bài tập chương V

4 372 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

CÁC LỰC CƠ HỌC 1) Hai học sinh cùng kéo bằng lực 40 N lên một lực kế . Số chỉ của lực kế khi hai người kéo hai đầu và khi hai người cùng kéo một đầu còn đầu kia cố đònh là : a) 40N ; 80N b) 80N ;40 N c) cùng bằng 80 N d) cùng bằng 40 N Đáp án đúng : a 2) Trong hệ SI , đơn vò của hằng số hấp dẫn G là: a) Nm 2 / kg 2 b) N kg 2 / m 2 c) kg 2 /N m 2 d) m 2 / kg 2 N Đáp án đúng :a 3) Một lò xo bò gãy làm đôi thì độ cứng của lò xo đã gãy và lò xo cũ là : a) như nhau b) lớn hơn c) nhỏ hơn d) khác nhau Đáp án đúng : b 4) Lực gây ra gia tốc hướng tâm cho một vật đứng yên trên mặt bàn đang quay là : a) lực ma sát nghỉ b) trọng lực của vật c) trọng lượng của vật d) hợp lực của trọng lực của vật với phản lực của mặt bàn Đáp án đúng : a 5) Hai bạn Xuân và Thu nắm hai đầu một lực kế và kéo về hai phía khác nhau , lực kế chỉ 500 N.Lực do mỗi bạn đặt vào lực kế là : a) 1000 N b) 250 N c) 500 N d) Tổng của hai lực kéo là 500 N còn mỗi lực thì không tính được . Đáp án đúng : c 6) Nối ba lực kế giống nhau lại với nhau rồi dùng hệ lực kế này để kéo một vật khối lượng m=6 kg trượttrên mặt bàn có hệ số ma sát µ =0,1 . Khi vật chuyển động thẳng đều độ chỉ của ba lực kế lần lượt là : a) 2N ; 2N ; 2N b) 3N ; 1,5 N ; 1,5 N c) 6N ; 6N ;6N d) Một kết qủa khác a) ,b) ,c) Đáp án đúng : c 7) Hai vật được treo ở đầu hai lực kế lò xo , nhúng cả hai vật đó vào trong nước ,độ chỉ của hai lực kế giảm đi những lượng bằng nhau , ta có thể kết luận 2 vật đó có cùng ………… a) khối lượng riêng b) thể tích c) khối lượng d) trọng lượng Đáp án đúng : b 8) Gọi gia tốc trọng lực trên mặt đất là g 0 , tại một nơi ở cách tâm Trái đất khoảng 4R (R : bán kính Trái đất ) gia tốc trọng lực là g . tỉ số g / g 0 là: a) 9/16 b) 1/9 c) 1/4 d) 1/16 Đáp án đúng : d 9) Hai qủa cầu đặc đồng chất bằng chì bán kính R được đặt cho tâm cách nhau khoảng 10 R hút nhau bằng lực F .Nếu thay một trong hai qủa cầu bằng qủa cầu chì khác có bán kính lớn gấp hai , khỏang cách giữa hai tâm vẫn như cũ thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ là : a) 4F b) 25F /16 c) 16 F d) Một đáp số khác Đáp án đúng : d CÂU 10 Khi ta đặt xen vào giữa hai vật m 1 , m 2 một tấm kính dày thì lực hấp dẫn giữa 2 vật sẽ: A/tăng B/giảm C/tùy vào vò trí đặt tấm kính giữa 2 vật C/không thay đổi ĐÁP ÁN: D CÂU 11 Hai vật có thể coi là chất điểm có các khối lượng m1 và m2, khoảng cách giữa chúng là r. Lực hấp dẫa giữa chúng có độ lớn F. Nếu m1, m2 đều tăng gấp 3 và r giảm 3 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn F’ sẽ: A/không đổi B/tăng 9 lần C/ tăng 27 lần D/ tăng 81 lần GIẢI 2 21 2 21 ' '' '; . r mm GF r mm GF == m’ 1 = 3m 1 ; m’ 2 = 3m 2 ; r’= r/3 ⇒ F’=81F ĐÁP ÁN D CÂU 12 Một lò xo nhẹ được cắt làm hai đoạn bằng nhau. Gắn hai đoạn lại với nhau bằng cách nối các điểm đầu và cuối lại để có một lò xo ghép song song. Trong điều kiện đó, so sánh độ cứng của lò xo ghép với lò xo ban đầu thì kết quả là: A/Tăng 2 lần B/ Tăng 4 lần C/Giảm 2 lần D/ Giảm 4 lần GIẢI Gọi k 0 là độ cứng của lò xo nhẹ, l 0 là chiều dài lò xo Khi cắt thành hai đoạn bằng nhau, độ cứng của lò xo tỉ lệ nghòch với chiều dài l 1 k 1 = l 0 k 0 2 0 l k 1 = l 0 k 0 ⇒ k 1 =2k 0 Khi ghép song song, lực đàn hồi xuất hiện khi bò biến dạng luôn cùng hướng nên độ cứng của lò xo tương đương là: K 2 =2k 1 ⇒ k 2 =4k 0 ĐÁP ÁN B 13) Buộc một hòn đá nhỏ vào đầu một sợi dây , tay cầm lấy đầu còn lại của sợi dây và quay tít cho hòn đá vẽ một vòng tròn trong mặt phẳng thẳng đứng ,bỏ qua lực cản của không khí , ta thấy : a) Chỉ có hai lực tác dụng vào hòn đá là trọng lực và lực căng dây . b) Xét trên cả qũy đạo , chuyển động của hòn đá không thể là tròn đều . c) Các phát biểu a) và b) đều đúng . d) Các phát biểu a) và b) đều sai. Đáp án đúng : c 14) Trong hình vẽ : A, B,C là ba khối gỗ đặt trên một đóa quay tròn và cùng quay theo đóa . Hệ số ma sát trượt của đóa đối với ba khối là như nhau . Khối lượng của ba khối lần lượt là m A = 2 .m B = 2 .m C , khoảng cách từ trục quay đến các vật lần lượt là R A = R B =R C /2 . Khi tăng dần vận tốc góc ϖ của đóa thì : a) Khối A sẽ trượt trước . b) Khối B sẽ trượt trước . c) Khối C sẽ trượt trước . d) Cả ba khối sẽ trượt cùng một lúc . Đáp án đúng : c 15)Ba qủa cầu đặc bằng chì , bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau được thả rơi không vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống , lực cản không khí đặt vào các qủa cầu bằng nhau .So sánh gia tốc của các qủa cầu ta thấy : a. Qủa cầu bằng chì có gia tốc lớn nhất b. Qủa cầu bằng sắt có gia tốc lớn nhất A B C c. Qủa cầu bằng gỗ có gia tốc lớn nhất d. Ba qủa cầu có gia tốc bằng nhau Đáp án đúng : a . của v t c) trọng lượng của v t d) hợp lực của trọng lực của v t v i phản lực của mặt bàn Đáp án đúng : a 5) Hai bạn Xuân v Thu nắm hai đầu một lực kế v . v t sẽ: A/tăng B/giảm C/tùy v o v trí đặt tấm kính giữa 2 v t C/không thay đổi ĐÁP ÁN: D CÂU 11 Hai v t có thể coi là chất điểm có các khối lượng m1 v
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập chương V, bài tập chương V, bài tập chương V

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay