Nghiên Cứu Vấn Đề Song Ngữ Dân Tộc Thiểu Số, Phục Vụ Công Tác Phát Triển Giáo Dục Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình

26 247 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2017, 08:32

... trạng thái song ngữ này, có hai loại hình song ngữ: song ngữ tự nhiên song ngữ tự giác 1.1 Song ngữ tự nhiên Được xác định song ngữ tự nhiên công thức sau: Song ngữ tự nhiên = phương ngữ địa lý mẹ... biệt nội dung song ngữ hầu hết khu vực song ngữ tỉnh Quảng Bình 4.2 Môi trường song ngữ Môi trường song ngữ nhân tố xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến trình song ngữ trình phát triển song ngữ Đó... bào hai khu vực song ngữ bình đẳng ngày tăng cao - Hai khu vực song ngữ khảo sát có khác thành phần song ngữ (Bru-Vân Kiều / Việt – Chứt / Việt), song hai khu vực nằm trạng thái song ngữ loại ngôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Vấn Đề Song Ngữ Dân Tộc Thiểu Số, Phục Vụ Công Tác Phát Triển Giáo Dục Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình, Nghiên Cứu Vấn Đề Song Ngữ Dân Tộc Thiểu Số, Phục Vụ Công Tác Phát Triển Giáo Dục Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình, Nghiên Cứu Vấn Đề Song Ngữ Dân Tộc Thiểu Số, Phục Vụ Công Tác Phát Triển Giáo Dục Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn