bài 13: phản ứng hóa học

29 526 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Häc sinh líp: 8B 1 Gi¸o viªn: Tr­¬ng ThÞ BÝch Bài tập: Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích? A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. B. Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm brômua. C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua. D. Nhựa đường được đun nóng, chảy lỏng. I. §Þnh nghÜa Hãy quan sát và cho biết hiện tượng của thí nghiệm sau? Hiện tượng Phần I Phần I:Dung dịch màu hồng mất đi, xuất hiện chất màu xanh không tan. Phần II Phần II: Dung dịch màu hồng mất đi, xuất hiện một dung dịch không màu. Hiện tượng trên là hiện hoá học hay hiện tượng vật lí? Vì sao? ThÕ nµo lµ ph¶n øng ho¸ häc? I. Định nghĩa Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. - Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia. - Chất mới sinh ra là sản phẩm. Trong phản ứng hoá học lư ợng chất nào tăng dần lượng chất nào giảm dần ? Trả lời : - Trong PHH lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần . Bài 13: Phản ứng hóa học I. Định nghĩa Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. - Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia. - Chất mới sinh ra là sản phẩm. Phương trình chữ của phản ứng hoá học: - Tên chất tham gia Tên chất sản phẩm Bài tập Bài tập : : Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá học. Giải thích? thích? A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. B. Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm B. Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm brômua. brômua. C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng C. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua. điện chạy qua. D. Nhựa đường được đun nóng, chảy lỏng. D. Nhựa đường được đun nóng, chảy lỏng. B. Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm brômua. Hãy quan sát đoạn video mô tả phản ứng hóa học của hiện tượng trên và viết phương trình chữ cho phản ứng đó vào giấy trong Bài 13: Phản ứng hóa học I. Định nghĩa Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. - Chất bị biến đổi trong phản ứng là chất phản ứng hay chất tham gia. - Chất mới sinh ra là sản phẩm. Phương trình chữ của phản ứng hoá học: - Tên chất tham gia Tên chất sản phẩm Ví dụ: Nhôm + Brôm Nhôm brômua [...]... Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác Hãy quan sát mô hình phản ứng giữa kẽm và axitclohidric và nhận xét đặc điểm liên kết của nguyên tử kim loại trước và sau phản ứng? H Zn Cl H Cl Trước phản ứng Trong phn ng H Cl Zn Cl H Trong phản ứng Sau phản ứng Lưu ý: Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng kim loại... những gì diễn ra của phản ứng Dấu + ở trước phản ứng đọc là Tác dụng với hay Phản ứng với Dấu + ở sau phản ứng đọc là và Dấu đọc là Tạo thành hay Tạo ra Ví dụ: Nhôm + Brôm Nhôm brômua Đọc là: Nhôm tác dụng với Brôm tạo ra Nhôm brômua Đánh dấu x vào ô ứng với hiện tượng hoá học hay hiện tượng vật lý Viết phương trình chữ của các phản ứng hoá học? Hiện tượng Các quá trình Hoá học a/ Dõy st ct nh tỏn... 3.Sau phản ứng Có 2 phân tử nước Hãy so sánh chất phản ứng và chất sản phẩm về: + Số lượng nguyên tử mỗi loại + Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Đáp án + Số lượng nguyên tử mỗi loại của chất phản ứng và sản phẩm không đổi + Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử thay đổi Hãy rút ra kết luận về bản chất của phản ứng hoá học? I Định nghĩa II Diễn biến của phản ứng hoá học Kết luận: Trong phản. .. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng: A Số nguyên tử trong mỗi chất B Số nguyên tố tạo ra chất C Số nguyên tử của mỗi nguyên tố D Số phân tử của mỗi chất đáp án : c Nhóm của bạn được thưởng 7 điểm và một tràng vỗ tay của các bạn Hết giờ 6 điểm Đốt phốtpho trong ôxi thu được chất điphôtphopentaôxít Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hoá học trên:... trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrô H2 và khí Clo Cl2 tạo ra Axítclohiđríc HCl H H Cl Cl H H Hãy cho biết - Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời? - Phân tử được tạo ra? Cl H Cl Cl Đáp án: H Cl -Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử hiđrô và clo bị tách rời - Phân tử axít clohiđric được tạo ra Hết giờ 6 điểm Nêu định nghĩa phản ứng hoá học? Đáp án: Phản ứng hoá học là quá... và khí ôxi d/ Nung đá vôi (Canxi Cacbonat) thu được vôi sống (Canxi ôxit) và khí cácbonic Vật lý Phương trình chữ của phản ứng hoá học X X to Nhôm + Ôxi Nhôm ôxit Điện phân X Nước X to Canxi cácbonat Canbonic + Canxi ôxit Hiđrô + Ôxi Hãy đọc phương trình chữ của các phản ứng hoá học sau: to a/ Sắt + lưu huỳnh Sắt (II) sunfua Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt (II) sunfua to b/ Rượu êtylic +... dụng với ôxi tạo ra nước I Định nghĩa II Diễn biến của phản ứng hoá học Hãy quan sát đoạn phim sau Thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau : Các giai đoạn Nhng nguyên tử nào Có những phân tử nào liên kết với nhau 1.Trước phn ứng Có 1 phân tử Oxi, 2 phân tử Hiđrô Cứ 2 nguyên tử Hiđrô liên kết với nhau và 2 nguyên tử Oxi liên kết với nhau 2.Trong phn ứng Không có phân tử nào Các nguyên tử không liên kết với... ra Hết giờ 6 điểm Nêu định nghĩa phản ứng hoá học? Đáp án: Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác Hướng dẫn về nhà 1 Làm bài tập 1, 2, 3, 4 ã SGK/50 2 Đọc trước nội dung mục III và IV của bài 13 3 Đọc bài đọc thêm- SGK/51 Học sinh lớp: 8B1 Giáo viên :Trương Thị . tả phản ứng hóa học của hiện tượng trên và viết phương trình chữ cho phản ứng đó vào giấy trong Bài 13: Phản ứng hóa học I. Định nghĩa Phản ứng hóa học. - Trong PHH lượng chất phản ứng giảm dần và lượng chất sản phẩm tăng dần . Bài 13: Phản ứng hóa học I. Định nghĩa Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 13: phản ứng hóa học, bài 13: phản ứng hóa học, bài 13: phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay