Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

3 2,032 27
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

. đường tròn lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, giá trị lương giác của các cung đặc biệt… 2. Phương tiện. Giáo vi n: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa,. các cung đối nhau. Tiết 56: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (tiếp) III.Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 1. Công thức lượng giác cơ bản. sin 2 a + cos
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay