Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn vật lý có đáp án

60 545 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2017, 14:33

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN VẬT ĐỀ SỐ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN III TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2016 - 2017 Đề thi môn: Vật lí Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm; từ câu đến 40) Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t +  ) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch biểu thức i = I0cos(t -  ) Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch A  rad B  rad 12 C  rad D 7 rad 12 Câu 2: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm L hiệu điện u  U cos(t   ) V  dòng điện chạy qua cuộn dây i  I0 cos(t )  A Giá trị  là: A    3 B     C    D     Câu 3: Đặt điện áp u  200 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100  cuộn cảm độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng điện  đoạn mạch  A i  2 cos(100t  ) (A)  C i  cos(100t  ) (A)  B i  2 cos(100t  ) (A)  D i  cos(100t  ) (A) Câu 4: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ điện; u i điện áp hai tụ điện cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A i  C (U0  u ) L B i  L (U0  u ) C C i  LC(U02  u ) D i  LC(U 02  u ) Câu 5: Một nguồn điểm O phát sóng âm công suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Mức cường độ âm vị trí cách nguồn âm m 60 dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Công suất nguồn âm A 31,4 mW B 0,314 mW C 6,28 mW D 3,14 mW Câu 6: Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa, hợp lực tác dụng lên vật độ lớn 0,8 N vật đạt tốc độ 0,6 m/s Khi hợp lực tác dụng lên vật độ lớn 0,5 N tốc độ vật 0,5 m/s vật A 0,5 J B 2,5 J C 0,05 J D 0,25 J Câu 7: Tại vị trí O mặt đất nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian với công suất không đổi Hai điểm P Q mặt đất cho OP vuông góc với OQ Một thiết bị xác định mức cường độ âm M bắt đầu chuyển động thẳng với gia tốc a không đổi từ P hướng đến Q, sau khoảng thời gian t1 M đo mức cường độ âm lớn nhất; tiếp M chuyển động thẳng sau khoảng thời gian 0,125t1 đến điểm Q Mức cường độ âm đo P 20 dB Mức cường độ âm Q mà máy đo A dB B 26 dB C dB D 24 dB Câu 8: Một vật dao động điều hoà biên độ 0,5 m Quãng đường vật chu kì A m B 2,5 m C 10 m D m Câu 9: Hai lắc lò xo giống treo vào hai điểm giá đỡ nằm ngang Chọn trục tọa độ Ox phương thẳng đứng, chiều từ xuống Phương trình dao động π hai lắc x1  cos(10 3t) cm x  cos(10 3t  ) cm (t tính s) Biết lò xo độ cứng k = 50 N/m, gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Hợp lực hai lắc tác dụng lên giá đỡ trình dao động độ lớn cực đại A 5,8 N B 5,2 N C 6,8 N D 4,5 N VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B chu kỳ C độ lệch pha D bước sóng Câu 11: Một lắc đơn dài 25cm, bi khối lượng 10 g mang điện tích q = 10-4C Lấy g = 10 m/s2 Treo lắc đơn hai kim loại song song thẳng đứng cách 20cm Đặt hai hiệu điện chiều 80V Chu kì dao động lắc đơn với biên độ góc nhỏ A 0,91 s B 0,96 s C 2,92 s D 0,58 s   3  Câu 12: Phương trình sóng nguồn O dạng u  cos  t  (u tính cm, t tính s) Bước sóng  = 240 cm Tốc độ truyền sóng A 30 cm/s B 20 cm/s C 50 cm/s D 40 cm/s Câu 13: Hai âm độ cao hai âm A tần số B cường độ âm C biên độ D mức cường độ âm Câu 14: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A bước sóng B số nguyên lần bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Câu 15: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây A m B 0,5 m C m D 0,25 m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 16: Cho mạch điện gồm biến trở R, cuộn cảm độ tự cảm L  điện điện dung C  10-4 F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều  100 V - 50 Hz Thay đổi R để mạch hệ số công suất cos   A 50  H , tụ  B 150  , giá trị R C 100  D 200  Câu 17: Một vật nhỏ chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương  Hai dao động phương trình x1  A1 cos t x2  A2 cos  t   Gọi E  2 vật Khối lượng vật A E   A12  A22  B E  A12  A22 C 2E   A12  A22  D 2E  A12  A22 Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa li độ phụ thuộc vào thời gian theo quy luật   x  4cos  2t   (x tính cm, t tính s) Tần số dao động 6  A Hz B Hz C 2π Hz D  Hz Câu 19: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R cuộn dây mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng U không đổi Điện áp hai đầu R hai đầu cuộn dây giá trị hiệu dụng lệch pha góc π/3 Để hệ số công suất người ta phải mắc nối tiếp với mạch tụ điện điện dung 100 µF công suất tiêu thụ mạch 100 W Khi chưa mắc thêm tụ công suất tiêu thụ mạch A 80 W B 75 W C 86,6 W D 70,7 W Câu 20: Một khung dây dẫn quay quanh trục  từ trường cảm ứng từ vuông góc với trục quay khung với tốc độ góc ω = 150 vòng/phút Từ thông cực đại qua khung dây A 25 V 10 Wb Suất điện động hiệu dụng khung dây B 25π V C 50 V D 50π V VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 21: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện dung 0,125 μF cuộn cảm độ tự cảm 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 A B 7,5 mA C 0,15 A D 15 mA Câu 22: Sóng điện từ A không truyền chân không B sóng ngang C sóng dọc D không mang lượng Câu 23: Sóng FM Đài Tiếng nói Việt Nam chương trình ca nhạc phát cho khu vực V nh Phúc tần số 105,1MHz Biết c = 3.108 m/s, tìm bước sóng sóng A 0,2854m B 0,968 m C 2,9682 m D 2,8544 m Câu 24: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 300 V Nếu giảm bớt phần ba tổng số vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu A 100 V B 220 V C 200 V D 110 V Câu 25: Hai lắc lò xo đặt mặt nẳm ngang không ma sát, hai đầu gắn hai vật nặng khối lượng m1 = m2, hai đầu lò xo lại gắn cố định vào hai tường thẳng đứng đối diện cho trục chúng trùng Độ cứng tương ứng lò xo k1 = 100 N/m, k2 = 400 N/m Vật m1 đặt bên trái, m2 đặt bên phải Kéo m1 bên trái m2 bên phải buông nhẹ hai vật thời điểm cho chúng dao động điều hòa 0,125 J Khi hai vật vị trí cân chúng cách 10 cm Khoảng cách ngắn hai vật trình dao động A 3,32 cm B 6,25 cm C 9,8 cm D 2,5 cm Câu 26: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 27: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120 cm, hai đầu cố định sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A B 10 C D Câu 28: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn chiều dài dây treo  dao động điều hoà với chu kì T, lắc đơn chiều dài dây treo  dao động điều hoà với chu kì A 2T B T C 2T D T/ Câu 29: Trên mặt nước hai nguồn giống A B cách 16 cm dao động theo phương thẳng đứng tạo sóng kết hợp bước sóng cm Một đường thẳng d nằm mặt nước vuông góc với đoạn AB cắt AB H, cách B cm (H không thuộc đoạn AB) Điểm M nằm đường thẳng d dao động với biên độ cực đại cách B khoảng gần A 1,25 cm B 2,1 cm C 3,33 cm D 0,03 cm Câu 30: : Một học sinh làm thí nghiệm để đo điện trở R Học sinh mắc nối tiếp R với cuộn cảm L tụ điện C thành mạch điện AB, điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (với U0 ω không đổi) Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị hình vẽ Biết UR   U0  U  U LU C   R , UR, UL UC điện áp hiệu dụng điện trở U L  U C   thuần, cuộn cảm tụ điện Giá trị điện trở R A 50 Ω B 20 Ω C 40 Ω D 30 Ω Câu 31: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm 0,1 H tụ điện điện dung C dao động điện từ tự Cường độ dòng điện mạch biểu thức i = 0,5cos2000t (i tính A, t tính s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ độ lớn A 14 V B 25 14 V C 12 V D V Câu 32: Một lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc rad/s nơi gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 50 cm B 62,5 cm C 125 cm D 81,5 cm Câu 33: Một máy biến áp hai cuộn dây, cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Đặt vào đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100 V điện áp hiệu dụng đầu cuộn thứ cấp A 50 V B 200 V C 10 V D 20 V Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm 50 mH tụ điện điện dung C dao động điện từ tự Điện áp cực đại hai tụ điện 12 V Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch 0, 03 A điện tích tụ độ lớn 15 14 µC Tần số góc mạch A 5.104 rad/s B 2.103 rad/s C 5.103 rad/s D 25.104 rad/s Câu 35: Một vật M dao động điều hòa dọc theo trục Ox Chuyển động vật biểu thị phương trình x = 5cos(2πt + 2) (cm) Biên độ dao động vật A cm B 10 cm C 2π cm D cm Câu 36: Tần số góc dao động điện từ mạch LC lí tưởng xác định biểu thức A ω = C ω = 2 LC B ω = 2LC 2 LC D ω = LC Câu 37: Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch điện u  220 2cos100t V  Điện áp hiệu dụng A 220 V B 220 V C 110 V D 100 V Câu 38: Đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U cos ω t (V) làm thay đổi điện dung tụ điện thấy điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại 2U Quan hệ cảm kháng ZL điện trở R VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A ZL = R B ZL = R/ C ZL = R D ZL = 3R Câu 39: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 với chu kì T = s Quả cầu nhỏ lắc khối lượng m = 50 g Biết biên độ góc α0 = 0,15 rad Lấy π = 3,1416 dao động lắc A 5,5.10-2 J B 10-2 J C 0,993.10-2 J D 0,55.10-2 J Câu 40: : Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối thứ tự Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi tần số góc ω thay đổi Điện áp hiệu dụng hai tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng biểu diễn đồ thị hình vẽ bên, tương ứng với đường UC, UL Khi ω = ω1 UC đạt cực đại Um Giá trị Um A 150 V B 100 V C 150 V D 200 V - HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật D 11 B 21 C 31 B B 12 D 22 B 32 B C 13 A 23 D 33 D A 14 C 24 C 34 B B 15 A 25 B 35 A C 16 C 26 D 36 D B 17 C 27 C 37 A C 18 B 28 D 38 C A 19 B 29 B 39 D 10 D 20 B 30 B 40 B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Môn: vật 12 Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox vị trí cân O Tốc độ vật đạt cực đại A vật đến vị trí biên B vật qua vị trí cân C vật li độ x = 0,5A hướng vị trí cân D vật li độ x = 0,5A hướng vị trí biên Câu 2: Sóng ngang truyền môi trường: A Lỏng B Rắn C Bề mặt chất rắn, lỏng D Khí Câu 3: Mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng 100V biến trở mạch giá trị R1 R2 công suất mạch R1+ R2 =100 Ω Thì công suất mạch là: A 57W B 100W C 145W D 50W Câu 4: Sóng điện từ A truyền môi trường vật chất B truyền chân không C truyền không mang theo lượng D sóng dọc sóng ngang Câu 5: Một nguồn phát sóng vô tuyến phát sóng tần số 10 MHz vận tốc truyền sóng 3.108 m/s bước sóng điện từ là: A 0,3 m B 300 m C 30 m Câu 6: Tia tử ngoại dùng A để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chiếu điện D m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tục từ đỏ đến tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính C Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng D Chỉ ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính 11 Tia hồng ngoại tia tử ngoại A bị lệch điện trường B tác dụng nhiệt C kích thích phát quang số chất D tia không nhìn thấy 12 Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục C Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng D Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố 13 Tia X (tia Rơn-ghen) bước sóng A nhỏ bước sóng tia tử ngoại B lớn bước sóng ánh sáng tím C nhỏ bước sóng tia gamma D lớn bước sóng tia tử ngoại 14 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm tần số góc rad/s Tốc độ cực đại chất điểm A 20 cm/s B 10 cm/s C cm/s D 40 cm/s 15 Một lắc lò xo độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s Lấy 2 = 10 Khối lượng vật nhỏ lắc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 10,0 g B 7,5 g C 5,0 g D 12,5 g 16 Con lắc đơn dài 56 cm treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh toa xe gặp chỗ nối ray Lấy g = 9,8m/s2 Cho biết chiều dài ray 12,5m Biên độ dao động lắc lớn tàu chạy thẳng với tốc độ A 24 km/h B 72 km/h C 40 km/h D 30 km/h 17 Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 60 cm B 100 cm C 144 cm D 80 cm 18 Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hoà phương  phương trình x  cos(t  ) (cm) x  cos(t  2 ) (cm) Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C cm D cm 19 Cho sợi dây đàn hồi, thẳng, dài Đầu O sợi dây dao động với phương trình u  cos 20t (cm) (t tính s) Coi biên độ sóng không đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng dây 0,8 m/s Li độ điểm M dây cách O đoạn 20 cm treo phương truyền sóng thời điểm t = 0,35 s A - cm B 2 cm C  2 cm D cm 20 Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động theo phương trình uA = uB = acos25t (a không đổi, t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai điểm phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn cm Tốc độ truyền sóng A 75 cm/s B 50 cm/s C 100 cm/s D 25 cm/s 21 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với bụng sóng, tần số sóng 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 20 m/s B 400 m/s C 200 m/s D 40 m/s 22 Khi mức cường độ âm điểm môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB cường độ âm điểm tăng A 107 lần B 106 lần C 103 lần D 105 lần 23 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch biểu thức i = cos100πt (A) (t tính s) Cường độ dòng điện tức thời thời điểm t = 2017 s A - A 24 B A C - A D A  Đặt điện áp u = U 0cos(100 t  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối  tiếp cường độ dòng điện qua mạch i= I0 cos(100 t  ) (A) Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 25 B 0,86 C 1,00 D 0,71  Đặt điện áp u  U cos(100t  )( V) vào hai đầu tụ điện điện dung 2.10 4 ( F) Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 (V) cường độ dòng  điện mạch (A) Biểu thức cường độ dòng điện mạch  A i  cos(100t  )( A)  B i  cos(100t  )( A)  C i  cos(100t  )( A)  D i  cos(100t  )( A) 26 Một máy biến áp cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 20 V Biết hao phí điện máy biến áp không đáng kể Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp giá trị VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 250 V B 500 V C 1000 V D 1,6 V 27 Một máy phát điện xoay chiều pha phần cảm rôto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh tần số 50 Hz rôto phải quay với tốc độ A 25 vòng/phút B 75 vòng/phút C 480 vòng/phút D 750 vòng/phút 28 Một mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự với chu kì T Biết điện tích cực đại tụ điện độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Giá trị T A µs B µs C µs D µs 29 Một bể sâu 1,2 m chứa đầy nước Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, góc tới i, tani = Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím 1,328 1,343 Độ dài vệt sáng tạo đáy bể A 1,75 cm B 1,25 cm C 1,52 cm D 1,57 cm 30 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng , khoảng cách hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát m Trên quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm mm, vân sáng bậc Khi thay đổi khoảng cách hai khe hẹp đoạn 0,2 mm cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi M vân sáng bậc Giá trị  A 0,45 m B 0,50 m C 0,55 m D 0,60 m 31 Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Tốc độ trung bình chất điểm từ thời điểm t0 chất điểm qua vị trí li độ 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc chất điểm độ lớn cực đại lần thứ (kể từ t0) A 26,7 cm/s B 28,0 cm/s C 27,3 cm/s D 27 cm/s 32 Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí độ tự cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R giá trị không đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở Với C = A 100 V B 200 V C1 điện áp hiệu dụng A N C 200 V D 100 V 33 Đặt điện áp u= 150 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60  , cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn điện trở không đáng kể Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện giá trị A 15 3 B 60 3 C 45 3 D 30 3 34 Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A 85,8% B 89,2% C 87,7% D 92,8% 35 Hai mạch dao động điện từ tưởng dao động điện từ tự Điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q1 q2 với 4q 21  q 22  1,3.10 17 , q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9 C mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai độ lớn A (mA) B 10 (mA) C (mA) D (mA) 36 Một lắc lò xo treo thẳng gồm vật nhỏ khối lượng m = kg, lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Đặt giá nằm ngang đỡ vật m để lò xo chiều dài tự nhiên cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dần không vận tốc đầu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí với gia tốc a = m/s2 Lấy g = 10 m/s2 Sau rời giá đỡ vật m dao động điều hòa với biên độ A cm B cm C cm 37 Đặt điện áp u  200 cos100t D cm (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100  cuộn cảm độ tự cảm H Biểu thức cường độ dòng  điện đoạn mạch  A i  2 cos(100t  ) (A)  B i  2 cos(100t  ) (A)  C i  cos(100t  ) (A)  D i  cos(100t  ) (A) 38 Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách m dao động điều hòa pha, phát hai sóng bước sóng  = m Một điểm A nằm cách S1 đoạn  với AS1 vuông góc với S1S2 Giá trị cực đại  để A cực đại giao thoa A 1,5 m B m C 1,2 m D 1,8 m 39 Đoạn mạch gồm cuộn dây điện trở R, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số f Cho biết điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch 37,5 V Ban đầu cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,1 A, điện áp hiệu dụng đầu cuộn dây 50 V đầu tụ điện 17,5 V Cho tần số f thay đổi đến giá trị 330 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại Giá trị L C A L  10 3 H ,C  F 5 175 B L  10 3 H ,C  F 5 75 C L  10 3 F H, C  175 2 D L  10 3 F H,C  75 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 40 Cuộn dây điện trở 10  độ tự cảm H mắc nối tiếp với hộp kín X 10 gồm phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, tụ điện Đặt vào hai  đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  100 cos(100t  ) V thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 40 V hai đầu hộp kín X 60 V Các phần tử hộp X giá trị 10 4 H B R X  40 , C X  3 H A R X  10 , L X   C R X  14,1 , C X  10 4 H 3 D R X  15 , L X  3 H 20 - - - - - Hết - - - - ĐÁP ÁN D 11 D 21 D 31 D C 12 D 22 A 32 B B 13 A 23 B 33 D B 14 A 24 A 34 C A 15 A 25 C 35 A B 16 D 26 A 36 A B 17 B 27 D 37 D C 18 B 28 A 38 A B 19 D 29 D 39 A 10 A 20 B 30 D 40 D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I NĂM 2017 DƯƠNG MÔN : VẬT LÍ TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện dung C cuộn cảm hệ số tự cảm L, dao động tự mạch tần số góc A   2 LC B   2 LC C   LC D   LC Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t + ) Đại lượng  đơn vị là: A Rad B Hz C Rad / s D s Câu 3: Chất điểm dao động điều hoà tốc độ cực đại  /s Tốc độ vật vị trí động là: A v  4 cm/s B v  2 cm/s C v  8 cm/s D v  cm/s Câu 4: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t + ) gia tốc cực đại : A amax   A2 B amax   A C amax   A2 D amax   A Câu 5: Ứng dụng chủ yếu tia hồng ngoại A dùng để sấy, sưởi B dùng để diệt khuẩn, diệt nấm mốc C kiểm tra hành khách máy bay D Chữa bệnh còi xương Câu 6: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ lăng kính dựa tượng: A tán sắc ánh sáng B giao thoa ánh sáng C phản xạ ánh sáng D phản xạ toàn phần Câu 7: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách hai khe Iâng a = 0,4 mm, khoảng cách từ chữa hai khe đến quan sát D = 1,2 m, nguồn S phát xạ đơn sắc λ = 600 nm Khoảng cách vân sáng liên tiếp A 0,2 mm B 1,2 mm C 1,8 mm D 0,6 mm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện sẽ: A sớm pha  B trễ pha  C trễ pha  D sớm pha  Câu 9: Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là: A W B dB C W/m2 Câu 10: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều biểu thức i D W.m2 = cos200  t(A) A (A) B 2(A) C 2 (A) D (A) Câu 11: Các loại sóng âm xếp theo thứ tự tần số tăng dần là: A âm nghe được, hạ âm, siêu âm B hạ âm, âm nghe được, siêu âm C siêu âm, hạ âm, âm nghe D âm nghe được, siêu âm, hạ âm Câu 12: Hai âm độ cao khác A mức cường độ khác B đồ thị âm khác C cường độ khác D tần số khác Câu 13: Đặt hiệu điện xoay chiều tần số góc  vào hai đầu tụ điện điện dung C, biểu thức tính dung kháng tụ điện A ZC  C B Z C  C C ZC   2C D Z C   2C Câu 14: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng cảm ứng điện từ B tượng tự cảm C tượng quang điện D từ trường quay Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc  chu kì dao động là: A T  2  B T   2 C T    D T  2  Câu 16: Đặt lắc lò xo mặt phẳng ma sát, kéo nặng dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo dãn đoạn A thả nhẹ cho vật dao động Dao động vật là: A dao động tắt dần B dao động cưỡng C dao động trì D dao động điều hoà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Một sóng học lan truyền môi trường tốc độ v Bước sóng sóng môi trường λ Tần số dao động sóng xác định hệ thức: A ƒ = λ/v B ƒ = 2πv/λ C ƒ = v/λ D ƒ = v.λ Câu 18: thể người nhiệt độ 370C phát xạ loại xạ sau: A Tia Rơn-ghen B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 19: Sóng điện từ bước sóng  chân không, tần số sóng xác định công thức A f  c. B f  c  C f  c  D f   c Câu 20: Đặt hiệu điện xoay chiều biểu thức u = 220 cos100  t(V) vào đoạn mạch RLC nối tiếp dòng điện mạch tần số là: A f= 50(Hz) B f=100  (Hz) C f= 50  (Hz) D f= 100(Hz) Câu 21: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm độ tự cảm L  30H tụ điện điện dung C = 4,8 pF Sóng vô tuyến mà mạch thu là: A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng trung D Sóng dài Câu 22: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe Iâng 0,8 mm, khoảng cách từ chữa hai khe đến quan sát 1,6 m, khoảng vân đo 1,5mm Bước sóng ánh sáng sử dụng thí nghiệm giá trị: A 0,5m B 0, 75m C 0,55m D 0, 7m Câu 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz Biết điện trở R = 25, cuộn dây cảm L = điện dung C=  H, tụ điện 4.10 4 F Mối quan hệ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch so với 5 cường độ dòng điện mạch là: A hiệu điện sớm pha  so với cường độ dòng điện B hiệu điện vuông pha với cường độ dòng điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C hiệu điện pha với cường độ dòng điện D hiệu điện trễ pha  so với cường độ dòng điện Câu 24: Mặt Trăng vệ tinh tự nhiên Trái Đất vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm Hệ Mặt Trời Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng người ta phát xung sóng điện từ từ mặt đất đến lên Mặt Trăng, kể từ phát đến thu tín hiệu phản xạ trở lại 2,51s Khoảng cách từ mặt đất đến Mặt Trăng vào khoảng: A 7530000(Km) B 3765000( Km) C 753000(Km) D 376500(Km) Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AMB đoạn AM gồm điện trở R = 10() nối tiếp với tụ điện điện dung C= 3.103  F, đoạn MB chứa hai ba phần tử Ro, Lo (thuần), Co mắc nối tiếp Đặt vào hai dầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U= 120V, điện áp hai đầu đoạn AM biểu thức uAM = 60 cos100 t (V ) , điện áp hai đầu đoạn MB giá trị hiệu dụng UMB = 60 (V) Đoạn mạch MB gồm A Ro = 10 (), Lo= C Ro = 30(), Co= (H) 10 103  (F) B Ro = 10(), Lo= D Co= 10 3  (H) 10 (F), Lo= (H) 10 Câu 26: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thí nghiệm giao thoa I-âng Kết đo khoảng cách hai khe I - âng 1,000  0,05(mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2000  2(mm) Khoảng cách vân sáng liên tiếp 8,64  0,15(mm) Kết phép đo bước sóng ánh sáng A   0,540  0, 075m B   0, 480  0, 018m C   0,540  0, 037m D   0, 432  0, 03m Câu 27: Một lắc đơn tần số f= 1,5Hz Lần lượt tác dụng lên lắc ngoại lực biến thiên điều hoà với biểu thức F1= F0cos(1,5  t+ 1 ), F2= F0cos(  t+ 2 ), F3= F0cos( 2,5  t+ 3 ), F4= F0cos(  t+ 4 ) Biên độ dao động lắc đạt giá trị lớn chịu tác dụng lực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A F1 B F2 C F4 D F3 Câu 28: Đặt vào đầu hộp kín X (chỉ gồm phần tử R, L, Cmắc nối tiếp) điện áp xoay chiều u1 = 25cos(100  t +  /6)(V) cường độ dòng điện qua mạch i1 = cos(100  t +  /3)(A) Nếu thay điện áp điện áp khác biểu thức u2 = 100cos(200t + 2/3)(V) cường độ dòng điện i2 = 2cos(200t + /6)(A) Những thông tin cho biết X chứa A R = 25 (), L = 2,5/(H), C = 10-4/(F) B L = 5/12(H), C = 1,5.10-4/(F) C L = 1,5/(H), C = 1,5.10-4/(F) D R = 25 (), L = 5/12(H) Câu 29: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối thứ tự gồm phần tử R, C, L Ro= 50(  ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều biểu thức u= 100 cost(V)( thay đổi được) Khi =1thì công suất toả nhiệt R 50W,  = 2 = 1 hiệu điện tụ đạt cực đại Tỷ số L/C H A 1,5.10   F 4 104  H  B   1,5  F  H C 10   F 10 4  H  D   1,5  F  Câu 30: Một sợi dây AB chiều dài l= 40cm đầu A cố định, đầu B gắn với nguồn dao động tần số thay đổi tạo sóng truyển dây với tốc độ v= 60m/s Điều chỉnh tần số dao động nguồn tăng dần từ 125Hz đến 385Hz bao nhiều lần dây xảy tượng sóng dừng: A B C D Câu 31: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng a = 1,2 mm, ánh sáng bước sóng λ= 0,52 μm điểm M cách vân trung tâm đoạn 1,56mm vân sáng Khi dịch chuyển từ từ theo phương vuông góc với xa đoạn D thấy M ban đầu sáng nhất, sau tối lần cuối lại sáng nhất, tiếp tục dịch chuyển xa thêm không thấy M sáng lần Màu sắc ánh sáng dùng thí nghiệm D là: A màu lam; 2,7m B màu lam; 0,9m C màu lục; 2,7m D màu lục; 0,9m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 32: Tại gốc toạ độ O hệ trục toạ độ vuông góc xOy mặt nước nguồn sóng Gọi M, N hai điểm trục Ox toạ độ tương ứng xM=9cm, xN= 16cm Trên Oy đặt nguồn sóng O’ giống hệt O, sau dịch chuyển nguồn O’ Oy góc MO’N giá trị lớn thấy M, N nằm hai cực đại giao thoa, chúng cực tiểu giao thoa Số cực đại giữa M O lúc là: A B C D Câu 33: Nếu tốc độ quay roto tăng thêm 60 vòng/phút tần số dòng điện xoay chiều máy phát tăng từ 40Hz đến 50Hz suất điện động hiệu dụng máy thay đổi 50V so với ban đầu Hỏi tiếp tục tăng tốc độ roto thêm 60 vòng/phút tần số suất điện động hiệu dụng máy phát A 60Hz; 75V B 60Hz; 150 V C 50Hz; 300V D 60Hz; 300V Câu 34: Chu kì dao động điều hòa lắc lò xo lí tưởng treo thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g=  m/s2 T= 0,4s Xét chu kì dao động thời gian mà độ lớn gia tốc nặng không lớn gia tốc rơi tự g nơi treo lắc T/3 Biên độ dao động lắc là: A A = 4cm B A = 8cm C A = cm D A = cm Câu 35: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ dây treo mảnh nhẹ, không dãn, chiều dài 64cm treo điện trường phương nằm ngang, nơi gia tốc trọng trường g= 9,8m/s2 Kích thích cho lắc dao động với biên độ nhỏ thấy vị trí cân lắc, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc   300 Bỏ qua lực cản môi trường lấy   3,14 Chu kì dao động nặng gần với giá trị A 1,39s B 1,6s C 0,93s D 1,45s Câu 36: Một vật dao động điều hoà với phương trình x= 10cos(  t+  )cm Biết chu kì, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân a(cm) với khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân b(cm), đồng thời khoảng thời gian mà tốc độ vật không vượt  (a-b) (cm/s) 1/3s Tỷ số a gần với giá trị b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A B 2,5 C 1,73 D 2,2 Câu 37: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát xạ hồng ngoại bước sóng 800 nm, khoảng cách hai khe hẹp 0,5 mm, quan sát E cách mặt phẳng hai khe hẹp m Dịch chuyển từ từ mối hàn cặp nhiệt điện quan sát từ vị trí trung tâm O E, theo đường thẳng vuông góc với hai khe hẹp đến vị trí M cách O 1,792cm( không kể vị trí O), kim điện kế cặp nhiệt điện lần lệch nhiều lần số 0? A 5;6 B 6;5 C 5;5 D 6;6 Câu 38: Một sóng ngang tần số f = 10 Hz biên độ a = cm lan truyền môi trường theo phương Ox từ nguồn O với tốc độ không đổi 40 cm/s Điểm P nằm phương truyền sóng, tọa độ x = 15 cm Khoảng cách lớn phần tử môi trường O phần tử môi trường P A 15,13 B 15,07 cm cm C 15cm D 16 cm Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa thực 30 dao động phút Chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng, mốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí li độ x= 3 cm, theo chiều âm trục toạ độ với tốc độ v=3  cm/s Phương trình dao động chất điểm  A x= cos(2  t+ )cm  B x= cos(2  t- )cm  C x= cos(  t+ )cm D x= cos(  t  6  )cm Câu 40: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V sinh công suất học 170 W Biết động hệ số công suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17 W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B A C A D A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN D 11 B 21 B 31 C C 12 D 22 B 32 A B 13 B 23 D 33 D D 14 A 24 D 34 B A 15 D 25 B 35 D A 16 A 26 C 36 D C 17 C 27 D 37 A C 18 C 28 B 38 A B 19 C 29 B 39 C 10 A 20 A 30 C 40 A ... miễn phí ĐỀ SỐ SỞ GDĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 TRƯỜNG THPT HỒNG MÔN THI: VẬT LÝ LĨNH Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Mạch... nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ có giá trị nhỏ ánh sáng tím B ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh... sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý D 11 B 21 C 31 B B 12 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn vật lý có đáp án, Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn vật lý có đáp án, Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn vật lý có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay