Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh

8 1,406 8
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 1 Thỏng 2/ 2007.GV: L ờ Thanh Thu Trang 2 Baứi giaỷng SINH HOẽC 8 GV thửùc hieọn Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 3 B a ø i 4 3 B a ø i 4 3 GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH KINH I/ Nơron – đơn vò cấu tạo của hệ thần kinh + Sợi trục thường có bao miêlin. Các bao miêlin được ngăn cách bằng các eo Răngviê, tận cùng sợi trục có các cúc xináp Mỗi nơron gồm:  + Một thân chứa nhân. + Nhiều sợi nhánh và một sợi trục. * Cấu tạo: - Cảm ứng * Chức năng: - Dẫn truyền xung thần kinh Em hãy nêu lại rõ chức năng của nơron. Quan sát lại tranh; dựa vào tranh và kiến thức đã học, thảo luận nhóm Mô tả lại cấu tạo của nơron Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 4 Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. - Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: hộp sọ chứa …………; ………… nằm trong ống xương sống. - Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các ……………. …………………………………………………… tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh. Điền các từ và cụm từ não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ thích hợp trong đoạn sau: II/ Các bộ phận của hệ thần kinh: 1/ Cấu tạo:  cảm giác và bó sợi vận động não tuỷ sống bó sợi Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 5 Hạch thần kinh HỆ THẦN KINH BỘ PHẬN TRUNG ƯƠNG BỘ PHẬN NGOẠI BIÊN Não bộ Tuỷ sống Dây thần kinh SƠ ĐỒ TÓM TẮT CÁC BỘ PHẬN VÀ THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 6 B a ø i 4 3 B a ø i 4 3 - Phân hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động của các cơ vân trong hệ cơ xương. - Phân hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản 2/ Chức năng: II/ Các bộ phận của hệ thần kinh: 1/ Cấu tạo: Nội dung là bài tập điền từ ở vở bài tập  Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân biệt ra sao? GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH KINH Em hãy phân biệt chức năng của phân hệ thần kinh vận động và phân hệ thần kinh sinh dưỡng. ? Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 7 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ H H H H T T Ầ Ầ H H I I K K A A Ï Ï N N C C H H N N H H Y Y T T Ầ Ầ I I K K D D N N Â Â H H N N I I H H Ố Ố H H P P P P H H Ơ Ơ N N N N R R T T N N O O Â Â O O Ã Ã N N Ủ Ủ N N S S Ố Ố G G T T Y Y H H U U K K I I Đ Đ Ể Ể N N Ề Ề I I Ơ Ơ R R O O N N N N O O U U H H À À Đ Đ Ề Ề I I C C Ệ Ệ A A H H Ơ Ơ Q Q U U N N Tháng 2/ 2007.GV: L ê Thanh Thuỳ Trang 8 HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ  Học bài theo nội dung kết hợp Học bài theo nội dung kết hợp câu hỏi SGK trang 138 câu hỏi SGK trang 138  Chuẩn bò bài thực hành: Chuẩn bò bài thực hành: + Mỗi nhóm đem một con ếch (nhái, cóc); + Mỗi nhóm đem một con ếch (nhái, cóc); bông thấm nước, khăn lau. bông thấm nước, khăn lau. + Kẻ bảng 44 vào vở bài tập và vào + Kẻ bảng 44 vào vở bài tập và vào phiếu của mỗi nhóm. phiếu của mỗi nhóm. + Xem kó nội dung bài thực hành + Xem kó nội dung bài thực hành . 3 B a ø i 4 3 B a ø i 4 3 GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH KINH I/ Nơron – đơn vò cấu tạo của hệ thần kinh + Sợi trục thường có bao. của hệ thần kinh: 1/ Cấu tạo: Nội dung là bài tập điền từ ở vở bài tập  Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân biệt ra sao? GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN GIỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh, Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh, Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay