Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH và hđh

16 435 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2017, 15:23

Đề tài: Vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập để phân tích vai trò niên sinh viên trình CNHHĐH nớc ta A lời mở đầu Hiện nay, giới cách mạng công nghệ phát triển nhanh chóng với trình độ ngày cao, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế giới quốc tế hoá kinh tế đời sống Xã hội Nền kinh tế Việt Nam với xuất phát điểm thấp công nghiệp lạc hậu để có đợc tốc độ tăng trởng cao cần có đợc lực đẩy mạnh mẽ nữa, lực đẩy có đợc nhờ đẩy mạnh công công nghiệp hoá, đại hoá (CNH-HĐH) đất nớc, tạo chuyển đổi cấu kinh tế theo hớng đại Nhận thức đợc điều hội nghị toàn quốc nhiệm kỳ Đảng vào tháng 1/1994 đề nhiệm vụ chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng CNH-HĐH đợc coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đòi hỏi khách quan phát triển kinh tế Xã hội nớc ta giai đoạn - giai đoạn độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) CNH-HĐH công cải biến cách mạng từ Xã hội nông nghiệp trở thành Xã hội công nghiệp đồng thời cải biến cách mạng lĩnh vực đời sống Xã hội Vì vậy, để triển khai thuận lợi thực thành công nghiệp đòi hỏi phải có tiền đề cần thiết tiền đề cần thiết nguồn nhân lực đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) nêu "Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt ngời vào vị trí trung tâm thống tăng trởng kinh tế vơí công tiến Xã hội" Tuy nhiên, nguồn nhân lực niên sinh viên lại giữ vị trí quan trọng có tính định phát triển nói chung nghiệp CNH-HĐH đất nớc nói riêng Bởi họ chủ nhân đất nớc nói riêng, họ đội ngũ tri thức trẻ có khả tiếp thu nhanh nhạy tiến thời đại, phát tiển nh vũ bão khoa học công nghệ B Nội dung I/ Lý luận chung 1- Vai trò quy luật Mỗi vật, tợng tồn thể thống đợc tạo thành với mặt, khuynh hớng thuộc tính phát triển ngợc chiều nhau, đối lập chúng tạo thành mâu thuẫn tồn vật tợng Sự vận động phát triển thống tính ổn định tính thay đổi Thống đấu tranh mặt đối lập quy định tính thay đổi ổn định vật Do mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển Mặt khác thống mặt đối lập đấu tranh mặt Do mâu thuẫn nói chung Hơn nữa, vận động phát triển thống tính ổn định tính thay đổi Sự ổn định điều kiện cho phân hoá, cho thay dổi phát triển Mâu thuẫn tợng khách quan phổ biến tồn tất vật tợng, giai đoạn tồn phát triển vật tợng Nhng vật tợng khác giai đoạn phát triển khác vật, lĩnh vực, yếu tố cấu thành vật có mâu thuẫn khác 2- Nội dung quy luật a) Nội dung quy luật Quy luật mâu thuẫn quy luật ba quy luật phép biện chứng vật hạt nhân phép biện chứng vạch nguồn gốc động lực bên phát triển Sự thống đấu tranh mặt đối lập có quan hệ chặt chẽ với thể hiện: - Sự thống có quan hệ hữu với đứng im ổn định tạm thời vật đấu mặt đối lập quan hệ gắn bó với tính tuyệt đối vận động phát triển điều có nghĩa thống mặt đối lập tơng đối Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối - Mâu thuẫn động lực vận động Bởi mâu thuẫn tác động lẫn mặt đối lập khuynh hớng đối lập Sự tác động qua lại đấu tranh mặt đối lập quy định cách tất yếu thay đổi mặt khác, tác động qua lại nh vận động nói chung nguồn gốc động lực phát triển - Sự đấu tranh mặt đối lập trình, trình qua nhiều giai đoạn, giai đoạn có đặc điểm riêng Lúc đầu hai mặt đối lập cha có xung đột với ngày gay gắt có điều kiện chín muồi hai mặt đối lập chuyển hoá lẫn mâu thuẫn đợc giải vật vật tiến đời thay Sự vật có mâu thuẫn mâu thuẫn lại triển khai phát triển lại đợc giải nh làm thành đờng phát triển không ngừng vật tợng Vì mâu thuẫn nguồn gốc động lực phát triển b)Sự thống đấu tranh mặt đối lập Trong phép biện chứng vật khái niệm mặt đối lập khái quát thuộc tính, khuynh hớng phát triển ngợc chiều tồn vật, tợng tạo nên vật tợng Do cần phải phân biệt hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn Sự thống mặt đối lập nơng tựa vào điều kiện tồn nhau, thiếu hai mặt tạo thành vật định tồn vật Bởi thống mặt đối lập thiếu đợc cho tồn vật tợng Tồn thể thống hai mặt đối lập luôn tác động qua lại lẫn đấu tranh với Đấu tranh mặt đối lập tác động qua lại theo hớng trừ phủ định lẫn giã mặt Sự thống mặt đối lập vật không tách rời đấu tranh chuyển hoá giã chúng Bởi mặt đối lập tồn thể thống nh chỉnh thê toàn vẹn nhng không nằm yên bên mặt giới khách quan thể dới nhiều dạng khác Khi bàn mối quan hệ thống đấu tranh mặt đối lập, Lênin khẳng định "Mặc dù thống điều kiện để vật tồn với ý nghĩa lẽ nhờ có thống mặt đối lập mà nhận biết đợc vật tợng tồn giới khách quan Song thân thống tơng đối tạm thời Đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối Nó diễn thờng xuyên liên tục suốt trình tồn vật Sự đấu tranh mặt đối lập trừ lẫn tuyệt đói nh phát triển vận động tuyệt đối Từ mâu thuẫn cho ta thấy giới thực vật tợng chứa đựng thân mặt, thuộc tính có khuynh hớng phát triển ngợc chiều Sự đấu tranh chuyển hoá mặt đối lập điều kiện cụ thể tạo thành mâu thuẫn Mâu thuẫn tợng khách quan phổ biến giới Mâu thuẫn đợc giải vật cũ vật hình thành, vật lại nảy sinh mặt đối lập mâu thuẫn Các mặt đấu tranh chuyển hoá phủ định lẫn để tạo thành vật Cứ nh mà vật tợng giới khách quan thờng xuyên biến đổi phát triển không ngừng Vì vậy, mâu thuẫn nguồn gốc động lực phát triển II/ Sự vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập vào vai trò niên sinh viên trình CNH-HĐH đất nớc ta Để hiểu đợc vai trò niên sinh viên nghiệp CNHHĐH đất nớc ta cần đề cập đến số khía cạnh sau: 1- CNH-HĐH gì? CNH-HĐH trình chuyển đổi toàn diện hoạt động sinh viên kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế Xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến lao động với công nghệ, phơng tiện phơng pháp tiến hành đại tạo suất lao động Xã hội cao Thực chất CNH-HĐH nớc ta trình tạo vấn đề vật chất, phơng tiện, phơng pháp yếu tố lực lợng sản xuất cho chủ nghĩa Xã hội Nội dung cốt lõi CNH-HĐH cải tiến lao động thủ công lạc hậu thành lao động sử dụng kỹ thuật tiên tiến đạt tới suất Bởi sở vật chất kỹ thuật điều kiện trọng yếu định có liên quan tới phát triển chất lực lợng sản xuất xuất lao dộng Xã hội việc đáp ứng nhu cầu ngày tăng thành viên Xã hội thắng lợi cuối chủ nghĩa Xã hội Trong tiến hành CNH-HĐH càn có bớc cách làm phơng pháp thích hợp nh: CNH phải gắn liền với HĐH, CNH cần theo chế chế thị trờng có quản lý nhà nớc CNH-HĐH nghiệp toàn dân với tham gia tích cực thành phần kinh tế, CNHHĐH theo xu quốc tế hoá hội nhập kinh tế giới Nhờ có cách làm, phơng pháp bớc thích hợp mà kinh tế nớc ta đă giành đợc thành tựu đáng kể tạo tiền đề đa đất nớc chuyển dần sang thời kỳ phát triển Điều đợc khẳng định rõ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII tổng kết mời năm đổi Trong tác phâm "Đẩy mạnh nghiệp đổi CNXH" Tổng bí th Đỗ Mời có nhận định rằng: CNH-HĐH phải tạo điều kiện cần thiết vật chất kỹ thuật ngời khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nhằm huy động sử dụng có hiệu nguồn lực không ngừng tăng suất lao động Xã hội làm cho kinh tế tăng trởng nhanh bền vững nâng cao đời sống vật chất văn hoá nhân dân thực công tiến Xã hội bảo vệ cải thiện môi trờng sinh thái" Chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng CNH-HĐH phơng tiện mục đích Nó nhiệm vụ chiến lợc kinh tế tổng quát nhằm khai thác tối u lợi ngành lĩnhvực, vùng cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trởng kinh tế Do Đảng ta đề mục tiêu quan niệm đạo nghiệp CNH-HĐH đất nớc 2- Mục tiêu quan điểm đạo Xuất phát từ thực trạng kinh tế nớc ta hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ (khoá VII) Đảng định "Từ đến cuối thập kỷ phải quan tâm đến CNH-HĐH nông nghiệp kỹ thuật nông thôn phát triển toàn diện nông - lâm - ng nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản - công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất Đến đại hội VIII mục tiêu đề cập cụ thể rõ ràng Có mục tiêu dài ngắn hạn Trong mục tiêu dài hạn CNH-HĐH có nội dung xây dựng sở vật chất CNXH dựa nên khoa học công nghệ tiên tiến tạo lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất ngày tiến phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, cải thiện đời sống tinh thần nhân dân, củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao hiệu hợp tác phát triển bên Thực mục tiêu dân giàu nớc mạnh Xã hội công văn minh Trong trình tiến hành CNH-HĐH cần phải thấu suốt quan diểm đạo mà đại hội VIII đề Một là, giữ vững độc lập tự chủ đôi với mở rộng hợp tác quốc tế địa phơng hoá, đa dạng hoá quan hệ vơí nớc Dựa vào nguồn lực nớc xây dựng kinh tế mở hội nhập với khu vực quốc tế hớng mạnh xuất khẩu, đồng thời thay nhập sản phẩm nớc có hiệu Hai là, CNH-HĐH nghiệp toàn dân thành phần kinh tế kinh tế nhà nớc chủ đạo đợc vận hành theo chế thị trờng có quản lý nhà nớc Ba là, lấy việc phát huy nguồn lực ngời làm yếu tố cho phát triển nhanh bền Bốn là, khoa học công nghệ động lực CNH-HĐH kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ đại, tranh thủ nhanh vào đại khâu định Năm là, lấy hiệu kinh tế Xã hội làm tiêu chuẩn để xác định phơng án phát triển lựa chọn dự án đầu t vào công nghệ Sáu là, két hợp kinh tế với quốc phòng an ninh Bên cạnh việc đề mục tiêu quan điểm đạo Đảng ta đa nội dung nội dung cụ thể nghiệp CNHHĐH nớc ta thể văn kiện Đại hộ đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 3- Nội dung CNH-HĐH Trớc hết Đảng ta đa nội dung CNH-HĐH Phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất Xã hội sở áp dụng thành tựu cải cách khoa học công nghệ Cốt lõi CNH-HĐH cải tiến lao động thủ công lạc hậu thành lao động sử dụng kỹ thuật tiên tiến đạt suất lao động Xã hội cao Quá trình CNH-HĐH rình chuyển đổi cấu kinh tế theo hớng đại hợp lý hiệu Chuyển dịch cấu kinh tế từ què quặt hiệu sang cấu ngày phù hợp với xu hớng phát triển sản xuất đại tác động cách mạng khoa học công nghệ Củng cố tăng cờng địa vị chủ đạo quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa tiến tới xác lập địa vị thống trị quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa toàn kinh tế quốc dân Cùng với nội dung Đảng ta đề nội dung cụ thể bớc trớc mắt năm tới là: Đặc biệt coi trọng CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn ngành chế biến lơng thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng hàng xuất công nghệ điện tử công nghệ thông tin Cải tạo mở rộng nâng cấp xây dựng có trọng điểm kết cấu hạ tầng vật chất khâu cản trở phát triển Phát triển du lịch, dịch vụ hàng không, kiểm toán, bảo hiểm, công nghệ, pháp lý, thông tin dịch vụ phục vụ sống nhân dân Từng bớc đa đất nớc ta trở thành trung tâm du lịch, thơng mại dịch vụ có tầm cỡ khu vực Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại Đẩy mạnh xuất coi xuất khâu hớng u tiên trọng điểm kinh tế đối ngoại Thiết lập bớc quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với đa dạng hình thức sở hữu Thực nhiều hình thức phân phối lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu Việc xây dựng quan hệ sản xuất phải phù hợp với phát triển lực lợng sản xuất Tóm lại nội dung CNH-HĐH phải đợc thực theo quy hoạch thống nhằm bảo đảm đợc nhu cầu trớc mắt mục tiêu lâu dài kết hợp điểm diện kinh tế quốc phòng công nghiệp nông nghiệp dịch vụ CNH-HĐH cải biến cách mạng từ Xã hội nông nghiệp trở thành Xã hội chủ nghĩa Đó cải biến cách mạng lĩnh vực đời sống Xã hội cải biến cách mạng lĩnh vực đời sống Xã hội Vì để triển khai thuận lợi thực thành công nghiệp đòi hỏi phải có tiền đề cần thiết 4- Tiền đề thực thắng lợi nghiệp CNH-HĐH XHCN Việt Nam Xuất phát từ thực trạng kinh tế Xã hội nớc ta để đẩy mạnh nghiệp CNH-HĐH đất nớc đòi hỏi phải không ngừng phát triển tiền đề sau Trớc hết để thực CNH-HĐH cần huy động đợc vốn sử dụng có hiệu cao nớc Trong nguồn vốn nớc định nguồn vốn nớc quan trọng nớc ta để tăng suất lao động Xã hội chủ yếu phải khai thác s dụng tốt quỹ lao động tập trung phát triển nhà nớc công nghiệp hàng tiêu dùng sản xuất hàng xuất Tiếp theo cần phải có nguồn lực dồi số lợng chất lợng Sự nghiệp CNH-HĐH đòi hỏi nguồn nhân lực lớn để sử dụng vào quản lý sở vật chất kỹ thuật nguồn nhân lực có trình độ kỹ thói quen lao động, muốn có đợc nguồn nhân lực phải đào tạo nhân tài, bồi dỡng lao động 10 Bên cạnh phải có tiềm khoa học kỹ thuật công nghệ: Đó động lực CNH-HĐH có vai trò định lợi cạnh tranh tốc độ phát triển kinh tế nói chung, CNH-HĐH nói riêng quốc gia Hơn quan hệ kinh tế dối ngoại tiền đề quan trọng để thực CNH-HĐH đất nớc ta Quan hệ kinh tế đối ngoại rộng rãi có hiệu nghiệp CNH-HĐH thuận lợi rộng nhanh nhiêu Thực chất việc mở rộng thu hút nhiều nguồn vốn bên việc tiếp thu nhiều kỹ thuật công nghệ đại mở rộng thị trờng cho nghiệp CNH-HĐH đợc thuận lợi Tièn đề cuối lãnh đạo Đảng quản lý nhà nớc Đây tiền đề định thắng lợi nghiệp CNH-HĐH nớc ta Nhìn chung CNH-HĐH giữ vị trí vô quan trọng chiến lợc phát triển kinh tế Xã hội Nhà nớc ta nhiệm vụ trọng tâm sợi đỏ xuyên suốt thời kỳ định tiến lên CNXH chủ nghĩa cộng sản nớc ta Có lẽ nhận thức đợc tầm quan trọng mà Đại hội lần thứ VIII, Đảng ta coi: CNH-HĐH đất nớc giải pháp định đa đất nớc ta sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, khắc phục nguy tụt hậu xa kinh tế tiến kịp nớc khu vực giới cải thiện đời sống nhân dân tăng cờng tiềm lực quốc phòng an ninh củng cố vững chủ quyền dân tộc Trong tiền đề nguồn nhân lực đóng góp phần đáng kể vào thành công đặc biệt hệ trẻ niên, sinh viên sức đóng góp phần nhỏ bé vào công xây dựng đất nớc 5- Nguồn nhân lực Nếu hiệu theo nghĩa rộng nguồn lực ngời với t cách nguồn cung cấp lao động cho Xã hội bao gồm toàn dân c bình thờng Còn hiểu theo nghĩa hẹp nhóm dân c tuổi lao động có khả lao động 11 Vậy nguồn nhân lực nói lên khả lao động Xã hội nghiên cứu nguồn nhân lực phải nghiên cứu số lợng chất lợng Một số lợng có tầm quan trọng kinh tế nông nghiệp cha CNH Nhng tiến hành CNH mặt chất lợng cấu chế sử dụng nguồn nhân lực lại có tâm fquan trọng Nếu quốc gia đội ngũ nhà kỹ thuật công nhân đại nguy quốc gia trỏ thành bãi thải công nghiệp điều hiểu đợc Chất lợng nguồn nhân lực hệ thống giáo dục chăm sóc sức khoẻ qui định Phải có sách u tiên lựa chọn đào tạo sử dụng nhân tài tinh hoa dân tộc lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực kinh tế công nghệ Nh chất lợng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng việc tạo cải vật chất tinh thần cho Xã hội đặc biệt thời đại khoa học công nghệ kinh tế tri thức phát triển chất lợng lao động quan trọng Đất nớc ta thời kỳ xây dựng CNXH, đại hoá đòi hỏi phải có ngời tạo nên ngời Muốn nâng cao sản xuất công nghiệp nông nghiệp mà có phơng tiện công nghệ cha đủ mà cần phải phát triển cách tơng xứng lực ngời sử dụng phơng tiện Nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH ngời có đức có tài ham học hỏi thông minh sáng tạo làm việc quên độc lập phồn vinh tổ quốc, đợc tổ chức kiến thức văn hoá, sản xuất kinh doanh điều kiện vĩ mô kinh tế toàn Xã hội có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển vơn lên ngang tầm giới Nguồn nhân lực khác hệ trẻ, hệ tơng lai đất nớc niên sinh viên Do niên sinh viên giữ vị trí vô quan trọng nghiệp CNH-HĐH nghiệp phát riển kinh tế Xã hội đất nớc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Muốn có CNXH phải có ngời Xã hội chủ nghĩa" Vậy để có ngời Xã hội chủ nghĩa phải 12 làm gì? Chúng ta phải đào tạo nên ngời vừa có đức, vừa có tài Đảng ta đa mục tiêu 20 năm tới là: Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dỡng nhân tài Đảng ta đề mục tiêu bồi dỡng nhân tài lẽ động lực phát triển có tác dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh quản lý động lực tạo nên mạnh hợp tác cạnh tranh quốc tế Bên cạnh việc giáo dục tri thức cho niên sinh viên cần có biện pháp tích cực nhằm giaó dục t tởng trị cho nguồn nhân lực để tạo cho họ quan điểm thái độ cách nhìn đắn với lịch sử dân tộc với chủ nghĩa Mác Lênin t tởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đờng lên chủ nghĩa Xã hội nớc ta Hiện Đảng ta lãnh đổi xây dựng đất nớc bối cảnh quốc tế khu vực phức tạp đòi hỏi niên sinh viên kiến thức lĩnh vực đời sống Xã hội đặc biệt kinh tế mà phải có đạo đức cách mạng vững vàng để không thích nghi mà làm chủ kinh tế thị trờng giữ vững định hớng Xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh coi trọng tài ngời nhấn mạnh: "Cũng nh sông có nguồn có nớc, nguồn sông cạn Cây phải có gốc nh ngời phải có đạo đức đạo đức dù có tài giỏi đến không lãnh đạo đợc nhân dân" Đạo đức từ trời rơi xuống mà đấu tranh hàng ngày, phải rèn luyện nh "Ngọc mài sáng, vàng luyện trong" 13 C Kết luận Thanh niên sinh viên lực lợng đợc Đảng nhà nớc quan tâm họ đợc đào tạo, đợc giáo dục cách kỹ kỡng tất mặt Có thể nói họ đã, nhân tài đất nớc Tuy nhiên có tài cha đủ mà Xã họi yêu cầu họ phải ngời có đạo đức có nhân cách Bởi nh Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói: "Có tài mà đức ngời vô dụng Có đức mà tài làm việc khó" Nhận thức đợc điều tự thân sinh viên phải không ngừng học hỏi tiếp nhận tri thức đồng thời tự rèn luyện thân để trở thành ngời Xã hội chủ nghĩa để đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển chung, vào phồn vinh đất nớc 14 D Tài liệu tham khảo 1- Công nghiệp hoá đại hoá phát triển giai cấp công nhân (Nhà xuất trị quốc gia - PGS Cao Văn Lơng ) 2- Tạp chí nghiên cứu kinh tế 3- Giáo trình kinh tế học trị Mác Lênin 4- Vở ghi giảng 15 Mục lục A Lời mở đầu B Nội dung I/ Cơ sở lý luận 1- Vai trò quy luật 2- Nội dung quy luật II/ Sự vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập vai trò niên sinh viên trình CNH-HĐH nớc ta 1- CNH-HĐH gì? 2- Mục tiêu quan điểm đạo 3- Nội dung CNH-HĐH 4- Tiền đề thực thắng lợi nghiệp CNH-HĐH xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5- Nguồn nhân lực C Kết luận D Tài liệu tham khảo 16 ... động lực phát triển II/ Sự vận dụng quy luật thống đấu tranh mặt đối lập vào vai trò niên sinh viên trình CNH- HĐH đất nớc ta Để hiểu đợc vai trò niên sinh viên nghiệp CNHHĐH đất nớc ta cần đề cập... Sự thống có quan hệ hữu với đứng im ổn định tạm thời vật đấu mặt đối lập quan hệ gắn bó với tính tuyệt đối vận động phát triển điều có nghĩa thống mặt đối lập tơng đối Sự đấu tranh mặt đối lập. .. thay đổi Thống đấu tranh mặt đối lập quy định tính thay đổi ổn định vật Do mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển Mặt khác thống mặt đối lập đấu tranh mặt Do mâu thuẫn nói chung Hơn nữa, vận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH và hđh , Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH và hđh , Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH và hđh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn