Bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin

205 288 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2017, 23:36

Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN I KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Chủ nghĩa Mác - Lênin ba phận lý luận cấu thành a Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học C.Mác, Ph.Ăngghen phát triển V.I.Lênin; kế thừa phát triển giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại, sở thực tiễn thời đại; khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động giải phóng người; giới quan phương pháp luận phổ biến nhận thức khoa học b Ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin - Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú nhiều lĩnh vực, có ba phận lý luận quan trọng là: triết học Mác - Lênin, kinh tế trị Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội khoa học + Triết học Mác - Lênin phận lý luận nghiên cứu quy luận vận động, phát triển chung tự nhiên, xã hội tư duy; xây dựng TGQ PPL chung nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng + Trên sở TGQ phương pháp luận triết học, kinh tế trị Mác - Lênin nghiên cứu quy luật kinh tế xã hội, đặc biệt quy luật kinh tế trình đời, phát triển, suy tàn PTSX TBCN đời, phát triển PTSX - PTSX cộng sản chủ nghĩa + CNXH khoa học kết tất nhiên vận dụng TGQ, PPL triết học kinh tế trị Mác - Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ quy luật khách quan trình cách mạng xã hội chủ nghĩa - bước chuyển biến lịch sử từ CNTB lên CNXH tiến tới CNCS Như vậy, phận lý luận cấu thành CN Mác - Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nằm hệ thống lý luận khoa học thống khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người Khái lược trình hình thành phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin a Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác - Điều kiện kinh tế - xã hội CN Mác đời vào năm 40 kỷ XIX Đây thời kỳ PTSX TBCN nước Tây Âu phát triển mạnh mẽ tảng cách mạng công nghiệp thực trước tiên nước Anh vào cuối kỷ XVIII Cuộc cách mạng công nghiệp đánh dấu bước chuyển hoá từ sản xuất thủ công TBCN sang sản xuất đại công nghiệp TBCN mà làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội, trứôc hết hình thành phát triển cảu giai cấp vô sản Mâu thuẫn sâu sắc LLSX mang tính xã hội hoá với quan hệ sản xuất mang tính tư nhân TBCN bộc lộ qua khủng hoảng kinh tế 1925 hàng loạt đấu tranh công nhân chống lại CNTB, tiêu biểu là: Cuộc khởi nghĩa công nhân dệt Liôn (Pháp) 1831- 1834, phong trào Hiến chương (Anh) từ 1835 - 1848, khởi nghĩa công nhân dệt Silêdi (Đức) 1844 Đó chứng lịch sử thể giai cấp vô sản trở thành lực lượng trị độc lập, tiên phong cho đấu tranh cho dân chủ, công tiến xã hội Thực tiễn cách mạng giai cấp vô sản nảy sinh yêu cầu khách quan phải soi sáng lý luận khoa học CN Mác đời đáp ứng yêu cầu khách quan đó; đồng thời thực tiễn cách mạng trở thành tiền đề thực tiễn cho khái quát phát triển lý luận CN Mác - Tiền đề lý luận CN Mác đời kết kế thừa tinh hoa di sản lý luận nhân loại, trực tiếp triết học cổ điển Đức, kinh tế trị cổ điển Anh CNXH không tuởng Pháp + Triết học cổ điển Đức: kế thừa cải tạo PBC Hêgen quan điểm vật Phoiơbắc + Kinh tế trị cổ điển Anh với đại biểu tiêu biểu Adam Smit (1723 – 1790) David Ricardo (1772- 1823) góp phần tích cực vào trình hình thành quan niệm vật lịch sử CN Mác + Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp Mác Ăngghen kế thừa nguồn gốc lý luận luận giải ông xã hội tương lai mà đấu tranh giai cấp vô sản hướng tới - Tiền đề khoa học tự nhiên Cùng với điều kiện kinh tế - xã hội tiền đề lý luận, thành tựu khoa học tự nhiên vừa tiền đề vừa luận minh chứng khẳng định tính đắn TGQ phương pháp luận CN Mác; đó, trước hết phải kể đến phát quy luật bảo toàn chuyển hoá lượng, thuyết tiến hoá thuyết tế bào Quy luật bảo toàn chuyển hoá lượng chứng minh khoa học không tách rời, chuyển hoá lẫn bảo toàn hình thức vận động vật chất Thuyết tiến hoá đem lại sở khoa học phát sinh, phát triển da dạng tính truyền, biến dị mối liên hệ hữu loài thực vật, động vật trình chọn lọc tự nhiên Học thuyết tế bào xác định thống mặt nguồn gốc, hình thái cấu tạo vật chất thể thực vật, động vật giải thích trình phát triển mối liên hệ chúng Quy luật bảo toàn chuyển hoá lượng, Thuyết tiến hoá Học thuyết tế bào thành tựu khoa học bác bỏ tư siêu hình quan điểm thần học vai trò Đấng sáng tạo; khẳng định tính đắn quan điểm giới vật chất vô cùng, vô tận, tự tồn tại, tự vận động, tự chuyển hoá TGQ vật biện chứng; khẳng định tính khoa học tư biện chứng vật nhận thức thực tiễn Như vậy, đời chủ nghĩa Mác tượng hợp quy luật, vừa sản phẩm tình hình kinh tế - xã hội đương thời, tri thức nhân loại thể lĩnh vực khoa học, vừa sản phẩm lực tư tinh thần nhân văn người sáng lập b Giai đoạn hình thành phát triển chủ nghĩa Mác - C.Mác, Ph.Ăngghen với trình hình thành chủ nghĩa Mác - C.Mác, Ph.Ăngghen với trình phát triển chủ nghĩa Mác c Giai đoạn bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác - Bối cảnh lịch sử nhu cầu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Vai trò V.I Lênin việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác điều kiện lịch sử d Chủ nghĩa Mác - Lênin thực tiễn phong trào cách mạng giới - Chủ nghĩa Mác - Lênin với cách mạng vô sản Nga (1917) - Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phạm vi giới II ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Đối tượng mục đích việc học tập, nghiên cứu a Đối tượng học tập, nghiên cứu“Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin” là: “những quan điểm học thuyết” C.Mác, Ph.Ăngghen V.I Lênin phạm vi quan điểm, học thuyết thuộc ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin b Mục đích việc học tập, nghiên cứu - Học tập, nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin để xây dựng giới quan, phương pháp luận khoa học vận dụng sáng tạo nguyên lý hoạt động nhận thức thực tiễn - Học tập, nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin để hiểu rõ sở lý luận quan trọng Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Học tập, nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin để giúp sinh viên hiểu rõ tảng tư tưởng Đảng - Học tập, nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin để xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên Một số yêu cầu mặt phương pháp học tập, nghiên cứu - Học tập, nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải theo nguyên tắc thường xuyên gắn kết quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn đất nước thời đại - Học tập, nghiên cứu Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải hiểu tinh thần, thực chất nó; tránh bệnh kinh viện, giáo điều trình học tập, nghiên cứu vận dụng nguyên lý thực tiễn - Học tập, nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin mối quan hệ với nguyên lý khác, phận cấu thành mối quan hệ với phận cấu thành khác để thấy thống phong phú quán chủ nghĩa MácLênin, đồng thời cần nhận thức nguyên lý tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại Phần thứ THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Thế giới quan phương pháp luận triết học phận lý luận tảng chủ nghĩa Mác-Lênin; kế thừa phát triển thành vĩ đại tư tưởng triết học lịch sử nhân loại, đặc biệt triết học cổ điển Đức C.Mác, Ph.Ăngghen VI.Lênin phát triển chủ nghĩa vật phép biện chứng đến trình độ sâu sắc hoàn bị nhất, là: chủ nghĩa vật biện chứng với tư cách hạt nhân lý luận giới quan khoa học; phép biện chứng vật với tư cách “học thuyết phát triển, hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc không phiến diện, học thuyết tính tương đối nhận thức người; (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M-1981, t.23, tr 53); đó, phép biện chứng nhận thức “cái mà ngày người ta gọi lý luận nhận thức”; (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M-1981, t.26, tr 65); chủ nghĩa vật lịch sử với tư cách hệ thống quan điểm vật biện chứng xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực quy luật chung vận động, phát triển xã hội loài người Việc nắm vững nội dung giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin mà để vận dụng cách sáng tạo hoạt động nhận thức khoa học, giải vấn đề cấp bách thực tiễn đất nước thời đại Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG I CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Vấn đề triết học đối lập chủ nghĩa vật với chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học * Ph.Ăngghen khái quát vấn đề triết học: “Vấn đề lớn triết học, đặc biệt triết học đại, mối quan hệ tư tồn tại”; ý thức vật chất, tinh thần giới tự nhiên Vì vấn đề mối quan hệ tư tồn lại vấn đề triết học? Vì: - Vấn đề mối quan hệ tư tồn vấn đề mà không hệ thống triết học tránh khỏi phải giải đáp - Trong hệ thống triết học, việc giải đáp vấn đề triết học sở để giải vấn đề triết học khác - Việc giải mối quan hệ quy định chất, tính chất hệ thống triết học Đồng thời cho biết lập trường nhà triết học => Chính trở thành vấn đề triết học * Nội dung vấn đề triết học (được phân tích hai mặt): Thứ nhất: Giữa tồn tư duy, có trước, có sau, định nào? Những nhà triết học khẳng định tồn có trước - định so với tư có sau - bị định, gọi nhà triết học vật Còn nhà triết học mà cho tư có trước - định so với tồn có sau - bị định gọi nhà triết học tâm - Chủ nghĩa vật nói chung thường trào lưu triết học tiến lịch sử, gắn liền chặt chẽ với khoa học lực lượng tiên tiến cách mạng Cho đến chủ nghĩa vật có trình phát triển qua giai đoạn là: Chủ nghĩa vật ngây thơ, chất phác cổ đại (phương Đông phương Tây), chủ nghĩa vật siêu hình máy móc kỷ XVII- XVIII, chủ nghĩa vật biện chứng (chủ nghĩa Mác)) - Chủ nghĩa tâm có hình thức: Chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa tâm khách quan + Chủ nghĩa tâm chủ quan cho rằng: Chính tư người, cảm giác có trước, định tồn vật, tượng Những nhà triết học tâm chủ quan, tiếu biểu như: Hium, Béccơli, Makhơ Ví dụ : Quả chanh - chanh có vị chua mà cảm giác chua người ăn nên chanh chua + Chủ nghĩa tâm khách quan cho tồn bị định ý thức khách quan có trước tự nhiên, lịch sử xã hội loài người, tồn bên người, không phụ thuộc vào ý thức người Đại diện tiêu biểu Platôn, Hêghen Sai lầm chủ nghĩa tâm bắt nguồn từ cách xem xét phiến diện, tuyệt đối hoá, thần thánh hoá mặt, đặc tính trình nhận thức mang tính biện chứng người Đồng thời, tách rời lao động trí óc lao động chân tay xã hội cũ tạo quan niệm vai trò định nhân tố tinh thần Thứ hai: Nhận thức, tư người có quan hệ với giới xung quanh; người có khả nhận thức giới thực hay không? - Phần lớn nhà triết học thừa nhận khả nhận thức người Nhưng có nhà triết học vật thừa nhận khả nhận thức người đồng thời thừa nhận tồn thực khách quan Còn nhà triết học tâm thừa nhận khả nhận thức người họ phủ nhận tồn thực khách quan Do đó, họ coi nhận thức người chẳng qua nhận thức thân Như vậy, việc thừa nhận khả nhận thức người có đối lập, khác chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm - Chỉ có số nhà triết học phủ nhận khả nhận thức người, nhà triết học gọi nhà triết học “bất khả tri” Học thuyết họ gọi “bất khả tri luận” Các nhà triết học cho nhận thức không cảm giác, biểu tượng giới Chúng ta biết chắn cảm giác Đó quan điểm nhà triết học như: Hium, Kant vào kỷ XVIII XIX Hium số nhà bất khả tri khác cho biết chắn cả, họ phủ nhận tồn khách quan vật Kant cho rằng, vật giới có mặt : tượng chất, nhận thức tượng không nhận thức chất, quy luật vật ông gọi “vật tự nó” Ví dụ, cánh quạt quay, màu xanh, nhận thức điều hiểu cánh quạt lại quay, lại có màu xanh Theo Kant, nên dành giới “vật tự nó” cho niềm tin Như vậy, “bất khả tri” có khuynh hướng dẫn đến chủ nghĩa hoài nghi, mở đường cho tôn giáo - Ngoài khuynh hướng triết học nói trên, triết học tồn khuynh hướng, trường phái triết học khác • Nhất nguyên luận thừa nhận giới tạo nên nguyên vật chất, tinh thần Nhất nguyên luận vật tâm Đó khuynh hướng triệt để, quán, trước sau có quan niệm • Nhị nguyên luận cho rằng, giới tạo nên đồng thời hai nguyên vật chất tinh thần Hai nguyên tồn độc lập, tách rời nhau, nhờ có kết hợp chúng mà tạo nên vật • Đa nguyên luận cho rằng, giới hay hai nguyên tạo nên mà nhiều nguyên tạo nên => Nhị nguyên luận đa nguyên luận thường xuất đấu tranh CNDV CNDT không phân thắng bại, thể dao động vật tâm, nói biểu giai đoạn phát triển triết học * Ý nghĩa phương pháp luận vấn đề triết học - Vấn đề triết học tiêu chuẩn để phân chia, xác định hệ thống triết học khác lịch sử - Giải vấn đề triết học sở để nhận thức giải vấn đề triết học khác thuộc hệ thống triết học khác nhau, đó, muốn nắm hệ thống triết học định phải xuất phát từ việc giải vấn đề triết học - Nghiên cứu vấn đề triết học giúp đứng vững trền lập trường triết học vật Mácxít để hiểu vấn đề triết học nó, mà để nhận thức khoa học hệ thống khác lịch sử triết học Các hình thức phát triển chủ nghĩa vật lịch sử - Cùng với phát triển tư người, CNDV hình thành phát triển với ba hình thức là: CNDV chất phác (thời cổ đại), CNDV siêu hình (trong triết học cổ điển Đức) CNDVBC (trong triết học Mác) + CNDV chất phác: kết nhận thức nhà triết học vật thời cổ đại Trong thừa nhận tính thứ vật chất chủ nghĩa vật giai đoạn đồng vật chất với hay số dạng cụ thể nó, coi thực thể nguyên vũ trụ Nhận thức nhà vật thời cổ đại mang nặng tính trực quan, nên kết luận họ giới ngây thơ, chất phác +CNDV siêu hình: thể rõ từ kỷ XV – XVIII đỉnh cao vào kỷ XIX Đây thời kỳ học cổ điển thu thành tựu rực rỡ tiếp tục phát triển quan điểm CNDV thời cổ đại, CNDV giai đoạn chịu tác động mạnh mẽ phương pháp tư siêu hình, máy móc học cổ điển + CNDVBC: C.Mác Ph.Ăngghen xây dựng sau Lênin phát triển Nó kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp biện chứng giới quan vật CNDVBC công cụ sắc bén để người nhận thức cải tạo giới II QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Vật chất a Phạm trù vật chất - Vật chất với tư cách phạm trù triết học đời sớm Ngay từ lúc xuất hiện, xung quanh phạm trù diễn đấu tranh không khoan nhượng chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm + Theo quan điểm chủ nghĩa tâm thực thể giới, sở tồn nguyên tinh thần Đó “ý chí thượng đế”, “ý niệm tuyệt đối”, quan hệ có tính chất siêu nhiên + Theo quan niệm chủ nghĩa vật, thực thể giới vật chất, tồn vĩnh cửu, tạo nên vật, tượng với thuộc tính chúng - Tuy nhiên, với phát triển tri thức nhân loại, đến nay, nội dung phạm trù trải qua nhiều biến đổi sâu sắc Vậy, biến đổi nội dung sao? Chúng ta xem xét quan niệm vật chất chủ nghĩa vật qua thời kỳ: 10 - Để thực nhiệm vụ đó, cách mạng tư tưởng văn hoá không tiến hành bước cải tạo toàn đời sống tinh thần xã hội, xoá bỏ tư tưởng lạc hậu, lỗi thời phản động giai cấp thống trị cũ Đặc biệt với nước lạc hậu, chậm phát triển, độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, công việc nặng nề khó khăn Do vậy, việc cải tạo sai lệch tư tưởng, ý thức đời sống tinh thần xã hội cũ để lại, đồng thời xây dựng tư tưởng đời sống tinh thần xã hội XHXHCN nhiệm vụ trọng yếu, phức tạp lâu dài cách mạng tư tưởng văn hoá, đấu tranh giai cấp lĩnh vực tư tưởng văn hoá - Hệ tư tưởng giai cấp gắn liền với lợi ích giai cấp đó, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ý thức hệ đấu tranh giai cấp gay go, liệt Trong đấu tranh ấy, tư tưởng có vai trò quan trọng C.Mác rõ: “vũ khí phê phán cố nhiên thay phê phán vũ khí, lực lượng vật chất bị đánh đổ lực lượng vật chất, lý luận trở thành lực lượng vật chất xâm nhập vào quần chúng” b Xuất phát từ đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất tinh thần - Cách mạng tư tưởng văn hoá cần thiết tất yếu để thay đổi phương thức sản xuất tinh thần xã hội phù hợp với phương thức sản xuất xét mặt kinh tế hình thành Tư tưởng văn hoá tinh thần thuộc kiến trúc thượng tầng Chỉ có thông qua cách mạng tư tưởng văn hoá thay đổi kiến trúc thượng tầng, làm cho kiến trúc thượng tầng phù hợp với sở hạ tầng xác lập CNXH Cách mạng tư tưởng văn hoá trở nên cần thiết tất yếu để thay đổi ý thức xã hội, xây dựng ý thức xã hội phù hợp với thay đổi chất tạo với việc xác lập quyền lực kinh tế quyền lực trị GCCN nhân dân lao động c Xuất phát từ yêu cầu văn hoá mục tiêu động lực trình xây dựng XHCN - Văn hoá, mà hệ tư tưởng GCCN đóng vai trò cốt lõi, tảng tinh thần xã hội mới, xã hội tảng tinh thần tiến lành mạnh, không giải tốt mối quan hệ phát triển kinh tế với tiến công xã hội thực phát triển kinh tế - xã hội bền vững không đạt mục đích giải phóng người xã hội 191 - Xây dựng phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hoá, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, người phát triển toàn diện Như vậy, văn hoá kết kinh tế, đồng thời nhân tố văn hoá phải gắn kết chặt chẽ với đời sống hoạt động xã hội phương diện: trị, kinh tế, xã hội, pháp luật…trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, bám sát thực tiên sống, không ngừng đổi nội dung phương pháp, quần chúng nhân dân ủng hộ tự giác thực hiện, hiệu thân công tác tư tưởng văn hoá nhân lên gấp bội Nội dung phương thức xây dựng văn hoá XHCN a Nội dung văn hoá XHCN - Một là, cần phải nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh nghiệp giáo dục, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ + Xoá nạn mù chữ việc làm cấp bách cần giải trước tiên, tạo tiền đề tiến hành nâng cao dân trí cho toàn dân Nâng cao dân trí điều kiện thiếu để xây dựng dân chủ XHCN, để quần chúng có nhận thức tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước, đấu tranh xây dựng bảo vệ chế độ, bảo vệ phát huy thành cách mạng, xây dựng sống văn minh Mặt dân trí nâng cao góp phần thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực lao động tạo tiềm lực trí tuệ tinh thần xã hội để phát triển nhân tài + Không ngừng đẩy mạnh nghiệp giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho xã hội Sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển trở thành động lực điều kiện quan trọng thúc đẩy xã hội tiến + Cùng với giáo dục, khoa học công nghệ có vai trò to lớn việc tăng cường tiềm lực trí tuệ, sở vật chất cho CNXH Những thành tựu to lớn cách mạng khoa học công nghệ đại đẩy nhanh phát triển LLSX, nâng cao suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cấu kinh tế quốc gia làm thay đổi mặt đời sống xã hội Các nhà khoa học người trực tiếp tham gia lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ Do vậy, CNXH phải đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tạo điều kiện để họ phát triển cống hiến ngày nhiều cho xã hội + Phát triển khoa học, giáo dục với đội ngũ chuyên gia có tài năng, có phẩm chất đạo đức lĩnh trị GCCN làm nòng cốt tạo tiềm lực 192 hùng mạnh trí tuệ, tư tưởng tinh thần CNXH, đảm bảo cho nghiệp xây dựng CNXH thắng lợi hoàn toàn - Hai là, xây dựng người XHCN – người phát triển toàn diện + người XHCN sản phẩm xã hội hình thành phổ biến phong trào quần chúng lao động, bao gồm người công nhân, nông dân, trí thức, niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên Đó hệ người rèn luyện, thử thách đấu tranh cách mạng, người lao động trưởng thành, thé hệ trẻ + người XHCN phải người có học thức, có niềm tin khoa học, có lực hoạt động sáng tạo, làm việc với tính tổ chức, tính kỷ luật cao, đấu tranh cho lẽ phải, chân lý, cho công bình đẳng dân chủ Đó người có phát triển lành mạnh thể chất, trí tuệ, đạo đức, phong phú đời sống tinh thần + Xây dựng người XHCN phải trọng tới đầy đủ nội dung nó, trước hết người phải lực tốt, tiền đề cho việc phát triển trí tuệ nhân cách + người XHCN phải có ý thức học tập rèn luyện cao độ có tinh thần dân tộc nhân loại sâu sắc… - Ba là, xây dựng lối sống XHCN - Bốn là, xây dựng gia đình văn hoá XHCN b Phương thức xây dựng văn hoá XHCN - Thứ nhất, giữ vững tăng cường vai trò chủ đạo hệ tư tưởng giai cấp công nhân đời sống tinh thần xã hội - Hai là, không ngừng tăng cuờng lãnh đạo ĐCS vai trò quản lý nhà nước XHCN hoạt động văn hoá - Thứ ba, xây dựng VHXHCN phải theo phương thức kết hợp việc kế thừa giá trị di sản văn hoá dân tộc với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Vấn đề dân tộc nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề dân tộc 193 a Khái niệm dân tộc - Cũng nhiều hình thức cộng đồng khác, dân tộc sản phẩm trình phát triển lâu dài xã hội loài người Trước dân tộc xuất hiện, loài người trải qua hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: Thị tộc, lạc, tộc - Ở phương Tây, dân tộc xuất PTSX TBCN xác lập thay PTSX phong kiến CNTB đời sở phát triển sản xuất trao đổi hàng hoá làm cho tộc gắn bó với Nền kinh tế tự cấp, tự túc bị xoá bỏ, thị trường có tính chất địa phương nhỏ hẹp, khép kín mở rộng thành thị trường dân tộc Cùng với trình đó, phát triển đến mức độ chín muồi nhân tố: ý thức, văn hoá, ngôn ngữ, ổn định lãnh thổ chung làm cho dân tộc xuất Chỉ đến tất lãnh địa nước phương tây thực hợp lại, tức chấm dứt tình trạng cát phong kiến dân tộc hình thành - Còn số nước phương đông, tác động hoàn cảnh mang tính đặc thù, đặc biệt thúc đẩy trình đấu tranh dựng nước giữ nước, dân tộc hình thành trước CNTB xác lập Cho đến nay, khái niệm dân tộc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, hai nghĩa dùng phổ biến nhất: + Một là, cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, ngôn ngữ riêng, văn hoá có đặc thù; xuất sau lạc, tộc; kế thừa phát triển cao nhân tố tộc người lạc, tộc thể thành ý thức tự giác tộc người dân cư cộng đồng + Hai là, cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân nước, có lãnh thổ quốc gia, kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung có ý thức thống mình, gắn bó với quyền lợi trị, kinh tế, truyền thống văn hoá truyền thống đấu tranh chung suốt trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Với nghĩa thứ nhất, dân tộc phận quốc gia VD: Dân tộc kinh, dân tộc bana, dân tộc êđê…ở nước ta Với nghĩa thứ hai dân tộc toàn nhân dân quốc gia (Quốc gia dân tộc) VD: dân tộc ấn độ, dân tộc trung hoa, dân tộc Việt nam…Ta gọi quốc gia ấn độ, quốc gia trung hoa, quốc gia Việt Nam Dưới góc độ môn học CNXHKH, dân tộc hiểu theo nghĩa thứ Tuy nhiên đặt 194 bên cạnh nghĩa thứ 2, mối liên hệ với nghĩa thứ hai sắc thái nội dung lộ đầy đủ b Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc biểu thời đại ngày * Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc + Xu hướng thứ (Xu hướng phân lập dân tộc) quốc gia, khu vực TBCN gồm nhiều cộng đồng dân cư có nguồn gốc khác nhau, trưởng thành ý thức dân tộc thức tỉnh quyền sống mà cộng đồng dân cư muốn tách khỏi để thành lập dân tộc độc lập +Xu hướng thứ hai ( Xu hướng liên hiệp dân tộc) Các dân tộc quốc gia, chí dân tộc nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với Do phát triển lực lượng sản xuất, khoa học công nghệ, giao lưu kinh tế văn hoá xã hội TBCN làm xuất nhu cầu xoá bỏ hàng rào ngăn cách dân tộc, tạo nên mối liên hệ quốc gia quốc tế rộng lớn dân tộc, thúc đẩy dân tộc xích lại gần Sự thể hai xu hướng khách quan điều kiện CNĐQ gặp nhiều trở ngại Nguyện vọng dân tộc sống độc lập tự bị sách xâm lược CNĐQ biến hầu hết dân tộc nhỏ bé, trình độ lạc hậu thành thuộc địa phụ thuộc Xu hướng dân tộc xích lại gần sở tự nguyện bình đẳng bị CNĐQ phủ nhận, để thay vào khối liên hiệp lập nhằm trì áp đặt áp bức, bóc lột dân tộc đó, sở bình đẳng bị cưỡng Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, điều kiện CNXH tình trạng người bóc lột ngưòi bị thủ tiêu tình trạng dân tộc áp dân tộc khác bị xoá bỏ Và đó, hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc có điều kiện để thể đầy đủ Quá độ từ CNTB lên CNXH độ lên xã hội thực tự do, bình đẳng, đoàn kết hữu nghị người người Mác-Ăngghen viết: “hãy xoá bỏ nạn người bóc lột người nạn dân tộc áp dân tộc khác bị xoá bỏ” * Biểu hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc thời đại ngày 195 - Xét phạm vi quốc gia XHCN có nhiều dân tộc Xu hướng thứ biểu nỗ lực dân tộc để đến tự chủ phồn vinh thân Xu hướng thứ hai tạo nên thúc đẩy mạnh mẽ để dân tộc cộng đồng xích lại gần + Trong điều kiện CNXH, hai xu hướng phát huy tác động chiều, bổ xung hỗ trợ cho diễn dân tộc, cộng đồng quốc gia đụng chạm đến tất quan hệ dân tộc Sự tự chủ, phồn vinh dân tộc, tạo điều kiện cho dân tộc có thêm điều kiện vật chất tinh thần để hợp tác chặt chẽ với dân tộc anh em Ngược lại, xích lại gần dân tộc xây dựng sở bình đẳng tự nguyện, tạo điều kiện cho dân tộc nhanh tới tự chủ phồn vinh Bởi cho phép dân tộc không sử dụng tiềm dân tộc mà dựa vào tiềm dân tộc anh em để tiến lên phía trước Sự xích lại gần dân tộc quốc gia có ý nghĩa tinh hoa, giá trị dân tộc thâm nhập vào nhau, bổ xung hoà quyện vào để tạo thành giá trị chung Giá trị chung kết đóng góp dân tộc, lại trở thành sở liên kết dân tộc trình độ cao - Xét phạm vi giới Xu hướng thứ biểu phong trào giải phóng dân tộc dân tộc bị áp vùng dậy phá tan xiềng xích CNĐQ giành lấy độc lập, tự do, phát triển cho dân tộc Xu hướng biểu phong trào giải phóng dân tộc thành sức mạnh chống CNĐQ sách thực dân hình thức, phá tan khối kiên hiệp giả hiệu, mà thực chất bình phong để CNĐQ thực dân áp bức, bóc lột dân tộc lạc hậu Xu hướng biểu đấu tranh dân tộc nhỏ bé nạn nhân kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc bị coi đối tượng sách đồng hoá cưỡng nhiều nước tư Độc lập tự chủ dân tộc xu hướng khách quan, chân lý thời đại, sức mạnh thực tạo nên trình phát triển dân tộc, làm tiêu tan tất cản trở 196 Xu hướng thứ hai dân tộc muốn xích lại gần để trở lại hợp thành quốc gia thống theo nguyên trạng hình thành lịch sử Xu hướng tạo nên sức thu hút dân tộc vào liên minh hình thành sở lợi ích định Có lợi ích mang tính khu vực - dựa yếu tố gần địa lý, giống môi trường thiên nhiên… VD EU, G7, ASEAN… Nhận rõ điều này, dân tộc, quốc gia phải biết thực sách mở cửa hoà nhập vào dòng vận động chung nhân loại, đồng thời phải tìm giải pháp hữu hiệu để giữ gìn, phát huy sắc dân tộc Dựa phân tích hai xu hướng khách quan nêu trên, Đảng ta khẳng định đường lối: “ Giữ vững độc lập tự chủ đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại” c Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề dân tộc * Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng + Đây quyền thiêng liêng tất dân tộc, bình đẳng dân tộc trước hết xoá bỏ tình trạng giai cấp áp giai cấp khác, sở xoá bỏ tình trạng dân tộc áp dân tộc khác Đồng thời, bước khắc phục tình trạng chênh lệch phát triển dân tộc, tạo điều kiện để dân tộc lạc hậu vươn lên tiến bộ, văn minh + Bình đẳng dân tộc quyền hưởng điều kiện khả lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội Không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, đa số hay thiểu số + Bình đẳng dân tộc phải ghi nhận mặt pháp lý thực tế + Con đường thực hiện: Trước hết phải thủ tiêu tình trạng người bóc lột người, tình trạng áp giai cấp sở xoá bỏ tình trạng áp dân tộc, kết hợp phát triển tự thân dân tộc với giúp đỡ có hiệu dân tộc khác để dân tộc phát triển vững * Các dân tộc có quyền tự 197 - Đó quyền dân tộc tự định lấy vận mệnh dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ trị đường phát triển dân tộc - Quyền tự bao gồm quyền tách thành lập quốc gia dân tộc độc lập, đồng thời có quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác sở bình đẳng - Tự quyền dân tộc thực phải đảm bảo nguyên tắc sau: Phải đứng vững lập trường GCCN, đảm bảo thống lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân Triệt để ủng hộ phong trào dân tộc tiến bộ, kiên đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng chiêu “dân tộc tự quyết” để chống phá, can thiệp vào công việc nội dân tộc * Liên hiệp công nhân tất dân tộc Đây nội dung quan trọng giải pháp để liên kết nội dung cương lĩnh thành chỉnh thể, làm cho vấn đề dân tộc quốc tế gắn bó chặt chẽ với theo tinh thần chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân Bởi vì, có đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân dân tộc lại, đảm bảo thực triệt để quyền bình đẳng quyền tự dân tộc Đoàn kết, liên hiệp công nhân dân tộc sở vững để đoàn kết tầng lớp nhân dân lao động đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, tiến tới hoàn thành SMLSTG GCCN Vấn đề tôn giáo nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề tôn giáo a Khái niệm tôn giáo: Tôn giáo hình thái ý thức xã hội phản ánh cách hoang đường, hư ảo thực khách quan Qua phản ánh tôn giáo, tượng tự nhiên xã hội trở nên thần bí, có sức mạnh chi phối sống người Nghĩa tôn giáo đem đến cho người nhìn nhận lệch lạc thực khách quan, qua thể bất lực, bế tắc người trước sức mạnhcủa tự nhiên xã hội Từ rút chất tôn giáo sau: + Bản chất xã hội: Tôn giáo thể bế tắc, bất lực người trước sức mạnh tự nhiên, xã hội + Bản chất nhận thức: Tôn giáo phản ánh thực khách quan cách hư ảo, hoang đường, đem đến cho người nhận thức lệch lạc thực sống 198 Như vậy, phương diện giới quan, giới quan vật Mác – xít giới quan tôn giáo đối lập Sự khác CNXH thực “thiên đường” mà tôn giáo hướng tới chỗ: “thiên đường” “bên giới” (tức hư ảo, thật) Còn người cộng sản chủ trương hướng người xây dựng thiên đường mặt đất, đó người hưởng tự tự do, hạnh phúc, tạo điều kiện để phát triển toàn diện Tuy đối lập giới quan chủ nghĩa Mác – Lênin, người cộng sản chế độ XHCN luôn tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tôn giáo nhân dân Bảng so sánh giới quan tôn giáo giới quan chủ nghĩa Mác -Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin Thế giới quan vật biện chứng Tôn giáo Thế giới quan tâm thần bí thế giới quan khoa học giúp người giới quan phản khoa học, phản ánh không nhận thức chất, quy thực khách quan cách hoang đường, luật tượng tự nhiên, xã hội mà hư ảo, thể bất lực người cải tạo giới thực trước sức mạnh tụ nhiên, xã hội b Vấn đề tôn giáo tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Theo nhà kinh điển CNXHKH chế độ XHCN tôn giáo tồn lâu dài có biến đổi định Vì tôn giáo tồn giai đoạn này? tìm hiểu nguyên nhân tồn tôn giáo XHXHCN - Nguyên nhân nhận thức: trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội chủ nghĩa trình độ dân trí nhân dân lao động chưa thật cao, nhiều tượng tự nhiên xã hội chưa giải thích Mỗi vậy, người lại quy với tượng thần thánh, nguyên nhân thứ Mặt khác nỗi lo chiến tranh, thiên tai, đói nghèo, bệnh tật mảnh đất tốt để tôn giáo nảy sinh phát triển - Nguyên nhân kinh tế: Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tồn nhiều thành phần kinh tế, tồn nhiều giai cấp, có phân tầng xã hội kinh tế, trị, xã hội (còn có người giầu kẻ nghèo, địa vị xã hội chênh lệch, điều kiện hưởng thụ giá trị văn hoá khác ) Điều gây tâm lý thụ động, 199 trông chờ người vào lực lượng siêu nhiên Do đó, tôn giáo tồn - Nguyên nhân tâm lý: tôn giáo hình thái ý thức xã hội bảo thủ cao, cho dù xã hội có biến đổi lớn lao kinh tế, trị, xã hội tôn giáo không biến đổi theo + Trong nguyên nhân dẫn đến tồn tôn giáo xã hội XHCN nguyên nhân kinh tế + Khẳng định tồn tôn giáo CNXH tất yếu nguyên nhân kể + Tìm hiểu nguyên nhân quan trọng để ĐCS Nhà nước XHCN đề nguyên tắc, giải pháp giải vấn đề tôn giáo - Nguyên nhân trị: Đảng cộng sản nhà nước XHCN thực sách tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tôn giáo, mặt khác, lực thù địch phản động muốn trì tôn giáo để chống lại nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Các nước XHCN bên cạnh thành tựu to lớn nhiều mặt đời sống trị - xã hội tồn nhiều biểu tiêu cực (1 phận không nhỏ cán thoái hoá, biến chất, tham ô, cửa quyền lòng tin dân ) Sau chế độ XHCN Đông Âu Liên Xô sụp đổ, cách mạng giới tạm thời lâm vào thoái trào, lực phản động quốc tế đứng đầu Mỹ riết thực âm mưu xoá sổ CNXH Chúng tập trung vào nước XHCN lại có Việt Nam Ở Việt Nam, thông qua hoạt động truyền đạo trái phép vào dân tộc thiểu số để nắm quần chúng xây dựng lực lượng trị, vũ trang, tiến tới xu hướng ly khai, chia cắt thống đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc + Tây nguyên: chúng chủ chương tách tin lành người thượng khỏi tin lành người kinh để hình thành phát triển “ tin lành đề ga” Các lực thù địch lợi dụng đạo tin lành kết hợp vấn đề dân tộc để kích động, tổ chức quần chúng tín đồ gây rối, tiến hành bạo động trị đòi thành lập nhà nước “Đề ga tự trị” (các bạo động trị tháng 2/2001 dặc biệt tháng 4/2004) + Tây bắc: chúng sức phát triển tin lành tên “Vàng Chứ”, “ Thìn Hùng” 200 + Nam bộ: kích động người Chăm, người Khơ- me + Hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây rối trị Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý - Nguyên nhân văn hóa: sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng có khả đáp ứng mức độ nhu cầu văn hóa, tinh thần có ý nghĩa định giáo dục ý thức cộng đồng, đạo đức, lối sống trải qua nhiều hệ, tôn giáo ăn sâu vào tiềm thức người biến thành đức tin, xã hội xã hội chủ nghĩa chưa thể gạt bỏ đức tin tôn giáo đầu óc nhân dân c Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề tôn giáo Tín ngưỡng tôn giáo vấn đề tế nhị, nhạy cảm phức tạp Vì vậy, xử lý vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải thận trọng, tỉ mỷ chuẩn xác, vừa đòi hỏi gĩư vững nguyên tắc, đồng thời phải mềm dẻo, linh hoạt, tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin không “tuyên chiến’ với tôn giáo, tôn trọng quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng nhân dân Đi đôi với việc chống biểu tả khuynh cần phải đấu tranh chống biểu hữu khuynh giải vấn đề tôn giáo Giải vấn đề tôn giáo XHXHCN cần dựa nguyên tắc sau: - Một là, khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo phải gắn liền với trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội Việc khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo khỏi đầu óc nhân dân yêu cầu nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Nhưng để thực trước hết phải tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, tức phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng đem lại sống no ấm, hạnh phúc cho nhân dân, cụ thể là: + Kinh tế: bước xoá bỏ chế độ tư hữu (nguồn gốc chế độ bóc lột) thiết lập chế độ công hữu TLSX chủ yếu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân + Chính trị: ngày hoàn thiện dân chủ XHCN, tích cực phát huy quyền làm chủ nhân dân 201 + Văn hoá: nâng cao dân trí, khoa học kỹ thuật, xây dựng nếp sống văn hoá, tình nghĩa, lành mạnh, tương trợ, cộng đồng + Xã hội: thực công xã hội qua loạt sách xã hội xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, trợ cấp thất nghiệp, phúc lợi xã hội, (ở VN, cần làm tốt sách đền ơn đáp nghĩa) Quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội bước xây dựng "thiên đường" thực tế, đẩy lùi ảo tưởng "thiên đường" giới bên Đây trình lâu dài, khó khăn, phức tạp Bên cạnh phải tăng cường Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử cho nhân dân để họ tự giác từ bỏ tôn giáo - Hai là, Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng tôn giáo không tín ngưỡng tôn giáo nhân dân khuôn khổ quy định pháp luật Vì phải bảo đảm quyền tự tín ngưỡng tôn giáo nhân dân? Do tôn giáo có giá trị đạo đức văn hoá tích cực, đáp ứng nhu cầu tinh thần phận nhân dân, phù hợp với công xây dựng văn hoá mới, người, mặt khác Tôn giáo hình thái ý thức xã hội bảo thủ + Nội dung nguyên tắc: ® Công dân có quyền theo không theo tín ngưỡng tôn giáo ® Công dân có quyền tự vào đạo, chuyển đạo, bỏ đạo theo quy định hành ® Công dân có tín ngưỡng tôn giáo (hoặc không có) có quyền bình đẳng trước pháp luật ® Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật ® Các giáo hội có trách nhiệm động viên tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo" ® Mọi công dân có ý thức tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tôn giáo người khác; đồng thời chống lại phần tử hội lợi dụng tôn giáo ngược lợi ích dân tộc - Ba là, phải có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tôn giáo Vì cần phải có quan điểm lịch sử giải vấn đề tôn giáo? Vì tín 202 ngưỡng tôn giáo đời điều kiện lịch sử khác nhau, thời kỳ lịch sử vai trò tác động tôn giáo đời sống XH khác Quan điểm, thái độ giáo hội, giáo sỹ, giáo dân lĩnh vực đời sống XH có khác biệt Do cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể xem xét, đánh giá ứng xử vấn đề có liên quan đến tôn giáo Các Đảng cộng sản Nhà nước XHCN phải có sách tôn giáo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nước - Bốn là, phân biệt rõ mối quan hệ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo Vì cần phải phân biệt rõ mặt trị tư tưởng việc giải tôn giáo? Vì: Trong tôn giáo mặt trị tư tưởng thường đan xen vào Có mâu thuẫn trị lại bị phần tử phản động nguỵ trang khác tư tưởng ngược lại Thế mặt tư tưởng mặt trị tôn giáo ? + Mặt tư tưởng tôn giáo đức tin tín đồ + Mặt trị tôn giáo phản ánh mối quan hệ lợi ích giai tầng Nội dung nguyên tắc: + Tôn trọng đức tin tín đồ tôn giáo (không tuyên chiến với tôn giáo) + Tạo điều kiện, cổ vũ hoạt động trị mang ý nghĩa tích cực, cách mạng chức sắc, tín đồ + Nghiêm cấm xử lý âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng, phá hoại nghiệp xây dựng CNXH - Năm là, đấu tranh với hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngược lại lợi ích đất nước, nhân dân Nghiêm cấm phần tử tuyên truyền kích động đồng bào tôn giáo 203 Chương IX CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG I CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC Cách mạng Tháng Mười Nga mô hình chủ nghĩa xã hội thực giới a Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) - Sự thành công Cách mạng Tháng Mười Nga - Bài học lịch sử từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại b Mô hình chủ nghĩa xã hội giới - Những thành công mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu Xôviết với tư cách mô hình chủ nghĩa xã hội giới - Bài học lịch sử từ mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu Xôviết Sự đời hệ thống nước xã hội chủ nghĩa thành tựu a Sự đời phát triển hệ thống nước xã hội chủ nghĩa - Sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc giới - Sự đời phát triển hệ thống nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản kỷ XX b Những thành tựu chủ nghĩa xã hội thực - Những thành tựu trị, văn hóa, xã hội - Những thành tựu kinh tế II SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ Sự khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết - Sự khủng hoảng mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết - Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu 204 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết a Nguyên nhân sâu xa sai lầm thuộc mô hình phát triển chủ nghĩa xã hội Xôviết b Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp - Đường lối hữu khuynh, hội xét lại - Âm mưu “diễn biến hòa bình” chủ nghĩa đế quốc III TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chủ nghĩa tư tương lai xã hội loài người - Bản chất chủ nghĩa tư không thay đổi - Các yếu tố xã hội chủ nghĩa xuất lòng xã hội tư - Tính đa dạng xu hướng phát triển giới đương đại Chủ nghĩa xã hội – tương lai xã hội loài người a Liên Xô nước Đông Âu sụp đổ nghĩa cáo chung chủ nghĩa xã hội b Các nước xã hội chủ nghĩa lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi ngày đạt thành tựu to lớn c Đã xuất xu hướng lên chủ nghĩa xã hội 205 ... Tây), chủ nghĩa vật siêu hình máy móc kỷ XVII- XVIII, chủ nghĩa vật biện chứng (chủ nghĩa Mác)) - Chủ nghĩa tâm có hình thức: Chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa tâm khách quan + Chủ nghĩa tâm chủ. .. tiễn đất nước thời đại Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG I CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Vấn đề triết học đối lập chủ nghĩa vật với chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết... dụng nguyên lý thực tiễn - Học tập, nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin mối quan hệ với nguyên lý khác, phận cấu thành mối quan hệ với phận cấu thành khác để thấy thống phong phú quán chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin , Bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin , Bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin , + Tờrớt đánh dấu bước ngoặt về hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất TBCN. + Phát triển nhất ở Mỹ, a. Khái niệm dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay