 Những khó khăn, vướng mắc việc triển khai Đề án 30 2.2.1.4 Đánh giá chung kết triển khai thực Đề án 30 2.2.2 Tình hình triển khai chế cửa, cửa liên thông 2.2.3 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 2.3 Kiểm soát thủ tục hành 2.3.1 Tổ chức Kiểm soát thủ tục hành địa bàn tỉnh Nam Định Footer Page 18 of 161 16 Header Page 19 of 161 2.3.2 Kết kiểm soát thủ tục hành Nam Định 2.3.2.1 Văn đạo, điều hành 2.3.2.2 Kiểm soát chất lượng trình công bố TTHC 2.4 Nhận xét, đánh giá thực trạng 2.4.1 Kết đạt 2.4.2 Những vấn đề tồn 2.4.2.1 Những vấn đề tồn cải cách thủ tục hành 2.4.2.2 Những vấn đề tồn kiểm soát thủ tục hành 2.5 Nguyên nhân hạn chế CCTTHC kiểm soát TTHC Nam Định 2.5.1 Nguyên nhân chế tổ chức thực 2.5.2 Nguyên nhân phía cán bộ, công chức 2.5.3 Nguyên nhân từ hệ thống pháp luật 2.5.3.1 Nguyên nhân từ văn quy định TTHC 2.5.3.2 Nguyên nhân từ văn quy định, hướng dẫn thực KSTTHC Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Các thách thức cải cách TTHC 3.1.1 Nhận thức xã hội kiểm soát TTHC Chính phủ tạo công cụ khuyến khích toàn thể nhân dân quan, tổ chức tham gia “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” thông qua việc giám sát, cung cấp phản ánh kiến nghị quy định hành chính, thủ tục hành chính; tham gia góp ý kiến thủ tục hành chính; hiến kế cải cách thủ tục hành để quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý đến kết thông qua kênh phản ánh kiến nghị hiến kế cải cách người dân doanh nghiệp không nhiều Footer Page 19 of 161 17 Header Page 20 of 161 3.1.2 Sức ỳ máy hành Để thực có kết công tác này, trước hết cần thiết phải có đổi tư cán bộ, công chức, tâm trị lãnh đạo toàn đơn vị có chung tay, góp sức toàn hệ thống trị cấp 3.1.3 Sự tùy tiện quy định thủ tục hành Còn tượng thủ tục hành không quy định thẩm quyền, nội dung quy định thiếu tính khả thi, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo không thống nhất, khó hiểu Bên cạnh đó, số quan chủ trì soạn thảo chưa thực nghiêm túc việc đánh giá tác động tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; việc đánh giá tác động hình thức, mang tính đối phó không kiểm soát chặt chẽ đơn vị kiểm soát thủ tục hành dẫn tới thủ tục hành triển khai thực thực tế phát bất cập, không hợp lý phải tiến hành rà soát để kiến nghị sửa đổi 3.1.4 Hạn chế tổ chức thực quy định TTHC Việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành theo 25 Nghị Chính phủ chậm trễ Nguyên nhân chủ yếu quy trình sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật để thực thi kết cải cách thủ tục hành chưa quy định rõ ràng, cụ thể, chưa có chế tài ; bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm, cương tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành số ngành, lĩnh vực đặc biệt người đứng đầu chưa đề cao 3.1.5 Ảnh hưởng CCTTHC cán bộ, công chức Thực tế cho thấy, để hạn chế thấp tình trạng đưa nhóm lợi ích vào quy định thủ tục hành cần phải có kiểm soát tích cực từ khâu soạn thảo, đặc biệt kiểm soát trình thực để đảm bảo công khai, minh bạch thủ tục hành giải thủ tục hành đồng thời phát huy vai trò giám sát người dân doanh nghiệp đối tượng trực tiếp thực thủ tục hành Footer Page 20 of 161 18 Header Page 21 of 161 3.2 Một số giải pháp tăng cường cải cách TTHC 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 3.2.1.1 Hoàn thiện sách pháp luật cho CCTTHC Để đảm bảo tính thống thủ tục hành chính, Quốc hội cần nhanh chóng ban hành Luật thủ tục hành Triển khai đồng cải cách thủ tục hành với cải cách thủ tục lập pháp tư pháp (ban hành văn quy phạm pháp luật) Đảm bảo tăng cường lãnh đạo, đạo, điều hành Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Tiếp tục rà soát văn quy phạm pháp luật Tổ chức cập nhật thường xuyên, kịp thời văn quy phạm pháp luật trình ủy ban nhân dân tỉnh công bố kịp thời Niêm yết công khai, minh bạch rõ ràng, đầy đủ thủ tục hành Có chế độ đãi ngộ thoả đáng đội ngũ cán công chức trực tiếp làm việc phận cửa Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, tăng số lượng danh mục thủ tục hành giải theo chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tiến tới thực “một cửa liên thông đại” 3.2.1.2 Sửa đổi, bổ sung số nội dung quy định công tác Kiểm soát thủ tục hành - Quy định rõ tiêu chí thủ tục hành thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 63/2010/NĐ-CP, xây dựng danh mục thủ tục hành theo cấp cụ thể để tránh tình trạng đơn vị cấp tỉnh khác lại có số lượng TTHC khác (không tính thủ tục hành đặc thù), - Việc công bố thủ tục hành vừa qua chưa thống quy định thủ tục thuộc (thẩm quyền, công bố) cấp - Thủ tục thuộc thẩm quyền giải ngành dọc (ví dụ: Kho bạc, Bảo hiểm Xã hội, Thuế, Công an…) ngành dọc cấp công bố tổ chức kiểm tra thực công tác Kiểm soát thủ tục hành việc xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức quan không kịp thời Footer Page 21 of 161 19 Header Page 22 of 161 Vì cần có điều chỉnh lại quy định để giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố tổ chức thi hành (tổ chức tra, kiểm tra định kỳ đột xuất công tác kiểm soát thủ tục hành chính) tất thủ tục hành thực địa bàn tỉnh quan ngành dọc 3.2.2 Giải pháp tổ chức máy kiểm soát TTHC Trước đây, theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Chính phủ, công tác kiểm soát thủ tục hành thuộc chức Văn phòng UBND tỉnh thể ổn định, vị công tác kiểm soát thủ tục hành cấp tỉnh đạo, điều hành kịp thời tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Văn đạo, điều hành Chủ tịch UBND tỉnh ký lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký thừa lệnh Chủ tịch việc thực Sở, ngành mang tính mệnh lệnh cấp có ý nghĩa bắt buộc cấp chấp hành Việc kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành có tác dụng rõ rệt nên mang lại hiệu thiết thực cho công tác kiểm soát thủ tục hành tỉnh, đảm bảo quyền lợi cá nhân, tổ chức Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi quy định kiểm soát thủ tục hành theo phương án sau: Phương án thứ nhất: Ở Trung ương thành lập quan kiểm soát thủ tục hành thuộc Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Thủ tướng bổ nhiệm, thi đua khen thưởng hàng năm đề bạt, bổ nhiệm Ở cấp tỉnh quan thuộc quyền quản lý, đạo trực tiếp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phương án hai: Thực theo mô hình cũ (thuộc Văn phòng Chính phủ; ủy ban nhân dân tỉnh) Phương án ba: Đưa công tác Bộ nội vụ Sở Nội vụ cấp tỉnh 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực cải cách hành nhà nước Tổ chức tốt công tác thi tuyển để tuyển dụng cán bộ, Footer Page 22 of 161 20 Header Page 23 of 161 Không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm lực chuyên môn kỹ thực cho cán công chức, đảm bảo chế độ trợ cấp ưu đãi hợp lý 3.2.4 Trang bị sở vật chất- kỹ thuật đại hoá hành 3.2.5 Tăng cường công tác tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực kiểm soát TTHC 3.2.6 Nâng cao ý thức người dân doanh nghiệp để chủ động “chung tay cải cách thủ tục hành nhà nước” 3.2.7 Kết hợp đồng triển khai Đề án 30 đơn giản hoá thủ tục hành với Đề án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước KẾT LUẬN Có thể nói đạo đẩy mạnh cải cách hành cải cách thủ tục hành quan điểm đạo quán xuyên suốt năm qua Đảng tỉnh Nam Định, toàn thủ tục hành công khai Cổng thông tin điện tử tỉnh, niêm yết phận cửa giải TTHC cho nhân dân thể nỗ lực, kiên trì năm qua hàng trăm cán công chức hệ thống Tổ công tác Đề án 30 toàn tỉnh, cán đầu mối, phòng Kiểm soát TTHC, phòng Nội vụ, Văn phòng UBND huyện, thành phố Nam Định cán công chức Văn phòng, Tư pháp cấp xã kết trình đạo liệt, lâu dài Đảng tỉnh, UBND tỉnh Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành rõ ràng với mục tiêu ngày tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tổ chức, song bước lộ trình, cách tiếp cận để giải toán vô khó khăn điều kiện tiền lương chế độ đãi ngộ đội ngũ cán hạn chế Luận văn hệ thống đưa nhóm giải pháp, kiến nghị cụ thể tỉnh, Cục Kiểm soát thủ tục hành Bộ Tư pháp, đề nghị phát huy thực tốt mặt tích cực sau đây: Footer Page 23 of 161 21 Header Page 24 of 161 - Chuyển biến nhận thức: Qua trình thực cải cách TTHC ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tinh thần cầu thị đổi mới, sáng tạo cải cách TTHC đội ngũ cán công chức tỉnh có chuyển biến tích cực Tinh thần xây dựng hành đại, chuyên nghiệp đáp ứng ngày cao chất lượng dịch vụ, đa dạng phong phú loại hình trước biến đổi nhanh chóng kinh tế nước ta hội nhập sâu vào kinh tế giới bước hình thành rõ nét tinh thần đạo, hành động hàng ngày hàng công chức tỉnh - Về hiệu kinh tế: Kết thúc giai đoạn 2, theo báo cáo bộ, ngành, có 5.500 thủ tục hành rà soát, có 453 thủ tục kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; có 3.749 thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, có 288 thủ tục đề nghị thay Theo tính toán bộ, ngành, sau cắt giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành tiết kiệm cho người dân doanh nghiệp chi phí tương đương 30.000 tỉ đồng/năm! Đối với tỉnh Nam Định việc đơn giản hoá 63% thủ tục hành thực cấp quyền tỉnh hiệu nhỏ quan trọng cải thiện mối quan hệ người dân với cấp quyền, làm cho quyền thực phục vụ nhân dân - Ý nghĩa xã hội sâu sắc rộng lớn: Cải cách hành nói chung, cải cách thủ tục hành áp dụng chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa liên thông đại” cấp quyền chủ trương hoàn toàn đắn Tuy nhiên trình thực nóng vội, ý chí mà phải có bước phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thời kỳ cách mạng Việt Nam Kết thúc 10 năm triển khai, chương trình rà soát, bước đầu tổng hợp thành thủ tục hành thống công bố công khai mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân giải yêu cầu hành chính, tạo lề lối làm việc khách quan, có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm cho Footer Page 24 of 161 22 Header Page 25 of 161 quan hành nhà nước, đặc biệt quan hành sở trước nhân dân, giảm bớt tiêu cực, sách nhiễu nhân dân từ phía đội ngũ cán bộ, công chức tiết kiệm chi phí vật chất thời gian, chi phí khác cho dân doanh nghiệp dành cho thủ tục hành Để thực mục tiêu chiến lược đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng đại Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Còn nhiều nhiều việc tiếp tục phải làm cách thức cải cách hành nên phải chủ động lựa chọn bước thích hợp Cải cách không trường hợp phải chấp nhận “phép thử bỏ” Vì tránh tình trạng cứng nhắc rập khuôn cải cách thủ tục hành mà cần linh hoạt cho hợp lý để phù hợp với xu vận động phát triển môi trường trị, kinh tế, xã hội nước địa phương, hội nhập khu vực giới Thực tốt chương trình theo lộ trình thời gian tới thực làm thay đổi cục diện toàn hệ thống quan hành nhà nước địa phương Kết việc nghiên cứu Luận văn điều kiện tiên để cải cách thủ tục hành có hiệu cần có kiểm soát quyền lực nhà nước - cụ thể cần kiểm soát thủ tục hành việc thực thi TTHC quan công quyền Từ việc thiết lập hệ thống đầu mối quan kiểm soát TTHC từ cấp Trung ương đến địa phương điều kiện tiền đề để công khai, minh bạch, cung cấp thông tin việc giải TTHC, tạo điều kiện thông tin cho người dân giám sát hoạt động quan quản lý hành nhà nước Hiệu việc thực thủ tục hành cải thiện tốt tỉnh đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống Công nghệ thông tin, website ngành, cấp tăng cường hỗ trợ pháp lý cho cá nhân tổ chức Thực tế cho thấy phần lớn cá nhân tổ chức chưa am hiểu thủ tục nên thực phải nhờ đến tư vấn giúp đỡ từ phía đối tượng khác Footer Page 25 of 161 23 Header Page 26 of 161 Thực tế ngày rõ cải cách thủ tục hành có nhiều mặt phải giải đồng bộ, vừa công việc thực tế, phức tạp, đụng chạm đến lợi ích cục bộ, cá nhân Đây không công việc nội hệ thống hành nhà nước mà phải có lãnh đạo Đảng; phải có vai trò tích cực, gương mẫu cán bộ, đảng viên quan hành chính; phải có tham gia tích cực nhân dân, đòi hỏi phải có rà soát thường xuyên, tổ chức tốt việc thực thủ tục hành kiểm tra quan, công chức thực thủ tục hành quy chế công vụ cách thường xuyên, nghiêm túc phát huy sức mạnh nhà nước, góp phần xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu phục vụ nhân dân ngày tốt Footer Page 26 of 161 24 ... công chức liên quan đến thực thủ tục hành chưa quan tâm mức 1.2 Cải cách thủ tục hành 1.2.1 Khái niệm cải cách hành cải cách thủ tục hành 1.2.1.1 Khái niệm cải cách hành - Cải cách hành thay đổi... cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành cải cách quy định pháp luật trình tự, thủ tục thực thẩm quyền quan hành nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách quy định loại thủ tục hành chính; cải. .. cải cách thủ tục hành yêu cầu cải cách thủ tục hành 34 1.3 Chính sách Đảng Nhà nước ta cải cách thủ tục hành 40 Chương 2: THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính - thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định, Cải cách thủ tục hành chính - thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định, Cải cách thủ tục hành chính - thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn