Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới

101 417 2
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 21:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN THÁI BÌNH MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Chuyên ngành : Tài -Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VÕ XUÂN VINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm quốc gia giới” công trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn người hướng dẫn khoa học TS Võ Xuân Vinh, chưa công bố trước Các số liệu sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Nội dung luận văn đảm bảo không chép công trình nghiên cứu khác TPHCM, ngày tháng .năm 2016 Tác giả Nguyễn Thái Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu: 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu: 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.6 Phương pháp nghiên cứu: 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu: CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2.1 Khung lý thuyết: 2.1.1 Phát triển tài chính: 2.1.1.1 Khái niệm phát triển tài chính: 2.1.1.2 Thước đo phát triển tài chính: 2.1.2 Tăng trưởng kinh tế: 2.1.2.1 Khái niệm: 2.1.2.2 Thước đo tăng trưởng kinh tế: 2.1.2.3 Các mô hình kinh tế: 2.2 Các trường phái giới: 11 2.3 Các nghiên cứu trước mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế: 14 2.4 Đóng góp đề tài: 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI 21 3.1.Tình hình phát triển tài toàn cầu: 21 3.1.1Các thể chế quốc tế 23 3.1.2 Sự sáp nhập kinh tế tài giới: 24 3.1.3 Sự phối hợp nguyên tắc 25 3.2 Tình hình tăng trưởng kinh tế: 26 3.3 Phân tích thực trạng phát triển tài tăng trưởng kinh tế giới: .32 3.3.1 Hội nhập tự hóa tài chính: .32 3.3.1.1 Hội nhập tự hóa tài quốc gia phát triển: .33 3.3.1.2 Hội nhập tự hóa tài quốc gia phát triển: 34 3.3.2 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu: 35 3.3.2.1 Lược sử khủng hoảng kinh tế kỷ 20 .35 3.3.2.2 Khủng hoảng kinh tế: nguyên nhân, hậu giải pháp khắc phục .37 TÓM TẮT CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .41 4.1 Phương pháp nghiên cứu 41 4.1.1 Mô hình thực nghiệm: .41 4.1.2 Dữ liệu nghiên cứu biến mô hình: 43 4.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm: 48 4.2.1 Xác định giá trị ngưỡng 49 4.2.2 Giá trị ngưỡng tối ưu: 51 4.2.3 : Kiểm định mối quan hệ chữ ““U-ngược”" tài tăng trưởng: .58 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH .62 5.1 Kết luận: 62 5.2 Một số gợi ý sách 63 5.3 Giới hạn đề tài định hướng nghiên cứu tiếp theo: 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT DOC Domestic Credit Tín dụng nội địa FEM Fixed Effects Model Tác động cố định GOVT Government Expenditure Chi tiêu Chính phủ Growth Economic Growth Tăng trưởng kinh tế HC Human Capital Phát triển người ICRG International Country Risk Guide Chỉ số rủi ro quốc gia INF Inflation Lạm phát Initial Initial GDP Per Capita GDP ban đầu INS Institutions Thể chế INVT Investment Đầu tư LLY Liquid Liabilities Cung tiền (M3) OPEN Trade Openness Mở cửa thương mại POLS Pool Ordinary Least Squares Bình phương bé POP Population Growth Tăng trưởng dân số PRI Private Sector Credit Tín dụng tư nhân REM Random Effects Model Tác động ngẫu nhiên WB World Bank Ngân hàng giới WDI World Development Indicators Chỉ số phát triển giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu liên quan .17 Bảng 4.1: Mô tả biến mô hình 45 Bảng 4.2: Mối tương quan biến 47 Bảng 4.3: Ngưỡng phát triển tài chính: 49 Bảng 4.4: Kiểm định giá trị ngưỡng “tối ưu” Tín dụng tư nhân (PRI) 53 Bảng 4.5: Kiểm định giá trị ngưỡng “tối ưu” Cung tiền (LLY) 54 Bảng 4.6: Kiểm định giá trị ngưỡng “tối ưu” Tín dụng nội địa (DOC) 56 Bảng 4.7: Kiểm định mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế thông qua biến Tín dụng tư nhân bình phương (PRI2) 58 Bảng 4.8: Kiểm định mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế thông qua biến Cung tiền bình phương (LLY2) .59 Bảng 4.9: Kiểm định mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế thông qua biến Tín dụng nội địa bình phương (DOC2) 60 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình bước thực nghiên cứu Hinh 3.1: Quá trình phát triển tài đường đến khủng hoảng 39 Hinh 4.1: Biến Tăng trưởng (Growwth) 46 Hình 4.2: Biến Tín dụng tư nhân(PRI) 46 Hình 4.3: Biến Cung tiền (LLY) 46 Hình 4.4: Biến Tín dụng nội địa (DOC) 47 Hình 4.5: Biểu diễn mối tương quan biến tài với tăng trưởng 48 Hình 4.6: Boostrap cho ngưỡng Tín dụng tư nhân (PRI): 50 Hình 4.7: Boostrap cho ngưỡng Cung tiền (LLY): 50 Hình 4.8: Boostrap cho ngưỡng Tín dụng nội địa (DOC): 50 MỞ ĐẦU Luận văn tiến hành kiểm tra mối quan hệ phát triển tài – đo lường thông qua ba số phát triển khu vực tài Tín dụng tư nhân(PRI), Cung tiền (LLY), Tín dụng nội địa (DOC) tăng trưởng kinh tế (GROWTH) Bài luận văn sử dụng mô hình hồi quy ngưỡng Hansen (2000) để tìm hiệu ứng ngưỡng, sau sử dụng phương pháp Pool OLS, FEM, REM để tìm giá trị ngưỡng tối ưu Các kết kiểm định đề cho kết quán có mối quan hệ chữ “U-ngược” phát triển tài tăng trưởng kinh tế số đại diện cho phát triển tài tồn giá trị ngưỡng tối ưu Các từ khóa: Phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, hồi quy ngưỡng, Pool OLS, FEM, REM, Hansen CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu: Luận văn cung cấp chứng mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế cách sử dụng kỹ thuật hồi quy ngưỡng (threshold model) cho liệu bảng 79 quốc gia giới khung thời gian từ 1985 đên 2010 Kết cho thấy mức độ phát triển tài có lợi cho tăng trưởng kinh tế đến mức ngưỡng định vượt qua mức ngưỡng phát triển tài có tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế Những phát cho thấy tăng quy mô hệ thống tài tốt cho kinh tế mà phải nâng cao chất lượng, kiểm soát tốt khu vực tài thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách bền vững 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu: Tài ví “mạch máu” kinh tế điều kiểm chứng thực tế từ nhiều thập niên trước Nó giữ vai trò quan trọng kinh tế với chức chủ yếu huy động phân bổ nguồn lực kinh tế Hệ thống tài vừa kênh tiết kiệm cho khu vực tư nhân, vừa kênh đầu tư cho khu vực doanh nghiệp, kênh dẫn truyền sách kinh tế vĩ mô Chính phủ Các chức hệ thống tài phổ biến hầu hết kinh tế giới Tuy nhiên, thời điểm toàn cầu hóa, hội nhập mối quan hệ trở nên phức tạp tác động yếu tố khác thân nội hệ thống tài kinh tế vĩ mô Chính việc xác định mối quan hệ hệ thống tài tăng trưởng kinh tế trở nên khó khăn Do đó, đề tài tập trung xem xét mối quan hệ phát triển hệ thống tài tăng trưởng kinh tế, đồng thời xác định ngưỡng phát triển tối ưu hệ thống tài để đề biện pháp, sách phù hợp cho phát triển kinh tế Chính vậy, để tìm hiểu sâu vấn đề này, luận văn hướng đến nghiên cứu đề tài: “ Mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm quốc gia giới” 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế, luận văn hướng đến mong muốn đạt mục tiêu sau: Xác định mối quan hệ phi tuyến hình chữ ““U-ngược”” phát triển tài tăng trưởng kinh tế Xác định ngưỡng phát triển tài “tối ưu” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Các bước thực để đạt mục tiêu nghiên cứu vừa đề cập nội dung quan trọng xuyên suốt, thống toàn luận văn 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: - Có hay không mối tương quan phi tuyến hình chữ “U-ngược” phát triển tài tăng trưởng kinh tế? - Liệu có tồn ngưỡng phát triển “tối ưu” hệ thống tài chính? - Nếu có tồn mức ngưỡng “tối ưu” làm để quốc gia đạt mức ngưỡng giai đoạn nay? 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn gồm 79 quốc gia phát triển phát triển giới Sử dụng liệu bảng trung bình năm (1985-1989, 1990-1994, 19951999, 2000-2005, 2006-2010) từ năm 1985 đến năm 2010 1.6 Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp định tính định lượng để nghiên cứu - Phương pháp định tính: Ta xem xét mối quan hệ dựa thay đổi, quan sát từ thực tiễn, từ trình lịch sử hình thành hệ thống tài phát triển kinh tế giới Từ đưa nhận xét khách quan mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế - Phương pháp định lượng: Sử dụng mô hình hồi quy từ việc chọn lựa biến có liên quan đến đề tài dùng mô hình kinh tế lượng để kiểm tra giả thuyết đặt -6.2993567 3.0905737 3.1748096 -5.2428686 1.5981881 1.2063021 LR Test for threshold effect 12.674920 Number of Bootstrap replications 1000.0000 Bootstrap p-value 0.093000000 Critical Values 12.424495 14.722032 18.238907 ******************************************************* Double Threshold Model Trimming Percentage 0.050000000 First Iteration Fixed Thresholds 1.5779000 Threshold Estimate 1.4371000 Confidence Region 1.2718000 2.2329000 Trimming Percentage 0.050000000 Thresholds 1.4371000 1.5779000 Regime-independent Coefficients, standard errors, het standard errors Regime-dependent Coefficients, standard errors, het standard errors -0.56236397 1.1139403 1.9259080 -6.3428501 3.0728302 3.2543719 23.315571 9.4147482 8.4326638 -42.684615 14.451135 12.947100 -5.1677102 1.5810374 1.2026481 LR Test for threshold effect 9.8044983 Number of Bootstrap replications 1000.0000 Bootstrap p-value Critical Values 0.22300000 11.941438 13.904486 17.397533 Second Iteration Fixed Thresholds 1.4371000 Threshold Estimate 1.5680000 Confidence Region 1.3296000 Trimming Percentage 0.050000000 1.5877000 Thresholds 1.4371000 1.5680000 Regime-independent Coefficients, standard errors, het standard errors Regime-dependent Coefficients, standard errors, het standard errors -0.58161702 1.1129138 1.9168330 -6.7091620 3.0299133 3.2264458 27.984743 10.537406 9.6465490 -49.955921 16.053959 14.738756 -5.3281071 1.5622212 1.1877213 ******************************************************* Triple Threshold Model Trimming Percentage 0.050000000 Fixed Thresholds 1.4371000 Threshold Estimate 1.3546000 Confidence Region 1.3296000 Trimming Percentage 0.050000000 1.5680000 1.4988000 Thresholds 1.3546000 1.4371000 1.5680000 Regime-independent Coefficients, standard errors, het standard errors Regime-dependent Coefficients, standard errors, het standard errors -0.65613354 1.1968611 2.1898578 -6.6394917 2.9901766 3.3331818 71.142542 23.149597 24.919697 -107.06289 32.431164 34.772013 27.888004 10.371091 9.7150086 -49.803562 15.798788 14.869555 -5.2582806 1.5365987 1.1925293 LR Test for threshold effect 13.667309 Number of Bootstrap replications 1000.0000 Bootstrap p-value Critical Values 12.922115 14.561909 19.782991 0.077000000 Phụ lục 02: Xác định giá trị ngưỡng tối ưu biến tài Kiểm định mức ngưỡng PRI < 0.9562 - Pool OLS(Robust) Linear regression Number of obs = F( 9, 29) = Prob > F = R-squared = Root MSE = growth Coef pri initial hc pop invt open ins govt inf _cons 1.621346 -.3143305 -.1035646 706665 -3.688681 2.692486 2.153703 -3.504578 -.0015793 -6.902981 Robust Std Err 2.099038 1.278345 2.296976 4143156 2.164696 3.335219 2.649361 5.011764 0003857 5.605851 t 0.77 -0.25 -0.05 1.71 -1.70 0.81 0.81 -0.70 -4.09 -1.23 P>|t| 0.446 0.808 0.964 0.099 0.099 0.426 0.423 0.490 0.000 0.228 39 96.50 0.0000 0.5976 2.3767 [95% Conf Interval] -2.671668 -2.92884 -4.801408 -.1407056 -8.115982 -4.128802 -3.264849 -13.75479 -.0023682 -18.36823 5.91436 2.300179 4.594279 1.554036 7386208 9.513775 7.572255 6.745631 -.0007903 4.562272 - FEM(Robust) Fixed-effects (within) regression Group variable: stt Number of obs Number of groups = = 39 13 R-sq: Obs per group: = avg = max = 3.0 wit hin = 0.5927 between = 0.0186 overall = 0.1207 corr(u_i, Xb) F(9,12) Prob > F = -0.7232 = = 385.72 0.0000 (Std Err adjusted for 13 clusters in stt) - Robust Std Err growth Coef pri initial hc pop invt open ins govt inf _cons 9767736 -6.364266 -.064658 1.805088 -4.169178 13.90692 1.782895 -3.221515 -.0014383 -12.4912 2.919751 5.878504 7.867931 5400859 3.948131 8.215389 5.537096 7.72373 0003904 10.6045 sigma_u sigma_e rho 3.5167952 2.5954358 64739115 (fraction of variance due to u_i) t 0.33 -1.08 -0.01 3.34 -1.06 1.69 0.32 -0.42 -3.68 -1.18 P>|t| 0.744 0.300 0.994 0.006 0.312 0.116 0.753 0.684 0.003 0.262 [95% Conf Interval] -5.384817 -19.17243 -17.20741 6283421 -12.77142 -3.992878 -10.2814 -20.05008 -.0022889 -35.59642 7.338364 6.443894 17.07809 2.981834 4.43306 31.80671 13.84719 13.60705 -.0005877 10.61403 REM Random-effects GLS regression Group variable: STT Number of obs Number of groups = = 39 13 R-sq: Obs per group: = avg = max = 3.0 within = 0.5074 between = 0.6073 overall = 0.5976 corr(u_i, X) - Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) Growth Coef PRI Initial HC POP INVT OPEN INS GOVT INF _cons 1.621346 -.3143305 -.1035646 706665 -3.688681 2.692486 2.153703 -3.504578 -.0015793 -6.902981 2.151389 1.214397 2.042674 5135544 1.674217 3.470189 2.724062 4.487073 0004871 6.026445 sigma_u sigma_e rho 2.5954358 (fraction of variance due to u_i) Hausman test Std Err z 0.75 -0.26 -0.05 1.38 -2.20 0.78 0.79 -0.78 -3.24 -1.15 P>|z| 0.451 0.796 0.960 0.169 0.028 0.438 0.429 0.435 0.001 0.252 = = 43.07 0.0000 [95% Conf Interval] -2.595299 -2.694504 -4.107132 -.2998831 -6.970085 -4.108959 -3.18536 -12.29908 -.0025339 -18.7146 5.83799 2.065843 3.900003 1.713213 -.4072763 9.493932 7.492766 5.289924 -.0006247 4.908634 Coefficients (b) (B) fixed random PRI Initial HC POP INVT OPEN INS GOVT INF 9767736 -6.364266 -.064658 1.805088 -4.169178 13.90692 1.782895 -3.221515 -.0014383 1.621346 -.3143305 -.1035646 706665 -3.688681 2.692486 2.153703 -3.504578 -.0015793 (b-B) Difference -.6445721 -6.049935 0389066 1.098423 -.4804972 11.21443 -.3708082 2830625 000141 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E 2.403088 7.406532 5.053127 717767 2.668171 7.989622 6.132381 6.896976 000418 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 4.67 Prob>chi2 = 0.7920 - Wald test Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (13) = Prob>chi2 = - 4.1e+32 0.0000 Lagrangian test Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects growth[stt,t] = Xb + u[stt] + e[stt,t] Estimated results: growth e u Test: Var sd = sqrt(Var) 10.71358 6.736287 3.273161 2.595436 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 Kiểm định mức ngưỡng 0.9562|t| 0.122 0.024 0.729 0.015 0.057 0.592 0.044 0.023 0.172 0.674 = = = = = 173 6.17 0.0000 0.2049 2.1766 [95% Conf Interval] -.42111 -1.954016 -1.134328 -1.228501 -3.998768 -1.335415 0965642 -6.318871 -.0019242 -5.606339 3.528955 -.1400262 1.618132 -.132159 0613775 2.333504 6.66789 -.472287 0003456 8.643198 - FEM(robust) Fixed-effects (within) regression Group variable: stt R-sq: Number of obs Number of groups = 0.2494 wit hin between = 0.0814 overall = 0.0933 corr(u_i, Xb) = = 173 48 Obs per group: = avg = max = 3.6 F(9,47) Prob > F = -0.7519 = = 5.16 0.0001 (Std Err adjusted for 48 clusters in stt) - Robust Std Err growth Coef t pri initial hc pop invt open ins govt inf _cons -.3611438 2.624284 8213654 -.5123819 -2.269076 5.335481 1.876239 -4.260232 -.0013473 -14.39111 1.592813 2.232046 1.643321 3998859 2.233648 2.754309 1.955371 1.418353 0004057 5.844263 sigma_u sigma_e rho 2.739017 1.9350598 66706089 (fraction of variance due to u_i) -0.23 1.18 0.50 -1.28 -1.02 1.94 0.96 -3.00 -3.32 -2.46 P>|t| 0.822 0.246 0.620 0.206 0.315 0.059 0.342 0.004 0.002 0.018 [95% Conf Interval] -3.56547 -1.866014 -2.48457 -1.316848 -6.762596 -.2054754 -2.05746 -7.113591 -.0021634 -26.14825 2.843182 7.114583 4.1273 2920847 2.224444 10.87644 5.809938 -1.406874 -.0005311 -2.63397 REM Random-effects GLS regression Group variable: STT Number of obs Number of groups = = 173 48 R-sq: Obs per group: = avg = max = 3.6 = = 38.87 0.0000 within = 0.1837 between = 0.2493 overall = 0.1989 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] Growth Coef PRI Initial HC POP INVT OPEN INS GOVT INF _cons 1.181242 -1.102857 6008758 -.6839072 -2.154813 1.111805 3.018604 -3.623135 -.0009735 1.460332 1.246806 6145469 9182945 2686071 1.082623 9972328 1.319448 1.506432 0007096 3.196321 sigma_u sigma_e rho 86259231 1.9350598 16577071 (fraction of variance due to u_i) 0.95 -1.79 0.65 -2.55 -1.99 1.11 2.29 -2.41 -1.37 0.46 0.343 0.073 0.513 0.011 0.047 0.265 0.022 0.016 0.170 0.648 -1.262454 -2.307347 -1.198948 -1.210368 -4.276715 -.8427357 4325342 -6.575687 -.0023642 -4.804342 3.624937 1016322 2.4007 -.1574469 -.0329101 3.066345 5.604674 -.670583 0004172 7.725006 - Hausman test Coefficients (b) (B) fixed random PRI Initial HC POP INVT OPEN INS GOVT INF -.3611438 2.624284 8213654 -.5123819 -2.269076 5.335481 1.876239 -4.260232 -.0013473 (b-B) Difference 1.181242 -1.102857 6008758 -.6839072 -2.154813 1.111805 3.018604 -3.623135 -.0009735 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -1.542385 3.727142 2204895 1715253 -.1142635 4.223676 -1.142365 -.6370974 -.0003738 1.300497 3.008766 1.650846 3269443 1.798149 2.270205 1.076783 1.545355 0003568 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 16.20 Prob>chi2 = 0.0396 - Wald test Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (48) = Prob>chi2 = - 1.9e+32 0.0000 Lagrangian test Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects growth[stt,t] = Xb + u[stt] + e[stt,t] Estimated results: Var growth e u Test: sd = sqrt(Var) 5.646664 3.744457 7440655 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 2.376271 1.93506 8625923 4.05 0.0220 Kiểm định mức ngưỡng PRI>1.683 - Pool OLS(robust) Linear regression - Number of obs F( 9, 149) Prob > F R-squared Root MSE growth Coef pri initial hc pop invt open ins govt inf _cons -5.258415 -.3503021 7274482 -.4741875 -2.005501 1.237772 5880581 -7.473342 -.0047226 17.6659 Robust Std Err .9727075 7220458 1.162776 2108133 1.233543 5480538 2.237278 1.444308 0126994 3.103558 t -5.41 -0.49 0.63 -2.25 -1.63 2.26 0.26 -5.17 -0.37 5.69 P>|t| 0.000 0.628 0.533 0.026 0.106 0.025 0.793 0.000 0.711 0.000 = = = = = 159 10.17 0.0000 0.4147 1.619 [95% Conf Interval] -7.180498 -1.777074 -1.570213 -.8907574 -4.442999 1548109 -3.832833 -10.32731 -.0298167 11.53323 -3.336332 1.07647 3.025109 -.0576176 4319972 2.320734 5.008949 -4.61937 0203715 23.79857 FEM(robust) Fixed-effects (within) regression Group variable: stt R-sq: Number of obs Number of groups wit hin = 0.4947 between = 0.1257 overall = 0.2292 corr(u_i, Xb) = = 159 39 Obs per group: = avg = max = 4.1 F(9,38) Prob > F = -0.9008 = = 12.67 0.0000 (Std Err adjusted for 39 clusters in stt) Robust Std Err growth Coef t pri initial hc pop invt open ins govt inf _cons -7.276302 -7.133035 2.572227 -1.302099 -5.43477 3.581917 -4.126916 -9.518744 -.0428976 48.19007 2.126389 3.976831 2.254542 2894705 4.213517 2.77184 4.020775 4.860203 0179419 10.52486 sigma_u sigma_e rho 3.7371451 1.3908106 87834716 (fraction of variance due to u_i) -3.42 -1.79 1.14 -4.50 -1.29 1.29 -1.03 -1.96 -2.39 4.58 P>|t| 0.002 0.081 0.261 0.000 0.205 0.204 0.311 0.058 0.022 0.000 [95% Conf Interval] -11.58095 -15.18371 -1.991856 -1.888101 -13.96459 -2.029379 -12.26655 -19.35771 -.0792192 26.8836 -2.971652 9176392 7.136309 -.7160965 3.09505 9.193213 4.012717 3202221 -.006576 69.49655 - REM R-sq: within = 0.4328 between = 0.3596 overall = 0.4096 corr(u_i, X) - = = 159 39 Obs per group: = avg = max = 4.1 = = 94.41 0.0000 Number of obs Number of groups Random-effects GLS regression Group variable: STT Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) Std Err z [95% Conf Interval] P>|z| Growth Coef PRI Initial POP INVT HC OPEN INS GOVT INF _cons -6.332266 -.0796272 -.6446467 -1.805439 6174434 1.343648 1281167 -8.237355 -.0164947 20.45115 1.056482 7637174 1679774 1.278933 1.233522 7102209 2.172252 1.643891 0200332 3.695841 sigma_u sigma_e rho 76105535 1.3908106 23043229 (fraction of variance due to u_i) -5.99 -0.10 -3.84 -1.41 0.50 1.89 0.06 -5.01 -0.82 5.53 0.000 0.917 0.000 0.158 0.617 0.059 0.953 0.000 0.410 0.000 -8.402933 -1.576486 -.9738764 -4.312102 -1.800215 -.0483589 -4.129419 -11.45932 -.0557592 13.20743 -4.261599 1.417231 -.315417 7012244 3.035102 2.735656 4.385652 -5.015388 0227697 27.69486 Hausman test Coefficients (b) (B) fixed random PRI Initial POP INVT HC OPEN INS GOVT INF -7.276302 -7.133035 -1.302099 -5.43477 2.572227 3.581917 -4.126916 -9.518744 -.0428976 -6.332266 -.0796272 -.6446467 -1.805439 6174434 1.343648 1281167 -8.237355 -.0164947 (b-B) Difference -.9440362 -7.053407 -.6574521 -3.629331 1.954783 2.238269 -4.255033 -1.281389 -.0264028 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E 1.385982 2.882098 201683 2.678714 1.785527 2.862216 2.424799 3.315849 0058846 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 41.27 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) - Wald test Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (39) = Prob>chi2 = - 1267.44 0.0000 Lagrangian test Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects growth[stt,t] = Xb + u[stt] + e[stt,t] Estimated results: Var growth e u Test: - sd = sqrt(Var) 4.223318 1.934354 5792052 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 2.055071 1.390811 7610553 0.33 0.2830 Cách hồi quy, kiểm định giá trị ngưỡng hai biên Cung tiền (LLY), Tín dụng nội địa(DOC) thực tương tự Phụ lục 03: Hồi quy với biến tài bình phương - Biến Tín dụng tư nhân bình phương (PRI2): • POLS Source SS Model Residual 518.485017 1798.07187 386 74.0692881 4.65821727 Total 2316.55688 393 5.89454678 growth Coef pri pri2 initial hc pop invt ins _cons 3.807019 -1.366746 -1.431525 1.072212 -.382752 -3.215306 2.814583 -2.093683 Number of obs F( 7, 386) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE MS df t Std Err .9500529 3402947 3587776 5759541 1301401 6358582 9010004 1.219048 4.01 -4.02 -3.99 1.86 -2.94 -5.06 3.12 -1.72 P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.063 0.003 0.000 0.002 0.087 = = = = = = 394 15.90 0.0000 0.2238 0.2097 2.1583 [95% Conf Interval] 1.939093 -2.035809 -2.136928 -.0601882 -.6386241 -4.465485 1.0431 -4.490488 5.674945 -.6976827 -.7261222 2.204612 -.1268798 -1.965127 4.586065 303122 • FEM(Robust) Fixed-effects (within) regression Group variable: stt R-sq: Number of obs Number of groups wit hin = 0.1957 between = 0.2279 overall = 0.1617 corr(u_i, Xb) = = 394 79 Obs per group: = avg = max = 5.0 F(7,78) Prob > F = -0.6517 = = 7.48 0.0000 (Std Err adjusted for 79 clusters in stt) Robust Std Err growth Coef t pri pri2 initial hc pop invt ins _cons 7.103701 -3.422358 -.1996938 4.071107 -.4354398 -3.648881 2.660161 -7.323548 1.995995 6226467 2.043741 1.836434 3112306 2.065126 1.432755 7.054337 sigma_u sigma_e rho 1.8001321 1.9872099 4507247 (fraction of variance due to u_i) 3.56 -5.50 -0.10 2.22 -1.40 -1.77 1.86 -1.04 P>|t| 0.001 0.000 0.922 0.030 0.166 0.081 0.067 0.302 [95% Conf Interval] 3.12998 -4.661953 -4.26847 4150473 -1.055052 -7.760231 -.1922346 -21.36765 11.07742 -2.182764 3.869082 7.727167 1841727 4624681 5.512556 6.720559 • REM Random-effects GLS regression Group vari able: stt Number of obs Number of groups = = 394 79 R-sq: within = 0.1590 between = 0.3815 overall = 0.2216 Obs per group: = avg = max = 5.0 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) growth Coef Std Err z pri pri2 initial hc pop invt ins _cons 4.287943 -1.642082 -1.426047 1.401122 -.4222085 -3.184486 2.791645 -2.10787 1.051598 3751187 40643 6480256 1399346 7101525 9582537 1.364909 sigma_u sigma_e rho 662699 1.9872099 10008037 (fraction of variance due to u_i) 4.08 -4.38 -3.51 2.16 -3.02 -4.48 2.91 -1.54 P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.031 0.003 0.000 0.004 0.123 = = 96.87 0.0000 [95% Conf Interval] 2.22685 -2.377301 -2.222635 131015 -.6964753 -4.576359 9135018 -4.783043 6.349037 -.9068624 -.6294586 2.671229 -.1479418 -1.792612 4.669787 5673026 • GMM System Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: stt Time variable : year Number of instruments = 50 Wald chi2(7) = 91.31 Prob > chi2 = 0.000 growth Coef initial pri pri2 hc pop invt ins _cons -1.431525 3.807019 -1.366746 1.072212 -.382752 -3.215306 2.814583 -2.093683 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .396273 1.002127 3141877 6310301 1662566 8910652 1.414275 1.399311 z -3.61 3.80 -4.35 1.70 -2.30 -3.61 1.99 -1.50 P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.089 0.021 0.000 0.047 0.135 = = = = = 394 79 4.99 [95% Conf Interval] -2.208206 1.842887 -1.982542 -.1645844 -.708609 -4.961761 0426549 -4.836283 -.6548444 5.771151 -.7509494 2.309008 -.0568949 -1.46885 5.586511 6489164 Warning: Uncorrected two-step standard err ors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(initial pri2 pri hc pop invt ins) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.growth Instruments for levels equation Standard initial pri2 pri hc pop invt ins _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.growth Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sarg an test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(42) = 0.00 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(42) = 0.00 weakened by many instruments.) Pr > z = Pr > z = Prob > chi2 = 1.000 Prob > chi2 = 1.000 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(20) = 0.00 Prob > Difference (null H = ex ogenous): chi2(22) = -0.00 Prob > gmm(growth, lag(2 2)) Hansen test excluding group: chi2(0) = 0.00 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(42) = -0.00 Prob > iv(initial pri2 pri hc pop invt ins) Hansen test excluding group: chi2(35) = 0.00 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(7) = 0.00 Prob > - chi2 = chi2 = 1.000 1.000 chi2 = chi2 = 1.000 chi2 = chi2 = 1.000 1.000 Các biến phát triển tài bình phương lại hồi quy tương tự để xác định mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế ... cứu “ Phát triển tài tăng trưởng kinh tế nước phát triển đưa kết luận có mối quan hệ nhân phát triển tài tăng trưởng kinh tế không theo chiều hướng tăng trưởng kinh tế dẫn đến phát triển tài mà... thống tài kinh tế vĩ mô Chính việc xác định mối quan hệ hệ thống tài tăng trưởng kinh tế trở nên khó khăn Do đó, đề tài tập trung xem xét mối quan hệ phát triển hệ thống tài tăng trưởng kinh tế, đồng... là: Có mối quan hệ phi tuyến phát triển tài tăng trưởng kinh tế Xuất mô hình chữ “U-ngược” mối quan hệ phát triển tài tăng trưởng kinh tế Có ngưỡng tối ưu cho hệ thống tài để thúc đẩy kinh tế Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới , Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới , Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn