Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trong đào tạo ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

27 258 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2017, 21:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––– Lại Thế Sơn BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14 05 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Phạm Viết Vượng Thái nguyên - 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––– Lại Thế Sơn BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Thái nguyên - 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: PGS TS Phạm Viết Vượng người tận tình hướng dẫn giúp đỡ trình thực hoàn thành luận văn, thầy, cô giáo, cán công nhân viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tôi, tạo điều kiện cho trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng chức sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh động viên giúp đỡ, tạo điều kiện hợp tác trình thực đề tài Luận văn chắn nhiều thiếu sót Tác giả kính mong góp ý, dẫn thầy cô giáo, chuyên gia bạn đồng nghiệp Thái Nguyên, tháng năm 2010 Tác giả Lại Thế Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát 7.2.2 Phương pháp điều tra 7.2.3 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 7.2.4 Phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp hỗ trợ 7.3.1 Sử dụng toán thống kê: Để xử lý số liệu qua kết điều tra khảo sát để thu thập thông tin, đảm bảo độ tin cậy 7.3.2 Lập sơ đồ, biểu đồ: Thể so sánh thông số liên quan Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QL QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 14 1.2.3 Quản lý đào tạo 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.3 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 16 1.3.1 Công nghệ thông tin 16 1.3.1.1 Khái niệm công nghệ thông tin 16 1.3.1.2 Dự báo phát triển hướng ứng dụng CNTT 19 1.3.2 Những vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo 28 1.3.2.1 Đặc điểm công tác quản lý đào tạo trường CĐSP 28 1.3.2.2 Ứng dụng CNTT quản lý đào tạo 33 Chƣơng THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM QUẢNG NINH 37 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh 37 2.1.2 Bộ máy tổ chức nhà trường 40 2.2 Thực trạng quản lý đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2005 - 2009 44 2.2.1 Thực trạng hoạt động đào tạo 44 2.2.2 Thực trạng quản lý đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 53 2.3 Thực trạng sở hạ tầng CNTT việc ứng dụng CNTT quản lý đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 55 2.3.1 Thực trạng sở hạ tầng CNTT phục vụ cho đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 55 2.3.2 Thực trạng việc ứng dụng CNTT quản lý đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 62 2.3.2.1 Thực trạng mức độ ứng dụng CNTT quản lý trường CĐSP Quảng Ninh 62 2.3.2.2 Đánh giá việc khai thác ứng dụng CNTT quản lý, quản lý đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 63 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QL ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CĐSP QUẢNG NINH 72 3.1 Định hướng để xây dựng biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin QL đào tạo trường CĐSP QN 72 3.1.1 Các văn kiện Đảng, Nhà nước ngành GD&ĐT ứng dụng CNTT 72 3.1.2 Quan điểm đạo phát triển Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2010 - 2015 74 3.1.3 Căn vào kết thu qua nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT QL đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 76 3.2 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp ứng dụng CNTT quản lý đào tạo 76 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 76 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 77 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 77 3.3 Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 78 3.3.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giảng viên tầm quan trọng ứng dụng CNTT quản lý đào tạo 78 3.3.2 Biện pháp 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán quản lý giảng viên nhà trường 81 3.3.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo phối hợp cán bộ, giáo viên, chuyên viên trực tiếp tác nghiệp kỹ sư tin học việc thiết kế lập trình phần mềm hỗ trợ công tác quản lý 84 3.3.4 Biện pháp 4: Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng sở CNTT nhà trường 87 3.3.5 Biện pháp 5: Kiểm tra đánh giá việc ứng dụng CNTT quản lý đào tạo 93 3.4 Mối quan hệ biện pháp 96 3.5 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp nêu 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 112 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 : Ba mô hình giáo dục 23 Bảng 1.2 : Dự báo việc sử dụng công nghệ thông tin vào 24 Bảng 2.1 : Thống kê giảng viên trường CĐSP Quảng Ninh 38 Bảng 2.2 : Quy mô đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 46 Bảng 2.3 : Chỉ tiêu đào tạo kinh phí cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh Giai đoạn 2005 - 2009 47 Bảng 2.4 : Quy mô đào tạo TCCN trường CĐSP Quảng Ninh 48 Bảng 2.5 : Quy mô đào tạo trình độ cao đẳng trường CĐSP Quảng Ninh 50 Bảng 2.6 : Quy mô bồi dưỡng cán quản lý giáo dục trường CĐSP Quảng Ninh 51 Bảng 2.7 : Quy mô liên kết Đại học trường CĐSP Quảng Ninh 52 Bảng 2.8 : Đầu tư thiết bị công nghệ trường CĐSP Quảng Ninh 56 Bảng 2.9 : Tổng hợp đầu tư máy tính trường CĐSP 57 Bảng 2.10 : Nhân lực cho CNTT trường CĐSP Quảng Ninh 61 Bảng 2.11 : Nhận thức Cán GV vấn đề ứng dụng CNTT 64 Bảng 2.12 : Mức độ ứng dụng CNTT trường CĐSP Quảng Ninh 66 Bảng 2.13 : Bảng đánh giá điều kiện để ứng dụng CNTT 67 Bảng 2.14 : Các biện pháp lãnh đạo nhà trường thực nhằm ứng dụng CNTT trường CĐSP Quảng Ninh 68 Bảng 3.1 : Thành phần đối tượng khảo nghiệm 98 Bảng 3.2 : Kết khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 99 Bảng 3.3 : Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 102 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 : Mô hình quản lý 12 Hình 1.2 : Mối quan hệ chức chu trình QL 14 Hình 2.1 : Sơ đồ cấu tổ chức trường CĐSP Quảng Ninh 43 Hình 2.2 : Biểu đồ thực trạng đầu tư máy vi tính 59 Hình 2.3 : Hệ thống mạng LAN trường CĐSP Quảng Ninh 60 Hình 3.1 : Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất 103 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐSP : Cao đẳng Sư phạm CĐ - ĐH : Cao đẳng đại học CN : Công nghệ CNH : Công nghiệp hoá CNTT : Công nghệ thông tin ĐH : Đại học GD : Giáo dục GD - ĐT : Giáo dục - Đào tạo GD&ĐT : Giáo dục đào tạo HĐH : Hiện đại hoá KHGD : Khoa học giáo dục KHXHNV : Khoa học xã hội nhân văn KT - XH : Kinh tế - xã hội KHTN : Khoa học tự nhiên LAN : Local network area - Mạng nội NXB : Nhà xuất PPDH : Phương pháp dạy học QL : Quản lý QTDH : Quá trình dạy học TH : Tin học TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp THCS : Trung học sở UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân loại bước sang kỷ XXI, với bước tiến nhảy vọt cách mạng khoa học - công nghệ, làm biến đổi nhanh chóng sâu sắc đời sống vật chất tinh thần xã hội, kinh tế tri thức ngày đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Đó hội thách thức lớn cho quốc gia Có thể nói, kinh tế tri thức CNTT chìa khoá để mở rộng không gian học tập, cầu nối văn hoá, tri thức, xã hội, khoa học kỹ thuật Xét mặt kinh tế - xã hội Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng việc điều tiết phát triển Trong quản lý kinh tế giúp cho nhà quản lý nắm bắt thông tin để điều chỉnh kịp thời mục tiêu kế hoạch nhằm đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng giúp cho nhà quản lý kinh tế điều hành dễ dàng hiệu góp phần giảm bớt chi phí hành làm tăng lợi nhuận cho đơn vị Trong công tác xã hội công nghệ thông tin cầu nối làm người gắn bó với hiểu hơn, giúp nhà hoạch định sách đưa sách có lợi cho việc bình ổn xã hội Ngoài CNTT giúp cho việc phổ biến sách đến vùng, người dân tạo hiệu cho việc tuyên truyền, ngược lại việc tiếp thu sách thông qua phương tiện thông tin đại chúng tránh sai lầm không cần thiết thông qua nhiều khâu trung gian Trong công tác đối ngoại công nghệ thông tin nhanh chóng giúp quốc gia hiểu nhau, xích lại gần hơn, chuyển xung đột từ đối đầu thành đối thoại tạo cho giới khu vực có hoà bình Đối với công tác quản lý đào tạo nói riêng công nghệ thông tin giúp quản lý khoa học hiệu hơn, cụ thể nhờ máy móc thiết bị Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––– Lại Thế Sơn BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH Luận văn thạc... 3.3 Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo trường CĐSP Quảng Ninh 78 3.3.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giảng viên tầm quan trọng ứng dụng. .. TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM QUẢNG NINH 37 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trong đào tạo ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trong đào tạo ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trong đào tạo ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn